TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN – eksempler på prøveoplæg

haase.dk

TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN – eksempler på prøveoplæg

TRE RELIGIONER

Ligheder og forskelle i kristendom, jødedom og islam

Tre reLIGIONer

TIL eKSAMeN

Eksempler prøveoplæg

HAASE


Tre religioner til eksamen eksempler prøveoplæg

© Haase & Søns Forlag 2008

Citater fra Koranen er fra Ellen Wulffs danske oversættelse (2007)

og bragt med tilladelse fra Forlaget Vandkunsten

Uddrag s. 12 er hentet fra Bibelen i autoriseret oversættelse af 1992, og den gengives

efter tilladelse fra Det Danske Bibelselskab © Det Danske Bibelselskab 1992

Uddrag s. 14 er bragt med tilladelse af Bibelselskabets Forlag

Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers mDD

1, udgave 2008

ISBN 978-87-559-1236-6

Haase & Søns Forlag · www.haase.dk


TRE RELIGIONER

TIL EKSAMEN

eksempler prøveoplæg

Haase & Søns Forlag


Om prøveoplæggene

TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN

De efterfølgende eksempler prøveoplæg er udarbejdet med henblik

, at eleverne kan testes og forberedes til den mundtlige eksamen i faget

kristendomskundskab.

Prøveoplæg 1-3 er udarbejdet med udgangspunkt i materialet TRE RE-

LIGIONER og benytter tekst og billeder herfra. TRE RELIGIONER indeholder

flere tekster og billeder til hvert tema. Anvendes bøgerne i undervisningen,

er det derfor muligt at springe teksterne til prøveoplæg

1-3 over i selve undervisningsforløbet, så kilderne stadig er ukendte for

eleverne til prøveeksamen.

Vær derfor opmærksom , at prøveoplæg 1-3 ikke kan benyttes til

den egentlige mundtlige eksamen, hvis TRE RELIGIONER benyttes i

undervisningen, da kilderne i prøveoplæggene ikke kan garanteres at

være ukendte for eleven.

Prøveoplæg 4 og 5 er indeholder tekster og billeder, der ikke er indeholdt

i TRE RELIGIONER. De opfylder dermed alle krav til prøveoplæg til den

mundtlige eksamen i kristendomskundskab.

Prøveoplæggene er udarbejdet af seminarielektor Inger Røgild. De afspejler

den holdning til kristendomsundervisningen, at eleverne bl.a.

skal kunne overskue vigtige ligheder og forskelle mellem de tre verdensreligioner

med fælles rødder: jødedommen, kristendommen og islam.

Om den mundtlige prøve

Med den mundtlige prøve i kristendomskundskab er det formålet, at

eleven skal vise sin faglige indsigt i kristendomskundskab inden for fagets

slutmål.

Ifølge Undervisningsministeriets vejledning skal kilderne:

• indeholde 1-3 kilder med lærerstillede spørgsmål

• være ukendte, men have sammenhæng med opgivelserne

• tilsammen favne samtlige fagets slutmål

• knytte an til eksistentielle spørgsmål

• evt. tage afsæt i en religiøs fortælling

• evt. tage udgangspunkt i en/flere religioners syn aktuel problemstilling

• evt. belyse en sag ud fra forskellige historiske/nutidige synsvinkler

• evt. være en drøftelse af en etisk problemstilling


TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN

Og spørgsmålene:

• skal relatere til prøveoplæggets kilder samt lægge op til inddragelse

af det opgivne stof

• skal i formuleringerne have stigende sværhedsgrad

• skal være refererende forklarende og perspektiverende

således at et fornuftigt svar a) vil give karakteren 2, ditto spørgsmål

b) vil give karakteren 7, og en sikker håndtering af alle tre spørgsmål

vil give karakteren 12.

Til en klasse med 20 elever foreslås udarbejdet i alt 12 oplæg.

Forberedelse

Tid: 40 minutter.

Hjælpemidler: Egne optegnelser i papirform. Opslagsværker, f.eks.

religionsleksikon og ordbøger.

Under forberedelsen tager eleven notater til brug for eksaminationen.

Ved selve prøven må eleven kun benytte notater fra forberedelsen.

Prøvetid

20 minutter inkl. votering.

Tekstopgivelser

»Alsidigt stof« (tekster og andre udtryksformer) det materiale man har

arbejdet med det sidste år/evt. de sidste to år: Tekster, bøger, myter, fortællinger,

avisartikler, sangtekster, lovtekster, film, musikvideoer, kunstbilleder,

ekskursioner.

Der skal anføres kildeoplysninger.

Der er intet krav om sideantal, men fagets slutmål skal være dækket

ind.

Tekstopgivelserne skal godkendes af skolelederen.


Prøveoplæg 1: GUDSOPFATTELSER/AT BEGRIBE GUD

Op al den ting som Gud har gjort

H. A. Brorson (1694-1764)

Op al den ting, som Gud har gjort

hans herlighed at prise!

Det mindste, han har skabt, er stort

og kan hans magt bevise.

Gik alle konger frem rad

i deres magt og vælde,

de mægted ej det mindste blad

at sætte en nælde.

Det mindste græs jeg undrer

i skove og i dale,

hvor skulle jeg den visdom få

om det kun ret at tale?

Hvad skal jeg sige, når jeg ser,

at alle skove vrimle,

de mange fuglesving, der sker

op under Herrens himle?

Hvad skal jeg sige, når jeg går

blandt blomsterne i enge,

når fuglesangen sammenslår

som tusind harpestrenge?

Uddrag fra Koranen

Sura 112:1-4

I den nådige og barmhjertige Guds navn.

Sig: »Han er Gud, én,

Gud den Evige.

Han har ikke avlet, og Han er ikke avlet.

Ingen er hans lige.«

Hvad skal jeg sige, når mit sind

i havets dybe grunde

kun dog så lidt kan kige ind

og ser så mange munde?

Hvad skal jeg sige, når jeg ser,

hvor stjerneflokken blinker,

hvor mildt enhver imod mig ler

og op til himlen vinker?

Hvad skal jeg sige, når jeg op

til Gud i ånden farer

og ser den store kæmpetrop

af blide engleskarer?

Hvad skal jeg sige? mine ord

vil ikke meget sige:

o Gud! Hvor er din visdom stor,

din godhed, kraft og rige!

Op, stemmer alle folk jord

med frydetone sammen:

Halleluja, vor Gud er stor!

Og Himlen svare amen!

Kopiark 3

TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN • © Haase & Søns Forlag


Prøveoplæg 1: GUDSOPFATTELSER/AT BEGRIBE GUDKopiark

.1

Jesus som verdenshersker, ca. 1200

SPØRGSMÅL

a) Læs salmen, og gør rede for forholdet mellem Gud og mennesket, som det fremgår af salmen.

b) Se billedet af Jesus som verdenshersker samt koranteksten.

Gør rede for, hvilke ligheder og forskelle der er mellem gudsopfattelsen i koranteksten og i billedet.

c) Argumenter for, at opfattelsen af Gud kan være den samme i koranteksten og i salmen.

TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN • © Haase & Søns Forlag

Forside af engelsk salmebog,

Westminster Abbey.


Prøveoplæg 2: DØDEN

Det døende barn

H.C. Andersen (1805-1875)

Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove,

lad mig ved dit hjerte slumre ind;

græd dog ej, det må du først mig love,

thi din tåre brænder min kind.

Her er koldt og ude stormen truer,

men i drømme, der er alt så smukt,

og de søde englebørn jeg skuer,

når jeg har det trætte øje lukt.

Moder, ser du englen ved min side?

Hører du den dejlige musik?

Se, han har to vinger smukke hvide,

dem han sikkert af Vorherre fik;

grønt og gult og rødt for øjet svæver,

det er blomster engelen udstrør!

Får jeg også vinger mens jeg lever

eller, Moder, får jeg når jeg dør?

Kalkmaleri fra Tybjerg

Djævelen indfanger sit bytte med en

kødkrog, som han bærer over skulderen.

Derefter smider han de fordømte mennesker

i Helvedes flammer. Kalkmaleri

fra Tybjerg Kirke, ca. 1440.

Kopiark .2

Hvorfor trykker så du mine hænder?

Hvorfor lægger du din kind til min?

Den er våd, og dog som ild den brænder,

Moder, jeg vil altid være din!

Men så må du ikke længer sukke,

græder du, så græder jeg med dig.

O, jeg er så træt! må øjet lukke

Moder se! nu kysser englen mig!

TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN • © Haase & Søns Forlag


Prøveoplæg 2: DØDEN

Koranens beskrivelse af Paradis og Helvede

Paradis

Bring dem, der tror og gør gode gerninger, det gode budskab, at de har

haver med rindende floder i vente; hver gang de dér bliver forsørget

med frugt til underhold, vil de sige: »Det er jo det samme, som vi blev

forsørget med før!« for de vil få noget, der ligner. Dér vil de have rene

hustruer, og dér skal de forblive til evig tid (2:25).

Træd ind i Haven, I og jeres hustruer! I bliver lyksaliggjort. Man vil bære

fade af guld og krus rundt til dem, og deri vil der være, hvad hjertet

begærer og øjet frydes ved; dér skal I forblive til evig tid. Dette er Haven,

som I får i arv for det, som I har gjort. Dér har I megen frugt at spise af

(43:70-73).

De, der tror, og hvis efterkommere har fulgt dem i troen, dem vil Vi lade

deres efterkommere slutte sig til. Vi trækker intet fra for dem af det, de

har gjort. Enhver er ansvarlig for det, som han har bedrevet (52:21).

Helvede

Men de, der tror og gør gode gerninger, dem vil Vi føre ind i haver med

rindende floder; dér skal de forblive til evig tid. Dér vil de have rene hustruer.

Vi fører dem ind i skærmende skygge (4:57).

Det er et træ, der udgår af Helvedes rod, med frugtstande som sataners

hoveder. Dem skal de spise af og fylde maven dermed. Der får de en

blanding af kogende vand, og så kommer de tilbage til helvedesilden.

De fandt deres fædre vildspor og haster af sted i hælene dem.

De fleste af de tidligere slægter før dem gik vild; Vi sendte advarere ud

iblandt dem. Se, hvilken ende det tog med dem, der blev advaret!

(37:64-73).

SPØRGSMÅL

TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN • © Haase & Søns Forlag

a) Læs teksten af H.C. Andersen og fortæl, hvordan barnet i digtet forestiller sig døden.

b) Se kalkmaleriet og gør rede for, hvordan livet efter døden her er fremstillet.

Hvorfra stammer disse forestillinger?

c) Læs koranteksterne og fortæl, hvordan Paradis og Helvede her er fremstillet.

Sammenlign tekster og billeder, og fortæl om andre opfattelser af livet efter døden.

Du må gerne inddrage egne personlige overvejelser.

Kopiark


10

Prøveoplæg 3: KVINDESYN I DE TRE RELIGIONER

Kvindens pligter ifølge jødedommen

Frit efter Tredje Mosebog, 15:25-33

Hun skal tænde sabbatlysene ved sabbattens begyndelse.

Når hun bager sabbatbrød, skal hun tage et stykke dej fra til minde om

den offergave, man i bibelsk tid gav til præsterne i templet.

Hun skal overholde lovene omkring nidah, familiehygiejnen, der går ud

seksuel afholdenhed i hele den periode, hvor kvinden har menstruation.

Ved afslutningen af denne periode skal hun gå i det rituelle bad,

kaldet mikvah. Herefter kan parterne genoptage seksuallivet.

Jesu korsfæstelse

Mathias Grünewald (1465-1528)

Kopiark 6.1

Jesu moder og Maria Magdalene samt

apostelen Johannes står ved korsets fod.

TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN • © Haase & Søns Forlag


Prøveoplæg 3: KVINDESYN I DE TRE RELIGIONER

TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN • © Haase & Søns Forlag

Kopiark 6.2

»Nutiden«, gobelin med dronning Margrethe og prins Henrik

SPØRGSMÅL

Bjørn Nørgaard (f. 1947)

a) Gør med dine egne ord rede for kvindens tre særlige pligter i jødedommen.

Inddrag gerne, hvad du ved om islams renhedsbestemmelser for kvinden (evt. fra sura 2:222: De spørger

dig om menstruationen. Sig: »Det er en lidelse. Hold jer fra kvinder under menstruationen, og kom dem

ikke nær, før de er rene igen! Først når de har renset sig, må I gå til dem, således som Gud har befalet jer.«

Gud elsker dem, der omvender sig, og Han elsker dem, der renser sig.)

b) Se billedet af Jesu korsfæstelse og giv dit bud , hvorfor det netop var disse mennesker der var til stede.

c) Se Bjørn Nørgaards gobelin. Vurder, hvilken tilknytning billedet har til de tre religioner.

Hvad fortæller billedet dig om kvindens stilling i Danmark i dag?

11


12

Prøveoplæg : TILGIVELSE

Bibelen

http://www.bibelen.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=luk&id=3&chapter=1

Lukasevangeliet, kap. 15, v. 11-32

Lignelsen om den fortabte søn

En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den

del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem

dem. Nogle dage senere

samlede den yngste alt

sit sammen og rejste til et

land langt borte. Der ødslede

han sin formue bort

i et udsvævende liv; og da

han havde sat det hele til,

kom der en streng hungersnød

i landet, og han

begyndte at lide nød.

Han gik så hen og holdt

til hos en af landets borgere,

som sendte ham ud

sine marker for at passe

svin, og han ønskede

kun at spise sig mæt i de

bønner, som svinene åd,

men ingen gav ham noget.

Da gik han i sig selv

og tænkte: Hvor mange

daglejere hos min far har Gustav Doré (1832-1883): Den fortabte søn i sin fars arme.

ikke mad i overflod, og

her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til

ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere

at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere.

Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så

hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om

halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod

himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men

faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt

og giv ham den , sæt en ring hans hånd og giv ham sko

fødderne, og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. For

min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men

er blevet fundet. Så gav de sig til at feste.

Kopiark 7.1

TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN • © Haase & Søns Forlag


Prøveoplæg : TILGIVELSE

Men den ældste søn var ude marken. Da han var vej hjem og

nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte en af

karlene og spurgte, hvad der var færde. Han svarede: Din bror er

kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage

i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så

ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far: Nu har jeg tjent

dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud; men mig har

du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner.

Men din søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger

da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede: Mit

barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være

glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt,

men er blevet fundet.

Koranen

Sura 4:17-18

Gud vil kun tilgive dem, der af uvidenhed har begået noget ondt og snarest

omvender sig. Dem vil Gud tilgive. Gud er vidende og vis.

Men der vil ingen tilgivelse være for dem, der begår onde handlinger,

indtil døden indfinder sig hos hver enkelt af dem, og han så siger: »Nu

omvender jeg mig!« og heller ikke for dem, der dør som vantro. Til dem

har Vi beredt en pinefuld straf.

SPØRGSMÅL

TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN • © Haase & Søns Forlag

a) Læs bibelteksten og fortæl, hvad den handler om.

Hvem kan faderen være symbol ?

b) Læs koranteksten og gør rede for, hvilke betingelser der er for Guds tilgivelse.

c) Giv et bud , hvad begrebet tilgivelse betyder for dig.

Er der ting, som du ikke synes kan tilgives?

Kopiark 7.2

13


14

Prøveoplæg : BØN

Fællesbøn ved Kabaen, Mekka

SPØRGSMÅL

»Far i himlen«

Fra »Den Nye Aftale«, Bibelselskabets Forlag, 2007

Far i himlen!

Lad os alle forstå at du er Gud,

lad dit rige blive til virkelighed,

Og lad alting blive som du vil have det

her jorden ligesom det allerede er i himlen.

Giv os det brød vi har brug for i dag.

Tilgiv os det vi har gjort forkert

ligesom vi har tilgivet andre.

Lad være med at sætte os prøve,

og befri os fra ondskabens magt.

For du er Gud, du har magten, og vi vil altid hylde dig.

Amen.

a) Gør rede for, hvad du ser billedet. Du må gerne supplere med viden, som du har fra undervisningen.

b) Læs bønnen fra »Den Nye Aftale«, og peg forskelle og ligheder mellem bøn i kristendommen og bøn i islam.

c) Giv dit bud , hvordan og hvorfor mennesker henvender sig til Gud igennem bøn.

Kopiark 7.3

TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN • © Haase & Søns Forlag

More magazines by this user
Similar magazines