CATALOG

kunstbib.dk

CATALOG

v/?y

Privat Eftersyn: Torsdag d. 7. Februar 1895 Kl. 11—3.

- - - - - : — — r — n

CATALOG

over

Jllalerjieij oq, Studier,

tilhørende Marinemaler

hvilke bortsælges ved Auktion

'

Mandag den II. Februar 1895, Form, Kl. 11,

i

Charlottenborgs Kunstudstillingsbygning.

V

EFTERSYN:

Fredag d. 8., Lørdag d. 9. og Søndag d. 10. Februar 1895 Kl. 11—3.

COM MISSIONER

ved d’Hrr. Bergmann, Hovedvagtsgade 1, Lemming, Østerbrogade 27,

og Aug. With, Kjøbmagergade 15.


CONDITIONER.

1.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes,

samt uden Ansvar tor Undertegnede i nogen Retning, og henligger

fra samme for Kjøberens Regning og Risiko. Det Kjøbte skal

være afhentet fra Auktionsstedet inden Forløbet af den Dag, Auktionen

holdes. Dersom det Solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det

uden Varsel paany bortsælges enten under Haanden eller ved Auktion

for første Kjøbers Regning, og er denne da pligtig at erstatte det

deraf flydende Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud.

2 .

Den, der byder for en Anden, forpligter sig derved som Selv-

skyldnercautionist.

3.

Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af

6 pCt., erlægges til Undertegnede enten ved Tilslaget eller paa Anfordring;

dog kunne vederhæftige Kjøbere, der forinden Auktionen henvende

sig til mig, forvente 3 Ugers rentefri Kredit, imod, naarsomhelst

af mig paafordres, at stille saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb,

som af mig maatte anses betryggende. Stilles Sikkerheden ikke paa

Anfordring, er Betalingen til enhver Tid strax og uden Hensyn til den

givne Credit forfalden.

4.

De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvadenten de blive

sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pCt. p. a. fra Hammerslagets

Dato, indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I Søgs-

inaalstilfælde ere de pligtige — uden Hensyn til, hvor de bo eller opholde

sig — at give Møde for Kjøbenhavns Forligelseskommission og

Jurisdiktion efter Varsel som til inden byes Boende, underkastede den

hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828 samt

undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873 § 1 Nr. 10 a.

Kjøbenhavn, i Februar 1895.

P . E. S p o ro n ,

Overretssagfører.

Nørregade Nr. 24, 2. Sal.

Med hvert Nummer følger en Oliestudie, saaledes at der samtidig

bortsælges tvende Billeder.

Alle Billederne ere signerede.

U) i. Morgenstemning ved Middelfart. . . 12% X 8 V2

/ / 2. Bn Bro ved Dresden.......................... io 1/2X 7V2

/ f 3. Kjerteminde H a v n ............................... 141 /YX 7*14

2 j," 4. I Bugten ved Spalato........................ 19 X13

4 Q 5. Eftermiddagsstemning........................ 15 X 9V2

1 2 6. Aften ved Helsingørs Havnemole . 13V4X 93/4

7. Søstudie fra Bornholm........................ 19 X n

/ 4 8. Efter Stormfloden 1872 ved Kjøge 19 X ii

/& 9. Kystparti ved Pjombino i Italien.

F o rm iddag............................................. 19 X ii

ffd 10. En Lodsbaad i stiv K uling.............. 293/4Xi8

/£ 11. Eftermiddagsstemning ved Korsør. 19 X ii

lo Helsingørs Havn set fra Kronborg

Glacis........................................................ 19 X ii

V____________________________________________________________)


_

^0 13- Maaneskin i Sundet............................. 14 X 9

/ 28. Strandparti ved Aarhus....................... 231/4X i43'4

29. Parti ved Nyborgfjord......................... 15 X ioV2

30. Udsigt over M iddelhavet................. 19 X12

$ 31. Brænding ved G enua.......................... i83/4Xi2

2 .2 31a. Fra Havnen ved- H undested i83/4Xi2

32. Parti af Bugten v. Cattaro. Graavejr 19 X n

/ / 33. Ved Corfu............................................... 19 X n

34^ Eftermiddagsstemning i Bugten

ved S p a la to ........................................... I31/2 X 9

35. Fra Salone i D alm atien................... 17 x i i

36. Formiddag i Bugten ved Spalato.. 19 X13

£(p 36a. Morgen i Sundet ved T rekroner... 133/4X 8

/z 37. Kystparti ved Pjombino i Italien.. 19 X ii

v 37a. Eftermiddagsstemning ved Triest. .1 3 X 9

38. Bygevejr i Ø resund............................ iS1/^ X io l/2

3b 39. Parti ved gi. Kalkbrænderi. Form. 17V.X13

40. Fyret ved Indløbet til Tynefloden . 231/2X i4 1/2


o 40a. Eftermiddag i Bugten ved Spalato i53/4X 97a

41. Morgen ved G en u a............................ I91/2^3I

^ 42. Kyst ved Porto d’ancio i Italien .. 19 X i2x/2

/i? 43- Morgen i Bugten v. Cattaro. Dalmat. 19 X121/2

/ 2- 43a- Strandparti ved Spodsbjerg i

Nordsjælland ..................................... 19 X n

44. Søstudie fra K orsør............................ 19 X n

(JO Parti af Bugten v. Cattaro.' Dalmat. 157* X 91/*

(45^ Strand ved Spezzia. Italien.............. 19 X n

46. I Livornos H avn.................................. 19 X ii1/^

/ 7 47. Paa »Feden« v. Kjerteminde. Form. 19 X n

48. Taage i Bugten v. Spezzia. Italien i 81/2X i i

fa 49. Uroligt Vejr v. Porto d’ancio i Italien 19 X12

50. Malmødamperen »Alexandra«

strandet ved K ronborg..................... 19 X12

/t 50a. Strand ved Porto d’ancio.................. 19 Xi2

5"" 51- Henad Aften efter Regn i Bugten

ved Cattaro ......................................... i 81/3XI2

W , 52. Udsigt over Sundet fra Kronborg

Glacis...................................................... 47 X 28

/

A t!vi * ,

'all

n 53- Parti fra Jernbanebroen ved Børsen 2372X i4:74

54- Formiddag i Bugten ved Spalato. . *7

X i o 1/ ,

f 55- Strand ved Tynemouth i England. *7 X ioV2

3(? 56. Parti ved Humlebæk......................... 22:74X l43/4

/ z

56a. Klipper i Bugten ved Spalato........ *9 X 121/2

3 3 57- Fregatten »Jylland« passerer

24 K ronborgpynten................................. 24 X I5

/ S 58.

Baade i Bugten ved Spalato.......... i 872X 12

tf 59- Søstudie fra Kjerteminde................ J9 XII

/o 60. Strand ved Porto d’ancio med

Udsigt mod Byen Nettuno.............. *9 XII

4 G 61. Bygninger i Spalatos H avn............ *9 X I I 1/,

47 62. Aftenstemning ved Øresund............ 29V4 X 18

fo 63- Parti fra Bugten ved Triest. Form. 231/2 X 14V0

/G

64. Parti af Tynefloden i England .... 23V2X 12 V2

/ / 65. Graavejr i Bugten v. Ferrajo. Elba J9 X II

/y 66. Strand paa Jyllands Vestkyst. Agger 21 X 12

//5 67. Staden Spalato i Dalmatien............ 47 X28

68. Graavejr ved HelsingørsHavnehoved 20 X 14

/s 69. Ved et lille Skibsværft i Spalato . . r^/iXi 37a


70. Baade paa Stranden ved Hundested 1874X12

S 71. Udskibning af Trækul paa Stranden

ved Porto d’ancio. Italien.............. I71/a ^ Ill;2

72. Parti fra Venedigs Havn. Diset

M orgen................................................. i83/4X ii

7 7^' Parti fra Bugten ved Porta Ferrajo

paa E lb a .............................................. i83/4Xi2

74. Eftermiddag. Stranden v. Kronborg 243/4 X 15V2

S lo 75v Skibe i Bygevejr passere Kronborg

P y n t....................................................... 79 X 42

TRYKT HOS C. C. JENSEN. VINGAARDSTRÆDE 1.

More magazines by this user
Similar magazines