NORDSJæLLANDS LOKALAFDELING - ADHD: Foreningen

adhd.dk

NORDSJæLLANDS LOKALAFDELING - ADHD: Foreningen

ADHD

MedleMsblad nr. 11 • 2008

NordsjællaNds lokalafdeliNg


side 5

side 9-13

side 7

side 15-19 side 21

side 23

Indhold

Gode råd før du går til

socialforvaltningen 5

Kursusoversigt 7

Søskendekursus 9-13

Forælderkursus 15-19

Adhd 21

Kommende arrangementer... 23

3


Gode råd før du går på

socialforvaltningen

ADHDnordsjælland

1. Udskriv eventuelle e-mail mellem dig og kommunen

2. Inden mødet skal du lave en liste over de ting,

du vil have at vide/spørge om

3. Skriv stikordsreferat under mødet

Familierådgivning ... er det ikke til familier, målsætning. Det kunne være områder, som

der ikke kan finde ud af at opdrage

4.

deres

Kryds af på

”Hvordan

listen, når

bliver

du

jeg

har

en

fået

bedre

svar

forælder”,

på det,

børn ... er det ikke til familier, der ikke

du

kan

vil vide

”Hvordan løser vi et konkret problem i vores

sætte grænser ... er det ikke psykologisk familie”.

bistand, der fortæller, hvordan forældrene

5. Prøv at undre dig frem for at sige ”jeg vil have”.

gør alting galt ... ?

Sig fx. ”det

En

undre

familie

mig,

kan

at

komme

jeg ikke

ud

kan

for episoder

få dækket

i deres

medicinudgifterne”

liv, hvor de

i

ikke

stedet

kan

for

se klart,

”Jeg

de

vil

bliver

have

forvir-

dækket

Der er mange forklaringer på, hvad familie-

udgifterne

ret

til

og

medicin”.

bliver fanget i nogle fastlåste roller,

rådgivning er. Familierådgivning er ikke et eller en familie kan få et handicappet barn.

krav, men et tilbud til familier, der

6.

ønsker

Bed

en

om skriftligt

I begge

svar,

tilfælde

referat

handler

og klagevejledning

det om at få sat

og

udvikling i deres liv. Det kan være familier

spørg,

der

hvornår

tingene

det

i

skriftlige

det rette lys,

svar

at

kan

få sat

forventes

orden på kaos

fungere godt eller mindre godt. Fælles for og i fællesskab at få skabt en hverdag, hvor

dem alle er, at de ønsker det bedste

7.

for

Spørg

deres

om,

barnet

hvornår

og

der

familien

skal ske

kan

opfølgning,

fungere.

hvornår

børn.

det aftalte iværksættes, hvem der skal kontakte hvem

og hvem, der

Familierådgivning

er koordinator

går i al sin enkelthed ud

I familierådgivning, som også kaldes

på at give forældre mulighed for at sparre

familiecoaching, arbejdes der med

8.

mange

det kan være

med

en

en

fordel

uvildig,

at

engageret,

være to –

uddannet,

en, der

empa-

områder med udgangspunkt i forældrenes

skriver, og

tisk

en, der

person

taler.

om

I givet

alle livets

fald

facetter,

skal rolle-

så de bliver

fordelingen aftales inden mødet.

Kilde: www.adhd.dk

5


Oversigt over kommende

arrangementer og kurser

Søskendekursus > 19-21. september 2008

Forældrekursus > 18-19. oktober 2008

ADHDnordsjælland

Medlemmer af foreningen er velkomne til at

deltage i kurser og arrangementer i andre lokalafdelinger.

Se www.adhd.dk > lokalafdelinger

7


Søskendekursus til familier med et barn der har ADHD

Søskendekursus

I MUTATIO tror vi på at samarbejde i familien giver størst udbytte. Derfor er dette kursus

for både søskende og forældre for derved at styrke fællesskabet.

Baggrund for kurset I familier med et barn med særlige behov er belastninger og bekymringer

ofte større end i andre familier. Der skal tages specielle hensyn, der er ofte

talrige besøg hos behandlere og offentlige instanser. Der er begrænsninger i udfoldelsesmulighederne

og dette betyder, at der er mindre overskud og tid til familiens øvrige

børn.

Søskende til børn med særlige behov kan føle sig udenfor og snydt for opmærksomhed,

de kan tilpasse sig situationen, blive den lille hjælper eller den umulige for at få

opmærksomhed. Jalousien kan nage overfor den søster/bror, som synes at få alt fra forældrene

og overfor kammerater, der synes at have alt. Ønsket om at være enebarn kan

følges af dårlig samvittighed. Der kan opstå drillerier i skolen på grund af en bror eller

søster.

En måde at gøre det lettere at være søskende til et barn med særlige behov er, at give

dem den mulighed, at være sammen med andre i lignende situation.

Et søskendekursus har til formål at give et frirum til at tale om ”forbudte følelser” i

trygge og strukturerede rammer. Et kursus hvor søskende kan tale om deres liv med andre

i samme situation. Et kursus hvor de kan blive klogere på sig selv og deres situation,

opleve anerkendelse af egne tanker og følelser og se egne muligheder til gavn for dem

selv som for hele familien.

Kursusformen Formen vil veksle mellem oplæg fra undervisere f.eks. ” Hvordan opleves

det, at have en søster eller bror med særlige behov” - og efterfølgende dialog og debat

mellem kursusdeltagerne.

Der vil være øvelser i små grupper, samarbejde mellem barn og forældre samt mulighed

for at skabe socialt netværk.

Der vil desuden blive taget udgangspunkt i de emner, der er behov for.

Dato Weekenden den 19 - 21. september 2008

Sted Holmen, A.H. Vedels Plads 4, 1439 København K

Deltagerantal Max. 12 børn og 24 forældre. Stadig få ledige pladser

Pris kr. 3.200 pr. deltager. Der kan via egen sagsbehandler ansøges om betaling.

Tilmelding mutatio@mutatio.dk senest 1. september 2008.

Se også side 11 for tilmelding og side 13 for ansøgning til kommunen

ADHDnordsjælland

9


Søskendekursus til familier med et barn der har ADHD

ADHDnordsjælland

Tilmelding til søskendekurset

Du er velkommen til at kopiere denne tilmeldingskupon.

Jeg/vi vil gerne deltage: 2 dages kursus 19. og 21. september 2008 på Holmen i København

Tilmeldingsfrist: Den 1. september til kursus i København

Pris: Kr. 3.200,- pr. deltager incl. overnatning, forplejning og materialer

Beløbet indsættes på konto nr.: 6301 130837

Navn på deltager/deltagere:

Barn med ADHDs køn og alder:

Hjemadresse:

Telefon:

Eventuel mail adresse:

Tilmelding sendes med post til

MUTATIO, Kirkegårdsvej 47, 4.tv, 2300 København S,

Eller pr. mail til mutatio@mutatio.dk

N.B. Du er først tilmeldt, når du har betalt og modtaget en skriftlig bekræftelse.

Der er mulighed for at søge din/jeres sagsbehandler om betaling af kurset.

Se udkast til ansøgningsskema på side 13.

11


Søskendekursus til familier med et barn der har ADHD

Forslag til ansøgning til kommunen

(Socialforvaltningens navn) + (Adresse) + (Postnummer By)

Dato

Vedrørende (barnets navn og CPR-nummer)

Ansøgning om støtte til dækning af udgifterne i forbindelse med deltagelse i Søskendekursus

afholdt af MUTATIO ApS.

Undertegnede ansøger hermed om dækning af de udgifter, som er forbundet med deltagelse

i søskendekursus (titel), der afholdes af MUTATIO ApS den (dato) på (sted).

Kurset har et indhold, som vi kan få stor praktisk glæde af i hverdagen. På kurset lægges

der særlig vægt på at give deltagerne konkrete praktiske vink på løsningen af de problemer,

det giver i dagligdagen at leve med ADHD i familien, så kurset kan dermed være med til at

afhjælpe følgerne af ADHD.

Søskendekurset er bygget op så både børn og forældre får redskaber med hjem. Kurset

afsluttes med plan for støtte og hjælp fra forældre til søskende. Søskende får sat ord på det,

der er svært og hvilken form for hjælp og støtte, de ønsker.

Et andet formål med kurset er at skabe netværk mellem deltagerne på kryds og tværs af

landet. Og det er netop den slags gensidig erfaringsudveksling og støtte, vi har brug for i

vores situation.

Kursusprogrammet er vedlagt som bilag. For yderligere oplysning om kurset henvises til

MUTATIO ApS på tlf. 22 58 30 07 (Hanne) eller 61 36 48 73 (Lone)

De udgifter, der bliver tale om i forbindelse med kurset, er (påfør de udgifter, der er relevante)

Kursudgift på (skriv beløb)

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (skriv beløb)

Transport (skriv beløb)

Pasning af barn/børn, der ikke skal med på kurset (skriv beløb)

Med venlig hilsen

(Navn, adresse og telefonnummer)

(Underskrift)

ADHDnordsjælland

13


Forældrekursus til nydiagnosticerede

Forældrekursus

Invitation til kursus nydiagnosticerede.

Kurset henvender sig til forældre, der har et barn, der har fået

stillet diagnosen ADHD indenfor det sidste 1/2 – 1 år.

Baggrund for kurset I familier med et barn med særlige behov er belastninger og bekymringer

ofte større end i andre familier. Der skal tages specielle hensyn, der er ofte

talrige besøg hos behandlere og offentlige instanser. Der er ofte begrænsninger i udfoldelsesmulighederne,

hvilket kan betyde mindre overskud og tid til familiens generelle

trivsel.

At være forældre til et barn med ADHD, giver hverdagen mange udfordringer. F.eks.

håndtering af konflikter og en følelse af ikke at gøre det godt nok, at have de rette redskaber.

Det kan være vanskeligt at opleve og erfare, hvordan vores børn ikke bliver mødt

”rigtigt” og derved ofte oplever nederlag.

Med fokus på alt det som lykkedes vil I gennem dette kursus få styrket de sider, jeres

familie også rummer. Vi arbejder med, hvordan i som forældre kan hjælpe og støtte

barnet og jer selv til at hverdagen bliver mere overskuelig.

Kursusformen Formen vil veksle mellem oplæg fra undervisere f.eks. ” Hvordan opleves

det, at have et barn med ADHD” - og efterfølgende dialog, debat og gruppearbejde.

Du får kendskab til og øvelse i at anvende effektive værktøjer og metoder, der kan støtte

din hverdag. Du vil komme til at beskæftige dig med egen forståelse, egne reaktioner

samt udveksling af viden og erfaring. Derudover vil der blive taget udgangspunkt i de

emner, der er behov for.

Desuden danner kurset rammen for mulighed for at skabe socialt netværk.

Dato Weekenden 18. - 19. oktober 2008

Sted Holmen, A.H Vedels Plads 4, 1439 København K

Deltagerantal Max 24 forældre. Vi anbefaler at begge forældre deltager

Pris kr. 3.200 pr. deltager incl. overnatning, forplejning og materialer

Tilskud Der kan via egen sagsbehandler ansøges om betaling

Se forslag til ansøgningsskema på 19

Tilmelding mutatio@mutatio.dk senest 15. september 2008

Se tilmeldingsskema på side 17

ADHDnordsjælland

15


Forældrekursus til nydiagnosticerede

Tilmelding til forældrekurset

Du er velkommen til at kopiere denne tilmeldingskupon.

ADHDnordsjælland

Jeg/vi vil gerne deltage: 2 dages kursus 18. og 19. oktober. 2008 på Holmen i København

Tilmeldingsfrist: Den 15. september til kursus i København

Pris: Kr. 3.200,- pr. deltager incl. overnatning, forplejning og materialer.

Beløbet indsættes på konto nr.: 6301 130837.

Navn på deltager/deltagere:

Barn med ADHDs køn og alder:

Hjemadresse:

Telefon:

Eventuel mail adresse:

Tilmelding sendes med post til

MUTATIO, Kirkegårdsvej 47, 4.tv, 2300 København S,

Eller pr. mail til mutatio@mutatio.dk

N.B. Du er først tilmeldt, når du har betalt og modtaget en skriftlig bekræftelse.

Der er mulighed for at søge din/jeres sagsbehandler om betaling af kurset.

Se udkast til ansøgningsskema på side 19.

17


Forældrekursus til nydiagnosticerede

Forslag til ansøgning til kommunen

(Socialforvaltningens navn) + (Adresse) + (Postnummer By)

Dato

Vedrørende (barnets navn og CPR-nummer)

Ansøgning om støtte til dækning af udgifterne i forbindelse med deltagelse

i forældrekursus afholdt af MUTATIO ApS.

Undertegnede ansøger hermed om dækning af de udgifter, som er forbundet med deltagelse

i forældrekurset (titel), der afholdes af MUTATIO ApS den (dato) på (sted).

ADHDnordsjælland

Kurset har et indhold, som vi kan få stor praktisk glæde af i hverdagen. På kurset lægges

der særlig vægt på at give deltagerne konkrete praktiske vink på løsningen af de problemer,

det giver i dagligdagen at leve med ADHD i familien, så kurset kan dermed være med til at

afhjælpe følgerne af ADHD.

Et andet formål med kurset er at skabe netværk mellem deltagerne på kryds og tværs af

landet. Og det er netop den slags gensidig erfaringsudveksling og støtte, vi har brug for i

vores situation.

Kursusprogrammet er vedlagt som bilag. For yderligere oplysning om kurset henvises til

MUTATIO ApS på tlf. 22 58 30 07 (Hanne) eller 61 36 48 73 (Lone)

De udgifter, der bliver tale om i forbindelse med kurset, er

(påfør de udgifter, der er relevante)

Kursudgift på (skriv beløb)

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (skriv beløb)

Transport (skriv beløb)

Pasning af barn/børn, der ikke skal med på kurset (skriv beløb)

Med venlig hilsen

(Navn, adresse og telefonnummer)

(Underskrift)

19


ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder

og findes i det amerikanske diagnosesystem DSM-IV.

Ved ADHD er der forstyrrelser af opmærksomhed,

aktivitet og impulsivitet.

Man taler om tre forskellige typer af ADHD

ADHDnordsjælland

ADHD – med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse

ADHD – med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet

ADHD – kombineret type med såvel opmærksomhedsforstyrrelse

som hyperaktivitet og impulsivitet

21


hold øje med foreningens hjemmeside

www.adhd.dk under nordsjællands lokalafdeling,

hvor kommende arrangementer og kurser

vil blive annonceret.

Vi vil også meget gerne starte nye forældregrupper

op til efteråret.

Ring til lokalforeningen på 4499 0111 i dagtimerne

på hverdage eller mail på nordsjaelland@adhd.dk

og bliv skrevet op.

Vi søger også forældre til voksne børn og unge

til en forældregruppe.

ADHDnordsjælland

Flere arrangementer

og kurser

til efteråret

23

More magazines by this user
Similar magazines