Målsætning for daginstitution og dagpleje - Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk

Målsætning for daginstitution og dagpleje - Gladsaxe Kommune

MÅLSÆTNING

FOR DAG-

INSTITUTION

OG DAGPLEJE

GLADSAXE KOMMUNE 2000


Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe Kommune

Udgivet af Børne- og Kulturforvaltningen,

daginstitutionsafdelingen i Gladsaxe.

Fotos:

Nicola Fasano

Forside: Stine Kismeier Geslau

Layout og tryk: Grafia Tryk ApS

Hæftet kan bestilles hos daginstitutionsafdelingen,

tlf. 39 57 53 52 eller e-mail daginst@gladsaxe.dk

2


Forord

Gladsaxe Byråd er optaget af, at kvaliteten i daginstitution

og dagpleje er så god som mulig. Forældrene overgiver en

stor del af børnenes opdragelse, læring og udvikling til

institutionernes hverdagsliv i en naturlig forventning om,

at der „bliver passet godt på mit barn“. Med målsætningen

får ledere og medarbejdere en melding om, hvad Byrådet

forventer, og forældrene viden om, hvad de møder i

daginstitution og dagpleje.

Målsætningen understreger respekten for børns leg som

noget helt centralt i forståelsen af hvordan børn tilegner

sig viden og kultur. Målsætningen beskriver en række

grundlæggende kompetencer, og peger på det sociale

samspil som det væsentligste at arbejde med i den enkelte

institution.

Det betyder, at børnene og deres forældre kan have berettigede

forventninger til „deres“ daginstitution og dagpleje.

De kan forvente, at institutionerne både i form og

indhold tilrettelægger en dagligdag, hvor børnene er i

kontakt med et miljø, der støtter børnene i udviklingen af

disse kompetencer.

Friheden til selv at udvikle og forme praksis er fortsat meget

stor. Målsætningen giver visse rammer. Inden for rammerne

har personale, børn og forældre fortsat frie muligheder

for at udarbejde oplæg til samværsformer, aktiviteter,

indretning og et hverdagsliv med udgangspunkt i de

helt konkrete lokale behov. Målsætningen fortæller ikke,

hvornår eller hvordan målene bliver til praksis: Det bliver

pædagogernes opgave i samarbejde med forældrene.

Børn er i dag udadvendte og aktive, de er kommunikerende

og tager selv initiativer. De er socialt kompetente og

undrer sig tit over „det som sker“. Børn er udforskende og

søger kontakt og samspil med andre børn og voksne. De

lærer først og fremmest gennem handling og konkrete erfaringer.

Med målsætningen får pædagogerne og forældrebestyrelserne

et grundlag for planlægning af hverdagen i

daginstitutionerne. Målsætningen kan medvirke til at sikre

og støtte et godt børneliv i Gladsaxe kommune.

Med venlig hilsen

Ole Andersen

Borgmester

Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe Kommune

3


Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe Kommune

4

Formål for arbejdet

i dagtilbud

Lov om Social Service

§ 8. Kommunen fastsætter

mål og rammer for dagtilbudenes

arbejde som en integreret

del både af kommunens

samlede generelle tilbud

til børn og af den forebyggende

og støttende indsats

over for børn, herunder

børn med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne eller

med et andet behov for støtte.

Stk. 2. Dagtilbudene skal i

samarbejde med forældre give

børn omsorg og støtte det

enkelte barns tilegnelse af og

udvikling af sociale og almene

færdigheder med henblik

på at styrke det enkelte barns

alsidige udvikling og selvværd

og at bidrage til, at

børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Dagtilbudene skal give

mulighed for oplevelser

og aktiviteter, der bidrager til

at stimulere barnets fantasi,

kreativitet og sproglige udvikling,

samt give barnet rum

til at lege og lære og til fysisk

udfoldelse, samvær og mulighed

for udforskning af

omgivelserne.

Stk. 4. Dagtilbudene skal give

mulighed for medbestemmelse

og medansvar og som

led heri bidrage til at udvikle

børns selvstændighed og evner

til at indgå i forpligtende

fællesskaber.

Stk. 5. Dagtilbudene skal

medvirke til at give børn forståelse

for kulturelle værdier

og for samspillet med naturen.

Målsætning for det

pædagogiske arbejde

Den foreliggende målsætning gælder for kommunens børneinstitutioner

og dagplejen og tydeliggør på et overordnet

niveau de krav og forventninger, som Gladsaxe Kommune

stiller til det pædagogiske arbejde og hverdagslivet i

daginstitution og dagpleje. Målsætningen hviler på og formulerer

et værdigrundlag, et overordnet formål, nogle

pædagogiske mål og retningslinier, og en overordnet indholdsplan,

som danner udgangspunkt for udvikling af det

pædagogiske arbejde.

Den overordnede målsætning, formålet, for arbejdet i

daginstitutionerne i Gladsaxe Kommune, henter sit indhold

fra Lov om Social Service § 8 og formuleres i overensstemmelse

med kommunens børnepolitik. I samarbejde

med forældre skal pædagogerne i institutionen “give børn

omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse af og udvikling

af sociale og almene færdigheder med henblik på at

styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og

bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst”.

En sådan god, tryg og alsidig udviklende opvækst er en

almen ledetråd for børnepolitikken i Gladsaxe, som varetages

i et samarbejde mellem familie, institution, skole, klub

og fritidstilbud.

Forældrene har hovedansvaret for deres børns trivsel,

opdragelse og udvikling. Gennem et tæt samvær mellem

forældre og barn præget af tryghed, nærhed og omsorg

skabes det bedste grundlag for, at børnene kan få glæde af

institutionens lærings- og udviklingsmiljø. Og fordi hjem

og institution udgør hovedarenaerne i barnets liv, har forældre

og pædagoger fælles ansvar for at udvikle et godt

samarbejde med henblik på at skabe en helhed i barnets liv.

Institutionerne bygger på ligeværd og demokrati og er i

form og indhold indrettet til at modtage alle børn. I overensstemmelse

hermed vil børnene møde udfordringer,

krav og forventninger under hensyn til og med respekt og

omsorg for det enkelte barn og for fællesskabet.


Et værdigrundlag

Formålsformuleringer for arbejdet i institutionerne hviler

på værdier. Værdier, som afspejler sig i målsætninger for

børnepolitikken, og som skal kunne ses i praksis.

En grundlæggende værdi er respekten for den enkelte

og den enkeltes baggrund. En værdi, der skal karakterisere

livet og samværet i institution og skole,

Grundlæggende opfattes børnene som aktive individer

med viden, meninger, drømme og perspektiver på fremtiden.

Børnene skal støttes i at udtrykke dette, og de voksne

skal tage hensyn til børns udtryk ved udformning af hverdagslivet.

Børnene oplever konkret, at de har indflydelse på

egen situation og bliver støttet i at handle og forandre på

tingene. Herved er de med til at skabe livsglæde og bedre

betingelser for sig selv og andre,

Ovenstående henviser til et menneskesyn, der forstår

mennesket som et selvstændigt individ, der alene og sammen

med andre kan virke ind på omverden og egen situation.

Gennem barndommen og ungdommen møder børn

og unge mangfoldige indtryk og deltager i varierede aktiviteter.

Herigennem får de udviklet en evne til at handle på

baggrund af behov, følelser, viden og egen tænkning. Dvs.

at de på en aktiv og selvstændig måde tilegner sig viden og

færdigheder, som de både intellektuelt og følelsesmæssigt

føler sig forpligtet af.

Der er i Danmark tradition for at afbalancere de individuelle

og samfundsmæssige værdier, således at barnet

bliver et aktivt og selvstændigt menneske, der samtidig har

fællsskabfølelse og kan magte det komplicerede samspil

med andre mennesker. Netop et sådant syn udtrykkes i Lov

om Social Service.

Værdierne i Lov om Social Service og i Gladsaxe Kommunes

egne politiske dokumenter samler sig om en række

almene værdier:

Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe Kommune

Det alsidige og demokratisk

dannede menneske

Handler på baggrund af

en integration af egen

vilje og følelser, viden og

færdigheder.

Er et selvstændigt menneske,

der har lært at virke

ind på sin egen situation

og tænke selvstændigt.

Har skitseret perspektiver

for hvordan, hvornår og

til hvad det vil anvende

sin viden.

Tilstræber at handle i

overensstemmelse med

sin viden og følelser.

Har udviklet fællesskabsfølelse

og fopligtigelse,

som ligger til grund for

dets aktive deltagelse i

kultur- og samfundslivet.

Opdragelse bygger på

værdier, der kan ses i praksis

at blive lyttet til og få indflydelse.

at blive taget alvorligt.

at udforske og afprøve viden

og holdninger.

at blive udfordret af nærværende

voksne.

at blive respekteret og

vise respekt for andre.

at vise solidaritet med de

svage.

at føle sig forpligtet overfor

fællesskabet.

5


Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe Kommune

6

Daginstitutionen skal:

Udforme trygge og udfordrende

rammer, der

skaber mulighed for, at

alle børn gennem et aktivt

hverdagsliv bidrager

til egen alsidige udvikling.

Daginstitutionen skal:

Skabe et hverdagsliv,

der styrker børnenes

lyst til at udforme og

deltage i fælles aktiviteter

med henblik på, at

de erhverver sig erfaringer

med og forståelse

for en demokratisk væremåde.

Det overordnede formål

Med afsæt i sådanne værdier og overvejelser kan en almen

og generel målsætning formuleres for såvel det pædagogiske

arbejde i institutionerne som for børnenes læring og

udvikling. En målsætning, der har to omdrejningspunkter,

nemlig en alsidig personlighedsudvikling og udvikling af et

demokratisk tænkende og handlende menneske:

En alsidig personlighedsudvikling indebærer:

at barnet på baggrund af sin undren hjælpes i aktiviteter,

hvorigennem det via udvikling af egen tænkning og

sprog erhverver sig indsigt i omverdenen (det intellektuelle).

en viden, som barnet, parallelt med tilegnelse af normer

og holdninger, lidt efter lidt lærer at forholde sig vurderende

til (det etisk-moralske).

at barnets refleksion og aktive vurdering af viden og normer

sker i et stort omfang via samspil med børn og

voksne. Her lærer det at indgå aktivt i børnegruppen,

hvor det både via venskabelige relationer og konflikter

tilegner sig sociale normer og hensigtsmæssige adfærdsmåder

(det social- og følelsesmæssige).

at barnet gennem de daglige aktiviteter og mere planlagte

læreprocesser bruger kroppen og kommer til lidt

efter lidt at beherske et alsidigt bevægelsesmønster (det

fysiske-motoriske).

at barnet lærer gennem opvæksten at forholde sig vurderende

til omgivelsernes æstetik, ligesom det erhverver

sig mangfoldige selvstændige udtryksmåder, f.eks.

male, tegne, synge og danse (det æstetiske).

En demokratisk væremåde indebærer:

at barnet ikke oplever sig isoleret og alene, men som

medlem af et fællesskab, hvis eksistens og udvikling det

føler sig forpligtet overfor og oplever værdifuldt at deltage

i.

at barnet gennem samspil med kammeratgruppen udvikler

evne til at indgå i forpligtende relationer.

at det involverer sig i sit hverdagsliv og søger at skaffe sig

indflydelse på dette ved at komme med ideer, lytte til de

andre og forhandle og finde mulige løsninger.


at barnet får erfaringer med problemløsning, og at det

oplever og erkender, at de konkrete valg, som barnet er

med til at gøre, har konsekvenser.

at barnet lærer at høre andres meninger for at kunne

træffe fælles forpligtende beslutninger.

at barnet løbende udvikler nysgerrighed og mod til

alene og sammen med andre at “erobre verden”.

Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe Kommune

7


Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe Kommune

8

Børnene skal via livet i institutionen

udvikle personlige

og sociale kompetencer:

Gennem en stabil tilknytning

til voksne og aktivt samvær

med kammeraterne har barnet

mulighed for at udvikle

selvhjulpenhed, en positiv

selvfølelse, et selvværd. Dvs.

en tillid til egen formåen,

hvilket danner grundlag for

udvikling af social kompetence,

dvs. lyst til og færdighed

i at indgå i sociale relationer

med andre børn.

Det skaber grundlag for, at

barnet kan håndtere konfliktsituationer

og i det hele

taget rustes til bedre at klare

sig i modgang.

Grundlæggende kompetencer

I forlængelse af ovennævnte almene kompetencer kan

konkretiseres nogle grundlæggende kompetencer, der

med reference til den alsidige personlighedsudvikling konkretiserer

et videns-, færdigheds- og handlingsområde. I

det følgende gives en oversigt over væsentlige udvalgte

kompetencer, som børnene forventes at udvikle, inden de

begynder i skolen:

Børnene skal via livet i institutionen:

Udvikle personlige og sociale kompetencer.

Udvikle sproget og kommunikative færdigheder.

Stifte bekendtskab med, lære og tilegne sig viden om

natur.

Stifte bekendtskab med og tilegne sig viden om kultur.

Lære at mestre praktisk-musiske aktiviteter, samt forskellige

krops- og bevægelsesaktiviteter.

Konkretiseret i forhold til livet i institutionen

betyder det, at barnet skal:

udvikle selvhjulpenhed, der bl.a. kommer til udtryk ved

færdigheder med påklædning, personlig hygiejne, som

f.eks. at kunne holde orden på egne sager, lægge på

plads, binde sko, magte toilletbesøg og selv vaske hænder.

udvikle en positiv selvopfattelse og en positiv holdning

til egne læreprocesser.

etablere kontakt til andre børn og voksne samt kunne og

have lyst til at fastholde og videreudvikle sociale relationer

med henblik på at opnå fælles mål.

kunne betragte en situation med kammeraternes øjne,

og i det hele taget se en sag fra flere synsvinkler.

kunne lide at samarbejde, tage hensyn og have lyst til at

vise omsorg for andre.

kunne tage medansvar for fællesskabet, tage del i løsningen

af konflikter.

kunne indgå i komplekse gruppelege, bidrage med forslag

og både tage initiativer og være i stand til at lytte og

give plads til kammerater.

udvikle en vis robusthed, dvs. en evne til at håndtere den

modgang, som barnet også møder i hverdagslivet, f.eks.

i form af uvenskab og konflikter.


Konkretiseret i forhold til livet i institutionen

betyder det, at barnet skal:

have sproglige færdigheder, både i forhold til at gøre sig

forståelig via det talte sprog, kunne udtrykke sine tanker,

følelser, hensigter og beslutninger, samt kunne

modtage og bearbejde sproglige formuleringer (i samtale,

fortællen og oplæsning).

have udviklet det danske sprog som en vigtig del af sin

personlige og kulturelle identitet.

kunne mestre varierede former for symboler i form af

leg, tegning, dramatisering og have en begyndende interesse

for og kendskab til tegn i form af tal og bogstaver.

have kendskab til forskellige kommunikationsmidler/billedsprog:

Billeder og tekst, video, film, TV, m.v.

have kendskab til og mulighed for at bruge forskellige

former for informationsteknologi og interaktive medier;

børnene tilegner sig gennem legen med forskellige

computerprogrammer begyndende færdigheder, og

kendskabet stimuleres via barnets nysgerrighed og fascination,

f.eks. med tegne- og maleprogrammer, forskellige

indlæringsspil og opslag i børneleksika.

Parallelt med disse grundlæggende kompetencer kan formuleres

mål, der knytter an til de øvrige sider af barnets

udvikling; den æstetiske-, den etiske-moralske-, den fysiske-motoriske

og intellektuelle udvikling. Sider i personlighedsudviklingen,

som bl.a. bringes i bevægelse gennem

læreprocesser, der tager udgangspunkt i aktivitetsområder

som sang, musik, gymnastik, rytmik, idræt, formning, drama,

natur og teknik.

Konkretiseret i forhold til livet i institutionen

betyder det, at barnet skal:

erhverve sig viden om og blive fortrolig med den danske

kultur og samfund samt historien, bl.a. glæde ved kulturens

sange, fortællinger og historier, samt traditioner og

højtider.

erhverve sig en interesse for og kendskab til andre kulturer

og mennesker med anden kulturbaggrund.

Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe Kommune

Børnene skal via livet i

institutionen udvikle

sproget og kommunikative

færdigheder

Gennem meningsfulde samtaler

med voksne, spontane

og planlagte sproglige aktiviteter,

samt social aktivitet

og gruppelege med kammerater

indgår børnene løbende

i sproglige læreprocesser,

hvorigennem de udvikler

sproglige færdigheder og

kommunikationskompetence.

Børnene skal via livet i

institutionen stifte bekendtskab

med og tilegne sig

viden om kultur :

Barnet skal via samspil med

de voksne og andre børn

tage den danske kultur til

sig, møde dens normer og

værdier og udvikle forståelse

og glæde ved de kulturelle

frembringelser. Men og

skaffe sig indsigt i og respekt

for andre kulturer.

9


Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe Kommune

Børnene skal via livet i

institutionen stifte bekendtskab

med og tilegne sig

viden om natur.

Børnene skal lære at bruge

og færdes i naturen med respekt

for denne. Børnene

skal udvikle glæde ved naturen

gennem læren om den,

gennem oplevelser af og i

naturen og derved få en forståelse

for en bæredygtig

brug af naturen.

Børnene skal via institutionen

stifte bekendtskab med

og tilegne sig færdigheder i

at mestre praktisk-musiske

aktiviteter samt forskellige

krops- og bevægelsesaktiviteter.

Børnene skal inddrages i

mangfoldige former for

praktisk-musisk aktivitet,

hvorigennem det tilegner sig

et varieret æstetisk udtrykssprog.

Barnet lever i en billedverden,

hvorfor det skal

støttes i at analysere, tolke

og forstå billeder. Barnet skal

støttes i at udvikle en skabende

fantasi. Endvidere

skal det have mulighed for at

udvikle en sund krop og erhverve

sig et alsidigt bevægelsesmønster.

10

Konkretiseret i forhold til livet i institutionen

betyder det, at barnet skal:

erhverve sig erfaringer og viden om nærmiljøet.

blive fortrolig med naturens planter og dyr, landskaber

og årstider.

erhverve sig mange erfaringer fra og viden om natur og

økologi.

udvikle en nysgerrighed og interesse for naturen, samt

en lyst til at værne om og bevare naturen.

lære om naturen, gennem oplevelser af og i naturen.

Konkretiseret i forhold til livet i institutionen

betyder det, at barnet skal:

udvikle en skabende fantasi og færdigheder i at udtrykke

sig via praktisk-musisk virksomhed, bl.a. sang,

musik, rytmik, dans, drama, leg, billede.

opnå erfaringer med varierede former for billedudtryk

(malerier, tegninger, fotos, tv- og computerbilleder), således

at det moderne mediebarn både er i stand til personligt

at tolke mængden af billedindtryk, ligesom de

selv er aktiv producent af billeder.

udvikle en kontrol over kroppen samt en kropsbevidsthed,

have udviklet grundlæggende grov- og finmotoriske

færdigheder og evner og have et positivt syn

på egen krop, samt erfaringer og viden om sundhed og

om at passe på egen krop.

udvikle et positivt syn på udeliv og ture, samt finde

glæde ved leg på legepladsen.


Overordnet indholdsplan

Med udgangspunkt i de formulerede værdier, formålet og

de grundlæggende kompetencer / mål er der besluttet

indholdstemaer, som pædagogerne skal inddrage i såvel

planlagte forløb som spontant opstået samvær med børnene.

Disse indholdstemaer repræsenterer såvel den eksisterende

kulturs værdier, børnenes egen kultur, samt aspekter

af den viden og indsigt, som antages at være af afgørende

betydning for at være på højde med den aktuelle samfunds-

og kulturtilstand.

Indholdstemaerne har en alsidig karakter. Et sådant alsidig

indhold kommer til udtryk såvel i hverdagslivets spontane,

som i voksentilrettelagte aktiviteter. Der er ikke tale

om en snæver dagsorden, men om væsentlige indholdsdimensioner,

som personalet skal reflektere over og udforme,

således at børnene kan erhverve sig erfaringer med

disse i løbet af ugen, måneden og året:

1. Barnet selv, dets familie og nære omgivelser

Barnet selv, dets krop og aktive brug af sig selv udgør et

væsentligt indholdstema i sig selv. Gennem lege, samtaler

og samvær med voksne kan barnet få mulighed for at reflektere

mere om sig selv, sin familie og nærmiljø, hvilket

styrker barnets forståelse af sig selv, hvad det tænker og

kan klare selvstændigt.

Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe Kommune

Indholdstemaer:

1. Barnet selv, dets familie

og nære omgivelser

2. Legen

3. Venskab og fællesskab

4. Motorisk udfoldelse, fysisk

aktivitetet, bl.a. rytmik

og idræt.

5. Det æstetiske, bl.a. sang,

musik og drama, billedkunst

(tegne, male, modellere)

6. Sprog, tekst og kommunikation

7. Natur, teknik og miljø,

økologi

8. Samfundet og de demokratiske

processer

9. Globalisering og kulturelle

forskelle

10. Det praktiske liv - at blive

selvhjulpen.

11


Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe Kommune

12

2. Legen

Legen har en selvstændig værdi. Børnene leger for at lege,

og de trives, når de leger. Leg er børns måde at være sammen

på, hvor de forsøger at skabe mening i den kulturelle

sammenhæng i deres liv. Herudover har legen indflydelse

på udvikling af alle sider af barnets personlighed, bl.a. det

intellektuelle-sproglige, følelsesmæssige, sociale og moralsk-etiske.

Endvidere styrker legen børnene i at håndtere

symboler, hvilket er en af hovedvejene til dannelse af et senere

skriftsprog.

3. Venskab og fællesskab

Venskabet, fællesskabet og gruppelivet udgør et væsentligt

indhold i daginstitutionen. Samværet med kammerater

er et vilkår, som giver gode muligheder for at udvikle gensidige

følelsesmæssige relationer. Selv om disse ikke kan styres

udefra af voksne, kan pædagoger alligevel støtte de

børn, der ikke af sig selv magter at etablere og udvikle varierede

interaktionsformer. Et positivt samvær med kammerater

er et væsentligt indhold, da det kan bidrage til udvikling

af det enkelte barns trivsel og selvværd.

4. Motorisk udfoldelse, fysisk aktivitet, bl.a. dans,

rytmik, idræt

Ved at afprøve sig selv igen og igen får små børn herredømme

over deres bevægelser, udvikler kropsbevidsthed

og får styr på balancen. Motorikken er værdifuld i sig selv.

Børn glædes over egen krop og deres kropsfærdigheder.

Herudover har motoriske færdigheder en direkte sammenhæng

med skoleparathed. Hvis børnene ikke inden skolestarten

får udviklet en sikker balance og får automatiseret

de grundlæggende bevægelsesmønstre, kan deres nervesystem

blive overbelastet, så de ikke får overskud til at klare

de mange nye og krævende opgaver, som de vil møde i skolen.


5. Det æstetiske, bl.a. sang, musik og drama,

billedkunst (tegne, male, modellere)

De æstetiske aktiviteter, eller praktisk-musisk virksomhed,

hjælper børnene til at få indblik i og fodfæste i den danske

kultur, da barnet får kendskab til og tilegner sig værdier,

når det f.eks. synger, maler og dramatiserer. Via livet i institutionen

møder barnet mange æstetiske og kunstneriske

indtryk, og det tilegner sig teknikker og metoder til selv at

skabe æstetiske udtryk. Barnet lærer at tolke de mange forskellige

billedudtryk, det møder, og bliver selv i stand til at

udtrykke sig i et nuanceret billedsprog. Udvikling af æstetisk

kompetence bidrager til, at barnet bliver sensitivt over

for sin omverden, ligesom det ved hjælp af sine mange

sprog bliver i stand til at udtrykke sig nuanceret. Udover at

erhvervelsen af de mange sprog bidrager til udvikling af en

alsidig personlighed, udgør den musiske dimension hos

børnehavebarnet også en ballast for dets senere tilegnelse

af det skriftsproglige.

6. Sprog, tekst og kommunikation

Foruden de æstetiske og kropslige sprog indtager det verbale

sprog en væsentlig plads i hverdagslivet. Sproget er

redskab til tænkning, planlægning og kommunikation.

Dvs. børnene bruger sproget for at opnå noget. Men samtidig

hermed lærer de også noget om sprogets form.

Datidsbøjning, ordstilling og udtale af lyde er så at sige

sidegevinster, som børnene tilegner sig, hvis de voksne optræder

som gode sproglige modeller. I takt med, at børnene

gennem tegning og rolleleg udvikler en sikker brug af

symboler, bliver der basis for at arbejde med skriftsprogets

første former, f.eks. legeskrivning. Vigtigst er det, at børnene

møder mange former for tekster. Først og fremmest

via oplæsning, men også ved selv at “læse” de mange bøger,

der er i børnehaven. Både som læse selv bøger, men

også fagbøger i forbindelse med særlige temaer, f.eks. indianere,

regnskoven, hvaler og hajer.

Herudover får børnene også mulighed for at afprøve

nogle af de mange nye kommunikationsmedier. De moderne

mediebørn opnår begyndende færdigheder i brug af

forskellige former for informationsteknologi og interaktive

medier. De arbejder bl.a. med forskellige computerprogrammer,

f.eks. tegne- og maleprogrammer, forskellige

indlæringsspil og opslag i børneleksika. De lærer f.eks. at

fotografere og håndtere et videokamera, og de eksperimenterer

med båndoptager og producerer spændende

lydbånd. De kombinerer billede og lyd og laver små medieproduktioner,

som bliver præsenteret på computer.

Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe Kommune

13


Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe Kommune

14

7. Natur, teknik og miljø, økologi

Natur- og miljøproblemer og spørgsmål indtager en stadig

vigtigere rolle i samfundslivet og i livet mellem mennesker.

Livet i børnehaven og i hjemmet rejser mange spørgsmål

om forurening, knaphed på resurser samt forbrug (af

vandresurser, indpakningsemballager osv.), hvor børnene

har mulighed for at reflektere over brug-og smid-vækholdningen.

Men vigtigt er det, at økologiske spørgsmål

bliver behandlet på en sådan måde, at glæde og optimistisk

perspektiv dominerer over et negativt katastrofesyn.

I det daglige peger dette på, at de voksne sammen med

børnene fokuserer på de nære naturoplevelser med henblik

på at se, få noget at vide og opleve den danske flora og

fauna.

Når børnene samtidig får et begyndende kendskab til

og erfaring med moderne teknologi, f.eks. computer og

andre elektroniske medier, bliver de støttet i deres umiddelbare

nysgerrighed, undren og interesse for teknologi, nemlig

at mennesket herigennem kan håndtere og måske og

løse mange af de problemer, som opstår i en moderne verden.

8. Samfundet og de demokratiske processer

Vort samfund er kendetegnet af rationelle, økonomiske

værdier, og det peger på vigtigheden af, at børnene gennem

opvæksten konkret oplever, at mange mennesker føler

ansvar for fællesskabet og deltager aktivt i løsningen af

fælles problemer. Børnene må opleve, at forpligtende relationer

skaber en tryg tilværelse for alle, både for de aktive

og udadvendte og for de mere stille. Erfaringer med demokrati

og solidariske væremåder er en ballast, som rækker

langt ind i fremtiden.

9. Globalisering - mødet med andre kulturer

Den fremtid, der venter børnene, bliver præget af, at afstandene

bliver mindre og det globale landskab åbner sig

for børnene. Hvad der sker i andre lande og kulturer, og

langt fra Danmark, vil alligevel få betydning for den danske

kultur. Børnene kommer til at møde nye og andre kulturelle

udtryk, og det bliver væsentligt, at børnene langsomt lærer

at tænke globalt. Igennem deres opvækst har de allerede

fået erfaringer med og har mødt forskellige kulturelle leveformer,

og det bliver i fremtiden afgørende at forstå, kunne

håndtere og respektere, at “der er andre måder at leve på”

og ikke mindst tænke på. Et fundament for dette er, at barnet

har en tro på sig selv, forstår sine familierelationer og

har “styr” på sit nærmiljø og sine kulturelle rødder.


10. Det praktiske liv, - at blive selvhjulpen

Når det lille barn begynder sit liv i institutionen efter barsel

og eventuelt forældreorlov er dets fundamentale interesser

karakteriseret af behov for søvn, mad og stimulerende

omsorg. Efterhånden som barnets verden bliver større, bliver

det “at kunne selv”; drikke af egen kop, hælde mad og

drikke op, spise selv, binde snørebånd, knappe knapper og

lyne lynlåse - i det hele taget selv at kunne klare sin påklædning

og hygiejne, et indhold i hverdagslivet. Omgivelserne

kan i løbet af vuggestuealderen forvente en aktiv og konkret

medvirken fra børnene, og børn er for det meste med

stor iver med til at dække bord, hente bleer, rydde op,

lægge på plads og ordne. Barnets interesse for det, de

voksne foretager sig og i at erobre sin egen verden, er stor.

Det ses tydeligt i børns glæde og kropssprog, hver gang de

har erobret en ny personlig færdighed, der gør dem mindre

afhængig af direkte hjælp, når det handler om deres personlige

påklædning og hygiejne.

Alle disse opgaver udfører barnet med en “usynlig

snor” til de voksne. Den pædagogiske bestræbelse er at

udvikle barnets selvhjulpenhed - det at få magt over tingene

og dermed sig selv.

Barnet skal kunne undre sig

Daginstitutionen giver mulighed for, at børnene kan forholde

sig til mange former for indhold, der hver især kan

bidrage til, at de skaffer sig indsigt i forskellige videns- og

færdighedsområder. På trods af indholdets forskellighed er

der imidlertid et fællestræk: Indholdet skal give mulighed

for, at barnet kommer til at undre sig. Endvidere at barnet

har mulighed for at bearbejde denne undren på en alsidig

måde. Her har den skabende aktivitet med billedmageri,

teater, sang, musik og mange former for kropsudtryk en

særdeles vigtig plads.

Alle disse barndommens søgebevægelser gemmer børnene

så - som perler på snor - til brug ved en senere lejlighed.

Børnene har undret sig.

Målsætning for daginstitution og dagpleje i Gladsaxe Kommune

15


Daginstitution i Gladsaxe

på vej ind i det

nye århundrede

GLADSAXE KOMMUNE

Udgivet af Børne- og Kulturforvaltningen,

daginstitutionsafdelingen i Gladsaxe.

Hæftet kan bestilles hos daginstitutionsafdelingen,

tlf. 39 57 53 52 eller e-mail daginst@gladsaxe.dk

More magazines by this user
Similar magazines