Årsberetning 2010 - Dansk Center for Sundhedsinformatik - Aalborg ...

dachi.aau.dk

Årsberetning 2010 - Dansk Center for Sundhedsinformatik - Aalborg ...

Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Årsberetning 2010

1


Forord

Virtuelt Centre for Health Informatics (V-­‐CHI) blev dannet i 1995 for at koordinere forsknings-­‐

aktiviteter inden for sundhedsinformatik i de tre institutter: Institut for Sundhedsvidenskab

og Teknologi, Institut for Kommunikation og Institut for Samfundsudvikling og Planlægning.

Formålet var at styrke den forskningsmæssige forankring af den undervisning på masterud-­‐

dannelsen i sundhedsinformatik, der blev leveret af de tre institutter.

Aktiviteterne er senere blevet udvidet med at støtte aktiviteter, der netværker den sundheds-­‐

informatiske industri med de kliniske aktiviteter i de daværende amter og nu senere regio-­‐

nernes sundhedsinstitutioner og den sundhedsinformatiske forskning.

Herudover arrangerer centret en række faglige arrangementer og er desuden sekretariat for

Dansk Selskab for Medicinsk Informatik.

I denne beretning præsenteres de forskellige aktiviteter, der er udført i løbet af 2010. Forsk-­‐

ningsaktiviteterne er dels præsenteret ved en omtale af de enkelte projekter, som forskere

ved de tilknyttede institutter har været aktive i, samt de publikationer der formidler resulta-­‐

ter fra projekterne. Desuden omtales de arrangementer, der er afholdt i årets løb.

Christian Nøhr

Professor og centerleder

Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

3


Indholdsfortegnelse

Forord............................................................................................................................................... 3

Om V-­‐CHI.......................................................................................................................................... 5

Kompetenceområder .................................................................................................................. 5

Organisation................................................................................................................................... 6

AAU-­‐forretningsudvalg............................................................................................................................ 6

Referencegruppe ........................................................................................................................................ 6

Forskere.......................................................................................................................................................... 7

Sekretariat..................................................................................................................................................... 7

Forskningsprojekter ................................................................................................................... 8

Elektronisk patientjournal ..................................................................................................................... 8

ICT for Health (Baltic Region)............................................................................................................... 8

Indlæggelse i eget hjem af hjertepatienter...................................................................................... 8

ISISEMD .......................................................................................................................................................... 9

It-­‐støtte til den fælles Akut Modtage Enhed (FAME) på Horsens Sygehus ....................... 9

Evaluering af GAPS .................................................................................................................................... 9

Evaluering af ”Klinisk Proces” (Elektronisk Patient Journal) i Region Nord..................10

maXi-­‐projektet...........................................................................................................................................10

Patient Safety through Intelligent Procedures in Medication (PSIP) ................................10

RECIT – Rådgivningscetner-­‐ og EvalueringsCenter for IT-­‐omstilling ...............................11

Selvstyret antikoagulationsbehandling ved hjælp af internet og telefon ........................11

Telekat – telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen11

Ph.d.-­‐projekter ............................................................................................................................12

Analyser af cerebral cortical atrofi og cerebral metabolisme indenfor

neurodegenerative sygdomme...........................................................................................................12

Anvendelse af SNOMED CT i Danmark ...........................................................................................12

Hvordan oplever mænd med prostatacancer kontakten med sundhedsprofessionelle

og kan en online kontakt have en betydning?..............................................................................13

Interoperability -­‐ IT-­‐architecture in a Danish healthcare ......................................................14

Modellering af SFI i EPJ-­‐systemer -­‐-­‐ udforskning af Standardiseringspotentialet ......14

Organisationsudvikling i.f.m. implementering af RIS/PACS på Radiologisk Afd..........15

Stewarding -­‐ Perspektiver for it-­‐support på sygehuse............................................................15

Øvrige projekter .........................................................................................................................16

EPOS...............................................................................................................................................................16

Medinfo 2013.............................................................................................................................................16

Sekretariatsfunktion DSMI...................................................................................................................16

sundhedsITnet...........................................................................................................................................16

Publikationer...............................................................................................................................17

Ph.d.-­‐kurser..................................................................................................................................24

Information sharing in healthcare, Architectures, models and terminologies..............24

Socio-­‐technical Approaches to Health Care IT research .........................................................24

Arrangementer............................................................................................................................25

Maxi-­‐konference .......................................................................................................................................25

ITHC 2010 – IT in Health Care: Socio-­‐technical approaches.................................................25

SHI 2010 – Scandinavian Conference on Health Informatics................................................25

E-­‐sundhedsobservatoriets årskonference ....................................................................................26

Faglige selskaber og netværkssamarbejder......................................................................26

CHI-­‐Leverandørforum............................................................................................................................27

Faglige selskaber ......................................................................................................................................27

DSMI ...........................................................................................................................................................................27

EFMI ...........................................................................................................................................................................27

IMIA ............................................................................................................................................................................27

Uddannelsesnetværk..............................................................................................................................27

Masteruddannelsen i sundhedsinformatik .......................................................................28

4


Om V-CHI

Virtuelt Center for Sundhedsinformatik arbejder med forskning, udvikling, rådgivning og un-­‐

dervisning i informationsteknologi til sundhedssektoren.

Virtuelt Center for Sundhedsinformatik er et formelt netværkssamarbejde mellem universite-­‐

ter, offentlige og private virksomheder og organisationer, hospitaler og regioner. Samar-­‐

bejdspartnerne er repræsenteret i en referencegruppe, og den daglige drift varetages af et

forretningsudvalg og en centerleder. De tilknyttede forskere kommer fra tre fakulteter på

Aalborg Universitet. Sekretariatet er beliggende på Aalborg Universitet.

Kompetenceområder

Virtuelt Center for Sundhedsinformatik er med til at fremme forståelsen af samspillet mellem

informationsteknologi, sundhedsvæsenets organisation og sundhedsfaglige problemstillinger.

Centret er forankret i det forskningsmæssige miljø på Aalborg Universitet, der på det

sundhedsinformatiske område er et samspil mellem flere institutter, bl.a. Institut for Medicin

og Sundhedsteknologi, Institut for Planlægning, Institut for Kommunikation samt Institut for

Økonomi og Ledelse.

Via Aalborg Universitet og sine samarbejdspartnere: DSI -­‐ Institut for Sundhedsvæsen, Center

for Sundheds-­‐telematik, DSMI, CHI-­‐Leverandørforum, Region Midtjylland, Århus Universitet,

Aarhus Universitetshospital, Aalborg og Region Nordjylland, kan Virtuelt Center for Sundheds-­‐

informatik tilbyde en tværfaglig og alsidig indgang til løsninger af sundhedsinformatiske op-­‐

gaver.

Virtuelt Center for Sundhedsinformatik stiller sin viden til rådighed for både nationale og in-­‐

ternationale projekter.

Centret beskæftiger sig hovedsageligt med følgende forsknings-­‐ og arbejdsområder:

• brugerinterface og usability

• teknologivurdering og -­‐implementering

• organisationsforhold

• kliniske beslutningsstøttesystemer

• kliniske informationssystemer, herunder EPJ

• kvalitetsvurdering

• brugerdreven innovation

• arbejdspraksisstudier

• velfærdsteknologi

andre kompetenceområder er:

• netværksdannelse og drift af netværksbaseret virksomhed

• vidensudveksling mellem universitet, industri og klinik

• uddannelse og kompetenceudvikling

• projektledelse

5


Endvidere er den 3-­‐årige Masteruddannelse i Sundhedsinformatik en del af centrets aktivite-­‐

ter inden for sundhedsinformatik. Uddannelsen trækker hovedsageligt på undervisere på

Aalborg Universitet, men har også ansat en lang række eksterne lektorer fra klinik, industri og

offentlige instanser. Denne sammensætning er med til at sikre, at uddannelsen som Master i

Sundhedsinformatik altid er på forkant med udviklingen og behovene fra erhvervslivet og

offentlige instanser.

Organisation

Virtuelt Center for Sundhedsinformatik ledes af et forretningsudvalg, der har en reference-­‐

gruppe bag sig. Den forskningsmæssige forankring ligger på Fakultet for de Tekniske Organi-­‐

sationen har et sekretariat, der er beliggende på Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

og som ledes af en centerleder.

AAU-forretningsudvalg

V-­‐CHI ledes af et forretningsudvalg, der består af et ledelsesudpeget medlem fra hvert af de

faglige miljøer på AAU, der deltager i V-­‐CHI-­‐organisationen samt et medlem udpeget af refe-­‐

rencegruppen.

Forretningsudvalget konstituerer sig selv, herunder vælger formand og fastsætter selv sin

forretningsorden.

Følgende faglige AAU-­‐miljøer deltager i forretningsudvalget:

Faggruppen for Medicinsk Informatik, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Forskningsgruppen for Participation og Teknologi, Institut for Planlægning

Forskningsgruppen for studier i informationspraksis, Institut for Kommunikation

Institut for Økonomi og Ledelse

AAU-­‐forretningsudvalg er repræsenteret ved:

• Institut for Kommunikation v/ Ann Bygholm

• Institut for Planlægning v/Pernille Bertelsen

• Institut for Planlægning v/Christian Nøhr

• Institut for Økonomi og Ledelse v/ Lars Ehlers

Referencegruppe

V-­‐CHI har etableret en referencegruppe, der sikrer og aktivt støtter, at V-­‐CHI’s visioner, mål

og midler er i overensstemmelse med ideer, ønsker og krav, som kan stilles og forventes af

professionel udnyttelse af sundhedsinformatik i såvel offentlig som privat regi. Reference-­‐

gruppen skal virke ved gensidig inspiration mellem parterne og V-­‐CHI. Referencegruppen

afholder møder 2-­‐3 gange om året, hvor V-­‐CHI’s resultater og igangværende projekter præ-­‐

senteres, og centrale sundhedsinformatiske emner diskuteres.

Referencegruppen er repræsenteret ved:

Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation v/ Ann Bygholm

Aalborg Universitet, Institut for Planlægning v/ Christian Nøhr

Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi v/ Stig Kjær Andersen

Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse v/ Lars Ehlers

• Aarhus Universitet v/ Michael Hasenkam

• Aarhus Universitetshospital, Aalborg v/ Karin Hedegaard

Center for Sundheds-­‐telematik v/ Ib Johansen

• CHI-­‐Leverandørforum v/ Jakob Boye Hansen, Carecom

6


• DSI ● Institut for Sundhedsvæsen v/ Henriette Mabeck

• DSMI v/ Pia Elberg

• Region Midtjylland v/ Mogens Engsig-­‐Karup

• Region Nordjylland v/ Lise Wormstrup

Forskere

Følgende forskere på Aalborg Universitet er tilknyttet V-­‐CHI:

• Ann Bygholm, Institut for Kommunikation

• Anna Marie Høstgaard, Institut for Planlægning

• Anne R. Rasmussen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

• Anne Marie Kanstrup, Institut for Kommunikation

• Bernhard Mogens Ege, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

• Birthe Dinesen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

• Charlotte Bjørnes, Institut for Planlægning

• Christian Nøhr, Institut for Planlægning

• Helle Wentzer, Institut for Kommunikation

• Janne Seemann, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

• Jytte Brender, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

• Kamille Madsen Rosenfalck, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

• Kirstine Rosenbeck Gøeg, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

• Lars Botin, Institut for Planlægning

• Lars H. Ehlers, Institut for Økonomi og Ledelse

• Lasse Riis Østergaard, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

• Lone Stup Pedersen, Institut for Planlægning

• Louise Pape-­‐Haugaard, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

• Marion Berg Christiansen, Institut for Planlægning

• Mette Dencker Johansen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

• Ole K. Hejlesen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

• Pernille Bertelsen, Institut for Planlægning

• Pia Elberg, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

• Simon Eskildsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

• Stig Kjær Andersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Sekretariat

Sekretariatet består af:

• Christian Nøhr, centerleder

• Eva Ejsing-­‐Duun, kontorfuldmægtig -­‐ økonomi (på orlov)

• Lene Sømod Flou, akademisk medarbejder -­‐ studie

• Marianne Sørensen, AC-­‐fuldmægtig

7


Forskningsprojekter

I det følgende rapporteres sundheds-­‐it-­‐projekter fra forskere med faglig tilknytning til V-­‐CHI.

Bidragene er hentet fra VBN – Videnbase Nord www.vbn.aau.dk med status igangværende i

år 2010.

Elektronisk patientjournal

Formålet med projektet er at analysere, hvilke faktorer der er afgørende for, at it-­‐baserede

systemer som Elektroniske Patient Journaler, EPJ, reelt kommer til at virke som middel til

forbedring af patientbehandlingen. IT har potentiale til at understøtte anvendelse af informa-­‐

tioner på tværs af enkeltpatienter og dermed til at styrke den faglige, organisatoriske og kvali-­‐

tative udvikling, men hvordan omsættes dette potentiale til nytteværdi? Eksisterende jour-­‐

nalsystemer er karakteriseret ved, at de tjener flere forskellige formål, bl.a. af juridisk, øko-­‐

nomisk, faglig og kvalitetsmæssig karakter. Projektets analyse bidrager til at belyse de forskel-­‐

lige interessenters informationsbehov, og hvordan disse påvirker udvikling og implementering

af EPJ på danske sygehuse.

V-­‐CHI projekt: Pia Elberg, Stig Kjær Andersen, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi;

Christian Nøhr, Institut for Planlægning

ICT for Health (Baltic Region)

ICT for Health -­‐ Strengthening social capacities for the utilisation of ehealth technologies in

the framework of ageing population.

Projektperiode: 4.2.2010 – 31.12.2013

V-­‐CHI projekt: Pernille Bertelsen, Christian Nøhr, Ann Bygholm

Indlæggelse i eget hjem af hjertepatienter

Det er muligt at overføre patienter fra traditionel indlæggelse på sygehuset til "indlæggelse i

eget hjem" ved hjælp af telemedicinske teknologier. Denne mulighed er afprøvet i et forsk-­‐

ningsprojekt mellem Medicinsk Afdeling ved Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn, hjemmesy-­‐

geplejersker i Frederikshavn Kommune samt Aalborg Universitet. Målgruppen er patienter

med hjertesvigt, hjerterytmeforstyrrelser og forhøjet blodtryk. Patienterne er indlagt i eget

hjem og ved hjælp af trådløst telemedicinsk udstyr modtager sygehuset blodtryksværdier,

puls, vægt, hjertediagram og blodprøveværdier fra hjemmet. En hjemmesygeplejerske hjæl-­‐

per med at måle værdierne.

Forskningsfokus er de patientmæssige aspekter ved denne indlæggelsesform samt de organi-­‐

satoriske udfordringer, som opstår, når teknologi medierer nye samarbejdsrelationer på

tværs af sektorer. Formålet med projektet er at opsamle viden og erfaringer fra klinisk praksis

-­‐ om de patientmæssige og organisatoriske forhold ved telehomecare -­‐ som kan anvendes

som "guidelines" i den fremtidige udvikling på nationalt og internationalt plan.

Udstyr og know-­‐how er stillet til rådighed af: RTX Healthcare A/S, Nordiatech A/S, Roche Di-­‐

agnostica A/S og KMD A/S. Projektet er støttet af Spar Nord Fonden, Det Obelske Familiefond

og Jyske Bank.

Projektdeltagere: Birthe Dinesen, Egon Toft, Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr, Jeppe Gu-­‐

stafsson

8


ISISEMD

The aim of the ISISEMD project is to provide a pilot of innovative intelligent set of scalable

services that will support the independent living of elderly people in general and in particular

the group of elderly with cognitive problems or mild dementia and at the same time to sup-­‐

port the formal and informal caregivers in their daily interaction with the elderly.

The services will improve the elderly ability for self-­‐care by support for their basic daily activi-­‐

ties in way that prevents health risks in their homes. The services will also strengthen the

daily interaction with their social sphere -­‐ partners and relatives, friends and care-­‐givers,

giving them the feeling of safety and preventing their social isolation. Last but not least, their

cognitive training and activation will be strengthened.

To prove wide applicability in Europe, the pilot will be validated and tested in realistic condi-­‐

tions for 12-­‐month period in four Member State regions which have extensive experience

from existing tele-­‐care-­‐at-­‐home services for elderly.

Projektperiode: 01.03.2009 – 01.09.2011

Projektdeltagere: Carrie Beth Peterson, Thomas P.N. Iversen, Anelia Mitseva, Nicola Marchet-­‐

ti, Bayu Anggorojati, Kamil Cetin, Neeli R. Prasad, sofoklis Kyriazakos, Birthe Dinesen

It-støtte til den fælles Akut Modtage Enhed (FAME) på Horsens

Sygehus

Aktiviteten på landets akutmodtagelser er kraftigt stigende, specielt efter indførelse af de nye

akutsygehuse. Formålet med dette projekt er ar indføre et koordinerings-­‐ og kommunikati-­‐

onssystem på akutmodtagelsen på Regionshospitalet Horsens (RHBO) med det formål at lette

klinikernes arbejdsgange gennem overblik, opgavestyring, statushåndtering og kommunikati-­‐

on. Arbejdskraftbesparelsen ligger i at arbejdet på akutmodtagelsen kan udføres mere effek-­‐

tivt, det samme personale kan håndtere flere akutte patienter og koordinationen og kommu-­‐

nikationen forbedres. Klinikerne kan f.eks. følge status for forskellige opgaver hos hver pati-­‐

ent uden at bruge unødig tid på opsøgende arbejde for at finde svar på undersøgelser, rønt-­‐

gen osv. Potentialet for arbejdskraftbesparelsen er 11 årsværk, primært fordelt på læger og

sygeplejersker i akutmodtagelsen. Øvrige kvalitative potentialer er et forbedret arbejdsmiljø

og forbedret patientsikkerhed. Det er projektets succeskriterier at opnå den potentielle ar-­‐

bejdskraftbesparelse samt påvise øget medarbejdertilfredshed på akutmodtagelsen på RHBO.

Projektpartnere: Region Midtjylland, Medtech Innovation Center, Århus, Cetrea A/S, V-­‐CHI

Aalborg Universitet.

Projektdeltagere for V-­‐CHI: Christian Nøhr, Marion Berg Christiansen.

Evaluering af GAPS

(Genanvendelse af administrative patientdata til måling af sundhedsfaglig

kvalitet) ABT projekt

Udgangspunktet for GAPS er, at mange kvalitetsdata registreres i de patientadministrative

systemer, der indberetter data til LPR og forskellige eksisterende centrale registre og IT-­‐

systemer. Projektets hovedformål er at demonstrerer det arbejdsbesparende potentiale, der

kan opnås ved at genbruge disse data til kvalitetsmonitorering, således at registreringsbyrden

for det sundhedsfaglige personale reduceres.

Deltagere: Christian Nøhr og Anna Marie Høstgaard

9


Evaluering af ”Klinisk Proces” (Elektronisk Patient Journal) i

Region Nord

Evalueringsprojekt for Region Nordjylland på fire pilotafdelinger. Påbegyndt december 2009.

Baseline-­‐evalueringen afsluttet maj 2010. Projektet afsluttes ,når implementeringen af Klinisk

Proces Modul er fuldført i regionen.

Formålet projektet er at muliggøre:

• En vurdering af graden af realisering af de forventede effekter ved implementering af

Klinisk Proces (EPJ) i Region Nordjylland

• En demonstration for brugere, ledere og politikere af, at der opnås løbende resultater

i implementeringsprocessen og ikke først efter et fuldt gennemført leverance – og

implementeringsforløb

• Justering af uhensigtsmæssigheder løbende i leveranceprocessen

• En justering af selve processen, hvis den viser sig uhensigtsmæssig

En Business case udarbejdet af evaluerings-­‐teamet angiver såvel detaljerede retningslinier for

evalueringens gennemførelse som løbende feedback til programledelsen med deraf følgende

mulighed for justering af kursen undervejs i processen.

Deltagere: Anna Marie Høstgaard, Pernille Bertelsen og Christian Nøhr.

maXi-projektet

nedbrydning af grænser for mestring af kroniske helbredstrusler med it

maXi-­‐projektets vision er at sprænge rammerne for sundhedsstøtte med IT ved at sætte dia-­‐

betikere og deres familier i centrum og ved at flytte fokus fra sygdom og hospitaler til sam-­‐

fund, hverdagsliv og services. MaXi-­‐projektet har til formål at afprøve og gennemføre bruger-­‐

dreven innovation som metode til konceptudvikling af IT-­‐services til kronikere med diabetike-­‐

re som fokusgruppe. Udgangspunktet for projektet er et scenarie. Formålet med projektet er

at skabe viden om reelle behov og gode koncepter for IT-­‐services til kronikere gennem bru-­‐

gerdreven innovation.

Projektdeltagere,: Anne Marie Kanstrup, Christian Nøhr, Pernille Bertelsen, Stig Kjær Ander-­‐

sen, Marie Glasemann, Joan Vuust

Patient Safety through Intelligent Procedures in Medication

(PSIP)

The project Patient Safety through Intelligent Procedures in Medication (PSIP) deals with Ad-­‐

verse Drug Events (ADE) due to product safety problems, and medication errors due to hu-­‐

man factors (HF) which are a major issue in Public Health. They endanger the patients' safety

and originate considerable extra hospital costs.

Healthcare ICT applications should help to reduce the incidence of preventable ADE, by pro-­‐

viding healthcare professionals and patients with relevant knowledge (guidelines, recom-­‐

mendations, etc.). However their efficiency is impeded by two major drawbacks:

-­‐ lack of reliable knowledge about ADE

-­‐ poor ability of ICT solutions to deliver contextualised knowledge focused on the problem at

hand, aggravated by a poor consideration of causative HF.

10


The objective of the project is (1) to facilitate the systematic production of epidemiological

knowledge on ADE and (2) to ameliorate the entire medication cycle in a hospital environ-­‐

ment.The project runs from January 2008 to June 2011and the project team consists of part-­‐

ners from France, Denmark, Greece, Romania, Italy, and Austria. the total budget for the pro-­‐

ject exceeds 7 Mill. €. The official project homepage can be found here: https://www.psip-­‐

project.eu/

Projektperiode: 01.01.08 – 30.06.2011

V-­‐CHI project: Christian Nøhr, Pernille Bertelsen, Marianne Sørensen, Anne Marie Kanstrup,

Jytte Brender

RECIT – Rådgivningscetner- og EvalueringsCenter for ITomstilling

RECIT er et center under IT Indsatsen der arbejder med forskningsbaseret evaluering og råd-­‐

givning inden for integration af informations-­‐ og kommunikationsteknologi i uddannelses-­‐ og

læringssammenhænge. Evaluering og rådgivning af konkrete projekter foregår i en veksel-­‐

virkning med udviklingen af metoder til evaluering, sparring og følgeforskning inden for om-­‐

råderne uddannelse og læring. I projektet indgår et team af junior og senior forskere alle til-­‐

knyttet IT-­‐Indsatsen ved AAU. Hjemmeside: www.iti.auc.dk/recit/

Projektperiode: 19.05.2010

Projektdeltager: Ann Bygholm

Selvstyret antikoagulationsbehandling ved hjælp af internet og

telefon

Der er udviklet en webbaseret løsning, som gør det muligt for patienter, som er selvstyrende

og i livslang antikoagulationsbehandling at registrere og opsamle blodprøveværdier (INR-­‐

værdier) og medicindosis elektronisk. Webløsningen gør det muligt for den enkelte patient at

registrere faktorer -­‐ fx kost, medicin, mv. -­‐ som kan påvirke den blodfortyndende behandling,

og samtidig har de mulighed for at overføre blodprøveværdier via en mobiltelefon til den

webbaserede løsning.

I samarbejde med AK-­‐centret på Skejby Sygehus i Århus gennemføres et randomiseret studie

med 150 patienter, som er tilknyttet AK-­‐centret. En forsøgsgruppe anvender løsningen i 6-­‐8

måneder. Forskningsfokus er 1) at undersøge, om de selvstyrende patienter opnår bedre ind-­‐

sigt i egen blodfortyndende behandling ved løbende registrering af parametre, som kan på-­‐

virke AK-­‐behandlingen, og 2) at udforske patienters oplevelser, holdninger og erfaringer ved

anvendelse af en webbaseret og mobil løsning i hverdagen. Data er under bearbejdning.

Projektet er støttet af Roche Diagnostica A/S.

Projektansvarlig: Birthe Dinesen

Telekat – telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende

sundhedsvæsen

Forsknings-­‐ og innovationsprojektet TELEKAT, telehomecare, kroniske patienter og det sam-­‐

arbejdende sundhedsvæsen, har fokus på at udvikle nye forebyggende pleje-­‐ og behand-­‐

lingsmetoder til kroniske patienter i eget hjem ved brug af telehomecare teknologi. Ved tele-­‐

homecare forstås pleje og behandling mellem borgerens hjem og sundhedsprofessionelle ved

11


støtte af kommunikations-­‐ og informationsteknologi. Målgruppen for dette forsøg er borgere

med kronisk obstruktiv lungelidelse i gruppe 3 og 4. Forsøget går ud på forebygge genindlæg-­‐

gelser af borgere med KOL ved at fremme hjælp til selvhjælp til rehabilitering i eget hjem.

Rehabiliteringen skal ske ved at tilbyde borgere med KOL og deres pårørende at bruge tele-­‐

homecare teknologi. Med udgangspunkt i brugerdreven innovation vil vi udvikle muligheden

for, at KOL-­‐patienter med støtte fra telehomecare teknologi kan foretage selvmonitoring af

deres sygdomsforløb samt træne og vedligeholde egen rehabiliteringsindsats i eget hjem.

Projektdeltagere på AAU: Birthe Dinesen, Grethe Nielsen, Bernhard Mogens Ege, Ole K. Hejle-­‐

sen, Stig Kjær Andersen, Egon Toft, Janne Seemann, Jeppe Gustafsson

Ph.d.-projekter

Analyser af cerebral cortical atrofi og cerebral metabolisme

indenfor neurodegenerative sygdomme

En tidelig korrekt diagnose af patienter med neurodegenerative sygdomme er af afgørende

betydning for patienternes behandlingenforløb og deres vidre livskvalitet. På nuværende

tidspunkt er det svært at stille en korrekt tidelig diagnose af fx Parkinsons sygdom grundet et

sygdomsmønster der minder om andre neurodegenerative sygdomme. Det menes, at PET

billeder indeholder informationer om neurodegenerative sygdomme, der kan anvendes til en

tidelig diagnose. Dog har PET billederne en dårlig opløsning, hvilket bevirker, at de er svære at

anvende til diagnose.

Formålet med PhD projektet er, at anvende informationer fra det høj opløselige MRI billede

til at forbedre opløsningen af PET billerne og derefter fortage en indledende undersøgelse af,

om de forbedrede PET billeder kan anvendes til en tideligere diagnose af Parkinsons patien-­‐

ter.

Processen: Metoden, med anvendelse af højt opløselige MRI data til forbedring af PET opløs-­‐

ningen, er i den første periode af PhD projektet implementeret og valideret på simulerede

data, og metoden har vist gode resultater. Disse resultater er præsenteret og publiceret på

SPIE Medical image konferencen februar 2010. På nuværende tidspunkt fortages analyse af

atrofi og metabolisme mål i kortex relateret til rask aldring, dette studie forventes færdigt

Juli/August 2010. Efterfølgende vil en analyse af rask aldring i fht Parkinson's sygdom forta-­‐

ges. PhD-­‐projektet forventes afsluttet Juni 2011.

Phd-­‐projekt af Kamille Rosenfalck Blaasvær

Anvendelse af SNOMED CT i Danmark

I dette projekt lægges fokus på klinisk dataanvendelse, hvor det forventes at den internatio-­‐

nale terminologi SNOMED CT teoretisk kan bygge bro imellem:

• Dataopsamling og datarekvirering

• Primær og sekundær dataanvendelse

I forhold til rekvirering af data skal det være muligt at præsentere den kliniske dokumentati-­‐

on, således det er muligt for det sundhedsfaglige personale at skaffe sig det nødvendige

overblik i forhold til en given kontekst. Erfaringerne med anvendelsen af SCT i klinisk praksis

er meget begrænset og det vides ikke om det i praksis er muligt at opnå en klinisk menings-­‐

12


fuld registering og dokumentation som kan understøtte sekundær dataanavendelse, med de

behov der er herfor.

I den danske strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet fremgår det, at det er væsentligt,

at standardiseringen drives af sundhedsvæsenets behov, således at der fokuseres på områ-­‐

der, hvor brug af eksisterende data er højt prioriteret – for eksempel til klinisk brug, kvalitets-­‐

databaser, indberetning, resumé-­‐data m.v. Men hvad er sundhedsvæsenets behov ? og er det

praktisk muligt at realisere disse behov, når der er en kendt konflikt i forhold til terminologi

og klaasifikation ?

I projektet undersøges hvorvidt eksisterende mekanisker i SNOMED CT kan håndteres i en

klinisk kontekst når terminologien analyseres og håndteres i sin form af den danske sund-­‐

hedsterminologi, hvor strukturen af terminologien er baseret på SNOMED CT.

Projektet har derfor fokus på balancegangen mellem klinisk praksis og model, med det over-­‐

ordnede mål at skabe en sammenhæng imellem disse. Hermed er problemformuleringen for

projektet:

Er det muligt at udvikle modeller, der giver mulighed for at præsentere data ud fra specifikke

forespørglser når inddata baseres på begreber med et vilkårligt detaljeringsniveau samtidig

med, at muligheden for at lave datarekvirering anvendelig til kvalitetsudvikling (sekundære

formål) sikres?

Målet med projektet er at analysere og vurdere hvilke betingelser der er for at skabe sam-­‐

menhæng mellem dataopsamling og datarekvirering ved brug af sundhedsterminologien til

sekundære formål. Dette gøres ved modellering af algoritmer til at foretage datarekvirering til

sekundære formål. Modellen vil afspejle strukturen i SNOMED CT og vil derfor kunne anven-­‐

des på en vilkårlig oversættelse af terminologien. Løsningen vil derfor have potentiale for at

være internationalt anvendelig.

Med denne tilgang undersøges det teoretiske potentiale i SNOMED CT’s referencemodel, og

adskiller sig fra den typiske tilgang hvor der enten udvikles SubSets/RefSets eller hvor der

mappes til SNOMED CT fra eksisterende, anvendte terminologier. Dvs. at udgangspunktet for

modeludviklingen er de mekanismer der er defineret i SNOMED CT og som teoretisk er rettet

mod direkte anvendelse af terminologien.

Ph.d.-­‐projekt af Anne R. Rasmussen

Hvordan oplever mænd med prostatacancer kontakten med

sundhedsprofessionelle og kan en online kontakt have en

betydning?

Projektet tager afsæt i sygehusvæsenet, der i dag er kendetegnet ved kortvarige kontakter

mellem patienter og sundhedsprofessionelle. Som en del af projektet gennemføres et klinisk

interventionsstudie med udvikling, implementering og evaluering af et online informations-­‐

og kommunikationsredskab: Online patientbog©. Hensigten er at udvikle patientens sund-­‐

heds it redskab ved at tage afsæt i patienternes behov – og ikke systemets – afdækket ved

tidligere forskning og aktuelt interviewstudie.

Online patientbog blev implementeret i klinisk praksis på Aalborg Sygehus september 2009.

Ved at kunne tilbyde mænd med prostatacancer adgang til en personlig Online patientbog får

sundhedsprofessionelle i klinisk praksis et konkret arbejdsredskab i kontakten til patienterne.

Redskabet giver den enkelte patient adgang til generel information, individuel monologbase-­‐

13


et information og dialogbaseret online kontakt med identificerbare og kendte sundhedspro-­‐

fessionelle og medpatienter. Ved kvalitativ evaluering afdækkes om sundheds it redskabet

kan understøtte kontakten mellem patienter og sundhedsprofessionelle. Evalueringen gen-­‐

nemføres i 2010.

Projektansvarlig (og driftsansvarlig på Online patientbog frem til september 2010): Charlotte

D. Bjørnes

Interoperability - IT-architecture in a Danish healthcare

Adgangen til den dokumentation af patienternes behandlingsforløb og tilstand i sundhedssek-­‐

toren er af afgørende betydning for det arbejde, som udføres af sundhedspersonalet. For at

levere den bedste behandling til enten patienter eller borgere i primær som sekundær sektor

er det nødvendigt at skabe gensidig kompatibilitet (interoperabilitet) både imellem de eksi-­‐

sterende it-­‐systemer inden for sundhedsvæsenet samt mellem eksisterende og nye it-­‐

systemer.

Der er ikke én løsning til at sikre interoperabilitet på tværs af forskellige it-­‐systemer, sektorer

og organisationer. Dog har interoperabilitets udfordringerne én fællesnævner, nemlig it-­‐

arkitektur. Et begreb, som beskriver komponenter samt forholdet mellem komponenterne på

en høj-­‐struktureret måde. Arkitektur sætter krav til organisatoriske, informative og forret-­‐

ningsmæssige struktur og kan dermed være grundlag for at opnå interoperabilitet.

I afhandlingen undersøges de nationale beslutninger og initiativer omkring arkitektur-­‐

området i sundhedssektoren i forhold til anvendelsen af denne og der stilles skarpt på de

faldgrupper, der er nødvendige at undgå.

Ph.d.-­‐projekt af Louise Pape Hougaard

Modellering af SFI i EPJ-systemer -- udforskning af Standardiseringspotentialet

Sundhedsfagligt Indhold (SFI) er en bekrivelse af grænsefladen mellem elektroniske patient-­‐

journal systemer (EPJ-­‐systemer) og klinisk domæneviden. Tidligere blev den klini-­‐

ske domæneviden hård-­‐kodet i EPJ-­‐systemerne, men i de senere år har både leverandører og

standardiseringsorganisationer udviklet modeller og systemer der separere EPJ-­‐systemernes

informationsmodeller fra kliniske modeller og klinisk terminologi. Hermed er der mulighed for

i højere grad dynamisk at tilpasse EPJ-­‐systemerne til en klinisk hverdag. Dog er det problema-­‐

tisk at mangel på praktiske erfaringer, veletablerede metoder og governance strategier på

området gør modellering af SFI forskelligartet samt tids-­‐ og resourcekrævende.

Homogenisering og standardisering kunne gøre SFI genbrugbart ud over den organisation der

har udviklet det og forbedre interoperabiliteten mellem systemer. Men standardisering er en

langsommelig procces -­‐ sandsynligvis fordi det kræver national/international konsensus samt

omfattende re-­‐design af eksisterende IT-­‐systemer. Derfor ville en inkrementel standardise-­‐

ringsprocces, som forholder sig til det eksisterende hetrogene systemlandskab, muligvis kun-­‐

ne gøre standardisering gennemførlig. For at undersøge denne strategi er formålet med

Ph.d.-­‐projektet at undersøge udfordringer ved inkrementel standardiering af SFI relateret til

kliniske modeller og klinisk terminologi.

Ph.d.-­‐projekt af Kristine Rosenbeck Gøet

14


Organisationsudvikling i.f.m. implementering af RIS/PACS på

Radiologisk Afd.

Under implementering af et integreret RIS/PACS-­‐system (Radiology Information Sy-­‐

stem/Picture Archiving and Communication System) på sygehusene i det tidligere Nordjyl-­‐

lands Amt (nu en del af Region Nordjylland) blev arbejdsprocessen analyseret, men røntgen-­‐

afdelingen på Aalborg Sygehus ønskede at gå et skridt videre. Baseret på arbejdsgangsanaly-­‐

sen og de første erfaringer med det nye RIS/PACS, ønskede afdelingen at initiere en proces,

som aktivt kunne være med til at tilpasse organisationen til det nye medie -­‐ eller fremkomme

med forslag til ændringer af det nye IT-­‐system, således at dette bedre understøttede de æn-­‐

drede arbejdsgange.

Med aktionsforskning som det metodiske udgangspunkt, blev mit ph.d. projektet designet til

at understøtte denne tilpasning af organisationen. Baseret på en forandringsparathedsunder-­‐

søgelse foretaget i oktober 2005 blev der nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe. Arbejdsgrup-­‐

pen igangsatte aktiviteter for bl.a. at forbedre arbejdsmiljøet og informationsniveauet på

afdelingen, men kerne i arbejdet har været afholdelse af to cafe-­‐seminarer med det formål at

udvikle en vision for afdelingen. For at sikre gennemførelse af visionen blev der udarbejdet en

handlingsplan med 35 initiativer. Kernen i det teoretiske arbejde har været organisationsud-­‐

vikling, forandringskommunikation og fagprofessionelle. En ting er at ændre en organisation

(røntgenafdelingen), en anden ting er at sikre, at alle 200 medarbejdere på fire forskellige

geografiske lokationer, der arbejder i treholdsskift, kender (og til en vis grad accepterer!)

ændringerne.

Ph.d. projekt af Karsten Ulrik Niss

Stewarding - Perspektiver for it-support på sygehuse

Integration af it-­‐systemer i sygehusenes praksiser er en væsentlig opgave i den fortsatte digi-­‐

talisering af sundhedsvæsenet. I mange sundheds-­‐it-­‐projekter fokuseres på design, udvikling

og implementering, mens den support og videreudvikling der foregår efter disse vigtige pro-­‐

cesser er overstået ofte glemmes eller ses som driftafdelingernes opgave.

Gennem et case studie af it-­‐support såvel på it-­‐afdelingen som i klinisk praksis vises, at sup-­‐

portopgaven består af mange forskellige opgaver, hvoraf almindelig drift blot er en. Organisa-­‐

torisk læring og redesing af it-­‐systemer og arbejdspraksis vises at være væsentlige og store

opgaver for såvel it-­‐afdelingen som hospitalets afdelinger.

I afhandlingen undersøges prespektiver for it-­‐support på sygehuse med fokus på redesign og

læring. Et begreb om stewardign udvikles der sætter den proaktive integration af it-­‐systemer i

klinisk praksis i centrum. Support er ikke blot at opretholde de udviklede systemer, men

handler i lige så høj grad om at sikre integration af it-­‐systemer i en foranderlig klinisk arbejds-­‐

praksis og om at redesigne de eksisterende løsninger så de matcher denne praksis.

Ph.d.-­‐projekt af Lone Stub Petersen

15


Øvrige projekter

EPOS

EPOS -­‐ EFMI Professional Organised event System information advisory – er et koncept til

sikring af kvalitet og professionalismen i afholdelse af internationale videnskabelige konfer-­‐

encer i regi af EFMI (European Federation for Medical Informatics)

Koceptet tilbydes nationale faglige medicinsk informatikselskaber, der er medlemmer af

EFMI. EPOS består af råd, anvisninger, en samling af tekstforslag, konference udbuds mate-­‐

riale, aftaleudkast, tidsplan, periodeopdeling, calls, skelet tilprojektplan, organisationsforslag,

regneark og aftale med systemudbyder (online-­‐regristry.net) til håndtering af deltagere, bid-­‐

rag, review proces. Desuden foreligger der ramme aftale med proceedings publisher (IOS

Press). Alt informtion er samlet på en WIKI. EPOS er resultatet af løbende erfaringopsamling

fra MIE2008 i Göteborg, MIE2009 i I Sarajevo, STC2010 i Reykjavik, STC2011 i Lasco (Sloveni-­‐

en) og benyttes til den kommende MIE 2011 i Oslo (håndtering af 450 submission og 1000

reviews)

Projektleder: Stig Kjær Andersen (Executive officer i EFMI)

Medinfo 2013

Dansk Selskab for Medicinsk Informatik, DSMI, er vært for World Congress on Medical and

Health Informatics (MedInfo) i 2013. Den globale konference vil samle et par tusinde forskere,

klinikere, ledere og leverandører for at dele viden og erfaringer om anvendelse af informati-­‐

ons-­‐ og kommunikationsteknologi i sundhedssektoren.

V-­‐CHI er involveret i arbejdet med Stig Kjær Andersen og Marianne Sørensen i Local Organi-­‐

zing Committee og Christian Nøhr i Editorial Committee.

Projektdeltagere: Stig Kjær Andersen, Marianne Sørensen, Christian Nøhr

Sekretariatsfunktion DSMI

V-­‐CHI varetager sekretariatsfunktionen for Dansk Selskab for Medicinsk Informatik (DSMI),

herunder: regnskab, mailudsendelser, medlemshåndtering (database, ind-­‐ og udmeldelser,

kontingentopkrævning), web og planlægning af arrangementer.

Projektdeltager: Lene Sømod Flou og Eva Ejsing-­‐Duun

sundhedsITnet

SundhedsITnet vil skabe samarbejde og innovation på tværs af universiteter, sundhedsvæsen,

erhverv og patienter, igennem en helhedsorienteret tilgang til sundheds-­‐it.

SundhedsITnet ønsker at etablere et varigt, tværfagligt og tværregionalt netværk for at øge

kvalitet, fleksibilitet og effektivitet i sundhedsaktiviteter.

SundhedsITnet vil samle sundhedsudbydere, virksomheder, forskere og brugere i et samar-­‐

bejde om morgendagens it-­‐baserede sundhedsydelser. Det sker i erkendelse af, at behovet

herfor vil være stigende i et aldrende samfund i lighed med både de behandlingsmæssige

muligheder og befolkningens forventninger.

En styrket og kvalificeret udvikling af it-­‐understøttede sundhedsydelser har potentiale til at

imødekomme dele af denne udvikling og det deraf følgende pres på menneskelige og økono-­‐

miske ressourcer.

16


SundhedsITnet vil skabe samarbejde og innovation på tværs af universiteter, sundhedsvæsen,

erhverv og patienter, igennem en helhedsorienteret tilgang til sundheds-­‐it.

Den teknologiske udvikling betyder at it i stigende grad indlejres i vores værktøjer og omgivel-­‐

ser. Dermed øges kommunikations-­‐ og integrationsmuligheder radikalt.

Sekretariatsfunktionen varetages af Alexandra Instituttet og Virtuelt Center for Sundhedsin-­‐

formatik, ligesom faggruppen Human Factors blev ledet af Christian Nøhr og Software og

informationsarkitektur af Stig Kjær Andersen.

Projektdeltagere: Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr og Marianne Sørensen

Publikationer

I det følgende rapporteres publikationer med indhold af sundheds-­‐it fra forskere med faglig

tilknytning til V-­‐CHI. Bidragene er hentet fra VBN – Videnbase Nord www.vbn.aau.dk med

status udgivet i år 2010.

3D modeling of cerebrovascular anatomy. / Østergaard, Lasse Riis.

Aalborg : Medical Informatics Group. Department of Health Science and Technology. Aalborg

University, 2010..

Forskning › Ph. D.-­‐afhandling

A Humanist in the Hospital : Cultural Assessments of Electronic Health Records. / Botin, Lars

Kørnøv.

U.S.A. : LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2010. 236 s..

Forskning › Videnskabelig bog

A large dataset analysis of the long-­‐term glucose counter-­‐regulation to hypoglycemia in

continuous glucose data to facilitate decision support in diabetes. / Johansen, Mette Denck-­‐

er ; Christiansen, Jens Sandahl ; Hejlesen, Ole K..

I: SHI2010 Proceedings : 8th Scandinavian Conference on Health Informatics, 23-­‐24 August

2010, Copenhagen, Denmark. red. / Ann Bygholm ; Pia Elberg ; Ole Hejlesen. Trondheim :

TAPIR Akademisk Forlag, 2010. s. 24-­‐28.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

A Living Laboratory Exploring Mobile Support for Everyday Life with Diabetes. / Kanstrup,

Anne Marie ; Bjerge, Kim ; Enevold Kristensen, Jens.

I: Wireless Personal Communications, Vol. 53, Nr. 3, 2010, s. 395-­‐408.

Forskning -­‐ peer review › Artikel

Application of an Electronic Patient Medication Management System in ambulatory units. /

Wacker, Ken ; Olsen, Lise Marie ; Pape-­‐Haugaard, Louise B..

I: SHI2010 Proceedings : 8th Scandinavian Conference on Health Informatics, 23-­‐24 August

2010, Copenhagen, Denmark. red. / Ann Bygholm ; Pia Elberg ; Ole Hejlesen. Trondheim :

TAPIR Akademisk Forlag, 2010. s. 73.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceabstract

Assessing importance of dietary data when predicting international normalized ratio (INR)

values in patients assigned to self-­‐management. / Nielsen, Peter Brønnum ; Hejlesen, Ole K..

17


I: Journal of Thrombosis and Thrombolysis, Vol. 29, Nr. 2, 2010, s. 252, No. C6.

Forskning › Konferenceabstract

Balancing centralised and decentralised EHR approaches to manage standardisation. / Ro-­‐

senbeck, Kirstine Hjære ; Rasmussen, Anne Randorff ; Elberg, Pia Britt ; Andersen, Stig Kjær.

I: Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 160, 2010, s. 151-­‐155.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Brain tumor segmentation from MRI : a comparative study. / Cichosz, Simon L. ; Vangsgaard,

Steffen ; Jørgensen, Alex S. ; Kannik, Kasper E. ; Steffensen, Elena ; Eskildsen, Simon Fristed.

I: Proceedings of the IADIS International Conferences : Computer Graphics, Visualization,

Computer Vision and Image Processing 2010, Visual Communication 2010, Web Virtual Reali-­‐

ty and Three-­‐dimensional Worlds 2010, IADIS Multi Conference on Computer Science and

Information Systems, MCCSIS, 27-­‐29 July 2010, Freiburg, Germany. red. / Yangcai Xiao ; Ro-­‐

berto Muffoletto ; Tomaz Amon. International Association for Development, IADIS, 2010. s.

401-­‐406.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Café seminars in a bottom-­‐up organizational development project at a Danish radiology

department. / Niss, Karsten Ulrik.

I: Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 157, 2010, s. 99-­‐105.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Changes in cerebral blood flow in presymptomatic mutation carriers of familial frontotem-­‐

poral dementia (FTD-­‐3) : measured with MRI. / Lunau, Line ; Mouridsen, Kim ; Rodell, Anders

; Nielsen, Jørgen E. ; Isaacs, Adrian ; Brown, Jerry ; Zeidler, Dora ; Østergaard, Leif ; Eskildsen,

Simon Fristed ; Englund, Elisabet ; Johannsen, Peter.

I: Alzheimer's & Dementia, Vol. 6, Nr. 4, Suppl. 1, 2010, s. S19, No. IC-­‐P-­‐039.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceabstract

Combining two large MRI data sets (AddNeuroMed and ADNI) using multivariate data ana-­‐

lysis to distinguish between patients with Alzheimer's disease and healthy controls. /

Westman, Eric ; Simmons, Andrew ; Muehlboeck, J.-­‐Sebastian ; Gwadry-­‐Sridhar, Femida ;

Eskildsen, Simon Fristed ; Julin, Per ; Sjögren, Niclas ; Collins, D. Louis ; Evans, Alan ; Mecocci,

Patrizia ; Vellas, Bruno ; Tsolaki, Magda ; Kloszewska, Iwona ; Soininen, Hilkka ; Weiner, Mi-­‐

chael ; Lovestone, S. ; Spenger, Christian ; Wahlund, Lars-­‐Olof.

I: Alzheimer's & Dementia, Vol. 6, Nr. 4, Suppl. 1, 2010, s. S54, No. IC-­‐P-­‐137.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceabstract

Communication Challenges in System Development : Involvement of System Developers in

Small-­‐Scale IT Projects. / Petersen, Lone Stub ; Bjørnes, Charlotte D. ; Bertelsen, Pernille.

I: Information Technology in Health Care : Socio-­‐Technical Approaches 2010 -­‐ From Safe Sy-­‐

stems to Patient Safety. red. / Christian Nøhr ; Jos Aarts. Netherlands : IOS Press, 2010. s. 72-­‐

78 (Studies in Health Technology and Informatics)..

Forskning › Bidrag til videnskabelig bog/antologi

Communication Challenges in System Development : Involvement of System Developers in

Small-­‐Scale IT Projects. / Petersen , L. S. ; Bjørnes, Charlotte D. ; Bertelsen, Pernille.

2010. Abstract from IT in Health Care: Socio-­‐technical Approaches, Fourth International Con-­‐

ference, Aalborg, Danmark..

Forskning › Konferenceabstract

18


Complexities in securing sustainable IT infrastructures in Hospitals : The many faces of Local

Technical Support. / Petersen, Lone Stub.

I: MEDINFO 2010 : Proceedings of the 13th World Congress on Medical Informatics. red. / C.

Safran ; S. Reti ; H. F. Marin. IOS Press, 2010. s. 899-­‐903 (Studies in Health Technology and

Informatics)..

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Compliance or patient empowerment in online communities : reformation of health care

services?. / Wentzer, Helle ; Bygholm, Ann.

I: Information Technology in Health Care : Socio-­‐Technical Approaches 2010 -­‐ From Safe Sy-­‐

stems to Patient Safety. red. / Christian Nøhr ; Jos Aarts. IOS Press, 2010. s. 141-­‐147 (Studies

in Health Technology and Informatics)..

Forskning -­‐ peer review › Bidrag til videnskabelig bog/antologi

Conflicts between terminology and EHR information models as obstacles to semantic inter-­‐

operability : a scientific review. / Pape-­‐Haugaard, Louise B. ; Rasmussen, Anne Randorff ;

Elberg, Pia Britt ; Andersen, Stig Kjær.

I: Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 160, 2010, s. 1374.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceabstract

Cortical atrophy rates in Alzheimer's patients and subjects with mild cognitive impairment

from the AddNeuroMed data collection. / Eskildsen, Simon Fristed ; Westman, Eric ; Gwadry-­‐

Sridhar, Femida ; Julin, Per ; Sjögren, Niclas ; Muehlboeck, Sebastian ; Wahlund, Lars-­‐Olof ;

Tsolaki, Magda ; Soininen, Hilkka ; Mecocci, Patrizia ; Kloszewska, Iwona ; Vellas, Bruno ; Lo-­‐

vestone, Simon ; Simmons, Andrew ; Spenger, Christian.

I: Alzheimer's & Dementia, Vol. 6, Nr. 4, Suppl. 1, 2010, s. S297, No. P1-­‐417.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceabstract

Data mining to assess variations in oral anticoagulant treatment. / Nielsen, Peter Brønnum ;

Lundbye-­‐Christensen, Søren ; Larsen, Torben Bjerregaard ; Rasmussen, Lars Hvilsted ; Kristen-­‐

sen, Søren Risom ; Münster, Anna-­‐Marie ; Hejlesen, Ole K..

I: Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 160, 2010, s. 974-­‐978.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Decision support for management of anticoagulation patients in community nursing. / Jen-­‐

sen, Mette ; Pedersen, Heidi Klitgaard ; Hejlesen, Ole K..

I: SHI2010 Proceedings : 8th Scandinavian Conference on Health Informatics, 23-­‐24 August

2010, Copenhagen, Denmark. red. / Ann Bygholm ; Pia Elberg ; Ole Hejlesen. Trondheim :

TAPIR Akademisk Forlag, 2010. s. 19-­‐23.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Design and Exploration of a Mobile Game Scenario in a Diabetic Youth Camp. / Glasemann,

Marie ; Kanstrup, Anne Marie ; Ryberg, Thomas.

I: Proceedings of the IADIS international conference Mobile Learning 2010. Porto, Portugal,

2010. s. 132-­‐140.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Does mapping to SNOMED CT improve precision of subjective clinical evaluations?. / Ro-­‐

senbeck, Kirstine Hjære ; Rasmussen, Anne Randorff.

I: SHI2010 Proceedings : 8th Scandinavian Conference on Health Informatics, 23-­‐24 August

2010, Copenhagen, Denmark. red. / Ann Bygholm ; Pia Elberg ; Ole Hejlesen. Trondheim :

TAPIR Akademisk Forlag, 2010. s. 39-­‐43.

19


Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Dynamiske tekster i sundhedskommunikation : Dokumentationsudfordringer i elektroniske

journaler. / Wentzer, Helle.

I: Sundhedskommunikation på sygehusvæsenet. red. / Anders Horsbøl ; M.B. Sørensen. Aal-­‐

borg Universitetsforlag, 2010..

Forskning › Bidrag til videnskabelig bog/antologi

Empowering patients with COPD using tele-­‐homecare technology. / Huniche, Lotte ; Dine-­‐

sen, Birthe ; Grann, Ove ; Toft, Egon ; Nielsen, Carl.

I: Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 155, 2010, s. 48-­‐54.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Evaluation of different database designs for integration of heterogeneous distributed Elec-­‐

tronic Health Records. / Frank, Lars ; Andersen, Stig Kjær. I: 2010 IEEE/ICME International

Conference on Complex Medical Engineering, 13-­‐15 Juli, 2010, Gold Coast, Australien. IEEE

Press, 2010. s. 204-­‐209.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Evaluation of gyrification index and fractal dimension as measures of lobar cortical comple-­‐

xity. / Eskildsen, Simon Fristed ; Steffensen, Elena ; Järnum, Hanna ; Østergaard, Lasse Riis ;

Larsson, Elna Marie.

I: Abstracts of the 16th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, HBM

2010, 6-­‐10 June 2010, Barcelona, Spain. 2010. s. No. 1386 WTh-­‐PM.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceabstract

Formation of Group-­‐Identity and Life expectancies in online patient support groups. /

Wentzer, Helle.

I: Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 157, 2010, s. 141-­‐147.

Forskning -­‐ peer review › Artikel

From Safe Systems to Patient Safety. / Aarts, Jos ; Nøhr, Christian.

I: Information Technology in Health Care : Socio-­‐Technical Approaches 2010 -­‐ From Safe Sy-­‐

stems to Patient Safety. red. / Christian Nøhr ; Jos Aarts. Netherlands : IOS Press, 2010. s. 1-­‐3

(Studies in Health Technology and Informatics)..

Forskning › Bidrag til videnskabelig bog/antologi

Health Technology Assessment of ultrasonography as a guidance tool for peritendinous

steroid injections in patients with Achilles tendinopathy. / Villumsen, Morten ; Skou, Søren

Thorgaard ; Rønved, Sidsel Maria Monrad ; Hejlesen, Ole K..

I: SHI2010 Proceedings : 8th Scandinavian Conference on Health Informatics, 23-­‐24 August

2010, Copenhagen, Denmark. red. / Ann Bygholm ; Pia Elberg ; Ole Hejlesen. Trondheim :

TAPIR Akademisk Forlag, 2010. s. 54-­‐58.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

How are clinicians involved in EHR planning? : A process analysis case study of a region in

Denmark. / Høstgaard, Anna Marie Balling ; Bertelsen, Pernille ; Nøhr, Christian.

I: MEDINFO 2010 : Proceedings of the 13th World Congress on Medical Informatics. red. / C.

Safran ; S. Reti ; H. F. Marin. IOS Press, 2010. s. 121-­‐125 (Studies in Health Technology and

Informatics)..

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

20


How to Dwell in an EHR. The Question Concerning Architecture and EHR. / Botin, Lars

Kørnøv.

I: Information Technology in Health Care : Socio-­‐Technical Approaches 2010 -­‐ From Safe Sy-­‐

stems to Patient Safety. red. / Christian Nøhr ; Jos Aarts. IOS Press, 2010. s. 38-­‐46 (Studies in

Health Technology and Informatics )..

Forskning › Bidrag til videnskabelig bog/antologi

Communication Challenges in System Development : Involvement of System Developers in

Small-­‐Scale IT Projects. / Petersen , L. S. ; Bjørnes, Charlotte D. ; Bertelsen, Pernille.

2010. Abstract from IT in Health Care: Socio-­‐technical Approaches, Fourth International Con-­‐

ference, Aalborg, Danmark..

Forskning › Konferenceabstract

Hvordan kan en Online Patientbog forbedre kvaliteten i kontakten mellem mandlige can-­‐

cerpatienter og sundhedsprofessionelle?. / Bjørnes, Charlotte D. ; Laursen, Birgitte Schantz ;

Delmar, Charlotte ; Nøhr, Christian.

2010. Abstract from E-­‐sundhedsobservatoriets Årskonference 2010, Danmark..

Forskning › Konferenceabstract

Hvordan kan en Online patientbog forbedre kvaliteten i kontakten mellem mandlige can-­‐

cerpatienter og sundhedsprofessionelle?. / Bjørnes, Charlotte D. ; Laursen, Birgitte Schantz ;

Delmar, Charlotte ; Nøhr, Christian.

2010. Abstract from Forskningsnetværk for patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet.,

Danmark.

Forskning › Konferenceabstract

Hvordan kan en Online patientbog forbedre kvaliteten i kontakten mellem mandlige can-­‐

cerpatienter og sundhedsprofessionelle?. / Bjørnes, Charlotte D. ; Laursen, Birgitte Schantz ;

Delmar, Charlotte ; Nøhr, Christian.

2010. Abstract from Scandinavia Conference on Health Informatics SHI 2010. , ..

Forskning › Konferenceabstract

Hvordan kan en Online Patientbog have en betydning i kontakten mellem mandlige cancer-­‐

patienter og sundhedsprofessionelle?. / Bjørnes, Charlotte D. ; Laursen, Birgitte Schantz ;

Delmar, Charlotte ; Nøhr, Christian.

2010. Abstract from Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Forsknings-­‐ og udviklingskonferen-­‐

ce 2010. , Skejby, Danmark..

Forskning › Konferenceabstract

Hvordan kan patientens sundheds-­‐it-­‐system forbedre kvaliteten i kontakten mellem mand-­‐

lige cancerpatienter og sundhedsprofessionelle?. / Bjørnes, Charlotte D. ; Laursen, Birgitte

Schantz ; Delmar, Charlotte ; Nøhr, Christian.

2010. Poster session presented at Forskningens Dag 2010 -­‐ Århus Universitetshospital , Aal-­‐

borg, Danmark..

Forskning › Poster

IT for Learning Diabetes. / Glasemann, Marie ; Kanstrup, Anne Marie.

I: Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 157, 2010, s. 154-­‐159.

Forskning -­‐ peer review › Artikel

Kronisk koordinationsbesvær i det danske sundhedsvæsen. / Seemann, Janne.

I: Sammenhængende forløb. red. / Helle Timm. 2010..

21


Forskning › Bidrag til videnskabelig bog/antologi

Method for testing a CPOE system in the medication process in a cardiology ward. / Nøhr,

Christian ; Sørensen, Marianne ; Kushniruk , Andre.

I: MEDINFO 2010 : Proceedings of the 13th World Congress on Medical Informatics. red. / C.

Safran ; S. Reti ; H. F. Marin. IOS Press, 2010. s. 183-­‐187 (Studies in Health Technology and

Informatics)..

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Mini STARE-­‐HI : guidelines for reporting health informatics evaluations in conference pa-­‐

pers. / de Keizer, Nicolette F. ; Talmon, Jan ; Ammenwerth, Elske ; Brender, Jytte ; Nykanen,

Pirkko ; Rigby, Michael.

I: Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 160, 2010, s. 1206-­‐1210.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Online patientbog. / Bjørnes, Charlotte D..

I: European Urology Today, Vol. 21, Nr. 1, 2010.

Forskning › Artikel

Online patientbog -­‐ Patientens sundheds-­‐it-­‐redskab. / Bjørnes, Charlotte D..

01 januar 2010. !!Available from http://www.dskt.dk/telemedicin_projekter/online-­‐

patientbog-­‐patientens-­‐sundheds-­‐it-­‐redskab.

Formidling › Netpublikation

Partial volume correction using cortical surfaces. / Blaasvær, Kamille Rosenfalck ; Haubro,

Camilla Dremstrup ; Eskildsen, Simon Fristed ; Borghammer, Per ; Otzen, Daniel ; Østergaard,

Lasse Riis.

I: Progress in Biomedical Optics and Imaging, Vol. 7623, 2010, s. 76234R.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Pitfalls when integrating terminology systems and EHRs. / Pape-­‐Haugaard, Louise B. ; Ras-­‐

mussen, Anne Randorff ; Rosenbeck, Kirstine Hjære ; Andersen, Stig Kjær.

I: SHI2010 Proceedings : 8th Scandinavian Conference on Health Informatics, 23-­‐24 August

2010, Copenhagen, Denmark. red. / Ann Bygholm ; Pia Elberg ; Ole Hejlesen. Trondheim :

TAPIR Akademisk Forlag, 2010. s. 34-­‐38.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

QT interval prolongation during spontaneous episodes of hypoglycaemia in type 1 diabetes

: the impact of heart rate correction. / Christensen, Toke Folke ; Tarnow, L. ; Randløv, J. ; Kri-­‐

stensen, L. E. ; Struijk, Johannes ; Eldrup, E. ; Hejlesen, Ole K..

I: Diabetologia, Vol. 53, Nr. 9, 2010, s. 2036-­‐2041.

Forskning -­‐ peer review › Artikel

QT measurement and heart rate correction during hypoglycemia : is there a bias?. / Chri-­‐

stensen, Toke Folke ; Randløv, Jette ; Christensen, Leif Engmann ; Eldrup, Ebbe ; Hejlesen, Ole

K. ; Struijk, Johannes.

I: Cardiology Research and Practice, Vol. 2010, 2010, s. Article No. 961290.

Forskning -­‐ peer review › Artikel

Rigid registration of 3D ultrasound and MRI : comparing two approaches on nine tumor

cases. / Mercier, Laurence ; Fonov, Vladimir ; del Maestro, Rolando F. ; Petrecca, Kevin ;

Østergaard, Lasse Riis ; Collins, D. Louis.

22


I: Advances in Soft Computing, Vol. 83, 2010, s. 33-­‐43.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Segmentation of cortical MS lesions on MRI using automated laminar profile shape analysis.

/ Tardif, Christine L. ; Collins, D. Louis ; Eskildsen, Simon Fristed ; Richardson, John B. ; Pike, G.

Bruce.

I: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6363, 2010, s. 181-­‐188.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

SHI2010 Proceedings : 8th Scandinavian Conference on Health Informatics, 23-­‐24 August

2010, Copenhagen, Denmark. / Bygholm, Ann (Redaktør) ; Elberg, Pia Britt (Redaktør) ; Hejle-­‐

sen, Ole K. (Redaktør).

Trondheim : TAPIR Akademisk Forlag, 2010..

Forskning -­‐ peer review › Videnskabelig antologi

Sociotekniske studier kan skaffe indsigt i komplekse arbejdsgange. / Nøhr, Christian.

I: Ugeskrift for læger, Vol. 172, Nr. 10, 2010, s. 787-­‐790.

Forskning -­‐ peer review › Artikel

Suggestions for a reference method for quality assessment of sound and vibration levels in

neonatal ambulances. / Simonsen, Mie Hviid ; Simonsen, Daniel ; Madsen, Lars Peter ; Hejle-­‐

sen, Ole K..

I: SHI2010 Proceedings : 8th Scandinavian Conference on Health Informatics, 23-­‐24 August

2010, Copenhagen, Denmark. red. / Ann Bygholm ; Pia Elberg ; Ole Hejlesen. Trondheim :

TAPIR Akademisk Forlag, 2010. s. 44-­‐48.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

The use of a prostate stent for MR-­‐CT registration in image-­‐guided radiotherapy of prostate

cancer. / Østergaard, Lasse Riis ; Eskildsen, Simon Fristed ; Nielsen, J. ; Holmberg, A. ; Larsen,

E. Højkjær ; Fabrin, K. ; Fisker, R. ; Carl, J..

I: Radiotherapy & Oncology, Vol. 96, Nr. Suppl. 1, 2010, s. S 417-­‐S 418, No. 1238.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceabstract

Tele-­‐rehabilitation of COPD patients across sectors. / Dinesen, Birthe ; Ege, Bernhard Mo-­‐

gens ; Nielsen, C. ; Grann, O. ; Toft, Egon ; Hejlesen, Ole K. ; Andersen, Stig Kjær.

I: Global Telemedicine and eHealth Updates : Knowledge Resources, [14-­‐16 April 2010, Lu-­‐

xembourg]. red. / Malina Jordanova ; Frank Lievens. International Society for Telemedicine &

eHealth, 2010. s. 198-­‐202 (Global Telemedicine and eHealth Updates : Knowledge Resources;

3)..

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

Theories, models and frameworks for diagnosing technology-­‐induced error. / Borycki, Eliza-­‐

beth ; Kushniruk, Andre ; Brender, Jytte.

I: Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 160, 2010, s. 714-­‐718.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

User prototypes as partly unconscious communication : Understanding young diabetics’

visions for mobile diabetes technology. / Glasemann, Marie ; Kanstrup, Anne Marie.

I: Proceedings of the 7th International Conference on Design and Emotion. Chicago, Illinois,

USA : Illinois Institute of Technology, 2010..

Forskning -­‐ peer review › Konferenceartikel

23


Using the SNOMED CT-­‐model for standardization of clinical information in labour documen-­‐

tation. / Jensen, Ann Merete Duedal ; Jensen, Merete Martlev ; Korsager, Anne Sofie ; Ras-­‐

mussen, Anne Randorff ; Elberg, Pia Britt.

I: SHI2010 Proceedings : 8th Scandinavian Conference on Health Informatics, 23-­‐24 August

2010, Copenhagen, Denmark. red. / Ann Bygholm ; Pia Elberg ; Ole Hejlesen. Trondheim :

TAPIR Akademisk Forlag, 2010. s. 62.

Forskning -­‐ peer review › Konferenceabstract

Ph.d.-kurser

Information sharing in healthcare, Architectures, models and

terminologies

Oplægsholdere: Thomas Beale, Honorary Senior Research Fellow, CHIME, University College

London og Jacob Boye Hansen COE Carecom A/S

Arrangør: Stig Kjær Andersen

Deltagerantal: 9

Tidspunkt: 22. – 23. april

Kurset var en introduktion til it-­‐arkitektur i sundhedssektoren rækkende fra infrastruktur over

modeller til terminologier med særlig fokus på SNOMED CT og openEHR. It-­‐arkitektur er her

defineret som en struktureret måde at gennemføre forskning ved at skabe en fælles platform

for semantisk interoperabilitet mellem informationssystemer i sundhedssektoren.

Socio-technical Approaches to Health Care IT research

En række aktuelle studier af sundhedsinformatiksystem-­‐implementeringer har anvendt en

socio-­‐teknisk analyse til at opnå en større forståelse af selve implementeringsprocessen.

Denne forståelse har nu opnået et niveau, der gør det muligt at forlade det rent analytiske til

fordel for at være proaktiv og planlæggende.

Formålet med Ph.d.-­‐kurset var at introducere og diskutere relevante teoretiske indgange til

analyse, design og implementering af sundhedsinformatiksystemer samt vurdere den empiri-­‐

ske evidens. Kurset ligger placeret umiddelbart forud for den internationale konference “ITHC

2010” der har temaet: “Design og implementering af sundhedsinformatik systemer: Fra sikre

systemer til patientsikkerhed”.

Følgende personer holdt forelæsninger og deltog i diskussionerne under kurset:

Professor, Christian Nøhr, Aalborg Universitet

Dr. Jos Aarts, Senior Research Scientist, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands

Professor Ross Koppel, Sociology Department, University of Pennsylvania i USA

Professor Paul Turner, University of Tasmania, Australia

Professor Judith Gregory, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA

Professor Andre Kushniruk, University of Victoria, BC, Canada

Ass. Professor Elizabeth Borycki, University of Victoria, BC, Canada

24


Arrangementer

Maxi-konference

maXi-­‐projektet afholdte afsluttende konference den 21. april på Aalborg Universitet med

knap 100 deltagere. Konferencen blev åbnet med et indlæg af Dorte Stigaard, direktør for it

og regional udvikling i Region Nordjylland og herefter fulgte oplæg om resultater fra projektet

og i et værksted se de it-­‐prototyper, der er blevet udviklet til at støtte en hverdag med diabe-­‐

tes og de metoder til brugerdreven innovation, der er blevet udviklet. Om eftermiddagen

kunne man på to spor opleve andre projekter, der arbejder med brugerdreven innovation.

maXi-­‐projektet har siden 2007 arbejdet med design af it, som kan støtte diabetikere i deres

hverdag og 17 familier har deltaget med idé-­‐udvikling og 9 erhvervsdrivende fra Skagen har

dannet ramme for et levende laboratorium, hvor familierne har kunnet eksperimentere med

it-­‐løsningerne. Fra Teknologisk Institut har softwareudviklere omsat ideerne til prototyper.

Forskere fra Aalborg Universitet har udviklet metoder til brugerdreven innovation som og

Edvantage Group udvikler et digitalt værktøj til, så man kan øve sig med.

Projektansvarlig: Anne Marie Kanstrup

ITHC 2010 – IT in Health Care: Socio-technical approaches

V-­‐CHI var arrangør af den fjerde internationale videnskabelige konference om en socio-­‐

teknisk tilgang til design, implementering og udvikling af informationssystemer til sundheds-­‐

sektoren. Temaet for konferencen var ”Designing and Implementing Health IT: From Safe

Systems to Patient Safety”. Konferencen foregik på Aalborg Universitet over den 23. og 24.

juni med 28 oplæg fordelt på 2 spor og 4 key-­‐note oplæg af professor Ross Koppel, Faculty of

the Sociology Department and of the School of Medicine, University of Pennsylvania, Consul-­‐

tant Annemarie Hellebæk, Risk Manager at Hvidovre Hospital, Dr. Judith Gregory, Institute of

Design, Chicago, professor Simon Jespersen, Department of Communication, Business and

Information Technologies, Roskilde University. Papers er udgivet i ”Information Technology in

Health Care: Socio-­‐Technical Approaches 2010 – From Safe Systems to Patient Safety”, nr.

157 i serien Technology and Informatics fra IOS press. Se også www.ithc2010.aau.dk

Projektansvarlig: Christian Nøhr og Marianne Sørensen

SHI 2010 – Scandinavian Conference on Health Informatics

V-­‐CHI og DSMI var arrangører af den ottende skandinaviske videnskabelige konference om

sundhedsinformatik den 23. og 24. august i København med temaet ”sundhedsinformatik –

fra vision og handling”. Konferencens formål var at stimulere til erfaringsudveksling, samar-­‐

bejde og netværksdannelse inden for udvikling, implementering, anvendelse og vurdering af

informatik i sundhedssektoren i Skandinavien med særligt fokus på den kliniske anvendelse af

informatik og på borgerens rolle i sundhedssektoren.

Der blev afholdt 3 key-­‐note oplæg: Kristina Bränd Persson, Socialsstyrelsen i Sverige, Åse Kari

Haugeto, Teknologirådet i Norge og Lars Hulbæk fra MedCom i Danmark. De øvrige oplæg

foregik i 2 parallelspor med 24 oplæg og 4 workshops. Se www.shi2010.aau.dk

25


Projektansvarlig: Pia Elberg, Ann Bygholm, Ole Hejlesen, Louise Bilberg Pape-­‐Haugaard, Mari-­‐

anne Sørensen

E-sundhedsobservatoriets årskonference

E-­‐sundhedsobservatoriet afholdte sin elvte årskonference den 12. og 13. oktober på Hotel

Nyborg Strand med godt 600 deltagere. Temaet var i år velfungerende e-­‐sundhed for perso-­‐

nale og patienter – en forudsætning for et mere effektivt og sammenhængende sundhedsvæ-­‐

sen. Konferencen forsøgte at give et samlet billede af vigtige initiativer og resultater inden for

e-­‐sundhed i primær-­‐ og sekundærsektoren – i kommunerne og regionerne, herunder sygehu-­‐

sene. Patienter, pårørende, sundhedsfaglige og de ledelsesansvarlige har forskellige behov for

information til at understøtte forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje og disse aspekter

blev præsenteret, diskuteret og perspektiveret ved konferencen. Som nye tiltag havde delta-­‐

gerne mulighed for at prioritere spørgsmål til paneldeltagerne i ugen op til konferencen. Lige-­‐

ledes blev der på webben etableret et diskussionsforum, hvor deltagerne undervejs og efter

konferencen kunne stille supplerende spørgsmål til oplægsholderne og komme med egne

kommentarer og erfaringer om emnerne og dermed indgå i en gensidig erfaringsudveksling

med andre, der er fagligt interesserede i emnet. Her kunne de enkelte oplæg også evalueres.

Af udenlandske key-­‐notes var Suzanne Bakken professor of Biomedical Informatics og Direc-­‐

tor of Center for Evidence-­‐based Practice in the Underserved på Columbia University, New

York; Jacob Hofdijk partner in Casemix and Vice President EFMI-­‐IMIA; John Crawford, Health-­‐

care Solutions IBM North East Europe.

Konferencen kørte med 5 plenumsessioner og 12 parallelsessioner, hvor i alt 67 oplægsholde-­‐

re bidrog med deres viden og erfaring med området. I en af sessionerne præsenterede 5

leverandører deres løsninger ligesom 22 firmaer deltog med en stand.

Projektansvarlig: Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr, Pernille Bertelsen, Søren Vingtoft, Mari-­‐

anne Sørensen

Faglige selskaber og netværkssamarbejder

V-­‐CHI driver og deltager i en række netværkssamarbejder og faglige selskaber.

V-­‐CHI har været med til at danne CHI-­‐Leverandørforum, som er et interessenetværk for fir-­‐

maer inden for sundheds-­‐it. V-­‐CHI har ligeledes været en af initiativtagerne til det højteknolo-­‐

giske netværk, sundhedsITnet, som samler interessenter på tværs af klinik, industri, patienter

og forskning (netværket udløb medio 2010 – se under projekter).

Deltagerne i V-­‐CHI er også repræsenteret i diverse medicinske selskaber, det nationale sel-­‐

skab for medicinsk informatik, DSMI, og de internationale selskaber for medicinsk informatik,

på europæisk niveau, EFMI, og på verdensplan, IMIA. Herforuden deltager V-­‐CHI også i en

række uddannelsesnetværk.

26


CHI-Leverandørforum

CHI-­‐Leverandørforum (7 firmaer) har afholdt 3 møder i løbet af beretningsperioden. Af aktivi-­‐

teter i CHI-­‐Leverandørforum i perioden kan nævnes: deltagelse i diverse arbejdsgrupper samt

møde med Preben Rudiengaard fra Folketingets sundhedsudvalg og Morten Bruun-­‐

Rasmussen, MEDIQ.

Projektansvarlig: Stig Kjær Andersen og Marianne Sørensen

Faglige selskaber

DSMI

I det nationale selskab for medicinsk informatik, DSMI, sidder Pia Elberg i bestyrelsen og Lene

Sømod Flou er sekretær for foreningen. Stig Kjær Andersen er DSMI's EFMI-­‐repræsentant.

EFMI

I European Federation for Medical Informatics, EFMI, sidder Stig Kjær Andersen som council-­‐

medlem.

IMIA

I International Medical Informatics Association, IMIA, er Aalborg Universitet, repræsenteret

ved Christian Nøhr og Stig Kjær Andersen, optaget som Institutional Member.

Uddannelsesnetværk

Under de internationale selskaber for medicinsk informatik er en række arbejdsgrupper om-­‐

kring uddannelse, som nogle af forskerne i V-­‐CHI er med i.

IMIA Working group 1: Health and Medical Informatics Education

Repræsenteret ved Christian Nøhr

EFMI working group 6: Working Group Education in Health Informatics

Repræsenteret ved Christian Nøhr

AMIA Education Working Group

Repræsenteret ved Christian Nøhr

27


Masteruddannelsen i sundhedsinformatik

I beretningsperioden har koordinatorgruppen bestået af lektor Helle Wentzer, ekstern lektor

Karsten Niss og professor Ann Bygholm (delvis)

Uddannelsen har i perioden afholdt følgende weekend-­‐seminarer -­‐ hvor der ud over alminde-­‐

lig undervisninger har været afholdt følgende aktiviteter:

April 2010:

Gæsteforelæser Anna Marie Høstgaard, videnskabelig assistent ved Aalborg Universitet, Insti-­‐

tut for Samfundsudvikling og Planlægning, under titlen: "Fryder forandring?" et casestudie af

EPJ udbudsprocessen i Region Nordjylland.

Gæsteforelæser Anne Marie Kanstrup, lektor ved Aalborg Universitet, Institut for Kommuni-­‐

kation, under titlen "Design af IT-­‐services til en hverdag med diabetes: metoder og resultater

fra MaXi-­‐projektet"

September 2010:

Studiestart:

1. årgang 13 studerende

2. årgang 15 studerende

3. årgang 16 studerende

Dimissionstaler og bevisoverrækkelse v/dekan Egon Toft, Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-­‐

tet til årets 18 nye mastere i sundhedsinformatik

Gæsteforelæsning v/ Martin Sølvkjær, IT-­‐chef, læge, MPA, Bispebjerg Hospital under temaet

”Bevæggrunde for og erfaringer med Open Source på Bispebjerg Hospital”

November 2010:

Gæsteforelæsning v/ Lise Wormstrup, It-­‐chef i Region Nordjylland og medlem af RSI-­‐

Styregruppen. Titlen: "Nyt fra sundheds-­‐IT-­‐fronten -­‐ introduktion af og eksempler på projek-­‐

ter fra RSI (Regionernes Sundheds-­‐it Organisation"

28

More magazines by this user
Similar magazines