Mødesagsfremstilling Teknik- og Miljøudvalget - Rødovre Kommune

rk.dk

Mødesagsfremstilling Teknik- og Miljøudvalget - Rødovre Kommune

Mødesagsfremstilling

Teknisk Forvaltning

Teknik- og Miljøudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

Mødedato: 15-04-2008 Dato: 19-03-2008

Sag nr.: KB 101 (TMU 48) Sagsbehandler: Thomas Jørgensen

Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen

J.nr.: 08.01039

Godkendelse af Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding

Sagsbeskrivelse:

Rudersdal Kommune har ved brev af 14.12.2006 opsagt sit medlemskab af

Vestforbrænding til udtræden pr. 31.12.2007.

Vestforbrændings bestyrelse har efterfølgende, siden bestyrelsesmøde nr. 349, den

18.12.2006, løbende behandlet Rudersdal Kommunes anmodning om udtræden. På

bestyrelsesmøde nr. 349 nedsatte bestyrelsen et forhandlingsudvalg bestående af

Vestforbrændings formand og næstformand samt Vestforbrændings direktion.

Der er opnået enighed med Rudersdal Kommune om en aftale med følgende

hovedindhold:

• Rudersdal Kommune leverer 12.000 tons affald til Vestforbrænding pr. år

• Leveringen sker i 6 år (2008-2013)

• Leveringen sker med ca. 1.000 tons pr. måned

• Leveringen vil ske på vilkår som til øvrige interessentkommuner

• Nordforbrænding administrerer affaldsleverancen

• Rudersdal Kommune får ingen andel af Vestforbrændings formue

• Vestforbrænding vil ikke kræve kompensation for A-taksten

• Rudersdal Kommune afregner kontant deres andel af akkumuleret underskud af

fællesordninger og genbrugsstationer m.v.

• Skæringsdagen er 31.12.2007

• Vestforbrændings advokatfirma - Bech-Bruun - udfærdiger de fornødne

dokumenter

Rudersdal Kommunes udtræden er blevet godkendt i bestyrelsen og af de delegerede på

den ekstraordinære generalforsamling den 03.03.2008.

I henhold til § 19 i Vestforbrændings vedtægter skal interessentkommunerne godkende

en udtrædelse. Formanden for Vestforbrændings bestyrelse har derfor i henhold til § 18,

stk. 1, 2. punktum i Vestforbrændings vedtægt anmodet interessentkommunerne om at

godkende nedenstående indstilling:

- at Rudersdal Kommune kan udtræde af I/S Vestforbrænding med virkning fra

01.01.2008.

RØDOVRE KOMMUNE 1 af 2


- at udtrædelsen kan ske på de vilkår, der er angivet i afsnittet ”Aftalens indhold” i

vedlagte notat af 23.01.2008 og i vedlagte aftaleudkast af 16.01.2008.

Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet:

Vestforbrændings vedtægter af 01.01.2007.

Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser:

De eventuelle økonomiske konsekvenser vil blive afholdt af I/S Vestforbrænding.

Tidsplan:

Når alle interessentkommunerne har underskrevet aftalen, vil sagen blive forelagt

Statsforvaltningen, Region Hovedstaden til endelig afgørelse i overensstemmelse med

§18, stk 1 i Vestforbrændings vedtægt.

Konklusion/anbefaling/indstilling:

Teknisk forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune godkender Vestforbrændings indstilling om Rudersdal

Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding, jævnfør nedenstående punkter:

Rudersdal Kommune kan udtræde af I/S Vestforbrænding med virkning fra 01.01.2008.

Udtrædelsen kan ske på de vilkår, der er angivet i afsnittet ”Aftalens indhold” i vedlagte

notat af 23.01.2008 og i vedlagte aftaleudkast af 16.01.2008.

Hans Chr. Olsen

Teknisk direktør

Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet:

• E-mail fra Vestforbrænding af den 10.03.2008 som indeholder Vestforbrænding

henvendelse, Vestforbrændings vedtægter, notat af 23.01.2008, aftaleudkast af

16.01.2008, samt referat fra ekstraordinær generalforsamling den 03.03.2008

(08.01039-004)

Bilag fysisk på sagen:

• E-mail fra Vestforbrænding af den 10.03.2008 som indeholder Vestforbrænding

henvendelse, Vestforbrændings vedtægter, notat af 23.01.2008, aftaleudkast af

16.01.2008, samt referat fra ekstraordinær generalforsamling den 03.03.2008.

Side 2

More magazines by this user
Similar magazines