Nyt fra A-kassen - HK

administration1.dk

Nyt fra A-kassen - HK

Nyt fra A-kassen

Oktober - November 2008

Gode muligheder for ledige

seniore og efterlønnere

HK’s A-kasse har 1-års fødselsdag

Efterløn er ikke førtidspension

Kan man hælde ny vin på

en gammel flaske ?

Bekræft din jobsøgning – hvorfor skal

man gøre det, og hvor gør man det ?

Administrationsgebyret falder igen 10 kr.


2

Gode muligheder for

ledige seniorer og efterlønnere

Er du gået på efterløn ? Synes du nu, at du

mangler det sociale liv med kolleger eller savner

udfordringerne i et job ? Så er der gode mulig-

heder for at arbejde samtidig med, at du er på

efterløn.

I dette nyhedsbrev fortæller vi om, hvordan du

kan kombinere efterløn og job. Og vi fortæller

om et HK-medlem, som finder glæden ved at

arbejde et overkommeligt antal timer ved siden

af efterlønnen.

Efterlønnere som arbejder 24 timer eller mindre

får et lempeligere fradrag i deres efterløn. Der

er ingen tvivl om, at efterlønnen kan blive en

endnu mere attraktiv seniorordning. Fx inde-

holder HK’s seniorpolitik forslag om mindre

modregning for de lavest lønnede. Det er dog

kun ganske få som i det hele taget kombinerer

efterløn og arbejde.

Skulle du blive inspireret af informationen i

dette nyhedsbrev, så kontakt din gamle arbejds-

giver for at høre, om de har brug for dine kvali-

fikationer. Eller søg i jobsøgningsdatabasen i

Mit HK efter job på nedsat tid.

Ledig senior

Er du i din bedste alder og mangler et job ?

Mange ledige HK-ere i 50´erne er kommet i ar-

bejde i det seneste år. Der findes dog stadig

barrierer hos nogle arbejdsgivere, som ikke har

øje for erfaringen og fleksibiliteten hos modne

medarbejdere. Hvordan får vi dem til at efter-

spørge disse kompetencer i højere grad ?

Der findes seniornetværk spredt ud over landet,

som er støttet økonomisk af Arbejdsmarkeds-

styrelsen. De arbejder for at skaffe spændende

og udfordrende job til seniorerne og samtidig

finde kompetente medarbejdere til både det

private erhvervsliv og den offentlige sektor.

Har du brug for at netværke med jævnaldrende,

som også er på jobjagt, så kontakt Senior Er-

hverv tæt på dig!

Venlig hilsen

Bo Gatzwiller

Direktør


HK’s A-kasse har 1-års fødselsdag

”…og hør nu her, hvordan vi alle tromme kan”

HK’s A-kasse blev ét år den 1. oktober. Mærke-

ligt, tænker mange, – for a-kassen har da eksi-

steret i mange år. Men sagen er faktisk, at a-

kassen blev skilt ud fra HK Forbundet for et år

siden, og at den som selvstændig forretning,

kunne holde 1-års fødselsdag den 1. oktober.

Det har været et år, som har stået i forandrin-

gens tegn. Arbejdsgange og processer er blevet

omlagt, og it og telefonisystemer er blevet æn-

dret. Alt sammen for at vi kan give vores med-

lemmer den bedst mulige service til færrest mu-

lige penge. Og det er stadig vores mål, selvom

nogle medlemmer har skullet væbne sig med

tålmodighed.

”Når man ændrer sin organi-

sation, sin forretningsmodel,

sine systemer og processer, så

er det svært at få alle de nye

elementer til at spille sammen

fra dag 1”, siger kvalitetschef

i HK’s A-kasse, Stig Sørensen.

”Men det går den rigtige vej.

Ventetiden på telefonerne er bragt ned, og

stort set alle får deres ydelser til tiden. Vi kan

og skal stadig gøre det bedre, men vi er helt

klart på den rette vej, når man tænker på, hvor

store ændringer HK’s A-kasse har været igen-

nem det sidste år”, slutter Stig Sørensen.

Vi er altid åbne for feedback og kommentarer,

og hvis du har forslag til forbedringer, kan du

kontakte os på a-kassen@hk.dk.

3


4

Efterløn er ikke førtidspension

I debatten om efterløn bliver det alt for ofte

glemt at efterlønnerne har glimrende mulig-

heder for at fortsætte med at arbejde, selvom

de er gået på efterløn. Måske er det netop der-

for, at kun meget få HK’ere benytter sig af mu-

ligheden. Faktum er, at alle efterlønnere må ar-

bejde, og at det er økonomisk attraktivt, hvis du

fx arbejder på nedsat tid.

Trapper stille ned

Frede Thøgersen fra Herning har valgt at benyt-

te sig af den fleksible efterlønsordning. ”Når

man har arbejdet hele sit liv og godt kan lide sit

arbejde, kan det være svært pludselig bare at

skulle stoppe fra den ene dag til den anden. Så

jeg fik hjælp fra min lokale a-kasse til at indgå

en aftale med min arbejdsgiver, så jeg arbejder

24 timer om ugen. Det passer mig fint. Så arbej-

der jeg mandag til onsdag. Torsdag og fredag

kan jeg holde fri og bruge tid med mine børn,

børnebørn og min hund.

Det er lidt forskelligt hvilke job efterlønnerne

har, men mange bliver på samme arbejdsplads.

Det gælder også for Frede Thøgersen: ”Jeg har

beholdt mit arbejde inden for lager, forsend-

elser og kontor. Det er klart, at jeg har en stor

rutine inden for mit arbejdsområde, som mine

kolleger og arbejdsgiver nyder godt af. Til gen-

gæld er de yngre nok lidt bedre til det med

computere end jeg er”, griner han

Gunstigere regler

Hidtil har reglerne været sådan, at hvis du arbe-

jdede som efterlønner, så ville du få et fradrag i

din efterløn og som hovedregel time for time.

Fra 2007 betød en ændring i fradragsreglerne,

at det blev mere attraktivt at arbejde. Hvis du

har en timeløn på under 185, 94 kr. (2008), får

du et mindre fradrag i din efterløn for de første

30.870 kr., du tjener pr. år.

Eksempel :

Hvis du arbejder 20 timer i en uge til en løn på

100 kr. i timen, skal der ikke fradrages 20 timer

men :

20 x 100 = 2000: 185, 94 = 10,76 timer

i det år du overgår til efterløn, eller når til

folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de

30.870 kr. afhængigt at, hvornår du ind- eller

udtræder af ordningen.

På www.bm.dk kan du beregne genvinsten ved

lønarbejde efter disse fradragsregler.

Faglig konsulent på området, Jytte Jensen fra

HK’s A-kasse siger: ”Reglerne er blevet bedre

for dem, som gerne vil arbejde, selvom de er

gået på efterløn, og det er fint for dem. Der er

mangel på arbejdskraft, og de ældre har masser

af viden og erfaring at bidrage med”.


Kan man hælde ny vin

på en gammel flaske ?

Ledige seniorer og efterlønnere på fleksibel ef-

terløn tror, det er for sent at skrifte branche.

Men for dem der kunne tænke sig at prøve no-

get helt andet, er der gode erfaringer at hente i

Senior Erhverv Danmark.

Seniorerhverv Danmark består af 22 lokale net-

værk for personer på over 50 år, der ønsker et

nyt job. Foreningen har tæt på tusinde medlem-

mer, og de får en række tilbud, når de melder

sig ind. Det er fx møder med ligestillede, CV

samtaler og profilering igennem foreningens

repræsentanter.

Hos Senior Erhverv Danmark formidler man især

job til seniorer, der ønsker at bevæge sig uden

for sit fagområde. Koordinater, Torvald Fonsbøl,

fra Seniorerhverv Danmark, fortæller; ”Vi har

mange medlemmer, som vil prøve noget andet.

Faktisk kommer to ud af tre seniorer i job, in-

den for en anden branche eller stillingsområde.

Det er bankmanden, der bliver kordegn eller

kontorfunktionæren, der bliver speditør. Men vi

har selvfølgelig også folk, der bliver i samme

fag”.

De ældre kan mere, end de tror

Medlemmerne i Senior Erhverv Danmark har

vidt forskellige baggrunde. Der er ingen krav til

optagelse, andet end man skal være 50 år eller

derover. Netop derfor kommer netværkets

medlemmer med forskellige uddannelser, stil-

linger og erfaringer bag sig.

”Vi tilbyder vores medlemmer et netværk, hvor

de kan erfaringsudveksle og bruge hinanden til

at komme videre, siger Torvald Fonsbøl. ”Helt

konkret laver vi kurser om fx værdibaseret

ledelse og moderne organisationsformer. Vi ved

alle, at ældre har rutine og livserfaring og har

en masse kompetencer. Men den måde de bru-

ger deres evner på, skal måske nogle gange

overføres til det moderne arbejdsmarked. Det

kan vi give dem input til, og vi kan hjælpe dem

til at se, at de kan meget mere, end de tror”.

Barrierer nedbrudt

Torvald Fonsbøl glæder sig i øvrigt over, at der

ikke findes de samme barriere og myter om-

kring seniorer længere. ”For 10 år siden troede

mange, at seniorer gik med sutsko og spillede

golf. I dag er det en helt an-

den måde, arbejdspladsen

tager imod de ældre på. Den

sidste myte, der måske skal

nedbrydes, er, at de ældre

ikke holder på arbejdspladsen

i mere end et par år, og at

man derfor hellere vil satse på

en ung. Det passer ikke. Ofte

er det de yngre, som skifter job allerede efter få

år på arbejdspladsen. Der kan være mange års

stabil arbejdskraft i en senior, slutter Torvald

Fonsbøl.

Hvis du som efterlønner overvejer at arbejde

igen, kan du læse mere om Senior Erhverv på

www.senior-erhverv.dk.

Seniorklub

Er du medlem af HK Forbundet, bliver du

automatisk medlem af en seniorklub, når du

går på pension eller efterløn. Her kan du

også hente inspiration eller ny viden i for-

hold til netop din situation.

5


6

Bekræft din jobsøgning – hvorfor skal

man gøre det, og hvor gør man det ?

Der er meget klare regler for, hvor ofte man

bekræfter, at man er jobsøgende. Det skal ske

mindst én gang hver 7. dag, og det gælder uan-

set, om der er søn- og helligdage. Til dem som

har svært ved at huske det, kommer her en på-

mindelse.

Hvad sker der, hvis du ikke gør det ?

Hvis du glemmer at bekræfte din jobsøgning in-

den for fristen, vil du få en skriftlig påmindelse

om at bekræfte din jobsøgning inden for en ny

frist på syv dage. Hvis du ikke bekræfter regis-

teringen inden den nye frist, bliver du afmeldt

af dagpengesystemet.

Hvor gør man det ?

Registreringen finder sted på jobnet’s hjemme-

side, når du er inde og tjekke dit CV.

I øvrigt skal det nævnes, at hvis du ikke be-

kræfter jobsøgning for tredje gang inden for 12

måneder, bliver du afmeldt uden påmindelse

eller yderligere frist. Systemet tjekker 12

måneder tilbage, og er der nogen 2. gangs på-

mindelser, afmeldes du uden videre. Der skal så

gå 12 måneder uden påmindelser, før en for-

glemmelse atter vil kunne udløse en påmindelse

frem for umiddelbar afmelding.


Administrationsgebyret

falder igen 10 kr.

Dit a-kassekontingent afhænger bl.a. af et ad-

ministrationsgebyr, som din a-kasse fastsætter

hvert år. Igen i år kan HK’s A-kasse sænke sit ad-

ministrationsgebyr med 10 kr.

I HK’s A-kasse lægger vi vægt på, at vores med-

lemmer oplever en god service. Det er vores

mål, hurtigt at hjælpe vores ledige medlemmer

i arbejde igen. Vi rådgiver om, hvordan en god

ansøgning skrives, og hvordan man kan give sit

CV endnu mere liv. Og vi gør opmærksom på de

uddannelser, man kan tage for at forbedre sine

kompetencer.

Samtidig med at vi bevarer et højt serviceniveau

kan vi sænke vores administrationsgebyr. Det

sker i en tid, hvor gebyrer og administrationsom-

kostninger ellers er på vej op i mange brancher.

Beskæftigelsesmæssigt går vi måske en mere

usikker fremtid i møde, men vi er glade for at

kunne bekræfte vores medlemmer i at de har

en solid a-kasse i ryggen med en sund økonomi.

7


Tilmeld dig e-boks

Alle har travlt i den søde juletid. Og det

har vi også. Vil du sikre dig at modtage

din næste lønseddel inden jul, anbefaler

vi, at du tilmelder dig e-boks.

Du kan tilmelde dig via www.e-boks.dk

Du behøver ikke at

sende os dit skattekort

HK’s A-kasse anvender de skatte-

oplysninger, som vi modtager direkte

fra SKAT. Du behøver altså ikke at sende

os dit skattekort. Vi får alle de

oplysninger, vi skal bruge elektronisk

fra SKAT.

Eneste undtagelse er, hvis du ønsker

HK’s A-kasse skal anvende dit bikort, så

skal vi have besked. Du kan give os

besked via email på adressen :

a-kassen@hk.dk.

HK’s A-kasse l Postboks 106 l 0900 København C l www.hka-kasse.dk/ www.mithk.dk l Mail : a-kassen@hk.dk

Bilag 00023

More magazines by this user
Similar magazines