26.09.2013 Views

BRUGERVEJLEDNING RADIO PEJL StEALth-S

BRUGERVEJLEDNING RADIO PEJL StEALth-S

BRUGERVEJLEDNING RADIO PEJL StEALth-S

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BRUGERVEJLEDNING

RADIO PEJL

StEALth-S

læs hele denne vejledning, inden du begynder


VIGtIGE sIkkERhEDsopLysNINGER

Forklaring af ord og symboler, der er anvendt i denne vejledning

Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det er brugt til at gøre dig opmærksom på mulige

farer for personlig tilskadekomst. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der indledes med dette

symbol, så mulig tilskadekomst eller død undgås.

ADVARsEL Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller

alvorlig tilskadekomst.

FoRsIGtIG, angiver sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet en farlig situation, som, hvis

den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat tilskadekomst.

FoRsIGtIG, vist uden sikkerhedsadvarselssymbolet; angiver en farlig situation, som, hvis den

ikke undgås, kan resultere i skade på din hund.

BEMÆRk anvendes til at gøre opmærksom på metoder, der ikke har relation til personskade.

• Eksplosionsfare hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne.

Må ikke kastes i ild.

• SportDOG ® STEAlTH Radio Pejl er ikke legetøj. Opbevares utilgængeligt for børn. Må kun anvendes

til hundepejling.

• RSS 210-advarselserklæring: Under pejlingen skal halsbåndssenderen holdes mindst 20 cm væk fra dig selv eller

andre mennesker.

• SportDOG ® STEAlTH Radio Pejl er beregnet som en hjælp til at spore din hund under jagt. Må under ingen

omstændigheder anvendes som eneste middel til at finde hunden.

• Batterierne må ikke udskiftes, og den håndholdte modtager må ikke slukkes, når hunden er i felten med

halsbåndssenderen, da koblingen til halsbåndet kan gå tabt. Hvis halsbåndssenderen er i brug, har man ét minut til

at skifte modtagerens batteri uden at bryde koblingen til den håndholdte modtager.

• Første gang man bruger STEAlTH Radio Pejl, anbefales det, at man øver sig i at betjene systemet uden hunden.

• Sørg altid for, at halsbåndssenderen er tændt og koblet med den håndholdte modtager, før du sætter halsbåndet

på hunden.

• Hvis du peger den håndholdte modtager nedad, selv kortvarigt, vil den håndholdte modtager gå på standby og

positionen blive nulstillet. Halsbåndssenderen skal lokaliseres påny, når den håndholdte modtager ikke længere er

på standby.

• Hvis en halsbåndssender slettes, slettes koblingsoplysningerne på den håndholdte modtager. Halsbåndssenderen

kan ikke spores, før den kobles med en modtager igen. Vær sikker på, at du ved, hvor din hund er, eller tag

halsbåndssenderen af din hund, inden du sletter den.

• Den håndholdte modtager må ikke tændes, hvis den er våd.

• Brug kun batterier, der er godkendt af SportDOG ® . Se de seneste oplysninger på www.sportdog.com.

• Brug altid nye batterier, og udskift dem alle på én gang. Bland ikke nye og brugte batterier.

• Brug en mønt eller lignende til at åbne batteridækslet. Pas på med at bruge en skruetrækker, da for stor kraft kan

ødelægge gevindene.

• Koblingen slettes ikke, fordi halsbåndssenderen slukkes. Når halsbåndssenderen tændes igen, skal kanalen, der

hører til halsbåndssenderen, vælges på den håndholdte modtager.

• Brug ikke vand under tryk, opløsningsmidler, olier eller sæbe til at rengøre halsbåndssenderen og den

håndholdte modtager.

• Den håndholdte modtager tåler regn, men der gives ingen garanti for vandbestandighed.

• Batterierne bør kun skiftes på et køligt, tørt sted, da kondensvand inden i batterirummet kan beskadige udstyret.

• Udstyret må ikke åbnes på anden måde end den heri anviste.

• Brug kun tilbehør og ekstraantenner, der er godkendt af SportDOG ® . Foretag ikke egne ændringer på udstyret.

• Til langtidsopbevaring anvendes et tørt rum med almindelig stuetemperatur, og batterierne fjernes fra udstyret.

2 WWW.SPORTDOG.COM


Tak fordi du har valgt SportDOG Brand. Hvis det anvendes korrekt, vil dette produkt hjælpe dig med at spore din hund

effektivt og sikkert. For at opnå fuld tilfredshed bedes du gennemgå denne brugermanual grundigt. hvis du har nogen

spørgsmål vedrørende betjening af dette produkt, så se venligst denne manuals afsnit om ofte stillede

spørgsmål eller Fejlfinding, eller ring til vores kundeservicecenter. Du finder en liste med telefonnumre i

dit område på vores hjemmeside på www.sportdog.com.

For at få mest mulig beskyttelse ud af din garanti bedes du registrere dit produkt inden 30 dage på www.sportsdog.com. Ved

at registrere det og beholde kvitteringen får du produktets fulde garanti, og hvis du nogensinde skulle få brug for at ringe

til kundeservicecenteret, kan vi hjælpe dig hurtigere. Hvad der er yderst vigtigt at anføre er, at SportDOG ® aldrig vil give

eller sælge dine personlige oplysninger til tredjemand. Den fulde garantiinformation findes online på www.sportdog.com.

INDhoLDsFoRtEGNELsE

koMpoNENtER ..................................................................... 3

sÅDAN FUNGERER systEMEt ......................................................... 3

DE VIGtIGstE DEFINItIoNER .......................................................... 4

kLARGØR DEN hÅNDhoLDtE MoDtAGER ................................................. 4

kLARGØR hALsBÅNDssENDEREN ...................................................... 5

koBLING AF hALsBÅNDssENDEREN MED DEN hÅNDhoLDtE MoDtAGER ....................... 5

MoNtÉR hALsBÅNDssENDEREN ....................................................... 6

spoR DIN hUND ..................................................................... 6

sLUk oG tÆND FoR stEALthtM RADIo pEJL .............................................. 7

BRUG stANDBy-tILstANDEN .......................................................... 8

ÆNDRING AF LyDstyRkEINDstILLINGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

kopIÉR hALsBÅNDskoBLINGER tIL ANDRE MoDtAGERE .................................... 8

sLEt hALsBÅNDssENDERE FRA DEN hÅNDhoLDtE MoDtAGER ............................... 8

oFtE stILLEDE spØRGsMÅL ........................................................... 9

FEJLFINDING ....................................................................... 9

tILBEhØR ........................................................................ 10

ANVENDELsEsBEtINGELsER oG ANsVARsBEGRÆNsNING .................................. 10

oVERENsstEMMELsE ............................................................... 10

BoRtskAFFELsE AF BAttERIER ....................................................... 10

stIkoRDsREGIstER ................................................................ 10

koMpoNENtER

sÅDAN FUNGERER systEMEt

Det er påvist, at SportDOG ® STEAlTH Radio Pejl er sikkert, behageligt og effektivt for alle hunde på over 3,6 kg. Det er

udviklet til at spore hunde under jagt eller træning i felten. Den håndholdte modtager opfanger et kontinuerligt signal fra

halsbåndssenderen, som viser din hunds retning og estimerede afstand i forhold til din placering.

VIGtIGt: STEAlTH Radio Pejl har en rækkevidde på 16 km. Afhængigt af hvordan

du holder den håndholdte modtager, kan den maksimale rækkevidde variere. Ensartede

resultater ved længere rækkevidder opnås ved at holde den håndholdte modtager væk

fra kroppen og over hovedet. Terrænet, vejret, vegetationen, transmission fra andre

radioenheder og andre faktorer har indflydelse på maksimumrækkevidden.

STEAlTH Radio Pejl er beregnet som en hjælp til at spore din hund under jagt.

Må under INGEN omstændigheder anvendes som eneste middel til at finde hunden.

3 WWW.SPORTDOG.COM


DE VIGtIGstE DEFINItIoNER

hÅNDhoLDt MoDtAGER: Modtager et radiosignal fra halsbåndssenderen og viser din hunds placering, retning og

afstand i forhold til dig. Den er vandafvisende, men må ikke nedsænkes i vand.

SENDER

KANAl-DISPlAY STRØM/STANDBY-

SENDER

KANAl-KNAP

VOlUME-KNAP

STAND-

INDIKATORlAMPE

GØ-

INDIKATORlAMPE

SIGNAlSTYRKE-

INDIKATOR

INDIKATORlAMPE

TÆND/SlUK-KNAP

KOPIéR-KNAP

TREEING-

INDIKATORlAMPE

INDIKATORlAMPE

FOR lAVT

BATTERINIVEAU

PEjlESIGNAl-

DISPlAY

sENDEkANAL-kNAp: Skifter mellem

tilgængelige kanaler til kobling med

halsbåndssendere. Op til ni halsbåndssendere

kan kobles med én modtager.

sENDEkANAL-DIspLAy:

Viser kanalnummeret for den

halsbåndssender, der aktuelt spores.

stRØM/stANDBy-

INDIkAtoRLAMpE: Angiver, om

den håndholdte modtager er TÆNDT

eller på standby. Hvis den er RØD, er

modtagerens batteriniveau lavt. Skift

batteri så snart som muligt.

tÆND/sLUk-kNAp: Tryk på

denne knap, og hold den inde, indtil

den håndholdte modtager udsender

en stigende tone for TÆND eller en

faldende tone for SlUK.

VoLUME-kNAp: Skifter mellem lydløs,

vibrering og lydstyrker.

kopIER-kNAp: Indstiller den

håndholdte modtager til kopiering,

så man kan kopiere sendere fra en

modtager til en anden.

stAND-INDIkAtoRLAMpE: Angiver, at hunden gør stand. Når hunden begynder at bevæge sig igen, går

lyset ud.

tREEING-INDIkAtoRLAMpE: Angiver, at hunden står op ad et træ. Når hunden begynder at bevæge sig igen,

går lyset ud.

GØ-INDIkAtoRLAMpE: Angiver, at hunden gør med bestemt interval og lydstyrke. Når hunden holder op med

at gø, går lyset ud.

INDIkAtoR FoR LAVt BAttERINIVEAU: Angiver, at halsbåndssenderens batteriniveau er lavt. Skift batteri så

snart som muligt.

sIGNALstyRkE-INDIkAtoR: Angiver den estimerede afstand til halsbåndssenderen.

pEJLEsIGNAL-DIspLAy: Angiver halsbåndssenderens retning. lyser GRØNT ved søgning og bliver RØD, når

halsbåndssenderens position er fastsat.

EkstERN ANtENNEpoRt: Tilslutter valgfrie antenner til den håndholdte modtager for at øge rækkevidden.

hALsBÅNDssENDER: Sender et radiosignal med status til den (de) koblede håndholdte modtager(e). Den er vandtæt

og tåler nedsænkning i vand.

BlÅ lED RØD lED GRØN lED

BlÅ lED

GRØN LED: Angiver, at

halsbåndssenderen er tændt og

fungerer korrekt.

RØD LED: Angiver, at

halsbåndssenderens batteriniveau er

lavt. Skift senderens batteri så snart

som muligt.

BLÅ LED: Blinker med regelmæssige

mellemrum for at gøre hunden mere synlig

under ringe lysforhold.

TRIN :: 01

kLARGØR DEN hÅNDhoLDtE MoDtAGER

Disse trin skal udføres, før udstyret bruges første gang.

sÅDAN MoNtEREs ELLER skIFtEs BAttERIEt I DEN

hÅNDhoLDtE MoDtAGER:

1. Brug en mønt til at åbne batteridækslet ved at dreje skruen mod uret.

Brug en mønt eller lignende til at åbne batteridækslet. Pas

på med at bruge en skruetrækker, da for stor kraft kan

ødelægge gevindene.

2. Fjern det brugte batteri ved at trække i gummifligen. Sørg for at aflevere brugte batterier til genbrug

eller bortskaffe dem på en korrekt måde.

3. Anbring det ny batteri korrekt i batterirummet i forhold til den negative (-) og positive (+) markering.

Eksplosionsfare hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte

batterier i henhold til anvisningerne.

4. Montér omhyggeligt batteridækslet, og stram skruen ved at dreje den med uret med en mønt, indil

den sidder godt fast.

Batterierne må ikke udskiftes, og den håndholdte modtager må ikke slukkes, når

hunden er i felten med halsbåndssenderen, da koblingen til halsbåndet vil gå tabt.

Hvis halsbåndssenderen er i brug, har man ét minut til at skifte modtagerens batteri

uden at bryde koblingen til den håndholdte modtager.

Bemærk: Det bedste resultat opnås ved at anvende ikke-genopladelige batterier. Brug altid nye batterier. Den

håndholdte modtager kræver et (1) CR123-batteri.

sÅDAN tÆNDEs DEN hÅNDhoLDtE MoDtAGER:

Tryk på TÆND/SlUK-knappen, og hold den inde, indtil signalstyrke-indikatoren lyser hele vejen op. Den

håndholdte modtager vil bippe to gange, og strøm/standby-indikatorens lys vil begynde at blinke.

4 WWW.SPORTDOG.COM


INDIkAtoRLAMpER pÅ DEN hÅNDhoLDtE MoDtAGER

Indikatorlampe Funktion

!


stand: Hunden gør stand. Når hunden begynder at bevæge sig igen,

går lyset ud.

Gø: Hunden gør med bestemt interval og lydstyrke. Når hunden holder

op med at gø, går lyset ud.

treeing: Hunden står op ad et træ. Når hunden begynder at bevæge

sig igen, går lyset ud.

senderbatteriniveau lavt: Angiver, at halsbåndssenderens

batteriniveau er lavt. Skift batterierne så snart som muligt.

pejle-tilstand: Strøm/standby-indikatoren blinker GRØNT med

korte intervaller, når den håndholdte modtager er koblet med

halsbåndssenderen og holdes vandret.

standby-tilstand: Strøm/standby-indikatoren blinker GRØNT med

lange intervaller, når den håndholdte modtager holdes lodret. Standbytilstanden

er med til at spare batteriet.

Modtagerbatteriniveau lavt: Strøm/standby-indikatoren viser

RØDT, når den håndholdte modtagers batteriniveau er lavt.

sendekanal-display: Viser kanalnummeret for den halsbåndssender,

der aktuelt spores. Viser [ ] hvert 2 minut, når den håndholdte

modtager selvkalibrerer.

Bemærk: Alarmerne i den håndholdte modtager fungerer ikke på grænserne for senderækkevidden mellem

modtageren og senderen. Selvom alarmerne ikke fungerer på grænserne for senderækkevidden, kan man dog

stadig finde halsbåndssenderens position.

sÅDAN kALIBREREs koMpAssEt:

For at pejlingen skal lykkes, skal modtagerens indvendige kompas kalibreres efter den indledende

opsætning. Modtageren kalibreres for at sikre, at displayet og pejlemekanismen fungerer korrekt.

1. Tænd for den håndholdte modtager udendørs.

2. Aktivér kalibreringstilstanden ved at pege modtageren direkte opad og trykke Koniér-knappen ind

og slippe den. Sendekanal-displayet vil begynde at rotere hurtigt gennem kanalnumrene.

3. Rotér langsomt modtageren i tre retninger som vist nedenfor (mindst 5 gange omkring hver af de

viste akser).

4. Peg modtageren opad igen, og vent i 5 sekunder. Sendekanal-displayet vil holde op med at rotere,

og du vil høre to biplyde af stigende styrke. Kalibreringen er nu udført.

Bemærk: Det bedste resultat opnås ved, at kalibreringen gentages, hver gang der tændes for den

håndholdte modtager.

TRIN :: 02

kLARGØR hALBÅNDssENDEREN

RSS 210-advarselserklæring: Under pejlingen skal halsbåndssenderen holdes

mindst 20 cm væk fra dig selv eller andre mennesker.

sÅDAN MoNtEREs ELLER skIFtEs BAttERIERNE I hALsBÅNDssENDEREN:

1. Brug en mønt til at åbne batteridækslet ved at dreje skruen

mod uret.

Brug en mønt eller lignende til at åbne batteridækslet.

Pas på med at bruge en skruetrækker, da for stor kraft kan

ødelægge gevindene.

2. Fjern brugte batterier. Kontrollér, at batterirummet er rent, og at pakningerne er intakte. Sørg for at

aflevere brugte batterier til genbrug eller bortskaffe dem på en korrekt måde.

3. Anbring de nye batterier korrekt i batterirummene i forhold til den negative (-) og

positive (+) markering.

Eksplosionsfare hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte

batterier i henhold til anvisningerne.

4. Montér omhyggeligt batteridækslet, og stram skruen ved at dreje den med uret, indil den sidder godt

fast. Halsbåndssenderen går i standby-tilstand.

Bemærk: Brug ikke genopladelige batterier. Brug altid nye batterier. Bland ikke nye og brugte batterier.

Halsbåndssenderen kræver to (2) CR123-batterier.

hALsBÅNDssENDERENs INDIkAtoRLAMpER

LED Funktion

Blinker 10 gange, når batterierne er blevet skiftet, og når dækslet lukkes, for at angive, at

Grøn halsbåndssenderen er på standby

lyser i 2 sekunder, når halsbåndssenderen er blevet korrekt koblet med den

Grøn håndholdte modtager

Blinker med korte intervaller for at angive, at enheden pejler og fungerer normalt

Grøn

Blinker eller lyser den ikke, er halsbåndssenderen slukket, eller batterierne skal skiftes

Grøn

Blinker 10 gange, når batterierne er blevet skiftet

Rød

Blinker med korte intervaller, når halsbåndssenderens batteriniveau er lavt. Hvis den bliver ved

med at blinke, når batterierne er skiftet, er der opstået en funktionsfejl. Kontakt kundeservicecen-

Rød

tret for at få hjælp.

Blinker hvert 2. sekund for at gøre hunden mere synlig under ringe lysforhold.

Blå

5 WWW.SPORTDOG.COM


TRIN :: 03

TRIN :: 04

koBLING AF hALsBÅNDssENDEREN MED DEN

hÅNDhoLDtE MoDtAGER

Inden brug skal den håndholdte modtager kobles med halsbåndssenderen. Den håndholdte modtager kan

understøtte op til 9 halsbånd på én gang. Du skal gentage denne procedure for hver halsbåndssender, du

ønsker at overvåge med denne håndholdte modtager.

sÅDAN koBLEs DEN FØRstE hALsBÅNDssENDER tIL DEN hÅNDhoLDtE MoDtAGER:

VIGtIGt: Halsbåndssenderen skal være inden for 15 cm fra den håndholdte modtager. Hvis der skal kobles

flere halsbåndssendere med den håndholdte modtager, skal batterierne i de andre halsbåndssendere fjernes,

eller de skal flyttes mindst 6 meter væk fra den halsbåndssender, der er ved at blive koblet.

1. Tryk på TÆND/SlUK-knappen, og hold den inde, indtil signalstyrke-indikatoren lyser hele vejen op.

Den håndholdte modtager vil bippe to gange, og strøm/standby-indikatorens lys vil begynde at blinke.

2. Tryk på sendekanal-knappen, og hold den inde. Den håndholdte modtager vil vibrere for at vise,

at den kommunikerer med halsbåndssenderen. Når du hører tre biplyde af stigende styrke, er

modtageren og senderen korrekt koblet med hinanden. Pejlesignal-displayet lyser op, og du vil høre

et bip én gang i sekundet. På halsbåndssenderen vil den GRØNNE lED begynde at blinke for at vise,

at halsbåndet er tændt og korrekt koblet med den håndholdte modtager.

sÅDAN koBLEs yDERLIGERE hALsBÅNDssENDERE MED DEN hÅNDhoLDtE MoDtAGER:

Bemærk: Når flere halsbåndssendere kobles med én håndholdt modtager, kan det være en god ide, at registrere

kanalnummeret på hvert halsbånd med et aftageligt mærke.

1. Tryk på sendekanal-knappen, og slip den, indtil næste tilgængelige kanalnummer blinker i

sendekanal-displayet.

2. Tryk på sendekanal-knappen, og hold den inde. Den håndholdte modtager vil vibrere for at vise,

at den kommunikerer med halsbåndssenderen. Når du hører tre biplyde af stigende styrke, er

modtageren og senderen korrekt koblet med hinanden. Pejlesignal-displayet vil lyse op, og du vil høre

et bip én gang i sekundet. På halsbåndssenderen vil den GRØNNE lED begynde at blinke for at vise,

at halsbåndet er tændt og korrekt koblet med den håndholdte modtager.

3. Gentag denne proces for hver halsbåndssender, der skal anvendes.

MoNtÉR hALsBÅNDssENDEREN

For at sikre dette produkts effektivitet og din hunds komfort og sikkerhed skal du ofte

kontrollere, at dens halsbånd passer. Hvis du bemærker, at din hund får irriteret hud, skal

du holde op med at bruge halsbåndet i et par dage. Hvis tilstanden varer ved i over

48 timer, skal du gå til dyrlægen med hunden.

VIGtIGt: Det er vigtigt for halsbåndssenderens effektivitet, at den påsættes 4B

og tilpasses korrekt.

sÅDAN tILpAssEs hALsBÅNDEt koRREkt:

1. Med hunden stående (4A) centreres halsbåndssenderen,

så sendeenheden er under hundens hals med lED’erne

4C

fremad (4B). Antennen skal være på hundens venstre side.

2. Halsbåndssenderen skal passe uden at stramme,

og være tilstrækkelig løst til, at der kan indsættes en

finger mellem halsbåndet og din hunds hals (4C).

3. lad hunden have halsbåndet på i flere minutter,

og kontrollér igen, at det passer. Kontrollér igen, hvordan

det passer, efterhånden som din hund vænner sig til at

have halsbåndssenderen på.

4A

TRIN :: 05

spoR DIN hUND

sÅDAN hoLDEs MoDtAGEREN

For at sikre korrekt funktion, skal den håndholdte modtager

holdes som følger:

1. Hold modtageren i én hånd i øjenhøjde foran dig.

2. Sæt din tommelfinger i sprækken på modtageren.

3. Kontrollér retningen ved at dreje 360 grader rundt en gang imellem (5A).

4. Brug en konstant fejende bevægelse fra venstre mod højre i en bue på 180 grader eller mere under

pejlingen for at bibeholde positionen.

5. Kontrollér positionen ved at vende dig i forskellige retninger med

jævne mellemrum.

5A

ØV DIG I At pEJLE

Første gang man bruger STEAlTH Radio

Pejl, anbefales det, at man øver sig i at betjene

systemet uden hunden.

sådan øver du dig i at pejle:

1. Gå udenfor på et tomt område uden biler og bygninger.

2. Sæt halsbåndssenderen på et træ eller en pæl på et åbent område.

3. Gå 50 m væk fra halsbåndssenderen.

4. Hold den håndholdte modtager vandret foran dig (5B).

5. Drej langsomt rundt (5C). Pejlesignal-displayet lyser GRØNT, mens du

drejer (5D). Modtageren bipper én gang i sekundet.

6. Når den håndholdte modtager har sporet halsbåndet, holder modtageren

op med at bippe, og det ene pejle-display bliver RØDT for at vise

halsbåndets retning i forhold til din position (5E).

5C

Bemærk: Hvis du drejer for hurtigt, vil nogle af lysene måske forblive slukkede.

Drej tilbage for at tænde dem, inden du fortsætter. Hvis du drejer for langsomt,

vil de første lys måske gå ud, inden du når hele vejen rundt. Begynd forfra, indtil

du finder den rigtige hastighed.

sÅDAN FINDER DU DIN hUNDs posItIoN

For at spore din hunds position skal du udføre en fejende bevægelse fra

venstre mod højre for at bevare kontakten til halsbåndssenderen.

VIGtIGt: Store forhindringer, såsom bakker og klippestykker, kan forvrænge

signalet. Hvis du har svært ved at finde positionen, skal du gå hen til et åbent sted,

som er højere end omgivelserne.

Hvis du peger den håndholdte modtager nedad, mens

du pejler, vil den håndholdte modtager gå på standby

og positionen blive nulstillet. Halsbåndssenderen skal

lokaliseres påny, når den håndholdte modtager ikke

længere er på standby.

6 WWW.SPORTDOG.COM

5B

5D

5E

!

!


N


F

360


sådan finder du din hunds position:

1. Hold den håndholdte modtager vandret foran dig (5B).

2. Når du sporer flere hunde, skal du trykke på sendekanal-knappen for at vælge kanalen for den

halsbåndssender, der sidder på den hund, du vil spore.

3. Drej langsomt rundt (5C). Pejlesignal-displayet lyser GRØNT, mens du drejer. Den håndholdte

modtager bipper én gang i sekundet.

4. Når den håndholdte modtager har sporet halsbåndet, holder modtageren op med at bippe, og det

ene pejle-display bliver RØDT for at vise din hunds retning (se nedenfor):

Retningsindikator Betydning

Din hund er foran dig.

!

!

!

!

Ç

N

Ç

F

Ç

N

Ç

F

Din hund er til højre for dig.

Din hund er til venstre for dig.

Din hund er bagved dig.

Bemærk: Der er ingen sammenhæng mellem bip-lydens styrke og afstanden mellem halsbåndssenderen og den

håndholdte modtager (dvs. lydstyrken stiger ikke, efterhånden som du nærmer dig hunden). Desuden kan andre

elektroniske apparater (såsom biler, navigationsudstyr og mobiltelefoner) forstyrre den håndholdte modtager og

få den til at bippe uden grund.

TRIN :: 06

sÅDAN AFLÆsEs AFstANDEN tIL DIN hUND

Signalstyrke-indikatoren viser den relative afstand fra din position til din hund.

Bemærk: Geografiske og miljømæssige forhold kan påvirke den viste afstands nøjagtighed.

sådan får du vist den estimerede afstand til din hund:

1. Hold den håndholdte modtager vandret foran dig.

2. Stå med ansigtet vendt i din hunds retning.

3. Signalstyrke-indikatoren vil lyse og vise den estimerede afstand på følgende måde:

• Nær (N) = Hunden er under 100 m væk.

• Middel (M) = Hunden er mellem 3,2 km og 9,7 km væk.

• Fjern (F) = Hunden er over 9,7 km - 16 km væk

NÆR NEAR

MIDDEl MIDDLE

FjERN FAR

sLUk oG tÆND FoR stEALth tM RADIo pEJL

Batterierne må ikke udskiftes, og den håndholdte modtager må ikke slukkes, når

hunden er i felten med halsbåndssenderen, da koblingen til halsbåndet kan gå tabt.

Hvis halsbåndssenderen er i brug, har man ét minut til at skifte modtagerens batteri

uden at bryde koblingen til den håndholdte modtager.

sÅDAN sLUkkER DU FoR stEALthtM RADIo pEJL:

Bemærk: Halsbåndssenderen skal være inden for 15 cm fra den håndholdte modtager.

1. Tag halsbåndssenderen af hunden.

2. Tryk på sendekanal-knappen for at vælge kanalnummer på den halsbåndssender, der skal SlUKKES.

3. Tryk på sendekanal-knappen, og hold den inde, indtil du hører tre biplyde af faldende styrke, og

lysene på halsbåndssenderen går ud.

4. Gentag for hver halsbåndssender, der er tilknyttet denne håndholdte modtager.

5. Tryk på TÆND/SlUK-knappen, og hold den inde, indtil signalstyrke-indikatoren lyser hele vejen op.

Den håndholdte modtager vil bippe to gange, og strøm/standby-indikatorens lys vil gå ud.

Koblingen slettes ikke, fordi halsbåndssenderen slukkes. Når halsbåndssenderen tændes

igen, skal kanalen, der hører til halsbåndssenderen, vælges på den håndholdte modtager.

sÅDAN tÆNDER DU FoR stEALthtM RADIo pEJL:

Bemærk: Halsbåndssenderen skal være inden for 15 cm fra den håndholdte modtager.

1. Tryk på TÆND/SlUK-knappen, og hold den inde, indtil signalstyrke-indikatoren lyser hele vejen op.

Den håndholdte modtager vil bippe to gange, og strøm/standby-indikatorens lys vil tænde og blinke

2. Tryk på sendekanal-knappen for at vælge kanalnummer på den halsbåndssender, der skal tændes.

3. Tryk på sendekanal-knappen, og hold den inde, indtil du hører tre biplyde af stigende styrke, og

lysene på halsbåndssenderen begynder at blinke.

Bemærk: Den håndholdte modtager vil vibrere for at vise, at den kommunikerer med halsbåndssenderen.

4. Gentag for hver halsbåndssender, der er tilknyttet denne håndholdte modtager.

7 WWW.SPORTDOG.COM

!

N

Ç

F


TRIN :: 07

TRIN :: 08

BRUG stANDBy-tILstANDEN

STEAlTH Radio Pejl har en automatisk standby-tilstand, der sparer batteri for at sikre optimal funktion i

felten. I standby-tilstanden:

• Blinker strøm/standby-indikatoren med lange mellemrum

• Positionen nulstilles, og halsbåndssenderen skal lokaliseres påny

sÅDAN sLÅs stANDBy-tILstANDEN tIL:

Peg den håndholdte modtager nedad mod jorden. Strøm/standbyindikatoren

blinker med lange mellemrum.

sÅDAN sLÅs stANDBy-tILstANDEN FRA:

Hold den håndholdte modtager vandret. Strøm/standby-indikatoren

blinker med korte intervaller, og modtageren vil begynde at søge efter

halsbåndssenderen. Se afsnittet ”Spor din hund” for at finde din hunds

position (trin 5).

sÅDAN DEAktIVEREs AUtoMAtIsk stANDBy-tILstAND:

1. SlUK for den håndholdte modtager.

2. TÆND for den håndholdte modtager, og peg samtidig den håndholdte modtager nedad mod jorden.

Strøm/standby-indikator-lampen blinker med lange mellemrum.

sÅDAN AktIVEREs stANDBy-tILstAND:

1. SlUK for den håndholdte modtager.

2. TÆND for den håndholdte modtager, og hold samtidig den håndholdte modtager vandret. Strøm/

standby-indikator-lampen blinker med korte intervaller, og modtageren vil begynde at søge efter

halsbåndssenderen.

ÆNDRING AF LyDstyRkEINDstILLINGER

Den håndholdte modtager giver dig flere valgmuligheder med hensyn til lys, lyde og vibrering, når du sporer

din hund.

sÅDAN ÆNDREs LyDstyRkEINDstILLINGERNE:

1. Tryk på volume-knappen flere gange for at skifte mellem de tilgængelige indstillinger som følger:

Normal lydstyrke med vibrering (standardindstilling)

lydløs, kun lys

lav lydstyrke

Normal lydstyrke, ingen vibrering

Kun vibrering

TRIN :: 09

TRIN :: 10

kopIÉR hALsBÅNDskoBLINGER tIL

ANDRE MoDtAGERE

STEAlTH Radio Pejl gør det muligt at dele og spore et halsbånd med flere modtagere. Når halsbåndet er

blevet koblet med en håndholdt modtager, kan du kopiere de oplysninger til en anden håndholdt modtager.

Bemærk: Hvis halsbåndssenderen er SLUKKET, skal koblingsoplysningerne slettes manuelt fra de andre

modtagere (se trin 10).

sÅDAN kopIEREs hALsBÅNDskoBLINGER tIL ANDRE MoDtAGERE:

1. Hold en modtager i hver hånd.

2. Tryk på sendekanal-knappen for at vælge et tilgængeligt

kanalnummer på den håndholdte modtager, der skal føjes til

halsbåndet. Det tilgængelige sendenummer blinker.

3. Tryk på Kopiér-knappen, og hold den inde på begge

håndholdte modtagere. Den anden modtager vil begynde

at bippe med et sekunds mellemrum. Det nye kanalnummer

vises på den anden modtager for at angive, at koblingen

med halsbåndet er lykkedes.

4. Gentag denne proces for hver halsbåndssender, der skal deles.

sLEt hALsBÅNDssENDERE FRA DEN

hÅNDhoLDtE MoDtAGER

Hvis en halsbåndssender slettes, slettes koblingsoplysningerne på den håndholdte

modtager. Halsbåndssenderen kan ikke spores, før den kobles med en modtager

igen. Vær sikker på, at du ved, hvor din hund er, eller tag halsbåndssenderen af din

hund, inden du sletter den.

sÅDAN sLEttEs EN hALsBÅNDssENDER FRA EN MoDtAGER:

1. Tryk på sendekanal-knappen for at vælge det kanalnummer, du vil slette fra den

håndholdte modtager.

2. Tryk på sendekanal-knappen og TÆND/SlUK-knappen, og hold dem inde, indtil du hører en række

tilfældige bip, og signalstyrke-indikatoren lyser hele vejen op. Den slettede kanal begynder at blinke i

sendekanal-displayet for at angive, at den kanal nu er tilgængelig for kobling igen.

NULstIL stEALth tM RADIo pEJL

Sådan nulstilles systemet fuldstændigt til standardindstillingerne:

1. Tag batterierne ud af halsbåndssenderen.

2. Tag batteriet ud af den håndholdte modtager.

3. Vent i fem minutter, og genindsæt batterierne i begge apparater.

8 WWW.SPORTDOG.COM


oFtE stILLEDE spØRGsMÅL

kan jeg bruge genopladelige

batterier i stEALth Radio pejl?

hvor gammel skal en hund være,

før man kan bruge stEALth

Radio pejl?

Vi fraråder, at man bruger genopladelige batterier i dette produkt. Den

bedste ydelse opnås ved at bruge standard CR123-batterier og udskifte

dem regelmæssigt.

Din hund skal kunne lære simple lydighedskommandoer, såsom ”Sit” eller

”Plads”. Halsbåndsenderen kan være for stor til hunde under 3,6 kg.

Er halsbåndssenderen vandtæt? ja. Den er vandtæt og kan nedsænkes i vand. Når batterierne skiftes, skal

man sørge for, at batteridækslet og batterirummet er fri for jord og snavs.

kan min halsbåndssender bruges

i nærheden af saltvand?

Er den håndholdte modtager

vandtæt?

kan stEALth Radio pejl spore

flere hunde på én gang?

Vil jeg opnå en rækkevidde på

præcis 16 km med stEALth

Radio pejl?

Hvis halsbåndssenderen bruges i nærheden af saltvand, skal den skylles

med ferskvand efter hver brug.

Nej. Modtageren er vandafvisende og må ikke nedsænkes i vand.

ja, STEAlTH Radio Pejl kan udvides til højst 9 hunde. Yderligere

halsbåndssendere skal købes separat.

Den rækkevidde, du opnår med STEAlTH Radio Pejl varierer efter

terrænet, vejret, vegetationen samt transmission fra andre radioenheder.

læs om at opnå maksimal rækkevidde i afsnittet ”Sådan fungerer systemet”

i denne vejledning.

FEJLFINDING

Svarene på disse spørgsmål skulle gerne hjælpe dig med at løse et problem med dette system. Hvis de ikke er

tilstrækkelige, bedes du kontakte kundeservicecentret eller gå ind på vores hjemmeside, www.sportdog.com. Du kan

finde en liste med telefonnumre til vores kundeservice på www.sportdog.com.

Min håndholdte modtager

tÆNDER ikke.

Min håndholdte modtager

er tÆNDt, men der er ingen

lyde, eller lydene er svage.

Min halsbåndssender

tÆNDER ikke.

Min halsbåndssender

er tÆNDt, men min

håndholdte modtager

sporer den ikke.

kan ikke finde halsbåndssenderens

position.

Den håndholdte modtagers

pejlesignal-display

opdateres ikke, når

den drejes.

Min håndholdte modtager

går ikke på standby,

selvom jeg peger den

ned mod jorden.

Min håndholdte modtager

går på standby, når den

peger nedad. Jeg står på en

høj bakke, og min hund er

et sted under mig.

Gø-indikatorlampen virker

ikke, selvom hunden gør.

Jeg har tabt min

håndholdte modtager

i vand.

• Kontrollér, at batteriet ikke er opbrugt.

• Kontrollér, at det er den rigtige type batteri (CR123).

• Kontrollér, at batteriet er korrekt isat i batterirummet og sidder rigtigt i forhold til

den negative (-) og positive (+) markering.

• Kontrollér, at batteridækslet er helt lukket, og at pakningen er fri for snavs.

• Fjern batteriet i fem minutter, genindsæt batteriet, og prøv igen.

• Kontrollér, at lydstyrken ikke er sat på lydløs, ved at trykke på volume-knappen.

• Kontrollér, at batterierne ikke er opbrugte.

• Kontrollér, at det er den rigtige type batterier (CR123).

• Kontrollér, at batterierne er korrekt isat i batterirummet og sidder rigtigt i forhold

til den negative (-) og positive (+) markering.

• Kontrollér, at batteridækslet er helt lukket, og at pakningen er fri for snavs.

• Slet halsbåndsenderens kobling fra den håndholdte modtager og kobl enhederne

med hinanden igen.

• Hvis der er en kraftig radiosender i nærheden, vil halsbåndssenderen måske ikke

tænde. I så fald må man flytte sig væk fra radiosenderen.

• Kontrollér, at den håndholdte modtager er på den rigtige kanal. Tryk på

sendekanal-knappen for at skifte kanal.

• Kontrollér, at halsbåndssenderen er koblet med den håndholdte modtager.

• Kobl halsbåndssenderen med den håndholdte modtager igen.

• Kontrollér, at du holder den håndholdte modtager rigtigt.

• Store forhindringer kan forvrænge signalet, eller det indvendige kompas kan

forstyrres af elektromagnetiske felter fra stærke magneter eller strømkabler.

• Find et åbent, højtliggende sted, og prøv igen.

• Omkalibrér det indvendige kompas ved at rotere den håndholdte modtager i

alle retninger.

• Standby-tilstand er blevet deaktiveret.

• SlUK for den håndholdte modtager.

• TÆND, mens du holder den håndholdte modtager vandret.

• Deaktivér standby-tilstand ved at SlUKKE for den håndholdte modtager.

• TÆND, mens du peger den håndholdte modtager nedad.

• Gø-indikatoren kræver, at hunden gør med et bestemt interval og en bestemt

lydstyrke som er typisk for en jagtsituation.

• Kontrollér, at der ikke sidder snavs mellem halsbåndet og mikrofonen på

halsbåndssenderen.

Den håndholdte modtager må ikke tændes, hvis den er våd.

• Brug en klud til at tørre den håndholdte modtager udvendig.

• Åbn batterirummet, og tag batteriet ud.

• Tør batterirummet.

• Når det er tørt, genindsættes batteriet, og modtageren TÆNDES.

9 WWW.SPORTDOG.COM


tILBEhØR

For at købe yderligere tilbehør til SportDOG ® STEAlTH Radio Pejl kan du henvende dig til kundeservicecentret eller

gå ind på vore shjemmeside, www.sportdog.com og få oplyst en forhandler i nærheden af dig. Du kan finde en liste med

telefonnumre til vores kundeservice på www.sportdog.com.

ANVENDELsEsBEtINGELsER oG ANsVARsBEGRÆNsNING

1. Anvendelsesbetingelser

Anvendelsen af dette produkt er på betingelse af din accept uden ændring af de betingelser og bekendtgørelser, der

er nævnt her. Brugen af dette produkt tages som accept af alle sådanne betingelser og meddelelser. Hvis du ikke

ønsker at acceptere disse betingelser og bekendtgørelser, bedes du returnere produktet for egen regning, ubrugt,

i dets originale emballage, til det relevante kundeservicecenter sammen med købsbeviset for at få fuld refusion af

købesummen.

2. hensigtsmæssig brug

Dette produkt er beregnet til at blive brugt med hunde, hvor sporing ønskes. Din hunds individuelle temperament

eller størrelse/vægt egner sig måske ikke til dette produkt (se venligst ”Sådan fungerer systemet” i denne

brugervejledning). Radio Systems ® Corporation fraråder anvendelsen af dette produkt, hvis din hund er aggressiv,

og RSC påtager sig intet ansvar for at afgøre, om produktet er egnet i enkeltsager. Hvis du ikke er sikker på, om

dette produkt egner sig til din hund, bedes du rådføre dig med din dyrlæge eller en certificeret dyretræner inden

ibrugtagen. Korrekt brug omfatter, uden begrænsning, gennemlæsning af hele betjeningsvejledningen og alle

forsigtighedsnotitser.

3. Ingen ulovlig eller forbudt anvendelse

Dette produkt er udelukkende beregnet til brug med hunde. Denne sporingsanordning til hunde er ikke fremstillet

med den hensigt at skade, lemlæste eller provokere. Bruges dette produkt på en ikke tilsigtet måde, kan det udgøre

en krænkelse af statslige love eller kommunale regler.

4. Ansvarsbegrænsning

Radio Systems ® Corporation eller nogen af dets associerede selskaber kan under ingen omstændigheder holdes

ansvarlig for (i) nogen indirekte, strafretlig, tilfældig, særlig skade eller følgeskade og/eller (ii) noget tab eller

skadeserstatningskrav af nogen som helst art, der måtte opstå på grund af - eller i forbindelse med uhensigtsmæssig

brug af dette produkt. Køber påtager sig alle risici og alt ansvar ved brug af dette produkt i hele den udstrækning,

loven tillader. For at undgå enhver tvivl skal intet i denne paragraf 4 begrænse Radio Systems ® Corporations ansvar

for et menneskes død eller personlig legemsbeskadigelse eller svig eller fejlagtigt anbringende i bedragerisk øjemed.

5. Ændring af handelsbetingelserne

Radio Systems ® Corporation forbeholder sig ret til fra tid til anden at ændre betingelser og bekendtgørelser, der

gælder dette produkt. Hvis sådanne ændringer er meddelt dig inden ibrugtagen af dette produkt, er de bindende for

dig, som var de inkluderet her.

oVERENsstEMMELsE

Dette udstyr er testet og konstateret at være i overensstemmelse med EUs Direktiv om kompatibilitet og lav spænding.

Inden dette udstyr tages i brug uden for EU, bedes man kontrollere dette hos den relevante R&TTE-myndighed.

Uautoriserede ændringer af nogen art på udstyret, der ikke er godkendt af Radio Systems ® Corporation, udgør en

krænkelse af EU R&TTE-regulativer, kan ophæve brugerens ret til at benytte udstyret og gøre garantien ugyldig.

Overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.sportdog.com/eu_docs.php

Australien

Denne enhed overholder de gældende EMC-krav, der er anført i ACMA (den australske kommunikationsog

mediestyrelse).

BoRtskAFFELsE AF BAttERIER

Separat indsamling af brugte batterier kræves mange steder. Tjek reglerne i dit område, inden du smider brugte

batterier ud.

Den håndholdte modtager anvender 1 litiumbatteri af typen CR123, 3 Volt med en kapacitet på 1500 mAh, må

kun erstattes med tilsvarende batteri. Se side 4 for at få vejledning om, hvordan batteriet udtages af produktet til

separat bortskaffelse.

Halsbåndssenderen anvender 2 litiumbatterier af typen CR123, 3 Volt med en kapacitet på 1500 mAh, må kun

erstattes med tilsvarende batteri. Se side 5, hvor der findes en vejledning om, hvordan batterierne udtages af produktet

for separat bortskaffelse.

VIGtIG MEDDELELsE oM GENBRUG

Reglerne om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i dit land skal respekteres. Dette udstyr skal genbruges.

Hvis du ikke længere har brug for udstyret, må det ikke kasseres som normalt husholdningsaffald. Returnér det

venligst der, hvor det er købt, så det kan komme med i vores genbrugssystem. Hvis dette ikke er muligt, bedes du

kontakte kundeservicecenteret for at få yderligere information. Du kan finde en liste med telefonnumre til vores

kundeservicecentre på www.sportdog.com.

stIkoRDsREGIstER

Fejifinding ..................................................................................................... 9

Halsbåndssender

Afstand ..................................................................................................... 7

Find position ................................................................................................ 6

Indledende opsætning ....................................................................................... 5

Kalibrering af kompasset ..................................................................................... 5

Kobling med håndholdt modtager ............................................................................. 6

Kopiering af koblinger ....................................................................................... 8

Korrekt tilpasning ............................................................................................ 6

Sletning af koblinger ......................................................................................... 8

Sluk ........................................................................................................ 7

Håndholdt modtager

Indledende opsætning ....................................................................................... 4

Kalibrering af kompasset ..................................................................................... 5

Sluk ........................................................................................................ 7

Tænd ....................................................................................................... 4

Indikatorlamper

Halsbåndssender ............................................................................................ 5

Håndholdt modtager ......................................................................................... 5

Installér eller skift batterier

I halsbåndssender ........................................................................................... 5

I håndholdt modtager ........................................................................................ 4

Kobling af halsbånd

Indledende opsætning ....................................................................................... 6

Kopiér koblinger til andre modtagere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Sletning af Koblinger ......................................................................................... 8

Tilføj yderligere halsbånd ..................................................................................... 6

lydstyrkeindstilling ............................................................................................ 8

Nulstil systemet ............................................................................................... 8

Pejling ........................................................................................................ 6

Standby-tilstand ............................................................................................... 8

10 WWW.SPORTDOG.COM


Radio Systems ® Corporation

10427 PetSafe Way

Knoxville, TN 37932 USA

865-777-5404

www.sportdog.com

400-1363-37

Beskyttet af USA patent D617,767. Øvrige patenter afventes.

Beskyttet af EU patenter 001639931 og 001636721. Øvrige patenter afventes.

©2011 Radio Systems Corporation

11 WWW.SPORTDOG.COM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!