Inuit Ataqatigiit Kattuffiat, Evaluering, pdf

naalakkersuisut.gl

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat, Evaluering, pdf

Selvstyrekommissionen

Sekretariatet

Tjalfesvej 5

Postbox 469

3900 Nuuk

E-mail.: aerj@gh.gl

Nuuk, 18. august 2003

Inuit Ataqatigiit’s evaluering af/bemærkninger til Selvstyrekommissionens endelige betænkning.

Vi har primært rettet vores opmærksomhed på det udkast til Partnerskabstraktat om Grønlands

Selvbestemmelse som der er udarbejdet forslag til og skal hertil knytte disse bemærkninger:

Som helhed betragtet:

Kravet om en principiel afstandtagen til den nuværende hjemmestyreordning er efter vores opfattelse

tidens vigtigste politiske dagsorden og målsætning. Et selvstyrende lands krav på medbestemmelse

og legitime ret til selvbestemmelse til erstatning for en kolonimagts magtbeføjelser er

kodeord i den forbindelse.

Det ses af betænkningen, at dette krav synes nærmere en opfyldelse og hvis dette reelt er tilfældet,

er et af tidens højest prioriterede målsætninger dermed snart nået.

Vi bemærker med tilfredshed, at endemålet med en suverænitetsstatus for Grønland ikke er blevet

udelukket, til trods for at forfølgelsen af dette mål ikke klart har fremgået af kommissoriet for

Selvstyrekommissionens arbejde.

Med andre ord; bemærker vi med tilfredshed at man er gået i gang med dette arbejde med en god

portion politisk mod, fornuft og realpolitisk forståelse. I betragtning af at der i starten af processen

var røster fremme om, at man kun var ude efter et ”serviceeftersyn” af den nuværende

hjemmestyreordning eller et ”udvidet” hjemmestyre uden principielle ændringer, er det værd at

bemærke sig, at man alligevel er nået så langt.

Ad udkastet til Partnerskabstraktat:

Hvad Indledningen/Præamblen angår og som vi i det store og hele kan være tilfredse med, er

svagheden imidlertid den, at der i præamblen ikke er en henvisning til FN-pagtens bærende princip,

nemlig: princippet om folkenes selvbestemmelsesret. Det ville have været mere naturligt først at

indlede med dette, eksempelvis således: ”således som disse er udtrykt i FN’s Charter af 1945,

verdenserklæringen om menneskerettigheder af 1948 og lign.”

Afsnittet som begynder og slutter med ”der deler….(CESCR)” kunne således godt være kortet ned

til: ”der deler det grønlandske folks og det danske folks respekt for retten til selvbestemmelse,

demokrati og menneskerettigheder, samt kulturel mangfoldighed”; da det immervæk altid må være

principielt vigtigere, at henvise til universelle rettigheder og budskaber i en indledningstekst/Præambel.

1


Ad kapitel 2 (Selvstyrets anliggender).

Efter vores opfattelse er der hér kun tale om den danske stats mulighed for at uddelegere beføjelser,

hvilket ligger i ordet ”overgå”. Vi har fra Inuit Ataqatigiit gentagne gange sat principielle spørgsmål

ved det såkaldte ”delegationsprincip”, idet vi omvendt stedse har insisteret på at udgangspunktet i

stedet bør være det grønlandske folks egen selvbestemmelsesret. Eksempelvis kan man forestille sig

at man vendte det hele på hovedet, således at det i stedet var os der uddelegerede opgaverne i

udenrigs- og sikkerhedsspørgsmålene til Danmark, men stadig beholdt og fik præciseret at det er os

der har det politiske ansvar.

Ad kapitel 5 (Revision og evt. ophævelse af partnerskabstraktat).

At partnerskabstraktaten efter ti års forløb kan revideres kan i sig selv være forståeligt nok, men vi

må alligevel advare herimod. Da politik og i særdeleshed politiske ændringer kan ske hurtigt og kan

være svære at forudse, vil det være uklogt på forhånd at ligge sig fast på et vist antal år. Vi skal ikke

låse os fast indenfor denne ti års periode.

Hvad angår de anvendte begreber.

De danske begreber der anvendes i traktatudkastet, eksempelvis ”landsstyre” og ”landsting” bør

fuldstændig udgå. De korrekte begreber som retteligt bør anvendes og som ikke har klang af

kolonistyre er: ”den grønlandske regering” og ”det grønlandske folketing”.

Afsluttende bemærkninger.

Uden at knytte særlige kommentarer eller bemærkninger til de andre særdeles interessante spørgsmål

og emner som også er taget op i betænkningen, vil vi afslutningsvis forvarsle om, at Inuit

Ataqatigiit vil deltage medlevende og aktivt på konferencen. Vi vil ligeledes sige, at vi også

forventer at de reelle forhandlinger i forhold til den danske regering om Selvstyre indledes i år

2004, da det er vores opfattelse at Selvstyrekommissionens afsluttende betænkning er et godt

grundlag at indlede disse forhandlinger på.

Grønlands ønske om selvstyre haster. Det betyder også med andre ord, at Inuit Ataqatigiit ikke har i

sinde at anbefale en gentagelse af en ny fælleskommission bestående af lige mange repræsentanter

fra det danske Folketing og Grønlands Landsting om Selvstyreprocessen. En yderligere forhaling af

processen gennem etablering af en ny kommission kan ikke vinde opbakning hos os – det er direkte

forhandlinger der nu står for døren.

Med venlige hilsener

Josef Motzfeldt

formand

2

More magazines by this user
Similar magazines