Deltager - Helsedialog

helsedialog.no

Deltager - Helsedialog

Nettværkssamling

Tønsberg 7. – 8. juni 2012

Læring og mestring

– patientuddannelse på deltagernes

præmisser

Antropolog Inge Wittrup

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

www.cfk.rm.dk


Læring & Mestring i Vestjylland

Et pilotprojekt 2007-2011

• Inspiration fra Norge

• Kommunal deltagelse: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-

Brande, Ringkøbing Skjern

• Regional deltagelse: Hospitalsenhed Vest, almen praksis

• Projektledelse: CFK – Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Holstebro


Evalueringens formål I

I relation til mennesker med kroniske lidelser

• at finde øget mestringsevne, ændret sundhedsadfærd og bedre

netværk hos deltagerne

• at deltagerne har oplevet uddannelsen som meningfsuld og brugbar i

hverdagen

• at deltagerne har oplevet en hensigtsmæssig balance mellem faglig

viden og erfaringsviden

• at deltagerne har oplevet sammenhæng med eventuelle andre

patientuddannelsestilbud


Evalueringens formål II

I relation til uddannelse af sundhedsprofessionelle

• at kunne vurdere værdien af den afklarende samtale

• at kunne vurdere værdien af, at sundhedsprofessionelle og erfarne

patienter indgår i et ligeværdigt samarbejde om planlægning,

gennemførelse og evaluering af patientuddannelser

• at kunne vurdere, om det har været muligt at skabe faglige netværk

og graden heraf


Evalueringens formål III

I relation til erfarne patienter

• at kunne vurdere værdien af, at erfarne patienter indgår i

vejledningen af kroniske syge i diagnose- og behandlingsfasen

• at kunne mestre teamarbejdet med sundhedsprofessionelle

• at kunne vurdere muligheder og begrænsninger i ligeværdsprincippet


Oversigt

Hvordan afdækkes viden om deltagernes

problematikker

Hvordan integreres den viden i gruppe

undervisningen

Hvordan sikres deltagerinvolvering


Hvad står jeg på?

Eksplorativ, kvalitativ evaluering

Deltagerobservation – det klassiske etnografiske feltarbejde

Interview – individuelle og gruppebaserede

Refleksionsfora – arbejdsgruppe, referencegruppe, det

nordiske netværk

Projektdokumenter


Erfarne

patienter

Erfarne

patienter

Erfarne

patienter

6-12 uger

Erfarne

patienter

1. opfølgning

Ca. 12 måneder

2. opfølgning


Fuldstændig enighed

De ved jo ikke hvordan det er at leve med en kronisk sygdom

(Deltager, erfarne patienter)

Vi ved jo ikke hvordan det er at leve med en kronisk sygdom

(Su.prof.)


Ligeværdighed

sundhedsfaglig viden erfaringsviden

sundhedsprofessionelle erfarne patienter

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

www.cfk.rm.dk


Sundhedsfaglig viden

• kronisk lidelse fra et illness perspektiv

• viden og hverdagserfaringer

• analytiske tilgange


Ligeværdighed

sundhedsfaglig viden erfaringsviden

sundhedsprofessionelle erfarne patienter

Fælles uddannelse

Planlægge, gennemføre og evaluere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

www.cfk.rm.dk


CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

www.cfk.rm.dk


Sundheds-

pædagogisk

kompetenceudv./

Afklarende

samtale (deltagernes

’concerns’)

Viden

Rammer &

vilkår

Ligeværdighed

sundhedsfaglig viden erfaringsviden

sundhedsprofessionelle erfarne patienter

Fælles uddannelse

Planlægge, gennemføre og evaluere

Sundheds-

professionelle

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

www.cfk.rm.dk


Sundhedspædagogisk

kompetenceudvikling


Den afklarende samtale


Den afklarende samtale

…at støtte mennesker til at forholde sig til egen sundhed

og eventuelt selvdefinerede ændringer (Schrøder 2008).

Pludselig har man fået et redskab til at arbejde med

sundhedsfremme. Men det er også frustrerende……Så det

er både rigtig godt og jeg kan se store potentialer. Men

det er også uhåndterbart. Det er lidt svært at arbejde med

(Fokusgruppeinterview, sundhedsprofessionel)


Bingo i den

afklarende samtale

Jeg udfordrer dem, og jeg synes, det er i orden. Det, jeg

bruger fra den afklarende samtale er at få et billede af, hvad

der kan nå de her mennesker. Hvad de er for nogle personer.

Hvad det er, jeg skal være opmærksom på i forhold til den

enkelte

Fordi man kommer til at kende dem. Jeg har gjort meget ud

af at få [det] sådan, at de føler, at de kender mig, og jeg

kender dem. Og jeg hilser på dem på gaden. For at de

virkelig oplever, at der er den tillid. Gøre dem til noget

særligt, for ellers tror jeg ikke, man kan få dem til at sige de

ting, de gør

(Individuelt interview, sundhedsprofessionel)

(Fokusgruppeinterview, sundhedsprofessionelle)


Sundheds-

pædagogisk

kompetenceudv./

Afklarende

samtale (deltagernes

’concerns’)

Viden

Rammer &

vilkår

Ligeværdighed

sundhedsfaglig viden erfaringsviden

sundhedsprofessionelle erfarne patienter

Fælles uddannelse

Planlægge, gennemføre og evaluere

Sundheds-

professionelle

Erfarne

patienter

Samarbejde med

sundhedsprof.

(’kompetence-

udv.’)

Erfaringer

Fortællinger

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

www.cfk.rm.dk


Et fantastisk møde

Jeg oplevede først, at vi havde været inde i en sådan meget

teoretiskagtig kuppel, og så lige pludselig så kom de [erfarne

patienter], og så tænkte jeg, at nu bliver vi også nødt til at få

dem involveret i det her. Det er vigtigt, at denne her uddannelse

ikke bliver alt for teoretisk

(Fokusgruppeinterview, sundhedsprofessionelle)

De erfarne patienter var bare glade, når de kom. Og det giver

en eller anden dynamik. Det gør det måske knapt så tungt

endda, fordi de har også noget…humor. Ikke for at sige, at

professionelle ikke har humor

(Individuelt interview, sundhedsprofessionel)


Narrativet som analytisk tilgang

• sygdom og lidelse i historiefortællingens lys

• skabelse af orden – drama

• fortællinger som adgang

• fortællinger og ’concerns’


Et fantastisk møde

– nu fra de erfarne

patienters perspektiv

Men bare at turde sige noget, når der er så mange fagfolk…..

Sådan nogle fine fagudtryk mange gange.

(Fokusgruppeinterview, erfarne patienter)

Men man var lidt uvidende den første gang om hvad der egentlig

skulle foregå, hvad man skulle bruges til.

(Fokusgruppeinterview, blandet)

Ja, jeg synes jo det er svært – en svær titel at have. Dels fordi

jeg kun har to års erfaring med sygdommen, og dels fordi jeg

ikke ser mig selv som patient.

(Fokusgruppeinterview, erfarne patienter)


I fortællingernes

verden

Det var jo utroligt hvad du

gjorde ved mig. Det føltes meget

nærgående og knugende, men

efterfølgende faktisk befriende.

Det har givet stof til eftertanke

(feltnoter)

Under huden

Vedkommendes tanker om

verden, om vedkommende

selv, om andre, om fremtiden.


Struktur for samarbejdet

Planlægning Gennemførelse Evaluering

af patientuddannelsesforløbene


Samarbejdet i praksis

Ja, jeg vil hellere have en sparring med dem, end jeg har brug

for, at vi skal sidde…Fordi det tager alt for meget af min tid.

Og jeg har ikke tid til at skulle sidde med dem hver eneste

gang og planlægge hvert forløb. Det er tidskrævende, og det

kan slet ikke passe ind i mit program, i hvert fald. Så jeg er

nødt til at lave det og så få en godkendelse på en eller anden

måde, ikke?

Eller de skal selvfølgelig have en ejerfornemmelse af det, men

det får de også ved, at de kan nå at lave om på nogle ting.

(Dobbeltinterview, sundhedsprofessionelle)

Ligeværdighed – nu tænker jeg bare lige for mig selv her. Jeg

tænker ikke, at ligeværdighed automatisk opstår, fordi man

har et koncept.

(individuelt interview, erfaren patient)


Sundheds-

pædagogisk

kompetenceudv./

Afklarende

samtale (deltagernes

’concerns’)

Viden

Rammer &

vilkår

Ligeværdighed

sundhedsfaglig viden erfaringsviden

sundhedsprofessionelle erfarne patienter

Fælles uddannelse

Planlægge, gennemføre og evaluere

Sundheds-

professionelle

Deltagere

Erfaringer

Fortællinger

Handlinger

Sociale relationer

Mestring

Erfarne

patienter

At menneskeliggøre sundhedsvæsenet

Samarbejde med

sundhedsprof.

(’kompetence-

udv.’)

Erfaringer

Fortællinger

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

www.cfk.rm.dk


Deltagernes ’concerns’

1. Det her er jo en skyggesygdom – om omverdenens manglende

forståelse

2. Jeg er sukkernarkoman – om selvbebrejdelse og selverkendelse

3. Hvem svigter jeg – dem eller mig? Om at balancere sociale

relationer


Det her er jo en skyggesygdom

- om omverdenens manglende forståelse

Sommetider vil jeg luge ude foran, men jeg gør det ikke, fordi de skal ikke se,

at jeg kan noget. Så går jeg ud bagved i stedet for… og når jeg går så meget

med min hund, kan de jo ikke se, at det er på de tidspunkter, jeg har det

værst.

(Feltnoter)

Fordi det her er jo en skyggesygdom. Folk kan ikke se på én, at man fejler

noget. Og der havde jeg det nok sådan, at jeg løste mig lidt inde. Jeg ville

meget gerne gå en tur op i byen for eksempel. Men man kunne jo godt møde

folk, som ikke kendte én så godt og så spørger de: ”Hvad, har du ferie?” ”Nej,

det har jeg ikke, jeg er sygemeldt”. ”Hvad fanden fejler du? Du ser da ud

til…du fejler da ikke noget”. Og så skal man stå og forklare, hvad man fejler,

og alt det der. Så er det lidt nemmere at blive hjemme

(Fokusgruppeinterview, erfarne patienter)


Jeg er sukkernarkoman

- om selvbebrejdelse og selverkendelse


Hvem svigter jeg

– dem eller mig?

- om at balancere sociale relationer

Det går noget ud over ægteskabet. Især dengang vi var nødt til at få hver

sit soveværelse, fordi min vejrtrækning er så voldsom. Min kone fik ikke rist

eller ro om natten, fordi hun hele tiden troede at jeg var tæt på at dø!

(Feltnoter)

Det er frygteligt, han ikke bare kan være dreng og glad. Han tager det

meget tungt. Jeg skal opfedes og spise for at få energi, og jeg har

umiddelbart tænkt på at få fat i en psykolog til ham.

(Feltnoter)


Sundheds-

pædagogisk

kompetenceudv./

Afklarende

samtale (deltagernes

’concerns’)

Viden

Rammer &

vilkår

Ligeværdighed

sundhedsfaglig viden erfaringsviden

sundhedsprofessionelle erfarne patienter

Fælles uddannelse

Planlægge, gennemføre og evaluere

Sundheds-

professionelle

Praksis-

fællesskab

Deltagere

Erfaringer

Fortællinger

Handlinger

Sociale relationer

Mestring

Erfarne

patienter

At menneskeliggøre sundhedsvæsenet

Samarbejde med

sundhedsprof.

(’kompetence-

udv.’)

Erfaringer

Fortællinger

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

www.cfk.rm.dk


Patientuddannelse på

deltagernes præmisser

Praksis-

fællesskab


Situeret læring

• læringens sociale karakter

• læring som deltagelse

• praksisfællesskabets relationelle dimension


Kontrol over fortællingerne


Ligeværdighed i

praksisfællesskabet

Praksis-

fællesskab

1. Perifer tilstedeværelse

2. Repræsenteret

tilstedeværelse

3. Integreret tilstedeværelse


Centrale temaer i

patientuddannelsesforløbene


Det her er jo en skyggesygdom

- om omverdenens manglende forståelse

Sundhedsprofessionel: Ja, for det er jo fælles for jer, at man ikke kan

se det.

Deltager: Ja, og vi gør alt for, at ingen skal se det. Børn ved sommetider

næsten før én selv, at man har ondt.

Erfaren patient: Det kræver altid meget at gå rund og lyve.

(Feltnoter)


Jeg er sukkernarkoman

- om selvbebrejdelse og selverkendelse


Hvem svigter jeg

- dem eller mig?

- om at balancere sociale relationer

”Men jeg føler skyldfølelse, følte at jeg svigtede ham”

(Feltnoter)


Centrale temaer til den

opfølgende samtale


Det her er jo en skyggesygdom

- om omverdenens manglende forståelse


Jeg er sukkernarkoman

- om selvbebrejdelse og selverkendelse


Hvem svigter jeg – dem eller mig?

- Om at balancere sociale relationer


Evalueringens resultater I

I relation til mennesker med kroniske lidelser

I forhold til deltagerne indgydes de håb til at

fokusere på egne ressourcer, øge selvværdet og

tro på, at de selv kan skabe forandringer i

hverdagen. Derigennem øges deltagernes evne til

at håndtere de nye udfordringer som livet med en

kronisk sygdom byder én. Samtidig er de med til

at udvikle sociale relationer og give den enkelte

mere mod på at deltage i lokale netværk.


Evalueringens resultater II

I relation til uddannelse af sundhedsprofessionelle

Gennemgår en sundhedspædagogisk kompetenceudvikling, der

hjælper dem til:

• At menneskeliggøre sundhedsvæsenet

• At praktisere anerkendelse og ligeværdighed

• At praktisere læring som deltagelse og mestring

• At inddrage person, handlinger og verden i al tanke, tale,

viden og læring


Evalueringens resultater III

I relation til erfarne patienter

De erfarne patienter får rigtig meget ud af deltagelsen.

Projektet skriver sig på den måde nydeligt ind i viden fra

andre områder fra frivilligt arbejde

• Giver bedre livskvalitet

• Udbyttet er størst i ansigt-til-ansigt situationer


Der skal tre til læring og

mestring, hvis konceptet skal give

mening som sundhedspædagogisk

metode. Alle parter,

sundhedsprofessionelle, erfarne

patienter og deltagere skal inddrages

hele tiden og kontinuerligt være villige

til at forhandle og genforhandle, hvad

der er vigtigt – også derfor vil der

naturnødvendigt skabes ikke-brugere

blandt alle 3 aktører. Evalueringen

viser, at der med alle tre parters aktive

deltagelse i praksisfællesskabet finder

læring sted, som kan konverteres til

mestring og øget livskvalitet.


Tak for opmærksomheden

www.cfk.rm.dk

More magazines by this user
Similar magazines