S Posten nov 2007 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk

S Posten nov 2007 - Socialdemokraterne Albertslund

Nr. 10 – november 2007 28. årgang

Arrangementer i

November

3. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet,

kl. 11.00-13.00

13. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

19 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,

kl. 19.30

19. Deadline for S-Posten

26. Sidst på måneden møde, Birkelundgård

kl. 19.30

27. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet,

kl. 18.00

Trafikken i Albertslund

Tema for månedens medlemsmøde

26. nov. kl. 19.30

på Birkelundgård

Så blev

der

udskrevet

valg

Støt din lokale folketingskandidat.

Valgkredsen er blevet mindre, så det

er vigtigt at vi bakker op om Mogens


Side 2

S-POSTEN

Medlemsblad for

Socialdemokraterne i Albertslund.

Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)

Henrik Hess og Britta S. Jørgensen

Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen

Tranehusene 96, 2620, Albertslund

Tlf.: 43 64 54 94

e-mail: kammerjensen@webspeed.dk

Deadline - se kalenderen bagest i bladet

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne,

ABA, Albertslund Posten

m.fl. S-posten findes på hjemmesiden

www.x-ved-a.dk.

Leveringsproblemer - kontakt:Aage

Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Trykt hos A-Kopi aps i Glostrup

Miljøcertificering ISO 14001

Layout: Henrik Hess og Britta S.

Jørgensen

e-mail Greve.Hess@webspeed.dk

Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

Korrektur: Henrik Hess

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Ønsker nedsat

kontingent

Indhold:

S-posten

Redaktion og bladets indhold ..... side 2

Valget handler om velfærd ......... side 3

Et endnu bedre samfund .............. side 4

Referat af generalforsamling ....... side 5

Set fra sidelinien .......................... Side 8

Børnenes velfærdsreform............. side 11

Duer ikke, væk............................. side 12

Kvalitetsrapport .......................... side 13

Ikke lavet i Kina ......................... side 15

Sidst på måneden møde ............... side 16

Regeringens hemmelige plan....... side 17

Formandens beretning ................. side 19

Sildemøde .................................... side 20

Arbejdsgrupper ............................ side 17

Kalender ...................................... side 18

A-gruppen.................................... side 19

Partiforeningens bestyrelse.......... side 20

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet

By: Tlf.:

På grund af at være fyldt 60 år

Dato: / 2007 Underskrift:

Sætternissen var desværre på spil i oktobernummeret……..

Jeg kom til at benytte

en forældet liste over

bestyrelsens medlemmer

.

Beklager……

Hilsen Britta

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund


S-posten

Valget handler om velfærd

og udenrigspolitik

Side 3

Du har mulighed for at give Lykketoft din

støtte under valgkampen. Vi er lige nu ved

at samle holdet, der skal give Mogens Lykketoft

og socialdemokraterne et sådan valgresultat,

at vi kan komme af med Anders

Fogh og den borgerlige regering.

Vi har brug for al den støtte vi kan få.

Og vi håber, at du vil være med.

Støttegruppen skal være med til at forme

Lykketofts valgkampagne, og nøgleordene

for arbejdet er inddragelse, deltagelse og

ansvar.

Er det dig vi mangler?

Alle der har lyst til at gøre en forskel, kan være med i Lykketofts

støttegruppe.

Valgaktiviteterne og forberedelserne vil dog foregå i hovedstadsområdet

med særlig fokus på Lykketofts valgkreds, som omfatter Høje

Taastrup og Albertslund kommuner. Derfor er det naturligvis en fordel,

hvis du bor i København eller omegn – men ikke et krav.

Støt Mogens Lykketoft aktivt i valgkampen

Vi kan godt bruge nogle ekstra hænder/personer i valgkampen, vi

skal have en ny kurs, et nyt flertal en ny regering.

Lørdag d. 3. 11 kl. 11-12. Torvedag med Mogens (10.30-13 parti-

foreningen)

Lørdag d. 10.11 kl. 11-12. Torvedag med Mogens (10.30-13 parti-

foreningen)

Kontakt

Aage Jensen

43 62 24 74

mail:Aage_bj@hotmail.com


Side 4

Af Jette Kammer Jensen

Et endnu bedre samfund

Så kom valget endeligt – og

Venstres velsmurte valgmaskine

er gået i gang. Og den får

ikke for lidt.

Et endnu bedre samfund – lyder

overskriften på Venstres

valgannonce under billedet af

en smilende statsminister.

Morgenkaffen er ved at komme

i den gale hals. Virkeligheden

er jo, at den borgerlige regering

har skabt et dårligere

samfund. Mindre fællesskab

har været overskriften for regeringen.

Overskriften mindre fællesskab

kan da heller ikke komme bag

på nogen, for det er og har altid

været den borgerlige filosofi.

Hvem husker ikke bogen

Minimalstaten !

Det er i orden at have mindre

fællesskab som filosofi, det er

enhvers ret at mene noget sådan,

men der hvor morgenkaffen

kommer i den gale hals, er,

når man har den filosofi, så

prøver at sende det modsatte

budskab ! Det er folkeforførelse

af værste skuffe.

S-posten

Uligheden er vokset, og flere

af Regeringens toppolitikere har

da også åbent erkendt, at det

synes de er helt ok. Ganske vist

har de fået læst og påskrevet af

statsministeren, for det at sige

sandheden om regeringens intentioner,

det går ikke – det

kostede endda en ministerpost

! Vil I så vaske jeres mund

med sæbe ! Vi er i gang med

folkeforførelse, og den må for

alt i verden ikke afdækkes. !

Den offentlige sektor er i

knæ og pakket totalt ind i

bureaukrati. De ansatte skal

løbe stadig hurtigere, og mange

løber helt væk fra den offentlige

sektor eller må forlade deres

arbejde som totalt nedslidte.

Folkeforførelsesbudskabet er: vi

har fået effektiviseret den offentlige

sektor.

Der er givet skattelettelser

frem for velfærd, og de rigeste

har fået de største skattelettelser.Folkeforførelsesbudskaberne

er: vi kan både få skattelettelser

og mere velfærd.

Vi bevæger os fra hele idéen

med velfærdsmodellen, der hviler

på solidaritet, til et forsikringssystem,

hvor den enkelte


S-posten

selv må tegne forsikringer for

at sikre sin velfærd.

Folkeforførelsesbudskabet

er: frit valg.

Vil vi have et velfærds- eller et

forsikringssamfund ? Det er

valgets hovedspørgsmål.

Side 5

Opgaven er, at afdække folkeforførelsesmodellen,

så vælgerne

ved, hvad det er, de skal

vælge imellem.

Det er en stor opgave, der kræver

alle mand af hus, for Venstres

valgmaskine er effektiv,

og deres evner til folkeforførelse

tårnhøje.

Generalforsamlingen d. 22. 10 2007

Referat

Dagsorden:

1) Valg af dirigent: John Holm Andersen

2) Godkendelse af dagsorden: godkendt

3) Valg af referent: Elisabeth Bentzen

4) Valg af stemmetællere: Steen Poulsen og Flemming Jørgensen

5) Beretninger

a) Landspolitisk v/ Mogens Lykketoft: ML talte om vi skal have en folkeafstemning

om Lissabon-traktaten eller ej. Hvis vi holder afstemning

vil det sætte gang i de andre EU-lande, så afstemningen vil komme til

at dreje sig om for eller imod EU.

Også USA blev nævnt. Bedre samarbejde mellem USA og EU, det vil en

ny præsident (Hillary Clinton) gå ind for. Fare for at Bush vil bombe

Iran. Det vil være meget katastrofalt og vil give røre i Mellemøsten.

Vedr. den globale opvarmning ville samarbejdet mellem USA og EU været

bedre, hvis Al Gore var blevet valgt til præsident i stedet for Bush.

Omkring Afghanistan er det er vigtigt at give bønderne, som i dag dyrker

opium, andre afgrøder at dyrke.

Anders Fogh har tidligere ikke været så interesseret i miljøet, men det

har nu ændret sig. Den dagsorden som Albertslund udøver omkring miljøet

– skal gennemtvinges i andre kommuner for at få en anden adfærd,


Side 6

S-posten

hvis hele miljøindsatsen skal lykkes. På det globale er det svært. Hvis f.eks

kineserne skal have de samme muligheder til få have en bil, som vi har, vil

det give temmelig store mængder forurening. Derfor skal den globale miljøindsats

styrkes. Hvis vores forbrug af olie og mineraler stadig øges, vil vi få

meget store problemer, globalt set.

Velfærd frem for skattelettelser. Den just vedtagne skattelettelse på 10 mia.

kr. rammer skævt. Her vil de rigeste få mest og de lavestlønnede få mindst.

Samarbejdet med de Radikale er godt – god stemning – har hjulpet med en

ny formand. Også forholdet til SF – Villy Søvndal – er godt. Hvis der bliver

valgkamp kan både Helle og Margrete klare sig godt, især hvis vi for ordet i

medierne. Mener der bliver folketingsvalg den 20. november.

Et problem med asylansøgerne, som vi skulle have gjort noget for meget

tidligere. Meget uacceptabelt.

Herefter debat.

Spørgsmål: Blandt andet om den manglende debat om EU. Folkelig opbakning

og afstemning i alle lande samtidig.

Svar: At det er ikke alt, der skal ud til folkeafstemning. Vi havde ikke haft

en Storebæltsbro, hvis den skulle være til afstemning. Vi vælger nogle repræsentanter

til Folketinget, som skal varetage befolkningens interesser.

Traktaten er renset for afgivelse af suverænitet, derfor ingen mening med

en folkeafstemning.

Spørgsmål: Hvilken størrelse får Ny Alliance ved valget den 20. november.

Svar: Man ved aldrig, hvad der kan ske.

Beretning taget til efterretning.

b) Regionalpolitisk v/ Vibeke Storm Rasmussen: Region Hovedstanden

skal have en god socialdemokratisk politik på sygehusområdet og på den

regionale udvikling. Der skal skabes et højt fagligt niveau på hospitalsbehandlingen

og der skal ikke være forskelsbehandling for borgere der bor i

Skibby, Glostrup eller Hørsholm. Rigshospitalet skal fortsat være et forskningshospital.

Der vil i 2008 ske flere sammenlægninger og fusioner mellem

hospitalerne i Region Hovedstaden.

Hørsholm skal bruges til psykiatriske patienter.

Vigtigt at holde fast i de aftaler som er indgået. Indenrigsministeren vil gøre,

hvad han kan for at få et nyt privathospital. Spørgsmålet er, hvor meget

vi kan gennemføre af hospitalsplanen inden for eget budget. Der mangler

40 til 50 mia. kr. i det offentlige sundhedsvæsenet – det er gået til privathospitaler

og det bør afdækkes.

Det skal være en ældreplankonference, hvor kommuner, ældreråd og de

praktiserende læger skal inddrages i tide, der skal lyttes til de ældre.

Der er et godt samarbejde omkring Ørestadsregionen i bl.a. Ørestadskomiteen

om forskning og trafik.

Herefter debat:


S-posten

Side 7

Spørgsmål: Har vi gjort nok for de psykiatriske patienter.

Svar: Der er vedtaget en psykiatriplan. Der mangler personale. Der gøres

meget for at fastholde medarbejderne.

Ældreressource i stedet for ældrebyrde. Der skal bruges flere ressourcer

på forebyggelse på området.

Samarbejde med kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme

Genoptræning

Ny bro til Sverige

Beretningen taget til efterretning.

c) Organisatorisk v/ Aage B. Jensen: Beretningen kan læses særskilt i

S-posten.

Beretningen taget til efterretning.

6) Oprettelse af kandidatudvalg til kommunevalg: Aage B. Jensen,

Else Boel, Jesper Andreasen, Elmer Jensen, blev valgt

7) Indkomne forslag: Ingen

8) Valg af:

a) 8 Kredsrepræsentanter:

Jørgen Lind Jette Blom-Jensen

Lars Toft Simonsen Elisabeth Bentzen

Bergithe Pedersen Per Gustafsson

Flemming Holst Larsen Stephen Seidelin

b) 3 suppleanter for disse

Steen Poulsen Vibeke W. Eriksen

Leif Neergaard

c) 2 Regionsrepræsentanter

Aage B. Jensen Leif Neergaard

d) 2 suppleanter for disse

Jette Blom-Jensen Flemming Holst Larsen

9) Eventuelt: Kunstgræsplæne hvorfor skulle den ligge i syd – syd får så

meget – nord får ikke noget.

Noget mere socialt i partiforeningen – vi kender ikke hinanden.

Mødet sluttet kl. 22.10

Elisabeth Bentzen

sekretær.


Side 8

Af Jette Kammer Jensen

Salen var fyldt til bristepunktet,

men da sagerne om skolesammenlægninger

var forbi – det

blev løftet frem som et af de

første punkter – så var vi kun

den trofaste skare tilbage, og

den består mest af embedsværket.

Synd for de, der gik,

for de gik glip af meget, herunder

ikke mindst, hvordan Albertslund

skal have det næste

år!

Uændret skat

Hovedmålet var: økonomisk

råderum til bygninger, herunder

nye institutioner og skoleombygninger,

og det skulle ske

uden gældsætning og sikring af

en god ældrepolitik, sagde Finn

Aaberg, og det mål blev ramt.

Fyrtårnene, børn kultur og miljø,

rager fortsat højt op og der

afdrages 34 mio. kr. på gælden,

og så bliver der endda

plads til bl.a.:

Set fra sidelinien

S-posten

Vikingebro fra Vikingelandsbyen

til Kroppedal

Træningscenter for ældre

½ mio. kr. til sundhedsfremme

Så det var ikke uden grund, at

Finn Aaberg var tilfreds med

budgetforliget, og det hænger

sammen både fordi vi betaler

skat, og får de sædvanlige øvrige

indtægter såsom bloktilskud,

men tillige et tilskud på 34 mio.

kr. som særlig betrængt kommune,

15 mio. kr. fra salget af

Kommuneforsikring og 40 mio.

kr. fra de såkaldte delingsaftaler,

dvs. aftaler om nogle af de

midler, som amterne brugte.

Men også en rammebesparelse

på 10 mio. kr., som forligspartierne

skal udmønte i 2008.

Det blev også et bredt forlig –

alle var med, kun Enhedslisten

stod som sædvanligt uden for.

Glæder i rigt mål.

SF var også glad for budgetforliget.

For nylig kunne man høre

i TV, at de danske broer har det

skidt og trænger til vedligeholdelse,

det gælder også broerne

i Albertslund, og derfor fandt SF

det godt, at der i 2008 er mid-


S-posten

ler til renoveringer. SF var også

glade for, at skoletoiletterne nu

skal renoveres, at der er blevet

plads til førstehjælpskurser til

de ansatte m.m.

SF fik ikke opfyldt sit ønske om

mad i skolerne, men dog at

muligheden fortsat skal under-

søges, og det samme skal mulighederne

for en skøjtebane,

og der var flere ting, som SF

ikke havde fået helt, som de

gerne ville, men sådan er et

budgetforlig, som SF sagde.

Dansk Folkeparti deltog også i

den almindelige tilfredshed og

fokuserede især på, at der er

flere midler til idrætsområdet,

at budgetforligsparterne skal se

på svømmehallen ved Birkelundskolen,

og at skolemadsmuligheden

skal undersøges.

Det konservative var især glad

for, at der ikke bliver nogen

skattestigning, at der er penge

til renoveringer af bygningsmassen,

penge til skolesam-

Side 9

menlægninger, penge til sundhedsfremme

samt at der skal

udmøntes en driftsbesparelse

på 10 mio. kr.

Venstres glæde var identisk

med de konservatives, men

fremhævede derudover renoveringen

af toiletterne på skolerne,

kunststofbanen og førstehjælpskurset

til børnemedarbejderne.

Og den sidste i række af de

glade var Ny Alliance, hvor Zitta

Mogensen var med i den rolle

for første gang. Tidligere har

hun jo været med som konservativ.

Hun var især glad for

kunststofbanen, renovering af

toiletterne på skolen, og at

svømmehallen ved Birkelundskolen

skal drøftes i 2008, og

at der fortsat skal arbejdes for

madordning på skolerne uden

krav om økologi.

Uden for glæderiet

Enhedslisten var ikke med i

budgetforliget, og i år var undskyldningen

så, at de ikke ville

være med til skolesammenlægningerne.

Men der var dog mere

end det. Eks. flere hænder i

den offentlige sektor, gratis

skolemælk, tidligere besparelse

på sprogcentret skal tilbageføres,

og traditionen tro også en

kritik af, at borgerne ikke var

involveret i budgetprocessen.


Side 10

De løftede pegefingre.

Efter ordførertalerne brød alle

de andre ud i glæde over ting i

deres udvalg, ja så meget, at

Finn Aaberg lige måtte løfte pegefingeren

og erindre om, at

der ikke i Albertslund var tradition

for, at man var medlem af

et udvalgsparti!!

Og pegefinger nr. 2 gik på, da

Finn Aaberg gjorde opmærksom

på, at kommunen fortsat

vil undersøge muligheden for

økologisk skolemad.

Aftenens sag – skolesammenlægninger.

For over et år siden besluttedes

det, at der skulle udarbejdes et

forslag til sammenlægning af

Birkelund-Holsbjerg-skolerne

og Roholm-Teglmoseskolerne,

og forslaget blev sendt i høring

i juni måned, indledte Jens Mikkelsen.

Der var stor utilfredshed med

forslaget, især fordi der ikke

var nogle alternativer, så man

kunne undgå sammenlægningerne.

Jens Mikkelsen så kun 2

alternativer: enten at lukke en

skole, og det ville så blive i Syd

eller sænke klassekvotienterne

dramatisk, som vil være ufattelig

kostbar. I en overgangsperiode,

vil der blive en 4sporsskole,

men på sigt vil det

S-posten

være 3-sporsskoler. Jens Mikkelsen

fandt også, at det var

noget overdrevet, at kalde en

4-sporsskole mastodontskole.

Større skoler sikrer den faglige

kvalitet.

Der var udtrykt nervøsitet for,

at det enkelte barn ikke ville få

et stabilt tilhørsforhold på så

stor en skole, men skolerne vil

blive trinopbygget via afdelinger,

og dermed vil overskueligheden

kunne bevares for det

enkelte barn.

Der er blevet lyttet til forældrene

– ikke på selve sammenlægningen,

men på processen og

midlerne hertil. Over 4 år skal

der ske et bygningsmæssigt løft

på 40 mio. kr. og der afsættes

800.000 kr. til selve sammenlægningsprocessen,

begge dele

skal ske i tæt samspil med skolebestyrelserne.

Budgetforligsparterne var enige

i indstillingerne, hvad der næppe

kom bag på nogen, og hovedordene

var: fornuftigt og nødvendigt,

og Enhedslisten var

atter alene i verden, men der

vil de også helst være! Svaret

på udfordringerne var nedsættelse

af klassekvotienterne. For

god ordens skyld er den gennemsnitlige

klasse kvotient

21,3 i Albertslund.


S-posten

Debatten var lang, til tider hed

og særdeles forudsigelig, og jeg

hørte et ekko fra tidligere tiders

debat om skolestrukturen, dengang

var det om, hvorvidt det

nu var rimeligt at beslutte, at

plangrundlaget skulle være

JKJ

Side 11

mindst 2-sporsskoler. Og da

ekkoet truede med at overdøve

debatten listede jeg stille af.

Der var mange andre punkter

til behandling, men budgettet

og skolesammenlægningerne

tog særdeles lang tid

Børnenes velfærdsreform

Hundredvis af børn fra hele Danmark har i hele september måned tegnet

deres bud på fremtidens velfærdssamfund.

Børnene skal også have en stemme i debatten om fremtidens velfærdssamfund.

Derfor har børne- og familieorganisationen DUI-LEG og VIRKE

samlet tegninger ind fra børn i hele Danmark med deres drømme for fremtiden.

Da Folketinget åbnede, overrakte Stine Halkjær, formand for DUIs Landsbørneudvalg

alle tegningerne til Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt.

Børnene i Danmark drømmer om bedre skoler, bedre muligheder for bevægelse

og mere tid sammen med mor og far, sagde Stine Halkjær, der er

formand for DUIs Landsbørneudvalg

Tak for alle jeres tegninger. Måske vi

voksne i virkeligheden også burde

sætte os ned og tegne engang imellem.

Tegninger kan sige så meget mere

end ord, sagde Helle Thorning-

Schmidt blandt andet


Side 12

Af Voldermisse

Først var det ud med alle eksperter,

der ikke lige netop mente

det samme som Regeringen

og ind med nogle, der i højere

grad ville optræde som backinggruppe

for Regeringens

synspunkter. Råd og nævn blev

nedlagt i rå mængder, Men lige

så mange nye blev oprettet,

men nu rigtigt sammensat.

Lomborg fik sit institut og spyede

statistiske oplysninger ud

sammensat på sære måder og

altid med den samme konklusion:

det er for dyrt at dæmme

op for klimaforandringerne, så

lad os leve i nuet og blæse på

fremtiden !

Folkeforførelsen var i gang, det

der med klimaproblemer, det

var noget Sven Auken havde

fundet på, og erhvervslivet

knurrede over miljøpålæg og –

afgifter.

Vækst uanset prisen.Og Regeringen

går langt i sin folkeforførelse.

Ethvert kneb gælder. Senest

er det afsløret, at den daværende

miljøminister Hans

Christian Schmidt simpelthen

stregede afsnit ud i eksperter-

Duer ikke, væk !!!

S-posten

nes tekster, så udsagnene passede

bedre til Regeringens

holdning.

Og det er en ren tilståelsessag,

for ministeren udtaler:

Hans Christian Schmidt, afviser,

at det er et problem, at forskere

er frustrerede over ministeriets

behandling af deres arbejde.

Al forskning handler om prioriteringer,

og det er ikke et

problem, at Miljøministeriet udgiver

pjecer, som er skræddersyede

efter, hvad regeringen

mener på området, selv om forskere

har foreslået noget andet.

Jeg græmmes.

Artiklen er skrevet under pseudonymet

Voldermisse. Redaktionen er

kendt med det korrekte navn.


S-posten

Kvalitetsrapport

Albertslunds skolevæsen 2006-07

Af Jens Mikkelsen,

formand for Børne-

og Undervisnings

udvalget

For første gang står vi i Albertslund

Kommune med et dokument,

der giver et samlet overblik

over skolevæsenet og de

enkelte skoler i kommunen –

den såkaldte kvalitetsrapport.

Formålet med kvalitetsrapporten

er ifølge bekendtgørelsen,

at styrke kommunalbestyrelsens

mulighed for at varetage

sit ansvar for folkeskolen.

I Albertslund Kommune har vi

altid ført tilsyn med folkeskolerne

på forskellig måde. Det er

bl.a. sket gennem læsetests,

afgangsprøveresultater og forvaltningens

faglige tilsyn.

I Børne- og Undervisningsudvalget

har vi desuden i denne

valgperiode valgt at besøge

Side 13

skolerne på skift for at tale med

bestyrelserne og skolelederne

om det daglige arbejde med

udgangspunkt i virksomhedsplanen.

Det giver et godt indblik

i skolens udfordringer.

Med kvalitetsrapport for 2006-

2007 er det dog første gang, vi

står med et systematisk og indbyrdes

sammenligneligt datamateriale.

Det er også første

gang, at forvaltningen på baggrund

af dataindsamling og det

løbende tilsyn, giver forslag til,

hvordan kvaliteten yderligere

kan forbedres.

Jeg synes, der er meget at glæde

sig over i rapporten.

Jeg kan f. eks. nævne, at vi

kun har 4 elever pr. computer.

Vores gennemsnitlige klassekvotient

er på 21.5 i almenklasserne.

Vi klarer os fremragende

i læsning på 3. klassetrin. Vi

har år for år vist fremgang på

6. klassetrin. Skolerne gør meget

ud af at arbejde med elevernes

personlige og alsidige

udvikling. Vi har engagerede og

dygtige lærere og ledere. Trods

de store udfordringer, som rapporten

beskriver, formår vi at

holde skole, så langt de fleste


Side 14

elever er glade for at gå i

skole og forlader den med

gode resultater.

Der er også nogle forhold,

som giver grund til eftertanke:

Vi har mange lærere og

pædagoger, som inden for en

kortere årrække går på pension,

kan vi fastholde dem?

Og hvordan skal vi tiltrække

nye folk til kommunen?

Vi har et ulovligt elevfravær,

som vi må have set på.

De faglige resultater ligger

i den nedre del af middelområdet,

det skal der gøres noget

ved.

Kan de tosprogede elevers

læseresultater forbedres?

Ja, kan vi mere generelt skabe

en forbedring af udbyttet

af deres skolegang?

Vi skal have kigget på lærernes

efteruddannelse inden

for de forskellige liniefag.

S-posten

Og så skal vi fastholde skolens

igangværende arbejde med

evaluering og dokumentation.

Jeg kan ikke komme nærmere

ind på de nationale test, da

skolernes resultater er fortrolige.

Alt i alt så tegner rapporten et

positivt billede af det kommunale

skolevæsen - noget

er rigtig godt, og andet kan

udvikles til at blive det.

Som det siges i rapporten, så

omfatter en skoles kvalitet

langt mere end denne rapport

kan opfange. Alt det der får

børn og voksne til at holde af

netop deres skole, til at glæde

sig til at gå derhen hver dag,

det kan ikke beskrives i den

form, som rapporten har.

Der er givet en række anbefalinger

i rapporten, som vil kunne

styrke og udvikle skolernes

kvalitet. Jeg glæder mig til at

følge skolernes arbejde med at

virkeliggøre anbefalingerne i

gennem handlingsplanerne.

Sluttelig er der god grund til at

rose skolerne og børneforvaltningen

med det store

stykke arbejde, der er lagt i at

fremstille denne første kvalitetsrapport

for skolevæsnet i

Albertslund


S-posten

af Christel Schaldemose,

medlem af Europa-Parlamentet

Not made in China er overskriften

på en amerikansk internetkampagne.

Kampagnen går ud på at få folk

til at holde sig væk fra kinesiske

varer.

Og umiddelbart er det let at give

amerikanerne medhold. Det farlige

legetøj bliver produceret i Kina.

Kinesiske børn arbejder som slaver

under kummerlige forhold. Arbejdsforholdene

er elendige for

stort set alle kinesiske fabriksarbejdere,

og al snak om menneskerettigheder

bliver overdøvet af larmen

fra maskiner.

Så ja, det er fristende at lægge op

til en generel boykot af alt, der

kommer fra Kina. Vende det blinde

øje til og fralægge os alt ansvar

for, at tingene fungerer sådan derude

i Østen.

F.eks. med kampagner og demonstrationer

i stil med dem, jeg som

ung deltog i imod det sydafrikanske

apartheidregime tilbage i

Ikke lavet i Kina

Side 15

80'erne. Dengang holdt vi os fra at

købe varer fra firmaer, der opererede

i Sydafrika.

Men jeg synes faktisk det er en

farlig vej i forhold til Kina. For det

første giver en boykot ingen garanti

i sig selv for, at der ikke kommer

farlige varer ind på det europæiske

marked. For det andet har vi et

kæmpe medansvar for udviklingen

i Kina.

Europæiske og amerikanske firmaer

har i stor stil lagt produktionen

af varer ud til Kina. Alt fra legetøj

til tekstiler og elektriske produkter.

Og det har de altså ikke for kinesernes

gule øjnes skyld. Det er

sket, fordi produktionen er billigere.

Og billig produktion betyder

større fortjeneste til virksomhederne,

hvilket i sidste ende (som regel)

gør varerne billigere for os

forbrugere.

Derfor har vi alle et medansvar.

For vi ved jo godt, hvorfor lønnen

er lavere i Kina. Det skyldes et system

med langt færre krav til både

sikkerhed, miljø

og arbejdsmiljø. Arbejdstagernes

rettigheder er en by i Europa, og

børnearbejde er ingen hindring for

virksomhederne.

Inderst inde ved vi forbrugere det

udmærket godt. Og vi elsker det.

For vi vil bare have de billigst mulige

varer. Se bare i Tyskland, hvor

udtrykket dansGeitz ist geil pryder

alle tilbudsaviser. Oversat betyder


Side 16

det, at nærighed er sejt. Og det er

faktisk ikke helt forkert, at vi mange

steder i Europa mest går efter

prisen og ikke efter kvaliteten.

Kampagner som Not made in China

gør ikke livet nemmere for kineserne

eller julegaverne mere sikre for

amerikanerne. Vi er nødt til at erkende,

at vi ikke kan få mere for

mindre.

Vi kan ikke ændre den globale arbejdsdeling,

men vi kan være med

til at sikre, at kineserne har mulighed

for at producere under rimelige

"Sidst på måneden" - i november.

S-posten

vilkår ved at være villige til at betale

mere for vores produkter.

Og nej, vi skal selvfølgelig ikke acceptere

giftige eller på anden måde

farlige varer på markedet. Men det

er faktisk primært en problematik,

vi kan løse i Europa ved at sikre

bedre overvågning af markedet og

ved at gå efter de producenter, der

ikke overholder den europæiske

lovgivning. Sikkerhed, sundhed og

trivsel har en pris, og den er vi alle

sammen nødt til at betale!

Medlemsmøde om "Trafikken i Albertslund".

Mandag d.26.11.07

Birkelundgård kl.19.30:

Præsentation af hvilke trafikinitiativer, som kommunalbestyrelsen har sat

i gang på baggrund af kommunens Trafikpoltitik:

Oplæg v. Steen Christiansen, formand for Miljø- og planudvalget.

Temaer:

a) Veje og stier:

Opfølgning på trafiksikkerhedsplan

Strategiplanen for Roskildevej

Cykelstrategien

Tung trafik - et problem?

b) Kollektiv trafik:

Busbetjeningen i Albertslund

- nu og fremover

c) Trafikken og belastningen af miljøet

Herefter spørgsmål og debat.


S-posten

Regeringens hemmelige plan

Af Henrik Sass Larsen, politisk ordfører

Vælgerne ved godt, at kommunerne

ikke kan få økonomien

til at hænge sammen.

Der er simpelthen ikke penge

nok til ældreplejen, skolerne

og daginstitutionerne.

Hvad vælgerne ikke ved er,

at Anders Fogh har en hemmelig

plan i skuffen, hvis

han fortsætter som statsminister.

En plan om at tvinge

kommunerne til at spare

endnu mere.

Landets borgmestre bider negle

under valgkampen. Det kan

man også læse i dagens aviser.

For at kunne give danskerne

den velfærd og service, de har

brug for, bruger kommunerne

næste år 1,5 milliarder kroner

mere, end VK-regeringen har

givet dem lov til.

Pengene skal sikre, at der ikke

sker endnu flere forringelser af

ældreplejen, skolerne og daginstitutionerne.

Og at de socialt

Side 17

udsatte kan få en ordentlig behandling.

Men regeringen er

ligeglad. Og det ved borgmestrene,

både borgerlige og socialdemokrater.

Regeringen er klar med en

hemmelig plan for, hvordan

kommunerne skal spare yderligere

1,5 milliarder kroner, hvis

Anders Fogh fortsætter som

statsminister. Når Anders Fogh

har udskrevet valget netop nu

hænger det ikke mindst sammen

med, at han vil have det

overstået inden danskerne finder

ud af, at han i realiteten vil

tvinge kommunerne til at lukke

skoler, skære på ældreplejen

eller daginstitutionerne - eller

hvad der nu skal til for, at kommunerne

ikke bruger flere penge.

Socialdemokratiet har meldt

klart ud: Vi har afsat en ekstra

milliard til kommunerne, så de

kan få økonomien og velfærden

til at hænge sammen. Derudover

har vi en klar plan for ind-


Side 18

førelse af de første velfærdsrettigheder,

som kommunerne ikke

selv skal betale for, men

som vil betyde flere penge til

ældrepleje, folkeskoler, daginstitutioner

og socialt udsatte.

Det er jo en ærlig sag: Regeringen

skal have råd til sine skattelettelser,

og derfor kan der

ikke også blive råd til den kommunale

velfærd. Socialdemo-

S-posten

kraterne står ved, at en stemme

på os er en prioritering:

Velfærd frem for skattelettelser.

Hvorfor tør regeringen

ikke være ligeså ærlig

overfor danskerne: En

stemme på Anders Fogh er

en stemme på besparelser i

velfærden?

vh Henrik

Støt op om vores folketingskandidat

Her er Mogens’ program i Albertslund

Tirsdag 30.10 9-10.30 Mogens på Kongsholm Gymnasium

Lørdag 03.11: 11-12 torvedag med Mogens (10.30-13 partiforeningen)

Lørdag 10.11: 11-12 torvedag med Mogens (10.30-13 partiforeningen)

Kampagnedag i

Albertslund

centrum

d. 6. oktober


S-posten

Formandens beretning

Generalforsamlingen d. 22. oktober 2007

Set i bakspejlet af det nyligt

udskrevne valg……..

Det var så den sommer, hvor den

store valgpanik blev til en fuser.

Det har dog medført at vi er kommet

på forkant,, for vi har nu plakater

klar til ophængning. Desuden

er usikkerheden om, hvornår valget

bliver udskrevet en god grund

til at vise skærpet opmærksomhed,

Vi er blevet en mindre kreds, og

det er derfor vigtigt at få Mogens

Lykketoft på banen, hvor vi kan

finde lejlighed til det. Vi skulle jo

gerne have en folketingsmand her i

kredsen.

Vi har et lidt vigende medlemstal,

og vi har især svært ved at trække

unge mennesker til. Der er dog

kommet nogle DSU-ere i den sidste

tid. Aktiviteterne i DSU er ikke så

fremtrædende, og det er et spørgsmål,

hvad der skal til. Jeg kan se

mest aktivitet i Taastrup, så måske

skal vi lave en forbindelse til den

nye kreds Taastrupkredsen, men

det vil vi se på i den kommende

tid.

I sommer perioden er der ikke den

store aktivitet, men vi har haft et

par torve arrangementer, hvor der

ikke var det store opløb. Til gengæld

fik Mogens delt nogle roser

Side 19

ud d. 6 oktober på Kanaltorvet. Det

er nok det sted hvor der er størst

aktivitet lørdag middag.

Ved sidste kommunalvalg, fik vi

nedsat kandidatudvalget lidt vel

sent, så vi har denne gang besluttet

at nedsætte det nu, så udvalget

har tid til at finde kandidater, der

vil stille op. Det gør ikke noget at

der er mange kandidater. Jeg vil

opfordre medlemmerne til at se sig

om i deres omgangskreds.

Det kunne være, der gik lysende

talenter rundt og gemte

sig !!! Det kunne jo også være

dig selv …..

Man kan henvende sig til udvalget,

når vi har meldt det ud i S-posten,

men du kan også henvende dig til

mig fra nu af.

Vi har i sidste sæson haft mange

udefra til at holde foredrag, om

partiets politik ved Sidst på måneden

møder. Både specifikt om EU.

men også et forsøg på at få belyst,

hvor vi skal hen med vores politik.

I den kommende vinter vil vi prøve

at sætte fokus på vores egen by.

I september indledte Finn Aaberg

møderækken med det traditionelle


Side 20

budgetoplæg. I november vil Steen

Christiansen tale om trafik i fremtidens

Albertslund. Her regner vi

med at få en god debat om, hvordan

vi vil have det her.

Sidste vinter gjorde vi et forsøg på

at arrangere en tur til EU parlamentet,

desværre havde vi ikke

rigtig styr på mødedatoerne i parlamentet

Jeg har kontakt til Poul

Breyen, der er en erfaren mand

hvad disse ture angår, samtidig har

han bedre forbindelser end vi, så

NB. Sildemøde NB.

Lørdag den 3. november 2007

fra kl. 11.00-13.00

i Musikteaterets Alrum

S-posten

jeg har hægtet mig på ham. Han

laver en tur i starten af maj 08,

hvor de der er interesserede herfra

kan deltage. Jeg vil følge op på det

efterhånden som jeg modtager oplysninger

fra ham.

Mvh

Aage B. Jensen

Formand Soc. Albertslund

Traditionen tro har du igen mulighed for at møde nogle af

de socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Kom og få en rød sild, en hyggesnak

eller en god diskussion sammen med

andre borgere i Albertslund.

Vi gi’r en rød sild – drikkevarer kan købes billigt.

Michelle Baadsgaard

Gruppesekretær


S-posten

ARBEJDSGRUPPER

Børnepolitisk gruppe:

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

Miljøpolitisk gruppe

Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06

E-mail: prs@webspeed.dk

IT-koordinator

(Hjemmeside)

Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

Socialpolitisk gruppe

Leif Neergaard, Galgebakken Over 7-1 B, 43 62 23 97

E-mail: Leif.neergaard@gmail.com

Sundhedspolitisk gruppe

Stephen Seidelin, Fiskerhusene 65, Tlf.: 43 66 16 61

E-mail: stephenseidelin@gmail.com

Byudviklingsgruppen

Jesper Andresen, Galgebakken Sten 6-13, 26 35 45 57

E-mail: jesperandresen@comxnet.dk

Vil du have nyhedsmail

direkte til din E-mail-adresse?

Så slå op på vores hjemmeside

www.x-ved-a.dk

og tilmeld dig til nyhedsmail.

Så vil du fremover modtage

alle nyheder

og meddelelser om arrangementer

i partiforeningen

Side 21


Side 22

KALENDER:

November

3. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

13. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

19 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

19. Deadline for S-Posten

26. Sidst på måneden møde, Birkelundgård kl. 19.30

27. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

December

1. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

11. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

17 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

17. Deadline for S-Posten

28. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

Juleferie

Januar

Intet sildemøde og kommunalbestyrelsesmøde i januar måned

S-posten

13. Midtvejsevaluering for medlemmer af kommunalbestyrelsen og foreningsbestyrelsen

Birkelundgård kl. 9—16

21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

21. Deadline for S-Posten

29. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00


S-posten

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester,

Økonomiudvalg (F)

Børne- ungeudvalg (F),

Tekn. udvalg,

Økonomiudvalg

Miljø– og planudvalg

Folkeoplysn.udvalg (F),

Kulturudvalg

Arbm.udvalg

Børneudvalg (F),

Tekn.udvalg

Folkeoplysn.udvalg

Socialudvalg (F),

Økonomiudvalg

Kulturudvalg (F) .

Børneudvalg

Folkeoplysn.udvalg

Miljø- og planudvalg (F),

Arbm.udvalg,

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Arbm.udvalg

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Miljø– og planudvalg

Børneudvalg

Kulturudvalg

Socialudvalg

Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg

Bymosevej 8

Michelle Baadsgaard

Kratager 1

Susanne Storm Lind

Randager 100

Jens Mikkelsen

Porsager 89

Nils Jensen

Rytterhusene 25

Lars Toft Simonsen

Pilehusene 110

2600 Glostrup

Steen Christiansen

Præstehusene 59

Erdil Selcuk

Topperne 20 st.

Flemming Jørgensen

Snebærhaven 48

Søren Jensen

Galgebakken Neder 3-2B

John Holm Andersen

Vibens Kvt. 8 D

Tlf.: 43 96 64 96

E-mail:

finn.aaberg@albertslund.dk

Side 23

Tlf.: 43 62 21 68

E-mail:

michelle@fam-baadsgaard.dk

Tlf.: 43 62 14 79

E-mail:

susanne.lind@ft.dk

Tlf.: 43 62 41 40

E-mail:

jensmik@post.tele.dk

Tlf.: 43 62 18 49

E-mail:

nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 43 62 72 15

E-mail:

lts@tele2adsl.dk

Tlf.: 43 44 88 48

E-mail:

Steen.christiansen1@skolekom.dk

Tlf.: 43 64 57 93

E-mail: mr.es@webspeed.dk

Tlf.: 43 42 01 64

E-mail: fjalb@net.dialog.dk

Tlf.: 61 79 43 64

E-mail: soj@comxnet.dk

Tlf.: 43 64 20 58

E-mail:

viben@x-ved-a.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

Regionsrådsformand

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21

Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34

E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk


Partiforeningens bestyrelse

Formand Aage B. Jensen (f)

Nyvej 69, 1. mf.

Tlf.: 43 62 24 74

Næstformand: Aase Elkott

Snebærhaven 56

Tlf.. 43 96 54 36

Kasserer: Else Boel (f)

Stjernens Kvt. 5 C

Tlf.: 43 62 60 09

Sekretær: Elisabeth Bentzen (f)

Fosgården 4,1 tv

Tlf.: 43 64 52 20

Bestyrelsesmedlemmer:

(label)

Elmer Jensen

Kanalens Kvt. 176, 1.tv.

Tlf.: 22 27 49 51

Stephen Seidelin

Fiskerhusene 65

Tlf.: 43 66 16 61

Steen Poulsen

Rytterhusene 50

Tlf..: 43 64 65 94

Jesper Andresen

Galgebakken Sten 6-13

Tlf.: 26 35 45 57

Vibeke-Anne W. Eriksen

Svanens Kvt. 9 D

Tlf.: 43 66 13 03

Suppleanter: Susanne Winther-Nielsen

Ørnens Kvt. 3 A

Tlf.: 43 62 25 61

Britta S. Jørgensen

Snebærhaven 48

Tlf..: 43 42 01 64

Flemming Holst Larsen

Falkehusene 43

Tlf.: 43 62 55 74

E-mail:

aage_bj@hotmail.com

E-mail:

aase@prime-asp.com

E-mail:

eboel@stofanet.dk

E-mail:

eb@fay.dk

E-mail:

E-mail:

stephenseidelin@gmail.com

E-mail:

sp@dcl.dk

E-mail:

jesperandresen@comxnet.dk

E-mail:

vawe@comxnet.dk

E-mail:

swn@eogs.dk

E-mail:

Britta.Schneider.Joergensen

@skolekom.dk

E-mail:

fhl@post11.tele.dk

"f" henviser til, at pågældende er

medlem af forretningsudvalget.

Se også partiforeningens hjemmeside:

http:www.x-ved-a.dk

More magazines by this user
Similar magazines