hornbæk - 3100.dk

3100.dk

hornbæk - 3100.dk

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Side 21 – 28

Hornbæk Idrætsforening

I N F O R M E R E R

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 5 Juni 2005 • 30. årgang


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

E-mail: peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

E-mail: hatten 1@mail.dk

Kasserer

Jørn Lien, tlf.: 49 70 48 28

Sauntevej 111, 3100 Hornbæk

E-mail: revision@lien.dk

Sekretær

Lars Fisker, tlf.: 49 70 26 29

V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk

E-mail: lf@hfjensen.dk

Suppleant

Anne Marie Jørgensen

Tlf.: 49 70 28 48

Kleinsmedevej 6, 3100 Hornbæk

E-mail: mums.@stofanet.dk

– samt

Afdelingsformændene

Nye klubhus &

Hornbækhallen

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03

kontortid: hverdage kl. 9-11

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Gamle klubhus

Tlf.: 49 70 27 25

Halinspektør

Stig Petersen, mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside: www.3100.dk

jb@bc-solution.dk

Redaktør:

Peter Poulsen (ansvarsh.)

Tlf.: 49 70 11 03

Redaktion:

Harry Duus, Hafnia Grafisk

Tlf.: 43 22 52 15

Paw Bak, Hafnia Grafisk

Tlf.: 43 22 52 17

Annoncer:

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Layout og tryk:

Hafnia Grafisk, 2620 Albertslund

Forsidefoto af: Harry Duus

Oplag: 3.920

2 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

Hovedafdelingen

Igen i år er der i løbet af sommeren mange forskellige arrangementer i Hornbæk.

For blot at nævne en del af dem afholder Fodboldens Venner kræmmermarked

på idrætsanlægget lørdag den 18. juni og søndag den 19. juni.

Fodboldafdelingen er også i år fra mandag 20. juni til fredag 24. juni vært

for en af DBU’s fodboldskoler. Fodboldskolen afholdes selvfølgelig på

Hornbæk Idrætsanlæg på Carl Bødker Nielsens Vej.

Torsdag den 23. juni afholder Fonden Hornbæk Havn m.fl. Skt. Hans aften

på Hornbæk strand.

Fredag den 24. juni og lørdag den 25. juni afholder Hornbæk Jazzklub for

2. gang jazzfestival på Hornbæk strand – se mere om jazzfestivalen på

www.sunset-jazz.dk

Lørdag den 25. juni afholder Håndboldafdelingen et lokalstævne i strandhåndbold

på Hornbæk strand.

Fra fredag den 8. juli til tirsdag den 12. juli er der mulighed for at gå i Cirkus

Arli som slår teltet op ved Hornbækgård på Hornebyvej.

Fredag den 15. juli afholder Hornbæk Handels og Håndværkerforening

sommerfest med dans og underholdning på Torvet i Hornbæk. De lokale

restauranter sælger mad på Torvet og byens forretninger holder åbent til

kl. 21.

Onsdag den 20. juli er der så mulighed for at komme i Cirkus Arena som

igen i år ligger ved Hornbæk Idrætsanlæg.

Årets Havnefest afholdes lørdag den 30. juli og søndag den 31. juli. Det

endelige program er endnu ikke helt færdigt, men havnefestkomitéen

arbejder ihærdigt på at præsentere et flot program for hele byen og dens

mange turister. Læs mere herom andet sted i klubbladet.

En af Havnefestens store begivenheder er plankedysten, hvor de senere

års ukronede plankekonge – som i al beskedenhed er undertegnede – vil

forsvare titlen på planken.

Der er således lidt for en hver smag i løbet af sommeren – så bak op om

Hornbæk Idrætsforenings og andre foreningers arrangementer, der er

i løbet af sommeren.

Nærmere oplysninger om Hornbæk Idrætsforenings mange afdelinger kan

ses i dette klubblad eller fås ved henvendelse direkte til den enkelte afdeling

eller på www.3100.dk

HIF-Informerer 2005

Deadlines:

August nr. Deadline onsdag den 20. juli

September Deadline onsdag den 24. august

Oktober Deadline onsdag den 21. september

Indlæg sendes til:

E-mail: hafniagrafisk@hafniagrafisk.dk

Post: Hafnia Grafisk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund


Ny formand for Golfklubben

Det er med stor beklagelse at hovedafdelingen har

erfaret, at Niels Erik Clausen er gået af som formand

for Golfklubben og samtidig valgt at udtræde

af bestyrelsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden

til at takke Niels for hans helt fantastiske indsats

som frivillig og ulønnet leder i golfklubben igennem

mange år.

Bestyrelsen har konstitueret Jens Peter Nielsen

som ny formand frem til næste generalforsamling.

Jeg vil gerne ønske Jens Peter held og lykke med

arbejdet som ny formand.

Æresmedlem Bent Bæk fylder 70 år

Æresmedlem af Hornbæk Idrætsforening Bent

Bæk fylder mandag den 13. juni 70 år.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske Bent

hjertelig til lykke med den runde dag samt tak for

mange års utrolig store indsats i og for Hornbæk

Idrætsforening – og samtidig ønske alt mulig held

og lykke i årene fremover til dig og Martha.

Bent Bæk holder i anledningen af sin 70 års dag

åbent hus den 13. juni fra kl. 15.00 i det gamle klubhus.

I sidste nummer af klubbladet var der en større

omtale af Bent Bæk der har været Æresmedlem af

Hornbæk Idrætsforening siden 1989.

Lokal Samvirke

Jeg må desværre konstatere, at aktiviteten i Lokal

Samvirke ikke er, hvad den har været, og jeg skal

derfor stærkt opfordre alle Hornbæk Idrætsforenings

afdelinger til at bakke op om Lokal Samvirke,

som fortsat bør og skal være en aktivitet, som

prioriteres højt i Hornbæk.

I øvrigt skal jeg også henvise til sidste nummer af

klubbladet, hvor Lise-Lotte Bjørnestad, formand

for Lokal Samvirke, havde et indlæg om Lokal

Samvirkes aktiviteter.

Næste møde i Lokal Samvirke afholdes torsdag

den 25. august kl. 19.00 på Hornbæk Skole.

Helsingør Kommune

Nu hvor eliten i Helsingør Kommune har fået Elite

3000 kan man godt overveje, om ikke breddeidrætten

i kommunen har behov for noget mere

tværfagligt samarbejde på tværs af foreningerne

i kommunen – måske oprettelse af et breddeidrættens

forum, der kunne mødes med jævne mellemrum

for at udveksle erfaringer og ideer, så der reelt

kunne skabes et samarbejde og et med- og mod-

spil til kommunens idrætsudvalg nu, hvor Helsingør

Sports Union absolut ikke fungerer. En overvejelse

værd, mener jeg.

Udvidelse af Hornbæk Hallen

med en multihal

Hornbæk Idrætsforening har den 11. maj 2005 tilskrevet

Helsingør Kommunes Idrætsudvalg vedrørende

forslag om udvidelse af Hornbæk Hallen

med en multihal.

Nedenfor er gengivet indholdet i brevet til Idrætsudvalget.

”Som det sikkert er Idrætsudvalget bekendt, har

Hornbæk Idrætsforening medlemsmæssigt udviklet

sig meget de seneste 5 år – nærmere

bestemt er medlemstallet i de 15 afdelinger i Hornbæk

Idrætsforening steget fra 2000 medlemmer i

1999 til i dag 3634 medlemmer.

Medlemstallene for de 15 afdelinger vedlægges

som bilag. I forhold til denne medlemsopgørelse

har bl.a. volleyballafdelingen og håndboldafdelingen

allerede nu fået flere nye medlemmer.

Vi er i den situation, at det er umuligt at finde træningstider

til de afdelinger, der har ønsker og ikke

mindst behov for haltid i Hornbæk Hallen – derfor

træner flere afdelinger i dag på Hornbæk Skole

hvor det heller ikke kan lade sig gøre, at få de nødvendig

træningstider, også fordi Nordkystens Ungdomsskole

i dag har første prioritet i den store sal

på Hornbæk Skole.

Såfremt det politisk besluttes at flytte NUS fra

deres nuværende bygninger på Sauntevej til Hornbæk

Skole, bliver problemet endnu større.

Bl.a. træner primært gymnastikafdelingen, der i

dag har 605 medlemmer, og volleyballafdelingen

på Hornbæk Skole, hvilket er klart utilfredsstillende

for begge afdelinger både sportsligt og socialt

i forhold til det de ville have, af muligheder, hvis de

kunne træne i hallen, hvor også de kunne blive en

del af det klubliv, der er for de afdelinger, der i dag

træner og spiller kampe i hallen.

Endvidere har både badmintonafdelingen, skiafdelingen

og fodboldafdelingen i dag træningstider

på Hornbæk Skole.

Herudover mangler både håndboldafdelingen og

badmintonafdelingen træningstider i hallen, hvilket

der ikke er mulighed for i dag.

Endvidere er det et stort ønske at kunne spille

indendørs tennis og petanque om vinteren, hvilket

der heller ikke er mulighed for i dag.

Endelig er der det forhold, at uanset om det poli-

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 3


Hovedafdelingen

tisk besluttes at bygge en børneinstitution ved

Hornbæk Idrætsanlæg, så vil en udvidelse af

Hornbæk hallen med en multihal også kunne

anvendes af byens børneinstitutioner i formiddags-

og de tidlige eftermiddagstimer.

Endvidere vil der også være mulighed for at etablere

et idrætsværested i lighed med det der findes

andre steder i kommunen.

Hornbæk Idrætsforening mener derfor, at der er

mange gode og fornuftige og ikke mindst relevante

argumenter for at udvide den eksisterende hal

med en multihal og har derfor på et hovedbestyrelsesmøde

den 14. april 2005 samt på hovedgeneralforsamlingen

den 24. april 2005 besluttet at

tilskrive Idrætsudvalget i Helsingør Kommune med

forslag om, at Hornbæk Hallen udvides med en

multihal, for at sikre en fremtidig medlemsudvikling

4 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

Hornbæk Idrætsforening

og redaktionen ønsker

alle en rigtig god sommer

i Hornbæk Idrætsforening og en generel borgertilgang

i Hornbæk bl.a. set i relation til de planer der

allerede er omkring udbygning af op mod 700 nye

boliger i Hornbæk området, jf. kommuneplanforslaget

2004 – 2016.

Jeg skal derfor anmode idrætsudvalget om et

møde om sagen og forventer at høre nærmere

snarest belejligt.”

Dette er sidste klubblad inden sommerferien, så

fortsat god sommer.

Næste nummer af Hornbæk Idrætsforenings klubblad

udkommer i august måned.

Peter Poulsen

Hovedformand


Hornbæk bridgeklub

Sæsonresultater

I klub regi:

Holdturnering:

A1 Ulla og Ruddy Phillipsen, Pia og Steen

Jacobsen

A2 Anette og Jørn Dahlstrøm, Lars Alexander,

Jørgen Andersen

A3 Muddi og Otto Madsen. Ulla og Poul

Balslev Jørgensen B-rækken:

B1 Aase Haagensen, Jan Møller, Hanne

og Peter Alexander

B2 Anette Vilsen, Grete Stenhøj, Kirsten

Bæk, Jette Møbius

B3 Bodil Jeppesen, Bjarne Raavig,

Hans Bæk, Rolf Zink Jørgensen

Parfinale

A1 Anette og Jørn Dahlstrøm

A2 Ninna Nielsen – Søren Høgelund

A3 Ulla og Ruddy Phillipsen

B1 Gurli Gilfelt – Brita Samuelsson

B2 Jette Møbius – Kirsten Bæk

B2 Marianne Rosenquist – Ove Berstrøm

C1 Ellen og John Brendstrup

C2 Bente Friis – Kjeld Poulsen

C3 Kristina Grumstrup – Lis Christoffersen

D1 Bente Vabø – Lisbeth Wachmeister

D2 Lise Lehrmann – Erik Blenster

D3 Bodil Jeppesen – Bjarne Raavig

På landsplan

Følgende par har kvalifiseret sig til DMugen

i Vingsted centret i uge 28:

Damepar

Pia Jacobsen – Bente Christensen

Veteranpar

Klavs Kierulff – Finn Caspersen

Åben par

Pia og Steen Jacobsen

Gurli Gøbel – Bo Tinning

Jørgen Andersen – Lars Alexander

Klavs Kierulff - Ole Larsen

Mix par

Karin Risom – Michael Zinglersen

Rikke Kierulff – Ole Larsen

Gurli Gøbel – Bo Tinning

Nøkke Bender – Fl. Lauritzen

Pia og Steen Jacobsen

Grete Stenhøj – Erik Grønvald

Ewa Oleksiewicz – Klavs Kierulff

I Pokalturneringen har Hornbæk et hold i

16. dels finalen. Nemlig Steen Jacobsen,

Klavs Kierulff, Kim Jonassen, Lars Fugl.

Sommerbridge

Hver fredaq, start 10. juni – slut 26. aug.

Tilmelding på aktuel spilledag senest kl. 15

På tlf. 49 70 15 97

Formand

Steen Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Månevej 13B

3100 Hornbæk

Kasserer

Pia KnakJacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Sekretær

Lise Ebsen

Tlf.: 49 1308 70

Best. medlem

Erik Grønvald

Tlf.: 49 70 98 01

Best. medlem

Aase Haagensen

Tlf.: 49 75 51 52

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 5


Badminton

Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger

Tlf.: 49 70 07 73

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

e-mail: nfr@ncc.dk

Næstformand

Kjeld Hansen

Tlf.: 49 70 24 77

Jupitervej 67, 3100 Hornbæk

e-mail: keldh@mobilixnet.dk

Sekretær

Liselotte Kartman

Mobil: 28 90 69 14

Holmevænget 2C

3100 Hornbæk

e-mail: lika@buksesnedkeren.dk

Kasserer

Karin Mathiesen

Tlf.: 49 70 04 40

Havreholmvej, 3100 Hornbæk

e-mail: kasm@bgbank.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Tlf.: 49 70 01 98 / 49 70 01 83

Holmevænget 13A

3100 Hornbæk

Suppleant

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck

Tlf.: 49 70 22 30

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

e-mail: hjb@bc-solution.dk

Seniorformand

Niels Fritzbøger

Tlf.: 49 70 07 73

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

e-mail: nfr@ncc.dk

Juniorformand

Christine Bogattke

Mobil: 22 54 43 21

Mads Holmsvej 42B

3000 Helsingør

e-mail:

bogattkeservice@mail.tele.dk

Turneringsudvalg

Jette Beck

Tlf.: 49 70 22 30

Ole Piisvej 4, 3100 Hornbæk

e-mail: jette@beck.name

6 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

Badmintonen takker af for Sæsonen 2004-2005

Vi vil gerne takke af fra denne sæson, det har været dejligt at se så mange

nye spiller. Vi håber selvfølig at se jer igen til næste sæson efter sommerferien.

Det har været et år med en masse aktiviteter, 1000 TAK for hjælpen af de

forælder der har givet en hjælpende hånd med. Vi var desværre nød til at

aflyse vores forælder & Barn turnering, som er den sidste aktivitet på året.

Så vi uddeler åres feiter 2004-2005 til introweekenden.

En spiecel tak til Bolette og Ole der har hjulpet os med at se til træningen

om mandagene. Gaven er på vej til jer…

Den Nye sæson starter onsdag den 10. august kl.15.00 for Børn & unge.

Der vi være frit spil i begyndelsen, både Mandag og Onsdag. Så kender

I en der godt kunne tænke sig at prøve at spille er de meget velkommen.

Introweekenden er i år den 26.-27.-28. august, Det er en sjov weekend

som er for nye og gamle spillere. Hvor vi spiller en masse badminton og

laver en masse andre sjove aktiviteter og lærer hinanden bedre at kende.

Der vil blive delt seddeler ud til træning. Eller I kan altid tilmelde jer til mig

på tlf: 22 54 43 21.

Så husk at sætte weekenden af allerede nu.

Der vil som sidste år være forælder møde Søndag den 28. august kl.12.00

oppe i det nye klubhus.

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

• Service

• Fjernvarme

• Naturgas

• Badeværelser

Firma 20 13 08 92

Privat 49 70 08 92

Fax 49 70 29 94


Sunset Jazz Hornbæk

Hornbæk Havn 24. & 25. juni 2005

PROGRAM SUNSET JAZZ HORNBÆK 2005

FREDAG D. 24. JUNI 2005

Kl. 16.00: BILLETSALG STARTER I TELTET

Kl. 18.00: ÅBNING AF SUNSET JAZZ HORNBÆK

Kl. 18.30 – 19.45: Body’n Soul Big Band ( Soul, Blues, Jazz )

Kl. 20.30 – 21.45: Finn Ziegler Quartet med Jesper Thilo og Henrik Bolberg

som gæstesolister

Kl. 22.30 – 24.00: Paul Harrison Band (trad. mainstream jazz)

LØRDAG D. 25. JUNI 2005

Kl. 09.00: Morgenjazz på Torvet – David Dunbar Trio - med morgenbord i samarbejde

med Handelsstandsforeningen

Kl. 11.00: INTRODUKTION TIL EFTERMIDDAGENS PROGRAM - fri entré

(VELKOMST AF SUNSET JAZZ HORNBÆK)

(SPONSORER)

Kl. 11.30 – 13.00: JAZZ-BRUNCH m. Søren Kristiansen Trio

Kl. 13:30 – 14.30 Børnejazz m. Djanzz m. Carl Quist Møller, Sille Grønberg,

Palle Windfeldt

Kl. 15.00 – 16.00: Jazzgruppe fra MGK i Helsingør

PAUSE

Kl. 16.30: BILLETSALG STARTER I TELTET

Kl. 18.00: ÅBNING AF AFTENENS PROGRAM

(VELKOMST AF SUNSET JAZZ HORNBÆK)

(SPONSORER)

Kl. 18.30 – 19.45: Maria Band

Kl. 20.30 – 21.45: Cæcilie Norby Quartet

Kl. 22.30 – 24.00: Heartbeats m. Christina Dahl og Carsten Dahl

Kl. 24.00: AFSLUTNING AF ÅRETS SUNSET JAZZ HORNBÆK 2005

Billetter: 250 kr. pr. dag, 400 kr. for begge dage + gebyr. Billetsalg: www.billetlugen.dk samt

Helsingør Turistbureau, Forstædernes Bank Helsingør og Hornbæk Bibliotek & Turistinformation

Yderligere information: www.sunset-jazz.dk

Sponsorer:

Helsingør Turist- og Erhvervsforening, Forstædernes Bank, Bryggerigruppen, Helsingør Kommune, Frederiksborg Amt,

Kunststyrelsen, Nordsjællands Turistpulje, Nordsjællandske Sommerglæder, Ben Webster Fonden, Dansk Musiker Forbund,

Nordea Hornbæk, Home Hornbæk, Art & Frame, Borringia, Hornbæk Jazzklub, Hornbæk Installationsforretning,

Nybolig v/ Peter Leander Hornbæk, Tegnestuen Hornbæk, Hornbæk Skibshandel, Hornbæk Havn, Hornbæk Handelsstandsforening,

Hornbæk Turistforening, Hornbæk Trælast, StrandPavillionen Hornbæk, SuperBest/Prima Hornbæk

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 7


Hornbæk bådeklub

Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Skovvænget 7

3100 Hornbæk

e-mail: leedgaard@stofanet.dk

Næstformand & Joller

Jens Kristian Pedersen

Tlf.: 49 70 09 69

Stolemagervej 12

3100 Hornbæk

e-mail: dkjkp@coloplast.com

Kasserer

Ann-Birthe Rasmussen

Tlf.: 49 70 29 33

Ndr. Strandvej 327

3100 Hornbæk

e-mail: ann-b@stofanet.dk

Sekretær/PR

Benn Bak

Tlf.: 49 70 32 64

Syrenvej 40

3100 Hornbæk

e-mail: bennbak@mail.dk

Kølbåde

Steen Guttknecht

Tlf.: 49 70 37 10 / 40 56 11 22

Uranusvej 22

Saunte

3100 Hornbæk

e-mail: steen@guttknecht.dk

klubhus & udlejning

Nis Kragelund

Tlf.: 49 70 12 76

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

3100 Hornbæk

www.hornbaekbaadeklub.dk

8 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

Nyt fra formanden.

Sæsonen er nu i fuld gang med stor deltagelse både i jolle- og kølbådsafdelingen.

Vor hjemmeside på Internettet har nu efterhånden udviklet sig til

at blive vor primære informationskanal til medlemmerne, og jeg skal opfordre

alle til at frekventere denne, da vi en gang imellem har nyheder, vi ikke

kan nå at bringe her. Samtidig ligger hele kølbådsprogrammet og pointberegningerne

kun der.

Følgebåden Store Bjørn er endelig kommet i vandet efter en større renovation

og ser ud til at være i særdeles god stand.

De nye ekstra gode klubtrøjer er nu til salg i klubbaren for kun kr. 100,- pr

stk.

Klubhuset er fra den 23. juni og frem til den 14. august åbent alle hverdage

fra kl.19.30 og i weekenden fra kl.11.00.

Lørdag den 25. juni afholdes grillaften, hvor man selv medbringer det, som

man ønsker at spise. Klubben sørger for tændt grill, bestik og drikkelse.

Det sidste dog mod betaling til vore normale lave klubpriser.

Reserver derudover lørdag den 13. august til den årlige krebsekallas. Mere

herom i augustnummeret.

www.home.dk

William Leedgaard

Går du

i flyttetanker?

Så kontakt home i Hornbæk

Vi er specialister

i salg af helårs- og fritidshuse

HORNBÆK

v/Sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE

Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk

hornbaek@home.dk

Tlf. 49 70 13 12

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Armani

Gant

Marlboro

Henri Lloyd

Geox

Sebago

Utzon

Bitte Kai Rand

Ivan Grundahl

Eva & Claudi

Murphy & Nye

www.skibshandlen.dk

Hornbæk Skibshandel

Lør og Søn 10-17.30 / Man -Fre 11-17.30

Vi er eksperter i driftsikkerhed til søs og

vi har salg af alle typer marinemoterer.

Vi udfører professionel service til din båd

og motor, mekanisk og elektrisk.

Stort lager med mange reservedele og

tilbehør

Vi servicerer erhvervs og fritidsbåde.

Vor servicebiler kommer over

hele Sjælland.

Kontakt os for mere information om

optimal driftsikkerhed til søs.

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 9


Fodbold

Postadresse

Hornbæk IF – fodbold

Postbox 48

3100 Hornbæk

peter.clausen@mail.tele.dk

Formand

Kaj Flyger

Ndr. Strandvej 285 B

3140 Ålsgårde

Tlf.: 49 76 39 37 / 36 14 47 51 /

29 23 47 51

kflyger@csc.com

flyger@pc.dk

Kasserer

Henrik Olsen

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

ho@helsinge-kommune.dk

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 83 / 49 70 89 00 /

22 55 00 25

peter.clausen@mail.tele.dk

Seniorformand

Thomas Lynge

Sauntevej 55 B, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 44 28 / 21 43 60 60

thomaslynge@mailme.dk

DYHL ELECTRIC

• Lys

• Kraft

• EDB

• Nybygning/ombygning

10 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

Sommerkamp i Hornbæk mandag 11. juli

Efter fire års pause kan fodboldafdelingen og Fodboldens Venner atter byde

på Sommerkamp på Pedella Park. I år kommer gæsterne fra den skotske

Premier League og klubben hedder Inverness Caledonian Thistle.

Inverness sluttede midt i den bedste skotske række og har henlagt forberedelserne

til den kommende sæson til Danmark. Der er planlagt kampe

mod Nykøbing Falster Alliancen og FC Nordsjælland, inden der afsluttes

med en kamp mod Hornbæk mandag

11. juli.

De nærmere detaljer omkring arrangementet

kan ses i den lokale

presse samt på fodboldafdelingens

hjemmeside.

På billedet ses Inverness’ spillende

manager Craig Brewster i aktion i

1-1 kampen mod Dundee FC midt

i maj.

En af fodboldens sande venner, Lars Leo

Jensen, fyldte for nylig 40 år. I forbindelse

med festen i Borsholm Forsamlingshus

overrakte træner John Larsen, på førsteholdets

vegne, en spillertrøje med fødselarens

navn påtrykt. Lars Leo be'r os

viderebringe en stor tak for den store

opmærksomhed, han nød i forbindelse

med den runde dag.

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23


Lions Cup 2005 i Kalundborg er vel overstået for 105 af Hornbæks ungdomsfodboldspillere

og de 25 ledere. Fredag d. 13. maj holdt busser og privatbiler klar til

at transportere en stor del af Hornbæks fodbold-ungdom til Lions Cup i Kalundborg,

et stævne som blev afviklet for 23. gang og 3. gang med Hornbæks deltagelse.

Hornbæks spillere og ledere var alle flot indkvarteret på en ny og moderne

skole i udkanten af Kalundborg, og det var herfra, at Hornbæk-spillerne startede

dagene omkring kl. 06.30 om morgenen for at begive sig mod bad, bespisning

og senere et hav af fodboldkampe henover dagene. Fodbold, socialt samvær,

diskoteksbesøg for de ældste og et pinsevejr der viste sig fra sin allerbedste side,

var medvirkende til, at turen blev en stor succes og det var glade men også trætte

spillere og ledere der efter tre korte overnatninger på luftmadrasserne blev

modtaget af et stort opbud af forældre, da de 2. pinsedag om eftermiddagen trillede

ind på parkeringspladsen ved Hornbæk Hallen.

Hornbæks årgang 93 spillede åbningskampen på bane 1 ved turneringen, og på

billedet ses Hornbæks træner Carsten Kaltoft igang med de sidste instrukser til

drengene inden kampen, og det virkede helt tydeligt. Hornbæk lagde fra land

med en kæmpesejr på 15-0.

Kim Lykkegaard

Bygningskonstruktør

Styregruppe, ungdom

Ivan S. Jensen (Formand)

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf: 49 76 50 55 / 20 80 32 00

danijos@mail.dk

Henrik Olsen (Administrator)

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

ho@helsinge-kommune.dk

Carsten Nielsen (Sportschef)

Støberens Vænge 8,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 31 13 / 40 26 67 69

carlo5b@tdcadsl.dk

Jørgen Olsen (Sportschef)

Bødkervej 2, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 21 72

Tlf. arb.: 49 28 38 81

bodkervej2@hotmail.com

Piger

Bjørn Hoffmann

Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 07 07 / 30 70 71 36

benhoffdk@msn.com

Sponsorer

Ivan S. Jensen

Smedevænget 8, Saunte

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 76 50 55 / 20 80 32 00

danijos@mail.dk

Rådgivning · Renovering

Om- og tilbygninger · Byggestyring

Døre og vinduer

Holmegårdsvej 3 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 11


Fodbold venner

Formand

John Sørensen

Toftemosevej 7 A

Tlf. 49 70 18 83

Mobil: 25 31 13 83

Jjs41@helsingor.dk

Kasserer

Gitte Pedersen

Hornebyvej 40

Tlf. 49 70 15 90

gehelmer@post.tele.dk

Brian “Joe” Johnston

Ndr.Strandvej 343, 1

Tlf: 49 70 36 76

Arb.: 49 70 27 91

hif@sport.dk

Hans Strand

Jupitervej 73

Tlf.: 49 70 15 48

bhstrand@post11.tele.dk

Birthe Larsen

Skovvænget 13

Tlf.: 49 70 07 45

birthelarsen@ofir.dk

Ib Nicolajsen

Jupitervej 71

Tlf.: 49 70 06 40

Is.n@stofanet.dk

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

Tlf.: 25 25 56 26

Annette Flyger

Ndr. Strandvej 285 B

Tlf: 49 76 39 37

flyger@pc.dk

12 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

Fodboldens Venner – hvad er det?

Her er en redegørelse, som forhåbentlig giver svar på dine eventuelle

spørgsmål. Vi er en bestyrelse på i øjeblikket otte personer, som på den

ene eller anden måde er tilknyttet Hornbæk idrætsforening. Vort hovedformål

er at støtte ungdommen i Hornbæk idrætsforening, når de evt. skal til

stævner – det være sig håndbold eller badminton, vi støtter alle underafdelinger

i HIF. Hvordan får vi så penge til dette – jo det er ved vore to årlige

kræmmermarkeder – et om sommeren og et i efteråret. Vi arrangerer

alt – sørger for at der kommer kræmmere, sælger mad og drikke, bygger

pladsen op og ikke mindst rydder op igen. Alt dette kan vi selvfølgelig ikke

klare 8 personer alene, men her er det så at vi spørger i de forskellige underafdelinger

om frivillige hjælpere, uden disse kunne det slet ikke lade sig

gøre. Overskuddet fra disse to kræmmermarkeder går altid til ungdomsafdelingerne

i klubben.

Skulle der nu sidde en enkelt eller to, som brænder for at hjælpe os – så

tøv ikke med at kontakte en i bestyrelsen, vi er altid parat til at modtage

hjælpere til kræmmermarkederne eller til bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne

Annette Flyger

Husk sommerkræmmermarked den 18.-19. juni 2005

Vi afholder igen i år vort udendørs kræmmermarked på pladsen

foran Hornbækhallen – samt marken overfor boldbanerne. Der vil

traditionen tro være Tivoli – rigtig mange kræmmere – lokal underholdning.

Bespisning på pladsen.

Kom og vær med til at støtte ungdommen i Hornbæk Idrætsforening.

Skulle du være interesseret i at give en hånd med er du mere end

velkommen. Kontakt Birthe Larsen tlf. 49 70 07 45 eller mail

birthelarsen@ofir.dk.


HORNBÆK

DK-BENZIN OG NÆRKØB

BENZIN – DIESEL – FYRINGSOLIE

Altid lave priser på dagligvare

f.eks. 5×500 g. DK Kaffe 100,- kr.

• Udlejning af DVD OG VIDEO

• Bagerbrød

• Franske hotdog

• Frimærker

• Taletidskort

• 3-4000KOLDEØLOGVAND

• Spillehal

NORDRE STRANDVEJ 312

49 70 20 71

Åbningstider:

6.30-22.00 · L/S 7.00-22.00

Anette Nielsen

49 70 02 13

MANDAG LUKKET

HUSK!

Søndagsåbent

hele året

Åbent:

Mandag-fredag kl. 9.00-19.00

Lørdag + søndag kl. 8.00-16.00

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk

HAVNEKIOSKEN Telefon: 4970 0354 – Fax: 4970 0374 – E-mail: Kiosk@Post11.tele.dk

Byens største

spillebutik…

Vi forhandler bl.a.

• Tips & Lotto

• Skrabespil

• Varelotteriet

• Landbrugslotteriet

• Radiobingo

Byens største slikbutik…

Hos os kan du bl.a. finde

• Slikmix – 75 varianter

• Børneslik – stort udvalg

• Is fra Frisko

• Sv.Michelsens hjemmelavede

chokolader

• Rigtige flødeboller

Byens største bladbutik…

Vi har blade om alt – bl.a.

• Mode

• Sport

• Indretning

• Biler/motorcykler

• Erotik

• Hobby

Havnekiosken er med i den landsdækkende kiosk-kæde NærKØB.

Har du internetadgang, så klik ind på www.naerkob.dk og se de

aktuelle tilbud – samt en hel masse andet spændende. God fornøjelse.

Byens største servicebutik…

Vi kan hjælpe dig med bl.a.

• Renseriservice

• Kopiservice

• Faxservice

• Fotoservice

• Taletidskort

• HT-kort


4FForeningen for forhenværende formænd

Næstformand

Ellen Jørgensen

Tlf: 49 70 14 76

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

Tlf: 49 70 10 82

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

Tlf: 49 70 01 57

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Lone Bruun

Tlf: 49 70 24 46

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

Tlf: 49 70 24 74

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

14 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

Søndag morgen. Klokken er 06.00. Gråt og tungt i vejret. Det er alt for tidligt.

Nå, men ud af fjerene, der er jo noget at glæde sig til (morgenmaden

eller ?). Kigger ud af vinduet, stadig gråt. Et dejligt bad og på med tøjet.

Udstyret findes frem. Er de der nu alle sammen, der er mange at holde rede

på. Åh ja, de små runde og så de farvede pinde, ja, det hele skal jo med.

Kigger igen ud af vinduet, stadig gråt.

Overtøjet skal også med. Det er nok bedst med regntøj og gummistøvler

(i mangel af bedre).

Sådan, bilen er pakket. Konen ved rattet og så, åh nej, regndryp på ruden,

håber det driver over.

Fremme ved Hornbæk Golfklub’s klubhus. Kigger rundt på himlen. Det ser

da ud, som om det lysner. Nå ja, det gør det jo næsten hver gang 4 F afholder

golfmatch.

Stiller udstyret udenfor klubhuset. Det ser jo helt prof ud med en bag og

ikke som sidst, hvor køller, jern m.m. var placeret i en sort plasticpose.

Indenfor venter et dejligt, veldækket morgenbord og en god snak med de

øvrige deltagere.

Efter morgenmaden går turen til Havreholm Slot’s par 3 bane. Blandt os

”proffer” måske den sjoveste bane i miles omkreds.

De meget ”lige” hold er sat, og holdene går til hvert sit forudbestemte starthul.

Kigger op, solen er fremme.

Nu går det løs. Der bliver brugt køller og jern i alle afskygninger. Boldene

flyver, og hvem kommer mon nærmest hullet i første slag (en konkurrence

i konkurrencen), obs der er stadig et armbåndsur til den, som får bolden i

hul i en. Adstadig jubel – tænders skæren, sådan som man nu gør på en

golfbane. Der bliver skam også brugt tid på botanisering i skov og engarealer.

Efter to pragtfulde runder mødes vi, og resultatet offentliggøres. To hold

har samme score, og der må omspil til.

Et stort tillykke til vinderne Jesper, Kristina og Torben.


Dagen er ikke slut. Nu skal vi tilbage til klubhuset,

hvor Poul & co har anrettet en dejlig frokost.

Og for os, der ikke kan få nok, afsluttes dagen med

en putkonkurrence.

Tak til Hornbæk Golfklub for lån af klubhuset og tak

til 4 F-bestyrelsen. Det var en dejlig dag, og solen

skinner stadig.

Hvorfor måtte Ellen ikke bestemme noget?!!!!!

Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

Per Holst

Hornbæk Installationsforretning A/S

Ahrendt-Jensen & Søn

Alt i elektriske anlæg

Hvidevareservice

EDB-installationer

4F’s hjemmeside findes via

www.3100.dk/hif eller www.4xf.dk

4F – Aktivitetskalender efterår 2005

I skrivende stund arbejdes på:

– Besøg på Nordisk Film.

– Besøg i Operahuset.

– Efterårs golf.

– Besøg i et gammelt bogbinderi samt besøg på en

færge mellem Helsingør og Helsingborg – på broen og

i maskinen.

TV og antenner 49 70 01 75

Havnevej 6, 3100 Hornbæk · Tlf.: 49 70 01 75 · Telefax 49 76 11 75

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 15


Gedden

Klubhus:

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Thomas Ratzlaff

Tlf.: 49 25 13 20

Mobil: 23 39 23 08

Lindehøj 1

3000 Helsingør

(Adm. & koordination )

T.Ratzlaff@12move.dk

Kasserer

Lone Nielsen

Tlf: 49 70 31 58

Plantagevej 17 C

3100 Hornbæk

airam@nielsen.mail.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

Ll. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

(Klubhus)

Ibsenhornbk@get2net.dk

Best. medl.

Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 13 95

Mobil: 23 23 56 77

Søvænget 23

3100 Hornbæk

(Klubture)

Best. medl.

Christoffer Jørgensen.

Tlf: 49 70 20 63

Mobil 40 45 74 94

A.R.Friisvej 14 B

3100 Hornbæk

Signeogchristoffer@mail.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

Tlf.: 49 70 11 34

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

Tlf.: 21 27 15 08

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

Hwp@mailtdcadsl.dk

www.3100.dk/gedden

e-mail: gedden@dk2net.dk

16 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

1. maj 2005

Desværre lagde majs første dag ud med regnvejr, hvilket nok holdt nogle

fiskere indendørs, men vi var da ca. 30 fiskere på plads, da konkurrencen

startede kl. 03.30.

Der blev fra starten landet et par ål af Jacob Thorman og en sandart af

Bjørn, men første gedde blev landet af Martin Pihl.

Den holdt lige akkurat mindstemålet på 60 cm og vejede 1,50 kg.

Derefter gik fiskeriet pænt derud af og gedderne huggede jævnt rundt om

søen.

Hele vejen rundt om søen blev der fanget gedder, men den største blev

fanget på flyder midt ude i søen.

Den vejede 3,90 kg og fanget af Arne Christoffersen.

I alt blev der fanget 14 gedder, fire ål og to sandarter.

Sandarterne blev straks sat ud igen, da de er fredet i maj måned.

De 12 gedder blev genudsat, så det var dejligt at se, at de fleste værdsætter

en god rovfiskebestand i søen.

De tre største gedder blev således.

1. Arne Christoffersen 3,90 kg.

2. Thomas Ratzlaff 3,10 kg.

3. Kim Geer 3,00 kg.

Der var flotte præmier til de heldige, alle indkøbt hos Jan & Bo i Helsingør.

Endelig optog VTV lokaltv en udsendelse ved søen.

Interesserede kan se det færdige resultat i klubhuset til næste sæson.

Formanden


Blå flag arrangement 26/6

Blå flag arrangement afholdes igen i år i samarbejde

med Hornbæk Turistforening.

Søndag den 26. juni kl. 10-14 er der gratis fiskeri

for alle børn og unge i Hornbæk Sø.

Gedden leverer lånegrej og der er erfarne instruktører

til rådighed.

Fiskeri er primært efter skalle, brasen og aborrer.

Har du eget grej er du velkommen til at medbringe.

Du skønne Halland…

Kr. Himmelfartsferien var viet til fiskeri i det svenske

og afslapning i ”stugan”, så torsdag den 6. maj var

min kæreste og jeg ved en af Hallands spændende

å-perler.

Første stop på åen var ikke givende, så hen på

eftermiddagen valgte vi at prøve et andet stræk

højere oppe på åen – bare lige for en kort bemærkning,

inden vi skulle hjem.

Det skulle vise sig at være et klogt valg, for efter

kort tids fiskeri kom der en trykbølge efter min

Rapalawobler, hvorefter den blev inhaleret i et voldsomt

plask.

Fisken var helt vild og gik straks 20 meter nedstrøms.

Her vendte den og gik opstrøms igen og

jeg fik et glimt af en blank side. Det var heldigvis

ikke det sidste jeg så til den, men det skulle tage

endnu ca. 10 minutters nervepirrende fight, før min

kæreste kunne håndlande en spejlblank nyopste-

Forældre er meget velkomne, dog skal der løses

dagkort, hvis I også skal fiske.

Sidste år var arrangementet en stor succes med

over 50 fiskende børn, så vi håber på, at der kommer

lige så mange i år.

Denne gang har vi indkøbt endnu flere fiskestænger,

og regner at have mindst 50 stk. i udlån.

Mødested og tid ved Den store Bro kl. 10.00.

Formanden

gen Maj-laks på 3,6 kg og 73 cm. En smuk, smuk

fisk og ny pr.

Sommerhilsner

Marlene Pedersen

Kystturen 2005

Turen dette år går ikke over i historien som den

mest velbesøgte.

I alt var vi vist kun fem fiskende, hvoraf de to først

kom tidlig om morgenen.

Fisk var der nok af for dem, som fiskede med naturlig

agn og bombarda.

Der var tre mand, som indvejede hornfisk og de fisk

tilsammen over 40 fisk, så det var et flot resultat.

Det var en flot morgen, men vi pakkede sammen i

øsregnvejer.

Se mere på hjemmesiden.

Formanden

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 17


Gedden

Gurre sø maj 2005

Jeg besluttede at tage en dag på Gurre sø den 17.

maj for at fange et par forårsgedder.

Rygter om et godt fiskeri efter fine mellemfisk havde

lokket mig af sted med 16 store geddeskaller

op til ca. 400 gram.

Dagen startede kl. 3.20 og jeg var først klar i båden

to timer senere. Klokken skulle da blive 6 før det

første hug kom på en skalle.

Modhugget var næsten ligegyldigt for fisken havde

allerede taget en meter line i hugget uden at jeg

nåede at se flåddet forsvinde fra overfladen.

En fightglad gedde var kroget, og det tog mig ikke

under 5 minutter at få den i båden.

Derefter gik fiskeriet pænt derudaf, men klokken

havde passeret 8 før fiskeriet rigtigt svingede sig

op.

Jeg var hele søen rundt og fangede pænt over det

hele. Dog var der rigtig mange fisk rundt om øen

ved Stenkrogen.

En enkelt gang så jeg, at min skalle søgte mod

overfladen for så at blive taget i overfladen med et

kæmpeplask.

I alt nåede jeg at få 15 hug i det hårde blæsevejr.

12 gedder kom i båden, heraf seks over 4 kg, op

til 6,10.

Fantastisk underholdning og vistnok ny personlig

rekord i antal geddekilo på en dag.

Gurre Sø kan varmt anbefales.

Der kan købes fiskekort og lejes både hos Jan &

Bo Helsingør.

”Søens fisk” den 19. juni

Den 3. konkurrence i klubmesterskabet i år er et

nyt tiltag, som vi vil prøve at se, om der er opbakning

til.

Baggrunden er, at deltagerantallet til Ål & sandart

Open faldt år for år, hvorfor lidt nytænkning måtte

på banen.

Denne gang fisker vi også i Hornbæk sø, men med

mere familievenlige tider kl. 8.00 – 13.00.

Vi mødes ved Den store Bro kl. 7.45, hvor der vil

være tilmelding og lodtrækning om pladserne.

Derefter starter fiskeriet kl. 8 og skal være afsluttet

kl. 13.00.

Vi mødes igen ved Den store Bro kl. 13.15, hvor

det samlede resultat for dagen gøres op.

18 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

Fiskekort koster 25 / dag og bådleje 75 / dag.

Både er en nødvendighed for et effektivt fiskeri.

Det fedeste ved Gurre er, at fiskene fighter helt fantastisk.

Man tror det er løgn, når en 5-kgs gedde igen og

igen tester det kraftige karpegrej, men udløb på 5

- 8 meter er slet ikke ualmindeligt.

Fiskene kæmper kilo for kilo langt bedre en gedder

andre steder. Endda bedre en vores egne fisk

i Hornbæk Sø.

God fornøjelse i Gurre.

Formanden

Der vil blive vejet fisk ind langs søen efter kl. 13.00,

men hvis du har fanget en stor flot fisk, der skal

genudsættes, er der mulighed for at få fisken indvejet

under konkurrencen.

Som hovedregel skal fisken/fiskene opbevares

indtil konkurrencen er slut.

Reglement for dagen som følger:

> Kun fiskeri for medlemmer af Gedden

> Kun fiskeri i tidsrummet kl. 8.00 – 13.00.

> Kun fiskeri med max to stænger.

> Kun fiskeri fra den valgte plads, med mindre

andre ikke er optaget.

> Der må ikke medbringes agnfisk.


Skal der fiskes med agnfisk, skal de fanges i

søen under konkurrencen.

> Der må anvendes alle former for agn og forfoder.

> Man kan indveje 1 stk. eksemplar af hver art.

> Hver art tæller med 2 point. Ved pointlighed tæller

største fisk som vinder.

Mulighed for mindre justeringer

Formanden

Nystartet klinik i Hornbæk

Vi kan hjælpe med mange ”skavanker”

Vi tilbyder flere forskellige behandlingsformer. På

denne måde kan vi give en optimal behandling.

I mange tilfælde er det nødvendigt at behandle

klienternes problemer med både de "fysiske"

redskaber (akupunktur, massage og posturologi)

og de mentale (hypnoterapi og hypnose) for at

opnå et vedvarende resultat.

Terapiformer:

Akupunktur

Fysiurgisk massage / stolmassage

Hypnoterapi / hypnose

Posturologi (gennemgang af kropsholdning)

Vi har udviklet et unikt koncept indenfor

slankebehandling og rygeafvænning.

Læs mere på www.klinikkerne.dk

Stilling klubmesterskabet 2005

pr. 23/5-05

Thomas Ratzlaff 40 point

Jacob Thorman 40 point

Christian Skands 16 point

Kim Geer 10 point

Bjørn Andersen 8 point

Martin Pihl 3 point

Alexander Bonde 3 point

Juniorklubmesterskabet

Alexander Bonde 25 point

Klinikken Hornbæk

Søvænget 15

3100 Hornbæk

T 49 70 00 54

E post@klinikkerne.dk

W www.klinikkerne.dk

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 19


20 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005


Nyt fra

Hornbæk Kirke & Sogn g

Gudstjenester

Gudstjenester i Hornbæk Kirke

Juni

12. juni. 3. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen

19. juni. 4. s. e. trin. Kl. 10. Kristian Hein

26. Juni. 5. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen

Juli

3. juli. 6. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen

Kl. 14. Flemming Pless Sommermøde (Se

nedenfor)

10. Juli. 7. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen

17. Juli. 8. s. e. trin. Kl. 10. Kristian Hein

24. juli. 9. s. e. trin. Kl. 10. Kristian Hein

31. juli. 10. s. e. trin. Kl. 10. Kristian Hein

August

7. August. 11. s. e. trin. Kl. 10. Kristian Hein

14. august. 12. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen

Kollekt

Indsamlinger fordeler sig således:

26. juni: Folkekirkens Nødhjælp

3. Juli: Hornbæk sogns menighedspleje

24. Juli: Folkekirkens Nødhjælp

14. August: Døvemenighederne

Gudstjenester på Bøgehøjgård

Torsdagene den 7. juli og den 4. august kl. 14.30

er der gudstjeneste med altergang i pejsestuen på

Bøgehøjgård.

Bibeltime på Bøgehøjgård

Torsdage den 18. august kl. 14 er der bibeltime i

pejsestuen på Bøgehøjgård ved Bodil Olesen.

Kirkebil

Hvis man ønsker at benytte kirkebilen skal man tilmelde

sig senest kl. 12.00 fredag inden gudstjenesten

til kordegn Jannie Høeg, tlf.: 49 76 19 60.

TID OG STED

Aktiviteter

Sommermøde for sognets ældre

Torsdag den 30.juni 2005 kl. 14.00

Til trods for at der holdes gudstjeneste en gang om

måneden på Bøgehøjgård, er der nogle, der savner at

komme rigtigt i kirke. Og efter at der er blevet bygget

et sognehus ved siden af kirken, er der åbnet mulighed

for at ændre på sommermødet,så det indledes med en

kort gudstjeneste med altergang i Hornbæk kirke.

Herefter er der “kirkekaffe” og hygge i sognehuset.

Alle er velkomne. Der kan hos kordegnen bestilles

kirkebil senest to hverdage før mødet.

Sommermøde

Søndag den 3. juli

kl. 14.00

Årets sommermøde for

både sognets beboere og

sommergæster holdes traditionen

tro den første

søndag i juli. Sommermødet

indledes med en gudstjeneste

i kirken kl. 14.00.

Prædikant er: sognepræst

Flemming Pless fra Christianskirken

i København.

Flemming Pless

Foto: Sif Meincke 2005

Herefter er der et let traktement i Sognehuset, hvor

Flemming Pless vil causere/holde foredrag med titlen

“Vor Herre Bevar os!”.

Kirkekaffe

Søndag den 12. juni vil der efter gudstjenesten

være mulighed for at gå med i Sognehuset og drikke

en kop kaffe/te samt få en snak med andre deltagere

i gudstjenesten. Der vil fremover være lejlighed

til dette den 2. søndag i måneden.

Fredagstræf

Sæsonen er slut og en ny sæson starter til september.

I august vil den nye sæsonplan for efteråret

blive bragt her i bladet oplyser Ruth Svensson.

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 21


FORFATTER:JAN LINDHARDT

Dr.theol., f.1938, er biskop

i Roskilde Stift. Han har et

stort og udbredt forfatterskab

om retorik og kristentro

og udgav senest erindringsbogen

“En biperson

i mit liv” (2003).

Moderne bønner interesserer sig ikke

meget for hvilken kvalitet den bedende

måtte have eller ikke have. Man regner

åbenbart ikke med at det er interessant længere at

fortælle Gud om alle sin synder og om hvor lille

og ubetydelig man er.

Det er helt tydeligt når man ser på den ortodokse

og pietistiske tradition. Sthens (1544-1610)

“Christelige og vdkaarne Bøner” sammen med

“En Liden Haandbog udkommet” fra 1578 er illustrerende.

Her kan man læse bønner som tilfulde

indfrier kravet om syndsbevidsthed (transskriberet):

“O barmhjertige gud,og kære fader.Jeg bekender min

misgerninger og synder for dig, de er utallige, flere end

hår på mit hoved, ja så mange som sandskorn er på

havets bund.Thi jeg har været fra min første ungdoms

tid tilbøjelig til det som er ondt. Jeg har gjort dig vred

med hovmodighed, gerrighed, overflødighed, utugtighed,

vrede, hastighed (opfarenhed), had og misundelse,

løgn, blodige eder, sværgen og banden, uretfærdighed,foragt

svig,ulydighed,ond lyst og attrå… og andre

grove synder, hvilke alle er åbenbare for dine øjne”

(Sthen 311). Man kan ikke sige at Sthen sætter sit

syndens lys under en skæppe.

Denne tradition har vi ikke lagt bag os, men vi gør

også noget andet, nemlig at fortælle om den situation

man er i. Derved kommer moderne bønner til

at ligne de gammeltestamentlige salmer langt mere

end bekendelser af synd. I salmerne anråber man

Gud fordi man er truet af fjender på alle sider eller

er på vej mod dødsriget. Gud skal komme og frelse

én ud af de trængsler man er i. Der er en seenbort

fra mig som mig og en venden sig mod det

22 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

BØN I DAG

sted og den situation, jeg er i. Det svarer også til at

jeg’et ikke er så interessant mere, men individet er

i disse år omdannet til et situid (dvs. modsat individ:

at man ikke er nogen bestemt, men formes af

tid og sted), hvor det interessante er tid, sted og

rum, kort sagt alt det der står omkring: omstændigheder.

Bønner i dag, gamle som nye, kan være udtryk for

tak og for lovprisning. Og for at man prøver at

klamre sig til det man har fået.

Herre jeg takker dig, at jeg er døbt.

Du kaldte mig og udvalgte mig, før jeg

overhovedet selv kunne tænke på dig og

din kærlighed.

Nu er jeg dit barn. Jeg tilhører dig…

I alle livets forandringer vil jeg holde fast

ved det uforanderlige:

jeg er døbt i Jesu navn

(moderne svensk bøn)

Og det kan man blive hjerteligt glad for:

Fader, sent er jeg begyndt at søge dig,

sent begyndte jeg at elske dig.

Men du søgte mig…

Da så jeg dig og fik dig kær.

Du, Herre blev mit håb, min trøst,

min styrke, mit alt

Min sjæl jubler i dig

Du forunderlige og herlige, hvem er som du,

og hvem har elsket mig som du?

(Augustin).

I de to foregående bønner er der ikke nogen skyldfølelse,

angst, sorg, men simpel glæde over at livet

er til mig, skænket af en storsindet Gud. Det er et

ikke ualmindeligt tema i moderne bønner eller i de

bønner som man i dag tager frem.

“Tak for hver ny dag med nye muligheder,for arbejdsglæde

og førlighed …Her står jeg med hænderne fulde

af dine gaver” Eller: “Gud jeg vil takke dig for latteren.For

mennesker i radio og fjernsyn,i film og skuespil,

der får mig til at le”.

Men man kan også bede udfra det værst tænkelige:


I mig er mørkt, men hos dig er lyset

Jeg er ensom, men du forlader mig ikke

Jeg er modløs, men hos dig er hjælpen

Jeg er urolig, men hos dig er freden.

I mig er der bitterhed, men hos dig er tålmod

Jeg forstår ikke dine veje, men du véd vej for mig.

(Bonhoeffer).

Gud hvad har jeg dog gjort

siden jeg får lov til

at få endnu en dag forærende

(Chesterton).

Bibelmarathon

Herre,

alle mine veje er endt som spor i fygende sand.

Vis mig din vej,

Led du selv mine fødder ind på den,

og hold mig fremover ved denne din vej.

Vi er vendt tilbage til tonen i de gammeltestamentlige

salmer. Selvspejlingen og det fremtrædende

subjekt er der ikke mere. Ikke hvad jeg er, men hvor

jeg bliver ført hen, er vigtigt.At jeg er ringe, er ikke

det vigtige ved mig, men derimod at jeg er i Guds

hånd.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

I den forløbne sæson har Hornbæk og Hellebæk

kirker afholdt bibelmarathon. Interessen for emnet

var stor blandt menighedens medlemmer. Spørgelysten

var stor, og der var en god dialog med præsterne,

som alle viste stort engagement og stor

viden. 45 tilmeldte sig, og for een af deltagerne,

Tove Nielsen, udmøntede det sig i følgende digt:

I lang tid syntes Vor Herre vist,

at verden var grå og alt for trist,

så tændte han lyset for første gang,

ved synet brød englene ud i sang,

for nu havde han skabt den lyse dag

og natten til ro efter dagens jag.

Og således gik det første døgn.

Gud sad i himlen og grublede,

og tænkte hvis nu jeg kuplede,

hvordan ser det ud, hvis man ser herop,

han tegned' en himmelblå bue op,

og delte så himlens og verdens vand,

hvordan, det går over enhvers forstand.

Og således gik det andet døgn.

Da tredje gang lyset blev til dag,

tænkte Gud, vandet skal skilles fra

kun fylde de dybeste huller ud,

og jorden skal grønnes med unge skud

af mange slags urter, også gerne

med træer der bærer frugt med kerne.

Og således gik det tredje døgn.

Dagenes slid og nætternes ro,

den næste dag fik hver af de to

et tegn, som alle skal kunne kende,

Guds nåde er stor og uden ende,

han skabet en sol til at lyse gul

om dagen, og månen som nattens hjul.

Og således gik det fjerde døgn.

Men havet var tomt og jorden gold,

så skabte Gud fisk i tusindfold,

havdyr med finner og skinnende skæl,

for første gang liv, hvilken milepæl,

senere fyldte han luften med lyd,

den dejligste fuglesang, hvilken fryd.

Og således gik det femte døgn.

Næste dag skabtes krybdyr og kvæg,

ingen blev ens, hver havde sit præg.

Til sidst tænkte Gud, men jeg er kun een,

jeg vil skabe en mand, og af et ben

skaber jeg kvinden, de bliver et par,

med dem jeg alt såre godt ordnet har.

Og således gik det sjette døgn.

Den syvende dag, da solen sås,

tænkte Gud, er der mer' der skal nås,

han havde selv slidt den hele uge,

ville nu lære manden at bruge

den syvende dag til at hvile ud,

og lære manden at takke sin Gud,

kende forskel på hverdag og søgn.

Tove Nielsen 27.08.2004

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 23


Prædiken

24 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

HAR DU NOGET PÅ HJERTE?

Af Cathrine Forchhammer

Holdt ved konfirmandgudstjenesten 27. april 05.

I faderens og Sønnens og Helligåndens navn,

amen.

Tekst: Missionsbefalingen Matthæusevangeliet

kapitel 28 vers 16-20:

– Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg,

hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham,

tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom

hen og talte til dem og sagde:

“Mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Gå

derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple,

idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens

navn, og idet I lærer dem at holde alt det,

som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle

dage indtil verdens ende.”

-Amen

Guds kærlighed, som intet kan rokke det mindste

ved. Han er med os alle dage uanset hvad, der sker.

Det er Jesu budskab til os og det er det dåbens dybe

mening er. Men somme- tider kan det være svært

at mærke, at Gud faktisk er med os. Det kender jeg

en lille historie om og den lyder således:

En mand var død og kom i himlen. Her mødte han

Gud, der spurgte ham, om han ikke havde lyst til

at se sit liv, han havde levet sådan i himmelsk perspektiv.

Jo, det ville manden da gerne. Og Gud viste ham så

hans liv som en række fodspor, der førte op over

lyse bjerge og ned gennem mørke dale. Og mandengenkendtedeforskelligelandskabersomdeforskellige

perioder og oplevelser, han havde haft livet.

Med ét ser han noget.

“Hør Gud”, siger han, “der er jo to sæt fodspor

ved siden af hinanden”.

“Ja, det er mig, der fulgtes med dig”, svarede Gud.

De sad og kiggede lidt mere, men så udbrød manden

pludselig vredt: “Prøv nu lige at se: på de lyse

og lykkelige stier er der to sæt fodspor, men i de

mørke dale er der kun ét sæt fodspor. Hvor var du

Gud, da jeg havde allermest brug for dig? Hvor var

du dér, hvor jeg hverken vidste ud eller ind? Dér,

hvor jeg var faret vild. Dér, hvor jeg var knuget af

sorg. Dér, hvor jeg havde det svært?”

Gud så mildt på den vrede mand og svarede så:

“Kære ven! Du ser kun ét sæt fodspor i de mørke

dale, og de fodspor er slet ikke dine, men mine. For

de mørke dale bar jeg dig igennem.”

Det er jo heller ikke altid, at Guds hjælp er til at se.

Det jeg mener med det er: Sommetider når Gud

hjælper os, lægger vi ikke mærke til det. Det er der

historie der illustrer godt, og den vil jeg fortælle jer.

En meget from præst var ude at sejle i sin lille

robåd.

Da han var kommet et godt stykke ud på havet,

sprang båden læk, og han begyndte at synke.

Da han stod i vand til knæene, kom der en anden

robåd forbi, og folkene ombord spurgte præsten,

om de ikke skulle tage ham med ind på land.

“Nej, tak”, svarede han,“jeg stoler på Gud, og Han

skal nok hjælpe mig!”

Så kom der er sejlbåd forbi. Præsten stod efterhånden

i vand til midt på livet, men da han blev spurgt

af folkene ombord på sejlbåden, om de ikke skulle

redde ham, var svaret som før:

“Nej, tak. Jeg stoler på Gud, og Han skal nok hjælpe

mig!”

På land var man blevet opmærksom på, hvad der

var ved at ske, og man sendte en redningshelikopter

ud for at redde den gale mand. Men heller ikke

det tilbud tog han imod.

“Jeg stoler på Gud, og Han skal nok redde mig”,

var svaret igen.

Så druknede præsten.

Han kom op i himlen, og deroppe mødte han Gud.

“Hvad er meningen?” skældte han ud. “Her stolede

jeg sådan på, at du ville gribe ind, og du gjorde

ingenting!”

“Hjalp jeg dig ikke”, sagde Gud, “Jeg sendte da

ellers en robåd, sejlbåd og en redningshelikopter!”

I vores dagligdagen kan det også nogle gange være

svært at få øje på Gud, mennesker vi holder af

dør, vi bliver arbejdsløse eller bliver skilt. Og hvor

er Gud så henne? Selv om det umiddelbart kan

være svært eller næsten umuligt at se meningen

med de ting – så kan det være at de åbner nye

muligheder for os. I sorgen møder vi måske mennesker

vi aldrig ellers ville have mødt, vi finder


måske en ny partner eller et nyt, bedre og anderledes

arbejde. Når vi er kommet i gennem vores

krise er vi nogle erfaringer rigere – erfaringer vi

måske ville have været foruden. Men erfaringer

som disse gør os til netop de unikke mennesker,

vi alle sammen er.

Flodbølgen i Asien var en forfærdelig tragedie. Og

hvor var Gud dér? hvordan kan Gud lade det ske,

at så mange mennesker døde? Det var ingen

bestemte mennesker Gud “gik” efter. Og den bedste

forklaring på den tragedige, er egentlig, at der

ikke er nogen.

Men mennesker dør på et tidspunkt,så der er plads

til nye mennesker. Det er jo livets gang. Hvis det

ikke var sådan, ville jorden være overfyldt, og så

ville vi lide på den måde. Man kan også sige, hvorfor

tillader Gud, at nogle bliver myrdet? Jo, hvis

han ikke gjorde det ville der være noget andet vi

synes var forfærdeligt, og ikke kunne forstå hvorfor

Gud tillader dét. Vi bliver jo nød til at kende

det onde, før vi ved hvad der er godt. Ligesom vi

er nød til at kende mørket, for at vide hvad lyset

er. Det samme med nat og dag.

Et par strøtanker

om blasfemi

AF SOGNEPRÆST:KRISTIAN HEIN

For nogen tid siden var jeg i Østre Gasværk

og så teaterstykket: Spies. Om den legendariske

rejsekonge Simon Spies og hans højst

utraditionelle livsstil og ekscentriske personlighed.

På et tidspunkt bliver Tjæreborgpræsten Ejlif

Krogager introduceret på scenen, hvor han møder

Simon Spies og hans kreds. Upålideligt overspillet

af rocksangeren Jimmy Jørgensen. Og efter en tid

at have latterliggjort præsten og præstestanden,

efter at have hånet og udleveret præstens forståelse

af det kristne budskab, udmønter det hele sig i

en scene, hvor tjæreborgpræsten i kjole og krave

og med skrævende ben synger AC/DC´s gamle

nummer: Highway to Hell.

Ved siden af irritationen over, at tjæreborgpræsten

Og dåbens dybe mening er; Gud er her sammen

med os. Han vil hjælpe os igennem vores problemmer.

Også selvom vi ikke kan se det, i de svære

tider, så er han der. Gud vil være her for os, til verdens

ende.

-Amen

Har du noget på hjerte?

Vi vil hermed gerne opfordre menigheden til

atskriveivoreskirkeblad.Harduoplevetnoget,

som du gerne vil dele med andre – det være sig

en glædelig, sørgelig eller måske lærerig oplevelse,

må du meget gerne skrive om det her i

bladet.Vi henvender os til alle aldersgrupper.

Vi hjælper gerne med at få det sat ned på skrift,

hvis du har brug for det. Du skal blot sende

det til Sine Bayard, redaktør, N.P. Jørgensensvej

25, 3100 Hornbæk – eller ring Tlf.: 49 70

16 93.E-mail:ps.bayard@tdcspace.dk.Vi glæder

os til at høre fra dig.

PRÆSTEN HAR ORDET

blev spillet så dårligt og utroværdigt og ved siden

af, at føle mig en lille smule stødt på manchetknapperne

på min stands vegne, så vil jeg gerne indrømme,

at jeg også blev en lille smule forarget over

den måde, som kirken og det kristne budskab blev

behandlet på.

“Det er jo helt blasfemisk,” tænkte jeg på et tidspunkt.

Så kom pausen.

Jeg var i godt selskab og efter, at have hyggesnakket

lidt i pausen, kritiseret det ved stykket jeg ikke

kunne lide og grinet lidt af det jeg godt kunne lide,

var humøret igen højt og jeg gik tilbage til anden

del og nød resten af stykket.

Sådan kan man indimellem blive stødt på sine religiøse

følelser. Og bliver det rigtig slemt, ja, så kan

man rejse sig og gå.

Og hvor er det pragtfuldt, at det er sådan.

Hvor er det pragtfuldt, at der ikke sidder en række

religiøse inkvisitorer på forreste række og indberetter

kunstnere og instruktører til domstolene,

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 25


hvis de støder folks religiøse følelser. Hvor er det

pragtfuldt, at kunstnere og instruktører ikke skal

frygte for deres liv og helbred, fordi de kommer til

at provokere nogen. Hvor er det pragtfuldt, at de

ikke bagefter bliver overfaldet eller stukket ned eller

truet på liv og helbred. Hvor er det pragtfuld at

kunst og kultur, videnskab og forskning, tro og tale

har meget,meget vide rammer i Danmark.Og hvor

er det skønt, at det værste, der kan ske som regel

er, at folk rejser sig og går, hvis de bliver stødte.

Og det er selvfølgelig fordi, at vi har en tradition

her i Danmark for frihed.

Ytringsfrihed!

Vi har en tradition for, at folk kan sige og skrive

Tre sommerkoncerter

i Hornbæk Kirke

Af: Jan Reich

I løbet af sommeren kan man i Hornbæk Kirke

høre tre meget forskellige koncerter:

Søndag den 24. juli kl. 16.30 spiller duoen Christian

Hougaard, saxofon og Martin Lewkovitch,

orgel. Meget er blevet sagt om saxofonen, for

eksempel af Storm P: “Det er et instrument,der lyder

bedre under vand”.“Det er det eneste instrument i verden,

hvor man ikke kan høre, om vedkommende har

øvet sig eller ej”. Christian Hougaard har øvet sig.

Han har diplomeksamen som saxofonist og musikpædagog

fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Han har studeret rytmisk klaver på samme

sted, vundet guldmedalje i Musique de Chambre

på solistklasse i Paris og har tillige studeret ved

Conservatoire du National de Musique de Cergy

Pontoise, ligeledes i Paris. Han var komponist,

26 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

LØST OG FAST

hvad de mener. De kan diskutere og debattere frit.

De kan frit lave kunst og teater. Og det er én af de

meget væsentlige grunde til, at Danmark faktisk er

et meget godt land at leve i.

Ytringsfriheden er lige så uundværlig for samfundets

liv, som den luft vi indånder og derfor skal vi

ikke begrænse den med skærpede love mod blasfemi

og alt muligt andet, fordi nogen har svært ved

at acceptere ytringsfriheden. Men vi skal i stedet

insistere på, at i et frit demokratisk samfund som

vort skal ytringsfriheden gælde for alle og respekteres

af alle. Og det uanset hvem man er. Uanset hvilken

gruppe man tilhører og uanset hvilken religion

man bekender sig til.

kapelmester og musiker i teatergruppen Dr. Dante

fra 1981-2002 og har spillet i Dansk Saxofonkvartet

siden 1988.

Koncerten spreder sig stilmæssig over fire århundreder.

Fra 1600-tallet med musik af Bach og Buxtehude

over 1700-tallets John Stanley og 1800-tallets

Gabriel Fauré til det 20. århundrede med

musik af Jean Langlais og den danske komponist

Bent Lorentzen.

Søndag den 7. august kl. 16.30 er der igen kammermusik

på programmet. Denne gang er det

kombinationen af tværfløjte og orgel. Solist ved

koncerten er Anne Kirk, som til daglig underviser

på Helsingør Musikskole. Hun akkompagneres af

kirkens organist.Programmet består først og fremmest

af barokmusik med sonater af Bach og Telemann.

Men også ved denne koncert bliver der

afstikkere til romantikkens komponister, Gabriel

Fauré og Philippe Gaubert.

Søndag den 21. august kl. 16.30. Bine Bryndorfs

orgelkoncert er et fast indslag i Hornbæk kirkes

sommerkoncerter. Hornbæk kirkes orgel er ikke

noget ukendt instrument for Bine Bryndorf, for

hun har spillet i kirken,siden hun som 11 årig modtog

sin første orgelundervisning hos domorganisterne

Kristian Olesen og Bo Grønbech. Den fornemme

række af Bines lærere omfatter endvidere

Amalie Malling i klaver, og nu afdøde prof. Bjørn


Hjelmborg i musikteori. Fra ’89 til ’94 opholdt

Bine Bryndorf sig i Wien, hvor hun først spillede

hos prof. Michael Radulescu og senere blev ansat

som hans assistent. I dag er hun professor på Det

Kongelige Danske Musikkonservatorium i København

og hun fungerer samtid som ulønnet

organist ved Vartov kirke.

Fra programmet skal nævnes et væsentligt punkt:

Carl Nielsens Commotio. Han komponerede det i

årene 1930-31 som et af sine sidste værker. Carl

Nielsen har selv sagt om Commotio: “Jeg er tilfreds

med dette værk,fordi det er skabt med større evne end

Fra bønnens verden

Kirken og kristentroen har næppe haft større

folkelig interesse i de seneste 25 år end nu.Følg

med Jan Lindhardt ind i troens kerne – til bønnens

verden.

Hvad er bøn? Hvorfor beder man? hvem beder

man til – og bliver der lyttet? Hvornår beder man?

Og hvordan? Det er spørgsmål, de fleste kan nikke

genkendende til.

Jan Lindhardt giver i “Fra bønnens verden”, med

vanlig indsigt og skarphed, sit bud på svarene. Og

der bliver rusket op i blufærdigheden, indvendigheden

og selvterapien i troen og peget på, at den

bedende indgår i en sammenhæng, der rækker

langt ud over hende selv.

Ved at betragte Fadervor og salmebogens bønner

Fællesspisning

i Sognehuset

Mandag den 25. april afholdtes den første og

absolut ikke den sidste fællesspisning i Hornbæk

Sognehus.

Det var en dejlig solskinsrig aften der egnede sig

til lidt moleræs og en vaffelis. Alligevel talte vi ialt

ca. 35 mennesker fra menigheden der mødte op i

sognehuset denne aften. Nogle benyttede lejligheden

til at se sognehuset an for første gang, andre

for at møde dem de kender.

Efter at der var budt velkommen startede vi med

at nyde en velsmagende forloren skildpadde med

alle mine andre værker. Det er et stort værk og varer

omkring 22 minutter. Bachs længste orgelværk (Præludium

og Fuga i e-moll) har 368 takter.Mit har 511!

Så hvis det kommer an på størrelsen…!”

Commotio er skrevet for et betydeligt større orgel

og rum end Hornbæk Kirkes. Men Bine Bryndorf

har lovet at tilrettelægge opførelsen, så værket også

kommer til sin ret her.

Der er gratis adgang til alle koncerter i Hornbæk

Kirke.

får Jan Lindhardt desuden sat bønnen ind i fælles

kontest. Her er der ikke længere tale om den enkeltes

personlige bøn, men om en fælles bøn – til brug

for den enkelte. Og sådan er bønnens verden: Et

sted for alle og enhver!

Fra bønnens verden formidler gammel indsigt og

visdom og peger på, hvordan bønnen kan bruges

i dag.

“Der er intet andet at gøre end

at springe ud i det, bare se at

komme igang.”

Omslag: C.-H. Zakrisson

150 sider, 199,- kr.

Forlag: Rosinante

Hos boghandleren

tilbehør. Snakken kom snart i gang ved bordene,

og bagefter sang vi en forårssang i fællesskab.

Trods et solidt måltid lykkedes det de fleste af deltagerne

at klemme lidt hjemmelavet kage og en kop

kaffe ned. Stemningen bød at der måtte synges lidt

mere, og én kendte lige en forårssang som vi alle

kunne synge med på.

Dette var den officielle afslutning på aftenen, men

flere af deltagerne blev hængende et stykke tid for

at snakke videre eller hjælpe til for hyggens skyld.

Tak for det!

Vigtigst af alt var at alle følte de kom derfra med

en god oplevelse og lysten til at komme igen en

anden gang. Det vil vi med glæde se frem til!

Susanne Sødring

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 27


28 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

PRAKTISK INFORMATION

Sognepræst, kbf.

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A, 3100 Hornbæk.

Træffes i Hornbæk Præstegård kl. 11-12 tirsdag

til fredag samt torsdag kl.17-18.

Tlf. 49 70 00 35.

Sognepræst

Kristian Hein, Orøvej 24, 3140 Ålsgårde.

Træffetid:

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11.

Tlf. 49 70 71 65, Orøvej 24.

Torsdag kl. 16-18.Tlf. 49 70 01 10 eller

49 70 71 65, Hornbæk sognehus, Kirkestien 1.

Kordegn

Helle Winter, kontor Kirkestien 1,

3100 Hornbæk.Træffes mandag-fredag

kl. 10-13, samt torsdag kl. 16-18.

Tlf. 49 76 19 60.

Organist

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 75 04 00.

Kirkesanger

Jannie Høeg, Marienlyst Allé 17 C,

3000 Helsingør.Tlf. 49 21 96 73.

Kirketjener

Lone Bregning, Solhøj 1, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 06 83.

Kirkegårdsleder

Lars Christensen.Træffes mandag til fredag på

kirkegårdskontoret på den nye kirkegård.

Tlf. 49 70 11 42.Træffetid: kl. 11-12.

Menighedsrådet

Formand

Jytte Berthelsen, Bøgevej 56, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 04 31.

Sogneassistent

Lene Persson, Munkerup Strandvej 38,

3120 Dronningmølle.

Tlf.: 20 32 17 60.

Kirkeværge

Henrik J. Kert Jensen, Hornebyvej 70,

3100 Hornbæk.

Tlf.: 49 70 19 42 / 49 70 20 76.

Praktiske oplysninger

Fødsler

skal registreres i det sogn, hvor moderen bor,

d.v.s. at alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold, skal

anmelde fødslen til kordegnen inden to hverdage.

Forældreanmeldelsen, som af jordemoderen

bliver udleveret ved fødslen, skal i udfyldt stand

afleveres til kordegnen inden to hverdage.

Evt. vielsesattest eller ansvars- og omsorgserklæring

medbringes.

Navngivning ved dåb

Sker efter henvendelse til præsten i det sogn,

hvor dåben skal finde sted.

Oplysninger om navne og adresser på tre til fem

dåbsvidner (barnets faddere), sendes til kordegnen.

Navngivning uden dåb

Sker at ved den/de, der har forældremyndigheden

henvender sig til kordegnen og udfylder

en særlig formular.

Husk, at ifølge navneloven skal barnet have et

navn inden seks måneder efter fødslen.

Vielse

Man henvender sig først til vielseskontoret i brudens

bopælskommune, hvor man får udstedt en

prøvelsesattest.

Man aftaler vielsens dato og tid med præsten.

Begravelse

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt

Begravelsesforretning/bedemand.

Dødsfald i Hornbæk sogn anmeldes til kordegnen,

også selvom begravelsen skal foregå

andetsteds.

Kirkebladet

Redaktør

Sine Bayard, N.P. Jørgensensvej 25,

3100 Hornbæk, tlf.: 49 70 16 93.

Redaktionen

Bodil Olesen, Kristian Hein, Sine Bayard,

Jannie Høeg, Susanne Sødring.

Næste nummer af kirkebladet udkommer i uge 31.

Meddelelser hertil senest 6. juli.

N.P. Jørgensensvej 25, 3100 Hornbæk


Helsingør

svømmehal

Offentlige tider:

Mandag 14.30-22.00 Tirsdag 08.00-17.00

Onsdag 13.00-22.00 Torsdag 14.00-17.00

Fredag 08.00-17.00 lør.-søn. 09.00-16.00

Motionssvømning:

Mandag til og med fredag 06.30-08.00

Samt onsdag 20.00-22.00

Sol, massage , velvære, leg

og hygge for familien

i Helsingør svømmehal.

Barnkob & Danielsen

Registreret Revisionsanpartsselskab

Sennepsbakken 15 · 3100 Hornbæk

Tlf. 70 20 58 29 · Fax 49 15 00 89

www.barnkob-danielsen.dk

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk

Salon Musette

Margit Fritzbøger

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98

Stainless CONVEYOR Aps

alt i rustfrit

JENS SCHULTZ

Engholmvej 1 • DK-3100 Hornbæk

Tlf. +45 49 70 05 96 • Fax. +45 49 70 05 96 • E-mail: st.con@get2net.dk


Golf

Hornbæk Golfklub

Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 75 95 70

Fax: 49 75 95 71

E-mail: hgolf@worldonline.dk

Sekretariat

Klubchef: Per Møller

Sekretær: Birgit Aaholm

Web-adresse

www.hornbaekgolf.dk

Greenkeeper

Louis Jakobsen

Tlf.: 49 75 95 74

Restaurantchef

Paul Renard

Tlf.: 49 75 95 78

Shoppen

Tlf.: 49 75 95 72

Konstitueret formand:

Jens Peter Nielsen

Tlf.: 49 70 20 26 / 21 71 38 82

Kasserer:

Jan Højsted

Tlf.: 49 19 31 16

jan-hoejsted@mail.tele.dk

Baneudvalget:

Jørgen Jensen

Tlf.: 49 70 30 58 / 46 30 01 43

jj@jjstenoggrus.dk

Begyndere og Juniorer:

Flemming Andersen

Tlf.: 49 70 26 48

sufle8@tiscali.dk

Presse og Information:

Peter Maaløe

Tlf.: 45 80 26 32

ptm@dr.dk

Bygningsudvalget:

Thomas Jørgensen

Tlf.: 49 70 01 57

anne.thomas@mail.tele.dk

Eliteudvalget:

Jens Peter Nielsen

Tlf.:49 70 20 26 / 21 71 38 82

eliteudvalg@hornbaekgolf.dk

30 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

Medlemsmøde den 22. juni

Golfsæsonen er godt i gang med livlig aktivitet på både bane og i klubhus.

I forårets løb har vi fået ny klubchef i Per Møller. I samme periode har flere

bestyrelsesmedlemmer valgt at nedlægge deres hverv, fordi de ikke

længere kan finde tid til det ofte ganske tidskrævende klubarbejde.

Den nye bestyrelse med den konstituerede formand Jens Peter Nielsen i

spidsen er indstillet på at begynde på en frisk. Et af de første skridt er en

bedre involvering af medlemmerne i de mange spørgsmål, som optager

klubledelsen.

Bestyrelsen indkalder derfor til medlemsmøde i klubhuset onsdag den 22.

juni kl. 19.30. På dagsorden er hvilken vej, medlemmerne ønsker klubben

skal udvikle sig. Til det formål foreslår bestyrelsen nemlig at foretage en tilfredshedsundersøgelse

blandt medlemmerne for at bedre at kunne pejle

sig ind på medlemmernes mere langsigtede ønsker til klubben. Der skal

på medlemsmødet nedsættes et udvalg til at formulere spørgsmålene i tilfredshedsundersøgelsen.

Bestyrelsen vil også gerne benytte mødet til at orientere om de lidt mere

kortsigtede planer, nemlig de ting bestyrelsen vil arbejde med i efteråret.

Af hensyn til pladsforholdene beder bestyrelsen medlemmerne om at tilmelde

sig mødet på opslaget i klubhuset.

Ny klubchef ansat

Per Møller er ansat som ny

klubchef i Hornbæk Golfklub.

Per er 35 år og kommer

fra et job som butikschefsaspirant

i Fakta. Tidligere har

Per blandt andet været rejseleder

hos Larsen Rejser.

Han har også tidligere arbejdet

i golfbranchen i Pensams

Golfin. Per har en

cand. merc.-uddannelse fra

sidste sommer.

Per Møller er tiltrådt som klubchef

Per Møller er også aktiv golfspiller i Falster Golfklub med et registreret handicap

på 4,4. Det kniber det efter hans eget udsagn meget at leve op til,

dels fordi jobbet i Fakta har budt på meget lange arbejdsdage, og dels fordi

Per i vinter blev far for første gang.

Da Birgit har været alene om at passe sekretariatet siden Steen Andersens

afgang i marts, ligger der mange opgaver til Per og venter. Bestyrelsen har

givet arbejdet med vore mange sponsorer og øvrige aftaler førsteprioritet,

men bestyrelsen håber også, at Per får tid til at være synlig i sekretariatet

for at hjælpe Birgit med at servicere både gæster og medlemmer.


Nye teesteder

Når dette læses har vi formentlig allerede taget det

første af i alt tre nye teesteder på banen i brug,

nemlig det nye røde teested på hul 7, som er flyttet

længere ud mod Klosterrisvej med en spændende

opgravet sø lige foran teestedet. Teestedet

flyttes for at få færre farlige situationer, hvor skæve

slag på hul 8 nærmer sig syvende huls teested.

Af samme sikkerhedsmæssige årsager flyttes

både røde og gule teesteder på hul 15 bagud, således

at det gamle gule teested nu bliver rødt, mens

det gule teested rykkes bagud. Med baneforbed-

Lochers slog Ophelia

Lochers Piger og Ophelia, Helsingørs dameklub

afholdt den årlige venskabsmatch fredag den

20.maj – i koldt, men smukt vejr, som gav Mallorafarve

i kinderne.

Venskabspokalen, som i flere år har stået i Helsingør,

er nu vendt tilbage til Hornbæk!

Lochers Piger vandt samlet, og lå også forrest i de

individuelle rækker. Udover pokalen, som vi er

meget stolte af at have vundet tilbage, blev i alt

uddelt 31 præmier.

Her er nogle af de bedste resultater fra Lochers

Piger. De øvrige resultater fra begge klubber kan

ses på Lochers Pigers hjemmeside:

Pinsematch uden pinsesol

88 morgenduelige golfspillere skimtede forgæves

efter pinsesolen ved den årlige pinsematch. Men

det holdt da tørvejr. Der blev spillet en greensome

stableford med syv-ottendedel handicap. Vinder-

ringen skulle vi gerne undgå at udslag fra hul 14 er

til fare for spillere på 15. teested. Det nye gule

teested ventes spilleklart midt i juni.

Til efteråret følger de nye teesteder på hul 16, hvor

det nuværende gule teested bliver rødt, mens der

fra gul skal slåes ud på et nyt teested bag stien mellem

15. og 16. hul. Her skal der først etableres et

nyt stykke fairway, før ændringen kan tages i brug.

Når alle forbedringer er taget i brug, skal banen

måles op og rates om. Den nye rating (sværhedsgrad)

forventes først at gælde fra næste sæson.

A-rækken Lochers

Piger:

1. Henriette Heegård 37 p

2. Ulla Nuka 36 p

3. Susanne Larsen 36 p

4. Aniet Pedersen 33 p

B-rækken Lochers

Piger

1. Ann Nielsen 37 p

2. Alice Olsen 34 p

3. Karin Bach 33 p

4. Mette Riis Hansen 32 p

5. Ulrika Munier 32 p

Tættest på hul 17 blev Alice Nielsen og Anne B.

Olsen og tættest på hul 6 blev Tove Hansen.

Majlis Linnemann

Lochers Piger

ne blev Per Kammer Damtoft og Søren Pedersen,

der med fire tildelte ekstra slag nåede 38 stablefordpoint.

På andenpladsen Ida Jensen og Klaus

Hansen med 36 og på tredjepladsen Ingelise Husted

og Hans Chr. Lund ligeledes med 36 point.

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 31


Annoncering:

Kontakt: H. H. Schmidt

Tlf.: 49 70 09 84 · Mail: hatten 1@mail.dk

Tømrerfirmaet

Ole Føge Jensen

Hornbæk

49 70 32 37 • 28 11 30 40

Fax 49 70 30 74

Engholmvej 3 • Box 43 • ole@foge.dk

Døre · vinduer · Tagrenovering

60 93 49 66

Vin · Tilbehør · Gavepakker

Carsten Rex, Spicavej 3, Hornbæk

www.rexwine.dk

Tlf.: 49 70 18 63 / 60 93 49 66 Super sejt badetøj

Kvistgård Trælasthandel

Lokation

Kvistgård Trælasthandel

Egeskovvej 1

Salg og rådgivning af:

3490 Kvistgård

Tlf.: 49 12 50

32 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

Super sejt badetøj

i butikken


Gymnastik

Ny sæson 2005/2006

Vi er i fuld gang med at planlægge den nye sæson, men vi kan desværre

ikke præsentere et program endnu, da vi mangler svar fra forvaltningen i

Helsingør Kommune, om vi kan få de tider i gymnastiksalene, som vi har

ønsket. Vi venter spændt, og der vil være nyt i augustnummeret.

Æbleskiveboden til havnefesten 30. juli og 31. juli

Gymnastikafdelingen har – traditionen tro – ansvaret for den populære

æbleskivebod på havnefestpladsen – og vi har brug for flere hjælpere, hhv.

til at bage æbleskiver og til at sælge dem. Så hermed en opfordring til at

give et nap i boden – hvis du har tid og lyst så bedes du henvende dig

til Anne-Marie Jørgensen på tlf. 49 70 28 48 eller Kirsten Grønlund på

tlf. 49 70 11 03 (læg evt. en besked på telefonsvareren).

Holdbilleder fra gymnastikopvisningen kan ses på hjemmesiden:

www.3100.dk – gymnastik.

Hermed siger bestyrelsen tak for sæsonen, der er gået, og ønsker alle

medlemmer og deres familier en rigtig god sommer. Vi håber vi ses i den

nye sæson 2005/2006 til nye, gode gymnastikoplevelser sammen.

Mange sommerhilsener

Bestyrelsen i gymnastikafdelingen

Ny ide hos Gang & Løb fik succes og bliver nu en tradition

En af vore sædvanlige torsdagstræninger – i år torsdag den 19. maj – kl.

16.00 blev henlagt til start og mål v/Trouville, for at motionere nordpå ad

stranden med efterfølgende fortæring af medbragt diverse i klitterne ved

mål. Det galdt for både løb, gang og stavgang.

Vi var meget heldige, idet vi jo var inde i en kold periode, men denne dag

viste sig fra sin aldeles pæne side og alle var så tilfredse så herefter har vi

indført

”Tour de Trouville”

som fast træningsarrangement medio maj hvert år!

P.S.: Klubben har fin tilgang af nye medlemmer til stavgang og kondiløb og

er nu oppe på 57 medlemmer i alt. Vi vil gerne være endnu flere og især

flere til gang.

Husk: at se på listen over kommende arrangementer på hjemmesiden

samt på opslagstavlen i Hallen.

Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 11 03

holmen13b@ofir.dk

Kasserer

Ulla Larsen

Tlf. 49 70 06 36

Sekretær

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

Bestyrelsesmedlem

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Bestyrelsesmedlem

Pia Steenfeldt-Jensen

Tlf. 49 70 37 47

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 49 70 01 61

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 33


Hornbæk Scenen

Formand

Jacob Scheel

Tlf. 40 91 99 58

E-mail: scheel_@hotmail.com

Kasserer

Lars Hermansen

Tlf. 28 69 75 80

E-mail:

larshermansen9999@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Lene Johansson

Tlf. 49 71 10 22

E-mail: Lene.Johansson@mail.dk

Ida Kongsgaard Mathiesen

Tlf. 49 75 00 65

E-mail: idakongsgaard@mail.dk

Annette Hansen

Tlf. 49 70 18 84

E-mail: ah@falkgeo.dk

Kvistgaard Tæppemarked

34 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

Nyt fra HornbækScenen

Under overskriften ”Scenen er din” inviterede HornbækScenen onsdag d.

18. maj til inspirationsaften for alle interesserede. Formålet var at udveksle

ideer og få inspiration til fremtidige aktiviteter. Særligt indbudt var to lokale

personligheder nemlig Thomas Kirk og Michael Wikke som begge har

stor erfaring med film og teaterarbejdet. Desværre var fremmødet ikke

overvældende, men inspirerende blev det alligevel.

Det blev drøftet hvorvidt foreningen udover revy og teaterarbejde skulle

arrangere kulturelle arrangementer og i den forbindelse hvad der mon især

kunne have hornbækkernes interesse. Af forslag var foredrag med forskellige

lokale kulturpersonligheder, foredrag med forskellige temaer osv. Desuden

var der stor interesse for at arrangere nogle aktiviteter for børn. Det

blev foreslået at man i samarbejde med Hornbæk skole kunne lave en børneteaterforestilling.

Et andet forslag var at lave en forestilling som inddragede

den smukke natur som Hornbæk er omgivet af, ved at man spillede

på stranden eller i skoven. Store legedag og rollespilsweekend var andre

forslag som blev diskuteret.

Det blev en både inspirerende og sjov aften som absolut gav inspiration til

det fremtidige arbejde i foreningen. Men… da de medlemmer som p.t. er

aktive i foreningen primært er de 5 bestyrelsesmedlemmer sætter det nogle

begrænsninger i forhold til omfanget af aktiviteter. Dette vil vi drøfte nærmere

på vores næste møde og samtidig opfordre folk som kunne være

interesserede i at udvikle de kulturelle tilbud i byen til at kontakte os.

Kongevejen 322

3490 Kvistgård

Tlf. 49 13 94 94

Inspiration til gulve

HornbækScenens bestyrelse

ØLPAUSE..!

williams as


Tømrer- og Snedkerfirmaet

FRITZEN

Ole Piisvej 1B

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 02 04

Fax: 49 70 41 04

Stil krav. Det gør vi

5% dividende

Hornbæk

Sauntevej 1 · 49 70 19 84

HER FÅR DU særbehandling

Vi er på

hjemmebane

NÅR DU SKAL HANDLE BOLIG I HORNBÆK

JOHN LARSEN & BETINA PORSGAARD

DanBolig Hornbæk

NDR. STRANDVEJ 355 A

3100 HORNBÆK

RING: 4970 4505

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 35


Håndbold

Bestyrelsen 2005 / 2006

Formand

Frank Fager

Bøtterupvej 22

Tlf.: 49 70 28 44

frank.fager@globalconnect.dk

Næstformand

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

3140 Ålsgårde

Tlf.: 22 25 56 26

jol@e-mail.dk

Kasserer

Sussie Leth

Øresundsvej 8

Tlf.: 49 77 03 06

sussie@lethscut.dk

Sekretær

Karina Nikolajsen

Rolfsvej 5.D

3000 Helsingør

Tlf.: 23 80 21 06

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Carsten Skaarup

Saturnvej 42

Tlf.: 49 70 07 67

cskaarup@jubiimail.dk

Trine Bay Nygart

Øresøndsvej 14 D

Tlf.: 49 70 14 04

Ungdomsudvalg

Ungdomsformand

Karina Nikolajsen

Tlf.: 23 80 21 06

karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Karina Ginge

Hornbækgårdsvej 21

Tlf.: 49 70 35 59

mtp.kar@get2net.dk

Caroline Schrøder

Kystvej 7

Tlf.: 40 91 79 17

carooliine@ofir.dk

www.3100.dk/hand/

36 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE

Et stort tillykke fra bestyrelsen og ungdomsudvalget til årets ungdomsspillere

sæson 2004/2005.

Lilleputpiger: Rikke Jacobsen

Lilleputdrenge: Magnus Olson

Puslinge piger: Signe Rudå

Puslinge drenge: Marc Bukrinsky

Piger: Louise Nielsen

Drenge: Kenneth Nielsen

Dame junior: Stefanie Leth

Vores lilleput og puslinge drenge hold er jo en sammenslutning mellem

Hornbæk og Borsholm og her blev Årets bobler også kåret. Et stort tillykke

til Mathias Christensen og Nicolai Høy.

Også et stort tillykke til vores egen Rasmus Nilson, som blev Årets bobler

på herre junior holdet i Team Nordsjælland.

Årets ungdomstræner blev Jens Munk. Han har gjort et kæmpe stykke

arbejde med vores drenge hold og er utrolig vellidt hos drengene og forældrene.

Et stort tillykke til Jens.

Mvh.

ungdomsformanden

Tillykke til Frederik Mowitz som er den ungdomsspiller,

der har solgt flest julekalendere i 2004.


Dame Junior holdet har afsluttet deres sæson,

efter en lidt svag start før jul kom de stærkt igen

efter jul og vandt alle deres kampe, det betød at

der skulle spilles om sjællandsmesterskabet.

I semifinalestævnet, hvor der skulle spilles to kampe,

blev det til en sejr og en uafgjort og dermed var

finalepladsen en realitet.

Vores drenge hold fik efter en meget tæt

finale sølv til sjællandsmesterskabet.

Tillykke med det drenge… Rigtig flot!

Finalen vandt pigerne så sikkert som 19-9, en fin

afslutning på anden halvdel af turneringen.

I pinsen tog pigerne så på velfortjent håndboldtur

til Holland, de blev ledsaget af DE BLÅ DJÆVLE

og sammen fik alle 4 fornøjelige dage, den tur kommer

der en beretning om i næste nr. af klubbladet.

Sidst er der blevet afholdt afslutningsfest, fam.

Faxe stillede balsalen til rådighed, og tak for det,

pigerne serverede og alle festede til den lyse morgen.

Under festen blev årets spiller udnævnt, det

blev Stephani Leth der løb af med den eftertragtede

trøje med teksten ”Årets spiller 2005” tillykke til

Stef. Der var også tak og gavekort til Janni og Sussie

for trofast chauffør hjælp og til sidst var der taler

og gaver til den overraskede træner, fra både piger

og forældre, tak til alle for de pæne ord, gaverne

og en hyggelig aften, og tak til piger og DJÆVLE

for en hyggelig tur til Holland.

Cheftræneren

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 37


Ndr. Strandvej 345

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85

FINN VINDAHL ANDERSEN

VVS-entreprise A/S

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk

HORNBÆK

4976 00 40 - 2711 7700

KØRESKOLE

Små hold

DVD undervisningsudstyr

38 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

Kirsten Stilling

Lodsensvej 5

3100 Hornbæk

www.hornbaekkoereskole.dk

Medlem af DKU

> HORNBÆK HELSE

Zoneterapi

Sports- og fysiurgisk massage

KIRSTEN CHRISTENSEN

Øresundsvej 20, 3100 Hornbæk

Telefon 4970 0842, 4019 4970

www.hornbaek-helse.dk


Petanque

Årets første klubmesterskab er afholdt:

Igen styrtregn til triplemesterskabet

Lørdag 21. maj mødte 12 triplehold op for at spille om klubmesterskabet

i triple. Især under det indledende puljespil, var alt ved at skylle væk i regnen,

og måske var det en af grundene til at puljespillet var overstået i god

tid før frokosten var klar, alle ville op og have varmen ved maden.

Efter frokosten var der først et par opsamlingskampe om at komme i

1/4finalerne, da det jo ikke kan gå helt lige op med 12 tilmeldte hold. Således

var der flere hold, der havde en ekstra chance for at gå videre, til kampe

mod dem, som allerede var kvalificeret.

Det var spændende at se, at der var flere relativt nye spillere på de tilmeldte

hold. Det var til at få øje på, at der faktisk er flere der med lidt intensiveret

træning, sagtens kan blive nogle rigtig glimrende spillere, hvilket jo vil

være til gavn for hele klubben.

Finalen blev vundet 13-9 af Jørgen Timmann, Jørgen Bo Wind og Kirsten

Madsen over de forsvarende klubmestre, Harry Duus, Michael Jørgensen

og Søren Duus efter en fra begge sider meget nervøst spillet kamp, hvor

spillet således aldrig rigtig kom til at flyde, som det ellers er set før, også i

Hornbæk. Håbet er nu bare, at vejret bliver lidt bedre, og at ca. det samme

antal spillere agter at tilmelde sig klubbens single mesterskab 18. juni

så der kan blive lidt kamp om det mesterskab også.

Foto: Lasse Christensen

Søren Duus

Kommende arrangementer henover sommeren

> Klubmesterskab i single er planlagt til at finde sted lørdag 18. juni med

indskrivning kl. 9.00 og spillestart kl. 9.30. Det koster 50 kr. at deltage.

Da der samtidig er stort kræmmermarked på idrætsanlægget vil der ikke

blive serveret frokost til arrangementet, men dette kan naturligvis købes

Président

Henning Jørgensen

Tlf.: 49 70 28 48

e-mail: mums1@stofanet.dk

Næstformand

Irene Serup

Tlf.: 49 70 30 26

e-mail: seruph@mail.tele.dk

Kasserer

Alice Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk

Sekretær (og klubblad)

Kirsten Madsen

Tlf.: 49 70 04 51

e-mail: frumadsen@frumadsen.dk

DFP Manager og holdejer

Harry Duus

Tlf.: 43 22 52 15

e-mail:

duus.kompagni@get2net.dk

DFP Sportschef og træner

Lasse Christensen

Tlf.: 49 70 12 12

e-mail: ikm@tdc.dk

Turneringsudvalg

Rasmus Korsholm

Tlf.: 49 70 12 12

e-mail: ikm@tdc.dk

Søren Duus

Tlf.: 28 11 90 61

e-mail: sduus@ofir.dk

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 39


Petanque

på pladsen. Tilmelding skal ske til et bestyrelsesmedlem

senest onsdag 15. juni.

> Rødvinsturnering afholdes lørdag 25. juni kl.

10.00 hvor der som sædvanlig trækkes lod om

makkere over 6 runder.

> Hornbæk Strandpetanque for hold (6 personer)

afholdes lørdag 2. juli kl. 09.00. Pris pr. hold

300 kr. som skal betales ved tilmelding. Tilmelding

senest fredag 24. juni kl. 18.00 til Hornbæk

Petanques sekretær Kirsten Madsen på

e-mail: frumadsen@frumadsen.dk eller tlf.

49 70 04 51.

> Rødvinsturnering (midnatsturnering) afholdes

fredag 22. juli kl. 21.00. Der kræves tilmelding

til arrangementet. Nærmere herom senere.

For yderligere information henvises til vores hjemmeside

http://www.3100.dk/HIF-petanque/

DGI amtsturnering

Hornbæks 3 hold i amtsturneringen er kommet rigtig

godt fra start. 2 af holdene har allerede indtaget

1. pladsen i hver af deres puljer. Det ene hold Hornbæk

1 har spillet og vundet stort 2 ud af 3 kampe

i forårssæsonen, Hornbæk 2 har spillet og vundet,

ligeledes stort, 3 kampe ud af 4, mens Hornbæk 3

kun har spillet og knebent vundet 1 kamp ud af 4.

Hornbæk 3 skal spille deres næste kamp i aften,

men resultatet af kampen når desværre ikke at

komme med i bladet på grund af deadline. Resultaterne

kan i øvrigt følges på vores hjemmeside.

DPF – DanmarksserieSpillet

Husk at Hornbæks licenshold spiller på hjemme-

40 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

bane søndag 12. juni på grusbanerne ved Nordkysthallen

i Apperup. Jeg vil gerne opfordre så

mange af klubbens medlemmer som muligt til at

kigge forbi og give dem deres support. Vi spiller fra

kl. 09.30 til ca. kl. 15.00.

Stillingen i rødvinsturneringerne pr. 5. maj

Harry Duus 11

Kirsten Madsen 11

Jørgen Bo Wind 8

Ingrid Korsholm 7

Jesper Nielsen 6

Lars DK Hansen 6

Bob Emmonds 5

Erik H. Pedersen 5

Gerda Laugesen 5

Peter Fisker 5

Runa Brokær 5

Alice Ibsen 4

Grethe Brandhøj 4

Henning Serup 4

Inger Skaarup 4

Niels Serup 4

Svend Aa. Chistiansen 4

Anni Poulsen 3

Erik Ibsen 3

Gitte H. Pedersen 3

Hanne Serup 3

Jeanne Simonsen 3

Jytte Jensen 3

Jørgen Timmann 3

Lasse Christensen 3

Rasmus K. Christensen 3

Søren Duus 3

Tage Skaarup 3

Bente Birk 2

Grethe Wiedemann 2

Irene Serup 2

Jess Nielsen 2

Joe Johnston 2

Karl Wiedemann 2

Poul Erik Serup 2

Svend Hermansen 2

Anne Marie Hornum 1

Hans Holten 1

Henning Jørgensen 1

Inge Bloch 1

Kirsten DK Hansen 1

Nicolai Stevns 1

Per Rasmussen 1

Signe Toft 1

Steen Andersen 1

Willy Pedersen 1


Fl¸ Flügger gger farver

st¯tt støtter er

sporten

Malermester Flemming Larsen

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54

≈ben Åben 9-17.30, fredag 9-18, l¯rdag lørdag 9-13

Ndr. Strandvej Strandvej 343, 3100 HornbÊk. Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56

≈ben Åben 9-17.30, fredag 9-18, l¯rdag lørdag 9-13

Hornbæk

materialhandel

ndr. strandvej 342a

3100 hornbæk

tlf.: 49 70 00 26

MATAS støtter

idrætten

i Hornbæk

www.flugger.dk

0051R03

• Træfældning

• Flishugning

• Hegnsopsætning

(Folde, dyre

& raftehegn)

• Nyplantning

• Brænde

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager

Hornbækvej 708 – “Abellund”

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 8355

Mobil: 2044 7133

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 41


Skiklub

Formand

Peter Anderskou

Tlf.: 49 70 05 79

Kasserer

June Kring

Tlf.: 49 70 00 25

Sekretær

Marie-Louise Krabbe

Fasanvænget 303

2980 Kokkedal

Tlf.: 51 62 15 42

Best. Medlemmer

Merete Faltz

Tlf.: 49 70 31 00

Finn Larsen

Tlf.: 49 70 29 88

Klubadresse

Hornebyvej 4

3100 Hornbæk

E-mail:

kiosk@post11.tele.dk

Internet:

www.infosport.dk

Brugernavn.: 10487

Brugerkode.: skib85

42 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag den 26. maj blev der afholdt Ekstraordinær Generalforsamling

I HIF’s lokaler i Hornbæk.

Dagsordenen så således ud:

1. Valg af ny bestyrelse

Da ingen stillede op til bestyrelsen, fortsatte vi med næste punkt:

2. Opløsning af Hornbæk Skiklub

De tilstedeværende enedes om at opløse Hornbæk Skiklub.

Denne beslutning skal, iht. Vedtægternes § 15., vedtages på endnu

en generalforsamling – tidligst 1 måned efter den første.

Referent: Peter Anderskou

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

I Hornbæk Skiklub

Der indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag den 30. juni 2005 kl. 19.30

Hornbæk Idrætsforening

Carl Bødker Nielsen’s Vej 3100 Hornbæk

Lokale: Se opslag.

Dagsorden:

Opløsning af Hornbæk Skiklub

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hele fire medlemmer mødte op

til Skiklubbens første ekstraordinære

generalforsamling


DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK

Tømrerarbejde - Hovedentreprise

Rådgivning - Byggestyring

- Kvalitetsbyggeri med stil -

- Vinduer

- Kvalitetsbyggeri

og døre med

med

10 års

stil

garanti

-

-

PNC Byg - Holmegårdsvej 5 - 3100 Hornbæk

v. Peter N. Christophersen

Tlf. 40 62 03 58 - pnc@tdcadsl.dk

Nordsjællands Park og

Haveservice

HAVEPLEJE

GRÆSPLÆNER

BEPLANTNING

BESKÆRING

HEGN OG HÆKKE

RENHOLDELSE

SOMMERHUS TILSYN

V/Jesper Larsen

3100 Hornbæk

TLF 23 96 10 10

E-mail: post@parkoghave.dk

www: parkoghave.dk

Kvalitets sommerhuse

i alle prislag udlejes

Havnevej 20, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 20 08 · fax 49 70 20 53

www.hornbaek.net

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 43


Tennis

Hornbæk Tennis

Klubhuset

Sauntevej 80

49 70 21 04

www.3100.dk

Formand

Poul- Erik Schmidt

Toftemosevej 29 A

3100 Hornbæk

49 70 33 84

pejs@stofanet.dk

Kasserer

Randi Michaelsen

Borsholmvænget 10

3100 Hornbæk

49 70 45 45

rm@gi.dk

Medlemsregistrering

Tine Bottelet

Borsholmvænget 16

3100 Hornbæk

49 70 97 06

t.c.bottelet@stofanet.dk

Ungdom

Carsten Rex

Spicavej 3

3100 Hornbæk

49 70 18 63

carsten@rexwine.dk

Sekretær

Jeannette Eilertsen

A.R. Friisvej 9

3100 Hornbæk

49 75 85 28

je@advohelsinge.dk

Bestyrelsessuppleant

Ingrid Korsholm

Løvvænget 39B

3100 Hornbæk

49 70 12 12

ikm@tdc.dk

Bestyrelsessuppleant

Mette Lindberg Gregersen

Ræveskiftet 4

3100 Hornbæk

49 70 02 35

mettelindberg@sol.dk

44 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

OBS! Ændrede træningstider

Det har været nødvendigt at ændre lidt på de træningstider, som Lars tilbyder,

da der ikke har været tilstrækkelig tilslutning til motionstræning for

hold 1 og 2.

Træning sker derfor nu som følger:

Træning for Børn og Unge

Børn (6-11 år)

Hver mandag 15.00-17.00.

Der er træning 7 gange. Første gang

mandag den 2. maj

Træningen er gratis.

Tilmelding til træner Dorrit Danker

tlf. 49 70 33 74

Junior-piger(12-17 år)

Hver tirsdag kl. 16.00-17.00

Der er træning 12 gange (3/5-15/6 +

9/8-7/9 ).

Pris 350 kr. for alle 12 gange.

Træner er Lars Christensen fra Team

Kronborg Tennis Helsingør.

Tilmelding til Carsten Rex tlf.: 60 93 49 66

Hver onsdag kl. 16.00-17.00

Der er træning 12 gange (4/5-16/6 +

10/8-8/9 ).

Pris 350 kr. for alle 12 gange.

Træner er Lars Christensen fra Team

Kronborg Tennis Helsingør

Pris 500 kr. for at deltage i træningen

både tirsdag og onsdag.

Tilmelding til Carsten Rex tlf.: 60 93 49 66

Junior-drenge(12-17 år)

Hver tirsdag kl. 14.00 – 16.00

Der er træning 12 gange (3/5-15/6 +

9/8-7/9 ).

Træner er Lars Christensen fra Team

Kronborg Tennis Helsingør

Pris 350 kr. for alle 12 gange.

Tilmelding til Carsten Rex tlf.: 60 93 49 66

Hver onsdag kl. 15.00-16.00

Der er træning 12 gange (4/5-16/6 +

10/8-8/9 ).

Træner er Lars Christensen fra Team

Kronborg Tennis Helsingør

Pris 350 kr. for alle 12 gange.

Tilmelding til Carsten Rex tlf.: 60 93 49 66

Pris 500 kr. for at deltage i træningen

både tirsdag og onsdag

Træning for voksne

Nybegynder

Hver søndag kl. 9.00-11.00

Der er træning otte gange – første gang

søndag, den 1. maj 2005

Træningen er gratis.

Tilmelding til Claes Thielke på

tlf.: 49 70 35 03

Let øvet

Hver mandag kl. 18.00-20.00

Der er træning otte gange, første gang

mandag, den 2. maj

Træningen er gratis.

Tilmelding til træner Camilla Andersen på

tlf. 22 35 51 62

Begynder og let øvet

Hver onsdag kl. 20.00-21.00

Der er træning 12 gange (4/5-16/6 +

10/8-8/9)

Pris 500 kr. for alle 12 gange.

Tilmelding den 4. maj til træner Lars Christensen

fra Team Kronborg Tennis Helsingør

Åben motionist - voksne

Hver onsdag kl. 17.00-18.00

Der er træning 12 gange (3/5-15/6 +

9/8-7/9) – første gang tirsdag, den 3. maj

Pris 50 kr. pr. gang

Tilmelding den 3. maj til træner Lars Christensen

fra Team Kronborg Tennis Helsingør

Old boys/oldgirls

Hver tirsdag kl. 17.00-18.00

Der er træning 12 gange (3/5-15/6 +

9/8-7/9)

Pris 500 kr. for alle 12 gange.

Tilmelding den 3. maj til træner Lars Christensen

fra Team Kronborg Tennis Helsingør

1. holdet

Hver onsdag kl. 18.00-20.00

Der er træning 12 gange (4/5-16/6 +

10/8-8/9 )

Pris 500 kr. for alle 12 gange.

Holdleder Lis Garhøj 49 702 168

Tilmelding den 4. maj til træner Lars Christensen

fra Team Kronborg Tennis Helsingør


Sæsonstart

Alle er nu i gang for alvor, og der har været overvældende

tilgang til træningsaktiviteter specielt

indenfor nybegyndere og ungdom – den store og

glædelige interesse har næsten taget pippet fra

vores trænere – men både Dorrit og Claes klarer

naturligvis udfordringerne på bedste vis.

Fra Margit har vi modtaget følgende:

”Motionist 2 med kampdag den 17. maj er kommet

rigtig godt fra start. Vi spillede mod Gilleleje

hvor vi vandt 7-5, så vi fortsætter i samme ånd.”

Tillykke siger vi – godt gået!

Claes med sine nybegyndere

Klubtilbud

Boldkanon udlejes til voksne medlemmer for kr.

50,00 pr. time på specielle vilkår – se opslag/hjemmeside

eller kontakt et bestyrelsesmedlem.

Bolde kan købes til favorable priser – kontakt et

bestyrelsesmedlem.

Klubben har indkøbt et restlager af DVD´er og

videobånd med tennisinstruktion. Enten DVD eller

video kan købes for kr. 50,00 (uhyre billigt). Kontakt

Claes eller Paul Erik.

Hjemmeside

Husk, hvis du er i tvivl så klik ind på vores hjemmeside

www.3100.dk – tennis, der jævnligt opdateres

med oplysning om træning, arrangementer,

resultater m.v.

Kom frit frem turnering

Vi havde en rigtig dejlig dag den 5. maj til Kom-frit-

frem-turneringen. Rita Hagen stod ved roret og fik

alle deltagere dirigeret til de rigtige baner og kampe.

Der blev spillet på livet løs, og klubben var vært

med en lille bid brød til de, der holdt ud. Billedet

viser de mange engagerede deltagere.

Parkering

Husk parkering må ikke foretages på Sauntevej –

det ødelægger rabatten og skaber farlige trafiksituationer.

Brug enten P-pladsen ved bane 4 eller

P-pladsen til højre for grusvejen ved siden af spejderhytten.

Herfra er der adgang til tennisbanerne

via en lille sti gennem hækken.

Udfordringstavler

Inden længe (hvis ikke allerede) ophænges der i

klubhuset udfordringstavler – vi starter med tavler

indenfor herre/dame -single , juniorer og børn.

Der bliver samtidig hængt lister op i øvrige kategorier

(double, mix og +60) for at vurdere behovet for

udfordringstavler også indenfor disse kategorier.

Sommerens arrangementer

Juniortræf

12. juni 10-14 i Hundested

7. august 10-14 i Fredensborg

14. august 10-14 i Gilleleje

21. august 10-14 i Helsinge

Øvrige aktiviteter

25. juni klokken 10 – Damefrokostturnering

v/Dorrit Danker

26. juni klokken 10 – Herrefrokostturnering

v/Claes og Niels Bruun

2. juli klokken 10 – Familieturnering v/Jørgen

Steen

Vel mødt

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 45


46 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005

Sussi og Leo til Hornbæk Havnefest 2005

Ja! Og så er det ikke en gang løgn!

Det er med stor glæde, at vi allerede nu kan løfte lidt af sløret for Havnefesten,

der løber af stablen

Lørdag, den 30. og

søndag, den 31. juli 2005

Der vil (som der skal være til havnefesten) være mange traditioner som holdes

i hævd!

Lørdag vil pladsen blive åbnet med sambaoptog gennem byen og ned til

havnen, der vil herefter være underholdning på scenen og selvfølgelig plankedyst,

hvor der allerede nu tegner sig flere gode dyster mellem diverse

”kendisser” der inden for egne fagområder kæmper sig frem, for til sidst at

møde den mangeårige ”plankedystmester” Hovedafdelingens formand

Peter Poulsen, der garanteret igen i år møder festligt udklædt op, hvilket

først afsløres når ”kåben” ryger!

I molebaren har vi et bemærkelsesværdigt jubilæum, da

Kaditter Kadat

der begyndte at spille professionelt sammen i 1978, allerede efter to år

spillede for første gang i molebaren! Kaditter Kadat har gennem alle 25 år

været enestående, og bl.a. det år hvor Havnefesten for alvor var krise spillede

gratis, for at hjælpe os i gang igen.

Af andre traditioner kan nævnes søndagens sildebord, hvor troubaduren

Nis P. underholder, derefter vil der være en lind strøm af underholdning, der

går over i det næsten lige så traditionelle ”sli(d)skeræs”, som så igen afløses

af Sussi og Leo der med garanti vil fylde festpladsen til sidste tomme!

Havnefesten afsluttes naturligvis med Sunshine Boys i Visevers teltet,

Kaditter Kadat i molebaren og festfyrværkeri af højeste karat på stranden.

Der er allerede nu tilmeldt fire helt nye både til sli(d)skeræset og der kommer

garanteret et par gamle kendinge og nogle stærke konkurrenter fra

Gilleleje, og hvis DU eller Din arbejdsplads vil deltage, er det stadig muligt,

der kan eventuelt tilbydes at bygge en båd (mod et mindre) vederlag. Tilmelding

til Peter Bertram på telefon 20 26 05 92.

Der er behov for mange hjælpere, og vi vil meget gerne se nye ansigter, og

hvis du har en mulighed for at afse nogle timer før, under og efter havnefesten

kan du sende en email til undertegnede, eller forsøge på telefon 22 25 81 00,

så vil vi garanteret finde en plads til dig mellem de andre 200 hjælpere.

Der vil igen i år blive produceret T-shirt til alle hjælperne!

Jeg glæder mig til at se mange glade hjælpere (og selvfølgelig) en fyldt havneplads!

Med festlig hilsen

Erik Helmer

Formand for Havnefesten


Turistforening

Sankt Hans på Hornbæk Strand

Program

Kl. 18.00 Hornbæks restauranter byder på Sankt Hans

menu

Kl. 18.00-20.00 Holger Drachmann gæster Hornbæks restauranter

Kl. 20.00 Sang i klitterne

Kl. 21.45 Båltale v/ Kulturudvalgsformand Lillian Mathisen,

Helsingør Kommune

Kl. 22.00 Bålet tændes

Kl. 22.30 Blue Jacket Jazzband spiller op med midsommerjazz

i teltet ved Østre Mole

Der er natmad i teltet på Østre Mole, som venligst er udlånt af Hornbæk

Jazzklub, og der drikkes naturligvis Wibroe fadøl Sankt Hans

Aften

Arrangører: Fonden Hornbæk Havn – Hornbæk Turistforening –

Hornbæk Bådeklub – Hornbæk Handelstandsforening

Formand:

Lise-Lotte Bjørnestad

Tlf.: 49 70 49 02/26 28 49 03

e-mail: info@hornbaek.net

Næstformand:

Jytte Rasmussen

Tlf.: 49 70 03 81

Kasserer:

Per Thordal

Tlf.: 49 26 22 60

Sekretær:

Aase Kjær

Tlf.: 49 70 16 35

Best. medlem:

Rasmus Engeborg

Tlf.: 40 40 06 06

e-mail: engeborg@stofanet.dk

Best. medlem:

Morten Haagen Høyer

Tlf.: 49 70 04 79/20 11 98 09

e-mail: haagen@pc.dk

Best. medlem:

Jytte Madsen

Tlf.: 49 70 34 90

e-mail: jyttema@get2net.dk

Suppleant:

Barbara Mogensen

Tlf.: 49 70 13 07

Suppleant:

Linda Duus

Tlf.: 49 70 10 71

e-mail: duus@duuskompagni.dk

Turistinformation

Lisbeth Jensen

Tlf.: 49 28 17 00/48 79 86 75

e-mail: lje68@helsbib.dk

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 47


Afsender:

Hornbæk Idrætsforening

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Hornbæk – Løvvænget

Nyistandsat halvt dobbelthus

Lækkert nyistandsat halvt dobbelthus på 111 m 2 ,

beliggende på lukket vej i det gamle fredelige kvarter

ved søen, tæt ved byen og skolen, på skøn ugenert og

solrig grund. Huset indeholder: Entré med adgang til

nyindrettet brusebadeværelse med vaskesøjle, stor

vinkelopholdsstue med trappe til første sal, spiseafdeling

og udgang til terrasse, lækkert åbent køkken

med alle hårde hvidevarer. 1. sal: Stort repos der eventuelt

kan indrettes til fjernsynsstue eller arbejdsrum

samt opgang til stort uudnyttet loftsrum samt to store

værelser med skabe. Endvidere nyt udhus.

Knt./udb 2.100.000/110.000

Br./nt. 12.668/11.098

Pauselån F1 7.684/6.929

Bolig stuer/vær. opført

111 1/2 1983

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 -17.00

Fredag 09.00 -16.00

Lørdag 10.00 -13.00

Søndag 10.00 -16.00

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · 4970 2304

Bliv fordelskunde,

og få de gode renter

Med vores Fordelsprogram ved du altid, hvad du

skal betale for fx billån, boliglån og kassekredit,

og hvad du får i rente på din opsparing. Det er

lige så let at finde ud af, hvordan du kan komme til

at betale færre gebyrer. Du skal ikke bruge energi på

at forhandle dig til lavere priser.

Er du interesseret, eller har du spørgsmål, så ring til mig.

Du kan også læse mere om Fordelsprogrammet på www.fordelskunde.dk.

Åbningstider:

Mandag - fredag 10.00-16.00

Torsdag 10.00 - 17.30

Pengeautomat alle ugens dag 6.00 - 2.00

Hornbæk afdeling

Ndr. Strandvej 346, 3100 Hornbæk

tlf.: 49 70 25 11, telefax: 49 70 31 01

Magasinpost

ID-nr. 2339

Solveig Kjærsgaard

49 76 02 73

More magazines by this user
Similar magazines