Aftræksproblemer og løsninger - Dansk Gas Forening

gasteknik.dk

Aftræksproblemer og løsninger - Dansk Gas Forening

Aftræksproblemer og løsninger

Jytte S. Nielsen, DGC

og

Michael Strøm, Kierulff

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013 kl. 12.04-12.40 Sal F


Hvorfor tale om aftrækssystemer?

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Lovgrundlaget

Lovgrundlaget

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Reglerne er ellers meget enkle:

1) I medfør af GR-A kapitel 6 skal aftrækssystemer til små

gasforbrugene apparater med lukket forbrænding CE-mærkes

sammen med apparatet (C6X er således forbudt).

2) I medfør af GR-A kapitel 6 skal aftrækssystemer til små

gasforbrugene apparater opsættes i henhold til fabrikantens

anvisninger.

3) Der skal udelukkende anvendes originale dele og forskelige

aftrækssystemer må ikke blandes.

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Reglerne er ellers meget enkle:

4) Følg anvisningerne, som nævnt i pkt. 2, samt reglerne i hhv. GR-A

kapitel 6 og BR10 kapitel 8.

Og alligevel går

det galt!

Få yderligere information på:

http://www.gasidithus.dk/ og http://gashaandbog.dgc.dk/

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Hvorfor går det galt?

• Er installatørerne ikke godt nok uddannet?

• Er producenternes vejledninger ikke gode nok?

• Er der ikke tilstrækkelig kontrol med arbejdet?

• Er reglerne ikke tilstrækkelige, opdaterede eller klare nok?

• Findes der ingen generelle vejledninger til branchen?

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Den gode praksis:

1) Vælg en placering af apparatet, der er hensigtsmæssig – ikke alle

placeringer er lige velgennemtænkte!

En hensigtsmæssig placering er i et bryggers eller teknikrum – ikke i

beboelsesrum (køkkener, gangarealer, værelser mv.)

2) Vælg en aftrækstype, der giver den største sikkerhed for

forbrugeren.

Vælg gerne et dobbeltvægget system (koncentrisk) – det er mere

sikkert end et enkeltvægget system (fx. split-aftræk)

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Klassificering af gasapparater i henhold til forbrændingsprodukternes

bortledningsmetode (Europæisk)

Åben forbrænding:

B11

B12

B22

B23

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Klassificering af gasapparater i henhold til forbrændingsprodukternes

bortledningsmetode (Europæisk)

Lukket forbrænding:

C32

C33

C12

C13

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Klassificering af gasapparater i henhold til forbrændingsprodukternes

bortledningsmetode (Europæisk)

Lukket forbrænding – Split aftræk:

C52

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013

C53


Regler for udførelse:

Aftræks- og indsugningssystemet fra de gasforbrugende apparater er

en del af apparatgodkendelsen, og skal installeres som anført i

installationsvejledningen.

Herudover skal installationskravene fra både Gasreglementet og

Bygningsreglementet overholdes.

Det er ikke en garanti for at reglerne overholdes alene, hvis det

udelukkende er Gasreglementet overholdes.

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Vejledninger på området:

DGC har udformet nogle vejledninger som dækker området, og går

mere i dybden:

Nr. 61 – CE-mærkning af aftræk til gasforbrugende apparater

Nr. 62 – Aftræk til gasforbrugende apparater med lukket forbrænding

Nr. 63 – Aftræk til gasforbrugende apparater med åben forbrænding

Nr. 64 – Aftræk til kaskadekoblede gaskedler

Vejledningerne kan læses online på www.dgc.dk

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Mærkning af apparat – ”ja”, men hvad med aftrækket?

I dag er apparatet mærket og det forudsættes, at aftrækket er det

korrekte!

Men kan vi altid se forskel?

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Mærkning af apparat – ”ja”, men hvad med aftrækket?

Fabrikat CE-nr.

Brændsel

Standard og

designationskode

Diameter Afstand til brændbart

Installeret af og

hvornår

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


CPD’en bliver til en CPR:

Og hva’ betyder det?

Det betyder, at Byggevaredirektivet skifter juridiskstatus fra et direktiv

(skal implementeres ved national lovgivning) til en forordning,

herefter kendt som Byggevareforordningen.

En forordning skal ikke implementeres ved national

lovgivning, det er EU lov og gælder i alle medlemslande

pr. automatik.

Mere info via www.ens.dk

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Og har det så en vigtig betydning?

- eller er det bare akademisk foreteelse?

GAD-institutterne er begyndt at forlange et CPR-mærket aftræk for at

udføre en sam-certificering med et apparat.

Det er selvfølgelig lidt underligt, at et produkt, der er CE mærket iht.

en forordning, kun kan anvendes til gasforbrugene apparater i

Danmark, når det er mærket ”ned til” et direktiv (tankevækkende –

ikke?).

Det praktiske problem er, at alle de originale mærkninger fra CPR’en

forsvinder (vigtig information til installatøren), hvis ikke

apparatleverandøren sikrer sig at disse videregives.

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Og hvad skal vi så læse i BR10 – det der ikke står i GR-A:

8.5.3 Aftrækssystemer

8.5.3.1 Generelt

Stk. 1 Bestemmelse

Aftrækssystemer skal udføres og opsættes, så der

ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning og

sundhedsmæssige gener.

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Og hvad skal vi så læse i BR10 – det der ikke står i GR-A:

(8.5.3.1, stk. 1) Vejledning

Gennemføringer må ikke svække bygningsdelenes brandmodstandsevne,

da det medfører en øget risiko for brandspredning i bygningen.

Gennembrydes en bygningsdel af et CE-mærket

aftrækssystem, skal dette være afprøvet til isolerede (ikke

ventilerede) gennemføringer i bygningsdele. Afprøvningen

skal fremgå af producentens dokumentation.

Gennembrydes en bygningsdel klasse REI 30 [BD-bygningsdel 30] af en

skakt med en skorsten i, skal skakten således udføres som en

bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30].

Røgrør bør kun monteres i opstillingsrummet.

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Og hvad skal vi så læse i BR10 – det der ikke står i GR-A:

8.5.3.3 Beskyttelse over for berøringsskade

Stk. 1 BESTEMMELSE

Aftrækssystemets overfladetemperatur må under normal drift ikke

overstige den i produktstandarden fastsatte maksimale tilladelige

temperatur.

Placeres aftrækssystemet i en skakt, på grund af

temperaturkravet, udføres skakten i overensstemmelse

med CE-mærkningen og producentens anvisninger.

Bestemmelsen gælder ikke den del af aftrækssystemet,

der er i rummet, hvor ildstedet er opstillet.

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Opsummering:

Spørgsmål og svar:

Er Installatørerne ikke godt nok uddannet?

Der findes montører, der ikke ved, at aftrækket og apparatet er én samlet

enhed!

Der findes montører, der ikke ved, at aftrækket er et systemaftræk, og at

systemerne ikke må blandes!

Der findes montører, der ikke kender forskel på et UV-bestandigt og et ikke

UV-bestandigt rør!

Der findes montører, der ikke sikrer sig, at den gamle skorsten er renset og

tilset af en skorstensfejermester inden montering af skorstens-split-aftræk!

og vi kan sikkert alle finde på flere eksempler!

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Opsummering

Spørgsmål og svar:

Er producenternes vejledninger ikke gode nok?

Generelt er vejledningerne meget fine – godt opbygget og pædagogiske med

detaljeret tegninger og illustrationer!

Der findes dog vejledninger, som bærer præg af at være direkte

oversættelser af udenlandske original udgaver, hvor danske forhold og

lovgivning ikke er beskrevet eller direkte forkert beskrevet!

Et stort problem er, at så at sige ingen af vejledningerne har beskrevet

BR10’s krav til installationen – f.eks. brandspredning!

og vi kan sikkert alle finde på flere eksempler!

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Opsummering:

Spørgsmål og svar:

Er der ikke tilstrækkelig kontrol med arbejdet?

Vi har et unikt registreringssystem i Danmark – og det skal vi værne om.

Mange andre landes myndigheder er misundelige!

Stikprøvekontrol – er det godt nok eller hva’?

Det stiller store krav ikke bare til myndighederne, men også leverandører og

installatører – og kan branchen det?

og vi kan sikkert alle finde på flere eksempler!

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Opsummering:

Spørgsmål og svar:

Er der ikke tilstrækkelig kontrol med arbejdet?

Vi har et unikt registreringssystem i Danmark – og det skal vi værne om.

Mange andre landes myndigheder er misundelige!

Stikprøvekontrol – er det godt nok eller hva’?

Det stiller store krav ikke bare til myndighederne, men også leverandører og

installatører – og kan branchen det?

Men aftrækket er altså den vigtigste komponent ift. at forhindre

kulilteforgiftning, skadelig kondens og brand!

og vi kan sikkert alle finde på flere eksempler!

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Opsummering:

Spørgsmål og svar:

Er reglerne ikke tilstrækkelige, opdaterede eller klare nok?

Her er svaret et klart ”NEJ!” Gasreglementets Afsnit A (GR-A) er ikke

nævneværdigt blevet opdateret i henved 20 år!

Der mangler en koordinering mellem GR-A og BR10 – BR10 er blevet

revideret mange gange ift. GR-A!

DGC har udarbejdet en rapport om konflikterne mellem GR-A og BR10 –

mere info hos DGC ved henvendelse hos Ianina Mofid.

Nils Lygaard (Tekniq) har skrevet artikler og holdt foredrag om emnet.

og vi kan sikkert alle finde på flere eksempler!

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Opsummering:

Spørgsmål og svar:

Findes der igen generelle vejledninger til branchen?

Her er svaret et klart ”Ja!” DGC har udarbejdet, som tidligere omtalt en

række vejledninger!

Generelt er apparatleverandørerne gode til at rådgive om egne produkter!

Markedet presses af nye aktører, som har en større viden om og erfaring

med aftrækssystemer!

og vi kan sikkert alle finde på flere eksempler!

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013


Spørgsmål

eller kommentarer

Gastekniske Dage – den 14. maj 2013

More magazines by this user
Similar magazines