de hydrologiske forudsætninger for lar - ATV Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

de hydrologiske forudsætninger for lar - ATV Jord og Grundvand

ATV Vintermøde

Tirsdag d. 8. marts 2011

Vingstedcentret

DE HYDROLOGISKE FORUDSÆTNINGER

FOR LAR

- GRUNDVAND SOM EN BEGRÆSENDE FAKTOR

Ph.d. Jan Jeppesen

Tak til:

-Steen Christensen, Århus Universitet

-2BG-teamet


Disposition

Introduktion

Metode

Resultater

Konklusion

Anbefalinger


Introduktion

High amount of

transpiration

High amount of

groundwater

recharge

Little surface

runoff

Low amount of

transpiration

Low amount of

groundwater

recharge

Pervious surface Impervious surface

High amount of

fast surface

runoff

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) imiterer det naturlige

vandkredsløb


Introduktion

LAR er baseret på 4

afledningsprincipper:

Nedsivning

Fordampning

Forsinkelse

Opsamling og

anvendelse til forbrug


Introduktion

Centraliseret

afledning af regnvand

(traditionel kloak-løsning)

KU-LIFE

•Klimaændringer giver mere regn

og voldsommere regnhændelser

Decentraliseret

afledning af regnvand

ved LAR

•De befæstede arealer vokser

•Miljømålsloven skærper krav til

udledning

•Nedslidning af kloakker kræver

investeringer

•LAR kan mere end afledning

•LAR er fleksibel – kan stå alene

eller supplere eksisterende

systemer

•LAR kan være billigere end

opdimensionering af kloakker og

bassiner

•Robust overfor usikkerhed på

klimaændringer

•LAR er nyt (i Danmark)


Harrestrup Å case


Metode

Byplanlægning

Urban hydrologisk model

MODFLOW-2000

-SFR2-package

-LAK3-package

Sewer-package

Infiltration-Drainage Device Package

Andre LAR-modeller:

-grønt tag, wadi, regnbed, regntank,

inf. arealer


60 % afkoblingsscenarium

Afkobling til:

Infiltrationsarealer

Wadi-infiltrationsrender

Infiltrations render/faskiner

Regn tank

Grønt tag

Separering (til vandløb)

36 %

26 %

8 %

6 %

10 %

14 %

100 %


Simuleret vandbalance i mm/år

Regnafstrømning: 224

Kloak/vandløb: - (23+93)

Regnafs. til LAR: = 108

+ 51

Til LAR = 159

EA: -36

Forbrug: -6

Til gv. = -89

Fra gv. = 43

Overløb til kloak = -71

Tilbageløb = 90/108

= 83 %


Hydrologiske konsekvenser

ved nedsivning af regnvand

Højere K og S

Lav K, Lav S


Bæredygtig nedsivning


Konklusion

Nedsivning af betydelige mængder regnvand i kystnære

eller lavtliggende byområder er vanskelig (afskæring)

… MEN, kan afhjælpes ved at muliggøre dræning til

kloakken

Mere positive nedsivningsresultater kan opnås i andre

tilfælde

En mere progressiv anvendelse af regnvandstanke og

grønne tage vil resultere i en større effekt

Storskala implementering af LAR kræver forståelse af

vandkredsløbet med og uden LAR-elementer

… nærværende modelkoncept muliggør en sådan

analyse og dermed valget af den optimale LAR-strategi


Anbefalinger

Screening for LAR

Modellering

Overløb fra

MODFLOW-2000

-SFR2-package LAR-modeller

-LAK3-package

Sewer-package

Infiltration-Drainage Device Package

Andre LAR-modeller:

-grønt tag, wadi, regnbed, regntank,

inf. arealer

More magazines by this user
Similar magazines