Virksomhedsplan 2013 - Vesthimmerlands Kommune

vesthimmerland.dk

Virksomhedsplan 2013 - Vesthimmerlands Kommune

Virksomhedsplan

2013

Teknik og

Miljøforvaltningen

Januar 2013


Indholdsfortegnelse

Indledning 7

Udvikling siden 2007 7

Læsevejledning 8

Virksomhedsplan 2012 9

Forvaltningen 9

Sammenhænge til andre planer/dokumenter 9

Forvaltningens budget 2012 9

Kvalitetskontrakten 10

Visioner 11

Visioner i Teknik- og Miljøforvaltningen 12

Forvaltningens generelle fælles fokusområder 13

Forvaltningens specifikke fokusområder 14

Sekretariatet, Plan og Byg 15

Sekretariat-team 16

Særlige fokusområder 16

Væsentligste opgaver 17

Plan-team 20

Særlige fokusområder 20

Væsentligste opgaver 21

Byg-team 22

Særlige fokusområder 23

Væsentligste opgaver 23

Natur og Miljøafdelingen 25

Særlige fokusområder 25

Landbrug og Natur 26

Særlige fokusområder 26

Væsentligste opgaver 27

Virksomheder og Grundvand 29

Særlige fokusområder 29

Væsentligste opgaver 30

Teknik og Beredskab 35

Park, Havn & Natur 37

Særlige fokusområder 38

Park og Vej 40

Særlige fokusområder 40

Væsentligste opgaver 41

Ejendomscenter og Rengøring 44

Særlige fokusområder 46

Gis, trafik og projekter 48

Særlige fokusområder 48

Væsentligste opgaver 49

Bilag 1 1


Forord

Virksomhedsplan 2013, for Teknik- og Miljøforvaltningen, Vesthimmerlands Kommune, er sat

efter samme koncept, som den første samlede virksomhedsplan, udarbejdet 2011.

Virksomhedsplanen er udarbejdet for at give et samlet overblik over mål og handlingsplaner

i organisationen, og sikre, at de peger i samme retning. Herunder, at forvaltningens mål og

handlinger er i overensstemmelse med Vesthimmerlands Kommunes visioner, som er udgangspunkt

for planen.

Planen er en beskrivelse af, hvordan forvaltningen i sit daglige arbejde i 2013 vil udmønte de

politiske beslutninger, herunder specifikt det vedtagne budget 2013.

Budget 2013 bliver et budget, som bliver meget driftsorienteret, idet de afsatte midler primært

dækker opgaver som vedligeholdelse fx. renovering af Østermarkskolen i Aars.

Planen er tænkt til internt brug, til brug for politikerne, ledelsen og andre forvaltninger, som

kan se hvilke opgaver, der bliver løst i forvaltningen og hvilke fokusområder, forvaltningen har.

Valg af fokusområder og beskrivelser af dem er primært sket i de respektive sektioner /

teams, som løser opgaverne. Dermed, er virksomhedsplanen forankret, og der er taget ejerskab

i forvaltningen for planen og fokusområderne. Det giver incitamentet til en målrettet

indsats for at nå de opstillede mål.

Et udkast af planen blev forelagt chefgruppen for Teknik og Miljøforvaltningen til godkendelse

januar 2013. Herefter blev planen forelagt for Teknik- og Miljøudvalget til orientering den 28.

januar 2013.

God læselyst til dig, og ikke mindst, god arbejdslyst til alle forvaltningens medarbejdere.

Hilsen

Jens Chr. Olesen

Forvaltningschef

Januar 2013

5


6

Indledning


Indledning

Indledning

Udvikling siden 2007

Virksomhedsplan 2013 gælder for Teknik- og Miljøforvaltningen, Vesthimmerlands Kommune.

I 2007, da Vesthimmerlands Kommune blev dannet, var opgaverne fordelt på 2 forvaltninger;

Teknisk forvaltninge og Plan & Miljøforvaltningen.

I februar 2008 blev forvaltningerne samlet i 1: Teknik og Miljøforvaltningen.

I 2010 blev kloakforsyning, som følge af ny lovgivning, skilt fra i selskabet Vesthimmerlands

Vand A/S, men rengøringen af de kommunale bygninger kom til, som en selvstændig enhed i

Teknik og Miljøforvaltningen.

I juni 2011 blev de to eksisterende stabsfunktioner: Plan & Byg, og Sekretariatet samlet i en

stab, med 3 teams. Samtidig blev rengøringsenheden en del af ejendomscentersektionen.

Forvaltningen er i 2013 organiseret som vist figur 1. I diagrammet er angivet antal årsværk i

de respektive afdelinger. Forvaltningen beskæftiger 64 årsværk i administrationen, ca. 60 i de

grønne områder og ca. 80 i rengøringsenheden.

Forvaltningschef

Jens Chr. Olesen

Stabsfunktion

Stabsleder Kim

Stadsvold

Natur og Miljø

Afdelingschef Elise B.

Stilling

Teknik og Beredskab

Afdelingschef Jørgen

Hansen

Landbrug og Natur

Virksomheder og

Grundvand

GIS, Trafik og Projekter

Park og Vej

Park, Havne og Natur

Ejendomscenter

Vejcenter

Beredskab

Figur 1: Teknik- og Miljøforvaltningens organisering i 2013

Opgaverne i forvaltningen er planlægning, myndighedsopgaver inden for byggeri, drift og anlæg

af veje, havne, færger, grønne områder, natur, miljø og bygninger.

Plan- og Byg-teams, samt Natur og Miljø, er især karakteriseret af, at en stor del af opgaverne

er i myndighedsudøvelse ved ansøgninger fra borgere og virksomheder (byggeri,

landbrugsudvidelser, ændring af natur, vandløb o.lign.). Teknik og Beredskab tilrettelægger

og udfører i stor udstrækning drifts-, vedligeholdelses- og anlægsopgaver i lokalsamfundet,

Vesthimmerlands Kommune.

Salg af grunde, servicering af politisk udvalg og forvaltningen med mere, sker i Sekretariatsteamet.

7


8

Indledning

Læsevejledning

Virksomhedsplan 2013 starter med en overordnet beskrivelse af forudsætningerne for planen.

Herefter giver Virksomhedsplan 2013 en beskrivelse af, hvordan Teknik og Miljøforvaltningen vil

bidrage til en realisering af de visioner, der er fastlagt i ledelsesgrundlaget for Vesthimmerlands

Kommune.

Beskrivelserne af forvaltningens hovedopgaver og væsentligste projekter er opstillet efter forvaltningens

organisering.

Det vil sige, at Virksomhedsplan 2013 indledes med en beskrivelse af forvaltningen som helhed, tværgående

opgaver og fokusområder.

Derefter følger en mere detaljeret beskrivelse de enkelte afdelingers og sektioners opgaver og særlige

fokusområder, samt konkrete projekter.

Bilag 1 er en status for, hvorvidt de udpegede fokusområder i virksomhedsplanen for 2012 blev nået.


Virksomhedsplan 2013

Teknik og Miljøforvaltningen

Forvaltningen

Sammenhænge til andre planer/projekter.

Det vigtigste grundlag for virksomhedsplan 2013 er kommunens ledelsesgrundlag.

Ledelsesgrundlaget kan læses på www.vesthimmerland.dk / politiker og værdier / ledelsesgrundlaget.

Ledelsesgrundlaget beskriver visionerne for lokalsamfundet og for virksomheden,

Vesthimmerlands Kommune, samt de værdier der ledes ud fra.

De særlige fokusområder, der er fremhævet senere i virksomhedsplan 2013, er udvalgt med

udgangspunkt, i de visioner, ledelsesgrundlaget fremhæver.

Den gældende kommuneplan indeholder en række retningslinjer, som giver de rammer, forvaltningen

skal og bør løse opgaver inden for, fx i forbindelse me ansøgninger fra borgere og

virksomheder. Kommuneplanen kan læses på www.plansystemdk.dk eller www.vesthimmerland.dk

/ kommuneplan.

Kommunen har et certificeret kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Systemet er

recertificeret i juni 2012.

Forvaltningens samlede driftsbudget 2013 fordeler sig herefter således:

Forvaltningens samlede driftsbudget 2013 fordeler sig herefter således:

Driftsbudget 2013 (mio. kr.) Udgifter Indtægter

Fælles 0,7 -

Sekretariat, Plan og Byg 27,9 - 5,5

Teknik 117,3 - 40,8

Natur og miljø 17,8 - 1,2

Teknik- og Miljøforvaltning i alt 163,7 - 47,5

Følgende rådighedsbeløb blev vedtaget afsat på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget

2013:

Anlægsbudget 2013 Udgifter Indtægter

Byggemodninger 3,0 - 3,0

Anlæg i øvrigt 20,1 -

Visioner

Ledelsesgrundlaget for Vesthimmerlands Kommune fastlægger de visioner og værdier, som

den samlede forvaltning skal ledes ud fra. Visionerne er fastlagt som pejlemærker for lokalsamfundet

og for virksomheden ”Vesthimmerlands Kommune”.

9


10

Teknik og Miljøforvaltningen

Lokalsamfundet:

Gode liv

• Vi vil tilbyde borgere og iværksættere gode bo- og etableringsmuligheder

i byer såvel som på landet og i landsbyerne - med plads til

udfoldelse og virkelyst i et trygt og sikkert miljø.

• Vesthimmerland prioriterer engagement, initiativ og uddannelse.

Virkelyst

• Vi vil fastholde og tiltrække nye borgere i alle

aldersgrupper ved at være kendt som et godt

sted at leve og arbejde

• Vesthimmerland prioriterer sundhed, natur,

nærhed og ægthed

Virksomheden:

Det gode arbejdsliv

Overblik

Vækst i erhverv og bosætning skal bero på:

• Bæredygtig planlægning

• Respekt for områdets natur- og kulturværdier

• Et tæt samspil med borgerne

• Vi vil tilbyde ledere og medarbejdere udfordrende og trygge rammer for

at løse de daglige opgaver og inspirere dem til at tage initiativ og medansvar

for organisationens udvikling.

Virkelyst

Vi vil fastholde og udvikle medarbejderne samt tiltrække

nye medarbejdere ved at være kendt som en

attraktiv og spændende arbejdsplads.

Planlægning

Vores planlægning bygger på en sammenhængende

helhedstænkning hvor kvalitet er et nøgleord og

blandt andet sikres gennem målsætning og evaluering.

Visioner i Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen mener det er vigtigt, at virksomhedsplan 2013, fastlægger nogle mål og handlinger -

pejlemærker for, hvordan vi som forvaltning, kan medvirke til realiseringen af de visioner, der er for

virksomheden Vesthimmerlands Kommune.

Forvaltningen mener, at det er vigtigt, som del af virksomhedsplanen, at få fastlagt nogle mål og

handlinger – eller pejlemærker – for, hvorledes vi som forvaltning og dermed en del af virksomheden

Vesthimmerland, vil søge at bidrage til en realisering af de beskrevne visioner.


Teknik og Miljøforvaltningen

Virkelyst

Forvaltningen ønsker dialog, gennemsigtighed og åbenhed i løsningen af opgaverne. Dialogen

(med borgerne og virksomhederne)være klar og let forstålig, uden at de juridiske og forvaltningsmæssige

hensyn/regler tilsidesættes.

Vi vil sikre og fastholde gode bo- og etableringsmuligheder, både for virksomheder og borgere.

Det vil vi gøre ved at tilbyde god infrastruktur og effektiv, kvalitetssikret sagsbehandling.

Som virksomhed vil vi bevare Teknik- og Miljøforvaltningen som en god og attraktiv arbejdsplads,

med fagligt kompetente medarbejder, der yder borgerne en høj grad af service.

Medarbejderne skal opleve tillid og tryghed med faglige udfordringer i det daglige.

Medarbejderne skal opleve, at der tages ledelsesmæssigt ansvar i forbindelse med ændringer

af organisationen og prioritering af opgaver.

Samarbejde på tværs af afdelinger, sektioner og forvaltninger skal medvirke til at højne kvaliteten

og effektiviteten.

De tre ting, sammenholdt, skal medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø og en god kultur i

forvaltningen, hvilket igen kan medvirke til større effektivitet og kreativitet i et positivt miljø.

Forvaltningens virkelyst skal sammen med lokalsamfundets virkelyst bidrage til visionen om

det gode liv; dog under hensyn til hele (lokal) samfundets interesser.

Det gode arbejdsliv

Som virksomhed vil vi sikre, at sagsbehandlingen og opgaveløsningerne i lokalsamfundet gør,

at udvikling, byggeri og anlæg m.v. sker under hensyn til natur og miljø, så sundhed, trivsel

og livsglæde dermed styrkes.

Kvaliteten af sagsbehandlingen skal være høj, så borgere, ansøgere og virksomheder kan

have tillid til forvaltningens afgørelser.

Kvalitet i sagsbehandlingen kan medvirke til et fagligt attraktivt arbejdsmiljø og lyst til at

gøre en forskel.

Vi vil arbejde på at have en uformel omgangstone, med høj en grad af humor, der gør det attraktivt

at komme på arbejde.

Overblik og planlægning

I den daglige administration, sagsbehandling og planlægning vil vi, så vidt muligt, vælge bæredygtige

løsninger, der skaber balance mellem benyttelse og beskyttelse af landskab og natur

og øvrige fælles ressourcer.

Vi vil minimum fastholde værdien af kommunens aktiver; i form af bygninger, veje, havne,

færger og grønne områder. I 2012 var der afsat øgede midler til fx bygningsrenovering, mens

der i 2013 kun er afsat få midler. Den pressede økonomi i kommunen har gjort opgaven vanskeligere,

men forvaltningen vil arbejde for at fastholde værdierne.

Vi vil søge at fastholde og udvikle den nødvendige viden og knowhow i forvaltningen til løsningen

af opgaverne.

Klare mål og prioriteringer skal sammen med opfølgning på de respektive opgaver være med

til at sikre en god planlægning, såvel på opgaver, som økonomi og en kompetente medarbejderstab.

Mål og resultater

Hovedmålet for forvaltningen i 2013 er at opretholde en god service og sagsbehandling.

De mangeartede opgaver og fokusområder som beskrives i virksomhedsplanen 2013 er et udtryk

for den prioritering, som er nødvendig i forhold til de budgetmæssige ressourcer, der er

afsat af Byrådet.

Det er vigtigt at forstå, at nogle opgaver ikke er med i virksomhedsplan 2013, fordi prioriteringen

har været anderledes. Eksempler på sådanne opgaver er bl.a. tilsyn ud over de i loven

11


12

Teknik og Miljøforvaltningen

klart fastsatte og påkrævede tilsyn.

Forvaltningens generelle fælles fokusområder

Forvaltningen vil i 2013 blive styret efter fire parametre (i tilfældig rækkefølge):

1: Medarbejdertilfredshed

Medarbejdertilfredsheden skal måles ved hjælp af den lovpligtige trivselsundersøgelse. Den gennemføres

i forbindelse med arbejdspladsvurderingerne.

Medarbejdertilfredsheden skal styrkes gennem dialog og værdibaseret ledelse.

2: Faglig kvalitet

Den faglige kvalitet er udtryk for det serviceniveau de enkelte afdelinger har på de forskellige driftsopgaver.

Serviceniveauet er fastsat af Teknik og Miljøudvalget, ud fra de tildelte ressourcer og prioriteringerne.

Serviceniveauet beskrives for udvalgte opgaveområder, og der udføres løbende kontrol af serviceniveauet

på disse.

3: Økonomisk effektivitet

Den økonomiske effektivitet med fokus på forvaltningens økonomi, styres ved hjælp af månedlige LISrapporter,

suppleret med specialværktøjer i særlige opgaveområder.

Borgertilfredshed

Borgertilfredshed sikres ved en registrering og behandling af borgerhenvendelser, kontakt til og dialog

med borgere, virksomheder, handelsstand- og idrætsforeninger, landsbyråd med flere, samt tilfredshedsundersøgelser

på udvalgte områder.

Forvaltningens specifikke fokusområder

De tiltag, forvaltningen samlet vil have særlig fokus på i 2013, er beskrevet nedenfor.

Fokusområde i 2013 Servicemål

Opgavebeskrivelse For kommunen som helhed er i 2012 fastlagt servicemål i form af svartider på

kommunens mange forskellige myndighedsopgaver.

I 2013 vil vi for Teknik- og Miljøforvaltningen kvalificere servicemålene for forvaltningen

så de overfor ansøgere m.v. angiver service med flere parametre

end blot sagsbehandlingstiden.

Formål At få beskrevet nogle servicemål for forvaltningen såvel samlet set som på diverse

opgaveniveauer.

Service kan godt være andet end blot det antal dage, det tager at meddele

en afgørelse. For eksempel hvorvidt og hvordan dialogen frem til afgørelsen

o.lign. forløber. Disse øvrige servicemål søges formuleret.

Aktør/tovholder JCO og chefgruppen for Teknik og Miljø

Deadline

Fokusområde i 2013 Øget digitalisering af forvaltningens opgaver

Opgavebeskrivelse se de statslige udmeldninger. Lovgivningen betyder bl.a. at alt det fra Teknik

og Miljøforvaltningen som kan og skal digitaliseres, skal være digitaliseret senest

ved udgangen af 2016. Derudover skal digitaliseringen være af en sådan

grad, at borgerne i stor udstrækning har adgang til deres egne sager fx via

www.borger.dk

Formål Med øget digitalisering af den offentlige sektors data bliver såvel validitet af

data som hurtig tilgængelighed for såvel medarbejdere, erhvervsliv som borgere

endnu vigtigere. Gennemgangen skulle gerne anvise mulighed for bedre

ressourceudnyttelse.

Aktør/tovholder

Deadline juni 2013


Teknik og Miljøforvaltningen

Fokusområde i 2013 Interne projekter og større opgaver

Opgavebeskrivelse Oprettes en screenings-gruppe som løbende – og så tidligt som muligt

– får kvalitetssikret vores videre sagsbehandling af projekter/

ansøgninger. F.eks. ved kommunale byggerier, større vejanlæg, naturgenopretning,

shelters o.lign.

Formål Sikre at kommunale projekter, byggerier, anlæg m.v. er tilstrækkelig

belyste fra starten til at vurdere hvorvidt og/eller hvordan de kan

gennemløbe myndighedsbehandling m.v.

Aktør/tovholder

Deadline

Det forventes også at forvaltningen i 2013 vil skulle bidrage til følgende planlægningsopgaver,

hvor det primært er kommuneplanlæggerne under Kultur, Plan og

Fritidsforvaltningen som er tovholdere:

• Landbrugs- og jordbrugsplanlægning, herunder blandt andet for lokalisering af større

landbrugsbyggerier

• Klimatilpasning

• Biogasplanlægningen

• Mere detaljeret udmøntning af byudviklingsplanerne for de 4 større byer i kommunen”

På de følgende sider beskrives afdelings- og sektionsvist dels organiseringen, fokusområder

og de væsentligste opgaver som de respektive afdelinger/sektioner skal varetage i

2013.

13


14

Teknik og Miljøforvaltningen


Sekretariatet, Plan og Byg

Sekretariatet, Plan og Byg

er en stabsenhed, som referer til forvaltningschefen og har 17,1 årsværk.

Staben er organiseret i 3 teams.

Sekretariatet varetager serviceopgaver på tværs af forvaltningen og en række fag- og specialopgaver

som fx. økonomistyring, kollektiv trafik, rotter, taxibevillinger mv.

Plan-teamet varetager landzonesager og lokalplanlægning.

Bygge-teamet behandler byggeansøgninger fra det private, erhverv og det offentlige.

Stabsleder Kim Stadsvold

Byg Team

Kristina Ginnerup

Fagkoordinator

Plan Team

Sekretariat Team

Sekretariatets driftudgifter er primært tilskud til kollektiv trafik, busdrift og færgedrift, samt

rottebekæmpelse. Driftsindtægter er jordleje, samt gebyr for rottebekæmpelse.

Plan’s driftsudgifter er primært til konsulenter, fx.til planudarbejdelse.

Byg’s driftsindtægter er byggesagsgebyrer.

Driftsindtægterne og -udgifterne i forbindelse med salg af ubebyggede grunde og ejendomme

er tilknyttet udvalgets budget.

15


Sekretariatet

Sekretariat-team

er normeret med i alt 6,1 årsværk, som refererer til stabslederen.

Sekretariatet varetager tværgående opgaver på bl.a. økonomiområdet for forvaltningen, og specifikke

fagopgaver som angivet herunder.

Særlige fokusområder

Fokusområde i 2013 Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S

Opgavebeskrivelse Fokus på forenkling og effektivisering af administrative procedurer i forbindelse

med bogholderi/økonomi og vagtplanlægning. Det skal blandt andet ske ved anskaffelse

af et bedre og tidssvarende billetsystem.

Optimering af markedsføringen, herunder nyt lay-out på sejlplaner og annoncer,

aktiviteter på færgen samt pressemeddelelser.

Formål Skabe systematisk opgaveløsning og dermed bedre løsninger og overblik over

de samlede administrative opgaver for dermed at få en bedre udnyttelse af de

afsatte ressourcer.

En bedre synliggørelse af færgen kan medføre øget indtægtspotentiale.

Aktør/tovholder ANJE, TLN, HNLY

Deadline Der vil gennem hele 2013 være fokus på opgaverne.

Indkøb og implementering af billetsystem forventes i første kvartal.

16

Stabsleder Kim Stadsvold

Irene Thomasen

Grundsalg (bolig), jordudlejning

Tina L. Nielsen

Fakturabehandling, posthåndtering, taxi,

færgeri, lønindberetning

Peter Hansen

Rotteanmeldelser, fakturahåndtering,

posthåndtering

Hedvig Naur Lyngby

sekretær for forvaltningschefen, færgeri,

dagsordner

Per Larsen

Forvaltningens overordnede økonomi,

kollektiv trafik

Anette Jensen

Økonomistyring, færgeri

Bettina Breiner

Grundsalg (bolig / erhverv) jordudlejning,

grundejerforeninger, kommunikation,

webredaktør for forvaltningen


Sekretariatet

Fokusområde i 2013 Handlingsplan for rottebekæmpelse

Opgavebeskrivelse På baggrund af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

(nr. 696 af d. 26.06.2013), er der udarbejdet en handlingsplan for

rottebekæmpelsen i Vesthimmerlands Kommune. I handlingsplanen er

der opsat nogle retningslinjer og mål, som Sekretariatet og bekæmpelsesfirmaerne

skal forsøge at leve op til.

Formål At optimerer rottebekæmpelsen i kommunen og at leve op til nye krav i

bekendtgørelsen.

Aktør/tovholder TLN i samarbejde med bekæmpelsesfirma og Borgerservice.

Deadline

Væsentligste opgaver

Administration Udvalgsbetjening

Hvad

Primær udarbejdelse af dagsordener til Teknik- og

Miljøudvalgets møder og videresendelse af punkter til øvrige udvalg.

Formål

Sikre ensartet, præcis og kortfattet opstilling af dagsordenspunkterne

og kvalitetssikring af dem.

Opgavebeskrivelse

Løbende dialog med de ansvarlige for dagsordenspunkter.

Ressource

0,2 årsværk

Tidsfrist

Løbende.

Aktør

HNLY/KST

Administration Økonomistyring

Hvad

Udarbejde budgetforslag, budgetopfølgning, samt regnskab for

forvaltningens overordnede økonomi. Konsulent for andre afdelinger

vedr. økonomi og VIS.

Formål

Sikre løbende styring af overholdelse af projektbudgetterne i

Teknik og Miljøforvaltningen.

Opgavebeskrivelse

Løbende dialog med de faglige ansvarlige for projekterne i budgettet.

Ressource

0,2 årsværk

Tidsfrist

Løbende

Aktør

PEL/ANJE

17


Sekretariatet

Service Grundsalg

18

Hvor/Hvad

Hele Vesthimmerlands Kommune.

Formål

At øge omsætningen i kommunen, så der forsat er udvikling.

Opgave- /Projektbeskrivelse

At sikre gode bosætningsmuligheder, både for nuværende borgere og

tilflyttere, og dermed udvikling for kommunen. At give køberne en god

og fair behandling, så kommunen udadtil fremtræder som en god aktør

/ samarbejdspartner når det handler om køb af fast ejendom.Pålægning

af moms har været medvirkende til et fald i salget.

Ressource

0,93 årsværk.

Tidsfrist

Løbende

Aktør

BBH/IRT

Administration Færgeri

Hvor/Hvad

Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S

Formål

Rutefart mellem Hvalpsund og Sundsøre

Opgave- /Projektbeskrivelse

Færgeriet ejes af Skive og Vesthimmerlands kommuner. Den daglige

drift varetages af Vesthimmerlands Kommune.

Opgaven omfatter vagtplanlægning, brochurefremstilling, dagsorden,

rekvisitionssalg, bogføring, budget, regnskab samt statistik.

Ressource

For 2013 modtager færgeriet i tilskud - fra hver - kommune kr.

1.366.989.

Administrationsvederlaget af selskabet udgør årligt kr. 91.000, som reguleres

med KL’s fremskrivning.

Administrationen udgør ca. 3/4 - 1 årsværk.

Tidsfrist

Løbende hele året

Aktør

TLN/HNLY/ANJE/JCO


Sekretariatet

Kategori Kollektiv befordring

Hvor/Hvad

Tilbud om offentlig befordring i hele Vesthimmerlands

Kommune.

Formål

At opfylde gældende krav om befordring af skoleelever, og give

øvrige borgere tilbud om kollektiv befordring.

Opgave- /Projektbeskrivelse

Sammen med Nordjyllands Trafikselskab og Børne- og

Skoleforvaltningen, via køreplanlægning.

• at sikre befordring af folkeskoleelever i.h.t. gældende lovkrav og lokale

beslutninger om serviceniveau,

• at arbejde for kollektive trafiktilbud, der giver kommunens unge reel

mulighed for videreuddannelse og

• indenfor de givne ressourcer at arbejde for kollektive trafiktilbud til

borgere i alle dele af kommunen.

Ressource

P.t. er afsat i alt 9,7 mio. kr. til driftstilskud til lokale busruter , teletaxi

m.v. (v/NT) samt 0,7 mio. kr. til individuel handicapkørsel (v/NT).

Ca. 0,15 årsværk

Tidsfrist

Løbende med årlig deadline for køreplanlægning i februar.

Aktør

PEL

Myndighed Rottebekæmpelse

Hvor

I hele kommunen

Formål

At bekæmpe rotter i både land- og byzone effektivt.

Projektbeskrivelse

I samarbejde med en privat aktør fører Vesthimmerlands

Kommune tilsyn med alle ca. 5000 ejendomme i landzone og

landbrug i byzone 2 gange årligt. Yderligere bekæmpes de rotter,

der anmeldes af ejerne hurtigst muligt efter anmeldelsen.

Det udgør ca. 1000 henvendelser årligt.

Der laves årligt indberetning til Miljøstyrelsen om antal anmeldelser,

hvilke ejendomme, bekæmpelsesmidler osv.

Der er efter EU-udbud indgået aftale fra 1.1.2013 til 31.12.2016

med Mortalin A/S

Ressource

Rottebekæmpelsen koster ca. 0,4 mio. kr. årligt og der bruges

ca. ¼ årsværk på opgaven.

Tidsfrist

Løbende bekæmpelse, og halvårlig tilsyn.

Aktør

TLN/JPH

19


20

Plan

Plan-team

er et team med 3½ årsv. og som referer til stabslederen.

Stabsleder Kim Stadsvold

Helle Ingvardsen

Lokalplanlægning,

servitutter

Johanne Lundager

Lokalplanlægning,

arkitektur

Hanne Tobiasen

Lokalplanlægning

Ulrik Pedersen

Landzoneadministration

Teamet varetager administrationen af planloven og byggeri i det åbne land.

De primære opgaver i teamet er lokalplaner og landzoneadministration. Lokalplanerne bliver screenet

for krav om miljøvurdering. Konkrete projekter screenes, herunder landzonesager, for krav om VVM

(Vurdering af Virkninger på Miljøet) med tilhørende kommuneplantillæg.

Teamet har en del samarbejde med andre fagområder i forvaltningen, da teamet skal forholde sig til

andre fagområder fx byggeloven, beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinjer, kystnærhedszone, bevaringsværdige

kulturmiljøer, drikkevandsudpegning, jordforurening, spildevandsplan.

Der er tæt samarbejde med Kultur-, plan- og fritidsforvaltningen, som arbejder med den overordnede

planlægning, kommuneplanen.

Teamet deltager i Bygningskultur 2015, som kulturarvsstyrelsen har igangsat, i forbindelse med deres

landsdækkende gennemgang af fredede bygninger. Ligeledes varetager teamet spørgsmål vedrørende

bygningsarbejde på udpegede bevaringsværdige bygninger i kommunen.

I 2012 er der endeligt vedtaget 8 lokalplaner. Alle planer er screenet for miljøvurdering.

Der er inden årsskiftet til 2013 opstartet planlægning for 6 lokalplaner, som forventes endeligt vedtaget

i 2013. Der vil løbende indgå flere lokalplanopgaver til opstart i 2013.

Ressourcerne i teamet er i 2012 opgraderet fra 2½ årsværk til 3½ årsværk, idet landzoneadministrationen

er flyttet fra byg-team.

Landzoneadministrationen behandler årligt ca. 100-120 sager om byggeri eller ændret anvendelse af

arealer i landzone, som kræver landzonetilladelse jf. planloven. I de fleste sager er teamet i dialog med

ansøger om anvendelse og placering, inden der kan udstedes landzonetilladelse, ligesom der bruges en

del tid på vejledning om lovens bestemmelser og hensigter.

Hertil kommer vejledning og vurdering af projekter, som fører til, at der ikke skal søges land zonetil -

ladelse, eller hvor landzonetilladelsen indgår i en miljøgodkendelse.


Særlige fokusområder

Plan

Fokusområde i 2013 Skabeloner for screening

Opgavebeskrivelse Ensretning og forbedret tværfaglig sagsbehandling.

Formål Evaluering og optimering af screeningsskemaer vedr. miljøvurdering

og VVM.

Aktør/tovholder HEI

Deadline 31.12.2013

Fokusområde i 2013 Procesoptimering for lokalplaner

Opgavebeskrivelse Forbedret tværfaglig sagsbehandling.

Formål Udarbejdelse af procedure (inkl. interne høringer i kommunen).

Fokusområdet hænger tæt sammen med fokusområde for forvaltningen

vedr. tværfaglig sagsbehandling.

Aktør/tovholder HEI

Deadline 31.12.2013

Fokusområde i 2013 Bygningskultur 2015

Opgavebeskrivelse Bidrage til bevarelse af bygningsarven

Formål Afklaring af rammer for det videre arbejde

Aktør/tovholder JLU

Deadline 31.12.2013

Væsentligste opgaver

Myndighed Planlægning

Hvor/Hvad

Hele Vesthimmerlands Kommune

Formål

At understøtte udvikling i byggeriet i overensstemmelse med

gældende lovgivning.

Opgave- /Projektbeskrivelse

Lokalplanlægning, miljøvurdering og VVM, bygningsbevaring,

servitutter/deklarationer.

Ressource

2 ½ årsværk

Tidsfrist

Løbende

Aktør

JLU, HEI, HTO

21


Byg

Myndighed Landzoneadministration

Hvor/Hvad

Hele Vesthimmerlands Kommune

Formål

At understøtte udvikling i byggeriet i overensstemmelse med gældende

lovgivning.

Opgave- /Projektbeskrivelse

Landzonetilladelser og vurderinger af projekter i det åbne land, udstykningssager

og ejendomsavancebeskatnings-forespørgsler.

Ressource

1 årsværk.

Tidsfrist

Løbende

Aktør

ULPE

Byg-team

er et team med i alt 6,5 årsværk som refererer til stabslederen.

22

Stabsleder Kim Stadsvold

Kristina Ginnerup

Fagkoordinator, større byggeri

Jane Svenningsen

udstykning, sagsafslutning,

BBR

Hanne Tobiasen

Byggesager erhverv, bolig,

landbrug

Kirsten Mogensen

BBR, sagsoprettelse,

sommerhusbenyttelse,

gebyropkrævning

Kenneth H. Jensen

Større byggesager, erhverv

Karina Christensen

byggesager enfamiliershuse,

sommerhuse, legepladser,

vindmøller

Johanne Mahler

byggesager enfamiliershuse


Teamet varetager admini stra tionen af bygge loven og vedlige holdelse af BBR.

Den primære opgave i teamet er behandling af bygge ansøg ninger.

Byg

Inden en bygge til ladelse kan udstedes, skal det sikres, at projektet overholder bestem mel ser i

bygnings regle men tet. Bygge sags behand ling om fatter også undersøgelse af om bygge arbejdet

overholder en række andre lovgivninger bl.a. planlægning, miljøbeskyttelse og natur beskyttelse.

I ca. en tredjedel af sagerne er der behov for at inddrage andre myndigheder, fx. kommunens

Natur & Miljø eller eksterne myn dig heder fx miljøcentre eller Jord brugs kom mis sion.

Bygningsreglementets bestemmelser og anden lovgivning kan medføre en dialog om tilpasning

af projektet så lovgivningen kan overholdes.

Teamet behandler sager om lovliggørelse, fx hvor der ikke er søgt om en nødvendig tilladelse

før et byggearbejde er udført, og hvor vilkår stillet i en tilladelse ikke er opfyldt. Lovlig gørelser

er tidskrævende, og opgaven nedprioriteres ofte. Bl.a. undgår teamet at tage sager op af egen

drift, også selv om der er en formodning om et ulovligt forhold.

Byggesagsbehandlerne har de seneste år behandlet omkring 900 sager årligt. Det forventede

antal i 2013 er på samme niveau eller lidt flere sager.

Ud over behandling af ansøgninger yder teamet også vejledning om lov giv ningen for byggeprojekter,

der ikke skal søges tilladelse til.

Teamet varetager vedligeholdelse af Bygnings- og Boligregistret, BBR. De fleste byggesager

medfører ændringer i BBR. Dertil kommer ændringer i registret, som ikke sker i tilknytning til

en byggesag.

BBR anvendes af både mægler, borgere og andre med interesse i bebyggelser. Registret danne

bl.a. baggrund for beregningen af ejendomsværdiskatten.

De ressourcer, en konsekvent gennemgang af registret ville kræve er desværre ikke muligt lige

nu. Især tekniske anlæg kan mangle korrekt registrering og teamet opfordrer derfor til, at borgere

selv gennemgår deres BBR og melder rettelser ind, således at registret over tid kan blive

korrekt og beregningerne, der foretages som følge af registret kan blive endnu mere korrekte.

Særlige fokusområder

Fokusområde i 2013 BBR-register

Opgavebeskrivelse Vindmøller skal indberettes i BBR som tekniske anlæg.

Der skal ske kontrol af arealer på ældrecentre/plejehjem o.l.

Formål Vindmøller – Bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om

ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) §8, stk. 4.

Arealer – sikre korrekt udbetaling af boligsikring

Aktør/tovholder JSV / KAM

Deadline 31.12.2013

Fokusområde i 2013 Digitalt byggesagsarkiv

Opgavebeskrivelse Udarbejde beslutningsgrundlag samt beskrivelse af processen

og mulige forløb ved en digitalisering af byggesagsarkivet.

Formål Give offentligheden digital adgang til byggesagsarkivet og herved

reducere ressourceforbruget på forespørgsler om tegninger

og andet materiale fra arkivet.

Øge effektiviteten i sagsbehandlingen gennem lettere adgang til

tidligere sager.

Aktør/tovholder KRT

Deadline 31.12.2013 – løbende

Fokusområde i 2013 Afslutning af verserende byggesager

Opgavebeskrivelse Der skal ske opfølgning på verserende byggesager med henblik

på afslutning.

Formål Sikre at BBR er ajourført, hvilket blandt andet medfører korrekt

ejendomsvurdering, mv.

Aktør/tovholder JSV / IRT

Deadline 31.12.2013

23


Byg

Væsentligste opgaver

Myndighed Byggesagsbehandling

24

Hvor/Hvad

Hele Vesthimmerlands Kommune

Formål

At løse myndighedsopgaver i henhold til bl.a. byggeloven og plan loven,

at støtte udviklingen i byggeriet i over ens stem melse med gældende lovgivning.

Opgave- /Projektbeskrivelse

Byggesagsbehandling og BBR.

Ressource

6,4 årsværk

Tidsfrist

Løbende

Aktør

HTO, JSV, KCH, KHJ, KAM ,KRT, JOHM


Natur og Miljø

Natur og Miljøafdelingen har en afdelingschef, en sekretær og to sektioner. Afdelingschefen

refererer til Forvaltningschefen.

Afdelingen består af de to sektioner Landbrug og Natur samt Virksomheder og Grundvand. I alt

i afdelingen er der 22,1 årsværk.

Afdelingschef

Elise B. Stilling

Administration

Hanne Magnussen

Natur og

Landbrug

Virksomheder og

Grundvand

Driftsbudget

1 Vesthimmerlands

Kommune

Udgift Indtægt

180 Teknik- og

miljøforvaltning

180113 Natur & Miljø 5.350.108 1.000.000

Udgifterne er primært til vedligeholdelse af vandløb og til konsulenthjælp i forbindelse med

tilsyn, tilladelser og godkendelser, samt planlægning på vandområdet.

Indtægterne stammer fra brugerbetaling for tilsyn og godkendelser

De to sektioner ledes af hver sin sektionsleder, som har en koordinerende funktion, med

et fagligt ansvar for hvert hovedfagområde. I fællesskab lægger lederne den faglige linje i

sagerne og aftaler den interne ressourcefordeling. Afdelingschefen er personaleansvarlig.

Natur- og miljøområdet er underlagt et certificeret, lovbestemt kvalitetsstyringssystem.

Certificeringen opnåede vi i juni 2009 og blev recertificeret i juni 2013. I kvalitetspolitikken og

systemet er der beskrevet, hvilke mål afdelingen har, og hvordan den udfører sit arbejde.

I systemet er der en kompetenceplan, som beskriver de nødvendige kompetencer, der skal

til for at udføre arbejdet. Systemet gør medarbejdernes kompetencer op. Hvis der mangler

kompetencer, skal de så vidt muligt indkøbes.

På dette grundlag tilrettelægges kursusaktiviteten under hensyn til budgettet.

I 2012 fik afdelingen udarbejdet og godkendt vandhandleplan, 5 naturhandleplaner,

vandforsyningsplan og spildevandsplan. I 2013 skal disse mange planer implementeres,

foruden at der skal udarbejdes en affaldsplan. Desuden skal de mange nye it-systemer

indarbejdes.

Fokusområde i afdelingen i 2013 vil være implementeringen af vand- og naturhandleplaner,

som er en tværgående opgave, og en forbedring af VVM-afgørelser.

25


Natur og Miljø

Særlige fokusområder

Fokusområde i 2013 Indsatsen på vand- og naturplanområdet

Mål Få organiseret det meget store arbejde, så implementeringen kan foregå

efter handleplanerne og sådan, at kommunen kan få del i de afsatte

midler. Desuden skal der skabes mulighed for, at en række medarbejdere

kan få lejlighed til at arbejde med projekter.

Proces og aktivitet Der etableres en projektorganisation med projektgruppe for spildevand,

vådområder, vandløb og natur. Grupperne ledes af en projektleder med

reference til afdelingschef og sektionsleder.

Aktør/tovholder EBS

Deadline December 2013.

Fokusområde i 2013 Forbedre VVM screening

Mål Blive bedre til at lave VVM-screeninger og miljøvurderinger

Proces og aktivitet Arbejdet begynder med et internt fælleskursus i januar 2013, som fokuserer

på procedurer, indhold og formål med en VVM.

Den erhvervede viden vil vi bruge året igennem til at forbedre kvaliteten

af VVM-arbejdet.

Aktør/tovholder EBS

Deadline December 2013.

26


Landbrug og Natur

er en sektion som referer til afdelingschefen i Natur og Miljø og har 12,6 årsværk.

Sektionsleder

Flemming Andersen

Natur og Miljø

Landbrugsgruppen

Bente Nors

Carl Erik Bruntse

Lene Andersen

Lene Louise Buur

Lise Overgaard

Olav Dyhrberg Fogtmann

Naturgruppen

Lone Kjær

Per Egge Rasmussen

Signe Skov Andersen

Lise Overgaard

Vandløbsgruppen

Camilla Ståle Sundstrup

Henrik Gorm Hansen

Livinus I. Ugwoke

Lene Andersen

Lene Louise Buur

Landbrug og Natur løser hovedsageligt myndighedsopgaver i det åbne land inden for naturbeskyttelse,

vandløb og landbrug.

Godkendelse af husdyrbrugenes udvidelser er en kompleks proces, der skal sørge for at undgå

skader på natur og miljø.

En stringent lovgivning, der betød, at næsten alle ændringer på et husdyrbrug skulle miljøgodkendes,

er siden marts 2011 blødt op og nye områder bliver løbende omfattet af disse lempede

regler. Det medfører, at en del projekter kan gennemføres via anmeldelser frem for en mere

tidskrævende miljøgodkendelsesproces.

I det åbne land varetager sektionen, desuden på beskyttelsesområdet et stort antal andre forskelligartede

opgaver, som eksempelvis administration og registrering af beskyttet natur, tilsyn

med sten- og jorddiger, offentlighedens adgang til naturen og tilsyn med fredninger.

Staten har planlagt at analyse kommunens § 3 beskyttede områder i 2013.

På vandløbsområdet skal balancen mellem afvanding og gode betingelser for dyr og planter findes

i de mange forskellige vandløb; forhold, der også skal varetages ved ekstreme vejrsituationer.

Som konsekvens af de mange vandløbsprojekter i forbindelse med vandhandleplanen vil der

være behov for omfattende revidering af vandløbsregulativer og forbedring af kendskabet til de

private vandløb.

Afledning af regnvand fra de stadig større tagflader og faste arealer på et husdyrbrug er en

særlig opgave, når løsningen er udledning til vandløb.

En anden særlig opgave i sektionen er tilsyn med og godkendelse af de 4 dambrug i kommunen.

Med den endelige vedtagelse af Statens natur- og vandplaner og godkendelse af de kommunale

natur- og vandhandleplaner er sektionen tillagt nye og omfattende arbejdsopgaver. Løsning af

disse opgaver søges løst primært internt gennem projektgrupper.

Der er oprettet projektgrupper indenfor vådområder, naturprojekter og vandløbsprojekter.

Sektionen forventer i 2013 at skulle bidrage med en væsentlig indsats med et tillæg til kommuneplanen

med henblik på udarbejdelse af retningslinjer, der udpeger og sikrer særlige værdifulde

landbrugsområder for hele kommunen.

Fokusområde i 2013 En mere naturlig natur

Mål Kommunen ønsker at bekæmpe invasive plantearter som primært

glansbladet hæg og rynket rose samt i mindre omfang canadisk og sil-

27

dig gyldenris og japansk og kæmpepileurt.

Proces og aktivitet I første omgang vil en bekæmpelse skulle hindre en yderligere spredning

af de invasive arter først og fremmest i og til naturarealer men


Landbrug og Natur

Særlige fokusområder

Fokusområde i 2013 Landbrugstilsyn

Mål At foretage flere uanmeldte tilsyn og dermed indhente bedre viden om

de faktiske miljømæssige forhold på en landbrugsbedrift og i sidste ende

nedsætte belastningen af miljøet.

Proces og aktivitet Landbrugsgruppen foretager årligt godt 200 varslede tilsyn på husdyrbrug.

Varslingen sker ved brev mindst 14 dage før besøget og begrundes

i reglerne efter retssikkerhedsloven.

Fokusområde i 2013 Rydning af fortidsminder

Mål Kommunen ønsker at pleje gravhøje. I 2013 fokuseres hovedsageligt på

højgrupper, markante gravhøje og særlige fortidsminder fx langdysser.

28

Erfaringsmæssigt konstaterer vi til tider ved tilsynene, at der er sket tilretninger

i driften indenfor varslingsperioden.

Miljøstyrelsen har da også flere gange påpeget, at kommunerne foretager

for få uanmeldte tilsyn.

Ca. 10 % af de planlagte ordinære tilsyn udvælges tilfældigt til et uvarslet

tilsyn. Tilsynet kan foretages med mindre begrænsninger og stadig

indenfor retssikkerhedslovens bestemmelser.

Aktør/tovholder Landbrugsgruppen. FAN er tovholder.

Deadline Slutningen af 2013.

I 2013 skal der også laves en plan for fremtidens løbende pleje af gravhøje,

så alle fortidsminder kan blive plejet i fremtiden.

Bedre formidling omkring de mest markante fortidsminder.

Proces og aktivitet Rydning af fortidsminder sker i tæt samarbejde med lodsejeren.

Der skal foretages rydning af gravhøje og deres nære omgivelser.

Gravhøje, der bærer tegn på slid fra græssende dyr, skal hegnes. Bedre

og tydelig offentlig adgang, hvor det er muligt. Mere formidling i form af

informations/kortborde, som skal laves i samarbejde med museet.

En del af opgaven er at skabe økonomisk grundlag for at få udført plejen.

Aktør/tovholder LNK er tovholder med hjælp fra LEL.

Deadline Udgangen af 2013.

Fokusområde i 2013 En mere naturlig natur

Mål Ansøgning om støtte fra Grøn Vækst til etablering af græsningsselskab

på ca. 450 ha med fokus på pleje af kyst- og engfugle Nordjylland.

Dermed skabe større sammenhængende engfugle lokaliteter i

Vesthimmerlands-, Jammerbugt -, Mariagerfjord-, Rebild- og Aalborg

Kommuner

Proces og aktivitet Gennem etablering af hegn, generel engfugle pleje, forbedret adgang

til naturen og formidling vil lodsejere, Agri Nord og ovenstående kommuner

sikre og forbedre naturtilstanden, samt bevidstgøre de mange

biologiske værdier omkring de truede enge.

Aktør/tovholder PRA / LEL

Deadline Udgangen af 2013


Væsentligste opgaver

Landbrug og Natur

Myndighed Landbrug

Formål

Landbrugsdriften sker efter fastlagte regler i god balance og

harmoni med omgivelserne.

Opgaven

Opgaven omfatter primært:

- Tilsyn med anlæg og arealer på husdyrbrug

- Miljøgodkendelse af husdyrbrug

- Miljøtilladelse af husdyrbrug

- Behandling af anmeldelser

- Erklæringer

Ressource

5 årsværk

Aktør

Landbrugsgruppen

Myndighed Natur på land

Formål

Løsning af opgaver i henhold til bl.a. Naturbeskyttelsesloven

Opgave

Opgaven omfatter primært:

- Indsats- og handleplaner for Natura 2000 områder

- Sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven

- Data- og kortopdatering

- Udtalelser til miljøgodkendelser og lokalplaner

- Bygge- og beskyttelseslinjer

- Fredninger. Tilsyn og planlægning af pleje af private

arealer

- Planlægning af naturgenopretningsprojekter

Ressource

3 årsværk

Aktør

Naturgruppen

29


Landbrug og Natur

Myndighed Vandløb

30

Formål

Løsning af opgaver i forbindelse med vandløbs- og okkerloven samt

dambrugsområdet.

Opgave- /Projektbeskrivelse

Opgaven omfatter primært:

- Indsats- og handleplaner for vandplanen

- Tilsyn med vandløb og digelag

- Godkendelse og tilsyn med dambrug

- Administration af vandløbs- og okkerloven

- Indvindings- og udledningstilladelser af overfladevand

- Vandløbsregulativer

- Vandløbsforbedrende projekter

Ressource

3 årsværk

Aktør

Vandløbsgruppen med assistance fra styregruppen for vandplaner


Virksomheder og Grundvand

Virksomheder og Grundvand

er en sektion som refererer til afdelingschefen i Natur og Miljø og har 7½ årsværk.

Sektionen arbejder med et bredt udvalg af myndighedsopgaver, fra drikkevandforsyning, jordforurening,

spildevand til miljøgodkendelser og miljøtilsyn på industrivirksomheder. Sektionen

er tildelt 7½ årsværk fordelt på 8 medarbejdere.

På grund af det meget brede udvalg af opgaver, fordelt på relativt få medarbejdere, stilles

store krav til den enkelte medarbejders kompetencer og fleksibilitet. Den fortsatte udvikling i

øget antal arbejdsopgaver, der skal løses med færre medarbejdere, stiller samtidig skarpe krav

til løbende prioritering af ressourcer, og det har været nødvendigt at nedprioritere stadig flere

opgavetyper. 1

Særlige fokusområder

Fokusområde i 2013 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet

Process og aktivitet Udarbejdelse af indsatsplaner i samarbejde med vandværker og

øvrige interessenter.

Mål Sikre beskyttelse af drikkevandet.

Aktør/tovholder BEG og DOB

Deadline Område Aars, 2013

Område Vognsild, 2013/2014

Fokusområde i 2013 Spildevand i områder udpeget til forbedret rensning

Proces og aktivitet Gennemgang af spildevandsanlæg i de udpegede områder

(Ullerup og Klotrup/Bygum ), samt efterfølgende identifikation

og implementering af løsning (lokal eller kloakering).

Mål Reducere næringsstofbelastningen i de udpegede områder.

Aktør/tovholder LBH og BEG

Deadline Lokal løsning, 1. juli 2014

Kloakering, 2015

1 Afventer afklaring fra Naturstyrelsen med hensyn til de krav der kan stilles i ”nitratfølsomme indvindingsområder”/”indsatsområder med hensyn til ni-

trat”.

Sektionsleder

Vakant

Industrimiljø

Anna Elise Jansen

Lise B. Harbo

vakant

Spildevand

Bastian E. Jensen

Lise B. Harbo

Grundvand og vandforsyning

Bastian E. Jensen

Dorthe Berg

Irene Thomasen

Jordforurening og olietanke

Christian Olesen

Stine U. Dauggaard

Anna Elise Jansen

Råstoffer

Christian Olesen

31


32

Virksomheder og Grundvand

Fokusområde i 2013 Affaldsplan

Opgavebeskrivelse Udarbejde ny affaldsplan med beskrivelse af de nuværende affaldsforhold

i kommunen samt identifikation og vurdering af fremtidige indsatsområder.

Formål Sikre effektiv og fremtidssikret affaldshåndtering i kommunen.

Aktør/tovholder LBH

Deadline 31-12-2013

Væsentligste opgaver

Myndighed Jordforurening

FAKTA

• Miljøgodkendelse meddeles

efter ansøgning fra

virksomheden.

• Miljøgodkendelse

annonceres i de lokale

aviser og på kommunens

hjemmeside.

• Miljøgodkendelsen giver

virksomheden ret til at

forurene men beskytter

samtidig naboer og miljø.

• Virksomheden opnår 8 års

retsbeskyttelse på

miljøgodkendelsen.

Hvad

Kontrol og håndhævelse.

Formål

Myndighedsopgaver i henhold til jordforureningsloven, miljøbeskyttelsesloven

og anden relevant lovgivning.

Opgavebeskrivelse

Løsning af myndighedsopgaver efter jordforureningsloven – f.eks.:

- §8 tilladelser til ændret anvendelse

- §19 tilladelser til genanvendelse af forurenet jord

- Påbud ved forurening

- Indeklima som følge af forurening

- Jordflytning

- Løbende opdatering af områdeklassificering

- Forurening af villaolietanke

- Interne høringer i forbindelse med plan-/byggesager

- Tilsyn med frivillige oprensninger

Tilsyn med mulige forureninger ved brand, trafikuheld og lignende.

Godkendelse af jordvarmeanlæg.

Ressource

1,2 årsværk

Tidsfrist

Løbende.

Aktør

CHO, SUD, AJN

Myndighed Industrimiljø

Hvad

Kontrol og håndhævelse.

Formål

Minimering af miljøbelastning fra industri og private gennem kontrol og

håndhævelse af miljølovgivningen.

Opgavebeskrivelse

Udarbejdelse af miljøgodkendelse til godkendelsespligtige virksomheder

i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen, samt efterfølgende tilsyn

med at miljøgodkendelsens vilkår overholdes.

Tilsyn med overholdelse af miljølovgivningen hos øvrige virksomheder

og private.

Ressource

2,0 årsværk

Tidsfrist

Løbende.

Aktør

AJN, SUD, LBH, CHO


Virksomheder og Grundvand

Myndighed Spildevand

Hvad

Kontrol og håndhævelse.

Formål

Sikre at spildevand afledes efter gældende lovgivning samt at

den miljømæssige belastning af recipienter reduceres.

Opgavebeskrivelse

Meddelelse af tilslutningstilladelse til industrielt spildevand til offentlig

kloak samt tilhørende tilsyn.

Meddelelse af tilladelser for afledning af spildevand i det åbne

land.

Udarbejdelse af spildevandsplan og tilhørende tillæg.

Tømningsordning for bundfældningstanke

Ressource

1,0 årsværk

Tidsfrist

Løbende.

Aktør

LBH og BEG

Myndighed Olietanke og andre tankanlæg

Hvad

Kontrol og håndhævelse.

Formål

Kontrol med olietanke.

Opgavebeskrivelse

Vurdering af anmeldelser om etablering og sløjfning af olietanke

samt eventuelt tilsyn i forbindelse med fjernelse af større nedgravede

tanke.

Tilsyn med større tankanlæg samt opfølgning i forbindelse med

inspektioner af tanke over 6.000 liter.

Tilsyn på benzinstationer.

Ressource

0,3 årsværk

Tidsfrist

Løbende.

Aktør

CHO, SUD

Myndighed Svømmebade

Hvad

Kontrol og håndhævelse.

Formål

Godkendelse og tilsyn med svømmebade.

Opgavebeskrivelse

Godkendelse i forbindelse med etablering eller ændring af

svømmebade.

Tilsyn og kontrol med overholdelse af krav til vandkvalitet.

Ressource

0,3 årsværk

Tidsfrist

Løbende.

Aktør

LBH

33


34

Virksomheder og Grundvand

Myndighed Råstoffer

Hvad

Kontrol og håndhævelse.

Formål

Sikre at indvinding af råstoffer sker i overensstemmelse med gældende

lovgivning.

Opgavebeskrivelse

I forbindelse med etablering af nye råstofgrave meddeles gravetilladelse.

Der gennemføres tilsyn med aktive råstofgrave samt i forbindelse med

reetablering.

Ressource

0,3 årsværk

Tidsfrist

Løbende.

Aktør

CHO

Myndighed Grundvand og vandforsyning

Hvad

Kontrol, håndhævelse og planlægning.

Formål

Sikre hensigtsmæssig anvendelse og fordeling af grundvandsressourcen,

med hensyn til både drikkevand, erhverv og naturen.

Sikre at drikkevandet overholder kvalitetskravene.

Sikre fremtidig vandforsyning gennem udarbejdelse af indsatsplaner

til beskyttelse af grundvandet samt vandforsyningsplan til forsyning af

hele kommunen.

Opgavebeskrivelse

• Tilladelser til at etablere boringer og tekniske anlæg

• Tilladelser til indvinding og behandling af grundvand

• Tilsyn med vandværker og boringer

• Kontrol af drikkevandskvaliteten

• Planlægning (vandforsyningsplan og indsatsplaner)

Ressource

2,0 årsværk

Tidsfrist

Løbende.

Aktør

BEG, DOB, IRT


Virksomheder og Grundvand

Myndighed Erhvervsaffald

Hvad

Kontrol og håndhævelse.

Formål

Tilsyn og håndhævelse af håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald.

Opgavebeskrivelse

Regler for håndtering og bortskaffelse af affald fremgår af affaldsbekendtgørelsen,

mens affaldsordninger er beskrevet i

kommunens regulativer.

Opgaver:

• Udarbejdelse og vedligeholdelse af affaldsregulativer

• Klassificering af erhvervsaffald

• Tilsyn og håndhævelse i forbindelse med håndtering og

bortskaffelse af affald

• Tilsyn og kontrol i forbindelse med eksport/import af affald.

• Affaldsregistrering - vurdering og kontrol med transportører,

indsamlere og behandlere.

Affaldsdata – vurdering og kontrol med indberetninger.

Ressource

0,4 årsværk

Tidsfrist

Løbende.

Aktør

35


36

Virksomheder og Grundvand


Teknik og Beredskab

Teknik og Beredskab

Afdelingen blev etableret den 1. januar 2010, i forbindelse med en større organisationsændring

i Teknik og Miljøforvaltningen. Afdelingen ledes af en afdelingschef der indenfor det tekniske

område refererer til Forvaltningschefen for Teknik- og miljøforvaltningen, og indenfor beredskabsområdet

til Beredskabskommissionen.

Afdelingschef

Jørgen Hansen

Park og Vej

sektionsleder Henrik

Jensen

GIS, Trafik, Projekter

sektionsleder Jørgen

Kristensen

Vejcenter

sektionsleder Louise

Ingemann Broberg

Park, Havne, Natur

sektionsleder Carsten

Agesen

Ejendomscenter

sektionsleder Tomas

Mørk

Beredskab

beredskabschef Jørgen

Hansen

Det tekniske område er opdelt i 5 sektioner, Park, Havne og Natur – Gis, Trafik og Projekter -

Park og vej - Vejcenter - Ejendomscenter.

Hver af de fem sektioner ledes af en sektionsleder som har udelegeret ansvar og kompetence

til en række selvledende ressourcepersoner med hver sit hovedfagområde.

Afdelingschefen er trivselsansvarlig, og skal sikre et ligeværdigt sammenhæng mellem den enkelte

medarbejders ansvar og kompetence. Afdelingschefen skal sikre at afdelingen til stadighed

er en spændende og attraktiv arbejdsplads der kan fastholde og tiltrække personale, som

en del af fastholdelsen vægtes social ansvarlighed højt.

Afdelingschefen skal sikre det nødvendige rum til faglig og personlig udvikling i afdelingen,

herunder tilførsel af nødvendig kompetence i takt med samfundsudviklingen. Det påbegyndte

arbejde med udarbejdelsen af en individuel udviklingsplan for hver enkelt medarbejder, i henhold

til aftalen om kompetenceudvikling indgået mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere,

vil blive færdiggjort i 2013. Den enkelte medarbejder er sammen med afdelingens ledelse ansvarlig

for vedligeholdelse af opnået kompetence, for derved at bevare sin styrke på arbejdsmarkedet.

Afdelingschefen er ansvarlig for at afdelingens opgaver løses på et højt fagligt niveau i et samspil

med politikere, den øvrige organisation og afdelingens brugere.

Markedsføring skal synliggøre vores drift og projekter for både interne og eksterne kunder og

tydeliggøre for kunderne hvad de får for deres penge. Markedsføringen skal bidrage til at skabe

identitet og stolthed hos medarbejderne, og vise at kommunen er en attraktiv arbejdsplads,

for at skabe bedst muligt grundlag for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden.

Interne og eksterne kunder vil altid blive mødt med en positiv indstilling til opgaven og får en

god og ærlig forklaring på spørgsmål.

Afdelingen udarbejder i fællesskab, styret af afdelingschefen en handlingsplan der indeholder

servicemål og investeringsplaner ud fra politiske ønsker, visioner og de tildelte økonomiske ressourcer.

37


38

Teknik og Beredskab

Fokusområde i 2013 Tilgængelighed

Opgavebeskrivelse Fokus på tilgængeligheden i forbindelse med udførelsen af afdelingens drifts og

anlægsopgaver, samt indgå i en tættere dialog med DH´s tilgængelighedsudvalg.

Formål Sikre at afdelingens drift og vedligeholdelsesarbejder samt anlægsarbejder

lever op til lovgivningens tilgængelighedskrav, og handicappolitikken

i Vesthimmerlands Kommune.

Aktør/tovholder JHA

Deadline Gennem hele 2013 vil der være fokus på opgaverne

Fokusområde i 2013 Videreudvikle HelhedsOrienteret Drift/Dialog (HOD) i Afdelingen

Opgavebeskrivelse Videreudvikle Helhedsorienteret drift/dialog i afdelingen gennem åben og synlig

ledelse, forventningsafstemning og et tillidsfuldt samarbejde sektionerne imellem.

Formål Sikre en smidig og effektiv opgaveløsning med færrest mulige administrative

rutiner for at løse opgaven.

Aktør/tovholder JHA i samarbejde med sektionslederne

Deadline Løbende organisationsudvikling


Park, Havn & Natur

Park, Havn & Natur

er en sektion der refererer til afdelingschefen i Teknik & Beredskab. Sektionen har 4½ årsv

+ 1 skov- og landskabsingeniørstuderende.

Særlige fokusområder

Sektionsleder

Carsten Agesen

Naturpleje / grønne

områder

Lene Larsen

Naturformidling /

vejledning

Karin Winther

Havne

Vakant

Aars Flyveplads

Anette Ervolder

Fokusområde i 2013 Genudbud af jagt

Opgavebeskrivelse I 2013 skal jagten i de tre kommunale plantager udbydes.

Samtidigt udløber udbuddet for græsklipning.

Formål At leve op til kommunens udbudsstrategi.

Aktør/tovholder LEL

Deadline april 2013

Fokusområde i 2013 Naturvejleder

Opgavebeskrivelse Med udgangspunkt i kommuneplan- og bæredygtighedsstrategi.

Samt afsæt i Vesthimmerlands unikke natur- og kulturværdier.

Udvikles natur- og kulturtilbud, som bygger på natur,

leg, læring samt fysisk udfoldelse i en autentisk naturarena.

Naturvejlederen skal desuden sikre koordinering og effektivisering

af diverse tiltag og endelig ved brug af udarbejdelse af

PR-strategi, være med til at sætte bredt fokus på natur- og

kulturformidling.

Formål Naturformidlingstilbud med henblik på læring, sundhedsforebyggelse

(naturen som arena), attraktiv bosætning og turisme.

Aktør/tovholder KWI

Deadline 2013

39


40

Park, Havn & Natur

Fokusområde i 2013 Overblik over indtægter på havneområdet

Opgavebeskrivelse Gennemgang af havnens indtægter med henblik på at finde fejl

og mangler

Formål Et overblik over havnens indtægter og mangel på samme vil give

flere indtægter til kommunen og mere orden og overblik over lejekontrakter

m.v.

Aktør/tovholder

Deadline 31.12.2013

Fokusområde i 2013 Skiltning, hjemmeside og havneregulativ

Opgavebeskrivelse Opdatering af skiltning på havnene samt opdatering og opfriskning

af hjemmeside evt. med elektronisk pladsbestilling af faste

bådpladser samt opkobling til vejrstation.

Yderligere udarbejdes et fælles havneregulativ så regler for brug

af havnefaciliteterne er tydelige og ens for alle brugere.

Formål At opgradere serviceniveauet i havnene til glæde for havnens

brugere, turister og sejlere.

Aktør/tovholder

Deadline 31.12.2013

Fokusområde i 2013

Realisering af Byfornyelsesprojekter og

Udviklingsprojekter

Opgavebeskrivelse I 2013 skal baneparkerne i Aalestrup og Løgstør realiseres

Formål Udvikle kommunens grønne områder for at skabe oplevelser, livsglæde

og sundhed for borgerne.

Aktør/tovholder CAG

Deadline 31.12.2013


Park, Havn & Natur

41


42

Park og Vej

Park og Vej

er en sektion, der refererer til afdelingschefen for Teknik og Beredskab og har 58 fuldtidsansatte og

3 sæsonansatte.

Park og Vej er en udførende driftsenhed for kommunens veje, grønne områder, havne, naturpleje

inkl. udendørs arealer på institutioner og skoler. Derudover arbejder sektionen med borgerhenvendelser,

fx. huller i vejene, styring af vintertjenesten / vinterberedskab og samarbejde med mange

underentreprenører. Det årlige budget i 2013 er på 38.066.965 kr.

Sektionsleder

Henrik Jensen

Særlige fokusområder

Driftsassistent

Leif V. Nielsen

Driftsassistent

Jan Flindt

Administration

Hanne Christoffersen

Lone S. Eriksen

Værkfører Hornum

Orla Pedersen

Fokusområde i 2013 Gravetilladelser

Opgavebeskrivelse Øget kontrol med gravetilladelser før, under og efter.

Formål Sikre at entreprenørerne overholder de stillede krav.

Aktør/tovholder Park og Vej/ LVN

Deadline Løbende

Fokusområde i 2013 Grønne områder

Opgavebeskrivelse Omlægning af plejekrævende arealer

Formål Effektivisering af arbejdsgange og ressourcer.

Aktør/tovholder Park og Vej

Deadline Løbende

Holdleder Farsø

Jan Persson

Holdleder Aalestrup

Jens Martin Kristensen

Holdleder Løgstør

André Christensen

Aars by

Jan Flindt

Værksted Løgstør

Egon Kristensen

Fokusområde i 2013 Medarbejderudvikling

Opgavebeskrivelse Udvikling af medarbejderne til teambaseret ansvarsfølelse og selvstændighed

i forbindelse med det daglige arbejde.

Formål Park og Vej ønsker at medarbejderne i stor grad udviser et fælles

ansvar, og selvstændigt kan tage beslutninger i forbindelse med

planlægning af det daglige arbejde. Ved at fokusere på ejerskab

for opgaverne, forventes effektivitet og fleksibilitet at blive endnu

mere synlig.

Aktør/tovholder Park og Vej

Deadline Løbende


Væsentligste opgaver

Park og Vej

Drift Administration

Hvad

Park og Vej Hornum

Formål

Daglig drift

Opgavebeskrivelse

Borgerhenvendelser, administrative opgaver, lønstyring, administration

af jobtilskud, ressourcestyring, kurser, budgetopfølgning.

Ressource

5 årsværk (administration)

Tidsfrist

Løbende

Aktør

HJE

Drift Gravetilladelser

Hvad

Park og Vej Hornum

Formål

At godkende og holde opsyn med de givne tilladelser.

Opgavebeskrivelse

Styre gravetilladelser i Vej-Mann og føre fysisk tilsyn med alle

opgravninger i kommunen.

Ressource

1/3 årsværk (administration)

Tidsfrist

Løbende

Aktør

LVN

43


44

Park og Vej

Drift Vej afdeling

Hvad

Park og Vej Hornum

Formål

At holde kommunens veje i sikkerhedsmæssig og forsvarlig

stand.

Opgavebeskrivelse

Skilt, vejinventar, vejsyn, genmarkering, rabatter/grøfter, afvanding,

brønde/ledninger, termisk ukrudtsbehandling, fejning,

bro vedligehold, revneforsegling, fortov, gadebelysning, borgerhenvendelser,

nyanlæg, ny legeplads ved Farsø Skole.

Ressource

17 årsværk (vejfolk)

Tidsfrist

Løbende

Aktør

HJE

Drift Grøn afdeling

Hvad

Park og Vej Hornum

Formål

At holde kommunens grønne områder i henhold til plejeplaner

og politiske beslutninger.

Opgavebeskrivelse

At holde de grønne områder efter plejeplanerne. Indenfor områderne;

Parker, heder, legepladser, idrætsanlæg, publikumsdaciliteter,

skoler, institutioner.

Ressource

32 årsværk (grønne) heraf 4 holdledere

Tidsfrist

Løbende

Aktør

JFL

Drift Vinterberedskab

Hvad

Park og Vej Hornum

Formål

At opretholde sikkerhed på kommunens veje, fortov og stier.

Opgavebeskrivelse

Udkald/tilsyn, saltning og rydning af sne. Vedligehold/driften af

Vinter-Mann. Kontrakter til kommunens institutioner og skoler.

Ressource

Intern vagtplan.

Tidsfrist

Fra medio oktober til april

Aktør

LVN


Park og Vej

Drift Værksted

Hvad

Hovedværksted i Hornum med centrallager. Værksted i Løgstør.

Servicevogne.

Formål

Sørge for at Park og Vejs maskiner og materiel fremstår funktionsdygtig

og køreklar. Klargøring af vintermateriel til vintersæsonen.

Opgavebeskrivelse

Reparation af Park og Vejs maskiner og materiel. Klargøring og

styring af vintermateriel. Koordinering med underentreprenører

med montering af vintermateriel. Døgnvagt på vintermateriel

fra oktober til april.

Ressource

4 årsværk (mekaniker) samt 1 lærling

Tidsfrist

Løbende

Aktør

OFP

45


46

Ejendomscenter

Ejendomscenter

er en sektion, der refererer til afdelingschefen for Teknik og Beredskab.

Sektionen har 6,8 årsværk i administrationen og 76 årsværk i rengøringen.

Ejendomscenteret er kommunens byggefaglige forankring og har ansvaret for den del af ejendomsdriften

på de kommunale bygninger, der har med bygningerne at gøre, og som hører under

Teknik- og miljøudvalgets område.

Ejendomscenteret er også kommunens byggefaglige forankring i forbindelse med de kommunale

byggerier, hvor sektionen fungerer som intern bygherrerådgiver.

Det samlede budget i 2013 for ejendomscenteret er på i alt:

Rengøring:

Indtægter: 24,419 mio. kr.

Udgifter: 34,236 mio. kr.

Anlæg: 6,450 mio. kr.

Indtægter: 24,639 mio. kr.

Udgifter: 24,526 mio. kr.

Indeklimamyndighed:

Udgifter: 0,197 mio. kr.

Drift og vedligehold af ejendomme:

Indtægter: 1,780 mio. kr.

Udgifter: 5,457 mio. kr.

Anlæg: 1,200 mio. kr.

Energistyring:

Organisationsdiagram:

Sektionsleder

Tomas Mørk

Udgifter: 4,056 mio. kr.

Anlæg: 5,250 mio. kr.

Administration

Nanna Brejner

Nybygning

Peter H. Staun

Energi

Knud Erik Jensen

Ejendomsdrift og

vedligholdelse

Henrik Lomholt

Indeklimamyndighed

Michael Holm Pedersen

Rengøringsenheden

Mette Schjøtt


Særlige fokusområder

Ejendomscenter

Fokusområde i 2013 Bygningsregistrering

Opgavebeskrivelse Gennemføre bygningsfagligt tilsyn på klimaskærm og større tekniske

installationer ved udvalgte ejendomme, med henblik på at

registrere den vedligeholdsmæssige tilstand, samt det fremtidige

vedligeholdsbehov.

Formål At få et overblik over de fremtidige behov for at vedligeholde klimaskærmen

og de større tekniske installationer, således det kan

indgå i forhandlingerne om de fremtidige budgetter.

Aktør/tovholder HLO/KEJ/MHP/TOMR

Deadline medio 2013

Fokusområde i 2013 Synlighed og samarbejde

Opgavebeskrivelse Udvikling af samarbejde såvel internt som eksternt med øvrige

fagforvaltninger og institutioner.

Forventningsafstemning omkring de opgaver der løses i

Ejendomscenteret, så der er klarhed omkring hvad andre ønsker

og hvad de kan forvente.

Udvikle hjemmeside og anvendelsen heraf til alle sektionens aktiviteter

Formål At skabe et bedre kendskab til Ejendomscenteret

Aktør/tovholder Ejendomscentret

Deadline Løbende

Fokusområde i 2013 Medarbejderudvikling

Opgavebeskrivelse Udvikling fokuseringen på egne opgaver, men med inddragelsen

af andres kompetencer ved opgaveløsningen.

Udvikle samarbejdsformen med selvstyrende grupper i

Rengøringsenheden

Formål At den enkelte medarbejder har fokus på egen rolle og arbejdsområde

og at samarbejdet imellem medarbejderne i

Ejendomscenteret udvikles, så kompetencer udnyttes bedst muligt.

Aktør/tovholder Ejendomscentret

Deadline Løbende

47


48

Ejendomscenter

Myndighed Rengøring

Hvor/Hvad

Alle institutioner, administrationer mm i Vesthimmerlands

Kommune

Formål

Daglig rengøring

Opgave- /Projektbeskrivelse

Udførelsen af synlig rengøring på kommunens institutioner.

Arbejdes koordineres i 12 selvstyrende grupper, som overordnet

styres af 1 leder.

Ressource

1 årsværk i administrationen, 76 årsværk i rengøringen

Tidsfrist

Løbende

Aktør

MST

Myndighed Indeklimamyndighed

Hvor/Hvad

Vesthimmerlands Kommune

Formål

At opfylde kommunens myndighedsforpligtelser i byfornyelsesloven

Opgave- /Projektbeskrivelse

Tilsyn med boliger, hvor der er anmeldelse om dårligt indeklima.

Kondemnering af bygninger, hvor ophold er forbundet med

sundhedsfare.

Ressource

½ årsværk i administrationen

Tidsfrist

Løbende

Aktør

MHP

Myndighed Energistyring

Hvor/Hvad

Vesthimmerlands Kommune

Formål

At overholde kommunens mål som klimakommune

Opgave- /Projektbeskrivelse

Varmeplanlægning - Udbygning af områder udlagt til fjernvarme

Registrere energiforbruget på kommunale bygninger og anlæg

Investere i energieffektiviseringer for at nedbringe energiforbrug

og CO2 udledning.

Udarbejdelse af kommunens CO2 regnskab.

Ressource

1 årsværk i administrationen

Tidsfrist

Løbende

Aktør

KEJ


Ejendomscenter

Myndighed Energistyring

Hvor/Hvad

Alle institutioner, administrationer mm i Vesthimmerlands

Kommune

Formål

At sikre anvendelsen og bevarelsen af kommunens bygninger.

Opgave- /Projektbeskrivelse

Daglig drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger placeret

under Teknik- og Miljøudvalget.

Vedligeholdelse af klimaskærmen og de større tekniske installationer

på alle kommunale bygninger.

Ressource

1 årsværk i administrationen

Tidsfrist

Løbende

Aktør

KEJ

Myndighed Byggeri

Hvor/Hvad

Alle institutioner, administrationer mm i Vesthimmerlands

Kommune

Formål

At sikre byggefaglig forankring af kommunens byggerier

Opgave- /Projektbeskrivelse

Intern bygherrerådgivning til øvrige fagforvaltninger i forbindelse

med deres byggerier.

Bygherrefunktionen på byggerier under Teknik- og

Miljøudvalget.

Ressource

1 årsværk i administrationen

Tidsfrist

Løbende

Aktør

PHS

49


50

Vejcenter

Vejcenter

er den sektion, som varetager anlæg, drift og vedligeholdelse af veje.

Særlige fokusområder

Sektionsleder

Louise Ingemann Broberg

Vejmyndighed

Knud Erik Hansen

Råden over offentlige

arealer

Aase Binderup

Trafiksikkerhed

Karen Elvang Svendsen

Vejprojekter

Mette Mandrup Sørensen

Fokusområde i 2012 Udbud

Mål At kunne håndtere mindre typer af udbud og opbygge den fornødne

viden, til at skabe en attraktiv arbejdsplads som er i stand

til at håndtere fremtidens udfordringer.

Proces og aktivitet Opbygge kompetence og viden indenfor de forskellige typer af

udbud og opnå erfaring med at udarbejde udbudsmateriale og

gennemføre udbud, den største udfordring i 2012 bliver udbud

omkring den sydlige omfartsvej omkring Aars.

Aktør/tovholder Alle

Deadline Løbende


Væsentligste opgaver

Vejcenter

Drift Vedligeholdelse af veje

Hvor

Hele kommunen

Formål

Det er kommunens målsætning, at vejforbindelser mellem byerne

sikres, samt at de veje som har afgørende betydning for

afviklingen af trafikken, holdes farbare hele døgnet. Det er derfor

vigtigt at der er udarbejdet planlægning af vinterberedskabet

for hele kommunen.

Opgavebeskrivelse

- Vintervedligeholdelse. Ansvar for planlægningen af vinterberedskabet

- Asfaltvedligeholdelse. Vurdering af vejnettets tilstand og

vurdering af hvilke reparationsmetoder der vedligeholdelsesmæssigt

og økonomisk er mest fordelagtigt.

Ressource

Under fordeling

Tidsfrist

31.12.2013

Aktør

LOI / KEH i samarbejde med Park og Vej

Projekter Anlægsopgaver

Hvor

Hele kommunen

Formål

Projektbeskrivelse

- Færdiggørelse af byggemodninger

- Vejrenovering i forbindelse med kloakarbejde i Gedsted/

Aalestrup

- Anlæggelse af cykelsti mellem Simested og Aalestrup til

brug for skolebørn til Aalestrup Skole

- Færdiggørelse af byfornyelsesprojekt i Nørregade i Farsø

- Etablering af ny genbrugsplads i Farsø pga. pladsmangel

Ressource

Projekt

Tidsfrist

31.12.2013

Aktør

ERL/LOI/JKR/KES/KEH

51


52

Vejcenter

Administration Råden over offentlige arealer

Hvor

Hele kommunen

Formål

Sikre at det offentlige rum benyttes mest hensigtsmæssigt af

borgere og erhvervsdrivende.

Projektbeskrivelse

- Tilladelser til udendørsarrangementer, udendørsservering,

stadepladser og anden anvendelse af vejareal mv.

- Tilladelser til opstilling af skilte/plakater

Ressource

Under fordeling

Tidsfrist

Løbende

Aktør

ABI/KEH

Myndighed Faktisk vejforvaltning

Hvor

Hele kommunen

Formål

Sikre at trafikken på kommunens veje reguleres i overensstemmelse

med færdselsloven

Opgavebeskrivelse

Trafikregulerende skiltning efter færdselsloven i samarbejde

med politiet

- optimering af lysreguleringer

- parkering, herunder kontakt til parkeringskontrollen

- ændringer på eksisterende forhold

- ruter for tung trafik

Ressource

Tidsfrist

løbende

Aktør

KEH


Vejcenter

Drift Vejmand.dk

Hvor

hele kommunen

Formål

Formål

Kommunen overgik pr. 1. januar 2012 til vejforvaltningssystemet

Vejman.dk i stedet for det tidligere system RoSy. Det er målet,

at få opbygget et vejforvaltningssystem med alle relevante data

for både veje, stier og parkeringspladser. Herunder også uheld og

trafiktællinger.

Opgavebeskrivelse

- Vedligeholde og ajourføre data i vejman.dk

- At indberette alle stier i vejman.dk

- At ajourføre data i henhold til DIADEM

Ressource

Tidsfrist

hele året

Aktør

KEH / MEMS

Myndighed Vejmyndighed

Hvor

Offentlige veje og private fællesveje i hele kommunen

Formål

At udføre kommunens forpligtelser som vejmyndighed.

Opgavebeskrivelse

At overholde privatvejslovens bestemmelser og lov om offentlige

vejes bestemmelser med hensyn til serviceniveau, ledningsejere,

ekspropriation, adgangsforhold, nedlæggelse, råden over mv.

At sikre at borgere i kommunen og andre aktører får en så retfærdig

og ligelig behandling efter lov om offentlige veje, lov om

private fællesveje samt vejreglerne og de love og bekendtgørelse,

der udledes heraf.

Udarbejdelse af regulativ for råden over offentlige arealer.

Ressource

Under fordeling

Tidsfrist

Løbende

Aktør

ERL/ABI/KEH

53


54

Vejcenter

Planlægning

Hvor

Hele kommunen

Formål

Sikre at veje og stier i nye bolig- og erhvervsområder bliver udformet

hensigtsmæssigt i forhold færdsel og den fremtidige drift.

Opgavebeskrivelse

Screening af lokalplaner

- Screening af private byggemodningsprojekter

- Samarbejde på tværs af forvaltningen ved salg af byggegrunde.

Udarbejdelse af procedure for dette.

Ressource

Tidsfrist

Aktør

LOI/KEH/MEMS


Vejcenter

55


56

Gis, Trafik og Projekter

Gis, trafik og projekter

er den administrative enhed, som varetager drift og vedligeholdelse af GIS systemer og data til

intern og ekstern brug, samt vejplanlægning. Sektionen har 4 årsværk.

Særlige fokusområder

Sektionsleder

Jørgen Kristensen

GIS

Else N. Haldrup

Ann-Britt Fristrup

Affald og renovation

Erland Laugesen

Fokusområde i 2013 Frikøb af data

Mål Med aftalen om frikøb af grunddata har KL og Regeringen lagt en

ny kurs for den danske datapolitik.

Frigivelsen sker som en del af Regeringens Grundata-program,

hvor en række offentlige registre er blevet udnævnt som grunddata.

Derfor vil der også blive frigivet en række virksomhedsog

persondata, bl.a. CVR-registeret. Yderligere information på:

www.digst.dk Den store udfordring i projektet er, at ved frigivelsen

af data, så bliver der et stigende krav til ajourføringen og

kvaliteten af data. Det skyldes, at data som udgangs skal have

en sådan kvalitet, at sagsbehandlingen kan foregå automatisk.

Grunddata programmet træder i kraft fra den 1. januar 2013.

Proces og aktivitet Formålet med frikøbet og øget digitalisering af den offentlige sektors

data bliver validitet af data samt hurtig tilgængelighed for

såvel medarbejdere, erhvervsliv og borgere endnu vigtigere.

Aktør/tovholder GIS-gruppen, JRH, JKR

Deadline juni 2013

Fokusområde i 2013

Mål GIS er et vigtigt arbejdsredskab i den daglige sagsbehandling,

der er til stadighed en stor tilgang af nye data og udvikling af systemer.

Derfor er det nødvendigt at have en beskrivelse af dataindhold,

kvalitet, ajourføring. Det er også nødvendigt med en

beskrivelse af systemer og snitflader.

Proces og aktivitet Planen har det formål at skabe synlighed omkring drift, sikkerhed

og ajourføring af systemet. Det er især vigtigt at belyse, at det

ikke er GIS-gruppen som har ansvaret for opdatering, metadata

og kvalitet af data. Det er til enhver tid den ansvarlige sagsbehandler

eller myndighed.

Aktør/tovholder GIS-gruppen, JKR og muligvis en ekstern rådgiver.

Deadline


Væsentligste opgaver

Gis, Trafik og Projekter

Intern Service GIS kontor

Hvor/Hvad

Administrationen i kommunen

Formål

Ajourføring, vedligeholdelse og drift af kommunens GIS løsninger

til analyser og andre specielle opgaver.

Opgavebeskrivelse

Gis- og kortopgaver som ikke kan udføres i WebGis-løsningen.

Befolkningsanalyser og -prognoser, registrering af distrikter herunder

skolebørn, spædbørn, ældrepleje og sommerhusanvendelse

for eksterne forvaltninger.

Ressource

Under fordeling

Tidsfrist

Aktør

ELK/ABF

Intern Service FOT

Hvor/Hvad

Administrationen i kommunen

Formål

Ajourføring, vedligeholdelse, drift og salg af kommunens grundkort.

Opgavebeskrivelse

I løbet af 2013 foretages en total ajourføring af Fot-grundkortet.

I starten af 2013 skal nykortlægningen i udbud, i foråret skal der

laves en fotoflyvning, i august er billeder klar til produktion og de

endelige data er færdige pr. 31.12.2013.

Ressource

Under fordeling

Tidsfrist

Aktør

ELK/ABF

57


58

Gis, Trafik og Projekter

Intern Service WebGis løsninger

Hvor/Hvad

Administrationen i kommunen

Formål

Udbredelse og drift af kommunens WebGis løsninger

Opgavebeskrivelse

Kommunens WebGis løsninger består af 3 moduler,

SagsbehandlerWebGis, BorgerWebGis og LedningsejerWebGis.

I løbet af 2013 vil løsningerne blive udbredt til sagsbehandlere

i de øvrige forvaltninger samt eksterne ledningsejere og

Vesthimmerlands Vand. Driften vil foregå internt.

Ressource

Under fordeling

Tidsfrist

Aktør

ELK/ABF

Myndighed Renovation

Hvor

Hele kommunen

Formål

Sikre virksomheders adgang til genbrugspladser sker i henhold til

gældende regler og målsætninger

Opgavebeskrivelse

At udarbejde materiale til virksomhederne om den ny abonnementsordning

samt om hvordan tilmelding skal ske.

At få fastlagt gebyrernes størrelse for 2013 og at virksomhederne

får orientering om den nye ordning.

Nyt erhversaffaldsregulativ skal udarbejdes og godkendes inden

1. apr. 2013.

Afklaring af hvordan farligt affald skal håndteres.

I 2013 skal abonnementets størrelse svare til de faktiske mængder

for de forskellige virksomhedstyper og der skal derfor laves

brugerundersøgelser inden 1. oktober 2013.

Ressource

Under fordeling

Tidsfrist

2013

Aktør

ERL


Gis, Trafik og Projekter

Myndighed Udskillelse af offentlig vej

Hvor

Hele kommunen

Formål

I henhold til § 89 i vejloven skal vejbestyrelsen drage omsorg for

at alle kommunale veje udskilles i matrikler som offentlige vejarealer.

Der kan ikke vindes hævd over offentlige veje, hvis arealer

er udskilt.

Projektbeskrivelse

Adskillige kilometer af de tidligere kommuneveje er endnu ikke

udskilt i en selvstændig matrikel. Opgaven med at udskille kommunens

veje udbydes til lokale landinspektører og løses over en

årrække indenfor en økonomisk ramme.

Ressource

200.000 kr/år.

Tidsfrist

Løbende

Aktør

ERL

59


Bilag 1: Status for fokusområder udpeget i 2012’s virksomhedsplan:

På de følgende sider gives en oversigtlig status på hvor langt forvaltningen nåede i 20102 med de fokusområder der var udpeget som særligt

indsatsområde i sidste virksomhedsplan.

For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til ”Virksomhedsplan 2012”.

Afsluttet

Delvis afsluttet eller videreført i næste virksomhedsplan

Ikke udført

Fokusområde annulleret

Forvaltningen Proces og aktivitet Mål Deadline Status

Interne projekter og større

opgaver

Nyt økonomistyringsprogram

- VIS

Der skal oprettes en screeningsgruppe

som løbende – og så tidligt som muligt -

får kvalitetssikret vores videre

sagsbehandling af

projekter/ansøgningerne. F.eks. ved

kommunale byggerier, større vejanlæg,

naturgenopretning, shelters o.lign.

I 2012 indføres nyt økonomiprogram

(VIS). Programmet vil blive et

væsentligt værktøj til den løbende

budgetlægning og budgetopfølgning.

Programmet vil kunne generere et utal

af forskellige oplysninger opsat på

forskellige måder. De relevante

medarbejdere skal lære at udnytte

systemet optimalt i forhold til deres

opgaver.

Bl.a. så evt. problemer med

projekterne i forhold til andre

sektioners fagområder opdages i

tide og løsningerne kommer på

plads eller ”worst case” at de

umulige projekter bliver stoppet

inden yderligere spild af ressourcer

m.v.

En central opgave vil være at sikre,

at vi får udviklet de nødvendige

udtræk fra systemet til at sikre den

fornødne budgetopfølgning.

Bilag 1

1.6.2012 Ikke nået i 2012.

Indgår som del af

fælles fokusområde

for interne projekter.

1.3.2012 Ikke igangsat i 2011.

Opdeles i 2012 så der

i første omgang

arbejdes med

håndtering af større

interne projekter


Nyt

dokumenthåndteringsprogram

– KMD-Sag

I løbet af 2012 skal vi overgå fra Acadre

til KMD-sag som elektronisk

dokumenthåndteringsprogram. Dette vil

indebære såvel oplæring som overførsel

af gamle sager samt

dokumentskabeloner.

Endvidere vil det medføre et net

program til udarbejdelse af dagsorden

og referat fra Udvalgsmøderne.

Sikre en så smidig overgang som

mulig og med brug af færrest

mulige ressourcer. Men det

vurderes umiddelbart, at idet hele

forvaltningen benytter og er

afhængig af et EDH-system, vil der

sandsynligvis komme til at medgår

en del ressourcer i

overgangsfasen.

Sekretariatet Proces og aktivitet Mål Deadline Status

Grundejerforeningsregister I mange områder er der i enten

lokalplan eller lignende bestemt,

at der skal være en

grundejerforening. Der skal

oprettes et register og en

procedure som sikrer at

grundejerforeningerne oprettes

hurtigst muligt samt tilhørende

kontaktregister som kan benyttes

ved efterfølgende høringer ved

bygge- og plansager

Få overdraget de rette arealer så snart

kriterierne er opfyldt for dermed at

undgå at kommunen ikke fortsat skal

forestå vedligehold m.v. samt nemt kan

foretage høringer.

2012

1.3.2012

Plan Proces og aktivitet Mål Deadline Status

Skabelon for screening Evaluering og forbedring af

screeningsskemaer

Lokalplanskabelon Videreudvikling af udarbejdet

skabelon for lokalplaner.

Procesoptimering for

lokalplaner

Udarbejdelse af procedure (inkl.

interne høringer i forvaltningen)

Bygningskultur 2015 Afklaring af rammer for det

videre arbejde

Ensretning og forbedret tværfaglig

sagsbehandling

Ensretning og forbedret kvalitet i

sagsbehandlingen.

Effektivitet, forbedret tværfaglig

sagsbehandling

Bidrage til bevarelse af bygningsarven

Bilag 1

31.12.2010 Videreført til 2012

(rød)

31.12.2011 rød

31.12.2010 Videreført til 2013.


Byg Proces og aktivitet Mål Deadline Status

Dialog med

samarbejdspartnere

Afholdelse af informationsmøde

for faste professionelle ansøgere

(arkitektfirmaer o.lign.).

Digitalt byggesagsarkiv Udarbejde beslutningsgrundlag

samt beskrivelse af processen og

mulige forløb ved en

digitalisering af byggesagsarkivet

Øget effektivitet i sagsbehandlingen

gennem højere kvalitet i

ansøgningsmateriale, herunder at

reducere behovet for at anmode om

supplerende materiale, som der i dag

er behov for i ca. halvdelen af sagerne.

Give offentligheden digital adgang til

byggesagsarkivet og herved reducere

ressourceforbruget på forespørgsler

om tegninger og andet materiale fra

arkivet. Øge effektiviteten i

sagsbehandlingen gennem lettere

adgang til tidligere sager.

Bilag 1

31.04.2012 Mødet afholdt i maj

2012

31.12.2012 Byrådet vedtaget i

august at arkivet

digitaliseres. Beløb på

2,1 mio optaget i

budget 2013.


Natur og Miljø Proces og aktivitet Mål Deadline Status

Vand- og naturplaner Statens vand- og naturplaner

kom i offentlig høring i ½ år fra

oktober 2010. Vand- og

naturplanerne er endnu ikke

vedtaget, men bliver en meget

stor opgave i de kommende år

med udarbejdelse af handleplan

og projekter. I mellemtiden

gennemføres

vådområdeprojekter

Bedre afgørelser Der nedsættes en gruppe, som

kommer med forslag til layout,

opbygning og indhold. Derefter

vælges fælles udtryk, som

implementeres i skabelonerne.

Fælles kursus er tilrettelagt.

Der laves en organisation, der kan

håndtere udtalelse om vand- og

naturplaner i høring, udarbejde

handleplaner og lave

vådområdeprojekt.

Godkendelser, tilladelser og andre

afgørelser skal have en bedre kvalitet,

så de overholder formalia, er forståelige

og ensartede.

Bilag 1

December 2012 Der er dannet en

projektgruppe med 6

deltagere på

vandløbsområdet, en

gruppe på 3 på

vådområderne,

gruppe på 4 på

naturområdet og en

på 2 om

spildevandsopgaverne

.

Handleplanerne er

vedtaget af byrådet i

november 2012, men

skal vedtages igen,

fordi vandplanerne er

blevet kendt ugyldige.

December 2012 Sproggruppen har

udarbejdet en

sprogpolitik med

retningslinjer og

eksempler til at skrive

afgørelser.

Desuden har der

været fælles kurser

om skriftlig

formulering og om

juridiske forhold i

afgørelser.

Landbrug og Natur Proces og aktivitet Mål Deadline Status

Landbrug og § 3 natur

I forbindelse med tilsyn og

godkendelse af husdyrbrug samt

undersøgelse i GIS støder vi på

konflikter mellem natur og

opdyrkede arealer. Der foretages

At højne validiteten af oplysningerne

og reducere muligheden for, at

yderligere natur går til grunde. Det er

et mål at få foretaget 100

gennemgribende registreringer i 2012.

31.12.2012 Gøres til permanent

observationspunkt,

som indgår i

landbrugstilsynene i et

omfang, hvor det er


Information til landbruget

undersøgelser og vurderinger af

den beskyttede natur og de

nødvendige justeringer

foretages.

Det er af stor vigtighed, at

landmændene har kendskab til

sårbare områder med okker,

således at vi undgår svært

genoprettelige skader.

Der sættes ind med

forskelligartet målrettet

information. Opgaven er en

fortsættelse fra 2011.

Lodsejerlaug Fortsat kampagne for oprettelse

af lodsejerlaug, hvilket skal

medføre, at der oprettes

minimum to lodsejerlaug for

større vandløbsområder.

Information Naturgruppen udsættes ofte for,

at ejendomsmæglerne ikke har

kendskab til reglerne om

anvendelsen af beskyttet natur.

Dette kendskab kan udbygges

gennem information til

ejendomsmæglerne dels som en

generel information dels som en

konkret oplysning eksempelvis

gennem

Fokusområdet er en fortsættelse fra

2011.

Helt at undgå okkersager, hvor der

sker opgravning og dræning uden

tilladelse og at reducere tilfælde.

Fortsat kampagne for oprettelse af

lodsejerlaug, hvilket skal medføre, at

der oprettes minimum to lodsejerlaug

for større vandløbsområder.

Udbygge kendskabet til registreret

natur i forbindelse med salg af

landbrugsejendomme.

Bilag 1

muligt at følge op på

uoverensstemmelsern

e. Statens analyse af

§ 3 i 2013 vil

klarlægge mange

forhold.

30.12.2012 Vi har ikke undgået

okkersager i 2012,

men ingen af sagerne

har udviklet sig større

komplekse sagsforløb.

Vi har en tro på, at de

fleste landmænd og

drænmestre er blevet

mere bevidst om

problematikken.

31.12.2012 Der er oprettet et

lodsejerlaug for et

vandløbssystem og et

fælles lodsejerlaug for

hele kommunen.

Vi forventer, at det

overordnede

lodsejerlaug vil gøre,

at de lokale

lodsejerlaug vil blive

oprettet efter hånden.

31.12.2012 Der er iværksat en

information evt. med

et møde inden årets

udgang


ejendomsoplysningsskemaerne.

Bilag 1


Virksomhed og Grundvand Proces og aktivitet Mål Deadline Status

Indsatsplaner til beskyttelse

af grundvandet

Udarbejdelse af

vandforsyningsplan

Øge virksomhedernes

interesse for miljøforbedrende

tiltag

I de kommende år skal der laves

indsatsplaner til beskyttelse af

drikkevandet.

Skal beskrive, tilrettelæggelsen

af vandforsyningen i kommunen;

hvilke anlæg der skal anvendes

og hvilke områder, de skal

forsyne.

Øge virksomhedernes interesse

for miljøforbedrende tiltag i

forbindelse med de kommunale

miljøtilsyn. Dette kan blandt

andet ske ved vejledning i bedre

miljøstyring, opstilling af

realistiske miljømål for den

enkelte virksomhed, samt

information om deltagelse i

”grønne virksomhedsnetværk”.

Spildevandsplan Udarbejde ny spildevandsplan

med beskrivelse af de

nuværende spildevandsforhold i

kommunen samt identifikation og

vurdering af fremtidige

indsatsområder.

Der skal foreligge et detaljeret udkast

til en indsatsplan senest et år efter,

Naturstyrelsen har færdiggjort

kortlægningen.

Udarbejdelse af en ny

vandforsyningsplan

Udarbejde informationsmateriale til

virksomheder.

Kontakt til ”grønne netværk”.

Sikre ensartet og fremtidssikret

administration af spildevandsområdet i

kommunen.

Område Farsø –

Rønhøj, 2011

(udsat)

Område Aars,

2012 (udsat)

Område

Løgstør, 2012

(udsat)

31.12.2012

(udsat)

Bilag 1

”Farsø-Rønhøj” -

afsluttes inden 31. 12.

2012. Politisk

vedtagelse

igangsættes i januar

2013.

”Aars” – afsluttes i

løbet af 2013.

”Vognsild” –

igangsættes i løbet af

2013.

Er afsluttet

31.12.2012 Forventes afsluttes

inden 31. 12. 2012.

31.12.2012 Forventes endeligt

vedtaget inden den

31. 12. 2012.


Tømningsordning for hustanke Udvidelse af eksisterende

tømningsordning

Opdatering af gældende regulativ og

efterfølgende igangsætning af udvidet

tømningsordning, samt gennemførsel

af informationskampagne i de områder

der bliver omfattet af obligatorisk

tømningsordning.

31.12.2012

(31.12.2013)

Vej og Trafik Proces og aktivitet Mål Deadline Status

Udbud Opbygge kompetence og viden

indenfor forskellige typer af

udbud, og opnå erfaring i at

udarbejde udbudsmateriale.

Registrer

Vejman.dk 1. januar 2012 overgik

kommunen fra

vejforvaltningsprogrammet RoSy

til Vejman,dk

Målet er at håndtere udbud internt, og

opbygge den fornødne viden indenfor

området.

Målet er at ajourføre relevante data i

det nye program for både veje, stier og

pladser til brug i både myndigheds- og

driftsopgaver.

Bilag 1

Regulativet er

opdateret og godkendt

af byrådet.

Udbud af

tømningsordningen er

forsinket på grund af

forlænget politisk

behandling. De første

to af tre faser

forventes gennemført

i 2012 (er sket).

Sidste fase i 2013.

Informationsmateriale

er under udarbejdelse

– forventes udsendt

inden omkring

årsskiftet 2011/2012

Løbende Det er målet fremover

kun at håndtere

mindre udbud internt.

Større udbud skal ud

til rådgivende

ingeniørfirmaer.

31.12.2012 Det har vist sig, at

konverteringen har

taget længere tid end

beregnet, og alle data

er endnu ikke

ajourført. Det

forventes det at blive i

2013.

GIS, trafik, projekter Proces og aktivitet Mål Deadline Status

Udbud At kunne håndtere alle typer af

udbud internt og opbygge den

Opbygge kompetence og viden indenfor

de forskellige typer af udbud og opnå

Løbende


fornødne viden, til at skabe en

attraktiv

Registre Målet er at gennemgå og

analysere indberetningen og

vedligeholdelsen af registre.

Register som BBR, ESR, og CPR

er nogle af de centrale registre,

disse bruges dagligt af alle

sagsbehandlere og det er yderst

vigtig, at

Vejman.dk At overgå til vejman.dk - et

fælles vejforvaltningssystem som

kan bruges på alle veje, stier og

pladser

erfaring med at udarbejde

udbudsmateriale og gennemføre udbud,

den største udfordring i 2012 bliver

udbud omkring den sydlige omfartsvej

omkring Aars.

Registrene skal gennemgås og der skal

udarbejdes procedure for

ajourføreringen.

Kommunen overgår pr. 1. januar 2012

til vejforvaltningssystemet Vejman.dk i

stedet for det tidligere system RoSy.

Det er målet, at få opbygget et

vejforvaltningssystem med alle

relevante data for både veje, stier og

parkeringspladser. Herunder også uheld

og trafiktællinger. Målet for 2012 er at

få systemet ajourført med alle korrekte

og relevante data for veje, stier og

pladser til brug i både myndigheds- Og

driftsopgaver.

Løbende

Løbende

Park, Havne og Natur Proces og aktivitet Mål Deadline Status

Implementering af budget

2012

Færdiggørrelse af

byggemodninger

2012 Udført

Vestervangs allé 2012 Ca. 50 % af det

praktiske udført

Park og Vej Proces og aktivitet Mål Deadline Status

Grønt regnskab Vi vil i fremtiden fokusere mere

på miljøbelastningen i Park & Vej

Reducering af CO2 udslippet.

Reducering af energi og ressource

forbruget.

2015 Annulleret.

Rosenparken Nedsættelse af mentorordning At tage imod mennesker, der i en eller Juni Gennemført.

Bilag 1


Kontraktevaluering af

vintertjenesten

ved Rosenparken anden grad trænger til et løft, for at

bestride et almindeligt job.

I endnu et år har vi eksterne

entreprenører på kontrakt til at

køre vintertjenesten inden vi skal

reevaluere hele beredskabet.

Borgerundersøgelser Måling af borgertilfredsheden i

Park og Vej, blandt andet ved et

netbaseret spørgeskema.

Optimering af kontraktudbud og

optimering af egen vinterberedskab.

Vi får belyst ting der ønskes gjort

bedre eller anderledes.

2010

Okt.

2011

Gennemført.

Dec. 2011 Annulleret.

Ejendomscenter Proces og aktivitet Mål Deadline Status

Byggeri Udarbejdelse af tjekliste At svare øvrige forvaltning på hvilke

konsekvenser det har når de

ønsker at opfører en ny bygning

Energi Udbygning af

energistyringssystemet

Energi Energioptimering af

gadelysnettet, udskiftning af

lyskilder og gadelamper

Energi Energioptimering af kommunale

bygninger, energiforbedringer

At få automatisk registrering af

energidata på alle kommunale

bygninger

Opnå et mere energieffektivt

gadelysnet

At reducere energiforbruget i de

kommunale bygninger

Bilag 1

2012 Ikke udført, men

indgår i stedet som en

del af fokusområderne

for 2013

2013 Der er etableret

målere med

automatisk

indberetning på flere

bygninger. Der

udestår stadig en del

og det bliver ikke

muligt at etablere alle

i 2013

2013 Der har ikke været

afsat midler til

formålet i 2012, men

det er der i 2013, hvor

fokusområdet går

igen.

2012 Forbedringsforslag fra

energimærker med

kort tilbagebetalingstid

er gennemført.

Energi Forbedret styring af tænd/sluk Minimere elforbruget til gadelys 2012 Der er gennemført


Bilag 1

tider på gadelys tiltag for at optimere

gadelysanlæggene.

Vedligehold Renovering af tage At undgå vandskader + råd og svamp 2012 Renovering af tage

vedr. ekstra

ordinærbevilling er

udført som planlagt,

dog med nogle små

ændringer.

Rengøring Oprette selvstyrende grupper Tilpasning af rengøringsenheden 2012 Vi er kommet godt i

gang med forarbejdet i

forbindelse med de

selvstyrende grupper.

Alle har været på

kursus i samarbejde

og teambuilding. En

gruppe har fået lavet

samarbejdes aftale og

er startet op. Der

startes massivt op i

flere grupper i starten

af 2013.

Rengøring Udarbejde kontrakter med

institutionerne

At få afklaret hvad de kan forvente 2012 Dette er startet op

med en skitse som

stadig er under

udvikling og ikke

præsenteret for

institutionerne.

Rengøring Forbedre indkøbsfunktionen At leve op til SKI aftalerne 2012 De indkøbsaftaler der

benyttes af

Rengøringsenheden er

gennemgået med

indkøb og er blevet

rettet til så de passer

til de behov der er.

Samtidig er der

indgået nogle nye

extra aftaler. Der er

lavet bestillingssedler


Bilag 1

til personalet der

passer til det der er på

aftalen. Der er sat ny

person på varetagelse

af indkøb gennem

web-indkøb.

More magazines by this user
Similar magazines