udbud af lægemidler 2013 - Amgros

levportal.amgros.dk

udbud af lægemidler 2013 - Amgros

forskellige styrker og pakninger - og eneste krav er, at lægemidlet skal være i taksten og have et

varenummer.

Der var en kommentar fra salen om, at det ikke har været særligt detaljeret beskrevet, hvad der gælder

vedrørende bagatelkøb. HPJ svarede hertil, at der ikke for bagatelkøb bliver udarbejdet egentlige

rammekontrakter, men der er i stedet anvendes et dokument kaldet "Amgros I/S - Almindelige betingelser.

Bagatelkøb af lægemidler”. Dokumentet indeholder vilkårene for bagatelkøb og ligger i Udbudssystemet

under ”Bagatelkøb”.

HPJ oplyste endvidere, at mange lægemidler forventes at blive forlænget i 2013, da sygehusapotekerne

generelt er positive over for forlængelser, da det minimerer antallet af produktskift. HPJ tilføjede, at det

dog også afhænger af en række konkrete omstændigheder, herunder den generelle markedsudvikling og af

om der har været problemer med det konkrete produkt.

Ad D – Erfaringer fra sidste år v. Dorthe Bartels

DB forklarede, at baggrunden for det nye kontraktstartstidspunkt, den 1. april, er et forsøg på at reducere

antallet af restordrer ved at give leverandørerne længere tid mellem ordretildelingen og kontraktstart og

ved at vælge et andet kontraktstartstidspunkt end i andre europæiske lande.

DB forklarede endvidere, at der i overgangsfasen til det nye kontraktstartstidspunkt har været en del

kontraktforlængelser for perioden 1. januar - 31. marts 2012, så flest mulige kontrakter ville kunne starte

samtidigt den 1. april 2012.

DB gennemgik kravene til leverandørerne i tilfælde af restordrer, således som de er beskrevet i Amgros'

rammekontrakter, ligesom DB knyttede kommentarer til, hvorledes leverandører og Amgros kan bidrage til

at minimere gener ved restordrer.

DB opfordrede leverandørerne til at have fokus på kravene i rammekontrakten, herunder at oplyse om

restordrer så tidligt muligt og om forventet varighed. Amgros vil dermed bedre kunne sikre

forsyningssikkerheden, end hvis en leverandør pludseligt og uden varsel går i restordre. DB understregede

endvidere vigtigheden af, at lægemidlerne er i ”Taksten” senest på det i kontrakten anførte tidspunkt, for

at undgå at leverandøren går i restordre allerede fra tidspunktet for kontraktstart. I den forbindelse blev

det oplyst, at sygehusapotekerne ved lægemiddelskift ofte nedbringer lageret af det gamle lægemiddel, og

at der derfor ofte i starten af en kontraktperiode vil være et stort omfang af bestillinger. Af samme grund er

der i rammekontrakten krav om, at leverandøren ved kontraktstart skal have et lager svarende til 3

måneders forbrug. DB henviste endvidere til kontrakten punkt 6, hvor der - afhængig af lægemidlet -

eventuelt kunne være indsat et yderligere krav om, at leverandøren i hele kontraktens løbetid skal have en

bestemt andel af det meddelte estimat på lager.

Der blev spurgt, om dette indebar, at Amgros også købte denne andel. DB svarede, at rammekontrakt ikke

indebærer købspligt, men at indkøbene nu generelt i højre grad svarer til de skønnede estimater. DB

oplyste i den forbindelse, at estimaterne faktisk bliver overholdt i 80-90 % af tilfældene, men at det fx ikke

er muligt at overholde estimaterne, hvis en behandlingsvejledning bliver ændret undervejs i en

kontraktperiode.

Orienteringsmødet d. 23 maj 2012

5

More magazines by this user
Similar magazines