25.09.2013 Views

hornbæk - 3100.dk

hornbæk - 3100.dk

hornbæk - 3100.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD<br />

Side 21 – 28<br />

Hornbæk Idrætsforening<br />

I N F O R M E R E R<br />

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 5 Juni 2005 • 30. årgang


Hovedafdelingen<br />

HIF Hovedbestyrelse<br />

Formand<br />

Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03<br />

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk<br />

E-mail: peterp@danskmetal.dk<br />

Næstformand<br />

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84<br />

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk<br />

E-mail: hatten 1@mail.dk<br />

Kasserer<br />

Jørn Lien, tlf.: 49 70 48 28<br />

Sauntevej 111, 3100 Hornbæk<br />

E-mail: revision@lien.dk<br />

Sekretær<br />

Lars Fisker, tlf.: 49 70 26 29<br />

V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk<br />

E-mail: lf@hfjensen.dk<br />

Suppleant<br />

Anne Marie Jørgensen<br />

Tlf.: 49 70 28 48<br />

Kleinsmedevej 6, 3100 Hornbæk<br />

E-mail: mums.@stofanet.dk<br />

– samt<br />

Afdelingsformændene<br />

Nye klubhus &<br />

Hornbækhallen<br />

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03<br />

kontortid: hverdage kl. 9-11<br />

Carl Bødker Nielsens Vej<br />

3100 Hornbæk<br />

Gamle klubhus<br />

Tlf.: 49 70 27 25<br />

Halinspektør<br />

Stig Petersen, mobil 40 25 58 64<br />

Drejervej 15, 3100 Hornbæk<br />

Hjemmeside: www.<strong>3100.dk</strong><br />

jb@bc-solution.dk<br />

Redaktør:<br />

Peter Poulsen (ansvarsh.)<br />

Tlf.: 49 70 11 03<br />

Redaktion:<br />

Harry Duus, Hafnia Grafisk<br />

Tlf.: 43 22 52 15<br />

Paw Bak, Hafnia Grafisk<br />

Tlf.: 43 22 52 17<br />

Annoncer:<br />

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84<br />

Layout og tryk:<br />

Hafnia Grafisk, 2620 Albertslund<br />

Forsidefoto af: Harry Duus<br />

Oplag: 3.920<br />

2 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

Hovedafdelingen<br />

Igen i år er der i løbet af sommeren mange forskellige arrangementer i Hornbæk.<br />

For blot at nævne en del af dem afholder Fodboldens Venner kræmmermarked<br />

på idrætsanlægget lørdag den 18. juni og søndag den 19. juni.<br />

Fodboldafdelingen er også i år fra mandag 20. juni til fredag 24. juni vært<br />

for en af DBU’s fodboldskoler. Fodboldskolen afholdes selvfølgelig på<br />

Hornbæk Idrætsanlæg på Carl Bødker Nielsens Vej.<br />

Torsdag den 23. juni afholder Fonden Hornbæk Havn m.fl. Skt. Hans aften<br />

på Hornbæk strand.<br />

Fredag den 24. juni og lørdag den 25. juni afholder Hornbæk Jazzklub for<br />

2. gang jazzfestival på Hornbæk strand – se mere om jazzfestivalen på<br />

www.sunset-jazz.dk<br />

Lørdag den 25. juni afholder Håndboldafdelingen et lokalstævne i strandhåndbold<br />

på Hornbæk strand.<br />

Fra fredag den 8. juli til tirsdag den 12. juli er der mulighed for at gå i Cirkus<br />

Arli som slår teltet op ved Hornbækgård på Hornebyvej.<br />

Fredag den 15. juli afholder Hornbæk Handels og Håndværkerforening<br />

sommerfest med dans og underholdning på Torvet i Hornbæk. De lokale<br />

restauranter sælger mad på Torvet og byens forretninger holder åbent til<br />

kl. 21.<br />

Onsdag den 20. juli er der så mulighed for at komme i Cirkus Arena som<br />

igen i år ligger ved Hornbæk Idrætsanlæg.<br />

Årets Havnefest afholdes lørdag den 30. juli og søndag den 31. juli. Det<br />

endelige program er endnu ikke helt færdigt, men havnefestkomitéen<br />

arbejder ihærdigt på at præsentere et flot program for hele byen og dens<br />

mange turister. Læs mere herom andet sted i klubbladet.<br />

En af Havnefestens store begivenheder er plankedysten, hvor de senere<br />

års ukronede plankekonge – som i al beskedenhed er undertegnede – vil<br />

forsvare titlen på planken.<br />

Der er således lidt for en hver smag i løbet af sommeren – så bak op om<br />

Hornbæk Idrætsforenings og andre foreningers arrangementer, der er<br />

i løbet af sommeren.<br />

Nærmere oplysninger om Hornbæk Idrætsforenings mange afdelinger kan<br />

ses i dette klubblad eller fås ved henvendelse direkte til den enkelte afdeling<br />

eller på www.<strong>3100.dk</strong><br />

HIF-Informerer 2005<br />

Deadlines:<br />

August nr. Deadline onsdag den 20. juli<br />

September Deadline onsdag den 24. august<br />

Oktober Deadline onsdag den 21. september<br />

Indlæg sendes til:<br />

E-mail: hafniagrafisk@hafniagrafisk.dk<br />

Post: Hafnia Grafisk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund


Ny formand for Golfklubben<br />

Det er med stor beklagelse at hovedafdelingen har<br />

erfaret, at Niels Erik Clausen er gået af som formand<br />

for Golfklubben og samtidig valgt at udtræde<br />

af bestyrelsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden<br />

til at takke Niels for hans helt fantastiske indsats<br />

som frivillig og ulønnet leder i golfklubben igennem<br />

mange år.<br />

Bestyrelsen har konstitueret Jens Peter Nielsen<br />

som ny formand frem til næste generalforsamling.<br />

Jeg vil gerne ønske Jens Peter held og lykke med<br />

arbejdet som ny formand.<br />

Æresmedlem Bent Bæk fylder 70 år<br />

Æresmedlem af Hornbæk Idrætsforening Bent<br />

Bæk fylder mandag den 13. juni 70 år.<br />

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske Bent<br />

hjertelig til lykke med den runde dag samt tak for<br />

mange års utrolig store indsats i og for Hornbæk<br />

Idrætsforening – og samtidig ønske alt mulig held<br />

og lykke i årene fremover til dig og Martha.<br />

Bent Bæk holder i anledningen af sin 70 års dag<br />

åbent hus den 13. juni fra kl. 15.00 i det gamle klubhus.<br />

I sidste nummer af klubbladet var der en større<br />

omtale af Bent Bæk der har været Æresmedlem af<br />

Hornbæk Idrætsforening siden 1989.<br />

Lokal Samvirke<br />

Jeg må desværre konstatere, at aktiviteten i Lokal<br />

Samvirke ikke er, hvad den har været, og jeg skal<br />

derfor stærkt opfordre alle Hornbæk Idrætsforenings<br />

afdelinger til at bakke op om Lokal Samvirke,<br />

som fortsat bør og skal være en aktivitet, som<br />

prioriteres højt i Hornbæk.<br />

I øvrigt skal jeg også henvise til sidste nummer af<br />

klubbladet, hvor Lise-Lotte Bjørnestad, formand<br />

for Lokal Samvirke, havde et indlæg om Lokal<br />

Samvirkes aktiviteter.<br />

Næste møde i Lokal Samvirke afholdes torsdag<br />

den 25. august kl. 19.00 på Hornbæk Skole.<br />

Helsingør Kommune<br />

Nu hvor eliten i Helsingør Kommune har fået Elite<br />

3000 kan man godt overveje, om ikke breddeidrætten<br />

i kommunen har behov for noget mere<br />

tværfagligt samarbejde på tværs af foreningerne<br />

i kommunen – måske oprettelse af et breddeidrættens<br />

forum, der kunne mødes med jævne mellemrum<br />

for at udveksle erfaringer og ideer, så der reelt<br />

kunne skabes et samarbejde og et med- og mod-<br />

spil til kommunens idrætsudvalg nu, hvor Helsingør<br />

Sports Union absolut ikke fungerer. En overvejelse<br />

værd, mener jeg.<br />

Udvidelse af Hornbæk Hallen<br />

med en multihal<br />

Hornbæk Idrætsforening har den 11. maj 2005 tilskrevet<br />

Helsingør Kommunes Idrætsudvalg vedrørende<br />

forslag om udvidelse af Hornbæk Hallen<br />

med en multihal.<br />

Nedenfor er gengivet indholdet i brevet til Idrætsudvalget.<br />

”Som det sikkert er Idrætsudvalget bekendt, har<br />

Hornbæk Idrætsforening medlemsmæssigt udviklet<br />

sig meget de seneste 5 år – nærmere<br />

bestemt er medlemstallet i de 15 afdelinger i Hornbæk<br />

Idrætsforening steget fra 2000 medlemmer i<br />

1999 til i dag 3634 medlemmer.<br />

Medlemstallene for de 15 afdelinger vedlægges<br />

som bilag. I forhold til denne medlemsopgørelse<br />

har bl.a. volleyballafdelingen og håndboldafdelingen<br />

allerede nu fået flere nye medlemmer.<br />

Vi er i den situation, at det er umuligt at finde træningstider<br />

til de afdelinger, der har ønsker og ikke<br />

mindst behov for haltid i Hornbæk Hallen – derfor<br />

træner flere afdelinger i dag på Hornbæk Skole<br />

hvor det heller ikke kan lade sig gøre, at få de nødvendig<br />

træningstider, også fordi Nordkystens Ungdomsskole<br />

i dag har første prioritet i den store sal<br />

på Hornbæk Skole.<br />

Såfremt det politisk besluttes at flytte NUS fra<br />

deres nuværende bygninger på Sauntevej til Hornbæk<br />

Skole, bliver problemet endnu større.<br />

Bl.a. træner primært gymnastikafdelingen, der i<br />

dag har 605 medlemmer, og volleyballafdelingen<br />

på Hornbæk Skole, hvilket er klart utilfredsstillende<br />

for begge afdelinger både sportsligt og socialt<br />

i forhold til det de ville have, af muligheder, hvis de<br />

kunne træne i hallen, hvor også de kunne blive en<br />

del af det klubliv, der er for de afdelinger, der i dag<br />

træner og spiller kampe i hallen.<br />

Endvidere har både badmintonafdelingen, skiafdelingen<br />

og fodboldafdelingen i dag træningstider<br />

på Hornbæk Skole.<br />

Herudover mangler både håndboldafdelingen og<br />

badmintonafdelingen træningstider i hallen, hvilket<br />

der ikke er mulighed for i dag.<br />

Endvidere er det et stort ønske at kunne spille<br />

indendørs tennis og petanque om vinteren, hvilket<br />

der heller ikke er mulighed for i dag.<br />

Endelig er der det forhold, at uanset om det poli-<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 3


Hovedafdelingen<br />

tisk besluttes at bygge en børneinstitution ved<br />

Hornbæk Idrætsanlæg, så vil en udvidelse af<br />

Hornbæk hallen med en multihal også kunne<br />

anvendes af byens børneinstitutioner i formiddags-<br />

og de tidlige eftermiddagstimer.<br />

Endvidere vil der også være mulighed for at etablere<br />

et idrætsværested i lighed med det der findes<br />

andre steder i kommunen.<br />

Hornbæk Idrætsforening mener derfor, at der er<br />

mange gode og fornuftige og ikke mindst relevante<br />

argumenter for at udvide den eksisterende hal<br />

med en multihal og har derfor på et hovedbestyrelsesmøde<br />

den 14. april 2005 samt på hovedgeneralforsamlingen<br />

den 24. april 2005 besluttet at<br />

tilskrive Idrætsudvalget i Helsingør Kommune med<br />

forslag om, at Hornbæk Hallen udvides med en<br />

multihal, for at sikre en fremtidig medlemsudvikling<br />

4 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

Hornbæk Idrætsforening<br />

og redaktionen ønsker<br />

alle en rigtig god sommer<br />

i Hornbæk Idrætsforening og en generel borgertilgang<br />

i Hornbæk bl.a. set i relation til de planer der<br />

allerede er omkring udbygning af op mod 700 nye<br />

boliger i Hornbæk området, jf. kommuneplanforslaget<br />

2004 – 2016.<br />

Jeg skal derfor anmode idrætsudvalget om et<br />

møde om sagen og forventer at høre nærmere<br />

snarest belejligt.”<br />

Dette er sidste klubblad inden sommerferien, så<br />

fortsat god sommer.<br />

Næste nummer af Hornbæk Idrætsforenings klubblad<br />

udkommer i august måned.<br />

Peter Poulsen<br />

Hovedformand


Hornbæk bridgeklub<br />

Sæsonresultater<br />

I klub regi:<br />

Holdturnering:<br />

A1 Ulla og Ruddy Phillipsen, Pia og Steen<br />

Jacobsen<br />

A2 Anette og Jørn Dahlstrøm, Lars Alexander,<br />

Jørgen Andersen<br />

A3 Muddi og Otto Madsen. Ulla og Poul<br />

Balslev Jørgensen B-rækken:<br />

B1 Aase Haagensen, Jan Møller, Hanne<br />

og Peter Alexander<br />

B2 Anette Vilsen, Grete Stenhøj, Kirsten<br />

Bæk, Jette Møbius<br />

B3 Bodil Jeppesen, Bjarne Raavig,<br />

Hans Bæk, Rolf Zink Jørgensen<br />

Parfinale<br />

A1 Anette og Jørn Dahlstrøm<br />

A2 Ninna Nielsen – Søren Høgelund<br />

A3 Ulla og Ruddy Phillipsen<br />

B1 Gurli Gilfelt – Brita Samuelsson<br />

B2 Jette Møbius – Kirsten Bæk<br />

B2 Marianne Rosenquist – Ove Berstrøm<br />

C1 Ellen og John Brendstrup<br />

C2 Bente Friis – Kjeld Poulsen<br />

C3 Kristina Grumstrup – Lis Christoffersen<br />

D1 Bente Vabø – Lisbeth Wachmeister<br />

D2 Lise Lehrmann – Erik Blenster<br />

D3 Bodil Jeppesen – Bjarne Raavig<br />

På landsplan<br />

Følgende par har kvalifiseret sig til DMugen<br />

i Vingsted centret i uge 28:<br />

Damepar<br />

Pia Jacobsen – Bente Christensen<br />

Veteranpar<br />

Klavs Kierulff – Finn Caspersen<br />

Åben par<br />

Pia og Steen Jacobsen<br />

Gurli Gøbel – Bo Tinning<br />

Jørgen Andersen – Lars Alexander<br />

Klavs Kierulff - Ole Larsen<br />

Mix par<br />

Karin Risom – Michael Zinglersen<br />

Rikke Kierulff – Ole Larsen<br />

Gurli Gøbel – Bo Tinning<br />

Nøkke Bender – Fl. Lauritzen<br />

Pia og Steen Jacobsen<br />

Grete Stenhøj – Erik Grønvald<br />

Ewa Oleksiewicz – Klavs Kierulff<br />

I Pokalturneringen har Hornbæk et hold i<br />

16. dels finalen. Nemlig Steen Jacobsen,<br />

Klavs Kierulff, Kim Jonassen, Lars Fugl.<br />

Sommerbridge<br />

Hver fredaq, start 10. juni – slut 26. aug.<br />

Tilmelding på aktuel spilledag senest kl. 15<br />

På tlf. 49 70 15 97<br />

Formand<br />

Steen Jacobsen<br />

Tlf.: 49 70 15 97<br />

Månevej 13B<br />

3100 Hornbæk<br />

Kasserer<br />

Pia KnakJacobsen<br />

Tlf.: 49 70 15 97<br />

Sekretær<br />

Lise Ebsen<br />

Tlf.: 49 1308 70<br />

Best. medlem<br />

Erik Grønvald<br />

Tlf.: 49 70 98 01<br />

Best. medlem<br />

Aase Haagensen<br />

Tlf.: 49 75 51 52<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 5


Badminton<br />

Bestyrelsen:<br />

Formand<br />

Niels Fritzbøger<br />

Tlf.: 49 70 07 73<br />

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk<br />

e-mail: nfr@ncc.dk<br />

Næstformand<br />

Kjeld Hansen<br />

Tlf.: 49 70 24 77<br />

Jupitervej 67, 3100 Hornbæk<br />

e-mail: keldh@mobilixnet.dk<br />

Sekretær<br />

Liselotte Kartman<br />

Mobil: 28 90 69 14<br />

Holmevænget 2C<br />

3100 Hornbæk<br />

e-mail: lika@buksesnedkeren.dk<br />

Kasserer<br />

Karin Mathiesen<br />

Tlf.: 49 70 04 40<br />

Havreholmvej, 3100 Hornbæk<br />

e-mail: kasm@bgbank.dk<br />

Banefordeler<br />

Margit Fritzbøger<br />

Tlf.: 49 70 01 98 / 49 70 01 83<br />

Holmevænget 13A<br />

3100 Hornbæk<br />

Suppleant<br />

Spilleudvalg:<br />

Motionistformand<br />

Hans Jørgen Beck<br />

Tlf.: 49 70 22 30<br />

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk<br />

e-mail: hjb@bc-solution.dk<br />

Seniorformand<br />

Niels Fritzbøger<br />

Tlf.: 49 70 07 73<br />

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk<br />

e-mail: nfr@ncc.dk<br />

Juniorformand<br />

Christine Bogattke<br />

Mobil: 22 54 43 21<br />

Mads Holmsvej 42B<br />

3000 Helsingør<br />

e-mail:<br />

bogattkeservice@mail.tele.dk<br />

Turneringsudvalg<br />

Jette Beck<br />

Tlf.: 49 70 22 30<br />

Ole Piisvej 4, 3100 Hornbæk<br />

e-mail: jette@beck.name<br />

6 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

Badmintonen takker af for Sæsonen 2004-2005<br />

Vi vil gerne takke af fra denne sæson, det har været dejligt at se så mange<br />

nye spiller. Vi håber selvfølig at se jer igen til næste sæson efter sommerferien.<br />

Det har været et år med en masse aktiviteter, 1000 TAK for hjælpen af de<br />

forælder der har givet en hjælpende hånd med. Vi var desværre nød til at<br />

aflyse vores forælder & Barn turnering, som er den sidste aktivitet på året.<br />

Så vi uddeler åres feiter 2004-2005 til introweekenden.<br />

En spiecel tak til Bolette og Ole der har hjulpet os med at se til træningen<br />

om mandagene. Gaven er på vej til jer…<br />

Den Nye sæson starter onsdag den 10. august kl.15.00 for Børn & unge.<br />

Der vi være frit spil i begyndelsen, både Mandag og Onsdag. Så kender<br />

I en der godt kunne tænke sig at prøve at spille er de meget velkommen.<br />

Introweekenden er i år den 26.-27.-28. august, Det er en sjov weekend<br />

som er for nye og gamle spillere. Hvor vi spiller en masse badminton og<br />

laver en masse andre sjove aktiviteter og lærer hinanden bedre at kende.<br />

Der vil blive delt seddeler ud til træning. Eller I kan altid tilmelde jer til mig<br />

på tlf: 22 54 43 21.<br />

Så husk at sætte weekenden af allerede nu.<br />

Der vil som sidste år være forælder møde Søndag den 28. august kl.12.00<br />

oppe i det nye klubhus.<br />

JAN BORG<br />

VVS INSTALLATØR<br />

• Service<br />

• Fjernvarme<br />

• Naturgas<br />

• Badeværelser<br />

Firma 20 13 08 92<br />

Privat 49 70 08 92<br />

Fax 49 70 29 94


Sunset Jazz Hornbæk<br />

Hornbæk Havn 24. & 25. juni 2005<br />

PROGRAM SUNSET JAZZ HORNBÆK 2005<br />

FREDAG D. 24. JUNI 2005<br />

Kl. 16.00: BILLETSALG STARTER I TELTET<br />

Kl. 18.00: ÅBNING AF SUNSET JAZZ HORNBÆK<br />

Kl. 18.30 – 19.45: Body’n Soul Big Band ( Soul, Blues, Jazz )<br />

Kl. 20.30 – 21.45: Finn Ziegler Quartet med Jesper Thilo og Henrik Bolberg<br />

som gæstesolister<br />

Kl. 22.30 – 24.00: Paul Harrison Band (trad. mainstream jazz)<br />

LØRDAG D. 25. JUNI 2005<br />

Kl. 09.00: Morgenjazz på Torvet – David Dunbar Trio - med morgenbord i samarbejde<br />

med Handelsstandsforeningen<br />

Kl. 11.00: INTRODUKTION TIL EFTERMIDDAGENS PROGRAM - fri entré<br />

(VELKOMST AF SUNSET JAZZ HORNBÆK)<br />

(SPONSORER)<br />

Kl. 11.30 – 13.00: JAZZ-BRUNCH m. Søren Kristiansen Trio<br />

Kl. 13:30 – 14.30 Børnejazz m. Djanzz m. Carl Quist Møller, Sille Grønberg,<br />

Palle Windfeldt<br />

Kl. 15.00 – 16.00: Jazzgruppe fra MGK i Helsingør<br />

PAUSE<br />

Kl. 16.30: BILLETSALG STARTER I TELTET<br />

Kl. 18.00: ÅBNING AF AFTENENS PROGRAM<br />

(VELKOMST AF SUNSET JAZZ HORNBÆK)<br />

(SPONSORER)<br />

Kl. 18.30 – 19.45: Maria Band<br />

Kl. 20.30 – 21.45: Cæcilie Norby Quartet<br />

Kl. 22.30 – 24.00: Heartbeats m. Christina Dahl og Carsten Dahl<br />

Kl. 24.00: AFSLUTNING AF ÅRETS SUNSET JAZZ HORNBÆK 2005<br />

Billetter: 250 kr. pr. dag, 400 kr. for begge dage + gebyr. Billetsalg: www.billetlugen.dk samt<br />

Helsingør Turistbureau, Forstædernes Bank Helsingør og Hornbæk Bibliotek & Turistinformation<br />

Yderligere information: www.sunset-jazz.dk<br />

Sponsorer:<br />

Helsingør Turist- og Erhvervsforening, Forstædernes Bank, Bryggerigruppen, Helsingør Kommune, Frederiksborg Amt,<br />

Kunststyrelsen, Nordsjællands Turistpulje, Nordsjællandske Sommerglæder, Ben Webster Fonden, Dansk Musiker Forbund,<br />

Nordea Hornbæk, Home Hornbæk, Art & Frame, Borringia, Hornbæk Jazzklub, Hornbæk Installationsforretning,<br />

Nybolig v/ Peter Leander Hornbæk, Tegnestuen Hornbæk, Hornbæk Skibshandel, Hornbæk Havn, Hornbæk Handelsstandsforening,<br />

Hornbæk Turistforening, Hornbæk Trælast, StrandPavillionen Hornbæk, SuperBest/Prima Hornbæk<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 7


Hornbæk bådeklub<br />

Formand<br />

William Leedgaard<br />

Tlf.: 49 70 49 45<br />

Skovvænget 7<br />

3100 Hornbæk<br />

e-mail: leedgaard@stofanet.dk<br />

Næstformand & Joller<br />

Jens Kristian Pedersen<br />

Tlf.: 49 70 09 69<br />

Stolemagervej 12<br />

3100 Hornbæk<br />

e-mail: dkjkp@coloplast.com<br />

Kasserer<br />

Ann-Birthe Rasmussen<br />

Tlf.: 49 70 29 33<br />

Ndr. Strandvej 327<br />

3100 Hornbæk<br />

e-mail: ann-b@stofanet.dk<br />

Sekretær/PR<br />

Benn Bak<br />

Tlf.: 49 70 32 64<br />

Syrenvej 40<br />

3100 Hornbæk<br />

e-mail: bennbak@mail.dk<br />

Kølbåde<br />

Steen Guttknecht<br />

Tlf.: 49 70 37 10 / 40 56 11 22<br />

Uranusvej 22<br />

Saunte<br />

3100 Hornbæk<br />

e-mail: steen@guttknecht.dk<br />

klubhus & udlejning<br />

Nis Kragelund<br />

Tlf.: 49 70 12 76<br />

Skovvænget 16C<br />

3100 Hornbæk<br />

Hornbæk Bådeklub<br />

Tlf.: 49 70 23 98<br />

Havnevej 30<br />

3100 Hornbæk<br />

www.hornbaekbaadeklub.dk<br />

8 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

Nyt fra formanden.<br />

Sæsonen er nu i fuld gang med stor deltagelse både i jolle- og kølbådsafdelingen.<br />

Vor hjemmeside på Internettet har nu efterhånden udviklet sig til<br />

at blive vor primære informationskanal til medlemmerne, og jeg skal opfordre<br />

alle til at frekventere denne, da vi en gang imellem har nyheder, vi ikke<br />

kan nå at bringe her. Samtidig ligger hele kølbådsprogrammet og pointberegningerne<br />

kun der.<br />

Følgebåden Store Bjørn er endelig kommet i vandet efter en større renovation<br />

og ser ud til at være i særdeles god stand.<br />

De nye ekstra gode klubtrøjer er nu til salg i klubbaren for kun kr. 100,- pr<br />

stk.<br />

Klubhuset er fra den 23. juni og frem til den 14. august åbent alle hverdage<br />

fra kl.19.30 og i weekenden fra kl.11.00.<br />

Lørdag den 25. juni afholdes grillaften, hvor man selv medbringer det, som<br />

man ønsker at spise. Klubben sørger for tændt grill, bestik og drikkelse.<br />

Det sidste dog mod betaling til vore normale lave klubpriser.<br />

Reserver derudover lørdag den 13. august til den årlige krebsekallas. Mere<br />

herom i augustnummeret.<br />

www.home.dk<br />

William Leedgaard<br />

Går du<br />

i flyttetanker?<br />

Så kontakt home i Hornbæk<br />

Vi er specialister<br />

i salg af helårs- og fritidshuse<br />

HORNBÆK<br />

v/Sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE<br />

Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk<br />

hornbaek@home.dk<br />

Tlf. 49 70 13 12<br />

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Armani<br />

Gant<br />

Marlboro<br />

Henri Lloyd<br />

Geox<br />

Sebago<br />

Utzon<br />

Bitte Kai Rand<br />

Ivan Grundahl<br />

Eva & Claudi<br />

Murphy & Nye<br />

www.skibshandlen.dk<br />

Hornbæk Skibshandel<br />

Lør og Søn 10-17.30 / Man -Fre 11-17.30<br />

Vi er eksperter i driftsikkerhed til søs og<br />

vi har salg af alle typer marinemoterer.<br />

Vi udfører professionel service til din båd<br />

og motor, mekanisk og elektrisk.<br />

Stort lager med mange reservedele og<br />

tilbehør<br />

Vi servicerer erhvervs og fritidsbåde.<br />

Vor servicebiler kommer over<br />

hele Sjælland.<br />

Kontakt os for mere information om<br />

optimal driftsikkerhed til søs.<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 9


Fodbold<br />

Postadresse<br />

Hornbæk IF – fodbold<br />

Postbox 48<br />

3100 Hornbæk<br />

peter.clausen@mail.tele.dk<br />

Formand<br />

Kaj Flyger<br />

Ndr. Strandvej 285 B<br />

3140 Ålsgårde<br />

Tlf.: 49 76 39 37 / 36 14 47 51 /<br />

29 23 47 51<br />

kflyger@csc.com<br />

flyger@pc.dk<br />

Kasserer<br />

Henrik Olsen<br />

Drejervej 17, 3100 Hornbæk<br />

Tlf.: 49 70 45 47<br />

ho@helsinge-kommune.dk<br />

Sekretær<br />

Peter Clausen<br />

Saturnvej 24, 3100 Hornbæk<br />

Tlf.: 49 70 33 83 / 49 70 89 00 /<br />

22 55 00 25<br />

peter.clausen@mail.tele.dk<br />

Seniorformand<br />

Thomas Lynge<br />

Sauntevej 55 B, 3100 Hornbæk<br />

Tlf.: 49 70 44 28 / 21 43 60 60<br />

thomaslynge@mailme.dk<br />

DYHL ELECTRIC<br />

• Lys<br />

• Kraft<br />

• EDB<br />

• Nybygning/ombygning<br />

10 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

Sommerkamp i Hornbæk mandag 11. juli<br />

Efter fire års pause kan fodboldafdelingen og Fodboldens Venner atter byde<br />

på Sommerkamp på Pedella Park. I år kommer gæsterne fra den skotske<br />

Premier League og klubben hedder Inverness Caledonian Thistle.<br />

Inverness sluttede midt i den bedste skotske række og har henlagt forberedelserne<br />

til den kommende sæson til Danmark. Der er planlagt kampe<br />

mod Nykøbing Falster Alliancen og FC Nordsjælland, inden der afsluttes<br />

med en kamp mod Hornbæk mandag<br />

11. juli.<br />

De nærmere detaljer omkring arrangementet<br />

kan ses i den lokale<br />

presse samt på fodboldafdelingens<br />

hjemmeside.<br />

På billedet ses Inverness’ spillende<br />

manager Craig Brewster i aktion i<br />

1-1 kampen mod Dundee FC midt<br />

i maj.<br />

En af fodboldens sande venner, Lars Leo<br />

Jensen, fyldte for nylig 40 år. I forbindelse<br />

med festen i Borsholm Forsamlingshus<br />

overrakte træner John Larsen, på førsteholdets<br />

vegne, en spillertrøje med fødselarens<br />

navn påtrykt. Lars Leo be'r os<br />

viderebringe en stor tak for den store<br />

opmærksomhed, han nød i forbindelse<br />

med den runde dag.<br />

Engholmvej 3<br />

3100 Hornbæk<br />

Tlf.: 49 70 49 25<br />

Fax 49 70 49 23


Lions Cup 2005 i Kalundborg er vel overstået for 105 af Hornbæks ungdomsfodboldspillere<br />

og de 25 ledere. Fredag d. 13. maj holdt busser og privatbiler klar til<br />

at transportere en stor del af Hornbæks fodbold-ungdom til Lions Cup i Kalundborg,<br />

et stævne som blev afviklet for 23. gang og 3. gang med Hornbæks deltagelse.<br />

Hornbæks spillere og ledere var alle flot indkvarteret på en ny og moderne<br />

skole i udkanten af Kalundborg, og det var herfra, at Hornbæk-spillerne startede<br />

dagene omkring kl. 06.30 om morgenen for at begive sig mod bad, bespisning<br />

og senere et hav af fodboldkampe henover dagene. Fodbold, socialt samvær,<br />

diskoteksbesøg for de ældste og et pinsevejr der viste sig fra sin allerbedste side,<br />

var medvirkende til, at turen blev en stor succes og det var glade men også trætte<br />

spillere og ledere der efter tre korte overnatninger på luftmadrasserne blev<br />

modtaget af et stort opbud af forældre, da de 2. pinsedag om eftermiddagen trillede<br />

ind på parkeringspladsen ved Hornbæk Hallen.<br />

Hornbæks årgang 93 spillede åbningskampen på bane 1 ved turneringen, og på<br />

billedet ses Hornbæks træner Carsten Kaltoft igang med de sidste instrukser til<br />

drengene inden kampen, og det virkede helt tydeligt. Hornbæk lagde fra land<br />

med en kæmpesejr på 15-0.<br />

Kim Lykkegaard<br />

Bygningskonstruktør<br />

Styregruppe, ungdom<br />

Ivan S. Jensen (Formand)<br />

Smedevænget 8, Saunte,<br />

3100 Hornbæk<br />

Tlf: 49 76 50 55 / 20 80 32 00<br />

danijos@mail.dk<br />

Henrik Olsen (Administrator)<br />

Drejervej 17, 3100 Hornbæk<br />

Tlf.: 49 70 45 47<br />

ho@helsinge-kommune.dk<br />

Carsten Nielsen (Sportschef)<br />

Støberens Vænge 8,<br />

3100 Hornbæk<br />

Tlf.: 49 70 31 13 / 40 26 67 69<br />

carlo5b@tdcadsl.dk<br />

Jørgen Olsen (Sportschef)<br />

Bødkervej 2, 3100 Hornbæk<br />

Tlf.: 49 70 21 72<br />

Tlf. arb.: 49 28 38 81<br />

bodkervej2@hotmail.com<br />

Piger<br />

Bjørn Hoffmann<br />

Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk<br />

Tlf.: 49 70 07 07 / 30 70 71 36<br />

benhoffdk@msn.com<br />

Sponsorer<br />

Ivan S. Jensen<br />

Smedevænget 8, Saunte<br />

3100 Hornbæk<br />

Tlf.: 49 76 50 55 / 20 80 32 00<br />

danijos@mail.dk<br />

Rådgivning · Renovering<br />

Om- og tilbygninger · Byggestyring<br />

Døre og vinduer<br />

Holmegårdsvej 3 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 11


Fodbold venner<br />

Formand<br />

John Sørensen<br />

Toftemosevej 7 A<br />

Tlf. 49 70 18 83<br />

Mobil: 25 31 13 83<br />

Jjs41@helsingor.dk<br />

Kasserer<br />

Gitte Pedersen<br />

Hornebyvej 40<br />

Tlf. 49 70 15 90<br />

gehelmer@post.tele.dk<br />

Brian “Joe” Johnston<br />

Ndr.Strandvej 343, 1<br />

Tlf: 49 70 36 76<br />

Arb.: 49 70 27 91<br />

hif@sport.dk<br />

Hans Strand<br />

Jupitervej 73<br />

Tlf.: 49 70 15 48<br />

bhstrand@post11.tele.dk<br />

Birthe Larsen<br />

Skovvænget 13<br />

Tlf.: 49 70 07 45<br />

birthelarsen@ofir.dk<br />

Ib Nicolajsen<br />

Jupitervej 71<br />

Tlf.: 49 70 06 40<br />

Is.n@stofanet.dk<br />

Jørgen Olsen<br />

Ellekildehavevej 41<br />

Tlf.: 25 25 56 26<br />

Annette Flyger<br />

Ndr. Strandvej 285 B<br />

Tlf: 49 76 39 37<br />

flyger@pc.dk<br />

12 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

Fodboldens Venner – hvad er det?<br />

Her er en redegørelse, som forhåbentlig giver svar på dine eventuelle<br />

spørgsmål. Vi er en bestyrelse på i øjeblikket otte personer, som på den<br />

ene eller anden måde er tilknyttet Hornbæk idrætsforening. Vort hovedformål<br />

er at støtte ungdommen i Hornbæk idrætsforening, når de evt. skal til<br />

stævner – det være sig håndbold eller badminton, vi støtter alle underafdelinger<br />

i HIF. Hvordan får vi så penge til dette – jo det er ved vore to årlige<br />

kræmmermarkeder – et om sommeren og et i efteråret. Vi arrangerer<br />

alt – sørger for at der kommer kræmmere, sælger mad og drikke, bygger<br />

pladsen op og ikke mindst rydder op igen. Alt dette kan vi selvfølgelig ikke<br />

klare 8 personer alene, men her er det så at vi spørger i de forskellige underafdelinger<br />

om frivillige hjælpere, uden disse kunne det slet ikke lade sig<br />

gøre. Overskuddet fra disse to kræmmermarkeder går altid til ungdomsafdelingerne<br />

i klubben.<br />

Skulle der nu sidde en enkelt eller to, som brænder for at hjælpe os – så<br />

tøv ikke med at kontakte en i bestyrelsen, vi er altid parat til at modtage<br />

hjælpere til kræmmermarkederne eller til bestyrelsen.<br />

På bestyrelsens vegne<br />

Annette Flyger<br />

Husk sommerkræmmermarked den 18.-19. juni 2005<br />

Vi afholder igen i år vort udendørs kræmmermarked på pladsen<br />

foran Hornbækhallen – samt marken overfor boldbanerne. Der vil<br />

traditionen tro være Tivoli – rigtig mange kræmmere – lokal underholdning.<br />

Bespisning på pladsen.<br />

Kom og vær med til at støtte ungdommen i Hornbæk Idrætsforening.<br />

Skulle du være interesseret i at give en hånd med er du mere end<br />

velkommen. Kontakt Birthe Larsen tlf. 49 70 07 45 eller mail<br />

birthelarsen@ofir.dk.


HORNBÆK<br />

DK-BENZIN OG NÆRKØB<br />

BENZIN – DIESEL – FYRINGSOLIE<br />

Altid lave priser på dagligvare<br />

f.eks. 5×500 g. DK Kaffe 100,- kr.<br />

• Udlejning af DVD OG VIDEO<br />

• Bagerbrød<br />

• Franske hotdog<br />

• Frimærker<br />

• Taletidskort<br />

• 3-4000KOLDEØLOGVAND<br />

• Spillehal<br />

NORDRE STRANDVEJ 312<br />

49 70 20 71<br />

Åbningstider:<br />

6.30-22.00 · L/S 7.00-22.00<br />

Anette Nielsen<br />

49 70 02 13<br />

MANDAG LUKKET<br />

HUSK!<br />

Søndagsåbent<br />

hele året<br />

Åbent:<br />

Mandag-fredag kl. 9.00-19.00<br />

Lørdag + søndag kl. 8.00-16.00<br />

Dansk/fransk a la carte<br />

Selskaber op til 50 personer<br />

Mad ud af huset<br />

Bordbestilling<br />

4970 0479<br />

www.hansenscafe.dk<br />

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk<br />

HAVNEKIOSKEN Telefon: 4970 0354 – Fax: 4970 0374 – E-mail: Kiosk@Post11.tele.dk<br />

Byens største<br />

spillebutik…<br />

Vi forhandler bl.a.<br />

• Tips & Lotto<br />

• Skrabespil<br />

• Varelotteriet<br />

• Landbrugslotteriet<br />

• Radiobingo<br />

Byens største slikbutik…<br />

Hos os kan du bl.a. finde<br />

• Slikmix – 75 varianter<br />

• Børneslik – stort udvalg<br />

• Is fra Frisko<br />

• Sv.Michelsens hjemmelavede<br />

chokolader<br />

• Rigtige flødeboller<br />

Byens største bladbutik…<br />

Vi har blade om alt – bl.a.<br />

• Mode<br />

• Sport<br />

• Indretning<br />

• Biler/motorcykler<br />

• Erotik<br />

• Hobby<br />

Havnekiosken er med i den landsdækkende kiosk-kæde NærKØB.<br />

Har du internetadgang, så klik ind på www.naerkob.dk og se de<br />

aktuelle tilbud – samt en hel masse andet spændende. God fornøjelse.<br />

Byens største servicebutik…<br />

Vi kan hjælpe dig med bl.a.<br />

• Renseriservice<br />

• Kopiservice<br />

• Faxservice<br />

• Fotoservice<br />

• Taletidskort<br />

• HT-kort


4FForeningen for forhenværende formænd<br />

Næstformand<br />

Ellen Jørgensen<br />

Tlf: 49 70 14 76<br />

Skovvej 2<br />

3100 Hornbæk<br />

Kasserer<br />

Michael Kørner<br />

Tlf: 49 70 10 82<br />

Løvvænget 18 B<br />

3100 Hornbæk<br />

Sekretær<br />

Thomas Jørgensen<br />

Tlf: 49 70 01 57<br />

Holmegårdsvej 21<br />

3100 Hornbæk<br />

Best. Medlem<br />

Lone Bruun<br />

Tlf: 49 70 24 46<br />

Holmegårdsvej 18<br />

3100 Hornbæk<br />

Best. Medlem<br />

Henning Andersen<br />

Tlf: 49 70 24 74<br />

Hornebyvej 59<br />

3100 Hornbæk<br />

14 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

Søndag morgen. Klokken er 06.00. Gråt og tungt i vejret. Det er alt for tidligt.<br />

Nå, men ud af fjerene, der er jo noget at glæde sig til (morgenmaden<br />

eller ?). Kigger ud af vinduet, stadig gråt. Et dejligt bad og på med tøjet.<br />

Udstyret findes frem. Er de der nu alle sammen, der er mange at holde rede<br />

på. Åh ja, de små runde og så de farvede pinde, ja, det hele skal jo med.<br />

Kigger igen ud af vinduet, stadig gråt.<br />

Overtøjet skal også med. Det er nok bedst med regntøj og gummistøvler<br />

(i mangel af bedre).<br />

Sådan, bilen er pakket. Konen ved rattet og så, åh nej, regndryp på ruden,<br />

håber det driver over.<br />

Fremme ved Hornbæk Golfklub’s klubhus. Kigger rundt på himlen. Det ser<br />

da ud, som om det lysner. Nå ja, det gør det jo næsten hver gang 4 F afholder<br />

golfmatch.<br />

Stiller udstyret udenfor klubhuset. Det ser jo helt prof ud med en bag og<br />

ikke som sidst, hvor køller, jern m.m. var placeret i en sort plasticpose.<br />

Indenfor venter et dejligt, veldækket morgenbord og en god snak med de<br />

øvrige deltagere.<br />

Efter morgenmaden går turen til Havreholm Slot’s par 3 bane. Blandt os<br />

”proffer” måske den sjoveste bane i miles omkreds.<br />

De meget ”lige” hold er sat, og holdene går til hvert sit forudbestemte starthul.<br />

Kigger op, solen er fremme.<br />

Nu går det løs. Der bliver brugt køller og jern i alle afskygninger. Boldene<br />

flyver, og hvem kommer mon nærmest hullet i første slag (en konkurrence<br />

i konkurrencen), obs der er stadig et armbåndsur til den, som får bolden i<br />

hul i en. Adstadig jubel – tænders skæren, sådan som man nu gør på en<br />

golfbane. Der bliver skam også brugt tid på botanisering i skov og engarealer.<br />

Efter to pragtfulde runder mødes vi, og resultatet offentliggøres. To hold<br />

har samme score, og der må omspil til.<br />

Et stort tillykke til vinderne Jesper, Kristina og Torben.


Dagen er ikke slut. Nu skal vi tilbage til klubhuset,<br />

hvor Poul & co har anrettet en dejlig frokost.<br />

Og for os, der ikke kan få nok, afsluttes dagen med<br />

en putkonkurrence.<br />

Tak til Hornbæk Golfklub for lån af klubhuset og tak<br />

til 4 F-bestyrelsen. Det var en dejlig dag, og solen<br />

skinner stadig.<br />

Hvorfor måtte Ellen ikke bestemme noget?!!!!!<br />

Viden er god<br />

medicin<br />

– spørg på<br />

apoteket<br />

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62<br />

Per Holst<br />

Hornbæk Installationsforretning A/S<br />

Ahrendt-Jensen & Søn<br />

Alt i elektriske anlæg<br />

Hvidevareservice<br />

EDB-installationer<br />

4F’s hjemmeside findes via<br />

www.<strong>3100.dk</strong>/hif eller www.4xf.dk<br />

4F – Aktivitetskalender efterår 2005<br />

I skrivende stund arbejdes på:<br />

– Besøg på Nordisk Film.<br />

– Besøg i Operahuset.<br />

– Efterårs golf.<br />

– Besøg i et gammelt bogbinderi samt besøg på en<br />

færge mellem Helsingør og Helsingborg – på broen og<br />

i maskinen.<br />

TV og antenner 49 70 01 75<br />

Havnevej 6, 3100 Hornbæk · Tlf.: 49 70 01 75 · Telefax 49 76 11 75<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 15


Gedden<br />

Klubhus:<br />

Per Bjørnsvej 20<br />

3100 Hornbæk<br />

Bestyrelse:<br />

Formand<br />

Thomas Ratzlaff<br />

Tlf.: 49 25 13 20<br />

Mobil: 23 39 23 08<br />

Lindehøj 1<br />

3000 Helsingør<br />

(Adm. & koordination )<br />

T.Ratzlaff@12move.dk<br />

Kasserer<br />

Lone Nielsen<br />

Tlf: 49 70 31 58<br />

Plantagevej 17 C<br />

3100 Hornbæk<br />

airam@nielsen.mail.dk<br />

Best. medl.<br />

Erik Ibsen<br />

Tlf.: 49 70 22 99<br />

Ll. Ewaldsvej 3<br />

3100 Hornbæk<br />

(Klubhus)<br />

Ibsenhornbk@get2net.dk<br />

Best. medl.<br />

Bjørn Andersen<br />

Tlf.: 49 70 13 95<br />

Mobil: 23 23 56 77<br />

Søvænget 23<br />

3100 Hornbæk<br />

(Klubture)<br />

Best. medl.<br />

Christoffer Jørgensen.<br />

Tlf: 49 70 20 63<br />

Mobil 40 45 74 94<br />

A.R.Friisvej 14 B<br />

3100 Hornbæk<br />

Signeogchristoffer@mail.dk<br />

Best. medl.<br />

Børge Nilsson<br />

Tlf.: 49 70 11 34<br />

Karetmagervej 34<br />

3100 Hornbæk<br />

Best. medl.<br />

Henrik Willum Petersen<br />

Tlf.: 21 27 15 08<br />

Karetmagervej 23<br />

3100 Hornbæk<br />

Hwp@mailtdcadsl.dk<br />

www.<strong>3100.dk</strong>/gedden<br />

e-mail: gedden@dk2net.dk<br />

16 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

1. maj 2005<br />

Desværre lagde majs første dag ud med regnvejr, hvilket nok holdt nogle<br />

fiskere indendørs, men vi var da ca. 30 fiskere på plads, da konkurrencen<br />

startede kl. 03.30.<br />

Der blev fra starten landet et par ål af Jacob Thorman og en sandart af<br />

Bjørn, men første gedde blev landet af Martin Pihl.<br />

Den holdt lige akkurat mindstemålet på 60 cm og vejede 1,50 kg.<br />

Derefter gik fiskeriet pænt derud af og gedderne huggede jævnt rundt om<br />

søen.<br />

Hele vejen rundt om søen blev der fanget gedder, men den største blev<br />

fanget på flyder midt ude i søen.<br />

Den vejede 3,90 kg og fanget af Arne Christoffersen.<br />

I alt blev der fanget 14 gedder, fire ål og to sandarter.<br />

Sandarterne blev straks sat ud igen, da de er fredet i maj måned.<br />

De 12 gedder blev genudsat, så det var dejligt at se, at de fleste værdsætter<br />

en god rovfiskebestand i søen.<br />

De tre største gedder blev således.<br />

1. Arne Christoffersen 3,90 kg.<br />

2. Thomas Ratzlaff 3,10 kg.<br />

3. Kim Geer 3,00 kg.<br />

Der var flotte præmier til de heldige, alle indkøbt hos Jan & Bo i Helsingør.<br />

Endelig optog VTV lokaltv en udsendelse ved søen.<br />

Interesserede kan se det færdige resultat i klubhuset til næste sæson.<br />

Formanden


Blå flag arrangement 26/6<br />

Blå flag arrangement afholdes igen i år i samarbejde<br />

med Hornbæk Turistforening.<br />

Søndag den 26. juni kl. 10-14 er der gratis fiskeri<br />

for alle børn og unge i Hornbæk Sø.<br />

Gedden leverer lånegrej og der er erfarne instruktører<br />

til rådighed.<br />

Fiskeri er primært efter skalle, brasen og aborrer.<br />

Har du eget grej er du velkommen til at medbringe.<br />

Du skønne Halland…<br />

Kr. Himmelfartsferien var viet til fiskeri i det svenske<br />

og afslapning i ”stugan”, så torsdag den 6. maj var<br />

min kæreste og jeg ved en af Hallands spændende<br />

å-perler.<br />

Første stop på åen var ikke givende, så hen på<br />

eftermiddagen valgte vi at prøve et andet stræk<br />

højere oppe på åen – bare lige for en kort bemærkning,<br />

inden vi skulle hjem.<br />

Det skulle vise sig at være et klogt valg, for efter<br />

kort tids fiskeri kom der en trykbølge efter min<br />

Rapalawobler, hvorefter den blev inhaleret i et voldsomt<br />

plask.<br />

Fisken var helt vild og gik straks 20 meter nedstrøms.<br />

Her vendte den og gik opstrøms igen og<br />

jeg fik et glimt af en blank side. Det var heldigvis<br />

ikke det sidste jeg så til den, men det skulle tage<br />

endnu ca. 10 minutters nervepirrende fight, før min<br />

kæreste kunne håndlande en spejlblank nyopste-<br />

Forældre er meget velkomne, dog skal der løses<br />

dagkort, hvis I også skal fiske.<br />

Sidste år var arrangementet en stor succes med<br />

over 50 fiskende børn, så vi håber på, at der kommer<br />

lige så mange i år.<br />

Denne gang har vi indkøbt endnu flere fiskestænger,<br />

og regner at have mindst 50 stk. i udlån.<br />

Mødested og tid ved Den store Bro kl. 10.00.<br />

Formanden<br />

gen Maj-laks på 3,6 kg og 73 cm. En smuk, smuk<br />

fisk og ny pr.<br />

Sommerhilsner<br />

Marlene Pedersen<br />

Kystturen 2005<br />

Turen dette år går ikke over i historien som den<br />

mest velbesøgte.<br />

I alt var vi vist kun fem fiskende, hvoraf de to først<br />

kom tidlig om morgenen.<br />

Fisk var der nok af for dem, som fiskede med naturlig<br />

agn og bombarda.<br />

Der var tre mand, som indvejede hornfisk og de fisk<br />

tilsammen over 40 fisk, så det var et flot resultat.<br />

Det var en flot morgen, men vi pakkede sammen i<br />

øsregnvejer.<br />

Se mere på hjemmesiden.<br />

Formanden<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 17


Gedden<br />

Gurre sø maj 2005<br />

Jeg besluttede at tage en dag på Gurre sø den 17.<br />

maj for at fange et par forårsgedder.<br />

Rygter om et godt fiskeri efter fine mellemfisk havde<br />

lokket mig af sted med 16 store geddeskaller<br />

op til ca. 400 gram.<br />

Dagen startede kl. 3.20 og jeg var først klar i båden<br />

to timer senere. Klokken skulle da blive 6 før det<br />

første hug kom på en skalle.<br />

Modhugget var næsten ligegyldigt for fisken havde<br />

allerede taget en meter line i hugget uden at jeg<br />

nåede at se flåddet forsvinde fra overfladen.<br />

En fightglad gedde var kroget, og det tog mig ikke<br />

under 5 minutter at få den i båden.<br />

Derefter gik fiskeriet pænt derudaf, men klokken<br />

havde passeret 8 før fiskeriet rigtigt svingede sig<br />

op.<br />

Jeg var hele søen rundt og fangede pænt over det<br />

hele. Dog var der rigtig mange fisk rundt om øen<br />

ved Stenkrogen.<br />

En enkelt gang så jeg, at min skalle søgte mod<br />

overfladen for så at blive taget i overfladen med et<br />

kæmpeplask.<br />

I alt nåede jeg at få 15 hug i det hårde blæsevejr.<br />

12 gedder kom i båden, heraf seks over 4 kg, op<br />

til 6,10.<br />

Fantastisk underholdning og vistnok ny personlig<br />

rekord i antal geddekilo på en dag.<br />

Gurre Sø kan varmt anbefales.<br />

Der kan købes fiskekort og lejes både hos Jan &<br />

Bo Helsingør.<br />

”Søens fisk” den 19. juni<br />

Den 3. konkurrence i klubmesterskabet i år er et<br />

nyt tiltag, som vi vil prøve at se, om der er opbakning<br />

til.<br />

Baggrunden er, at deltagerantallet til Ål & sandart<br />

Open faldt år for år, hvorfor lidt nytænkning måtte<br />

på banen.<br />

Denne gang fisker vi også i Hornbæk sø, men med<br />

mere familievenlige tider kl. 8.00 – 13.00.<br />

Vi mødes ved Den store Bro kl. 7.45, hvor der vil<br />

være tilmelding og lodtrækning om pladserne.<br />

Derefter starter fiskeriet kl. 8 og skal være afsluttet<br />

kl. 13.00.<br />

Vi mødes igen ved Den store Bro kl. 13.15, hvor<br />

det samlede resultat for dagen gøres op.<br />

18 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

Fiskekort koster 25 / dag og bådleje 75 / dag.<br />

Både er en nødvendighed for et effektivt fiskeri.<br />

Det fedeste ved Gurre er, at fiskene fighter helt fantastisk.<br />

Man tror det er løgn, når en 5-kgs gedde igen og<br />

igen tester det kraftige karpegrej, men udløb på 5<br />

- 8 meter er slet ikke ualmindeligt.<br />

Fiskene kæmper kilo for kilo langt bedre en gedder<br />

andre steder. Endda bedre en vores egne fisk<br />

i Hornbæk Sø.<br />

God fornøjelse i Gurre.<br />

Formanden<br />

Der vil blive vejet fisk ind langs søen efter kl. 13.00,<br />

men hvis du har fanget en stor flot fisk, der skal<br />

genudsættes, er der mulighed for at få fisken indvejet<br />

under konkurrencen.<br />

Som hovedregel skal fisken/fiskene opbevares<br />

indtil konkurrencen er slut.<br />

Reglement for dagen som følger:<br />

> Kun fiskeri for medlemmer af Gedden<br />

> Kun fiskeri i tidsrummet kl. 8.00 – 13.00.<br />

> Kun fiskeri med max to stænger.<br />

> Kun fiskeri fra den valgte plads, med mindre<br />

andre ikke er optaget.<br />

> Der må ikke medbringes agnfisk.


Skal der fiskes med agnfisk, skal de fanges i<br />

søen under konkurrencen.<br />

> Der må anvendes alle former for agn og forfoder.<br />

> Man kan indveje 1 stk. eksemplar af hver art.<br />

> Hver art tæller med 2 point. Ved pointlighed tæller<br />

største fisk som vinder.<br />

Mulighed for mindre justeringer<br />

Formanden<br />

Nystartet klinik i Hornbæk<br />

Vi kan hjælpe med mange ”skavanker”<br />

Vi tilbyder flere forskellige behandlingsformer. På<br />

denne måde kan vi give en optimal behandling.<br />

I mange tilfælde er det nødvendigt at behandle<br />

klienternes problemer med både de "fysiske"<br />

redskaber (akupunktur, massage og posturologi)<br />

og de mentale (hypnoterapi og hypnose) for at<br />

opnå et vedvarende resultat.<br />

Terapiformer:<br />

Akupunktur<br />

Fysiurgisk massage / stolmassage<br />

Hypnoterapi / hypnose<br />

Posturologi (gennemgang af kropsholdning)<br />

Vi har udviklet et unikt koncept indenfor<br />

slankebehandling og rygeafvænning.<br />

Læs mere på www.klinikkerne.dk<br />

Stilling klubmesterskabet 2005<br />

pr. 23/5-05<br />

Thomas Ratzlaff 40 point<br />

Jacob Thorman 40 point<br />

Christian Skands 16 point<br />

Kim Geer 10 point<br />

Bjørn Andersen 8 point<br />

Martin Pihl 3 point<br />

Alexander Bonde 3 point<br />

Juniorklubmesterskabet<br />

Alexander Bonde 25 point<br />

Klinikken Hornbæk<br />

Søvænget 15<br />

3100 Hornbæk<br />

T 49 70 00 54<br />

E post@klinikkerne.dk<br />

W www.klinikkerne.dk<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 19


20 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005


Nyt fra<br />

Hornbæk Kirke & Sogn g<br />

Gudstjenester<br />

Gudstjenester i Hornbæk Kirke<br />

Juni<br />

12. juni. 3. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen<br />

19. juni. 4. s. e. trin. Kl. 10. Kristian Hein<br />

26. Juni. 5. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen<br />

Juli<br />

3. juli. 6. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen<br />

Kl. 14. Flemming Pless Sommermøde (Se<br />

nedenfor)<br />

10. Juli. 7. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen<br />

17. Juli. 8. s. e. trin. Kl. 10. Kristian Hein<br />

24. juli. 9. s. e. trin. Kl. 10. Kristian Hein<br />

31. juli. 10. s. e. trin. Kl. 10. Kristian Hein<br />

August<br />

7. August. 11. s. e. trin. Kl. 10. Kristian Hein<br />

14. august. 12. s. e. trin. Kl. 10. Bodil Olesen<br />

Kollekt<br />

Indsamlinger fordeler sig således:<br />

26. juni: Folkekirkens Nødhjælp<br />

3. Juli: Hornbæk sogns menighedspleje<br />

24. Juli: Folkekirkens Nødhjælp<br />

14. August: Døvemenighederne<br />

Gudstjenester på Bøgehøjgård<br />

Torsdagene den 7. juli og den 4. august kl. 14.30<br />

er der gudstjeneste med altergang i pejsestuen på<br />

Bøgehøjgård.<br />

Bibeltime på Bøgehøjgård<br />

Torsdage den 18. august kl. 14 er der bibeltime i<br />

pejsestuen på Bøgehøjgård ved Bodil Olesen.<br />

Kirkebil<br />

Hvis man ønsker at benytte kirkebilen skal man tilmelde<br />

sig senest kl. 12.00 fredag inden gudstjenesten<br />

til kordegn Jannie Høeg, tlf.: 49 76 19 60.<br />

TID OG STED<br />

Aktiviteter<br />

Sommermøde for sognets ældre<br />

Torsdag den 30.juni 2005 kl. 14.00<br />

Til trods for at der holdes gudstjeneste en gang om<br />

måneden på Bøgehøjgård, er der nogle, der savner at<br />

komme rigtigt i kirke. Og efter at der er blevet bygget<br />

et sognehus ved siden af kirken, er der åbnet mulighed<br />

for at ændre på sommermødet,så det indledes med en<br />

kort gudstjeneste med altergang i Hornbæk kirke.<br />

Herefter er der “kirkekaffe” og hygge i sognehuset.<br />

Alle er velkomne. Der kan hos kordegnen bestilles<br />

kirkebil senest to hverdage før mødet.<br />

Sommermøde<br />

Søndag den 3. juli<br />

kl. 14.00<br />

Årets sommermøde for<br />

både sognets beboere og<br />

sommergæster holdes traditionen<br />

tro den første<br />

søndag i juli. Sommermødet<br />

indledes med en gudstjeneste<br />

i kirken kl. 14.00.<br />

Prædikant er: sognepræst<br />

Flemming Pless fra Christianskirken<br />

i København.<br />

Flemming Pless<br />

Foto: Sif Meincke 2005<br />

Herefter er der et let traktement i Sognehuset, hvor<br />

Flemming Pless vil causere/holde foredrag med titlen<br />

“Vor Herre Bevar os!”.<br />

Kirkekaffe<br />

Søndag den 12. juni vil der efter gudstjenesten<br />

være mulighed for at gå med i Sognehuset og drikke<br />

en kop kaffe/te samt få en snak med andre deltagere<br />

i gudstjenesten. Der vil fremover være lejlighed<br />

til dette den 2. søndag i måneden.<br />

Fredagstræf<br />

Sæsonen er slut og en ny sæson starter til september.<br />

I august vil den nye sæsonplan for efteråret<br />

blive bragt her i bladet oplyser Ruth Svensson.<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 21


FORFATTER:JAN LINDHARDT<br />

Dr.theol., f.1938, er biskop<br />

i Roskilde Stift. Han har et<br />

stort og udbredt forfatterskab<br />

om retorik og kristentro<br />

og udgav senest erindringsbogen<br />

“En biperson<br />

i mit liv” (2003).<br />

Moderne bønner interesserer sig ikke<br />

meget for hvilken kvalitet den bedende<br />

måtte have eller ikke have. Man regner<br />

åbenbart ikke med at det er interessant længere at<br />

fortælle Gud om alle sin synder og om hvor lille<br />

og ubetydelig man er.<br />

Det er helt tydeligt når man ser på den ortodokse<br />

og pietistiske tradition. Sthens (1544-1610)<br />

“Christelige og vdkaarne Bøner” sammen med<br />

“En Liden Haandbog udkommet” fra 1578 er illustrerende.<br />

Her kan man læse bønner som tilfulde<br />

indfrier kravet om syndsbevidsthed (transskriberet):<br />

“O barmhjertige gud,og kære fader.Jeg bekender min<br />

misgerninger og synder for dig, de er utallige, flere end<br />

hår på mit hoved, ja så mange som sandskorn er på<br />

havets bund.Thi jeg har været fra min første ungdoms<br />

tid tilbøjelig til det som er ondt. Jeg har gjort dig vred<br />

med hovmodighed, gerrighed, overflødighed, utugtighed,<br />

vrede, hastighed (opfarenhed), had og misundelse,<br />

løgn, blodige eder, sværgen og banden, uretfærdighed,foragt<br />

svig,ulydighed,ond lyst og attrå… og andre<br />

grove synder, hvilke alle er åbenbare for dine øjne”<br />

(Sthen 311). Man kan ikke sige at Sthen sætter sit<br />

syndens lys under en skæppe.<br />

Denne tradition har vi ikke lagt bag os, men vi gør<br />

også noget andet, nemlig at fortælle om den situation<br />

man er i. Derved kommer moderne bønner til<br />

at ligne de gammeltestamentlige salmer langt mere<br />

end bekendelser af synd. I salmerne anråber man<br />

Gud fordi man er truet af fjender på alle sider eller<br />

er på vej mod dødsriget. Gud skal komme og frelse<br />

én ud af de trængsler man er i. Der er en seenbort<br />

fra mig som mig og en venden sig mod det<br />

22 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

BØN I DAG<br />

sted og den situation, jeg er i. Det svarer også til at<br />

jeg’et ikke er så interessant mere, men individet er<br />

i disse år omdannet til et situid (dvs. modsat individ:<br />

at man ikke er nogen bestemt, men formes af<br />

tid og sted), hvor det interessante er tid, sted og<br />

rum, kort sagt alt det der står omkring: omstændigheder.<br />

Bønner i dag, gamle som nye, kan være udtryk for<br />

tak og for lovprisning. Og for at man prøver at<br />

klamre sig til det man har fået.<br />

Herre jeg takker dig, at jeg er døbt.<br />

Du kaldte mig og udvalgte mig, før jeg<br />

overhovedet selv kunne tænke på dig og<br />

din kærlighed.<br />

Nu er jeg dit barn. Jeg tilhører dig…<br />

I alle livets forandringer vil jeg holde fast<br />

ved det uforanderlige:<br />

jeg er døbt i Jesu navn<br />

(moderne svensk bøn)<br />

Og det kan man blive hjerteligt glad for:<br />

Fader, sent er jeg begyndt at søge dig,<br />

sent begyndte jeg at elske dig.<br />

Men du søgte mig…<br />

Da så jeg dig og fik dig kær.<br />

Du, Herre blev mit håb, min trøst,<br />

min styrke, mit alt<br />

Min sjæl jubler i dig<br />

Du forunderlige og herlige, hvem er som du,<br />

og hvem har elsket mig som du?<br />

(Augustin).<br />

I de to foregående bønner er der ikke nogen skyldfølelse,<br />

angst, sorg, men simpel glæde over at livet<br />

er til mig, skænket af en storsindet Gud. Det er et<br />

ikke ualmindeligt tema i moderne bønner eller i de<br />

bønner som man i dag tager frem.<br />

“Tak for hver ny dag med nye muligheder,for arbejdsglæde<br />

og førlighed …Her står jeg med hænderne fulde<br />

af dine gaver” Eller: “Gud jeg vil takke dig for latteren.For<br />

mennesker i radio og fjernsyn,i film og skuespil,<br />

der får mig til at le”.<br />

Men man kan også bede udfra det værst tænkelige:


I mig er mørkt, men hos dig er lyset<br />

Jeg er ensom, men du forlader mig ikke<br />

Jeg er modløs, men hos dig er hjælpen<br />

Jeg er urolig, men hos dig er freden.<br />

I mig er der bitterhed, men hos dig er tålmod<br />

Jeg forstår ikke dine veje, men du véd vej for mig.<br />

(Bonhoeffer).<br />

Gud hvad har jeg dog gjort<br />

siden jeg får lov til<br />

at få endnu en dag forærende<br />

(Chesterton).<br />

Bibelmarathon<br />

Herre,<br />

alle mine veje er endt som spor i fygende sand.<br />

Vis mig din vej,<br />

Led du selv mine fødder ind på den,<br />

og hold mig fremover ved denne din vej.<br />

Vi er vendt tilbage til tonen i de gammeltestamentlige<br />

salmer. Selvspejlingen og det fremtrædende<br />

subjekt er der ikke mere. Ikke hvad jeg er, men hvor<br />

jeg bliver ført hen, er vigtigt.At jeg er ringe, er ikke<br />

det vigtige ved mig, men derimod at jeg er i Guds<br />

hånd.<br />

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET<br />

I den forløbne sæson har Hornbæk og Hellebæk<br />

kirker afholdt bibelmarathon. Interessen for emnet<br />

var stor blandt menighedens medlemmer. Spørgelysten<br />

var stor, og der var en god dialog med præsterne,<br />

som alle viste stort engagement og stor<br />

viden. 45 tilmeldte sig, og for een af deltagerne,<br />

Tove Nielsen, udmøntede det sig i følgende digt:<br />

I lang tid syntes Vor Herre vist,<br />

at verden var grå og alt for trist,<br />

så tændte han lyset for første gang,<br />

ved synet brød englene ud i sang,<br />

for nu havde han skabt den lyse dag<br />

og natten til ro efter dagens jag.<br />

Og således gik det første døgn.<br />

Gud sad i himlen og grublede,<br />

og tænkte hvis nu jeg kuplede,<br />

hvordan ser det ud, hvis man ser herop,<br />

han tegned' en himmelblå bue op,<br />

og delte så himlens og verdens vand,<br />

hvordan, det går over enhvers forstand.<br />

Og således gik det andet døgn.<br />

Da tredje gang lyset blev til dag,<br />

tænkte Gud, vandet skal skilles fra<br />

kun fylde de dybeste huller ud,<br />

og jorden skal grønnes med unge skud<br />

af mange slags urter, også gerne<br />

med træer der bærer frugt med kerne.<br />

Og således gik det tredje døgn.<br />

Dagenes slid og nætternes ro,<br />

den næste dag fik hver af de to<br />

et tegn, som alle skal kunne kende,<br />

Guds nåde er stor og uden ende,<br />

han skabet en sol til at lyse gul<br />

om dagen, og månen som nattens hjul.<br />

Og således gik det fjerde døgn.<br />

Men havet var tomt og jorden gold,<br />

så skabte Gud fisk i tusindfold,<br />

havdyr med finner og skinnende skæl,<br />

for første gang liv, hvilken milepæl,<br />

senere fyldte han luften med lyd,<br />

den dejligste fuglesang, hvilken fryd.<br />

Og således gik det femte døgn.<br />

Næste dag skabtes krybdyr og kvæg,<br />

ingen blev ens, hver havde sit præg.<br />

Til sidst tænkte Gud, men jeg er kun een,<br />

jeg vil skabe en mand, og af et ben<br />

skaber jeg kvinden, de bliver et par,<br />

med dem jeg alt såre godt ordnet har.<br />

Og således gik det sjette døgn.<br />

Den syvende dag, da solen sås,<br />

tænkte Gud, er der mer' der skal nås,<br />

han havde selv slidt den hele uge,<br />

ville nu lære manden at bruge<br />

den syvende dag til at hvile ud,<br />

og lære manden at takke sin Gud,<br />

kende forskel på hverdag og søgn.<br />

Tove Nielsen 27.08.2004<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 23


Prædiken<br />

24 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

HAR DU NOGET PÅ HJERTE?<br />

Af Cathrine Forchhammer<br />

Holdt ved konfirmandgudstjenesten 27. april 05.<br />

I faderens og Sønnens og Helligåndens navn,<br />

amen.<br />

Tekst: Missionsbefalingen Matthæusevangeliet<br />

kapitel 28 vers 16-20:<br />

– Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg,<br />

hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham,<br />

tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom<br />

hen og talte til dem og sagde:<br />

“Mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Gå<br />

derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple,<br />

idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens<br />

navn, og idet I lærer dem at holde alt det,<br />

som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle<br />

dage indtil verdens ende.”<br />

-Amen<br />

Guds kærlighed, som intet kan rokke det mindste<br />

ved. Han er med os alle dage uanset hvad, der sker.<br />

Det er Jesu budskab til os og det er det dåbens dybe<br />

mening er. Men somme- tider kan det være svært<br />

at mærke, at Gud faktisk er med os. Det kender jeg<br />

en lille historie om og den lyder således:<br />

En mand var død og kom i himlen. Her mødte han<br />

Gud, der spurgte ham, om han ikke havde lyst til<br />

at se sit liv, han havde levet sådan i himmelsk perspektiv.<br />

Jo, det ville manden da gerne. Og Gud viste ham så<br />

hans liv som en række fodspor, der førte op over<br />

lyse bjerge og ned gennem mørke dale. Og mandengenkendtedeforskelligelandskabersomdeforskellige<br />

perioder og oplevelser, han havde haft livet.<br />

Med ét ser han noget.<br />

“Hør Gud”, siger han, “der er jo to sæt fodspor<br />

ved siden af hinanden”.<br />

“Ja, det er mig, der fulgtes med dig”, svarede Gud.<br />

De sad og kiggede lidt mere, men så udbrød manden<br />

pludselig vredt: “Prøv nu lige at se: på de lyse<br />

og lykkelige stier er der to sæt fodspor, men i de<br />

mørke dale er der kun ét sæt fodspor. Hvor var du<br />

Gud, da jeg havde allermest brug for dig? Hvor var<br />

du dér, hvor jeg hverken vidste ud eller ind? Dér,<br />

hvor jeg var faret vild. Dér, hvor jeg var knuget af<br />

sorg. Dér, hvor jeg havde det svært?”<br />

Gud så mildt på den vrede mand og svarede så:<br />

“Kære ven! Du ser kun ét sæt fodspor i de mørke<br />

dale, og de fodspor er slet ikke dine, men mine. For<br />

de mørke dale bar jeg dig igennem.”<br />

Det er jo heller ikke altid, at Guds hjælp er til at se.<br />

Det jeg mener med det er: Sommetider når Gud<br />

hjælper os, lægger vi ikke mærke til det. Det er der<br />

historie der illustrer godt, og den vil jeg fortælle jer.<br />

En meget from præst var ude at sejle i sin lille<br />

robåd.<br />

Da han var kommet et godt stykke ud på havet,<br />

sprang båden læk, og han begyndte at synke.<br />

Da han stod i vand til knæene, kom der en anden<br />

robåd forbi, og folkene ombord spurgte præsten,<br />

om de ikke skulle tage ham med ind på land.<br />

“Nej, tak”, svarede han,“jeg stoler på Gud, og Han<br />

skal nok hjælpe mig!”<br />

Så kom der er sejlbåd forbi. Præsten stod efterhånden<br />

i vand til midt på livet, men da han blev spurgt<br />

af folkene ombord på sejlbåden, om de ikke skulle<br />

redde ham, var svaret som før:<br />

“Nej, tak. Jeg stoler på Gud, og Han skal nok hjælpe<br />

mig!”<br />

På land var man blevet opmærksom på, hvad der<br />

var ved at ske, og man sendte en redningshelikopter<br />

ud for at redde den gale mand. Men heller ikke<br />

det tilbud tog han imod.<br />

“Jeg stoler på Gud, og Han skal nok redde mig”,<br />

var svaret igen.<br />

Så druknede præsten.<br />

Han kom op i himlen, og deroppe mødte han Gud.<br />

“Hvad er meningen?” skældte han ud. “Her stolede<br />

jeg sådan på, at du ville gribe ind, og du gjorde<br />

ingenting!”<br />

“Hjalp jeg dig ikke”, sagde Gud, “Jeg sendte da<br />

ellers en robåd, sejlbåd og en redningshelikopter!”<br />

I vores dagligdagen kan det også nogle gange være<br />

svært at få øje på Gud, mennesker vi holder af<br />

dør, vi bliver arbejdsløse eller bliver skilt. Og hvor<br />

er Gud så henne? Selv om det umiddelbart kan<br />

være svært eller næsten umuligt at se meningen<br />

med de ting – så kan det være at de åbner nye<br />

muligheder for os. I sorgen møder vi måske mennesker<br />

vi aldrig ellers ville have mødt, vi finder


måske en ny partner eller et nyt, bedre og anderledes<br />

arbejde. Når vi er kommet i gennem vores<br />

krise er vi nogle erfaringer rigere – erfaringer vi<br />

måske ville have været foruden. Men erfaringer<br />

som disse gør os til netop de unikke mennesker,<br />

vi alle sammen er.<br />

Flodbølgen i Asien var en forfærdelig tragedie. Og<br />

hvor var Gud dér? hvordan kan Gud lade det ske,<br />

at så mange mennesker døde? Det var ingen<br />

bestemte mennesker Gud “gik” efter. Og den bedste<br />

forklaring på den tragedige, er egentlig, at der<br />

ikke er nogen.<br />

Men mennesker dør på et tidspunkt,så der er plads<br />

til nye mennesker. Det er jo livets gang. Hvis det<br />

ikke var sådan, ville jorden være overfyldt, og så<br />

ville vi lide på den måde. Man kan også sige, hvorfor<br />

tillader Gud, at nogle bliver myrdet? Jo, hvis<br />

han ikke gjorde det ville der være noget andet vi<br />

synes var forfærdeligt, og ikke kunne forstå hvorfor<br />

Gud tillader dét. Vi bliver jo nød til at kende<br />

det onde, før vi ved hvad der er godt. Ligesom vi<br />

er nød til at kende mørket, for at vide hvad lyset<br />

er. Det samme med nat og dag.<br />

Et par strøtanker<br />

om blasfemi<br />

AF SOGNEPRÆST:KRISTIAN HEIN<br />

For nogen tid siden var jeg i Østre Gasværk<br />

og så teaterstykket: Spies. Om den legendariske<br />

rejsekonge Simon Spies og hans højst<br />

utraditionelle livsstil og ekscentriske personlighed.<br />

På et tidspunkt bliver Tjæreborgpræsten Ejlif<br />

Krogager introduceret på scenen, hvor han møder<br />

Simon Spies og hans kreds. Upålideligt overspillet<br />

af rocksangeren Jimmy Jørgensen. Og efter en tid<br />

at have latterliggjort præsten og præstestanden,<br />

efter at have hånet og udleveret præstens forståelse<br />

af det kristne budskab, udmønter det hele sig i<br />

en scene, hvor tjæreborgpræsten i kjole og krave<br />

og med skrævende ben synger AC/DC´s gamle<br />

nummer: Highway to Hell.<br />

Ved siden af irritationen over, at tjæreborgpræsten<br />

Og dåbens dybe mening er; Gud er her sammen<br />

med os. Han vil hjælpe os igennem vores problemmer.<br />

Også selvom vi ikke kan se det, i de svære<br />

tider, så er han der. Gud vil være her for os, til verdens<br />

ende.<br />

-Amen<br />

Har du noget på hjerte?<br />

Vi vil hermed gerne opfordre menigheden til<br />

atskriveivoreskirkeblad.Harduoplevetnoget,<br />

som du gerne vil dele med andre – det være sig<br />

en glædelig, sørgelig eller måske lærerig oplevelse,<br />

må du meget gerne skrive om det her i<br />

bladet.Vi henvender os til alle aldersgrupper.<br />

Vi hjælper gerne med at få det sat ned på skrift,<br />

hvis du har brug for det. Du skal blot sende<br />

det til Sine Bayard, redaktør, N.P. Jørgensensvej<br />

25, 3100 Hornbæk – eller ring Tlf.: 49 70<br />

16 93.E-mail:ps.bayard@tdcspace.dk.Vi glæder<br />

os til at høre fra dig.<br />

PRÆSTEN HAR ORDET<br />

blev spillet så dårligt og utroværdigt og ved siden<br />

af, at føle mig en lille smule stødt på manchetknapperne<br />

på min stands vegne, så vil jeg gerne indrømme,<br />

at jeg også blev en lille smule forarget over<br />

den måde, som kirken og det kristne budskab blev<br />

behandlet på.<br />

“Det er jo helt blasfemisk,” tænkte jeg på et tidspunkt.<br />

Så kom pausen.<br />

Jeg var i godt selskab og efter, at have hyggesnakket<br />

lidt i pausen, kritiseret det ved stykket jeg ikke<br />

kunne lide og grinet lidt af det jeg godt kunne lide,<br />

var humøret igen højt og jeg gik tilbage til anden<br />

del og nød resten af stykket.<br />

Sådan kan man indimellem blive stødt på sine religiøse<br />

følelser. Og bliver det rigtig slemt, ja, så kan<br />

man rejse sig og gå.<br />

Og hvor er det pragtfuldt, at det er sådan.<br />

Hvor er det pragtfuldt, at der ikke sidder en række<br />

religiøse inkvisitorer på forreste række og indberetter<br />

kunstnere og instruktører til domstolene,<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 25


hvis de støder folks religiøse følelser. Hvor er det<br />

pragtfuldt, at kunstnere og instruktører ikke skal<br />

frygte for deres liv og helbred, fordi de kommer til<br />

at provokere nogen. Hvor er det pragtfuldt, at de<br />

ikke bagefter bliver overfaldet eller stukket ned eller<br />

truet på liv og helbred. Hvor er det pragtfuld at<br />

kunst og kultur, videnskab og forskning, tro og tale<br />

har meget,meget vide rammer i Danmark.Og hvor<br />

er det skønt, at det værste, der kan ske som regel<br />

er, at folk rejser sig og går, hvis de bliver stødte.<br />

Og det er selvfølgelig fordi, at vi har en tradition<br />

her i Danmark for frihed.<br />

Ytringsfrihed!<br />

Vi har en tradition for, at folk kan sige og skrive<br />

Tre sommerkoncerter<br />

i Hornbæk Kirke<br />

Af: Jan Reich<br />

I løbet af sommeren kan man i Hornbæk Kirke<br />

høre tre meget forskellige koncerter:<br />

Søndag den 24. juli kl. 16.30 spiller duoen Christian<br />

Hougaard, saxofon og Martin Lewkovitch,<br />

orgel. Meget er blevet sagt om saxofonen, for<br />

eksempel af Storm P: “Det er et instrument,der lyder<br />

bedre under vand”.“Det er det eneste instrument i verden,<br />

hvor man ikke kan høre, om vedkommende har<br />

øvet sig eller ej”. Christian Hougaard har øvet sig.<br />

Han har diplomeksamen som saxofonist og musikpædagog<br />

fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.<br />

Han har studeret rytmisk klaver på samme<br />

sted, vundet guldmedalje i Musique de Chambre<br />

på solistklasse i Paris og har tillige studeret ved<br />

Conservatoire du National de Musique de Cergy<br />

Pontoise, ligeledes i Paris. Han var komponist,<br />

26 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

LØST OG FAST<br />

hvad de mener. De kan diskutere og debattere frit.<br />

De kan frit lave kunst og teater. Og det er én af de<br />

meget væsentlige grunde til, at Danmark faktisk er<br />

et meget godt land at leve i.<br />

Ytringsfriheden er lige så uundværlig for samfundets<br />

liv, som den luft vi indånder og derfor skal vi<br />

ikke begrænse den med skærpede love mod blasfemi<br />

og alt muligt andet, fordi nogen har svært ved<br />

at acceptere ytringsfriheden. Men vi skal i stedet<br />

insistere på, at i et frit demokratisk samfund som<br />

vort skal ytringsfriheden gælde for alle og respekteres<br />

af alle. Og det uanset hvem man er. Uanset hvilken<br />

gruppe man tilhører og uanset hvilken religion<br />

man bekender sig til.<br />

kapelmester og musiker i teatergruppen Dr. Dante<br />

fra 1981-2002 og har spillet i Dansk Saxofonkvartet<br />

siden 1988.<br />

Koncerten spreder sig stilmæssig over fire århundreder.<br />

Fra 1600-tallet med musik af Bach og Buxtehude<br />

over 1700-tallets John Stanley og 1800-tallets<br />

Gabriel Fauré til det 20. århundrede med<br />

musik af Jean Langlais og den danske komponist<br />

Bent Lorentzen.<br />

Søndag den 7. august kl. 16.30 er der igen kammermusik<br />

på programmet. Denne gang er det<br />

kombinationen af tværfløjte og orgel. Solist ved<br />

koncerten er Anne Kirk, som til daglig underviser<br />

på Helsingør Musikskole. Hun akkompagneres af<br />

kirkens organist.Programmet består først og fremmest<br />

af barokmusik med sonater af Bach og Telemann.<br />

Men også ved denne koncert bliver der<br />

afstikkere til romantikkens komponister, Gabriel<br />

Fauré og Philippe Gaubert.<br />

Søndag den 21. august kl. 16.30. Bine Bryndorfs<br />

orgelkoncert er et fast indslag i Hornbæk kirkes<br />

sommerkoncerter. Hornbæk kirkes orgel er ikke<br />

noget ukendt instrument for Bine Bryndorf, for<br />

hun har spillet i kirken,siden hun som 11 årig modtog<br />

sin første orgelundervisning hos domorganisterne<br />

Kristian Olesen og Bo Grønbech. Den fornemme<br />

række af Bines lærere omfatter endvidere<br />

Amalie Malling i klaver, og nu afdøde prof. Bjørn


Hjelmborg i musikteori. Fra ’89 til ’94 opholdt<br />

Bine Bryndorf sig i Wien, hvor hun først spillede<br />

hos prof. Michael Radulescu og senere blev ansat<br />

som hans assistent. I dag er hun professor på Det<br />

Kongelige Danske Musikkonservatorium i København<br />

og hun fungerer samtid som ulønnet<br />

organist ved Vartov kirke.<br />

Fra programmet skal nævnes et væsentligt punkt:<br />

Carl Nielsens Commotio. Han komponerede det i<br />

årene 1930-31 som et af sine sidste værker. Carl<br />

Nielsen har selv sagt om Commotio: “Jeg er tilfreds<br />

med dette værk,fordi det er skabt med større evne end<br />

Fra bønnens verden<br />

Kirken og kristentroen har næppe haft større<br />

folkelig interesse i de seneste 25 år end nu.Følg<br />

med Jan Lindhardt ind i troens kerne – til bønnens<br />

verden.<br />

Hvad er bøn? Hvorfor beder man? hvem beder<br />

man til – og bliver der lyttet? Hvornår beder man?<br />

Og hvordan? Det er spørgsmål, de fleste kan nikke<br />

genkendende til.<br />

Jan Lindhardt giver i “Fra bønnens verden”, med<br />

vanlig indsigt og skarphed, sit bud på svarene. Og<br />

der bliver rusket op i blufærdigheden, indvendigheden<br />

og selvterapien i troen og peget på, at den<br />

bedende indgår i en sammenhæng, der rækker<br />

langt ud over hende selv.<br />

Ved at betragte Fadervor og salmebogens bønner<br />

Fællesspisning<br />

i Sognehuset<br />

Mandag den 25. april afholdtes den første og<br />

absolut ikke den sidste fællesspisning i Hornbæk<br />

Sognehus.<br />

Det var en dejlig solskinsrig aften der egnede sig<br />

til lidt moleræs og en vaffelis. Alligevel talte vi ialt<br />

ca. 35 mennesker fra menigheden der mødte op i<br />

sognehuset denne aften. Nogle benyttede lejligheden<br />

til at se sognehuset an for første gang, andre<br />

for at møde dem de kender.<br />

Efter at der var budt velkommen startede vi med<br />

at nyde en velsmagende forloren skildpadde med<br />

alle mine andre værker. Det er et stort værk og varer<br />

omkring 22 minutter. Bachs længste orgelværk (Præludium<br />

og Fuga i e-moll) har 368 takter.Mit har 511!<br />

Så hvis det kommer an på størrelsen…!”<br />

Commotio er skrevet for et betydeligt større orgel<br />

og rum end Hornbæk Kirkes. Men Bine Bryndorf<br />

har lovet at tilrettelægge opførelsen, så værket også<br />

kommer til sin ret her.<br />

Der er gratis adgang til alle koncerter i Hornbæk<br />

Kirke.<br />

får Jan Lindhardt desuden sat bønnen ind i fælles<br />

kontest. Her er der ikke længere tale om den enkeltes<br />

personlige bøn, men om en fælles bøn – til brug<br />

for den enkelte. Og sådan er bønnens verden: Et<br />

sted for alle og enhver!<br />

Fra bønnens verden formidler gammel indsigt og<br />

visdom og peger på, hvordan bønnen kan bruges<br />

i dag.<br />

“Der er intet andet at gøre end<br />

at springe ud i det, bare se at<br />

komme igang.”<br />

Omslag: C.-H. Zakrisson<br />

150 sider, 199,- kr.<br />

Forlag: Rosinante<br />

Hos boghandleren<br />

tilbehør. Snakken kom snart i gang ved bordene,<br />

og bagefter sang vi en forårssang i fællesskab.<br />

Trods et solidt måltid lykkedes det de fleste af deltagerne<br />

at klemme lidt hjemmelavet kage og en kop<br />

kaffe ned. Stemningen bød at der måtte synges lidt<br />

mere, og én kendte lige en forårssang som vi alle<br />

kunne synge med på.<br />

Dette var den officielle afslutning på aftenen, men<br />

flere af deltagerne blev hængende et stykke tid for<br />

at snakke videre eller hjælpe til for hyggens skyld.<br />

Tak for det!<br />

Vigtigst af alt var at alle følte de kom derfra med<br />

en god oplevelse og lysten til at komme igen en<br />

anden gang. Det vil vi med glæde se frem til!<br />

Susanne Sødring<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 27


28 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

PRAKTISK INFORMATION<br />

Sognepræst, kbf.<br />

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A, 3100 Hornbæk.<br />

Træffes i Hornbæk Præstegård kl. 11-12 tirsdag<br />

til fredag samt torsdag kl.17-18.<br />

Tlf. 49 70 00 35.<br />

Sognepræst<br />

Kristian Hein, Orøvej 24, 3140 Ålsgårde.<br />

Træffetid:<br />

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11.<br />

Tlf. 49 70 71 65, Orøvej 24.<br />

Torsdag kl. 16-18.Tlf. 49 70 01 10 eller<br />

49 70 71 65, Hornbæk sognehus, Kirkestien 1.<br />

Kordegn<br />

Helle Winter, kontor Kirkestien 1,<br />

3100 Hornbæk.Træffes mandag-fredag<br />

kl. 10-13, samt torsdag kl. 16-18.<br />

Tlf. 49 76 19 60.<br />

Organist<br />

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 Hornbæk.<br />

Tlf. 49 75 04 00.<br />

Kirkesanger<br />

Jannie Høeg, Marienlyst Allé 17 C,<br />

3000 Helsingør.Tlf. 49 21 96 73.<br />

Kirketjener<br />

Lone Bregning, Solhøj 1, 3100 Hornbæk.<br />

Tlf. 49 70 06 83.<br />

Kirkegårdsleder<br />

Lars Christensen.Træffes mandag til fredag på<br />

kirkegårdskontoret på den nye kirkegård.<br />

Tlf. 49 70 11 42.Træffetid: kl. 11-12.<br />

Menighedsrådet<br />

Formand<br />

Jytte Berthelsen, Bøgevej 56, 3100 Hornbæk.<br />

Tlf. 49 70 04 31.<br />

Sogneassistent<br />

Lene Persson, Munkerup Strandvej 38,<br />

3120 Dronningmølle.<br />

Tlf.: 20 32 17 60.<br />

Kirkeværge<br />

Henrik J. Kert Jensen, Hornebyvej 70,<br />

3100 Hornbæk.<br />

Tlf.: 49 70 19 42 / 49 70 20 76.<br />

Praktiske oplysninger<br />

Fødsler<br />

skal registreres i det sogn, hvor moderen bor,<br />

d.v.s. at alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold, skal<br />

anmelde fødslen til kordegnen inden to hverdage.<br />

Forældreanmeldelsen, som af jordemoderen<br />

bliver udleveret ved fødslen, skal i udfyldt stand<br />

afleveres til kordegnen inden to hverdage.<br />

Evt. vielsesattest eller ansvars- og omsorgserklæring<br />

medbringes.<br />

Navngivning ved dåb<br />

Sker efter henvendelse til præsten i det sogn,<br />

hvor dåben skal finde sted.<br />

Oplysninger om navne og adresser på tre til fem<br />

dåbsvidner (barnets faddere), sendes til kordegnen.<br />

Navngivning uden dåb<br />

Sker at ved den/de, der har forældremyndigheden<br />

henvender sig til kordegnen og udfylder<br />

en særlig formular.<br />

Husk, at ifølge navneloven skal barnet have et<br />

navn inden seks måneder efter fødslen.<br />

Vielse<br />

Man henvender sig først til vielseskontoret i brudens<br />

bopælskommune, hvor man får udstedt en<br />

prøvelsesattest.<br />

Man aftaler vielsens dato og tid med præsten.<br />

Begravelse<br />

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt<br />

Begravelsesforretning/bedemand.<br />

Dødsfald i Hornbæk sogn anmeldes til kordegnen,<br />

også selvom begravelsen skal foregå<br />

andetsteds.<br />

Kirkebladet<br />

Redaktør<br />

Sine Bayard, N.P. Jørgensensvej 25,<br />

3100 Hornbæk, tlf.: 49 70 16 93.<br />

Redaktionen<br />

Bodil Olesen, Kristian Hein, Sine Bayard,<br />

Jannie Høeg, Susanne Sødring.<br />

Næste nummer af kirkebladet udkommer i uge 31.<br />

Meddelelser hertil senest 6. juli.<br />

N.P. Jørgensensvej 25, 3100 Hornbæk


Helsingør<br />

svømmehal<br />

Offentlige tider:<br />

Mandag 14.30-22.00 Tirsdag 08.00-17.00<br />

Onsdag 13.00-22.00 Torsdag 14.00-17.00<br />

Fredag 08.00-17.00 lør.-søn. 09.00-16.00<br />

Motionssvømning:<br />

Mandag til og med fredag 06.30-08.00<br />

Samt onsdag 20.00-22.00<br />

Sol, massage , velvære, leg<br />

og hygge for familien<br />

i Helsingør svømmehal.<br />

Barnkob & Danielsen<br />

Registreret Revisionsanpartsselskab<br />

Sennepsbakken 15 · 3100 Hornbæk<br />

Tlf. 70 20 58 29 · Fax 49 15 00 89<br />

www.barnkob-danielsen.dk<br />

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk<br />

Salon Musette<br />

Margit Fritzbøger<br />

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk<br />

Tlf. 49 70 01 98<br />

Stainless CONVEYOR Aps<br />

alt i rustfrit<br />

JENS SCHULTZ<br />

Engholmvej 1 • DK-3100 Hornbæk<br />

Tlf. +45 49 70 05 96 • Fax. +45 49 70 05 96 • E-mail: st.con@get2net.dk


Golf<br />

Hornbæk Golfklub<br />

Bøtterupvej 2C<br />

3100 Hornbæk<br />

Tlf.: 49 75 95 70<br />

Fax: 49 75 95 71<br />

E-mail: hgolf@worldonline.dk<br />

Sekretariat<br />

Klubchef: Per Møller<br />

Sekretær: Birgit Aaholm<br />

Web-adresse<br />

www.hornbaekgolf.dk<br />

Greenkeeper<br />

Louis Jakobsen<br />

Tlf.: 49 75 95 74<br />

Restaurantchef<br />

Paul Renard<br />

Tlf.: 49 75 95 78<br />

Shoppen<br />

Tlf.: 49 75 95 72<br />

Konstitueret formand:<br />

Jens Peter Nielsen<br />

Tlf.: 49 70 20 26 / 21 71 38 82<br />

Kasserer:<br />

Jan Højsted<br />

Tlf.: 49 19 31 16<br />

jan-hoejsted@mail.tele.dk<br />

Baneudvalget:<br />

Jørgen Jensen<br />

Tlf.: 49 70 30 58 / 46 30 01 43<br />

jj@jjstenoggrus.dk<br />

Begyndere og Juniorer:<br />

Flemming Andersen<br />

Tlf.: 49 70 26 48<br />

sufle8@tiscali.dk<br />

Presse og Information:<br />

Peter Maaløe<br />

Tlf.: 45 80 26 32<br />

ptm@dr.dk<br />

Bygningsudvalget:<br />

Thomas Jørgensen<br />

Tlf.: 49 70 01 57<br />

anne.thomas@mail.tele.dk<br />

Eliteudvalget:<br />

Jens Peter Nielsen<br />

Tlf.:49 70 20 26 / 21 71 38 82<br />

eliteudvalg@hornbaekgolf.dk<br />

30 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

Medlemsmøde den 22. juni<br />

Golfsæsonen er godt i gang med livlig aktivitet på både bane og i klubhus.<br />

I forårets løb har vi fået ny klubchef i Per Møller. I samme periode har flere<br />

bestyrelsesmedlemmer valgt at nedlægge deres hverv, fordi de ikke<br />

længere kan finde tid til det ofte ganske tidskrævende klubarbejde.<br />

Den nye bestyrelse med den konstituerede formand Jens Peter Nielsen i<br />

spidsen er indstillet på at begynde på en frisk. Et af de første skridt er en<br />

bedre involvering af medlemmerne i de mange spørgsmål, som optager<br />

klubledelsen.<br />

Bestyrelsen indkalder derfor til medlemsmøde i klubhuset onsdag den 22.<br />

juni kl. 19.30. På dagsorden er hvilken vej, medlemmerne ønsker klubben<br />

skal udvikle sig. Til det formål foreslår bestyrelsen nemlig at foretage en tilfredshedsundersøgelse<br />

blandt medlemmerne for at bedre at kunne pejle<br />

sig ind på medlemmernes mere langsigtede ønsker til klubben. Der skal<br />

på medlemsmødet nedsættes et udvalg til at formulere spørgsmålene i tilfredshedsundersøgelsen.<br />

Bestyrelsen vil også gerne benytte mødet til at orientere om de lidt mere<br />

kortsigtede planer, nemlig de ting bestyrelsen vil arbejde med i efteråret.<br />

Af hensyn til pladsforholdene beder bestyrelsen medlemmerne om at tilmelde<br />

sig mødet på opslaget i klubhuset.<br />

Ny klubchef ansat<br />

Per Møller er ansat som ny<br />

klubchef i Hornbæk Golfklub.<br />

Per er 35 år og kommer<br />

fra et job som butikschefsaspirant<br />

i Fakta. Tidligere har<br />

Per blandt andet været rejseleder<br />

hos Larsen Rejser.<br />

Han har også tidligere arbejdet<br />

i golfbranchen i Pensams<br />

Golfin. Per har en<br />

cand. merc.-uddannelse fra<br />

sidste sommer.<br />

Per Møller er tiltrådt som klubchef<br />

Per Møller er også aktiv golfspiller i Falster Golfklub med et registreret handicap<br />

på 4,4. Det kniber det efter hans eget udsagn meget at leve op til,<br />

dels fordi jobbet i Fakta har budt på meget lange arbejdsdage, og dels fordi<br />

Per i vinter blev far for første gang.<br />

Da Birgit har været alene om at passe sekretariatet siden Steen Andersens<br />

afgang i marts, ligger der mange opgaver til Per og venter. Bestyrelsen har<br />

givet arbejdet med vore mange sponsorer og øvrige aftaler førsteprioritet,<br />

men bestyrelsen håber også, at Per får tid til at være synlig i sekretariatet<br />

for at hjælpe Birgit med at servicere både gæster og medlemmer.


Nye teesteder<br />

Når dette læses har vi formentlig allerede taget det<br />

første af i alt tre nye teesteder på banen i brug,<br />

nemlig det nye røde teested på hul 7, som er flyttet<br />

længere ud mod Klosterrisvej med en spændende<br />

opgravet sø lige foran teestedet. Teestedet<br />

flyttes for at få færre farlige situationer, hvor skæve<br />

slag på hul 8 nærmer sig syvende huls teested.<br />

Af samme sikkerhedsmæssige årsager flyttes<br />

både røde og gule teesteder på hul 15 bagud, således<br />

at det gamle gule teested nu bliver rødt, mens<br />

det gule teested rykkes bagud. Med baneforbed-<br />

Lochers slog Ophelia<br />

Lochers Piger og Ophelia, Helsingørs dameklub<br />

afholdt den årlige venskabsmatch fredag den<br />

20.maj – i koldt, men smukt vejr, som gav Mallorafarve<br />

i kinderne.<br />

Venskabspokalen, som i flere år har stået i Helsingør,<br />

er nu vendt tilbage til Hornbæk!<br />

Lochers Piger vandt samlet, og lå også forrest i de<br />

individuelle rækker. Udover pokalen, som vi er<br />

meget stolte af at have vundet tilbage, blev i alt<br />

uddelt 31 præmier.<br />

Her er nogle af de bedste resultater fra Lochers<br />

Piger. De øvrige resultater fra begge klubber kan<br />

ses på Lochers Pigers hjemmeside:<br />

Pinsematch uden pinsesol<br />

88 morgenduelige golfspillere skimtede forgæves<br />

efter pinsesolen ved den årlige pinsematch. Men<br />

det holdt da tørvejr. Der blev spillet en greensome<br />

stableford med syv-ottendedel handicap. Vinder-<br />

ringen skulle vi gerne undgå at udslag fra hul 14 er<br />

til fare for spillere på 15. teested. Det nye gule<br />

teested ventes spilleklart midt i juni.<br />

Til efteråret følger de nye teesteder på hul 16, hvor<br />

det nuværende gule teested bliver rødt, mens der<br />

fra gul skal slåes ud på et nyt teested bag stien mellem<br />

15. og 16. hul. Her skal der først etableres et<br />

nyt stykke fairway, før ændringen kan tages i brug.<br />

Når alle forbedringer er taget i brug, skal banen<br />

måles op og rates om. Den nye rating (sværhedsgrad)<br />

forventes først at gælde fra næste sæson.<br />

A-rækken Lochers<br />

Piger:<br />

1. Henriette Heegård 37 p<br />

2. Ulla Nuka 36 p<br />

3. Susanne Larsen 36 p<br />

4. Aniet Pedersen 33 p<br />

B-rækken Lochers<br />

Piger<br />

1. Ann Nielsen 37 p<br />

2. Alice Olsen 34 p<br />

3. Karin Bach 33 p<br />

4. Mette Riis Hansen 32 p<br />

5. Ulrika Munier 32 p<br />

Tættest på hul 17 blev Alice Nielsen og Anne B.<br />

Olsen og tættest på hul 6 blev Tove Hansen.<br />

Majlis Linnemann<br />

Lochers Piger<br />

ne blev Per Kammer Damtoft og Søren Pedersen,<br />

der med fire tildelte ekstra slag nåede 38 stablefordpoint.<br />

På andenpladsen Ida Jensen og Klaus<br />

Hansen med 36 og på tredjepladsen Ingelise Husted<br />

og Hans Chr. Lund ligeledes med 36 point.<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 31


Annoncering:<br />

Kontakt: H. H. Schmidt<br />

Tlf.: 49 70 09 84 · Mail: hatten 1@mail.dk<br />

Tømrerfirmaet<br />

Ole Føge Jensen<br />

Hornbæk<br />

49 70 32 37 • 28 11 30 40<br />

Fax 49 70 30 74<br />

Engholmvej 3 • Box 43 • ole@foge.dk<br />

Døre · vinduer · Tagrenovering<br />

60 93 49 66<br />

Vin · Tilbehør · Gavepakker<br />

Carsten Rex, Spicavej 3, Hornbæk<br />

www.rexwine.dk<br />

Tlf.: 49 70 18 63 / 60 93 49 66 Super sejt badetøj<br />

Kvistgård Trælasthandel<br />

Lokation<br />

Kvistgård Trælasthandel<br />

Egeskovvej 1<br />

Salg og rådgivning af:<br />

3490 Kvistgård<br />

Tlf.: 49 12 50<br />

32 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

Super sejt badetøj<br />

i butikken


Gymnastik<br />

Ny sæson 2005/2006<br />

Vi er i fuld gang med at planlægge den nye sæson, men vi kan desværre<br />

ikke præsentere et program endnu, da vi mangler svar fra forvaltningen i<br />

Helsingør Kommune, om vi kan få de tider i gymnastiksalene, som vi har<br />

ønsket. Vi venter spændt, og der vil være nyt i augustnummeret.<br />

Æbleskiveboden til havnefesten 30. juli og 31. juli<br />

Gymnastikafdelingen har – traditionen tro – ansvaret for den populære<br />

æbleskivebod på havnefestpladsen – og vi har brug for flere hjælpere, hhv.<br />

til at bage æbleskiver og til at sælge dem. Så hermed en opfordring til at<br />

give et nap i boden – hvis du har tid og lyst så bedes du henvende dig<br />

til Anne-Marie Jørgensen på tlf. 49 70 28 48 eller Kirsten Grønlund på<br />

tlf. 49 70 11 03 (læg evt. en besked på telefonsvareren).<br />

Holdbilleder fra gymnastikopvisningen kan ses på hjemmesiden:<br />

www.<strong>3100.dk</strong> – gymnastik.<br />

Hermed siger bestyrelsen tak for sæsonen, der er gået, og ønsker alle<br />

medlemmer og deres familier en rigtig god sommer. Vi håber vi ses i den<br />

nye sæson 2005/2006 til nye, gode gymnastikoplevelser sammen.<br />

Mange sommerhilsener<br />

Bestyrelsen i gymnastikafdelingen<br />

Ny ide hos Gang & Løb fik succes og bliver nu en tradition<br />

En af vore sædvanlige torsdagstræninger – i år torsdag den 19. maj – kl.<br />

16.00 blev henlagt til start og mål v/Trouville, for at motionere nordpå ad<br />

stranden med efterfølgende fortæring af medbragt diverse i klitterne ved<br />

mål. Det galdt for både løb, gang og stavgang.<br />

Vi var meget heldige, idet vi jo var inde i en kold periode, men denne dag<br />

viste sig fra sin aldeles pæne side og alle var så tilfredse så herefter har vi<br />

indført<br />

”Tour de Trouville”<br />

som fast træningsarrangement medio maj hvert år!<br />

P.S.: Klubben har fin tilgang af nye medlemmer til stavgang og kondiløb og<br />

er nu oppe på 57 medlemmer i alt. Vi vil gerne være endnu flere og især<br />

flere til gang.<br />

Husk: at se på listen over kommende arrangementer på hjemmesiden<br />

samt på opslagstavlen i Hallen.<br />

Bestyrelse:<br />

Formand<br />

Kirsten Grønlund<br />

Tlf. 49 70 11 03<br />

holmen13b@ofir.dk<br />

Kasserer<br />

Ulla Larsen<br />

Tlf. 49 70 06 36<br />

Sekretær<br />

Anne-Marie Jørgensen<br />

Tlf. 49 70 28 48<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Karin Hvid<br />

Tlf. 49 70 24 15<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Pia Steenfeldt-Jensen<br />

Tlf. 49 70 37 47<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Helle Andersen<br />

Tlf. 49 70 12 05<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Hanne Gordon Jensen<br />

Tlf. 49 70 01 61<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 33


Hornbæk Scenen<br />

Formand<br />

Jacob Scheel<br />

Tlf. 40 91 99 58<br />

E-mail: scheel_@hotmail.com<br />

Kasserer<br />

Lars Hermansen<br />

Tlf. 28 69 75 80<br />

E-mail:<br />

larshermansen9999@hotmail.com<br />

Bestyrelsesmedlemmer<br />

Lene Johansson<br />

Tlf. 49 71 10 22<br />

E-mail: Lene.Johansson@mail.dk<br />

Ida Kongsgaard Mathiesen<br />

Tlf. 49 75 00 65<br />

E-mail: idakongsgaard@mail.dk<br />

Annette Hansen<br />

Tlf. 49 70 18 84<br />

E-mail: ah@falkgeo.dk<br />

Kvistgaard Tæppemarked<br />

34 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

Nyt fra HornbækScenen<br />

Under overskriften ”Scenen er din” inviterede HornbækScenen onsdag d.<br />

18. maj til inspirationsaften for alle interesserede. Formålet var at udveksle<br />

ideer og få inspiration til fremtidige aktiviteter. Særligt indbudt var to lokale<br />

personligheder nemlig Thomas Kirk og Michael Wikke som begge har<br />

stor erfaring med film og teaterarbejdet. Desværre var fremmødet ikke<br />

overvældende, men inspirerende blev det alligevel.<br />

Det blev drøftet hvorvidt foreningen udover revy og teaterarbejde skulle<br />

arrangere kulturelle arrangementer og i den forbindelse hvad der mon især<br />

kunne have <strong>hornbæk</strong>kernes interesse. Af forslag var foredrag med forskellige<br />

lokale kulturpersonligheder, foredrag med forskellige temaer osv. Desuden<br />

var der stor interesse for at arrangere nogle aktiviteter for børn. Det<br />

blev foreslået at man i samarbejde med Hornbæk skole kunne lave en børneteaterforestilling.<br />

Et andet forslag var at lave en forestilling som inddragede<br />

den smukke natur som Hornbæk er omgivet af, ved at man spillede<br />

på stranden eller i skoven. Store legedag og rollespilsweekend var andre<br />

forslag som blev diskuteret.<br />

Det blev en både inspirerende og sjov aften som absolut gav inspiration til<br />

det fremtidige arbejde i foreningen. Men… da de medlemmer som p.t. er<br />

aktive i foreningen primært er de 5 bestyrelsesmedlemmer sætter det nogle<br />

begrænsninger i forhold til omfanget af aktiviteter. Dette vil vi drøfte nærmere<br />

på vores næste møde og samtidig opfordre folk som kunne være<br />

interesserede i at udvikle de kulturelle tilbud i byen til at kontakte os.<br />

Kongevejen 322<br />

3490 Kvistgård<br />

Tlf. 49 13 94 94<br />

Inspiration til gulve<br />

HornbækScenens bestyrelse<br />

ØLPAUSE..!<br />

williams as


Tømrer- og Snedkerfirmaet<br />

FRITZEN<br />

Ole Piisvej 1B<br />

3100 Hornbæk<br />

Tlf. 49 70 02 04<br />

Fax: 49 70 41 04<br />

Stil krav. Det gør vi<br />

5% dividende<br />

Hornbæk<br />

Sauntevej 1 · 49 70 19 84<br />

HER FÅR DU særbehandling<br />

Vi er på<br />

hjemmebane<br />

NÅR DU SKAL HANDLE BOLIG I HORNBÆK<br />

JOHN LARSEN & BETINA PORSGAARD<br />

DanBolig Hornbæk<br />

NDR. STRANDVEJ 355 A<br />

3100 HORNBÆK<br />

RING: 4970 4505<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 35


Håndbold<br />

Bestyrelsen 2005 / 2006<br />

Formand<br />

Frank Fager<br />

Bøtterupvej 22<br />

Tlf.: 49 70 28 44<br />

frank.fager@globalconnect.dk<br />

Næstformand<br />

Jørgen Olsen<br />

Ellekildehavevej 41<br />

3140 Ålsgårde<br />

Tlf.: 22 25 56 26<br />

jol@e-mail.dk<br />

Kasserer<br />

Sussie Leth<br />

Øresundsvej 8<br />

Tlf.: 49 77 03 06<br />

sussie@lethscut.dk<br />

Sekretær<br />

Karina Nikolajsen<br />

Rolfsvej 5.D<br />

3000 Helsingør<br />

Tlf.: 23 80 21 06<br />

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk<br />

Bestyrelsesmedlemmer<br />

Carsten Skaarup<br />

Saturnvej 42<br />

Tlf.: 49 70 07 67<br />

cskaarup@jubiimail.dk<br />

Trine Bay Nygart<br />

Øresøndsvej 14 D<br />

Tlf.: 49 70 14 04<br />

Ungdomsudvalg<br />

Ungdomsformand<br />

Karina Nikolajsen<br />

Tlf.: 23 80 21 06<br />

karina.nikolajsen@wanadoo.dk<br />

Karina Ginge<br />

Hornbækgårdsvej 21<br />

Tlf.: 49 70 35 59<br />

mtp.kar@get2net.dk<br />

Caroline Schrøder<br />

Kystvej 7<br />

Tlf.: 40 91 79 17<br />

carooliine@ofir.dk<br />

www.<strong>3100.dk</strong>/hand/<br />

36 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE<br />

Et stort tillykke fra bestyrelsen og ungdomsudvalget til årets ungdomsspillere<br />

sæson 2004/2005.<br />

Lilleputpiger: Rikke Jacobsen<br />

Lilleputdrenge: Magnus Olson<br />

Puslinge piger: Signe Rudå<br />

Puslinge drenge: Marc Bukrinsky<br />

Piger: Louise Nielsen<br />

Drenge: Kenneth Nielsen<br />

Dame junior: Stefanie Leth<br />

Vores lilleput og puslinge drenge hold er jo en sammenslutning mellem<br />

Hornbæk og Borsholm og her blev Årets bobler også kåret. Et stort tillykke<br />

til Mathias Christensen og Nicolai Høy.<br />

Også et stort tillykke til vores egen Rasmus Nilson, som blev Årets bobler<br />

på herre junior holdet i Team Nordsjælland.<br />

Årets ungdomstræner blev Jens Munk. Han har gjort et kæmpe stykke<br />

arbejde med vores drenge hold og er utrolig vellidt hos drengene og forældrene.<br />

Et stort tillykke til Jens.<br />

Mvh.<br />

ungdomsformanden<br />

Tillykke til Frederik Mowitz som er den ungdomsspiller,<br />

der har solgt flest julekalendere i 2004.


Dame Junior holdet har afsluttet deres sæson,<br />

efter en lidt svag start før jul kom de stærkt igen<br />

efter jul og vandt alle deres kampe, det betød at<br />

der skulle spilles om sjællandsmesterskabet.<br />

I semifinalestævnet, hvor der skulle spilles to kampe,<br />

blev det til en sejr og en uafgjort og dermed var<br />

finalepladsen en realitet.<br />

Vores drenge hold fik efter en meget tæt<br />

finale sølv til sjællandsmesterskabet.<br />

Tillykke med det drenge… Rigtig flot!<br />

Finalen vandt pigerne så sikkert som 19-9, en fin<br />

afslutning på anden halvdel af turneringen.<br />

I pinsen tog pigerne så på velfortjent håndboldtur<br />

til Holland, de blev ledsaget af DE BLÅ DJÆVLE<br />

og sammen fik alle 4 fornøjelige dage, den tur kommer<br />

der en beretning om i næste nr. af klubbladet.<br />

Sidst er der blevet afholdt afslutningsfest, fam.<br />

Faxe stillede balsalen til rådighed, og tak for det,<br />

pigerne serverede og alle festede til den lyse morgen.<br />

Under festen blev årets spiller udnævnt, det<br />

blev Stephani Leth der løb af med den eftertragtede<br />

trøje med teksten ”Årets spiller 2005” tillykke til<br />

Stef. Der var også tak og gavekort til Janni og Sussie<br />

for trofast chauffør hjælp og til sidst var der taler<br />

og gaver til den overraskede træner, fra både piger<br />

og forældre, tak til alle for de pæne ord, gaverne<br />

og en hyggelig aften, og tak til piger og DJÆVLE<br />

for en hyggelig tur til Holland.<br />

Cheftræneren<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 37


Ndr. Strandvej 345<br />

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85<br />

FINN VINDAHL ANDERSEN<br />

VVS-entreprise A/S<br />

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester<br />

Tlf. 49 70 06 24<br />

Hornbæk Stationsvej 11<br />

3100 Hornbæk<br />

HORNBÆK<br />

4976 00 40 - 2711 7700<br />

KØRESKOLE<br />

Små hold<br />

DVD undervisningsudstyr<br />

38 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

Simon Jørgensen & Søn A/S<br />

Tømrer- og snedkerfirma<br />

49 13 96 22<br />

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård<br />

Kirsten Stilling<br />

Lodsensvej 5<br />

3100 Hornbæk<br />

www.hornbaekkoereskole.dk<br />

Medlem af DKU<br />

> HORNBÆK HELSE<br />

Zoneterapi<br />

Sports- og fysiurgisk massage<br />

KIRSTEN CHRISTENSEN<br />

Øresundsvej 20, 3100 Hornbæk<br />

Telefon 4970 0842, 4019 4970<br />

www.hornbaek-helse.dk


Petanque<br />

Årets første klubmesterskab er afholdt:<br />

Igen styrtregn til triplemesterskabet<br />

Lørdag 21. maj mødte 12 triplehold op for at spille om klubmesterskabet<br />

i triple. Især under det indledende puljespil, var alt ved at skylle væk i regnen,<br />

og måske var det en af grundene til at puljespillet var overstået i god<br />

tid før frokosten var klar, alle ville op og have varmen ved maden.<br />

Efter frokosten var der først et par opsamlingskampe om at komme i<br />

1/4finalerne, da det jo ikke kan gå helt lige op med 12 tilmeldte hold. Således<br />

var der flere hold, der havde en ekstra chance for at gå videre, til kampe<br />

mod dem, som allerede var kvalificeret.<br />

Det var spændende at se, at der var flere relativt nye spillere på de tilmeldte<br />

hold. Det var til at få øje på, at der faktisk er flere der med lidt intensiveret<br />

træning, sagtens kan blive nogle rigtig glimrende spillere, hvilket jo vil<br />

være til gavn for hele klubben.<br />

Finalen blev vundet 13-9 af Jørgen Timmann, Jørgen Bo Wind og Kirsten<br />

Madsen over de forsvarende klubmestre, Harry Duus, Michael Jørgensen<br />

og Søren Duus efter en fra begge sider meget nervøst spillet kamp, hvor<br />

spillet således aldrig rigtig kom til at flyde, som det ellers er set før, også i<br />

Hornbæk. Håbet er nu bare, at vejret bliver lidt bedre, og at ca. det samme<br />

antal spillere agter at tilmelde sig klubbens single mesterskab 18. juni<br />

så der kan blive lidt kamp om det mesterskab også.<br />

Foto: Lasse Christensen<br />

Søren Duus<br />

Kommende arrangementer henover sommeren<br />

> Klubmesterskab i single er planlagt til at finde sted lørdag 18. juni med<br />

indskrivning kl. 9.00 og spillestart kl. 9.30. Det koster 50 kr. at deltage.<br />

Da der samtidig er stort kræmmermarked på idrætsanlægget vil der ikke<br />

blive serveret frokost til arrangementet, men dette kan naturligvis købes<br />

Président<br />

Henning Jørgensen<br />

Tlf.: 49 70 28 48<br />

e-mail: mums1@stofanet.dk<br />

Næstformand<br />

Irene Serup<br />

Tlf.: 49 70 30 26<br />

e-mail: seruph@mail.tele.dk<br />

Kasserer<br />

Alice Ibsen<br />

Tlf.: 49 70 22 99<br />

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk<br />

Sekretær (og klubblad)<br />

Kirsten Madsen<br />

Tlf.: 49 70 04 51<br />

e-mail: frumadsen@frumadsen.dk<br />

DFP Manager og holdejer<br />

Harry Duus<br />

Tlf.: 43 22 52 15<br />

e-mail:<br />

duus.kompagni@get2net.dk<br />

DFP Sportschef og træner<br />

Lasse Christensen<br />

Tlf.: 49 70 12 12<br />

e-mail: ikm@tdc.dk<br />

Turneringsudvalg<br />

Rasmus Korsholm<br />

Tlf.: 49 70 12 12<br />

e-mail: ikm@tdc.dk<br />

Søren Duus<br />

Tlf.: 28 11 90 61<br />

e-mail: sduus@ofir.dk<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 39


Petanque<br />

på pladsen. Tilmelding skal ske til et bestyrelsesmedlem<br />

senest onsdag 15. juni.<br />

> Rødvinsturnering afholdes lørdag 25. juni kl.<br />

10.00 hvor der som sædvanlig trækkes lod om<br />

makkere over 6 runder.<br />

> Hornbæk Strandpetanque for hold (6 personer)<br />

afholdes lørdag 2. juli kl. 09.00. Pris pr. hold<br />

300 kr. som skal betales ved tilmelding. Tilmelding<br />

senest fredag 24. juni kl. 18.00 til Hornbæk<br />

Petanques sekretær Kirsten Madsen på<br />

e-mail: frumadsen@frumadsen.dk eller tlf.<br />

49 70 04 51.<br />

> Rødvinsturnering (midnatsturnering) afholdes<br />

fredag 22. juli kl. 21.00. Der kræves tilmelding<br />

til arrangementet. Nærmere herom senere.<br />

For yderligere information henvises til vores hjemmeside<br />

http://www.<strong>3100.dk</strong>/HIF-petanque/<br />

DGI amtsturnering<br />

Hornbæks 3 hold i amtsturneringen er kommet rigtig<br />

godt fra start. 2 af holdene har allerede indtaget<br />

1. pladsen i hver af deres puljer. Det ene hold Hornbæk<br />

1 har spillet og vundet stort 2 ud af 3 kampe<br />

i forårssæsonen, Hornbæk 2 har spillet og vundet,<br />

ligeledes stort, 3 kampe ud af 4, mens Hornbæk 3<br />

kun har spillet og knebent vundet 1 kamp ud af 4.<br />

Hornbæk 3 skal spille deres næste kamp i aften,<br />

men resultatet af kampen når desværre ikke at<br />

komme med i bladet på grund af deadline. Resultaterne<br />

kan i øvrigt følges på vores hjemmeside.<br />

DPF – DanmarksserieSpillet<br />

Husk at Hornbæks licenshold spiller på hjemme-<br />

40 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

bane søndag 12. juni på grusbanerne ved Nordkysthallen<br />

i Apperup. Jeg vil gerne opfordre så<br />

mange af klubbens medlemmer som muligt til at<br />

kigge forbi og give dem deres support. Vi spiller fra<br />

kl. 09.30 til ca. kl. 15.00.<br />

Stillingen i rødvinsturneringerne pr. 5. maj<br />

Harry Duus 11<br />

Kirsten Madsen 11<br />

Jørgen Bo Wind 8<br />

Ingrid Korsholm 7<br />

Jesper Nielsen 6<br />

Lars DK Hansen 6<br />

Bob Emmonds 5<br />

Erik H. Pedersen 5<br />

Gerda Laugesen 5<br />

Peter Fisker 5<br />

Runa Brokær 5<br />

Alice Ibsen 4<br />

Grethe Brandhøj 4<br />

Henning Serup 4<br />

Inger Skaarup 4<br />

Niels Serup 4<br />

Svend Aa. Chistiansen 4<br />

Anni Poulsen 3<br />

Erik Ibsen 3<br />

Gitte H. Pedersen 3<br />

Hanne Serup 3<br />

Jeanne Simonsen 3<br />

Jytte Jensen 3<br />

Jørgen Timmann 3<br />

Lasse Christensen 3<br />

Rasmus K. Christensen 3<br />

Søren Duus 3<br />

Tage Skaarup 3<br />

Bente Birk 2<br />

Grethe Wiedemann 2<br />

Irene Serup 2<br />

Jess Nielsen 2<br />

Joe Johnston 2<br />

Karl Wiedemann 2<br />

Poul Erik Serup 2<br />

Svend Hermansen 2<br />

Anne Marie Hornum 1<br />

Hans Holten 1<br />

Henning Jørgensen 1<br />

Inge Bloch 1<br />

Kirsten DK Hansen 1<br />

Nicolai Stevns 1<br />

Per Rasmussen 1<br />

Signe Toft 1<br />

Steen Andersen 1<br />

Willy Pedersen 1


Fl¸ Flügger gger farver<br />

st¯tt støtter er<br />

sporten<br />

Malermester Flemming Larsen<br />

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54<br />

≈ben Åben 9-17.30, fredag 9-18, l¯rdag lørdag 9-13<br />

Ndr. Strandvej Strandvej 343, 3100 HornbÊk. Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56<br />

≈ben Åben 9-17.30, fredag 9-18, l¯rdag lørdag 9-13<br />

Hornbæk<br />

materialhandel<br />

ndr. strandvej 342a<br />

3100 <strong>hornbæk</strong><br />

tlf.: 49 70 00 26<br />

MATAS støtter<br />

idrætten<br />

i Hornbæk<br />

www.flugger.dk<br />

0051R03<br />

• Træfældning<br />

• Flishugning<br />

• Hegnsopsætning<br />

(Folde, dyre<br />

& raftehegn)<br />

• Nyplantning<br />

• Brænde<br />

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager<br />

Hornbækvej 708 – “Abellund”<br />

3100 Hornbæk<br />

Tlf. 4975 8355<br />

Mobil: 2044 7133<br />

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk<br />

www.lumberjacks.dk<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 41


Skiklub<br />

Formand<br />

Peter Anderskou<br />

Tlf.: 49 70 05 79<br />

Kasserer<br />

June Kring<br />

Tlf.: 49 70 00 25<br />

Sekretær<br />

Marie-Louise Krabbe<br />

Fasanvænget 303<br />

2980 Kokkedal<br />

Tlf.: 51 62 15 42<br />

Best. Medlemmer<br />

Merete Faltz<br />

Tlf.: 49 70 31 00<br />

Finn Larsen<br />

Tlf.: 49 70 29 88<br />

Klubadresse<br />

Hornebyvej 4<br />

3100 Hornbæk<br />

E-mail:<br />

kiosk@post11.tele.dk<br />

Internet:<br />

www.infosport.dk<br />

Brugernavn.: 10487<br />

Brugerkode.: skib85<br />

42 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling<br />

Torsdag den 26. maj blev der afholdt Ekstraordinær Generalforsamling<br />

I HIF’s lokaler i Hornbæk.<br />

Dagsordenen så således ud:<br />

1. Valg af ny bestyrelse<br />

Da ingen stillede op til bestyrelsen, fortsatte vi med næste punkt:<br />

2. Opløsning af Hornbæk Skiklub<br />

De tilstedeværende enedes om at opløse Hornbæk Skiklub.<br />

Denne beslutning skal, iht. Vedtægternes § 15., vedtages på endnu<br />

en generalforsamling – tidligst 1 måned efter den første.<br />

Referent: Peter Anderskou<br />

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling<br />

I Hornbæk Skiklub<br />

Der indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling<br />

Torsdag den 30. juni 2005 kl. 19.30<br />

Hornbæk Idrætsforening<br />

Carl Bødker Nielsen’s Vej 3100 Hornbæk<br />

Lokale: Se opslag.<br />

Dagsorden:<br />

Opløsning af Hornbæk Skiklub<br />

Med venlig hilsen<br />

Bestyrelsen<br />

Hele fire medlemmer mødte op<br />

til Skiklubbens første ekstraordinære<br />

generalforsamling


DRACHMANN<br />

ADVOKATER<br />

AUT. BOBESTYRER<br />

Læs mere om os på:<br />

WWW<br />

drachmann-advokater.dk<br />

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR<br />

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80<br />

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK<br />

Tømrerarbejde - Hovedentreprise<br />

Rådgivning - Byggestyring<br />

- Kvalitetsbyggeri med stil -<br />

- Vinduer<br />

- Kvalitetsbyggeri<br />

og døre med<br />

med<br />

10 års<br />

stil<br />

garanti<br />

-<br />

-<br />

PNC Byg - Holmegårdsvej 5 - 3100 Hornbæk<br />

v. Peter N. Christophersen<br />

Tlf. 40 62 03 58 - pnc@tdcadsl.dk<br />

Nordsjællands Park og<br />

Haveservice<br />

HAVEPLEJE<br />

GRÆSPLÆNER<br />

BEPLANTNING<br />

BESKÆRING<br />

HEGN OG HÆKKE<br />

RENHOLDELSE<br />

SOMMERHUS TILSYN<br />

V/Jesper Larsen<br />

3100 Hornbæk<br />

TLF 23 96 10 10<br />

E-mail: post@parkoghave.dk<br />

www: parkoghave.dk<br />

Kvalitets sommerhuse<br />

i alle prislag udlejes<br />

Havnevej 20, 3100 Hornbæk<br />

Tlf. 49 70 20 08 · fax 49 70 20 53<br />

www.hornbaek.net<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 43


Tennis<br />

Hornbæk Tennis<br />

Klubhuset<br />

Sauntevej 80<br />

49 70 21 04<br />

www.<strong>3100.dk</strong><br />

Formand<br />

Poul- Erik Schmidt<br />

Toftemosevej 29 A<br />

3100 Hornbæk<br />

49 70 33 84<br />

pejs@stofanet.dk<br />

Kasserer<br />

Randi Michaelsen<br />

Borsholmvænget 10<br />

3100 Hornbæk<br />

49 70 45 45<br />

rm@gi.dk<br />

Medlemsregistrering<br />

Tine Bottelet<br />

Borsholmvænget 16<br />

3100 Hornbæk<br />

49 70 97 06<br />

t.c.bottelet@stofanet.dk<br />

Ungdom<br />

Carsten Rex<br />

Spicavej 3<br />

3100 Hornbæk<br />

49 70 18 63<br />

carsten@rexwine.dk<br />

Sekretær<br />

Jeannette Eilertsen<br />

A.R. Friisvej 9<br />

3100 Hornbæk<br />

49 75 85 28<br />

je@advohelsinge.dk<br />

Bestyrelsessuppleant<br />

Ingrid Korsholm<br />

Løvvænget 39B<br />

3100 Hornbæk<br />

49 70 12 12<br />

ikm@tdc.dk<br />

Bestyrelsessuppleant<br />

Mette Lindberg Gregersen<br />

Ræveskiftet 4<br />

3100 Hornbæk<br />

49 70 02 35<br />

mettelindberg@sol.dk<br />

44 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

OBS! Ændrede træningstider<br />

Det har været nødvendigt at ændre lidt på de træningstider, som Lars tilbyder,<br />

da der ikke har været tilstrækkelig tilslutning til motionstræning for<br />

hold 1 og 2.<br />

Træning sker derfor nu som følger:<br />

Træning for Børn og Unge<br />

Børn (6-11 år)<br />

Hver mandag 15.00-17.00.<br />

Der er træning 7 gange. Første gang<br />

mandag den 2. maj<br />

Træningen er gratis.<br />

Tilmelding til træner Dorrit Danker<br />

tlf. 49 70 33 74<br />

Junior-piger(12-17 år)<br />

Hver tirsdag kl. 16.00-17.00<br />

Der er træning 12 gange (3/5-15/6 +<br />

9/8-7/9 ).<br />

Pris 350 kr. for alle 12 gange.<br />

Træner er Lars Christensen fra Team<br />

Kronborg Tennis Helsingør.<br />

Tilmelding til Carsten Rex tlf.: 60 93 49 66<br />

Hver onsdag kl. 16.00-17.00<br />

Der er træning 12 gange (4/5-16/6 +<br />

10/8-8/9 ).<br />

Pris 350 kr. for alle 12 gange.<br />

Træner er Lars Christensen fra Team<br />

Kronborg Tennis Helsingør<br />

Pris 500 kr. for at deltage i træningen<br />

både tirsdag og onsdag.<br />

Tilmelding til Carsten Rex tlf.: 60 93 49 66<br />

Junior-drenge(12-17 år)<br />

Hver tirsdag kl. 14.00 – 16.00<br />

Der er træning 12 gange (3/5-15/6 +<br />

9/8-7/9 ).<br />

Træner er Lars Christensen fra Team<br />

Kronborg Tennis Helsingør<br />

Pris 350 kr. for alle 12 gange.<br />

Tilmelding til Carsten Rex tlf.: 60 93 49 66<br />

Hver onsdag kl. 15.00-16.00<br />

Der er træning 12 gange (4/5-16/6 +<br />

10/8-8/9 ).<br />

Træner er Lars Christensen fra Team<br />

Kronborg Tennis Helsingør<br />

Pris 350 kr. for alle 12 gange.<br />

Tilmelding til Carsten Rex tlf.: 60 93 49 66<br />

Pris 500 kr. for at deltage i træningen<br />

både tirsdag og onsdag<br />

Træning for voksne<br />

Nybegynder<br />

Hver søndag kl. 9.00-11.00<br />

Der er træning otte gange – første gang<br />

søndag, den 1. maj 2005<br />

Træningen er gratis.<br />

Tilmelding til Claes Thielke på<br />

tlf.: 49 70 35 03<br />

Let øvet<br />

Hver mandag kl. 18.00-20.00<br />

Der er træning otte gange, første gang<br />

mandag, den 2. maj<br />

Træningen er gratis.<br />

Tilmelding til træner Camilla Andersen på<br />

tlf. 22 35 51 62<br />

Begynder og let øvet<br />

Hver onsdag kl. 20.00-21.00<br />

Der er træning 12 gange (4/5-16/6 +<br />

10/8-8/9)<br />

Pris 500 kr. for alle 12 gange.<br />

Tilmelding den 4. maj til træner Lars Christensen<br />

fra Team Kronborg Tennis Helsingør<br />

Åben motionist - voksne<br />

Hver onsdag kl. 17.00-18.00<br />

Der er træning 12 gange (3/5-15/6 +<br />

9/8-7/9) – første gang tirsdag, den 3. maj<br />

Pris 50 kr. pr. gang<br />

Tilmelding den 3. maj til træner Lars Christensen<br />

fra Team Kronborg Tennis Helsingør<br />

Old boys/oldgirls<br />

Hver tirsdag kl. 17.00-18.00<br />

Der er træning 12 gange (3/5-15/6 +<br />

9/8-7/9)<br />

Pris 500 kr. for alle 12 gange.<br />

Tilmelding den 3. maj til træner Lars Christensen<br />

fra Team Kronborg Tennis Helsingør<br />

1. holdet<br />

Hver onsdag kl. 18.00-20.00<br />

Der er træning 12 gange (4/5-16/6 +<br />

10/8-8/9 )<br />

Pris 500 kr. for alle 12 gange.<br />

Holdleder Lis Garhøj 49 702 168<br />

Tilmelding den 4. maj til træner Lars Christensen<br />

fra Team Kronborg Tennis Helsingør


Sæsonstart<br />

Alle er nu i gang for alvor, og der har været overvældende<br />

tilgang til træningsaktiviteter specielt<br />

indenfor nybegyndere og ungdom – den store og<br />

glædelige interesse har næsten taget pippet fra<br />

vores trænere – men både Dorrit og Claes klarer<br />

naturligvis udfordringerne på bedste vis.<br />

Fra Margit har vi modtaget følgende:<br />

”Motionist 2 med kampdag den 17. maj er kommet<br />

rigtig godt fra start. Vi spillede mod Gilleleje<br />

hvor vi vandt 7-5, så vi fortsætter i samme ånd.”<br />

Tillykke siger vi – godt gået!<br />

Claes med sine nybegyndere<br />

Klubtilbud<br />

Boldkanon udlejes til voksne medlemmer for kr.<br />

50,00 pr. time på specielle vilkår – se opslag/hjemmeside<br />

eller kontakt et bestyrelsesmedlem.<br />

Bolde kan købes til favorable priser – kontakt et<br />

bestyrelsesmedlem.<br />

Klubben har indkøbt et restlager af DVD´er og<br />

videobånd med tennisinstruktion. Enten DVD eller<br />

video kan købes for kr. 50,00 (uhyre billigt). Kontakt<br />

Claes eller Paul Erik.<br />

Hjemmeside<br />

Husk, hvis du er i tvivl så klik ind på vores hjemmeside<br />

www.<strong>3100.dk</strong> – tennis, der jævnligt opdateres<br />

med oplysning om træning, arrangementer,<br />

resultater m.v.<br />

Kom frit frem turnering<br />

Vi havde en rigtig dejlig dag den 5. maj til Kom-frit-<br />

frem-turneringen. Rita Hagen stod ved roret og fik<br />

alle deltagere dirigeret til de rigtige baner og kampe.<br />

Der blev spillet på livet løs, og klubben var vært<br />

med en lille bid brød til de, der holdt ud. Billedet<br />

viser de mange engagerede deltagere.<br />

Parkering<br />

Husk parkering må ikke foretages på Sauntevej –<br />

det ødelægger rabatten og skaber farlige trafiksituationer.<br />

Brug enten P-pladsen ved bane 4 eller<br />

P-pladsen til højre for grusvejen ved siden af spejderhytten.<br />

Herfra er der adgang til tennisbanerne<br />

via en lille sti gennem hækken.<br />

Udfordringstavler<br />

Inden længe (hvis ikke allerede) ophænges der i<br />

klubhuset udfordringstavler – vi starter med tavler<br />

indenfor herre/dame -single , juniorer og børn.<br />

Der bliver samtidig hængt lister op i øvrige kategorier<br />

(double, mix og +60) for at vurdere behovet for<br />

udfordringstavler også indenfor disse kategorier.<br />

Sommerens arrangementer<br />

Juniortræf<br />

12. juni 10-14 i Hundested<br />

7. august 10-14 i Fredensborg<br />

14. august 10-14 i Gilleleje<br />

21. august 10-14 i Helsinge<br />

Øvrige aktiviteter<br />

25. juni klokken 10 – Damefrokostturnering<br />

v/Dorrit Danker<br />

26. juni klokken 10 – Herrefrokostturnering<br />

v/Claes og Niels Bruun<br />

2. juli klokken 10 – Familieturnering v/Jørgen<br />

Steen<br />

Vel mødt<br />

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 45


46 Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005<br />

Sussi og Leo til Hornbæk Havnefest 2005<br />

Ja! Og så er det ikke en gang løgn!<br />

Det er med stor glæde, at vi allerede nu kan løfte lidt af sløret for Havnefesten,<br />

der løber af stablen<br />

Lørdag, den 30. og<br />

søndag, den 31. juli 2005<br />

Der vil (som der skal være til havnefesten) være mange traditioner som holdes<br />

i hævd!<br />

Lørdag vil pladsen blive åbnet med sambaoptog gennem byen og ned til<br />

havnen, der vil herefter være underholdning på scenen og selvfølgelig plankedyst,<br />

hvor der allerede nu tegner sig flere gode dyster mellem diverse<br />

”kendisser” der inden for egne fagområder kæmper sig frem, for til sidst at<br />

møde den mangeårige ”plankedystmester” Hovedafdelingens formand<br />

Peter Poulsen, der garanteret igen i år møder festligt udklædt op, hvilket<br />

først afsløres når ”kåben” ryger!<br />

I molebaren har vi et bemærkelsesværdigt jubilæum, da<br />

Kaditter Kadat<br />

der begyndte at spille professionelt sammen i 1978, allerede efter to år<br />

spillede for første gang i molebaren! Kaditter Kadat har gennem alle 25 år<br />

været enestående, og bl.a. det år hvor Havnefesten for alvor var krise spillede<br />

gratis, for at hjælpe os i gang igen.<br />

Af andre traditioner kan nævnes søndagens sildebord, hvor troubaduren<br />

Nis P. underholder, derefter vil der være en lind strøm af underholdning, der<br />

går over i det næsten lige så traditionelle ”sli(d)skeræs”, som så igen afløses<br />

af Sussi og Leo der med garanti vil fylde festpladsen til sidste tomme!<br />

Havnefesten afsluttes naturligvis med Sunshine Boys i Visevers teltet,<br />

Kaditter Kadat i molebaren og festfyrværkeri af højeste karat på stranden.<br />

Der er allerede nu tilmeldt fire helt nye både til sli(d)skeræset og der kommer<br />

garanteret et par gamle kendinge og nogle stærke konkurrenter fra<br />

Gilleleje, og hvis DU eller Din arbejdsplads vil deltage, er det stadig muligt,<br />

der kan eventuelt tilbydes at bygge en båd (mod et mindre) vederlag. Tilmelding<br />

til Peter Bertram på telefon 20 26 05 92.<br />

Der er behov for mange hjælpere, og vi vil meget gerne se nye ansigter, og<br />

hvis du har en mulighed for at afse nogle timer før, under og efter havnefesten<br />

kan du sende en email til undertegnede, eller forsøge på telefon 22 25 81 00,<br />

så vil vi garanteret finde en plads til dig mellem de andre 200 hjælpere.<br />

Der vil igen i år blive produceret T-shirt til alle hjælperne!<br />

Jeg glæder mig til at se mange glade hjælpere (og selvfølgelig) en fyldt havneplads!<br />

Med festlig hilsen<br />

Erik Helmer<br />

Formand for Havnefesten


Turistforening<br />

Sankt Hans på Hornbæk Strand<br />

Program<br />

Kl. 18.00 Hornbæks restauranter byder på Sankt Hans<br />

menu<br />

Kl. 18.00-20.00 Holger Drachmann gæster Hornbæks restauranter<br />

Kl. 20.00 Sang i klitterne<br />

Kl. 21.45 Båltale v/ Kulturudvalgsformand Lillian Mathisen,<br />

Helsingør Kommune<br />

Kl. 22.00 Bålet tændes<br />

Kl. 22.30 Blue Jacket Jazzband spiller op med midsommerjazz<br />

i teltet ved Østre Mole<br />

Der er natmad i teltet på Østre Mole, som venligst er udlånt af Hornbæk<br />

Jazzklub, og der drikkes naturligvis Wibroe fadøl Sankt Hans<br />

Aften<br />

Arrangører: Fonden Hornbæk Havn – Hornbæk Turistforening –<br />

Hornbæk Bådeklub – Hornbæk Handelstandsforening<br />

Formand:<br />

Lise-Lotte Bjørnestad<br />

Tlf.: 49 70 49 02/26 28 49 03<br />

e-mail: info@hornbaek.net<br />

Næstformand:<br />

Jytte Rasmussen<br />

Tlf.: 49 70 03 81<br />

Kasserer:<br />

Per Thordal<br />

Tlf.: 49 26 22 60<br />

Sekretær:<br />

Aase Kjær<br />

Tlf.: 49 70 16 35<br />

Best. medlem:<br />

Rasmus Engeborg<br />

Tlf.: 40 40 06 06<br />

e-mail: engeborg@stofanet.dk<br />

Best. medlem:<br />

Morten Haagen Høyer<br />

Tlf.: 49 70 04 79/20 11 98 09<br />

e-mail: haagen@pc.dk<br />

Best. medlem:<br />

Jytte Madsen<br />

Tlf.: 49 70 34 90<br />

e-mail: jyttema@get2net.dk<br />

Suppleant:<br />

Barbara Mogensen<br />

Tlf.: 49 70 13 07<br />

Suppleant:<br />

Linda Duus<br />

Tlf.: 49 70 10 71<br />

e-mail: duus@duuskompagni.dk<br />

Turistinformation<br />

Lisbeth Jensen<br />

Tlf.: 49 28 17 00/48 79 86 75<br />

e-mail: lje68@helsbib.dk<br />

Hornbæk Idrætsforening · Juni 2005 47


Afsender:<br />

Hornbæk Idrætsforening<br />

Carl Bødker Nielsens Vej<br />

3100 Hornbæk<br />

Hornbæk – Løvvænget<br />

Nyistandsat halvt dobbelthus<br />

Lækkert nyistandsat halvt dobbelthus på 111 m 2 ,<br />

beliggende på lukket vej i det gamle fredelige kvarter<br />

ved søen, tæt ved byen og skolen, på skøn ugenert og<br />

solrig grund. Huset indeholder: Entré med adgang til<br />

nyindrettet brusebadeværelse med vaskesøjle, stor<br />

vinkelopholdsstue med trappe til første sal, spiseafdeling<br />

og udgang til terrasse, lækkert åbent køkken<br />

med alle hårde hvidevarer. 1. sal: Stort repos der eventuelt<br />

kan indrettes til fjernsynsstue eller arbejdsrum<br />

samt opgang til stort uudnyttet loftsrum samt to store<br />

værelser med skabe. Endvidere nyt udhus.<br />

Knt./udb 2.100.000/110.000<br />

Br./nt. 12.668/11.098<br />

Pauselån F1 7.684/6.929<br />

Bolig stuer/vær. opført<br />

111 1/2 1983<br />

Åbningstider:<br />

Mandag - torsdag 09.00 -17.00<br />

Fredag 09.00 -16.00<br />

Lørdag 10.00 -13.00<br />

Søndag 10.00 -16.00<br />

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · 4970 2304<br />

Bliv fordelskunde,<br />

og få de gode renter<br />

Med vores Fordelsprogram ved du altid, hvad du<br />

skal betale for fx billån, boliglån og kassekredit,<br />

og hvad du får i rente på din opsparing. Det er<br />

lige så let at finde ud af, hvordan du kan komme til<br />

at betale færre gebyrer. Du skal ikke bruge energi på<br />

at forhandle dig til lavere priser.<br />

Er du interesseret, eller har du spørgsmål, så ring til mig.<br />

Du kan også læse mere om Fordelsprogrammet på www.fordelskunde.dk.<br />

Åbningstider:<br />

Mandag - fredag 10.00-16.00<br />

Torsdag 10.00 - 17.30<br />

Pengeautomat alle ugens dag 6.00 - 2.00<br />

Hornbæk afdeling<br />

Ndr. Strandvej 346, 3100 Hornbæk<br />

tlf.: 49 70 25 11, telefax: 49 70 31 01<br />

Magasinpost<br />

ID-nr. 2339<br />

Solveig Kjærsgaard<br />

49 76 02 73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!