Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

3100.dk

Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Side 19 – 22

Hornbæk Idrætsforening

I N F O R M E R E R

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 9 November 2004 • 29. årgang


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

E-mail: peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

E-mail: hatten 1@mail.dk

Kasserer

Jørn Lien, tlf.: 49 70 48 28

Sauntevej 111, 3100 Hornbæk

E-mail: revision@lien.dk

Sekretær

Lars Fisker, tlf.: 49 70 26 29

V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk

E-mail: lf@hfjensen.dk

Suppleant

Anne Marie Jørgensen

Tlf.: 49 70 28 48

Kleinsmedevej 6, 3100 Hornbæk

E-mail: mums.@stofanet.dk

– samt

Afdelingsformændene

Nye klubhus &

Hornbækhallen

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03

kontortid: hverdage kl.9-11

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Gamle klubhus

Tlf.: 49 70 27 25

Halinspektør

Stig Petersen, mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside: www.3100.dk

jb@bc-solution.dk

Redaktør:

Peter Poulsen (ansvarsh.)

Tlf.: 49 70 11 03

Redaktion:

Harry Duus, Hafnia Grafisk

Tlf.: 43 22 52 15

Paw Bak, Hafnia Grafisk

Tlf.: 43 22 52 17

Layout og tryk:

Hafnia Grafisk, 2620 Albertslund

Tlf.: 43 22 52 00

Forsidefoto af: Thomas Nielsen

Oplag: 3.920

Stof til næste nummer

senest onsdag den 24. nov.

2 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

Hornbæk Idrætsforening og pædofili-attester

Der er til stadighed stor bevågenhed og medieomtale af seksuelle overgreb

på børn og unge i bl.a. idrætsforeninger.

Hornbæk Idrætsforenings hovedbestyrelse har tidligere besluttet, at alle

afdelinger fra 1. januar 2002 skal indhente den særlige pædofili-attest i forbindelse

med alle nyansættelser af instruktører og trænere, der skal have

med børn under 15 år at gøre.

Et nyt lovforslag fra kulturminister Brian Mikkelsen (K) skal gøre det lovpligtigt

for blandt andre idrætsforeninger at indhente en såkaldt pædofili-attest

om de af deres ledere og trænere, som har direkte og længerevarende

kontakt med børn og unge under 15 år. Men lovforslaget rummer mere

hensigt end reel lovgivning om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

I sin substans vil forslaget, hvis det gennemføres, blot give de forskellige

ministerier ret til at udforme deres egne regler om foreningernes pligt til at

indhente attester fra Det Centrale Kriminalregister.

Vedtages lovforslaget, fører det dog ikke automatisk til øjeblikkelige krav

til foreningslivet om at tjekke sine ledere og træneres eventuelle domme i

kriminalregistret.

I bemærkningerne til lovforslaget noteres således at “bestemmelsen (lovforslaget)

indebærer, at der kan fastsættes nærmere regler om spørgsmålet”.

Anser et ministerium det for uhensigtsmæssigt at indføre en egentlig

pligt, kan det undlades.

Det samme gælder spørgsmålet om sanktioner over for foreninger, som

ikke ønsker at indhente attester.

Lovforslaget lægger op til, at der kan ske reduktion eller ligefrem bortfald

af offentlige tilskud – men i lovteksten noteres det blot at “der kan fastsættes

regler om at der i tilfælde af overtrædelse af reglerne, kan ske bortfald

eller reduktion af tilskuddene – i det omfang det må anses for relevant og

hensigtsmæssigt”.

Vedtages loven i den kommende folketingssamling, træder den i kraft 1.

juli 2005.

Blandt de grupper af personer som i givet fald skal tjekkes i Kriminalregistret

kan blive trænere, instruktører og holdledere i idrætsforeninger og lignende,

ledere på fodboldskoler og lignende samt personale i svømmehaller.

Derimod vil loven sandsynligvis ikke omfatte kantine- og cafeteriapersonale

i idrætshaller med videre, bestyrelsesmedlemmer, forældre der hjælper

ved en turneringsdag i klubben eller ved at køre børn til sportskampe

samt forældre, der deltager i blandt andet fodboldskoler.

Selve lovforslaget kan læses på Kulturministeriets hjemmeside på

www.kum.dk/sw15658.asp

En pædofili-attest skal ikke forveksles med en straffeattest. Pædofiliparagraffen

betyder, at alle myndigheder, institutioner, foreninger m.fl. kan

HIF-Informerer 2004

Deadlines:

December nr. Deadline onsdag den 24. november

Februar nr. Deadline onsdag den 19. januar

Marts nr. Deadline onsdag den 23. februar


kræve et specielt udtræk af Kriminalregisteret, der

udelukkende handler om overtrædelse af en række

misbrugsparagraffer i straffeloven. For at kunne

få disse oplysninger kræves to ting:

• At personen giver sin tilladelse til indhentning

af oplysningerne

• At personen har direkte kontakt med børn

under 15 år

Med indførelse af pædofili-attest i samtlige afdelinger

har Hornbæk Idrætsforening allerede i 2002

sendt et signal om, at vi vil være på vagt overfor

den risiko, der er for seksuel krænkelse af børn og

unge i en idrætsforening. Dog skal pædolifi-attesten

ikke opfattes som en fuldstændig sikring mod

overgreb af børn og unge, men medvirke til at vise,

at vi er på vagt og vil slå hårdt ned overfor eventuelle

krænkere.

DGI Årsmøde

DGI Frederiksborg Amt afholder årsmøde på Arresøhus

i St. Lyngby onsdag den 24. november

2004 kl. 18.00. Alle underafdelinger i Hornbæk

Idrætsforening, der er medlemmer af DGI, opfordres

til at deltage i årsmødet. Indbydelse til årsmødet

er udsendt direkte fra DGI.

Juletræsfest i Hallen

Hornbæk Idrætsforening afholder juletræsfest for

hele familien i Hornbæk Hallen, lørdag den 4.

december 2004 kl. 13.30-16.00.

Billetter til børnene kan købes i Super Brugsen eller

Matas i Hornbæk indtil den 1. december. For en

pris af 40 kr. pr. barn får man en godtepose og en

sodavand samt professionel børneunderholdning.

Om aftenen afholder gymnastik-, fodbold- og

håndboldafdelingen igen i år en voksen julefrokost

med stor julebuffet, musik og dans til Sunshine

Boys samt underholdning med Johnny Reimar.

Pris pr. couvert er 250 kr. og billetter kan købes i

Matas i Hornbæk.

Alle kan deltage såvel private og/eller firmaer, og

man behøver ikke at være medlem af Hornbæk

Idrætsforening.

Nærmere oplysninger om aftenfesten samt bordbestilling

kan ske ved henvendelse til Jens Ole

Berthelsen på tlf. 49 70 06 16.

Idrætsskole

For 5. gang afholdte Hornbæk Idrætsforening i

efterårsferien idrætsskole for børn i alderen 7-14

år. Idrætsskolen blev atter en kæmpe succes, hvor

100 børn, hvilket igen er rekord for deltagelse, og

15 instruktører og trænere samt ledere fik en rigtig

god, spændende og anderledes oplevelse.

Tilbagemeldingerne fra deltagerne og mange forældre

har endnu engang overbevist os om, at denne

succes er kommet for at blive, og derfor afholder

vi idrætsskolen igen for 6. gang næste år i

efterårsferien.

Der skal lyde en stor tak til alle, der på én eller anden

måde var involveret i idrætsskolen, dog skal der

lyde en særlig stor tak til Kirsten Grønlund og Ole

Raslow samt til DGI Frederiksborg Amt.

Værterordningen

Det er med stor tilfredshed, at det er lykkedes at

skaffe mange nye værter til pasning af klubhuset

og kiosken – der er nu i alt 72 frivillige værter. Jeg

vil gerne takke både nye som “gamle” værter for

den store indsats der gøres i forbindelse med pasning

af klubhuset og kiosken. Vi skal derfor fortsat

værne om vores unikke frivillige værterordning,

som er og bliver det, der holder meget af det sociale

sammenhold i gang i en forening som vores.

Vi kan dog stadig bruge flere frivillige værter, så

interesserede kan kontakte Jette Møbius på telefon

49 70 44 94 eller 49 70 27 91.

Jeg kan allerede nu oplyse at næste års værterfest

afholdes lørdag den 5. marts 2005 – nærmere om

denne fest vil blive udsendt direkte til alle værterne.

Peter Poulsen

Hovedformand

Hornbæk Idrætsforening · November 2004 3


Hovedafdelingen

4 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

JULETRÆS FEST

-for hele familien

LØRDAG DEN 4. DECEMBER 2004

KL. 13.30-16.00

i Hornbæk Hallen

PROGRAM

kl. 13.30 Juletræsfesten starter

kl. 13.45 Julemanden kommer og der

danses om juletræet

kl. 14.45 Børneunderholdning

kl. 15.30 Uddeling af godteposer og

sodavand

kl. 16.00 HIF- siger tak for i dag

og ønsker alle en glædelig jul

ENTRE:

BØRN 40 kr.

for godtepose

& sodavand

samt

underholdning

Billetter skal

købes hos Super

Brugsen eller Matas

i Hornbæk

senest den 1. dec.

Arrangør:

Hornbæk Idrætsforening

Vi siger tak til Wiibroe & SuperBrugsen i Hornbæk


Hornbæk Idrætsforening · November 2004 5


Hovedafdelingen

Idræt for sjov

Hornbæk Idrætsskole 2004

Ud fra formålet

- at give børn mulighed for at prøve kræfter med

sig selv og søge udfordringer i alternative idrætsgrene

- at give børn, der ellers ikke deltager i der etablerede

idrætsliv, mulighed for at prøve forskellige

idrætsformer af

- at give børnene gode og positive oplevelser i samvær

med kendte og fremmede børn og voksne

afholdt Hornbæk Idrætsforening i samarbejde

med DGI “Hornbæk Idrætsskole” for femte gang.

Lige meget hvor man bevægede sig hen i de første

tre dage i årets efterårsferie mødte man koncentrerede,

pjattede, trætte, årvågne, modige og

glade børn. I Hornbæk Hallen, på skolen, i

skoven, på stranden, ja selv i Helsingør

Svømmehal udfoldede de sig. 100

børn i alderen 7 til 16 år, havde

i år valgt at bruge en del

af deres efterårsferie

på at deltage i

Hilsen Fra DGI

Tak til Hornbæk idrætsforening

for, at der endnu en gang

var plads til mig som instruktør ved

Hornbæk idrætsskole. Det er en fantastisk

oplevelse at være med til en idrætsskole i et lokal

samfund, der sprudler så meget af idrætsaktiviteter.

Dejligt at være sammen med så mange engagerede

instruktører og deltagere. Utroligt at se det gå-på-mod deltagerne

lægger for dagen i så vel nye som kendte aktiviteter.

Tak til alle for nogle gode dage, håber vi ses næste år.

6 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

Majbrit Dahl

Instruktør i DGI Frederiksborg Amt

årets idrætsskole. De spillede badminton og

skumtennis, lavede hip hop, funk og breakdance,

sprang på airtrack, lærte selvforsvar og atletik,

fægtede, skød med riffel, løb på rulleskøjter i indehallen,

havde trærepelling i skoven og overnattede

i hallen. Nogle af de ældste børn havde mulighed

for (det valgte 11 modige) at overnatte i skoven i

Hornbæk Naturprojekts kåte (telt). De kæmpede

om “Det runde trofæ” i skoven, på stranden og i

hallen – og vores mål blev opfyldt! Børnene fik prøvet

kræfter. Både med sig selv, men sandelig også

i forhold til andre. De fik overskredet egne grænser,

og gav sig selv 100% i situationer, de ikke

havde drømt om. Der blev skabt nye venskaber,

og der blev grinet. Både af hinanden og dem selv.

Og vigtigst af alt: Vi oplevede alle, at idræt kan give

gode oplevelser, der sætter sig i hjerte og sjæl.

Tak til instruktører og gruppeledere for jeres dygtige

og entusiastiske indsats.

Tak til Poul Fritzen, som overraskede de unge mennesker

med bål, varm kakao m.m. i kåten. En stor

tak til Susanne Holst, som sørgede for en super

forplejning til børn og voksne og tak til alle I andre

som hjalp til på anden måde. Og endelig tak til Dan

Bolig og Nordea, for deres økonomiske støtte til

idrætsskolen.

Og til alle Jer, der har spurgt, om vi gør det igen til

næste år: Selvfølgelig! Og vi glæder os allerede!

Ole Raslow og Kirsten ( Kisser) Grønlund


9,55m 2 hytte m/45mm. vægbredde inkl. termoglas

vinduer. lagervare i Hornbæk!

Uden veranda kr. 14.995,-

Med veranda kr. 16.995,-

Vi sælger redskabsskure og gæstehytter fra 5m 2 til

80m 2 standart hytter og specialproduceret hyter.

www.danfonordic.dk

Holmegårdsvej 29B, 3100 Hornbæk · Tlf.: 49 70 48 74 – fax: 49 70 48 64 · Email: danfo@email.dk

Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

Gæstehytter

Hornbæk Idrætsforening · November 2004 7


Badminton

Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger

Tlf.: 49 70 07 73

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

e-mail: nfr@ncc.dk

Næstformand

Kjeld Hansen

Tlf.: 49 70 24 77

Jupitervej 67, 3100 Hornbæk

e-mail: keldh@mobilixnet.dk

Sekretær

Liselotte Kartman

Mobil: 28 90 69 14

Holmevænget 2C

3100 Hornbæk

e-mail: lika@buksesnedkeren.dk

Kasserer

Karin Mathiesen

Tlf.: 49 70 04 40

Havreholmvej, 3100 Hornbæk

e-mail: kasm@bgbank.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Tlf.: 49 70 01 98

Tlf.: 49 70 01 83

Holmevænget 13A

3100 Hornbæk

Suppleant

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck

Tlf.: 49 70 22 30

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

e-mail: hjb@bc-solution.dk

Seniorformand

Niels Fritzbøger

Tlf.: 49 70 07 73

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

e-mail: nfr@ncc.dk

Juniorformand

Christine Bogattke

Mobil: 22 54 43 21

Mads Holmsvej 42B

3000 Helsingør

e-mail:

bogattkeservice@mail.tele.dk

Turneringsudvalg

Jette Beck

Tlf.: 49 70 22 30

Ole Piisvej 4, 3100 Hornbæk

e-mail: jette@beck.name

8 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

Andreas og Mathildes deltagelse

i idrætsskole i Hornbæk 2004

Idrætsskole i år udspandt sig over 3 dage, hvor vi i år var helt fyldt op. Der

var i alt 100 engagerede, glade og friske børn. Slagbold var kommet på

skemaet igen i år og det var Andreas og jeg som havde fået æren af at

træne de mange aktive børn. Vi skulle så træne de mindre børn med alderen

fra 8 til 10 år. Det var alt i alt en kæmpe positiv udfordring at have med

så mange uerfarende, men alligevel gode og lærenemme børn at gøre. Jeg

vil til slut sige tak til Andreas for nogle sjove dage sammen, og til alle jer

andre ledere, instruktører og alle børnene for nogle super gode dage…

Åben U17A+B turnering i Hornbæk

Igen i år har Hornbæk badminton klub fået muligheden for at holde en stor

åben badminton turnering for Danmarks bedre ungdoms spillere. Turneringen

foregår den 13-14. november fra kl. 9. Da der kommer rigtig mange

ungdoms spillere håber vi igen i år på, at mange frivillige forældre og

børn har lyst til at komme og hjælpe med det store projekt.

Cocktailturnering

Blev afviklet lørdag den 16. oktober og det blev til en masse hyggelig badminton

for de 16 deltagere. Desværre fik vi ikke opslaget i hallen op i tide

for mandag og lørdags spillerne (der var lige noget med efterårsferie), det

må I undskylde. Arrangementet blev afsluttet med god mad og drikke i

klubhuset.

Motionistturnering

Alle fire motionist hold er godt igang og der meldes om spændende og

tætte kampe. Disse hold er på ingen måde lukkede, så har du/I lyst til at

være med så kontakt Hans Jørgen. Vi spiller i serie 3, 4 og 5, så der er til

spillere på flere niveauer.

Leje af baner

Der er stadig enkelte ledige tider onsdag aften i hallen og lørdag eftermiddag

på skolen. Hvis du søger nogen at spille med, så kontakt Margit.

Betaling

Der er desværre nogen af jer som ikke har fået betalt. Måske så I ikke opfordringen

i sidste nummer, men så er det altså NU.


Flügger farver

støtter

sporten

Malermester Flemming Larsen

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

Ndr. Strandvej 343, 3100 Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

www.flugger.dk

Hornbæk Idrætsforening · November 2004 9

0051R 03


Hornbæk bådeklub

Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Skovvænget 7

3100 Hornbæk

e-mail: leedgaard@stofanet.dk

Næstformand & Joller

Jens Kristian Pedersen

Tlf.: 49 70 09 69

Stolemagervej 12

3100 Hornbæk

e-mail:

jkp_hornbeak@hotmail.dk

Kasserer

Ann-Birthe Rasmussen

Tlf.: 49 70 29 33

Ndr. Strandvej 327

3100 Hornbæk

e-mail: ann-b@mail.dk

Sekretær/PR

Benn Bak

Tlf.: 49 70 32 64

Syrenvej 40

3100 Hornbæk

e-mail: bennbak@mail.dk

Kølbåde

Thorkil Ratzlaff

Tlf.: 49 70 14 19

Borsholmvænget 8 F

3100 Hornbæk

e-mail:

thorkilratzlaff@hotmail.com

Motorbåde

Hans Erik Nørgaard

Tlf.: 49 70 17 42

Sauntevænget 13 B

e-mail: lillinoergaard@12move.dk

Mini 12:

Ove Hansen

Tlf.: 49 70 28 14

Rødtjørnevej 6

3100 Hornbæk

e-mail: ove.el@hansen.mail.dk

klubhus & udlejning

Nis Kragelund

Tlf.: 49 70 12 76

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

3100 Hornbæk

www.hornbaekbaadeklub.dk

10 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

Nyt fra formanden

Vore både er nu taget op. Standeren er strøget. Afslutningsfester for seniorer

og minitolvere er afholdt, når du læser dette. Den kolde og mørke tid er

begyndt. Der var totalt overtegnet til afriggerfesten den 30/10, der i år var

lagt sammen med kølbådsfesten, hvorfor kølbådsmestrene blev udråbt

her. Mestre for store både blev Steen Hoffmann i Banner 34 og mester i

den lille klasse blev folkebåden ført af Jens Hagedorn. Warnø’s pokal til

den, der har repræsenteret klubben mest externt, blev overrakt til Claus

Bruun. Tillykke!!!

Der blev traditionen tro ligeledes uddelt mindre gaver til klubbens ildsjæle,

der holder hjulene igang. I år blev disse givet til Ole Lærkesen, Jesper, Herbert,

Grete Heisel, Steen og Vivi Guttknecht, Inger og Tove, Wilma og Tove,

Palle Sederberg, Lars Jensen, Ole Christoff og Freddy. Tak for hjælpen.

Som I ved har der været en del lugtgener på havnen pga. forrådnet tang,

men vi har ligeledes haft det i klubhuset den 29/9 pga. kortklubben stegte

ål i underetagen uden at tage fornødne forhåndsregler. Derfor kom der

desværre en fæl ålelugt ind til Skibshandelen. Efterfølgende klagede Skibshandelen

over dette forhold samt to yderligere forhold, hvor der dog ikke

var lavet mad, til Havnebestyrelsen. Nu er alle huller og revner i mellemvæggene

repareret, men det har medført, at vi nu har fået et pålæg af havnebestyrelsen

om foreløbig at stoppe al madlavning i køkkenet. Så hvis

man lejer klubhuset til et arrangement, må man derfor være opmærksom

på, at man kun må benytte køkkenet til at anrette maden.

Havnen er nu gået igang med at lave underterrassen hele vejen fra vor bygning

videre foran skibshandelen og op til Vestre brandvej, således at f.eks.

kørestole kan færdes i hele området i ét niveau Det laves med en flot trækant

med “hammer”, som Nordre mole, og indvendig trappe til vor underetage.

Foreningen Havnens Venner sponsorerer såvel dette arbejde, som

udbygningen af masteskuret på parkeringsområdet. Det bliver en stor forbedring

og forskønnelse af området.

William Leedgaard

Generalforsamling afholdes i klubhuset fredag den 26. November kl.

19.30. Separat indbydelse udsendes i.h.t. vedtægterne.

Julefrokost afholdes lørdag den 4. December kl 13.30. Tilmelding i

klubhuset.

Mini12 sæson 2004

Så er sæsonen slut for i år, og som sædvanlig sluttede vi af med en afriggerfest

torsdag d. 23. september.

Her deltager sejlere, medhjælpere fra “Kurbadet” samt Mini12’er afdelingen

i Hornbæk Bådeklub (de frivillige medhjælpere). Vi var 30 tilmeldte i år

– vist nok rekord og heraf var 11 sejlere. Vi kunne derfor ikke nøjes med et

langbord, men måtte derfor dække op ved flere borde i Havneforeningen.

Vi overrakte et billede (tryk lavet af Poul Fjorside) af en mini12’er til de 11

fremmødte sejlere, og vores formand Freddie fik også et billede i år.

Vi fik som sædvanlig dejlig mad fra Kurbadet – inklusive nogle rigtig flotte

islagkager til dessert. Vin, øl og vand havde Havneforeningen og Havnekio-


sken sponsoreret, så vi manglede ikke noget. Det

blev en hyggelig aften – de sidste gik hjem kl. 01.

Tak til Havneforeningen, der lægger lokaler til vores

afriggerfest hvert år.

Lidt om sejladserne i år

Vi startede sæsonen i år i maj ved at to af os var

oppe på “Kurbadet” og fortælle om mini12’er sejladserne.

Der var mødt mange patienter op for at

høre os fortælle, og spørgelysten var stor. Det er et

arrangement vi allerede nu har besluttet at gennemføre

hvert år, ca. 14 dage før vi starter med at

sejle, for det har betydet at vi fra start af havde

mange sejlere skrevet på listen til vores sejladser

hver tirsdag og torsdag.

Både, bro, redningsveste, kran, følgebåd og motor

var også klar til første sejlads, som var planlagt

til 8. juni, men efter det flotte vejr i april og maj slog

vejret om, og vi måtte aflyse næsten alle sejladser

i juni på grund af dårligt vejr.

Når det nu skulle være, så må vi sige at det var godt

at aflysningerne var først på sæsonen for der er

sket det glædelige at Bådeklubben i forbindelse

med ombygningen ved sponsorhjælp har fået

etableret en lift, så det nu er muligt for os at sidde

til aftersailing i Bådeklubben eller på terrassen i stedet

for på og omkring trappen nedenfor Bådeklubben.

Tak for det – vi har nydt det meget.

Heldigvis har vi ikke måttet aflyse flere sejladser hen

over sommeren, også selv om vi nogen gange har

konverteret dem til en udflugt med Charles (når der

ingen vind var), så hen over sæsonen vi har fået sejlet

meget inden vi stoppede den 7. september.

Der har været 12 sejlere ude fra “Kurbadet” i år.

Rigtig mange sejlere har prøvet at sejle for første

gang og de fleste fik mulighed for at sejle mere end

én gang. En eller to sejlere har sejlet med os tidligere

år og har så været så heldige at være på Kurbadet

igen, mens vi sejler.

Heldigvis har nogen af sejlerne fået så meget mod

på det at sejle, at de er ved at undersøge hvilke

klubber der har Mini12’er, så de kan komme til at

sejle, når de kommer hjem, og der er heldigvis en

del klubber der har Mini12’ere rundt om i landet.

Vi har I år fået midler fra Friluftsrådet og Coloplast,

så vi kan vedligeholde og forny materiellet, og det

er vi rigtig glade for, for både, bro, kran m.m. skal

bare være i orden når vi sejler med nybegyndere.

Nu mangler vi blot at mødes i Mini12’er afdelingen

inden generalforsamlingen i Bådeklubben i slutningen

af november. Vi skal drøfte denne sæson og

se lidt på hvad vi skal huske inden vi starter næste

sæson.

Mange hilsner og tak til alle der viser vores

arbejde interesse og støtte

De 17 frivillige fra Mini12’er afdelingen

Hornbæk Idrætsforening · November 2004 11


Fodbold

Postadresse

Hornbæk IF – fodbold

Postbox 48

3100 Hornbæk

peter.clausen@mail.tele.dk

Formand

Kaj Flyger

Ndr. Strandvej 285 B

3140 Ålsgårde

Tlf.: 49 76 39 37 – 36 14 47 51 –

29 23 47 51

k.flyger@stofanet.dk

flyger@pc.dk

Kasserer

Henrik Olsen

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

ho@helsinge-kommune.dk

Styregruppe, ungdom

Ivan S. Jensen (Formand)

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf: 49 76 50 55 – 20 80 32 00

danijos@mail.dk

Henrik Olsen (Administrator)

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

ho@helsinge-kommune.dk

Carsten Nielsen (Sportschef)

Støberens Vænge 8,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 31 13 – 40 26 67 69

carlo5b@tdcadsl.dk

Jørgen Olsen (Sportschef)

Bødkervej 2, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 21 72

Tlf. arb.: 49 28 38 81

bodkervej2@hotmail.com

12 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

Succes med to oprykninger

Seniorspillerne kan kigge tilbage på en meget flot sæson med oprykning

for begge hold. Begge hold høstede hele 50 point, og førsteholdet vandt

deres række med fem points afstand til nummer to Hillerød GI. I skrivende

stund kigges frem mod SM-kvartfinale i Asnæs og afslutningsfesten

hvor diverse hædersbevisninger skal uddeles.

Der er selvfølgelig meget mere på vores hjemmeside www.3100.dk om

den fine sæson.

Nye trænere på plads

Trænerduoen Morten Nygaard og Kim Porsgaard har udført et stort og vigtigt

arbejde i de seneste to sæsoner, men duoen stopper nu efter to sæsoner.

Ny træner for førsteholdet er John Larsen, der får Kim Porsgaard som

assistent, en stærk konstellation, som lover godt for næste sæson.

Christian Braunstein stopper også med succes, idet han afløses af Steen

Jørgensen som andetholdets træner. Christian har efter et jobskifte med

nye arbejdstider haft problemer med at følge sine tropper fast, men bl.a.

Steen Jørgensen og Peter Østbjerg har assisteret i sæsonens løb og dermed

vist en af vores styrker i Hornbæk. Der er fortsat mange strenge at

spille på, når det kniber.

Arkitekt Claus Vinderskov sponserer Hornbæk’s bedste fodbolddrenge.

Endnu et af Hornbæk IF’s fodbold hold har fået nyt H2O tøj, denne gang

er det drengene fra årgang ‘97.

Drengene var som Hornbæks eneste hold, i dette efterår placeret i

række 1 og gjorde det godt. De benyttede bl.a. andet dagen, hvor de

skulle fotograferes, til at vinde den efterfølgende tætte kamp med cifrene

6-4 i overværelse af den nye sponsor.

På billedet ses drengene med deres 3 mand store trænerteam, og

sponsor Claus Vinderskov bagest i midten.


Frank Majgaard fra HORNBÆK VVS er ikke alene sponsor for Hornbæks

juniorhold. Han er også træner for mandskabet, der i efteråret har deltaget

i en 7-mands turnering. Det kniber lidt med antallet af spillere i årgangene

88-89-90, så Frank Majgaard og Rolf Thorngaard hører gerne fra nye spillere

i disse årgange. På billedet ses holdet i det flotte tøj fra H2O, som er

skænket af HORNBÆK VVS.

Årgang ‘96 har haft en flot sæson. Billedet er fra holdets

afslutning udendørs, hvor forældre og børn spillede en

kamp. Derefter fik de deres guldmedaljer og sølvmedaljer.

De vandt deres række i SBU og blev nr. 2 i DGI 5 mands.

Holdet har klaret sig flot i år og forholdet mellem forældre,

trænere og børn er rigtig godt.

Piger

Bjørn Hoffmann

Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 07 07 – 30 70 71 36

benhoffdk@msn.com

Seniorformand

Thomas Lynge

Sauntevej 55 B, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 44 28 – 21 43 60 60

thomaslynge@mailme.dk

Sponsorer

Ivan S. Jensen

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 76 50 55 – 20 80 32 00

danijos@mail.dk

Diverse

Betina Porsgaard

Søvænget 29, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 11 78 – 49 70 45 05 –

40 72 52 55

betina.porsgaard@danbolig.dk

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 83 – 49 70 89 00 –

22 55 00 25

peter.clausen@mail.tele.dk

Fra venstre trænerne Morten Nygaard og Kim Porsgaard

samt en af sæsonens bedste spillere målmand Morten

Westergaard, der åbner champagnen efter oprykningen

kom i hus.

Hornbæk Idrætsforening · November 2004 13


Fodbold

Fordeling af træningstider indendørs

Ugedag Tidspunkt Hold/årgang

Fredag kl. 15.00 – 16,30 Årgang ’96 (Michael) - Mikroput

Kl. 16.30 – 18,00 Årgang ’94 (Carsten) - Miniput

Kl. 18.00 – 19,30 Pigeholdene (Bjørn) - Damejunior / Pige

Kl. 19.30 – 21,00 Årgang ’91 (Jørgen) - Drenge

Kl. 21.00 – 23,00 U21

Lørdag kl. 08.00 – 09.00 Oldboys

Kl. 09.00 – 10.30 Årgang ’95 (Kim) - Miniput

Kl. 10.30 – 12.00 Årgang ’93 (Steen) - Lilleput

Kl. 12.00 – 13.30 Årgang ’89 og 90 (Frank) - Junior

Kl. 13.30 – 15.00 Årgang 92 (Ulrich) Lilleput

Indendørs træningen starter fredag den 22.10.2004.

Multisalen bruges til opvarmning. Eksempelvis 1 ⁄2 time inden hallen kan

bruges.

Husk at give besked til Jørgen hvis der er dage hvor I ikke skal bruge

jeres træningstid.

Hornbæk skole

Onsdag kl. 17.00 – 18.30 Årgang ’97 (Stefan)

Fredag kl. 17.00 – 19.00 Årgang ’98 (Claus)

Lørdag kl. 10.00 – 12.00 Årgang ’99 (Peter)

Kl. 12.00 – 14.00 Årgang ’97 (Stefan)

ØLPAUSE..!

14 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

williams as

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

• Service

• Fjernvarme

• Naturgas

• Badeværelser

Firma 20 13 08 92

Privat 49 70 08 92

Fax 49 70 29 94


Gedden

Julefrokost

fredag den 26/11

Vi afholder julefrokost fredag den 26. november fra

kl. 1800 i klubhuset.

Alle medlemmer med eller uden partner er meget velkomne,

og vi satser på en glad aften, som vi er vant til.

Vi har endnu ikke fastlagt menuen, om vi selv laver mad,

eller køber udefra.

Sikkert er det dog, at drikkevarer kan købes på stedet

til vores sædvanlige konkurrencedygtige priser.

Pris pr. kuvert bliver ca. 100 kr, med forbehold for mindre

justeringer.

Tilmelding i klubhuset, til Bjørn eller formanden senest

den 12. november.

ÅBNINGSTIDER 2004 Hornbæk lystfiskerforening

GEDDEN · Klubhuset Per Bjørnsvej 20 - Kl. 19.00 til 21.30

Formanden

Ugedag Dato/måned Aktiviteter Åbnevagt Ansvarlige Lukkevagt

Mandag 1. November Støbning af pirke/blink Peter Erik Thomas R

Torsdag 4. November Blinkfremstilling og fluebinding Jacob Christoffer Børge

Mandag 8. November Træarbejde; Kopper, knive, net Peter Erik Morten

Torsdag 11. November Fluebinding Bjørn Henning Christoffer

Mandag 15. November Træarbejde; Kopper, knive, net Peter Erik Mic

Torsdag 18. November Geddeforfang Thomas R Henrik Børge

Mandag 22. November Træarbejde; Kopper, knive, net Peter Erik Henning

Onsdag 24. November Rengøring (alle, tilmelding)

Torsdag 25. November Fluebinding Christian Morten Christoffer

Mandag 29. November Træarbejde; Kopper, knive, net Peter Erik Bjørn

Torsdag 2. December Geddeforfang Jacob Christian Børge

Mandag 6. December Træarbejde; Kopper, knive, net Peter Erik Morten

Torsdag 9. December Fluebinding Thomas B.A. Christoffer Henning

Mandag 13. December Videoaften Peter Erik Bjørn

Torsdag 16. December Fluebinding Jacob Christian Christoffer

Mandag 20. December Juleafslutning Peter Erik Mic

Kontrollèr hvilke dage du har og husk at selv finde en afløser hvis du er forhindret en dag.

Christian Skands 49 70 12 27 / 22 64 08 01

Peter Hansen 49 70 16 70

Jacob Thorman 49 21 28 24 / 27 29 28 24

Børge Nilsson 49 70 11 34 / 23 41 15 74

Bjørn Andersen 49 70 13 95 / 23 23 56 77

Thomas Bjørn Andersen 49 70 35 95

Henning Blom Nielsen 49 70 15 01

Erik Ibsen 49 70 22 99

Thomas Ratzlaff 49 25 13 20 / 23 39 23 08

Henrik Willum Petersen 26 15 06 86

Mic Ogilvie Bronee 40 82 24 49

Morten Skands 22 88 05 75

Christoffer Jørgensen 49 70 20 63 / 40 45 74 94

Klubhus:

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Thomas Ratzlaff

Tlf.: 49 25 13 20

Mobil: 23 39 23 08

Lindehøj 1

3000 Helsingør

(Adm. & koordination )

T.Ratzlaff@12move.dk

Kasserer

Flemming Nielsen

Tlf.: 48 28 78 05

Kagerupvej 13

3400 Hillerød

(Økonomi)

Flemmingogbirgit@mail.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

Ll. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

(Klubhus)

Ibsenhornbk@get2net.dk

Best. medl.

Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 13 95

Mobil: 23 23 56 77

Søvænget 23

3100 Hornbæk

(Klubture)

Best. medl.

Michael Ogilvie-Bronee

Tlf.: 40 82 24 49

Per Bjørnsvej 20 kld.

3100 Hornbæk

Ogilvie@ofir.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

Tlf.: 49 70 11 34

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

Tlf.: 21 27 15 08

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

Hwp@mailtdcadsl.dk

www.3100.dk/gedden

e-mail: gedden@dk2net.dk

Hornbæk Idrætsforening · November 2004 15


Gedden

Lidt om Geddens Havørredkonkurrence

den 16/10-2004

Denne konkurrence var et nyt tiltag, og vi var lidt

spændte på om der var tilslutning. Især da nærværende

blad kludrede i det, og Mic’s flotte “plakat”

var fuldstændigt ulæselig.

Men otte mand (seniorer) fandt dog vej til klubhuset

lørdag morgen kl. 5.30-6.00, og meldte sig til.

Desværre var der ingen juniorer blandt de tilmeldte,

men det skyldes måske det tidlige tidspunkt!

Vejret så fint ud, med en behersket vind fra øst, så

vi fordelte os hurtigt på Tangvejene og ved Plantagen,

hvor vi i ro og mag kunne pakke ud, og være

klar, når det lysnede.

Netop oktober måned kan byde på super havørredfiskeri,

med store nougat-farvede fisk og skinnende

sølvblanke “overspringere”, så forventningerne

var naturligvis høje. De store fangster udeblev

dog, og på nær tre undermålere, samt et antal

Havtur på Øresund

Vi tager på Øresund lørdag den 27. november

med det gode skib Beluga Most.

Der er mødetid kl. 12.15 på Helsingør Nordhavn

ved skibet og fisketuren foregår i tidsrummet kl.

12.30-17.30.

Mødetiden skal overholdes, da vi sejler præcis

kl. 12.30.

Turen er en del af klubmesterskabet.

Beluga Most er en god mellemstor kutter og vores

skipper hedder Viggo.

Put & Take søndag den 21. november

Turen går formentlig også denne gang til Lynge,

hvor vi tidligere har haft rimelige resultater.

Søen er ca. 6 ha, og der er gode muligheder for at

fiske hele vejen rundt.

Bedst fangende er spinnere, blink, flue samt diverse

power-baits.

Den optimale spinneudrustning udgøres af en ca.

9 fods stang med kastevægt 10-25 gram.

Juniorer og børn fisker gratis.

Seniorer og pensionister 100,-

16 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

fejlkrogede tobiser, kunne Bjørn Andersen som

den eneste indveje en præmiegivende fisk på 44

cm og 0,850 kg. Det var jo nok ikke Bjørns største

fisk nogensinde, men altså nok til at indbringe ham

en lækker Kinetic spinnestang. Den gav samtidigt

25 point i klubmesterskabet.

Det kan undre at vi ikke fik flere fisk. Som nævnt

var der masser af tobiser og anden småkravl i vandet,

men måske kan østenvinden være en del af

forklaringen. Da vinden løjede lidt af kort før konkurrencens

ophør, havde bl.a. Mic oplevet mere liv

(havørreder!) i vandet.

Alle deltagende synes dog at arrangementet havde

været en succes, så denne konkurrence vil

formentlig blive gentaget til næste år, dog med

nogle ændringer omkring klokkeslæt m.v., som

det blev foreslået af de tilstedeværende.

Flemming

Der er plads til 10 seniorer og 10 børn/juniorer.

Det er højsæson for sild- og torskefiskeri, og der er

også mulighed for havørred, hornfisk og makrel.

Pris 100,- for seniorer og gratis for børn og juniorer.

Tilmelding til Bjørn senest den 22. november på

tlf: 49 70 13 95 / 23 23 56 77

Vi mødes ved Geddens klubhus kl. 6.30 og er

hjemme ca. kl. 14.30.

Mødetiden er SHARP.

Knæk & Bræk

Bjørn

Chauffører er velkomne, da vi før har været i bekneb.

Klubben betaler benzinen.

Tilmelding til Formanden senest søndag 7/11.

Mvh Formanden


Geddetur til Teglstrup Hegn

Vi har helt eksklusivt fået lov til at komme og fiske

gedder i Sorte og Klare sø beliggende i Teglstrup

Hegn.

Søerne holder en god geddebestand, og der er

mulighed for gedder over 10 kg.

Fiskene lever godt af ørredudsætningerne i søen,

så vi må fange så mange gedder som muligt, og

denne dag er det helt i orden at tage fisk med sig

hjem til gryden.

Det siger sig selv at vi ikke må fiske efter ørrederne

i søen.

Levende agn er ikke tilladt, men sild og skaller, som

har været en tur i fryseren er i orden. Ellers foregår

fiskeriet med kunstagn i geddestørrelse. Fiskeri

med små agn vil ikke blive tolereret denne dag af

hensyn til ørredbestanden.

Tyvfiskeri i Hornbæk

Torsdag den 14. oktober blev der gjort et kedeligt

fund i søens sydlige ende.

En ukendt gerningsmand havde fra en bro spændt

en lang ruse ud i søen.

Den strakte sig ca. 50 meter ud i søen og havde

flere ledegarn og fire ruser.

Rusen blev trukket på land og i ledegarnene hang

ca. 10 skaller, to aborrer og en frø.

Alle var de døde eller så tilskadekomne, at de

måtte aflives med det samme.

Rusen er tydeligvis sat af en person med adgang

til båd, og den var godt skjult, da den var bundet

fast til broen helt nede ved bunden.

Rusen var således også en plage for lystfiskerne,

da der sad to spinnere i den, med skuffede lystfiskere

med knækkede liner til følge.

Det er svært at finde ord for sådan et fjols, som kan

finde på sådan noget.

En ting er i efterårsferien at spænde en 50 meter

lang forhindring ud i søen på en af de mest benyttede

pladser.

En anden er, at rusen ikke var efterset i flere dage

og fiskene fanget i garnene, således led unødigt.

Alle ørreder skal genudsættes og må ikke hjemtages,

uanset tilstand.

Vi mødes Lørdag den 11. december kl. 8.00 på

p-pladsen ved søerne på Esrumvej.

Det er den første p-plads på højre hånd på vej fra

Helsingør.

Der er en rask gåtur på 10 minutter ned til søerne,

så pak ikke mere end hvad du kan bære.

Fiskeriet er gratis for alle medlemmer, og der er

ingen tilmelding.

Vi fisker som nævnt fra ca. kl. 8.00 og til vi ikke orker

mere.

Knæk & bræk

Formanden

Udlægning af ruser i Hornbæk sø er en overtrædelse

af de lokale bestemmelser for søen samt

ferskvandsfiskerilovgivningen og straffes med

bøde samt konfiskation af redskaber.

I dette tilfælde endte rusen på Skibstrup Losseplads

i småt brændbart.

Formanden

Hornbæk Idrætsforening · Oktober 2004 17


Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

49 70 25 48

Mad ud af huset / Seher’s just the best…!

Kim Lykkegaard

Bygningskonstruktør

Rådgivning · Renovering

Om- og tilbygninger · Byggestyring

Døre og vinduer

Holmegårdsvej 3 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk

DYHL ELECTRIC

• Lys

• Kraft

• EDB

• Nybygning/ombygning

HORNBÆK

49261563 - 2711 7700

KØRESKOLE

Små hold

DVD undervisningsudstyr

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23

Kirsten Stilling

Lodsensvej 5

3100 Hornbæk

www.hornbaekkoereskole.dk

Medlem af DKU


NYTHornbæk

Kirke & Sogn

FRA

Gudstjenester

Gudstjenester i Hornbæk kirke

14. november. 23. s. e. trin. Kl.10. Kristian Hein

21. november. Sidste søndag i kirkeåret kl. 10.

Bodil Olesen

28. november. 1. s. i advent. Kl. 10. Kristian Hein

Kl. 14. 30. Kristian Hein. Børnegudstjeneste.

5. december. 2. s. i advent. Kl. 10. Bodil Olesen

12. december. 3. s. i advent. Kl. 10. Bodil Olesen

19. december. 4. s. i advent. Kl. 10. Kristian Hein

Gudstjeneste på Bøgehøjgård

Torsdag den 2. december kl. 14.30 i pejsestuen.

Bibeltime på Bøgehøjgård

Torsdag den 18. november kl. 14 er der bibeltime

i pejsestuen på Bøgehøjgård ved Bodil Olesen.

Syng min salme

Tirsdag den 30. november kl. 19.30 begynder vi,

traditionen tro, adventstiden med arrangementet

“Syng min julesalme”. Igen i år har vi inviteret forskellige

personer, som er kendt fra byens forenings

– og forretningsliv, til at komme og præsentere os

for deres yndlingsjulesalme. Hornbækkoret medvirker

dels som forsangere til fællessangen, dels

med nogle numre fra årets julerepertoire.

Kirkebil kan bestilles hos kordegnen.

Børnegudstjeneste 1. søndag i advent

Igen i år har kirken i samarbejde med Handelsstandsforeningen

arrangeret et eftermiddagsprogram,

som indledes med en gudstjeneste for børn

Menighedsrådsvalg 2004

Som man har kunnet læse i dagspressen, er også

Hornbæk Sogn kommet på plads med det nye

menighedsråd.

Mange af de “gamle” medlemmer ønskede ikke at

genopstille, så derfor skulle vi bruge i alt ni nye

medlemmer.

I vilkårlig rækkefølge følger hermed navnene på

disse nye medlemmer samt fire stedfortrædere:

Jens-Ole Andersen, Susanne Wagner Sødring,

Sine Bayard, Søren Friis, Henrik Kert Jensen, Lis

Anne Hammershøj, Mogens Hansen, Ragnhild

Petersen og Dorthe Krog. Som stedfortrædere i

som optakt til festlighederne på torvet senere på

eftermiddagen. Nærmere oplysninger i dagspressen.

Gudstjenesten begynder kl. 14.30 og varer en

god halv times tid.

Julemøde for sognets ældre

Årets julemøde for sognets ældre, herunder beboerne

på Bøgehøjgård, finder i år sted torsdag den

9. december kl. 14-16 i sognehuset. Programmet

er ganske traditionelt og består af et let traktement

med æbleskiver m.m samt musikalsk underholdning

og fællessang.

Der kan bestilles kirkebil hos kordegnen senest tirsdag

den 7. december kl. 12.

Fredagstræf

Af forskellige tekniske grunde er “Fredagstræf”

indtil videre flyttet til konfirmandstuen i præstegården.Undtaget

er julefrokosten d.10.december.

Program

Fredag den 12.november kl.14:Dagmar Rasmussen,

tidligere Det kriminalpræventive råd: Offer

møder gerningsmand.

Fredag den 26. november kl. 14: Jytte Dreyer:

Livsglædens nødvendighed.

Julefrokost fredag den 10. december kl 13. NB. I

sognehuset. Tilmelding til Ruth Svensson, tlf.:

49 70 06 69 senest den 26. november.

Træffetid for sogneassistent

Lene Persson

Fredag 17 – 18 i sognehuset, Kirkestien 1.

Træffes også på mobilnr. 20 32 17 60.

det kommende menighedsråd har følgende meldt

sig: Niels Rosenkjær, Aase Kjær, Flemming

Secher og Thomas Møllehave. Kun Erik Helmer

Petersen og undertegnede fra det siddende råd

ønskede at fortsætte.

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle afgående

medlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde

og udtrykke ønsket om, at dette samarbejde

vil kunne overføres til det nye råd, som jeg ser

frem til at kunne byde velkommen i starten af det

nye kirkeår.

På vegne af Hornbæk menighedsråd

Jytte Berthelsen

Hornbæk Idrætsforening · November 2004 19


Katekismusklummen

Fadervor – bøn 6:

Led os ikke ind i fristelse

Gudsbilledet

Fadervors 6. bøn er en af de sværeste og mest

kontroversielle bønner overhovedet. For at nå til

bunds i bønnen, er det nødvendigt at beskæftige

sig med gudsforståelsen, som mange nok vil studse

over. Det gammeltestamentlige gudsbegreb

ligger sikkert dybt i mange mennesker. Hvilket

afføder spørgsmål som: Kan Gud virkelig finde

på at friste mennesker med det formål at få dem

til at falde? Andre hævde, at den Gud, de fleste

tror på eller helst vil tro på, er sådan en venlig og

forstående Gud. Ifølge fortællingerne fra Bibelen

er Gud meget større, end mennesker – langt større,

end mennesker kan forstå,

og måske ikke helt så tandløs

og venlig som man kunne

ønske sig. Man kan jo tænke på

temaet fra Jobs bog som illustration

herpå. Under alle omstændigheder

ligger det klart,

at gudsbegrebet er et differentieret

begreb og noget, som

udvikler sig løbende med skiftende

tider og personlige erfaringer.

Magtens fristelse

Fristelse kan være et tilbud om

magt. Som det illustreres ved

hver eneste TV-avis, f.eks. falder

man for en fristelse, opnår

man noget, man gerne vil have.

Men det kan koste at få det.

Det kan have omkostninger for

én selv – hvis man f.eks. tager

anabolske steroider for at opnå

større muskler, koster det i form af dårligt helbred

senere i livet. Og det kan have omkostninger for

ens omgivelser – hvis man f.eks. arbejder alt for

meget for at opnå position og status, kan det koste

forholdet til ens børn og ægtefælle.

“Store og små synder?”

Man kan overveje,om der findes“store”og“små”

synder? Der er forskel på den dybe anfægtelse,

20 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

“Det vil sige: Gud frister vel

ingen; men vi beder i denne

bøn, at Gud vil vogte og bevare

os, for at Djævelen, verden og

vort kød ikke skal bedrage os

og forføre os til vantro,

fortvivlelse og anden stor skam

og last, og at vi, dersom vi

således angribes, dog til sidst

må vinde og beholde sejren.”

Og videre: “Vi kan her i verden

ikke undgå fristelser; vort liv

må derfor være en strid; men vi

beder Gud om, at han vil styrke

os i vor svaghed, så vi kan

sejre i striden.”

som fører til gudsfornægtelse, den synd, der

består i at vælge sig selv og egoismen og de mere

konkrete synder. I Bibelen tales der om synder,

der skal tilgives og synder, der ikke skal – synden

mod Helligånden (Matt, 12, 32), som kan defineres

som mangel på tro. I kirkehistorien møder man

de såkaldte dødssynder, som er: hovmod, misundelse,

vrede, dovenskab, gerrighed, frådseri og

utugt.

De fleste har nok stiftet bekendtskab med dødssynderne.

Enten i form af filmen “Seven”, eller i

en mere “ufarlig” udgave, f.eks. i form af isserien,

som blev introduceret en sommer under dødssyndernes

navne. Og hvad er det, der sker, når

f.eks. dødssynder lanceres på den måde? Deres

alvor reduceres. Når dødssynder “bare” er noget,

man spiser, kan de vel ikke være så farlige endda,

kan de? Vi ved jo i forvejen godt, at alt det, der

frister, enten er forbudt, farligt eller fedende! Isproducenten

signalerer, ved at

bruge både ordet “fristelse” og

betegnelserne for dødssynderne

om isene, at her er tale om et

produkt, som er noget ud over

det sædvanlige. Og gør derved

brug af den lov, der gør det forbudte

attraktivt – jf. 1. Mosebog

kap. 3!

Faktisk kan man sige, at det i

visse tilfælde er lykkedes mennesket

at gøre en dyd ud af de

gamle dødssynder, som biskop

Jan Lindhardt illustrerer det så

glimrende i bogen “De syv

dødssynder”.

Som eksempel kan nævnes argumentationen

for, at stolthed,

som tidligere ansås for at være

en dødssynd, nutildags kan

anses for at være et gode. Der

tales om faglig stolthed, professionel

stolthed osv. Og der fokuseres i den forbindelse

meget ensidigt på individet.

Et andet eksempel er vrede, som en gang ansås for

at være en synd, men som nu ofte anses for at være

nødvendig for den enkeltes selvudfoldelse. Det er

sundt for et menneske at kunne komme af med

sin vrede, lyder argumentationen nu.

Med andre ord: dødssynder er ikke, hvad de har

været.

Luther om Fadervors 6. bøn.


Fristelse = prøvelse

Teologisk byder fristelsesmotivet på store vanskeligheder.

Læser man 1. Mosebog kap. 3, er det

djævelen, der frister. Læser man beretningen om

Jesu fristelse i ørkenen, som er en indledning til

hans virke, kan der godt opstå tvivl om, hvorvidt

det kun er djævelen, der er på spil eller om Jesu

fristelse er en måde at prøve Jesus på inden han

begynder sit virke. For i ordet “fristelse” kan der

også ligge betydningen “sætte på prøve”. Hvis

Gud kan finde på at sætte mennesket på prøve,

som han gjorde det med Job, er han så ikke “en

ond Gud”? Under alle omstændigheder kan det

være særdeles vanskeligt at gennemskue meningen

med de prøvelser, nogle mennesker udsættes

for. Ikke desto mindre kunne noget tyde på at

begrebet fristelse også kan dreje sig om noget

indre i modsætning til de mere tydelige ydre prøvelser.

Betydningen af selve ordet “prøvelse” er

ikke entydig. En prøvelse behøver ikke at forstås

som noget negativt – man kan komme stærkere ud

efter en prøvelse. Et eksempel fra Bibelen kunne

netop – hvis man ikke er bange for at der kan laves

direkte sammenligninger mellem Jesus og det

enkelte menneske – være Jesu fristelse i ørkenen

eller fristelsen, som der gives udtryk for i bønnen

i Getsemane have om at slippe for døden.

Værd at pointere er også, at der er visse hændelser,

som ofte af den enkelte opleves som prøvelser,

som alligevel er fælles for alle. Eksempelvis er

det at miste en ægtefælle på en og samme tid noget

dybt personligt og et vilkår, som er fælles for halvdelen

af menneskeheden – mindst. Oplevelsen af

sådan et tab fører let til fristelsen til at falde i et

sort hul, og mange gør det også. Men det kan faktisk

lade sig gøre at undlade at falde for fristelsen.

Det er en udfordring at lade være, at vælge livet,

“tage parti for livet” i stedet for at lade sig falde.

Det er måske det, der menes med ordlyden i den

gamle kirkebøn, hvor det hedder: “stå os alle bi i

fristelsens time”.

Endelig kan ordene “At falde i fristelse” indeholde

betydningen “at blive ledt vild”. Man kan tænke

på såvel frelsestilbud af religiøs art som mere konkrete

fristelser til at blive frelst fra en miserabel tilværelse

(slankekure, forøgelse af ens intelligens

eller barm m.m).

Bodil Olesen

Om fristelse

Hvad sagde man om fristelse

på Jesu tid?

Salmernes bog

11.4:“Herrens trone er i himlen.Hans øjne iagttager,

hans blik prøver menneskene. Herren prøver

retfærdige og uretfærdige.”

119, 10 – 11: “Af hele mit hjerte søger jeg dig,

led mig ikke vild fra dine befalinger. Jeg gemmer

dit ord i mit hjerte for ikke at synde mod dig.”

Det nye testamente

“Tag Guds fulde rustning på, for at I må kunne

stå imod på den onde dag og holde stand efter at

have besejret alt.” (Ef. 6, 13)

“Våg og bed, for at I ikke skal falde i fristelse!

Ånden er villig, men kødet er skrøbeligt.” (Matt.

26, 41)

Salmebogen

DDS 336: “Vor Gud han er så fast en borg”.

(Udtrykker tillid til Guds hjælp i fristelser)

DDS 644: “Aldrig er jeg uden våde”. (Dobbeltheden

i altid at være fristet og altid at være

under Guds omsorg)

DDS 784: “Altid frejdig”. (Her tænkes på

betydningen: lede vild. Er der veje, Gud ikke

tør kende?)

DDS 634: “Du ved det nok,mit hjerte”.(Kampen

mod det onde)

Hornbæk Idrætsforening · November 2004 21


Praktisk Information

Sognepræst, kbf.

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A, 3100 Hornbæk.

Træffes i Hornbæk Præstegård kl. 11-12 tirsdag

til fredag samt torsdag kl.17-18.

Tlf. 49 70 00 35.

Sognepræst

Kristian Hein.Træffes på kontoret Orøvej 24,

3140 Ålsgårde.Tirsdag, onsdag og fredag

kl. 10-11 samt torsdag kl. 16-18.

Tlf. 49 70 71 65.

Kordegn

Helle Winter, kontor Kirkestien 1,

3100 Hornbæk.Træffes mandag-fredag

kl. 10-13, samt torsdag kl. 16-18.

Tlf. 49 76 19 60.

Organist

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 75 04 00.

Kirkesanger

Jannie Høeg, Marienlyst Allé 17 C,

3000 Helsingør.Tlf. 49 21 96 73.

Kirketjener

Lone Bregning, Solhøj 1, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 06 83.

Kirkegårdsleder

Lars Christensen.Træffes mandag til fredag på

kirkegårdskontoret på den nye kirkegård.

Tlf. 49 70 11 42.

Træffetid: kl. 11-12

Menighedsrådet

Formand

Jytte Berthelsen, Bøgevej 56, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 04 31.

Kirkeværge

Lars Dahl, Søvænget 1 B, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 49 02.

Gaver til kirkebladet modtages med tak:

Giro 5188733.

22 Hornbæk Idrætsforening · Oktober 2004

Praktiske oplysninger

Fødsler

skal registreres i det sogn, hvor moderen bor,

d.v.s. at alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold,

skal anmelde fødslen til kordegnen inden to

hverdage.

Forældreanmeldelsen, som af jordemoderen

bliver udleveret ved fødslen, skal i udfyldt stand

afleveres til kordegnen inden to hverdage.

Evt. vielsesattest eller ansvars- og omsorgserklæring

medbringes.

Navngivning ved dåb

Sker efter henvendelse til præsten i det sogn,

hvor dåben skal finde sted.

Oplysninger om navne og adresser på tre til fem

dåbsvidner (barnets faddere), sendes til kordegnen

Navngivning uden dåb

Sker at ved den/de, der har forældremyndigheden

henvender sig til kordegnen og udfylder

en særlig formular.

Husk, at ifølge navneloven skal barnet have et

navn inden seks måneder efter fødslen.

Vielse

Man henvender sig først til vielseskontoret i brudens

bopælskommune, hvor man får udstedt en

prøvelsesattest.

Man aftaler vielsens dato og tid med præsten.

Begravelse

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt

Begravelsesforretning/bedemand.

Dødsfald i Hornbæk sogn anmeldes til kordegnen,

også selvom begravelsen skal foregå

andetsteds.


Helsingør

svømmehal

Offentlige tider:

Mandag 14.30-22.00 Tirsdag 08.00-17.00

Onsdag 13.00-22.00 Torsdag 14.00-17.00

Fredag 08.00-17.00 lør.-søn. 09.00-16.00

Motionssvømning:

Mandag til og med fredag 06.30-08.00

Samt onsdag 20.00-22.00

Sol, massage , velvære, leg

og hygge for familien

i Helsingør svømmehal.

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk

Tømrer- og Snedkerfirmaet

FRITZEN

Ole Piisvej 1B

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 02 04

Fax: 49 70 41 04

Tømrerfirmaet

Ole Føge Jensen

Hornbæk

49 70 32 37 • 28 11 30 40

Fax 49 70 30 74

Engholmvej 3 • Box 43 • ole@foge.dk

Døre · vinduer · Tagrenovering

Salg og rådgivning af:

DanBolig

– samarbejder med Unibank

Vi har altid

mange

bolde

i luften!

Ndr. Strandvej 341 B

3100 Hornbæk

Telefon 49 70 45 05

Fax 49 70 32 06

E-mail: Info@hornbaeck.danbolig.dk

DanBolig - Hornbæk

Kvistgaard Tæppemarked

Kongevejen 322

3490 Kvistgård

Tlf. 49 13 94 94

Inspiration til gulve


Golf

Hornbæk Golfklub

Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 75 95 70

Fax: 49 75 95 71

E-mail: hgolf@worldonline.dk

Sekretariat

Forretningsfører: Steen Andersen

Sekretær: Birgit Aaholm

Web-adresse

www.hornbaekgolf.dk

Greenkeeper

Louis Jakobsen

Tlf.: 49 75 95 74

Restaurantchef

Susanne Falkenberg

Tlf.: 49 75 95 78

Shoppen

Tlf.: 49 75 95 72

Formand:

Niels Erik Clausen

Tlf.: 20 11 72 35

clausen@postkasse.com

Næstformand:

Kim Parsberg Jakobsen

Regel- og handicapudvalget.

Edb-ansvarlig.

Web-master.

Tlf.: 60 76 55 15

kpj@post.tele.dk

Kasserer:

Alice Nielsen

Tlf.: 49 70 82 68

altani@tele.dk

Baneudvalget:

Jørgen Jensen

Tlf.: 49 70 30 58 / 46 30 01 43

jj@jjstenoggrus.dk

Begyndere og Juniorer:

Flemming Andersen

Tlf.: 49 70 26 48

sufle8@tiscali.dk

24 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

Hornbæk Juniorcup 2004

Så er vi færdige med Hornbæk Juniorcup 2004. Vi har afviklet seks turneringer

siden april måned. Der er blevet spillet ni eller 18 huller og stillingen

har skiftet meget gennem året, så afgørelsen faldt først i den sidste turnering.

Resultatet blev:

1. Anton Douglas Nielsen, 2. Viktor Wall-Gremstrup, 3. Frederik Dyngbo

Samlet har 11 forskellige spillere deltaget i turneringen, der er blevet afviklet

den fjerde fredag i hver måned. Vi har haft nogle hyggelige runder, og

der har været flere handicap nedskrivninger undervejs. Den samlede resultatliste

kan ses på vores hjemmeside på www. hornbaekgolf.dk

Turneringsledelsen ser frem til Hornbæk Juniorcup 2005.

Sponsoren af årets juniorspiller

murermester P. E. Larsen, her fotograferet

under seniorafslutningen.

…også overskud fra Seniorklubben

går til juniorarbejde

Ved den årlige og vanen tro festlige seniorafslutning,

der blev afholdt mandag den 4.

oktober, overrakte Kalle årets overskud på kr.

8.000,- til ungdomsarbejdet (bl.a. til den

omtalte efterårslejr). Flemming Andersen fra

Juniorudvalget tog imod pengene, og fortalte

lidt om arbejdet i ungdomsafdelingen.

Vores suverænt dygtige leder af seniorerne

K. A. Søgaard (Kalle) havde sørget for: rigtig

seniormad (med mandelgaver), masser af

præmier, ‘takkegaver’ til pigerne i køkken og

bar og Lisbeth fra Shoppen, og som sæd-

Efterårslejr for juniorerne

30 unge mennesker deltog i efterårsferien

i tre dages koncentreret golf under ledelse

af Ulrik og frivillige hjælpere blandt forældre

og medlemmer. De tre dage sluttede

med præmieoverrækkelser til de unge

mennesker, og P. E. Larsen, murermester

overrakte vanen tro en check til indkøb i

Shoppen til årets juniorspiller, som i år blev

Emil Meulengracht.

Formand for juniorerne Flemming Andersen

modtog i forbindelse med efterårslejren

en check fra ‘Lochers Piger’ på kr.

1.500,- . og…

Ildsjælen i seniorafdelingen

K.A. Søgaard.

vanligt gav Kalle også et par vovede historier. Som tak til Kalle og hans

kone Kirsten, som er hans/seniorernes bogholder og kasserer, overrakte

Alice blomster og rødvin på vegne af alle seniorerne.

Sponsorturnering

Årets Sponsorturnering blev med højt humør afviklet fredag den 1. oktober.

Der blev spillet Texas Scramble, og der var vanen tro tæt kamp om

placeringerne, som blev:

1. Morten Ewald, Tina Ewald, Henrik Haustrup, Nikolai Frederiksen 59 (37)

2. Anette Torbensen, Finn Nielsen, Bo Johansen, Mikael Sørensen 59 (39)


3. Jørgen Jensen, Torben Pedersen, Claus Meulengracht, Kristina Grumstrup

60 (38)

4. Kristoffer Beck, Hans Jørgen Beck, Bøje Larsen, Peter Anderskou 60 (39)

Takketurnering

Takketurneringen blev afholdt søndag den 10. oktober 2004 i det flotteste

efterårsvejr. Resultatet af turneringen, der blev afviklet som scotch-twosome

(stableford), kan ses herunder. Endnu engang tak til alle der i årets løb

har givet en hånd med til at få klubben til at fungere så godt.

1. Jacob Martin Jørgensen og Jens Linnemann 38 point (19)

2. Ann Nielsen og Jens Peter Nielsen 38 point (15)

3. Elene Kofod og Hans Chr. Lund 37 point

4. Birgit Aaholm og Niels Schibbye 35 point

Nærmest pinden:

Hul 4: Finn Reinstrup

Hul 6: Niels Schibbye

Hul 14: Tage Nielsen

Hul 17: Preben Bigum

Længste drive, hul 15:

Damer: Ida Jensen

Herrer: Ove Nielsen

Efterlysning

Hornbæk Golfklubs Eliteteam søger et lokale til træning gennem vinteren.

Vi er 10-15 spillere og vi leder efter en lade, lagerbygning, fabriksbygning

eller lignende, hvor vi kan lægge måtter ud og ophænge et net.

Vi skal bruge et rum med en loftshøjde på ikke under fire meter og uden

nedhængende lamper. Vi vil meget gerne have plads til fire måtter (ca. 10

meter), men har kun brug for en dybde på fire-fem meter til nettet. Lokalet

behøves ikke at være fint, tæt eller opvarmet, men vi skal have mulighed

for eventuelt at sætte ekstra lys op. Vi forventer at skulle bruge lokalet 2-3

gange om ugen på både hverdage (aften) og weekends og det ville være

en fordel om vi kan komme og gå uafhængigt af ejeren. Vi vil naturligvis

selv sørge for at klargøre rummet, hvis det er nødvendigt. Vi har som

udgangspunkt ikke mulighed for at betale dig husleje, men vil naturligvis

betale for forbrug af strøm og evt. vand. Vi håber at lokalet findes et sted i

Nordsjælland eller den nordlige del af København. Har du lokalet eller kender

du til et egnet lokale så hører vi meget gerne fra dig.

Eliteudvalget, Jens P. Nielsen

Banen

Der vil i den nærmeste fremtid (måske er det allerede sket, når disse linier

læses) blive plantet ca. 30 stk. tre-fire meter høje løvtræer mellem fairways

på 7. og 8. hul. Med plantningen af så store træer, skulle det gå hurtigt med

at få et smukt ’skel’ mellem de to huller, der kan ’trække’ spillet mere ind

mod midten af fairways.

Bestyrelsen har fået mange gode tilkendegivelser fra medlemmerne vedr.

forslaget til forbedringer på banen. Disse vil, sammen med hele oplægget,

blive behandlet i bestyrelsen i den kommende tid.

Turneringsudvalget:

Marianne Schubert

Tlf.: 45 80 30 09

msc@datea.dk

Presse og Information:

Henning Andersen

Tlf.: 49 70 24 74/

46 30 01 40

klogha@post.tele.dk

Bygningsudvalget:

Thomas Jørgensen

Tlf.: 49 70 01 57

mt@mtbyg.dk

Eliteudvalget:

Michael Kramer

Tlf.: 44 65 12 18

elite@sport.dk

Hornbæk Idrætsforening · November 2004 25


Gymnastik

Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 11 03

Kasserer

Sussie Outzen

Tlf. 49 70 19 67

Sekretær

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

Bestyrelsesmedlem

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Bestyrelsesmedlem

Malene Ølbye

Tlf. 49 75 17 10

Bestyrelsesmedlem

Ulla Larsen

Tlf. 49 70 06 36

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 49 70 01 61

26 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

Stavgang/Undervisning og Træning

– Nu også hos Gang & Løb

Så er klubben parat med en uddannet instruktør og alle – også ikke-medlemmer

– er velkommen.

Mandag den 15. november kl. 14.00

vil der være undervisning v/Hornbækhallen.

Fremover hedder det:

Mandage kl. 14.00 undervisning/træning.

Lørdage kl. 9.00 også undervisning, men kun efter forudgående aftale med

instruktøren.

Torsdage kl. 14.00 bliver der trænet/motioneret.

Er du indehaver af stave så medbring disse, ellers har vi stave du kan

prøve.

Hør mere om denne motionsform, som er blevet så populær og kan dyrkes

af næsten alle og som er lige så effektiv som skånsom, når du har lært

det. Tempoet bestemmer du selv.

Henvendelse til instruktør Henriette Bang tlf. 49 70 13 00 el. til Hanne G.J.

tlf. 49 70 01 61.

Sidste nyt om træningstider hos Gang & Løb

Gangerne: Tirsdage kl. 15.00 og torsdage kl. 14.00

Stavgang: Torsdage kl. 14.00 samt pt. mandage kl. 14.00

Løberne: Søndage kl. 8.30

Torsdage kl. 16.30

Tirsdage kun efter aftale

Træder i kraft fra uge 43, men hold øje med opslagstavlen i Hallen.

Henvendelse ang.:

Gang: Hanne K. tlf,: 49 70 08 57.

Løb: Hanne G. tlf.: 49 70 01 61

Kontingent for sæsonen 2004/2005

Hvis du endnu ikke har betalt kontingent for denne sæson, så er det en

god idé at betale det nu.

Vi sender rykkere ud ultimo november til de der ikke har betalt kontingent

og opkrævningen bliver pålagt et gebyr på kr. 50,00.

Hilsen

Gymnastikafdelingen


Samtlige medlemmer af Gang & Løb!

JULEKALAS

Torsdag, den 2. december kl. 18.30

i Hornbækhallen

Vi skal hygge, spise, spille, grine osv. Husk en

pænt indpakket gave til ca. 25 kr.

Ellers gør vi som vi plejer.

OBS! Tilmeld dig på listen på opslagstavlen i

hallen eller pr. tlf.: 49 70 01 61.

Gangere som løbere – lad os gentage succesen

fra tidligere år!

På gensyn! 2 x Hanne

Fællestræning med julehygge

i Hornbæk Hallen onsdag den 8. december 2004 kl. 18.00

for alle voksne medlemmer i gymnastikafdelingen. Vi starter

med en time til halvanden i hallen med bevægelse og leg.

Flere af vore dygtige instruktører har sammensat et varieret

og underholdende program.

Efter bad og omklædning spiser vi lidt lækker (!!!) mad, hygger,

konkurrerer m.m. i klublokalet.

Pris for at deltage er kr. 70,00. Øl/vin og vand kan købes.

Tilmeldingssedler, som fås på holdet fra uge 45, afleveres

sammen med betaling til din instruktør eller én fra bestyrelsen

senest den 27. november 2004.

Hornbæk Idrætsforening · November 2004 27


Hornbæk Scenen

Formand

Jacob Scheel

Tlf.: 40 91 99 58

E-mail: scheel_@hotmail.com

Kasserer

Lars Hermansen

Tlf.: 28 69 75 80

E-mail:

larshermansen9999@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Lene Johansson

Tlf.: 49 71 10 22

E-mail: Lene.Johansson@mail.dk

Lisbeth Skyhøj

Bjarkesvej 1.B, 1.tv.

Tlf.: 49 13 58 60

E-mail: skyhig@mail.tele.dk

Annette Hansen

Tlf.: 49 70 18 84

E-mail: ah@falkgeo.dk

28 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

En ren fornøjelse!!!

Det er slut for denne gang med musik og med sang. Sådan lød noget af

teksten til afslutningssangen på HornbækScenen revy “Storvask for åbent

tæppe”. Slut for denne gang. Men bare rolig, der ligger allerede nu planer

for næste år.

Storvask for åbent tæppe blev opført på det skønne Hotel Hornbækhus

med premiere torsdag den 14. oktober og blev spillet fredag den 15., lørdag

den 16. og sidste dag søndag den 17. oktober.

Man kan vist rolig sige at det blev et tilløbsstykke, udsolgt alle dage, hvor

godt og vel 200 nåde at se revyen, faktisk var folk på venteliste for at få billetter.

Sådan!

Revyen i år var ikke helt som den plejer at være. I bestyrelsen var vi blevet

enige om at der kun skulle være syv til otte på scenen. Der blev holdt en

“audiens” i starten af august, hvor alle som kunne tænke sig at være med

kunne komme forbi. Derefter satte de to instruktører Annette Hansen og

Lisbeth Skyhøj sig ned, og samme satte et hold til revyen. Da det var gjort,

skulle der findes tekster. Annette og Lisbeth snakkede bla. med Børge Jørgensen

der også skriver tekster til Hamlet revyen, om han kunne tænke

sig at skrive nogle tekster, det ville han gerne! Vi fik også en tekst fra Thomas

Kirk som er en lokal skuespiller.

Så gik vi i gang med at øve på livet løs, to gange om ugen blev det til, imellem

tiden snakkede vi med Hotel Bretagne om vi kunne opføre revyen der,

det kunne vi godt. Men i sidste øjeblik blev det hele rykket til Hotel Hornbækhus,

det var helt ok med os, vi fik mere plads at spille på og bedre forhold

at sminke og klæde om i.

Så var det ved at være tid til at sætte vores scene op, vi rykkede ind på

Hornbækhus lørdag den 9. oktober.

Det var fine forhold vi havde at klæde om i…

Her havde vi prøver søndag, mandag og generalprøve onsdag. Så kom

den store dag. Premiere dag! Publikum var inviteret til spisning kl.18.30.

men kl. ca. 18.25 rullede der en stor hvid limousine op foran Hornbækhus,

og ud kom bla. Peter Asschenfeldt, Klavs Riskær Petersen og Bille August,

alle tre skulle nemlig være med i et af revyens sange.


Ud af limousine kom bla. Peter Asschenfeldt, Klavs Riskær Petersen og Bille August.

Kl. 20.00. gik det løs. Der blev sunget, danset og

lavet sketch. Her kunne man møde Lola der havde

telefon sex, den ensomme livredder, en gal

mand, Hs. Kgl. Højhed, Prins Joachim, Irampigen,

og mange, mange flere. Efter en vel overstået premiere

blev skuespiller og folk bag scenen budt på

lidt godt til halsen og ganen. Alt for hurtigt blev det

søndag og sidste forestilling skulle spilles og derefter

skulle der pakkes ned i silene regn, alle slæbte

med, så vi var hurtig færdige.

Vi vil endnu engang sige tusind tak til alle som har

været med til at få revyen op at stå. Ingen nævnt,

ingen glemt!!! Vi ses igen til næste år. Måske før!

Det hele forgik i et møntvaskeri.

Går du

i flyttetanker?

Så kontakt home i Hornbæk

Vi er specialister

i salg af helårs- og fritidshuse

HORNBÆK

v/Sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE

Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk

hornbaek@home.dk

Tlf. 49 70 13 12

www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


30 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

Salon Musette

Margit Fritzbøger

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98

Stainless CONVEYOR Aps

alt i rustfrit

JENS SCHULTZ

Engholmvej 1 • DK-3100 Hornbæk

Tlf. +45 49 70 05 96 • Fax. +45 49 70 05 96 • E-mail: st.con@get2net.dk

Stil krav. Det gør vi

5% dividende

Hornbæk

Sauntevej 1 · 49 70 19 84


Håndbold

Hjemmekampe november og december

07-11-04 12.10 Team Nordsjælland Børn Nivå GF

(Hornbæk hallen)

04-11-04 21.00 Hornbæk IF Allerød Håndbold Klub

07-11-04 13.00 Hornbæk IF Borsholm-S IF

07-11-04 14.00 Team Nordsjælland NFH, Nyk. F.

(Hornbæk hallen)

07-11-04 15.15 HF Nordkysten HØJ

(Hornbæk hallen)

07-11-04 16.25 Hornbæk IF Fredensborg HK 78

09-11-04 18.00 Hornbæk IF Nivå GF

09-11-04 19.10 Hornbæk IF Nivå GF

14-11-04 13.50 Team Nordsjælland Børn Blistrup S&I

16-11-04 19.00 Hornbæk IF Espergærde IF

16-11-04 20.00 Hornbæk IF HK 73 - Frd.sund

18-11-04 20.00 Hornbæk IF Gilleleje HK

18-11-04 21.00 Hornbæk IF Espergærde IF

25-11-04 17.10 Team Nordsjælland Børn Ølsted IF

28-11-04 11.00 Team Nordsjælland Børn Hillerød Håndbold

(Nordkysthallen)

28-11-04 11.10 Hornbæk IF Fredensborg HK 78

28-11-04 12.00 Hornbæk IF HØJ

28-11-04 13.00 Hornbæk IF Stenløse HK

28-11-04 14.00 Hornbæk IF Ballerup HC

28-11-04 15.00 Hornbæk IF HUK Håndbold

28-11-04 16.10 Hornbæk IF Birkerød HK

28-11-04 16.10 Team Nordsjælland Ajax KBH.

(Nordkyst hallen)

28-11-04 17.20 Hornbæk IF Selskov HK

28-11-04 17.25 HF Nordkysten Annisse IF

(Nordkysthallen)

05-12-04 12.50 Team Nordsjælland IF Stadion

(Helsingør hallen)

09-12-04 20.00 HF Nordkysten HK Roar

(Hornbæk hallen)

09-12-04 21.10 Hornbæk IF Høsterkøb HK

12-12-04 9.30 Team Nordsjælland Børn Team Helsinge Håndb.

(Nordkysthallen)

12-12-04 14.00 HF Nordkysten Hillerød Håndbold

(Nordkysthallen)

12-12-04 17.00 Hornbæk IF Hillerød Håndbold

12-12-04 17.50 Hornbæk IF HK 73 - Frd.sund

12-12-04 18.50 Hornbæk IF Hillerød Håndbold

12-12-04 19.50 Hornbæk IF KVIK, Humlebæk

12-12-04 20.50 Hornbæk IF HK Sirius

Bestyrelsen 2004 / 2005

Formand

Frank Fager

Bøtterupvej 22

Tlf.: 49 70 28 44

frank.fager@globalconnect.dk

Næstformand

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

3140 Ålsgårde

Tlf.: 22 25 56 26

jol@e-mail.dk

Kasserer

Sussie Leth

Øresundsvej 8

Tlf.: 49 70 30 06

sussie@lethscut.dk

Sekretær

Karina Nikolajsen

Rolfsvej 5.D

3000 Helsingør

Tlf.: 23 80 21 06

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Jørgen Mortensen

Hattemagervej 5

Tlf.: 49 70 30 51

Carsten Skaarup

Saturnvej 42

Tlf.: 49 70 07 67

cskaarup@jubiimail.dk

Ungdomsudvalg

Ungdomsformand

Karina Nikolajsen

Tlf.: 23 80 21 06

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Karina Ginge

Horbækgårdsvej 21

Tlf.: 49 70 35 59

Mtp.kar@get2net.dk

Caroline Schrøder

Kystvej 7

Tlf.: 40 91 79 17

carooliine@ofir.dk

www.3100.dk/hand/

Hornbæk Idrætsforening · Oktober 2004 31


Håndbold

Piger

Så er vi endelig kommet igang. Pigerne møder talrigt

op til træning, og vi har det rimeligt godt sammen.

Vi starter altid med en lille løbe tur i skoven,

hvis vejret tillader det. Det hænder dog at Pernille

syntes vi skal lave noget andet, så løber vi bare

“lidt” interval. Vi har sagt farvel til tre og goddag til

tre nye spillere. Velkommen til vores klub. Vi er nu

en stor trup på 24, hvilke ikke altid er helt nemt.

Søndag den 5. september kørte vi i fodbold bussen

til Trællerup-hallen, hvor vi spillede kval. turnering.

Vores modstander var: Slagelse 8-12. Maj-lil

og Sofie (2), Trine H, Trine J, Sandra og Dyhrfjeld

(1). Så var der Vallensbæk: 24-15. Pernille (7), Majlil

(6), Katrine og sofie (3), Trine H og Dyhrfjeld (2),

og Karoline (1).

Godt gået piger!!! Vi skal nu spille i Elite B i den

kommende sæson, det bliver spændene.

Julekalendere

Om kort tid starter håndboldafdelingen salget af dette års

julekalender.

Prisen er 20 kr. Vi håber at rigtig mange igen i år vil støtte

vores ungdomsarbejde ved at købe en kalender!

Der er flotte præmier, i form af gavekort til rådvin, ænder,

og gavekort til sponsorerne.

Tak til sponsorerne fordi I altid er villige til at hjælpe os.

32 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

JULEFIDUS

i ungdomsafdelingen

Tak for en hyggelig og sjov træningsdag lørdag den

18. september og mange tak til Josephine og

Amalie, Dorthe og Kirsten, som hjalp med madlavningen.

Vores H2O cup kampe startede i går, hvor vi mødte

et aggressivt og offensivt forsvar i Fredensborg.

Det gav os en del modstand og kampen endte 13-

13. Trine(4), Sandra og Sofie (2), Cille og Maj-lil (1).

Vinter turneringen starter for Elite B søndag den

3/10 på hjemmebane kl. 12.00 mod Fredensborg

og for Pige B den 10/10 kl. 10.00 i Hillerød.

Så , kære forældre!!! Kom til vores kampe og vær

med, det gir’en god stemning.

Med venlig hilsen

Jørgen Olsen og Majbritt Nørgaard

Tiden nærmer sig hvor julen står for døren. Og som de

tidligere år holder vi julefidus i ungdomsafdelingen.

Det er fredag den 26. november kl. 17-21 i klubhuset.

Pris 25 kr.

Indbydelser/tilmeldinger udleveres af din træner i uge 46.

Men sæt allerede nu i kalenderen, så du er sikker på at

kunne deltage.


hornbæk

materialhandel

ndr. strandvej 342a

3100 hornbæk

tlf.: 49 70 00 26

MATAS støtter

idrætten i Hornbæk

Anette Nielsen

49 70 02 13

MANDAG LUKKET

Tømrerarbejde - Hovedentreprise

Rådgivning - Byggestyring

- Kvalitetsbyggeri med stil -

PNC Byg - Holmegårdsvej 5 - 3100 Hornbæk

v. Peter N. Christophersen

Tlf. 40 62 03 58 - pnc@tdcadsl.dk

FINN VINDAHL ANDERSEN

VVS-entreprise A/S

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk

• Træfældning

• Flishugning

• Hegnsopsætning

(Folde, dyre

& raftehegn)

• Nyplantning

• Brænde

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager

Hornbækvej 708 – “Abellund”

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 8355

Mobil: 2044 7133

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk


Petanque

Président

Henning Jørgensen

Kleinsmedevej 6

Tlf.: 49 70 28 48

e-mail: mums1@stofanet.dk

Næstformand

Irene Serup

Holmegaardsvej 23

Tlf.: 49 70 30 26

e-mail: seruph@mail.tele.dk

Kasserer

Alice Ibsen

Lille Ewaldsvej 3

Tlf.: 49 70 22 99

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk

Sekretær (og klubblad)

Svend Hermansen

Rødtjørnevej 19

Tlf.: 49 70 14 45

e-mail:

hermansen@dj-freelance.dk

Bestyrelsesmedlem

Lasse Christensen

Løvvænget 39 B

Tlf.: 49 70 12 12

e-mail: ikm@tdc.dk

Kommende turneringer 2004:

Lørdag den 13. november kl. 10

Søndag den 28. november kl. 10

34 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

Klar til den store finale

“Sommeren er forbi nu

og den nærmest fløj afsted”

Sådan sang C. V. Jørgensen for snart 25 år siden, og det er ord vi alle må

sande. Men i petanqueafdelingen er der lige et par hængepartier, der skal

afgøres, før kuglerne kan lægges op på den berømte hylde for at overvintre

på et rustfrit sted.

Den store finale står som sædvanlig på den første søndag i advent, hvilket

i år allerede er 28. november. Da spilles den 12. og sidste af årets rødvinsturneringer.

Denne traditionsrige afslutning fejres med glögg og ølkage –

uanset om det stormer, sner eller regner. De sidste par år har denne turnering

faktisk været den mest besøgte, selvom det i frostvejr kan være hårdt

for fingrene at røre ved det kolde metal.

Håbet er, at der fortsat er spænding om, hvem der samlet bliver vinder årets

serie af rødvinsturneringer. I lørdags blev den tredjesidste turnering afviklet.

Den kan vi desværre ikke bringe resultatet af, men Jørgen Bo Wind, der har

ført i den samlede stilling lige fra han vandt den første turnering i midten af

marts, kunne med en sejr definitivt sikre sig den hæderfulde førsteplads.

Men lever Jørgen Bo ikke op til favoritværdigheden, er en håndfuld spillere

klar til at sætte en kraftig slutspurt ind. Og hvem ved; måske kommer Karl

Wiedemann på ny fra baghjul og sikrer sig titlen. I fjor var han før de sidste

to turneringer blot nummer fem og hele seks point efter den førende. Men

med en første- og andenplads i novemberturneringerne sneg han sig lige

akkurat forbi alle konkurrenterne og satte sig på toppen af ranglisten.

Skulle to eller flere spillere slutte á point afgøres mesterskabet på den benhårde

måde med en single blandt de involverede.

Stillingen pr. 9. oktober 2004

Jørgen Bo Wind 22

Karl d. 1 Wiedemann 17

Kirsten Madsen 17

Grethe Wiedemann 14

Ingrid Korsholm 12

Joe Johnston 11

Søren Duus 11

Bob Emmonds 11

Runa Brokær 10

Lasse Christensen 9

Svend Aa. Chistiansen 9

Anni Poulsen 9

Jørgen Timmann 9

Gerda Laugesen 9

Kirsten DK Hansen 9

Henning Serup 8

Peter Hansen 7

Inger Skaarup 7

Lars DK Hansen 7

Niels Serup 7

Alice Ibsen 7

Svend Hermansen 6

Irene Serup 6

Grethe Brandhøj 6

Hans Holten 6

Erik H. Pedersen 5

Tage Skaarup 5

Jytte Jensen 5

Erik Ibsen 5

Harry Duus 4

Steen Andersen 4

Rasmus K. Christensen 3

Jeanne Simonsen 3

Hanne Serup 3

Henning Jørgensen 2

Susan Nicolaisen 2

Frank Wenzel 2

Bodil Frederiksen 1

Ulla Hansen 1

Gitte H. Pedersen 1

Irene Hoffmann 1

Birgit Wenzel 1

Mike Wenzel 1

Liv Hansen 1

Torben Hansen 1

Werner Schmidt 1

Der gives 5, 4, 3 og 2 point til de fire bedst placerede i hver turnering.

Øvrige deltagere får 1 point for at stille op.


Tilbud på Bilvask!

Vaskekort værdi 1.000,-

Rabat ÷40%

Nu kun 600,-

Tilbuddet gælder hele maj måned

Shell Hornbæk

Ndr. Strandvej 359

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 0022

Ndr. Strandvej 345

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85

Hornbæk Installationsforretning A/S

Ahrendt-Jensen & Søn

Alt i elektriske anlæg

Hvidevareservice

EDB-installationer

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk

> HORNBÆK HELSE

Zoneterapi

Sports- og fysiurgisk massage

KIRSTEN CHRISTENSEN

Øresundsvej 20, 3100 Hornbæk

Telefon 4970 0842, 4019 4970

TV og antenner 49 70 01 75

Havnevej 6, 3100 Hornbæk · Tlf.: 49 70 01 75 · Telefax 49 76 11 75

NærKØB

Havnen · Havnekiosken · Hornbæk

Byens eneste rigtige slikbutik!

Ta’-selv-slik (75 boxe) · Hjemmelavet chokolade

og flødeboller · Is · Øl/vand · Tobak · Konfekture

Aviser · Ugeblade - Telekort · Taletidskort

Skrabelodder · Varelotteriet · Renseservice

Nordkystens største bladudvalg

Tlf.: 4970 0354 · Fax: 4970 0374 · E-mail: Kiosk@post11.tele.dk


Skiklub

Formand

Peter Anderskou

Tlf.: 49 70 05 79

Kasserer

June Kring

Tlf.: 49 70 00 25

Sekretær

Marie-Louise Krabbe

Fasanvænget 303

2980 Kokkedal

Tlf.: 51 62 15 42

Best. Medlemmer

Merete Faltz

Tlf.: 49 70 31 00

Finn Larsen

Tlf.: 49 70 29 88

Klubadresse

Hornebyvej 4

3100 Hornbæk

E-mail:

kiosk@post11.tele.dk

Internet:

www.infosport.dk

Brugernavn.: 10487

Brugerkode.: skib85

36 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

Besøg fra Skiforbundet

Tirsdag den 5. oktober havde vi besøg af Alexander Lehman fra Dansk

Skiforbund som sammen med bestyrelsen forsøgte at konkretisere de

opgaver og problemer netop vor klub står overfor at skulle løse. Det blev

til en spændende dialog og en handlingsplan, som bestyrelsen i nærmeste

fremtid skal arbejde videre med. På foto ses fra venstre formanden,

Merete Faltz, Alexander Lehman, Finn Larsen og et godt bud på et nyt

ansigt i bestyrelsen: Kenneth Barlev.

Klubturen til Canada

Nu er vi 24 der har meldt sig til den spændende tur. Som jeg nævnte i sidste

nummer er deadline overskredet, men hvis der skulle være nogle af jer

der kunne tænke sig at komme med, så ring til mig så vi kan undersøge

om det kan lade sig gøre at komme med.

Fælles skitur

Som nævnt i sidste nummer har Dansk Skiforbund taget initiativ til at gennemføre

en klubtur til St. Martin de Belleville i Frankrig i uge 7 (11. til 20.

februar) 2005. Af de godt 200 sengepladser man har reserveret, er der p.t.

afsat omkring halvdelen – og resten forventes afsat meget hurtigt. Jeg skal

derfor opfordre jer til at træffe en hurtig beslutning hvis I vil gøre jer håb om

at kunne komme med på denne helt unikke tur.

Se den nærmere beskrivelse i sidste nummer.

Besøg i Dansk Skiforbund

Torsdag den 21. oktober var vor bestyrelse

inviteret ind i Idrættens Hus af Dansk Skiforbund.

Formålet var at vise os lokaliteterne og

få en fornemmelse af den store organisation

der udgør DI. Det var en inspirerende og

spændende aften hvor vi mødtes med Dansk

Skiforbunds formand Torben Klausen og

hans medarbejdere på kontoret.

Derudover blev vi vist rundt i den store bygning i Brøndby af direktør for


Danmarks Idrætsforbund, Karl Chr. Kock. Vi fik en

god briefing om hvad forbundet foretager sig og

hvor vi kan gøre brug af de enkelte afdelinger.

Afslutningsvis havde vi, sammen med Bornholms

Skiklub, Brande Skiklub, Ganløse Skiklub samt

Brandvæsenets Skiklub, en bred debat omkring

bl.a. aktivitetsniveau og medlemsudvikling i klubberne

og i Dansk Skiforbund.

Dir. Karl Chr. Koch berettede om DI’s mange faciliteter bl.a.

til gavn og glæde for elite-idrætsudøvere for de tilstedeværende

ski-klubrepræsentanter

Nye bestyrelsesmedlemmer

Som det tidligere er fremgået af mine indlæg her i

bladet, er det ved at være på tide at der kommer

nogle nye friske kræfter til, som har lyst og energi

til at styre vores lille skiklub. Har du lidt tid i overskud

og i øvrigt elsker at løbe på ski i din fritid, så

giv lyd fra dig. Det giver en masse kontakter med

medlemmer og organisationer i hele landet, og du

kommer til at være med til en spændende udvikling

inden for Dansk Skiforbund.

Ring gerne til een fra bestyrelsen og hør nærmere.

DK-BENZIN OG NÆRKØB

BENZIN – DIESEL – FYRINGSOLIE

Altid lave priser på dagligvare

f.eks. 5×500 g. DK Kaffe 100,- kr.

Udlejning af DVD OG VIDEO – bagerbrød – franske hotdog –

mælk – petroleum i dunke – frimærker – taletidskort –

buskl.kort – fersk kød – trailer

udlejning – 3-4000 KOLDE ØL OG

VAND – flaskegas – super 95 m. bly

NODRE STRANDVEJ 312

49 70 20 71

Åbningstider: 6.30-22.00 · L/S 7.00-22.00

Med skihilsen

Peter Anderskou

Hornbæk Idrætsforening · November 2004 37


Tennis

Hornbæk Tennis

Klubhuset

Sauntevej 80

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 21 04 (klubhus)

e-mail: hot@infosport.get2net.dk

hhtp://hjem.get2net.dk/hot

Formand:

Poul Erik Schmidt

Toftemosevej 29

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 84

pejs@stofanet.dk

Kasserer:

Dorrit Danker

Tycho Jessensvej 14 B

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 74

dorrit.danker@mobilixnet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Randi Michaelsen

Borsholmvænget 10

3100 Hornbæk

Tlf.:49 70 45 45

rm@gi.dk

Suppleanter:

Tine Bottelet

Tlf.: 49 70 97 06

Carsten Rex Sørensen

Tlf.: 49 70 18 63

KONTAKTPERSONER:

Ungdom

Carsten Rex Sørensen

Tlf.: 49 70 18 63

Senior turneringshold

Lis Garhøj tlf.: 49 70 21 68

Chr. Vejrup tlf.: 49 70 11 49

Motionister

Gert Rørbæk

Tlf.: 49 70 33 77

Old girls/boys

Ole Adamsen

Tlf.: 49 70 13 09

Klubbladets repræsentant

Kell Nielsen

Tlf.: 49 70 33 74

kell.klim@mobilixnet.dk

38 Hornbæk Idrætsforening · November 2004

Så sluttede udendørssæsonen – desværre. Efter et par dejlige solskinsdage

i begyndelsen af uge 42 – hvor flere medlemmer vovede at trodse

kulden og spillede tennis på anlægget – kom lavtrykkene rullende ind over

landet med regn i spandevis garneret med vind og blæst. Det tog modet

fra selv de mest fanatiske – og så kom kommunens folk i øvrigt og lukkede

for vandet og lagde brædder på linierne. Så nu er det definitivt slut for i år.

Uafhentede præmier

Uafhentede præmier fra klubturneringen kan afhentes hos kassereren (ring

i forvejen på tlf.: 49 70 33 74). Har du ikke selv mulighed for at afhente, så

få en lokal ven eller veninde til at gøre det for dig. OBS!!! Præmier der ikke

er afhentet inden 1. december vil tilfalde klubben.

Afviklede aktiviteter

Afrigning/vinterlukning af tennisanlægget lørdag den 16. oktober blev udskudt

en uge, da flere af “Tordenskjolds soldater” var forhindret denne dag.

Da bladets deadline er 20. oktober, kan afrigningen ikke omtales i denne

omgang.

Junior-klubturnering

Junior-klubturneringen er desværre p.t. kun færdigspillet i double. Her

vandt brødrene Niels og Laurits Brorson over brødrene Andreas og Oliver

Rex efter et brag af en kamp, som strakte sig over 3 sæt. Resultatet blev

6/7-6/3-6/4.

Vi ønsker til lykke.

Her de stolte kombattanter fra venstre:

Andreas, Oliver, Niels og Lauritz.

Den manglende finale i single – mellem Andreas Helms og Niels Brorson – vil

Carsten forsøge at få afviklet indendørs, da udendørsbanerne jo nu er lukket.

Kommende aktiviteter i sæson 2004/5

(vigtige datoer)

Skumtennis i Hornbækhallen spilles følgende lørdage:

Lørdag den 27/11-04 fra kl. 17.00 til 19.00

Lørdag den 18/12-04 fra kl. 17.00 til 19.00

Lørdag den 5/2-05 fra kl. 17.00 til 19.00

Lørdag den 12/3-05 fra kl. 17.00 til 19.00

Lørdag den 2/4-05 fra kl. 17.00 til 19.00

Tilmelding ikke nødvendig – mød blot op.

Alle medlemmer (også børn) er velkomne.


Generalforsamling

Bestyrelsen har endnu ikke fastlagt datoen for

årets generalforsamling. Men husk at se næste

nummer af dette blad, hvor officiel indkaldelse vil

være at finde.

Kassereren er på valg og ønsker at give plads til

nye kræfter. Hvem melder sig??? Hvis du har tid

og lyst, så giv formanden et ring.

Klubbladet

Da resultater og begivenheder i tennisklubben ikke

er på “Reuter-niveau” må redaktionen søge stof og

oplysninger andetsteds – nemlig fra jer medlemmer.

Giv lyd fra jer, så vi kan få nogle alsidige tennissider.

Hjemmesiden

Prøv at klik ind på vores hjemmeside

http://hjem.get2net.dk/hot

LÆR AT GÅ STAVGANG

Stavgangskurser

i Hornbæk/Tikøb

Tirsdag og Torsdag

Kr. 50,- pr. time

Skandinaviens mest solgte

teleskopstavsæt

Kr. 395,-

KOST-SKOLEN

Tlf. 49 70 48 18

E-mai: bja@mail.dk

www.kost-skolen.dk

SUPER SEJT SKATERTØJ

DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK

Hornbæk Idrætsforening · Oktober 2004 39


Afsender:

Hornbæk Idrætsforening

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Hornbæk – Holmevænget

CENTRALT BELIGGENDE HUS TIL DEN LILLE FAMILIE

1 ⁄2 dobbelthus i ét plan, beliggende på fredelig villavej tæt på

byen, skolen, off. transport, skov og strand, med nem lille

lukket have.

Huset indeholder: Møblerbar entre, køkken med god spiseplads,

stue med udgang til sydvendt terrasse, brusebadeværelse,

soveværelse, to gode værelser samt bryggers. Derudover

carport med udhus.

Et rummeligt hus med god indretning, perfekt som begynderhus

eller huset til den lille familie.

Knt./udb 1.750.000/90.000

Br./nt. 11.424/10.132

Pauselån F1 6.487/6.249

Bolig stuer/vær. opført

108 1/3 1984

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 -17.00

Fredag 09.00 -16.00

Lørdag 10.00 -13.00

Søndag 10.00 -16.00

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · 4970 2304

Bliv fordelskunde,

og få de gode renter

Med vores Fordelsprogram ved du altid, hvad du

skal betale for fx billån, boliglån og kassekredit,

og hvad du får i rente på din opsparing. Det er

lige så let at finde ud af, hvordan du kan komme til

at betale færre gebyrer. Du skal ikke bruge energi på

at forhandle dig til lavere priser.

Er du interesseret, eller har du spørgsmål, så ring til mig.

Du kan også læse mere om Fordelsprogrammet på www.fordelskunde.dk.

Åbningstider:

Mandag - fredag 10.00-16.00

Torsdag 10.00 - 17.30

Pengeautomat alle ugens dag 6.00 - 2.00

Hornbæk afdeling

Ndr. Strandvej 346, 3100 Hornbæk

tlf.: 49 70 25 11, telefax: 49 70 31 01

Magasinpost

ID-nr. 2339

Solveig Kjærsgaard

49 76 02 73

More magazines by this user
Similar magazines