Temaer, kriterier, indikatorer for sociale tilbud

socialstyrelsen.dk

Temaer, kriterier, indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn.

Kvalitetsmodel:

Temaer, kriterier og

indikatorer for sociale

tilbud

Testversion. Maj 2013


Publikationen er udgivet af

Socialstyrelsen

Edisonsvej 18, 1.

5000 Odense C

Tlf.: 72 42 37 00

E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

www.socialstyrelsen.dk

2


Indholdsfortegnelse

Indledning ....................................................................................................... 3

Tema: Uddannelse og beskæftigelse ........................................................... 5

Kriterium 1: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i

forhold til uddannelse og beskæftigelse ............................................................................... 5

Tema: Selvstændighed og sociale relationer .............................................. 7

Kriterium 3: Tilbuddet styrker borgernes selvstændighed og sociale kompetencer

............................................................................................................................................................ 7

Kriterium 4: Tilbuddet støtter borgerne i deres relationer med familie og netværk

............................................................................................................................................................ 7

Tema: Målgruppe, metoder og resultater .................................................... 8

Kriterium 5: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse,

systematisk med metoder/tilgange, der fører til positive resultater for borgerne 8

Kriterium 6: Borgerne inddrages i og har indflydelse på eget liv og egen hverdag i

tilbuddet .......................................................................................................................................... 9

Kriterium 7: Tilbuddet understøtter at borgernes fysiske og mentale sundhed

fremmes ........................................................................................................................................... 9

Kriterium 8: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser ........................... 9

Kriterium 9: Tilbuddet forebygger overgreb .................................................................... 10

Tema: Organisation og ledelse ................................................................... 10

Kriterium 10: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse ............................................. 10

Kriterium 11: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse .................................. 10

Kriterium 12: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent ...................................... 11

Tema: Kompetencer .................................................................................... 11

Kriterium 13: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold

til målgruppens behov og tilbuddets faglige tilgange/metoder ................................. 12

Tema: Økonomi ............................................................................................ 13

Kriterium 14: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt ....................................................... 13

Kriterium 15: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i

tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe .................................................. 13

Kriterium 16: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de

visiterende kommuner .............................................................................................................. 14

Tema: Fysiske rammer ................................................................................ 14

Kriterium 17: De fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel .... 14

Indledning

I dette arbejdspapir beskrives temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud,

som skal indgå i den kvalitetsmodel, som skal ligge til grund for socialtilsynets

vurering af kvaliteten i sociale tilbud ved godkendelse og ved driftsorienteret

tilsyn.

3


De i alt syv kvalitetstemaer konstituerer tilsammen en overordnet angivelse af

væsentlige dimensioner af kvalitet i sociale tilbud. Hvert af de syv temaer er

konkretiseret i et antal kriterier, som skal bruges som grundlag for bedømmelse af

tilbuddets kvalitet indenfor det pågældende tema. For hver kvalitetskriterium er

fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer, hvorudfra socialtilsynet vurderer tilbuddenes

opfyldelse af kvalitetskriterierne.

Et grundlæggende udgangspunkt er, at kvaliteten af et tilbud i sidste instans er

udtrykt ved, hvorvidt tilbuddet bidrager til at formålet for de enkelte borgere realiseres.

Formålet med indsatsen i et tilbud er fastlagt i serviceloven, og kvaliteten i et tilbud

skal således ses i relation til dette overordnede formål.

Formålet med den sociale indsats er, ifølge serviceloven (§1), at fremme den

enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

livskvaliteten. Indsatsen skal bygge på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie,

og skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den

enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

For børn- og ungeområdet betyder det mere konkret, at tilbuddets indsats skal (jf

servicelovens § 46):

1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og

stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges

familiemæssige relationer og øvrige netværk,

2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning

af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk,

3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre

en uddannelse,

4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og

5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.

For voksenområdet betyder det, at tilbuddets indsats skal opfylde et af følgende

formål (jf servicelovens § 81):

1) forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,

2) forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder,

3) forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud

om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og

4


5

4) yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes

særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v.

eller i botilbud efter denne lov.

Indsatsen i de enkelte tilbud skal således foregå med henblik på at opfylde

ovenstående formål. Det er afgørende, at det er borgernes individuelle behov,

udvikling og trivsel, der er i centrum for tilrettelæggelsen, indholdet, gennemførelsen

og evalueringen af indsatsen. Det kræver, at tilbuddet arbejder systematisk med

(sammenhængen mellem) tilbuddets målsætning, målgruppe, metoder og

kompetencer. Samtidig kræves fokus på borgernes sundhed og trivsel,

selvstændighed og sociale relationer, samt fokus på uddannelse og beskæftigelse

Alt sammen med aktiv involvering af den enkelte borger.

Temaer, kriterier og indikatorer beskrives nærmere i det følgende.

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er at bidrage til, at borgerne i videst muligt

omfang deltager og inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og /eller beskæftigelse er

et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter

understøtter og er rettet imod dette. Det er vigtigt, at tilbuddet med udgangspunkt i

de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og

forudsætninger, har konkrete mål for, hvordan tilbuddet kan stimulere borgernes

udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden, mulighederne og

vejen til uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Og det er væsentligt at

dette afspejler sig i aktiviteter og tiltag i forhold til at understøtte borgernes

uddannelse og/eller beskæftigelse

Herunder er det vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er

nødvendige for at understøtte at målene for borgernes uddannelse og/eller

beskæftigelse opnås.

Kriterium 1: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde

potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse


Indikator 1.a: Tilbuddet guider, motiverer og støtter i praksis borgerne i at være

i uddannelse, beskæftigelse eller beskæftigelsesfremmende

aktivitet.

Indikator 1.b: Tilbuddet følger sammen med borgerne op på, om borgerne

fastholdes i eller nærmer sig relevant uddannelse eller

beskæftigelse.

Indikator 1.c: Tilbuddet har samarbejde med relevante aktører om borgernes

uddannelse og beskæftigelse eller beskæftigelsesfremmende

aktivitet.

Indikator 1.d: Borgernes forudsætninger for og parathed i forhold til at være i

relevant uddannelse eller beskæftigelse styrkes.

Alternativ indikator 1.d: Tilbuddet kan vise positive resultater for indsatsen i

forhold til borgernes uddannelse og beskæftigelse

Kriterium 2 [Gælder kun for tilbud med børn/unge]: Tilbuddet

understøtter/sikrer at børnene/de unge får en

grundskoleuddannelse og kommer i videre uddannelse

og/eller beskæftigelse

Indikator 2.: Tilbuddet understøtter, at børnene/de unge har en god skolegang

fagligt og socialt.

Indikator 2.b: Børnene/de unge har et stabilt fremmøde i deres

undervisningstilbud/uddannelsestilbuddet/beskæftigelse.

Indikator 2.c: Alle børn opfylder undervisningspligten ved (fx) at gennemføre et

grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9.

klasse.

Indikator 2.d: Alle børn/unge på tilbuddet i den undervisningspligtige alder

modtager undervisning og går på et alderssvarende klassetrin.

Indikator 2.e: Børnenes/de unges forudsætninger for at få en

grundskoleuddannelse og komme i videre uddannelse og/eller

beskæftigelse styrkes løbende.

6


Tema: Selvstændighed og sociale

relationer

Et væsentligt mål med den sociale indsats er at bidrage til borgernes mulighed for i

så høj grad som muligt at indgå i sociale relationer og leve et selvstændigt liv. Et

aspekt heraf er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de sociale kompetencer,

som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver. Det er

væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod et inkluderende mål, og

at det afspejles i personalets adfærd, de metoder, der anvendes, og den måde,

hvorpå konkrete ydelser og aktiviteter samt dagligdagen i tilbuddet tilrettelægges.

Det er også vigtigt, at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod og involvering i og af

det omkringliggende lokal- og civilsamfund, da dette er væsentligt for opnåelse af

selvstændighed og udvikling af sociale relationer og netværk.

Kriterium 3: Tilbuddet styrker borgernes selvstændighed og sociale

kompetencer

Indikator 3.a: Borgerne selvstændighed og evne til at kunne leve et selvstændigt

liv indgår i praksis som et væsentligt element i tilbuddets indsats.

Kriterium 3.b: Tilbuddet støtter i praksis borgerne i at have selvstændige

interesser og sociale relationer i det omgivende samfund

Indikator 3.c: Borgernes sociale kompetencer styrkes.

Indikator 3.d: [Gælder kun tilbud for anbragte børn/unge]: Børnene deltager

under hensyn til forudsætninger, ønsker og behov i

fritidsaktiviteter uden for tilbuddet

Indikator 3.e: [Gælder kun tilbud for anbragte børn/unge]: Tilbuddet støtter

børnene i at etablere og fastholde venskaber uden for tilbuddet

Kriterium 4: Tilbuddet støtter borgerne i deres relationer med

familie og netværk

Indikator 4.a: Tilbuddet støtter i praksis borgerne i at opretholde eller udvikle

stabile og konstruktive relationer til familie og netværk.

Indikator 4.b: Tilbuddet inddrager med udgangspunkt i borgernes ønsker

borgernes pårørende og netværk i dagligdagen på tilbuddet.

7


Indikator 4.c: Borgerne har i overensstemmelse med deres ønsker og behov

kontakt til og samvær med pårørende og netværk i dagligdagen

Indikator 4.d: [Gælder kun tilbud for anbragte børn/unge] Alle børn/unge i

tilbuddet har mindst én fortrolig voksen.

Tema: Målgruppe, metoder og

resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og

at tilbuddets metode resulterer i den ønskede udvikling for borgerne og medvirker til

at sikre borgernes trivsel. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets

målsætning, målgruppe(r) og begrunde de metoder, som tilbuddet benytter i forhold

til deres målgruppe(r). Det er også vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i

hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de resultatmål, som er sat for

de enkelte borgere. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder

systematisk med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats

opnår en forventet og positiv effekt.

Kriterium 5: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar

målgruppebeskrivelse, systematisk med

metoder/tilgange, der fører til positive resultater for

borgerne

Indikator 5.a: Tilbuddet har en klar beskrivelse af tilbuddets målgruppe og

dennes problemstillinger og behov.

Indikator 5.b: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i

forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe.

Indikator 5.c: Tilbuddet arbejder efter klare og konkrete individuelle mål for

borgernes ophold i tilbuddet.

8


Indikator 5.d: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til de mål

for opholdet, som de visiterende kommuner sammen med

borgerne har opstillet for borgerne.

Indikator 5.e. De visiterende kommuner vurderer tilbuddets opgavevaretagelse

og resultater som tilfredsstillende.

Indikator 5.f: Tilbuddet anvender resultatdokumentation til løbende læring og

forbedring af indsatsen.

Kriterium 6: Borgerne inddrages i og har indflydelse på eget liv og

egen hverdag i tilbuddet

Indikator 6.a: Borgerne trives og er trygge i tilbuddet.

Indikator 6.b: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Indikator 6.c: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og

har mulighed for at give udtryk for deres ønsker og behov.

Indikator 6.d: Borgerne har indflydelse på tilbuddet tilrettelæggelse og

udnyttelse på et kollektivt niveau.

Kriterium 7: Tilbuddet understøtter at borgernes fysiske og mentale

sundhed fremmes

Indikator 7.a: Tilbuddet understøtter, at borgerne får adgang til relevante

sundhedsydelser.

Indikator 7.b: Tilbuddet har i det daglige fokus på, at fremme at borgernes

sundhedstilstand udvikler sig positivt gennem fokus på fysisk

sundhed (kost, rygning, misbrug og motion) samt mental sundhed.

Kriterium 8: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser

Indikator 8a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke er

uforholdsmæssigt mange magtanvendelser set i forhold til målgruppen.

Indikator 8.b: Dokumentation og indberetning af samt opfølgning på eventuelle

magtanvendelser sker i overensstemmelse med lovgivningen.

9


Kriterium 9: Tilbuddet forebygger overgreb

Indikator 9.a: Der forekommer ikke seksuelle overgreb på tilbuddet.

Indikator 9.b: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke forekommer

vold mellem borgere og medarbejdere samt borgere imellem.

Indikator 9.c: Tilbuddet har et hensigtsmæssigt beredskab i forhold til at

forebygge overgreb.

Tema: Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig

organisering og professionel, kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der kan

drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både kan sætte rammerne for

tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige ledelse.

Kriterium 10: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse

Indikator 10.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet

(relevant uddannelse og/eller erfaring).

Indikator 10.b: Tilbuddet har et ledelsessystem, som løbende sikrer, at

værdigrundlag, faglige målsætninger og metoder følges,

vedligeholdes og er kendte af medarbejderne.

Indikator 10.c: Tilbuddet benytter sig af (ekstern) faglig supervision eller anden

form for sparring for ledelse og medarbejdere.

Kriterium 11: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse

[Gælder kun for tilbud med en bestyrelse]

Indikator 11.a: Bestyrelsen er fuldtallig, og bestyrelsesmøder afholdes som

foreskrevet.

Indikator 11.b: Bestyrelsen besidder de faglige, økonomiske og andre

kompetencer, der vurderes at være nødvendige for en stabil og

fagligt ansvarlig drift af det konkrete tilbud.

10


Indikator 11.c: Bestyrelsen forholder sig løbende til tilbuddets økonomi og andre

styringsmæssige forhold, og drøfter alle større økonomiske

dispositioner, faglige tiltag og ansættelse af nøglepersoner.

Kriterium 12: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Indikator 12.a: Det borgerrettede arbejde varetages primært af fastansatte

medarbejdere og kun i begrænset omfang af vikarer.

Indikator 12.b: Borgerne har i forhold til deres behov i tilstrækkelig omfang

kontakt til relevant personale

Indikator 12.c: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er tilsvarende eller

bedre end sammenlignelige arbejdspladser.

Indikator 12.d: Sygefraværet blandt medarbejderne er på tilsvarende eller bedre

i forhold til sammenlignelige arbejdspladser.

Indikator 12.e: Medarbejderne er tilfredse med arbejdsmiljøet.

Tema: Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de

kompetencer (uddannelse, erfaring eller viden), der er nødvendige i forhold til

tilbuddets målsætning, målgruppe og de metoder, tilbuddet anvender.

Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et

strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som

langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes.

Det er også et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder

borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger, og herunder at

medarbejderne har fokus på borgernes retssikkerhed. Det vil sige, at tilbuddets

medarbejdere på en etisk måde forholder sig til og handler i forhold til borgerne.

11


Kriterium 13: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante

kompetencer i forhold til målgruppens behov og

tilbuddets faglige tilgange/metoder

Indikator 13.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, viden

og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Indikator 13.b: Medarbejdernes daglige adfærd og relationer til borgerne

afspejler tilbuddets værdigrundlag, faglige målsætninger og

metoder.

Indikator 13.c: Medarbejdernes kompetencer opdateres løbende med ny faglig

viden om målgruppen og relevante metoder.

12


Tema: Økonomi

Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi, da det har store

konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet bukker under økonomisk,

da det kan betyde, at borgerne må flytte. Samtidig er det afgørende, at tilbuddet

har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at der er

sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det skal derfor

sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder med hensyn

til gennemsigtighed i økonomien.

Kriterium 14: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt

Indikator 14.a: [Gælder private tilbud] Tilbuddets soliditetsgrad er rimelig set i

forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad.

Indikator 14.b: Tilbuddets gennemsnitlige belægningsgrad er rimelig set i

forhold til tilbuddets specialiseringsgrad.

Indikator 14.c: Tilbuddet har en strategi for håndtering af evt. underskud.

Indikator 14.d: Der er foretaget både finansiel revision og forvaltningsrevision,

og revisor har ikke haft væsentlige bemærkninger.

Indikator 14.e: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets omsætning

(nøgletal) på den ene side og planlagte investeringer og

dækningsgrad på den anden side.

Kriterium 15: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne

kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets

målgruppe

Indikator 15.a: Der er sammenhæng mellem tilbuddets beskrivelse af målgruppe

og metode på den ene side og forholdet mellem tilbuddets

budgetterede omkostninger til lønninger i forhold til omsætningen

(nøgletal) på den anden side.

Indikator 15.b: Der er sammenhæng mellem tilbuddets beskrivelse af målgruppe

og metode på den ene side og forholdet mellem tilbuddets

budgetterede omkostninger til borgerrettede aktiviteter i forhold

til omsætningen (nøgletal) på den anden side.

Indikator 15.c: Der er sammenhæng mellem tilbuddets beskrivelse af tilbuddets

beskrivelse af målgruppe, metoder og kompetencer på den ene

side og forholdet mellem tilbuddets budgetterede omkostninger til

13


14

efteruddannelse i forhold til omsætningen (nøgletal) på den anden

side.

Kriterium 16: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for

socialtilsynet og for de visiterende kommuner

Indikator 16.a:Tilbuddets økonomiske nøgletal (fremgår af

årsrapport/Tilbudsportalen) er i overensstemmelse med budget

og regnskab.

Indikator 16.b: Pengestrømmene mellem en koncerns enkelte virksomheder kan

følges i budget og regnskab.

Tema: Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes

liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at

tilbuddets beliggenhed, omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er

velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målsætning, borgernes

behov og rettigheder (fx i forhold til at sikre borgernes ret til privatliv og sikre

borgerens mulighed for at opretholde sociale netværk)samt, at de understøtter

indsatsens formål og indhold.

Kriterium 17: De fysiske rammer understøtter borgernes udvikling

og trivsel

Indikator 17.a: Borgerne trives med de fysiske rammer.

Indikator 17.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes

særlige behov

Indikator 17.c: [Gælder ikke ambulante tilbud] De fysiske rammer afspejler, at

tilbuddet er borgernes hjem.

Indikator 17.d: Tilbuddets indretning understøtter borgernes ret til privatliv og

respekterer deres integritet.

More magazines by this user
Similar magazines