FRIVILLIG Marts 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

FRIVILLIG Marts 2012 - Beredskabsforbundet

FRIVILLIG 2012

Marts

Foto: Ove Hansen, Frivillig, BRSH

FORSVARSMINISTEREN

BESØGER

BEREDSKABSFORBUNDET

Se fotos fra

forsvars-minister

Nick Hækkerups besøg

i slutningen af

januar 2012.

TEMADAG 2012 OM

BEST PRACTICE

Beredskabsforbundet

holder temadag om

Best Practice for

alle kreds- og

regionsledelser den

12. maj 2012.

Læs mere om dagen og

formål.

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 1 / 19

Forsvarsministeren

besøger

Beredskabsforbundet og

Beredskabsstyrelsen

Hedehusene

FOREBYGGELSE - OVER

HELE LANDET

Befolkningsuddannelsen

i

Forebyggelse skal

udbredes til hele

landet i 2012. Læs om

status og planer for

arbejdet.


FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT

NYHEDSBREV FRA ALLE

FRIVILLIGE I

BEREDSKABSFORBUNDET

Styrken ved det frivillige beredskab

Foråret er på vej, og vi kan vel melde, at vi overordnet slap for de

helt store snemasser i denne vinter - og dermed har der ikke været brug

for store sne-indsatser som i de senere år. Men beredskabet var på

plads, og frivillige stod klar - og vi fik derved på fornem vis vist

en af de andre helt afgørende fordele ved et frivilligt,

supplerende beredskab, nemlig at kapaciteten er tilstede

over en lang periode, klar til effektiv indsats med kort varsel

og døgnet rundt, uden at det koster en krone ekstra.

Så selvom vi ikke kom ud at køre i den anledning, er der

alligevel grund til at rette en tak til alle frivillige, der indgik - og

indgår - i beredskabet rundt om i landet.

Men vi bliver også indsat uden sne - siden Nytår har der således

været frivillige indsatser til en lang række skarpe indsatser, f.eks.

- eftersøgning, søredningstjenesten i Sønderborg,

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 2 / 19

- vandforsyning til sommerhusbrand, Ringkøbing-Skjern

- lænsning efter oversvømmelse, Vejen

Frederikssund

- indkvartering af 50 unge efter brand på kollegium, Kolding

- opsætning af lys i forbindelse med brand, Kolding

- højtrykskompressor til fyldning af røgdykker-flasker,

Støttepunkt Esbjerg

Husk at melde jer til Stævnet

Vi holder Stævne i 2012 -

Plejer I ikke at være med?

- så er det på tide at

ændre på den tradition! -

tilmeld jer nu! Blanket

kan findes på Stævnets website

via www.beredskab.dk

Per Junker Thiesgaard

Landschef

- kommandopost og forplejning i forbindelse med

Olieforurening, Sønderborg

- efterslukning efter gårdbrand, Herning

- fyldning af luftflasker samt afløsning af

deltidsbrandmænd og efterslukning,

- Opsamling af spild med madolie, Frederikshavn

- genhusningstrailer til Brande, Støttepunkt Esbjerg

SKAL DU MED? ÅRSMØDER TEMADAG LANDSRÅD ØSTBØRN STÆVNE

Årsmøder i

foråret 2012

Kredse og

regioner holder

status og

sætter kursen

for det

kommende års

aktiviteter.

Vi mangler

instruktører til

Forebyggelse -

noget for dig?

Temadag 2012

Forbundet

holder

temadag

lørdag den

12. maj 2012

om

Videndeling

og Best

Practice.

Landsrådet

holdes i år

den 9. - 10.

juni 2012.

Traditionen

tro holdes

Landsråd på

Nyborg

Strand. Vær

med!

Sommerferie

med mening

Hvert år

får børnehjemsbørn

fra Polen

en stor

oplevelse.

Vær med.

Beredskabsforbundets

Stævne 7. -

9. september

2012

Mød dine

frivillige

kolleger fra

hele landet!


Faxe

- forplejning af 20 brandfolk, Esbjerg

- læsning og redning, oversvømmelse,

- redningsvogn til trafikuheld på

Lillebæltsbro, Fredericia

- opstilling af telt over gerningssted, for

politiet, Kolding

- kommandostation i forbindelse med

bombetrussel mod børnehave i Hillerød,

Frederikssund

Som det ses af listen, er opgaverne

mange og mangfoldige og årets første

indsatser giver et godt billede af det frivillige

beredskabs formåen - og behovet er der jo

ingen tvivl om. Der er ydet gode assistancer og

god hjælp.

Kom til Beredskabsforbundets

Stævne 2012

Ovenstående liste er et godt udtryk for

det fokus, det frivillige beredskab har - og

hvorfor vi til september skal dyste kredsene

imellem i discipliner som bl.a. Sne, Tørke,

Storm og Håndtering af Tilskadekomne (HAT),

for det er netop disse opgaver vi løser til

daglig, når der bliver kaldt på os.

I skrivende stund er fristen for

forhåndstilmeldinger til stævnet i 2012 netop

ved at udløbe og det forlyder fra arrangørerne i

Frederikssund, at der er plads til mange flere

deltagere, så en fornyet opfordring vil tilgå alle

kredse: Kom til Beredskabsforbundets Stævne

2012.

Årsmøderne er i fuld gang - og

forbundets udvikling fortsætter

Beredskabsforbundet holder Årsmøder i

kredse og regioner i disse uger, og ved hvert

møde sætter en ledelse sig i spidsen for kreds-

eller regions-arbejdet for en 2-årig periode.

Samtidig arbejder vi i Landsledelsen med

forbundets udvikling - et arbejde, der er

foregået igennem mange år, men hvor vi i 2011

satte en ny tre-trins proces igang frem mod en

Strategiplan 2013-2017, hvor tanken er, at

strategiplanen kan følge en ny fler-årig aftale

om beredskabets rammer.

På Landsrådet i juni 2011 fortalte jeg om

planerne for det første trin i arbejdet, nemlig

“Synlighed og Samfundsværdi” - og i efteråret

2011 tiltrådte Landsledelsen en plan for

virkeliggørelse af dette trin i hele 13

delprojekter, som ledes af medlemmer af

Landsledelsen. Dette arbejde er i fuld gang, og

man vil kunne læse mere om delprojekternes

fremskridt i forårets udgaver af FRIVILLIG.

Men samtidig er vi i gang med andet trin

af strategiarbejdet, der handler om vores

forbund, og organisation. Landsledelsen skal i

de kommende måneder arbejde med et forslag

til dette andet trin - der kort fortalt vil bringe

forbundet tættere på kredse og regioner, styrke

ledelses-arbejdet lokalt og regionalt, og

understøtte forebyggelses-indsatsen og “best

practice”, altså videndeling mellem kredse og

regioner landet over. Dette arbejde vil jeg

fortælle mere om, når rammerne er blevet lidt

mere konkrete og jeg håber at kunne give en

god status og introduktion på Landsrådsmødet

i juni.

De nye regions- og kredsledelser skal

derfor forberede sig på en tid med nye tiltag -

forandringer, som vi vil indføre gradvist, og

som har det klare mål at styrke forbundet,

styrke det frivillige arbejde, styrke beredskabet

og dermed øge trygheden i samfundet.

Forebyggelse - den nye

befolkningsuddannelse bliver

landsdækkende

Vi har, som vi så fra beretningen om

indsatser i årets første måneder, en vigtig

opgave at løse, når der er behov for

beredskabet i skarpe situationer. Men vi har

også en vigtig rolle med at sikre, at vi er mange

frivillige, der er klar til at løse opgaver såvel

med forebyggelse som “blå blink” - vi har et

spændende år foran os med mange nye tiltag

netop i den retning, hvor

befolkningsuddannelsen i Forebyggelse bliver

landsdækkende. Tag godt imod den nye

befolkningsuddannelse og overvej, om det

kunne være noget for dig at blive uddannet

som instruktør og stå for et par

befolkningskurser hvert år - vi skal styrke

forebyggelsesarbejdet i 2012 og i de

kommende år.

Jeg glæder mig til at se jer til årsmøder

rundt om i landet, og ikke mindst til Landsrådet

i juni og BF Stævnet i september - meld jer til

nu!

Per Junker Thiesgaard,

Landschef

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 3 / 19

LANDSLEDELSEN

Landsledelsen

Landsledelsen, der er

ansvarlig for opfyldelse

af Beredskabsforbundets

formål og gennemførelse af

Beredskabsforbundets

opgaver, har følgende

sammensætning:

• Præsidiet (Præsidenten,

Landschefen og

Vicelandschefen)

• Regionslederen og 2

viceregionsledere fra

region Hovedstaden.

• Regionslederen og 1

viceregionsleder fra

hver af regionerne

Sjælland,Syddanmark og

Midtjylland.

• Regionslederen fra

region Nordjylland.

• Et medlem udpeget af

Sønderjysk Frivillige

Brandværnsforbund og

godkendt af

landsledelsen.

Beredskabsforbundets

direktør er sekretær for

Præsidiet.


FORSVARSMINISTEREN PÅ BESØG

Forsvarsminister Nick Hækkerup flankeret af Landschef Per

Junker Thiesgaard og Vicelandschef Else Højsager ved besøget

hos Beredskabsforbundet den 30. januar 2012.

Forsvarsminister Nick Hækkerup

hørte om forbunds-arbejdet og så

DFI mandskab og materiel

Det var med stor glæde vi modtog

meldingen om, at Forsvarsminister Nick

Hækkerup gerne ville aflægge

Beredskabsforbundet et besøg og høre mere

om forbundets arbejde.

Besøget fandt sted mandag den 30.

januar 2012, og her gav Beredskabs-

forbundets direktør, Per Kjærholt, en briefing

om Landskontorets arbejde, ligesom

Landschef og vicelandschef fik lejlighed til at

berette om det frivillige arbejde og de opgaver

og udfordringer vi ser for forbundet.

Efter præsentationen fortsatte besøget

hos Beredskabsstyrelsen Hedehusene, hvor

chefen, brigadechef Tine Overby, tog imod

sammen med Beredskabsstyrelsens direktør

Henning Thiesen og underdirektør Flemming

Klokager. Herefter begav man sig over til

garageanlægget, hvor et hold frivillige fra Den

Frivillige Indsatsstyrke (DFI) viste garager,

køretøjer og materiel og også fik lejlighed til at

tale med ministren om det frivillige arbejde.

Forsvarsministeren fik på denne måde på

bedste vis en introduktion både til

forbundsarbejdet og til frivilligt arbejde i

praksis. Vi bringer her nogle fotos fra dagen,

der, som det kan ses, var en bidende kold

januar-dag med høj sol.

Vi kan iøvrigt glæde os til at gense

Forsvarsministeren til Beredskabsforbundets

Landsråd i Nyborg i juni 2012, hvor ministeren

har sagt ja til at komme og tale.

En af Landsforbundets vigtige opgaver er

netop at synliggøre det frivillige arbejde for

landspolitikerne, og i et år hvor der skal

indgås et nyt forlig om forsvaret, og en ny fler-

årig aftale om redningsberedskabet, er disse

besøg ekstra vigtige - der er stor forskel på at

læse om frivillige og så se en enhed, som

f.eks. DFI i Hedehusene, i praksis og møde de

frivillige.

Vi har derfor også glædet os over, at der i

januar har været flere besøg, bl.a. fra

socialdemokratiets folketingsgruppe, og det

forlyder, at forligskredsen også vil besøge os i

Hedehusene her i foråret.

Det ser vi frem til.

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 4 / 19


FORSVARSMINISTEREN PÅ BESØG

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 5 / 19

Tak til Ove Hansen, Frivillig,

BRS Hedehusene, for foto.


Forsvarsministeren i samtale med Beredskabsstyrelsens

direktør Henning Thiesen, og chefen for

Beredskabsstyrelsen Hedehusene, brigadechef Tine Overby.

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 6 / 19

LEDER I BF

Gør en forskel som leder

Beredskabsforbundet er

organiseret i 5 regioner,

der igen er opdelt i 75

kredse, der dækker de

fleste af landets

kommuner.

Regionen og Kredsen ledes

af frivillige ledere, der

udpeges på Årsmøderne, der

afholdes i disse måneder.

Regioner og Kredse har

mange opgaver og som en

del af ledelsen har du

mulighed for at være med

til at præge f.eks.

kredsens arbejde.

Spørg din kredsleder om

mulighederne i din kreds -

der er altid brug for

aktive frivillige i kredsarbejdet

- og med tiden

kan du måske blive en af

lederne?

Du finder navne på kreds-

og regionsledere på

forbundets web-site under

punktet “kontakt”

http://www.beredskab.dk/

beredskabsforbundet/

kontakt/


FOREBYGGELSE -

LANDSDÆKKENDE

BEFOLKNINGSUDDANNELSE

I 2012

Beredskabsforbundets forebyggelsesuddannelse

er afløseren for befolkningsuddannelsen i

førstehjælp.

Uddannelsen så dagens lys i 2011, men allerede i 2010 var

man begyndt at arbejde på projektet. Tanken med den nye

befolkningsuddannelse er at gøre befolkningen mere selvhjulpen i

tilfælde af ekstreme situationer som vejrlig, brand i hjemmet osv.

Det er ideen, at civilbefolkningen efter et kursus vil kunne lave

hjemmets egen beredskabsplan i form af en såkaldt risiko og

sårbarhedsanalyse.

Kurset varer 3 timer og kan udvides til 4 timer, hvis der er et

særskilt tema, der lige passer til den målgruppe der er på kurset.

I de 3 timer når kursisterne at udarbejde en risiko og

sårbarhedsanalyse, ligesom de får muligheder for at spille et spil,

der giver en masse svar på en masse spørgsmål om forebyggelse.

Før uddannelsen blev vedtaget var der i 2011 nedsat en

arbejdsgruppe, der skulle arbejde med uddannelsen og starte den

op fra bunden af. Endvidere blev 10 byer udpeget til at være

pilotbyer. Der blev afholdt et kursus for nye instruktører i

forebyggelsesuddannelsen. Disse instruktører arbejder gratis og fik i

2011 afholdt 58 kurser med i alt 517 deltagere.

Under afholdelse af kurserne i 2011 blev kursisterne bedt om

at udfylde et evalueringsskema. Dette har 80% af kursisterne gjort,

hvilket har givet den daværende arbejdsgruppe et godt talmateriale

at arbejde med.

Det er overvejende positivt jf nedenstående tal, som er trukket

ud fra statistikkerne.

Af Britta Mortensen,

1. viceregionsleder, Region

Sjælland,

og formand for styregruppen for

Forebyggelsesuddannelsen

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 7 / 19

98 % af kursisterne finder kurset relevant.

96 % af kursisterne vil anbefale kurset til andre.

99 % finder at ROS-modellen er anvendelig.

90 % vil spille der udleverede spil med familien.

79 % vil udarbejde en beredskabsplan til hjemmet.

87 % fandt ingen mangler ved kurser.

12 % har svaret, at de mangler mere om førstehjælp,

brandforebyggelse, hjertestart, hjemmerøveri og indbrud samt

andre fritidsulykker.

77 % har hørt om kurset via andre/opfordret, 11 % via en

annonce og 12 % via avisomtale.

I 2012 er uddannelsen blevet permanent, og den skal nu

implementeres i resten af landet. Det betyder, at

Beredskabsforbundet er i gang med at rekruttere frivillige, som

gerne vil undervise i forebyggelsesuddannelsen.

Der er nedsat en styregruppe, som sammen med et par

arbejdsgrupper vil uddanne nye instruktører. Vi skal have 50 stk.

igennem i 2012. Grupperne vil ligeledes arbejde med bl.a. justering

af undervisningsmaterialer, markedsføring via kredse og regioner

og kvalitetssikring af instruktørerne.

Det er i 2012 besluttet at uddannelsen af befolkningen skal

være forankret i kredse og regioner, så jeg har en lille bøn til både

kredsledere, regionsledere og beredskabschefer om at finde 2

instruktører pr. kreds, der kan komme på kursus, og så at afholde

mindst 1 kursus i hver kreds i 2012.

Alle I frivillige kan hjælpe os med at reklamere for uddannelsen

og via jeres ledere vil I kunne få yderligere informationer, ligesom I

også er velkomne til at kontakte mig på brmo@brandsmose.dk hvis

I har lyst til at være med. Jeg vil kunne give jer yderligere

oplysninger. I kan også få meget mere at vide på

Beredskabsforbundets hjemmeside.


FOREBYGGELSE

OG FARLIGT VEJR

Alle informationer i denne artikel er hentet fra

Kriseinfo inden web-siten blev lukket 1. januar

2012. Lukningen skete som et led i

Beredskabsstyrelsens besparelser som følge af

aftalen om beredskabet for 2012. Men selvom

Kriseinfo desværre ikke findes mere, er

forebyggelses-rådene stadig gode og værd at

bevare. Og de giver en smagsprøve på nogle

af de temaer, vi arbejder med i befolknings-

uddannelsen.

Indimellem rammes Danmark af

ekstremt vejr som for eksempel

orkaner eller voldsom nedbør.

Ekstremt vejr kan være farligt at være ude i. Du

bør derfor tage dine forholdsregler, når DMI

varsler farligt vejr, for eksempel ved at søge

inden døre. Følg med i vejrudsigten.

Snestorme

Snestorm medfører ofte lukning af udsatte

veje, nedsat sigtbarhed og risiko for, at

kollektiv trafik indstilles.

Snestorm er en kombination af snefald og

blæst. Det nedsætter sigtbarheden og fører til

dannelse af driver. I Danmark oplever vi

snestorm eller kraftigt snefald en til to gange

hver vinter.

• Hold dig inden døre under en snestorm

• Når DMI varsler snestorm, bør du ikke

færdes unødigt udenfor.

Hvis du alligevel vil bevæge dig ud:

• Orienter dig om situationen på

myndighedernes hjemmesider og via

medierne, før du beslutter dig til at bevæge

dig ud:

• Hvordan udvikler vejret sig?

• Fraråder politiet unødig udkørsel?

• Er vejene fremkommelige og broerne åbne

på din rute?

• Kører kollektive trafik, der hvor du skal hen?

• Virker mobilnettet?

Hvis du beslutter dig for at tage af sted:

• Tag hjemmefra i god tid.

• Medbring varmt tøj, væske og en

mobiltelefon med opladt batteri.

Hvis du tager af sted i bil:

• Kør i dagtimer, om muligt ikke alene, og bliv

på de større veje.

• Kør kun ud, hvis du har vinterdæk eller

snekæder.

• Rens alle ruder for sne og is.

• Medbring et træktov, en lille skovl, et tæppe

og en batterilygte.

• Kør forsigtigt og hold afstand.

Hvis du strander

Hvis du strander med den kollektive trafik:

• Følg personalets anvisninger.

Hvis du kører fast i sneen med en bil:

• Tænd katastrofeblinket, ring efter hjælp og

bliv i bilen.

• Gå ikke ud med mindre du kan se en

bygning tæt på, hvor du kan søge ly.

• Sluk motoren for at undgå kulilteforgiftning

(carbonmonoxidforgiftning). Tænd motoren ti

minutter hver time med et vindue på klem

for at få varmen.

Forhøjet vandstand

Forhøjet vandstand betyder at vandet i hav og

fjord står markant højere end normalt.

Bådebroer, moler og eventuelle kajanlæg kan i

en periode stå under vand. I ekstreme tilfælde

kan vandet finde ind i landet på udsatte steder.

DMI varsler forhøjet vandstand, når vandet

forventes at give problemer i form af

digegennembrud og oversvømmelser langs de

berørte kyster.

Bor du i et udsat område, bør du forberede dig

i god tid, når DMI varsler.

Vær forberedt på, at strøm og eventuelt varme

kan blive afbrudt.

Danmark oplever forhøjet vandstand hvert

efterår og vinter, normalt i forbindelse med

kraftig blæst, storm eller orkan.

Forebyg oversvømmelse af dit hus

Hvis du bor i et udsat område, bør du

forberede dig for at undgå oversvømmelse:

• Tildæk det nederste af de udvendige

åbninger med krydsfinerplader, evt. med en

gummitætningsliste.

• Dæk det nederste af åbningerne med

sandsække.

• Se flere råd nedenfor.

I trafikken

• Undlad at parkere bilen ved havneområder,

når DMI varsler om stormflod.

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 8 / 19

• Er din bil blevet oversvømmet af en

stormflod, skal du vente med at gå hen til

bilen, til det er sikkert at bevæge sig i

området, hvor den er parkeret.

• Er du blevet fanget i et område med

stormflod, skal du forsøge at vende om og

køre til et sikkert sted.

• Er du gået i stå i vandmasserne, må du

bringe dig selv og eventuelle passagerer i

sikkerhed. Ring 1-1-2 hvis du ikke kan redde

dig selv og eventuelle passagerer.

Kraftig torden

Kraftig torden medfører stor risiko for

lynnedslag med fare for brand og

personskade. Søg inden døre, når det tordner.

Tordenvejr bevæger sig som regel hurtigt.

Lyn søger mod høje punkter, vand og metal.

Metallet i en bil kan lede strømmen udenom

passagererne. Et lyn kan skade elektronisk

udstyr op til 1,5 km fra nedslagsstedet.

Lynnedslag kan forårsage strømsvigt.

Kraftig torden optræder ofte sammen med

voldsomme byger.

Forholdsregler under tordenvejret

Så længe man kan se og høre tordenvejret, bør

man passe på.

• Bliv inden døre.

• Luk døre og vinduer.

• Kobl alle sårbare elektriske installationer fra

lysnettet og fjern netværkskabler fra

computere og antennestik fra tv'et.

• Undgå at røre ved elektrisk ledende

genstande, for eksempel vandhaner,

varmeapparater eller apparater forbundet til

el- og telefonnettene.

• En tændt lampe kan vise, om HFI/HPFI-

relæet fortsat er tilsluttet.

Bliver du alligevel fanget udenfor:

Ude i det fri: Søg ikke ly under træer, men sæt

dig på hug i et åbent område, helst i et område

som ligger lavere end det omgivende terræn.

Undgå at røre genstande, som kan lede

elektricitet.

Mens du kører bil: Hold ind til siden og bliv i

bilen med lukkede døre, vinduer og soltag. Et

lynnedslag kan blænde dig, så du mister

kontrollen over bilen. Du er sikker i bilen, da et

lynnedslag vil være ubehageligt, men ikke

farligt hvis du holder stille.

Ude på vandet: Søg omgående op på land og

inden døre.

Hvis lynet slår ned:


Ovenfor ses nogle af de værktøjer, du bliver introduceret til på

Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse - blandt andet en risikovurdering,

der hjælper dig til at prioritere din indsats.

Personer, der bliver ramt af lyn, er ikke

elektrisk ladede. Giv øjeblikkeligt

førstehjælp. Tilkald ambulance på 1-1-2.

Opstår der brand, så red mennesker og dyr,

kald øjeblikkeligt hjælp (1-1-2) og påbegynd

om muligt brandslukningen.

Langsigtet forebyggelse

• En overspændingssikring mindsker

risikoen for de elektriske apparater.

• Et lynaflederanlæg på huset mindsker

sandsynligheden for lynnedslag i huset

væsentligt.

Anlæggene skal installeres af fagfolk.

Skybrud

Skybrud er den kraftigste regn, vi kan

opleve i Danmark. Det er ofte ledsaget af

lyn og torden.

I Danmark oplever vi normalt flere skybrud

hver sommer.

Skybrud betyder nedsat sigtbarhed og

vand på vejbanen.

Sigtbarheden nedsættes markant, fordi

dråberne falder meget tæt. Du kan få svært

ved at orientere dig, og det kan for

eksempel være svært at se ud af forruden

på en bil.

Skybrud indebærer vand på vejbanen,

hvilket betyder risiko for akvaplaning. Det

vil sige, at bilen mister vejgrebet, hvis den

kører for hurtigt.

Er du ude og køre, bør du:

• Parkere bilen et sikkert sted, hvor der

ikke samles store vandmængder.

• Parkere bilen så andre trafikanter ikke

kan påkøre dig eller bilen.

Skybrud betyder fare for oversvømmelse

af lavtliggende områder og kældre

Du kan selv gøre noget for at forebygge

oversvømmelser med nogle simple tiltag:

• Tjek at udendørs afløbsriste, tagrender

og tagnedløb ikke er tilstoppede.

• Luk vinduer og døre - specielt skal du

være påpasselig med tagvinduer.

• Se flere råd nedenfor.

Kraftig regn

Glatte veje og oversvømmelse er en risici

ved kraftig regn.

DMI varsler for kraftig regn, når der

forventes mere end 24 mm regn på seks

timer. I Danmark oplever vi kraftig regn

næsten hver sommer.

Risiko for trafikken på vejene

Kraftig regn giver vand på kørebanen med

risiko for akvaplaning (dvs. at bilen mister

vejgrebet, hvis den kører for hurtigt).

Sigtbarheden kan også være nedsat.

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 9 / 19

Normalt er det muligt at færdes ude med

forsigtighed. Som altid bør du køre efter

forholdene. Hold særlig øje med vand på

kørebanen.

Risiko for oversvømmelse

Kraftig regn medfører fare for

oversvømmelse af lavtliggende områder og

kældre.

Når DMI varsler kraftig regn, bør du tjekke,

at tagrender, nedløb og afløb i

kælderskakter kan klare den megen regn.

Se flere råd under Forebyg oversvømmelse

af dit hus nedenfor.

Kraftig snefald

Kraftigt snefald nedsætter sigtbarheden og

generer trafikken.

Færdsel vanskeliggøres generelt af kraftigt

snefald, og på udsatte steder forhindres

færdslen helt. Din bils bremse- og

styreegenskaber påvirkes og sigtbarheden

nedsættes. Der er også risiko for, at den

kollektive trafik holder op med at køre.

I Danmark oplever vi kraftigt snefald og

snestorm en til to gange hver vinter.

DMI varsler kraftigt snefald, når

snemængden overstiger 15 centimeter på

seks timer over et større område.

Kør efter forholdene

• Undgå veje, der ikke er ryddede.

• Nedsæt hastigheden, så du korrigerer for

de nedsatte bremse og styreforhold og

den nedsatte sigtbarhed.

• Medbring varmt tøj, et tæppe, noget at

drikke og en opladt mobiltelefon i bilen.

Risici omkring huset

Store snemængder på taget kan betyde

risiko for sneskred fra taget, eller at tage

braser sammen. Hvis der er fare for andre,

skal du om muligt fjerne sneen. Ellers skal

du efter behov understøtte taget eller

afspærre det område, hvor det kan falde

ned.

• Fjern eventuelle istapper, eller afspær det

område, hvor de kan falde ned og ramme

mennesker.

• Husk at du som husejer har pligt til at

rydde fortovet foran huset.


Storme og orkaner

Det kan være livsfarligt at færdes ude under

storme og orkaner. Den voldsomme blæst

kan medføre store ødelæggelser.

Konsekvenserne af storme og orkaner

Storme kan medføre, at tagsten blæser ned

og at store grene knækker. Træer kan vælte

og spærre vejstrækninger. Broer lukkes

sandsynligvis for trafik.

Orkaner kan medføre, at det kan være

svært at gå imod vinden. Der vil være

omfattende ødelæggelser på skovområder

og bygninger. Broer, lufthavne og

færgeruter lukkes.

Den kan være livsfarligt at færdes ude

under både storm og orkan.

Storm og orkan ledsages ofte af forhøjet

vandstand langs de kyster, der vender mod

vindretningen.

Storm og orkan varsles 24 timer før af DMI.

Ofte omtales det endnu tidligere i den

almindelige vejrudsigt.

Forberedelse op til stormen/orkanen

• Lyt til vejrudsigten og følg

myndighedernes anvisninger.

• Fjern alle løse genstande omkring

huset. Fastgør det, du ikke kan fjerne.

Fjern knækkede og visne grene, som kan

være farlige, hvis de falder ned. Afstiv

stilladser og andre svage konstruktioner.

• Luk alle døre, vinduer og porte

forsvarligt.

• Parker ikke din bil i nærheden af høje

huse eller under træer. Undgå især

læsiden.

• Hav batterilygte og transistorradio parat,

da strømmen kan svigte.

• Hvis varslet omfatter kraftig regn eller

forhøjet vandstand langs kysten hvor du

bor, bør du overveje at forberede dig på

oversvømmelser.

Under stormen/orkanen

• Hold dig inden døre. Gå ikke ud under

stormen for at fjerne løse ting, afdække

et skadet tag eller lignende.

• Hold vinduer og døre lukkede, mens det

stormer.

• Lyt til nyhedsudsendelserne og følg

myndighedernes vejledning.

Hvis du alligevel vil bevæge dig ud:

• Undersøg trafiksituationen. Tjek om

politiet fraråder unødig udkørsel.

• Tjek, om mobilnettet virker.

• Medbring mobiltelefon med opladt

batteri.

• Undgå at færdes i skovområder og på

broer.

Tæt tåge

Tæt tåge nedsætter sigtbarheden markant.

Det øger risikoen for uheld i trafikken, og for

at du mister orienteringen. Rimtåge

nedsætter normalt sigtbarheden mere end

almindelige tåge.

DMI varsler tæt tåge, når sigtbarheden

kommer under 100 meter over et større

område.

I Danmark optræder tåge ofte inde over

land om efteråret og vinteren, men tåge er

hyppig over havet i foråret og den tidlige

sommer. I sommerhalvåret opstår tåge i

fugtige lavninger i nat- og morgentimerne.

Forholdsregler i trafikken ved tæt tåge

• Vær ekstra opmærksom.

• Vær især opmærksom på tågebanker,

hvor sigtbarheden varierer meget og

pludseligt.

• Sænk roligt farten, indtil du kører så

langsomt, at du kan se et godt stykke

længere frem end din bremseafstand.

• Tænd eventuelt dine tågelygter.

Isslag

Isslag medfører stor risiko for uheld for

kørende og gående trafik.

Isslag opstår ved nedbør, hvor vandet

nedkøles til under 0 grader. Vandet

vil øjeblikkeligt danne is på de overflader,

den møder. Det gør dermed veje og fortove

glatte med øget risiko for uheld med

personskade. I ekstreme tilfælde kan

vægten af isen for eksempel brække grene

af træerne.

Isslag kan optræde, selvom temperaturen

er over frysepunktet. Isslag er ikke altid

synlig.

Ved kraftig isslag kan det være svært at

holde bilens forrude isfri, og det kan

forhindre udsyn.

I Danmark er der risiko for isslag nogle få

gange om vinteren. Det er dog ikke hvert år,

vi oplever udbredt isslag i Danmark.

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 10 / 19

Forholdsregler ved isslag

• Bliv inde, så vidt det er muligt.

• Bliver du fanget af isslag, mens du kører

bil, bør du standse.

• Kører du alligevel, skal det foregå med

yderst varsomhed.

• Kommer du ud for et uheld i bilen, så flyt

om muligt bilen, så du ikke generer

trafikken og redningskøretøjer.

Som husejer har du ansvaret for, at fortovet

uden for dit hus ikke er glat. Du skal enten

fjerne isen eller strø salt og/eller grus på

isbelægningen.

Forebyg oversvømmelse af dit

hus

Kraftig regn, skybrud og forhøjet vandstand

øger risikoen for oversvømmelse af

lavtliggende områder og kældre.

Forberedelse umiddelbart før kraftig

regn, skybrud og forhøjet vandstand

Vandet kan komme ind gennem husets

åbninger:

• Tildæk det nederste af de udvendige

åbninger med sandsække eller med

krydsfinerplader, evt. med en

gummitætningsliste.

• Grav evt. render omkring huset, så

vandet kan ledes uden om huset. Dette

hjælper kun ved mindre oversvømmelser

og kun, hvis vandet kan løbe væk fra

huset.

Vandet kan stige op igennem din kloak:

• Gør parat til at lægge plastic over dine

gulvafløb med en tung sandsæk ovenpå.

• Gør parat til at lukke wc’et med nogle

klude i en plasticpose og en tung

sandsæk ovenpå.

Langsigtet forebyggelse

• Etabler højvandslukke i din kloak eller

tilbageløbsstop. Tal med en autoriseret

kloakmester om det.

• Rens jævnligt sandfanget i

nedløbsbrønde for blade m.m.

• Har du pumpebrønd, kan du få placeret

en ekstra pumpe i brønden.

• Sørg for at fliser og terræn omkring huset

har den rette vinkel, så vandet kan løbe

væk.

• Anlæg dræn om kælderen, hvis vandet

ofte trænger gennem kældervæggen.


Årsmøderne er i fuld gang - her taler Beredskabsforbundets Præsident,

Bjarne Laustsen, på Region Nordjyllands Årsmøde på Bratskov gods,

Brovst. Fotos: Beredskabschef Per Højriis Vedsted

ÅRSMØDE I REGION NORDJYLLAND

Bratskov Gods og Jammerbugt

dannede rammen om et meget

vellykket Årsmøde i Region

Nordjylland den 3. marts 2012.

Borgmesteren i Jammerbugt kommune,

Mogens Gade, bød velkommen og fortalte om

Bratskovs historie tilbage fra middelalderen og

ønskede regionen et godt årsmøde, samtidig

med, at han takkede for den frivillige indsats -

en indsats som er højt værdsat. Samme

budskab havde Jammerbugts

beredskabschef, Per Højriis Vedsted, der

havde sikret de gode rammer til årsmødet. De

frivillige er en vigtig del af beredskabet og der

blev sagt tak for indsatsen i det forgangne år.

Regionsleder Lene Krüger Schade bød

velkommen til selve Årsmødet og gav en

grundig beretning om Beredskabsforbundets

virke i regionen - og satte indsatsen og

arbejdet ind i sammenhæng med forbundets

overordnede mål på landsplan. Det gav et

godt indtryk af en aktiv region.

Til dette årsmøde var både

Beredskabsforbundets Præsident og

Landschef tilstede - og begge havde indlæg

om fremtiden, såvel politisk som praktisk -

omkring den udvikling vi forventer i forbundet

og status for den kommende aftale om

redningsberedskabet.

Også Beredskabsstyrelsen var

repræsenteret, nemlig ved stabschefen ved

Beredskabsstyrelsen Nordjylland, i Thisted,

Ejgil Boye Mortensen, der berettede om de

besparelser, der har ramt styrelsen i efteråret

2011 - besparelser, der har betydet

afskedigelser og et øget fokus på aktiviteterne

- opbakning til det frivillige arbejde er fortsat

stor, men alene grundet økonomien kan der i

fremtiden komme et nej til en aktivitet, hvor

man tidligere ville have sagt ja.

På Årsmødet blev der udpeget to

viceregionsledere, nemlig en genudpegning af

Hardy Wounlund, og en nyudpegning af Kurt

Pedersen. Karin Rasmussen forlader

regionsledelsen, og modtog en gave fra

regionen og en stor tak for en stor indsats -

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 11 / 19

og Karin lovede, at det frivillige arbejde

fortsætter, men nu uden for regionsledelsen.

De øvrige medlemmer af regionsledelsen

fortsætter i den kommende periode.

Efter årsmødet holdt læge Wiera

Lorentsen et gribende indlæg om sin egen

historie frem mod indsatsen som krigslæge -

Wiera er en af Danmarks mest erfarne

krigslæger og har oplevet flere krige end

mange soldater. Og som læge er hendes syn

på krigen et ganske andet end det, man

kender fra traditionelle soldaterbøger. For

Wiera er bare en »doc«, der egentlig slet ikke

bryder sig om våben.

Ingen kunne undgå at blive berørt af

Wieras beretning og udtrykke stor beundring

for hendes arbejde.


En stor tak til afgående medlem af regionsledelsen, Karin

K. Rasmussen (Regionsleder Lene Krüger Schade, 1.

viceregionsleder Karin K. Rasmussen og Landschefen)

Kurt Pedersen, Lene Krüger Schade, Hardy Wounlund, Karin

K. Rasmussen og Per Junker Thiesgaard

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 12 / 19

LEDER I BF

Gør en forskel som leder

Beredskabsforbundet er

organiseret i 5 regioner,

der igen er opdelt i 75

kredse, der dækker de

fleste af landets

kommuner.

Regionen og Kredsen ledes

af frivillige ledere, der

udpeges på Årsmøderne, der

afholdes i disse måneder.

Regioner og Kredse har

mange opgaver og som en

del af ledelsen har du

mulighed for at være med

til at præge f.eks.

kredsens arbejde.

Spørg din kredsleder om

mulighederne i din kreds -

der er altid brug for

aktive frivillige i kredsarbejdet

- og med tiden

kan du måske blive en af

lederne?

Du finder navne på kreds-

og regionsledere på

forbundets web-site under

punktet “kontakt”

http://www.beredskab.dk/

beredskabsforbundet/

kontakt/


HUSK AT MELDE DELTAGELSE TIL

BEREDSKABSFORBUNDETS

STÆVNE 2012

Ved Beredskabsinspektør Jesper

Bachmann Marcussen,

Informationsassistent i Region

Hovedstaden

I dagene 7. – 9. september 2012

afholdes Beredskabsforbundets

Landsstævne ”BF-Stævne 2012” i

Frederikssund.

I sne står urt og busk i skjul,

det er så koldt derude,

dog synger der en lille fugl

på kvist ved frosne rude.

-skrev B. S. Ingemann i 1834. En meget

sigende tekst her, hvor arrangørerne har

opholdt sig mest inde i varmen og kigget ud på

en sneklædt fodboldbane som til september

skal lægge græs til Beredskabsforbundets

Landsstævne.

29. februar var sidste dag for at indsende

forhåndstilmeldinger til dette års stævne. I

skrivende stund har vi 264 tilmedinger fra

omtrent 20 kredse.

Vi har en klar forventning om at der er

mange flere der gerne vil deltage i stævnet, og

det selvfølgelig er en fejl, at der ikke er kommet

flere tilmeldinger. Skynd jer at lave en

forhåndstilmelding http://staevne.bfrh.dk

”STATSFRIVILLIGE OG FRIVILLIGE

BRANDFOLK FRA SØNDERJYLLAND KAN

IKKE RULLE SLANGER UD”

Kan det virkelig passe?? Vi vil i hvert fald

opfordre frivilligenhederne og brandværnene til

at deltage i stævnet, og så kan vi en gang for

alle få afgjort, hvem der er hurtigst og hvem der

laver færrest fejl.

Beredskabsforbundet har mange

medlemmer med forskellig baggrund, og alle er

velkommen til at deltage i stævnet. Du kan også

deltage som gæst, og samtidig have adgang til

fest og præmieoverrækkelser lørdag. Der er

konkurrencer på alle niveauer, og vi kombinerer

muligheden for at tage i mod en faglig

udfordring under venskabelige former, for

herved at fremme interessen for og

sammenholdet om redningsberedskabet.

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 13 / 19

OPLEVELSE

Kom til Stævne 2012

Vi opfordrer alle

forbundets frivillige og

kredse og Sønderjyske

Brandværn til at deltage

og skabe et synligt

samlingspunkt for det

frivillige redningsberedskab.

Et stævne er en

uforglemmelig oplevelse -

også socialt.


ÅRETS BEREDSKABSBILLEDE 2012

Deltag i Beredskabsforbundets fotokonkurrence

om Årets Beredskabsbillede 2012

Hvordan vil du beskrive dit beredskab, hvis det skal gøres visuelt? Skal det være med

fokus på indsatsen? Eller er det kammeratskabet? Er det en øvelse, der viser, hvad I er

gjort af? Et stemningsbillede? Mulighederne er mange. Vi præmierer de billeder, som

fortæller noget om det danske redningsberedskab.

Præmier

1. præmie: Apple iPad 2

2. præmie: Kro-ophold (Værdi kr. 1.500,-)

3. præmie: Gavekort til Fona (Værdi kr. 500,-)

Gaverne kan ikke ombyttes til kontanter

Seneste frist for indsendelse af billeder er onsdag den 31. oktober 2012. Vinderen får direkte

besked og offentliggøres i BEREDSKAB 06, November, 2012.

Regler

- Alle med tilknytning til redningsberedskabet kan deltage

- Billederne skal være i JPEG/JPG format (høj opløsning/ikke komprimeret) og skal

kunne bruges til tryk

- Ved indsendelse af billede giver du Beredskabsforbundet lov til vederlagsfrit at bringe

dit billede i BEREDSKAB, i FRIVILLIG og på www.beredskab.dk

- Beskriv kort hvad billedet illustrerer

- Husk at angive navn, adresse og telefonnummer

- Billedet skal være taget i 2012

Vi vil løbende i BEREDSKAB og her i FRIVILLIG bringe billeder, der er indsendt til

konkurrencen. Send dit foto og tekst til kommunikationschef Mads Jakobsen -

mjb@beredskab.dk

Billederne til venstre er fra Frederikssund - Assistance til

Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab

Søndag den 5. februar 2012 Kl. 18:40 alarmerer ISL de

frivillige med anmodning om fyldning af luftflasker ved brand i

sommerhus i Liseleje. Opgaven blev dog hurtigt udvidet til også

at afløse "kolde hænder" blandt Deltids-brandmændene (det er

frostvejr med minus 10-13 grader).

Mazda Tender med kompressor og Kommandovogn sendes til Liseleje

med i alt 8 mand.

Kl. 20:25 alarmeres 2. gang med ønske om assistance med lys og

yderligere hænder til assistance og der afsendes 5 mand

yderligere med Tender T3 og lysmateriel.

Deltidsmandskabet fra Station Frederiksværk sendes hjem omkring

kl. 22:30 og de frivillige overtager efterslukning af ildlommer

m.m.

Vi forlader skadestedet omkring kl. 01:30 mandag morgen.

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 14 / 19


Beredskabsforbundets Temadag for Ledere

“Videndeling, Best Practice og Forebyggelse og

Ressource-frivillige”

“Et er, at vi får udarbejdet et katalog over “bedste praksis” (best practice), og det er en vigtig og

afgørende start. Men hvordan får vi så den viden omsat til et projekt for de frivillige i praksis?“

Kære Kreds- og Regionsledelser,

Velkommen til Beredskabsforbundets temadag for kreds- og regionsledelser fra hele landet

Lørdag den 12. maj 2012 fra kl. 09.30 - 18.30 hos Aarhus Brandvæsen

Har du lyst til at være med til at øge samfundsværdien af det frivillige arbejde? - så er temadagen

noget for dig. Vi forventer, at du efterfølgende vil være med til at gøre nogle af tankerne til

virkelighed i din egen kreds og region.

Tilmelding til Landskontoret senest mandag den 16. april 2012

Temadagen afholdes i 2012 hos Beredskabsforbundets Aarhus kreds og Aarhus

Brandvæsen, og vi håber på stor opbakning fra deltagere i alle landets regioner, da vi på

temadagen lægger grunden til vores arbejde med at øge samfundsværdien af det frivillige

arbejde - og vi har brug for repræsentation fra hele landet til denne opgave.

Temadagen har to formål:

1) Information og inspiration til Beredskabsforbundets ledere om arbejdet med Viden-deling, Best

Practice og Forebyggelse og Ressourcefrivillige.

2) Feedback og erfaringer fra kredse og regioner om konkrete eksempler, overvejelser og planer.

Læringen går således begge veje - og vi vil også bruge dagen på at få drøftet, hvordan man så

griber opgaven an i praksis ude i kredsene. Et er, at vi får udarbejdet et katalog over “bedste

praksis” (best practice), og det er en vigtig og afgørende start. Men hvordan får vi så den viden

omsat til et projekt for de frivillige i praksis? - det vil vi arbejde med i gruppearbejde og debattere

sidst på dagen.

Arbejdet dokumenteres og der udarbejdes et referat, som vil blive anvendt i det videre arbejde,

ligesom det vil blive stillet til rådighed som arbejdspapir for alle kredse.

Mange hilsner og på gensyn - programmet for dagen kan ses på næste side!

Per Junker Thiesgaard

Landschef

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 15 / 19


Program for Temadag for Beredskabsforbundets ledere

Lørdag den 12. maj 2012

09.30 - 09.45 Ankomst og registrering - kaffe og let morgenmad

09.45 - 10.00 Velkomst ved Landschef Per Junker Thiesgaard

10.00 - 10.45 Tema: Videndeling, Best Practice, Forebyggelse og Ressource-frivillige

10.45 - 11.00 Pause

ved Landschef Per Junker Thiesgaard.

Vi ser på, hvordan vi forestiller os Beredskabsforbundet udvikler sig i de kommende år, og

hvordan vi vil bruge synlighed og videndeling til at udbrede Best Practice (“Bedste praksis”)

- og hvordan Beredskabsforbundet i fremtiden kan spille en udvidet rolle i det kommunale

beredskabs robusthed.

11.00 - 12.45 Tema: Samariter-gruppen Aarhus - Horsens

ved Kredsleder Finn Månsson, Aarhus; og Kredsleder Helen Høj, Horsens.

Vi får indblik i, hvordan man i to kredse i konkrete tiltag har taget fat i praksis. Hvordan

ideen er blevet til virkelighed? hvilke møder det krævede? hvilke tilladelser og aftaler?

- og hvordan arbejdet organiseres i praksis.

12.45 - 13.30 Pause og frokost

13.30 - 14.30 Tema: Best Practice - Status på arbejdet og Eksempler - hvordan vi kommer videre

14.30 - 14.45 Pause

ved Viceregionsleder Flemming Elniff

Vi ser på opgaven med at registrere “best practice” fra de forskellige kredse i et katalog,

som skal danne baggrund for at øge samfundsværdien af det frivillige arbejde i

Beredskabsforbundet.

14.45 - 15.00 Introduktion til Gruppedrøftelser Ved Landschefen

15.00 - 16.30 Gruppedrøftelser - Vi deler os i grupper á 5 deltagere.

Spørgsmål:

1) Hvordan skal det nye “Best Practice Katalog” introduceres i

kredse og kommuner, og hvordan får vi fulgt arbejdet, justeret

kataloget og sikret, at planerne bliver virkelighed som projekter for de

frivillige og til gavn for samfundet?

2) Hvilke opgaver fra kataloget skal vi prioritere? - hvor skal vi

især sætte ind, og først. Er der nogle af opgaverne, vi ikke bør tage op?

3) Hvad mener vi om det nye frivillig-begreb “Forebyggelses- og

Ressource-frivillige” - og hvordan skal man gribe opgaven an i

praksis i kommune og kreds?

16.30 - 17.15 Pause og kagebord

17.15 - 18.00 Præsentationer fra gruppe-arbejdet og drøftelser og debat.

18.00 - 18.30! ! Tak for i dag - Opsummering og en lille reception som afslutning på dagen

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 16 / 19


BEREDSKABSFORBUNDETS APP ER KLAR

- BRUG DEN FLITTIGT!

Så er der nyt om vores Smartphone

App, som hedder “BF Reporter” og

virker på både Android og iPhone

Smartphones

Vores App til smartphone er klar og

integrationen til www.beredskab.dk og

Facebook er også (stort set) på plads, så alle

kredse og regioner kan indberette skarpe

indsatser, vagter og nyheder - og under

nyheder forventer vi, at I vil indberette alle

aktiviteter lige fra møder og uddannelse til

sociale arrangementer og ture.

Hver gang I indberetter, bliver jeres

melding, foto og tekst, synlig på digitale kort

på www.beredskab.dk og på

Beredskabsforbundets Facebook væg for

Indberetninger. Alle kan derfor følge med i,

hvad der sker rundt om i landet - og med et

klik på kortet på www.beredskab.dk siderne,

bliver informationerne om indberetningen

synlig i et pop-op vindue.

Regionerne får i marts 2012 sine login-

informationer, og da alle kredse skal deltage

med indberetninger “ruller systemet ud” her i

foråret via regionerne, hvor I kan få assistance

fra jeres “superbruger” i, hvordan man bruger

App’en.

Det bliver frivillig konsulent Peter Lange,

der tager sig af det praktiske omkring

udrulningen. Så regionerne vil snart høre fra

Peter i den anledning.

Hjælp os med at gøre det frivillige

arbejde synligt ved at bruge

indberetningerne flittigt! - og husk

at tage gode fotos af den frivillige

indsats - ja, man kan sågar også

uploade videoer som en del af

indberetningerne.

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 17 / 19


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE

1. februar 2012. Kredsårsmøde i Det frivillige

Redningsberedskab Bornholm.

Aftenen blev indledt med årsmøde, herefter fulgte lidt mad og

sluttede af med et foredrag af Lars Andersen, udsendt af

Beredskabsstyrelsen Bornholm, til det tsunamiramte Japan.

26 frivillige

78 frivillig-timer

Via Beredskabs reporter App! !

5. februar 2012 Kl 18.40 alarmers til assistance med

luftkompressor og mandskab til hjælp ved ildløs i sommerhus

ved Liseleje. 8 frivillige afsendes.

20.25 alarmeres yderligere mandskab til afløsning af

deltidsmandskabet og 7 frivillige sendes afsted med

autosprøjte og lys. Her lidt over midnat Stadig i gang med at

søge ildlommer i det gamle sommerhus

15 frivillige

130 frivillig-timer

Via Beredskabs reporter App

7. februar 2012, Kredsårsmøde i Mariagerfjord.

Elin Aasted afgav beretning om forbundets virke - og de mange

opgaver, som beredskabet havde anvendt frivillige til.

Da 2011 var valgår havde man igen haft en god opgave med at

klargøre og nedtage valgstederne.

18. februar 2012 afholdt Frederiksberg kommunes Kultur, Fritid

& Erhverv i samarbejde med Beredskabsforbundet & Boldklubben

Ydon sin årlige Fastelavnsfest.

500 børn i alle aldre med deres forældre var forsamlet i

rådhushallen. Festen blev indledt med musik af

Frederiksberggarden, herefter bød borgmesteren

velkommen, man gik herefter over til tøndeslagningen, der var

10 tønder opdelt i aldersklasser, kattedronningerne og

kattekongerne fik overrakt krone, fastelavnsris og præmie af

borgmesteren. I den tilstødende festsal var der mulighed for

forældrene at indtage kaffe/the og fastelavnsboller. Ib Otte

kredsleder

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 18 / 19


HER FINDER DU

FORBUNDET

På landsplan:

www.beredskab.dk

Region Nordjylland

www.bfregion1.dk

Region Midtjylland

http://www.bf-region2.dk/

Region Syddanmark

http://bf-syddanmark.dk

Send dit bidrag

FRIVILLIG udkommer månedligt for at

støtte dialog og videndeling mellem

Beredskabs-forbundets ledelse og den

enkelte frivillige - og mellem de frivillige.

Landschefen er redaktør - og vil hver

måned udvælge beretninger fra de

frivilliges virke landet over. Du kan selv

bidrage - enten direkte eller via din kreds -

Brug den nye BF Reporter App eller send

Region Sjælland

http://

www.bfrsj.dk/ (Ingen

web-site aktiv p.t.)

Region

Hovedstaden

www.bfrh.dk

Best

Practice:

Beredskabsforbundets Kreds

i Kolding gennemfører en

omfattende registrering af frivilligarbejdet

i et regneark på baggrund

af et rapport-skema.

Kontakt Kredsleder Henning Nielsen,

hvis du vil høre mere om systemet -

kontaktinfo findes på

www.beredskabdk

Kolding - Ialt 4.450

frivillig-timer

en email med ord og foto direkte til

Landschefen:

thiesgaard@mac.com

Videndeling og best practice

Hjælp os med at videndele på tværs af

landets mange kredse. Fortæl om jeres

initiativer som frivillige og aktiviteter andre

kan lære af.

Udkald

Kredsledelsesmøder

Instruktør

Vagter

Øvelser og undervisning

Humanitært arbejde

46%

5% 9%

14%

3%

22%

FRIVILLIG - Marts 2012 - Side 19 / 19

Brug din kreds og

region aktivt -

spørg om aktiviteter

og uddannelse

Brug Beredskabsforbundet

Vi vil gerne have, at du som frivillig i

det danske redningsberedskab, aktivt

bruger Beredskabsforbundet og de

muligheder vi stiller til rådighed for dig - vi

er dit organisatoriske ståsted.

Har du et eksempel på best

Practice fra jeres kreds eller

beredskab?

- så del den med alle de andre tusinde

frivillige i Beredskabsforbundet.

Skriv en kort mail om emnet til e-mail-

adressen angivet nedenfor. Så koordinerer

vi i delprojektet “Best Practice” og bringer

en omtale af de bedste forslag.

Kontakt 2. Viceregionsleder Flemming

Elniff, Region Midtjylland, direkte:

elniff@webspeed.dk

FRIVILLIG

Redaktør og udgiver:

Landschef i Beredskabsforbundet

Per Junker Thiesgaard

Beredskabsforbundet

Hedelykken 10

2640 Hedehusene

More magazines by this user
Similar magazines