27.09.2013 Views

Kirkebladet - Hirtshals Sogns forside

Kirkebladet - Hirtshals Sogns forside

Kirkebladet - Hirtshals Sogns forside

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kirkebladet

Hirtshals og Emmersbæk

Juni - Juli - august 2011

nR. 3

56. ÅRgang

Adresser

Nadveren er en invitation

Det sker i Hirtshals sogn

Juniorkonfirmander

Hirtshals Kirkes kor

Faste arrangementer

Gudstjenesteoversigt

[2]

[3/6]

[4-5]

[5]

[7]

[7]

[8]

nadveren er

en invitation

En af de største udfor dringer i

kristendommen er spørgsmålet om

nadveren. Hvad er det for noget

med Kristi legeme og blod? sker

der virkelig en forvandling af brødet

og vinen? Er vi kannibaler?

Og hvis nogen bare ser brødet

og vinen som symboler på Kristi

legeme og blod, hvor dan kan en

fornuftsperson så tro, at dét at

spise en kiks og drikke lidt saft

kan have afgørende effekt i et liv?

Læs mere på side 3.


adresser vedrørende Hirtshals sogn

Præster

Sognepræst Bjarne Hougaard (kbf)

Kirkevænget 1, 9850 Hirtshals.

tlf. 9894 1080, e-mail: bhou@km.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.30-12.30,

samt efter aftale. Mandag fri.

Ferie 27. juni-13. juli og 12.-21. august.

Kursus 22.-26. august.

Sognepræst Mette Krogholm Pedersen

asger Højlundsvej 3, Emmersbæk, 9850 Hirtshals.

tlf. 9894 2470, e-mail: mkpe@km.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.30-12.30,

samt efter aftale. Mandag fri. Ferie 11.-31 juli.

Sognepræst Annemette Nørgaard Høgsbro

Vesterled 3, 9850 Hirtshals.

tlf. 9894 2616, e-mail: annh@km.dk

Træffes bedst tirsdag og fredag kl. 10.00-11.00,

samt efter aftale. Mandag fri. Ferie 18. juli-7. august.

Akut henvendelse vedrørende præstelig betjening

på mandage kan ske til sognepræsten i Horne,

på tlf. 9894 9144.

Hirtshals kirke

graver/kirkegårdsleder Henning andersen

Træffes på mobil 2462 6550.

Træffes tirsdag - fredag kl. 11-12

på kirkegårdskontoret.

Privat: Engvej 6, 9850 Hirtshals.

tlf. 9894 2594

Kirkesanger anni nyeng Christiansen.

tlf. 9896 3601, e-mail: anni@hirtshals-sogn.dk

Organist og korleder arne Jørgen Fæø

tlf. 9812 2842. E-mail: arnejf@gmail.com

Kirkebladet udgives af Hirtshals menighedsråd og

redigeres af sognepræsterne. Bladet omdeles af

nordjyske Mediers bladdistribution sammen med bl.a.

Hirtshals-Bindslev avis. synspunkter, der kommer

til udtryk i kirkebladets artikler er gengivet på den

[2]

Hirtshals sogns kirkekontor

Kirkegade 14, tlf. 9894 2006, fax 9894 1334.

Åbent mandag-fredag kl. 10-13 samt torsdag kl. 16-17.

Kordegn og administrationschef

Leif Axberg

(personregistrering og administration)

E-mail: la@km.dk

Regnskabsfører anne Frost Povlsen

(regnskab og kirkegårdsadministration)

tlf. 9894 5588. Åbent mandag-fredag kl. 11-12.

E-mail:afp@km.dk

Regnskabsfører Bente andersen

(regnskab for Horne/asdal, tornby/Vidstrup og

tversted/uggerby)

tlf. 9897 8400. Åbent mandag-fredag kl. 10-13.

E-mail:ban@km.dk

Hirtshals Menighedsråd

Formand grethe Bork Kristoffersen,

lillehedenvej 2, 9850 Hirtshals.

tlf. 9894 3808. E-mail: hirtshals.sogn@km.dk

Emmersbæk kirke

graver & kirketjener Marianne Vest

Træffes på mobil 3090 2370.

Privat: Rørsangervej 4, 9800 Hjørring.

tlf. 9890 1806.

Organist thomas lieberkind larsen

Morildvej 321, 9830 tårs.

tlf. 5629 2011, e-mail: lieberkind@mail.dk

Kirkesanger Ester terp nielsen

Privat: Poppel allé 3, 9850 Hirtshals.

tlf. 9894 3942

enkelte skribents ansvar. næste udgave af kirkebladet

dækker perioden september-november 2011. sidste

frist for indlevering af stof til kirkebladet er 15. juli.

tryk: Ecco Print a/s. Forsidefoto: Projektkoret fra langfredag

2011 v. Per g. Christensen.

nadveren er en invitation

Af sognepræst Annemette Nørgaard Høgsbro

En af de største udfor dringer i kristendommen

er spørgsmålet om nadveren.

Hvad er det for noget med Kristi

legeme og blod? sker der virkelig

en forvandling af brødet og vinen?

Er vi kannibaler? Og hvis nogen bare

ser brødet og vinen som symboler på

Kristi legeme og blod, hvor dan kan

en fornuftsperson så tro, at dét at

spise en kiks og drikke lidt saft kan

have afgørende effekt i et liv?

i næsten 2.000 år har man skændtes

om emnet, og folk er blevet dræbt

for at have en mindretalsholdning.

Det er tragisk. For ved at hænge sig

i spørgs målet om forvandlingen af

brødet og vinen går man fejl af pointen

i evangelieteks ten om den sidste

nadver.

Den sidste nadver

Den første dag under de usyrede

brøds fest kom disciplene hen til

Jesus og spurgte: »Hvor vil du

have, at vi skal forberede påskemåltidet

til dig?«

[…]

Mens de spiste, tog Jesus et

brød, velsignede og brød det,

gav sine disciple det og sagde:

»tag det og spis det; dette er

mit legeme.« Og han tog et bæger,

takkede, gav dem det og

sagde: »Drik alle heraf; dette

er mit blod, pagtens blod, som

udgydes for mange til syndernes

forladelse. Jeg siger jer: Fra nu

af skal jeg ikke drikke af vintræets

frugt, før den dag jeg drikker

den som ny vin sammen med jer

i min faders rige.«

Mattæus kap. 26, v.17 & 26-29

Pointen er, at vi bliver budt ind i et

fællesskab med andre mennesker og

med gud. Målet er evigt liv hos gud.

Og vejen dertil starter ved dåben og

går gennem nad veren, igen og igen.

Den sikreste vej

En dansk teologipro fessor har sagt, at

kristen dommen muligvis ikke er den

eneste vej til frelse, men han anser

det for den sikreste vej. Jeg er enig

med ham. Men at kristendom men er

den sikreste vej betyder selvfølgelig

ikke, at man som kristen er beskyttet

mod alle farer. Vejen er lang og

smal og snoet, og kristne møder som

alle andre tab, sygdom og død.

Kristendommen er den sikreste vej

til frelse, fordi det er Kristus, der

har vist os, hvordan vi skal leve som

mennesker for at nå frem til gud.

Men han har ikke gjort det ved at

diktere konkrete regler. Han har malet

billedet med fortællinger. Og med

sit eget eksempel, med sit liv og sin

død.

Det kristne menneske

Hvad er det så, han har malet? – Det

er billedet af det kristne menneske

som et dybt moralsk menneske. Og

det har intet med på klædning eller

seksualitet at gøre. Det handler

om, hvor dan man behandler andre

mennesker, og hvorfor man gør det.

svarene ligger i evangelieteksterne.

Og der for kan vi sige, at en sand kristen

er barmhjertig, af kærlighed til

mennesker. En sand kristen hjælper

andre, ikke for at opnå noget, men

for at give det videre, som han selv

har fået fra gud. En sand kristen er

overbæ rende og tilgivende; ikke af

fejhed, men fordi han har indset,

at vi alle sammen er syndere og har

brug for tilgivelse – igen og igen –

fra både gud og mennesker.

En sand kristen for dømmer ingen

for, hvad de er, men fordømmer kun

den hævngerrige, hade fulde eller

menneskefjend ske ad færd; den, der

undertrykker og ødelægger mennesker.

En sand kristen kunne ikke

drømme om at brænde no gen religions

helligskrifter. Han kunne heller

ikke drømme om at stene en ung

pige, fordi hun er blevet voldtaget,

eller brænde en kvinde, fordi hun er

blevet enke.

Med lov bygges samfund

Desværre er der ikke nogen, der opfører

sig sandt kristent hele tiden.

Heller ikke vi, der betragter os selv

som kristne. Og derfor er der brug

for regler for, hvordan vi behandler

hin anden i det store fællesskab,

samfundet. Der er brug for politisk

vedtagne love.

nogle tror, at det kan lade sig gøre

at lave love, uden at den enkelte

lov givers religiøse tro spiller ind. at

politik og religion kan holdes skarpt

adskilt.

Vi havde f.eks. engang en statsminister,

der krævede, at religion

skulle helt ud af det offentlige rum.

Det kom der me gen debat ud af. Men

sagligt set er kravet vel bare, at organiseret

religion, de religiøse institutioner,

ikke skal kunne sætte den

politiske dagsorden eller få vedtaget

menneske fjendske love. Og det kan

et forstandigt menneske jo kun give

statsministeren ret i.

at det offentlige rum helt generelt

skulle kunne renses for religiøse

udtryk er der imod et naivt og håbløst

øn ske. Og risikabelt. For hvad

skulle man sætte i stedet for menneskers

tro på en hø jere, guddommelig

instans? En stat eller en fører?

Det har været afprøvet, med lige så

grusomme resultater som det værste

teokrati. Fortsættes side 6

[3]


Det sker i Hirtshals sogn

Se også www.hirtshals-sogn.dk

Indre Missions hus i Hirtshals

alle møder begynder kl. 19.30

hvis ikke andet er nævnt.

Juni

Ti. 21. kl. 19: udflugt til tversted

søerne. tag selv kaffe med.

August

Ti. d. 16. kl.18.00: Opstart

m/sammenskuds grillaften

Lø. 20. kl. 9-14: arbejdsdag

– vi begynder med morgenkaffe.

Ti. d. 23. til søn. d. 28. kl. 19.30:

teltmøde i Hjørring.

Ti. d. 30: sognepræst Bjarne

Hougaard. Fill. 3.12. ikke at jeg

allerede har grebet det.

----

Sømandskredsene

Kreds 1 og Bøjen

mødes i missionshuset

torsdag d. 25. august kl. 14.30

----

Døvegudstjeneste for alle

i Emmersbæk kirke

Danmark er inddelt i 3 døvemenigheder,

med to døvepræster i

hver menighed. Vi kommer på

besøg i kirker i Midt- og nordjylland

og holder gudstjenester,

begravelser, vielser osv. Det er

kendetegnende for døvemenighederne

at vi bruger tegnsprog, dvs.

i kirkerne er det ofte dansk tale

ledsaget af tegn.

[4]

Og det vil også være tilfældet ved

gudstjenesten d. 5. juni kl. 14.00

i Emmersbæk Kirke, hvor pastor

irene schjødt prædiker.

alle er velkommen til at deltage!

----

Grill-aften i præstegårdshaven

til støtte for

Menighedsfakultetet

Lørdag d. 6. august kl. 17.30-

21.00. ud over god mad vil

aftenen også byde på information

om arbejdet på Menighedsfakultetet

og især om det byggeri, som

netop nu er ved at tage form.

Pris for to retter mad er 500 kr.

incl. drikkevarer – pengene går

ubeskåret som en gave til MF.

tilmelding til aftenen senest

mandag d. 1. august på tlf. 9894

1080 eller mail: bhou@km.dk

Der er højst plads til 12 personer.

----

Sommerens Koncerter

i Hirtshals kirke

Fredag d. 15. juli kl 19.30

Wiener Mozart Trio

Wiener Mozart trio blev dannet i

1991. siden da har de optrådt i

verdens mest kendte koncertsale

bl.a. sala Verdi i Milano, Wigmore

Hall i london, Wiens Konzerthaus

og i Bejing Concert Hall.

trioens meget distinkte spillestil

var klar lige fra starten. Dens

medlemmer er ikke bundet af

nogen kontrakter med orkestre

eller andre ensembler, men alene

af samarbejdet i trioen. Dette har

medført muligheden for at udvikle

en intens, musikalsk fri og

ukonventionel klang. Musikerne

betragter det som deres opgave

at give musikken er spontan og

original udformning.

trioen består i dag af far, mor og

søn. Daniel auner er 24 år gammel.

Han har studeret i Wien og

har deltaget i Master Class hos

Midori goto og R. Kussmaul. Han

har vundet adskillige nationale

og internationale konkurrencer

bla. Johannes Brahms internationbal

Competition 2007. Han har

optrådt som solist med mange

orkestre og har været medlem af

trioen siden 2008.

Diethard auner er født i indonesien

af østrigske forældre. Han fik

sin uddannelse i Wien med videre

studier i st. Petersburg. Han har

undervist på Wien-neustadt Musikkonservatorium.

irina auner er født i Rusland.

Hun fik sin uddannelse i st.

Petersburg. Hun har siden 1983

boet i Wien, hvor hun foruden

engagementet med trioen har

givet mange koncerter med Diethardt

auner i Duo auner. Hun

underviser på Wiens Musikskole.

Program:

W. a. Mozart: Klavertrio no.5 i E

Dur, l. v. Beethoven: Klavertrio i

D Dur (ghost)

B. smetana: Klavertrio i g mol

Entré: 150,- Koncerten er en del

af Vendsyssel Festival.

Koncert med flygel og orgel i

samspil i Hirtshals Kirke

Fredag den 5 august kl. 19.30

Vibeke skagbo, Klaver

søren Rasmussen, Orgel

En sjælden - men spændende lejlighed

til at opleve originale værker

for den usædvanlige instrumentsammensætning:

Flygel og orgel.

Programmet byder på barokmusik

af: J.s. Bach (goldberg-Variationer),

og romantisk musik af César

Franck (Prélude, Fuge et Variation),

J.Brahms og Karg-Elert. Endelig er

der en nyere suite (1999) af den

Canadiske komponist Denis Bédard

Vibeke skagbo er uddannet pianist

og Hørelærerpædagog ved Det

Jyske Musikkonservatorium og

tillige organist ved Børglumkloster

kirke. Hun underviser desuden

kommende Kirkesangere ved Vestervig

Kirkemusikskoles afdeling i

aalborg.

søren Rasmussen er uddannet ved

Det kgl danske Musikkonservatorium

i København med videregående

orgelstudier hos Marie-Claite

alain i Paris. Er til daglig organist

ved abildgård kirke i Frederikshavn

og underviser i orgel ved Vestervig

Kirkemusikskole’s afdeling i

aalborg.

Entré: 75,- Koncerten er en del af

Vendsyssel Festival.

Konfirmation 2012

Konfirmationsdatoerne for 2012:

Hirtshals kirke søndag d. 29. april

Emmersbæk kirke søndag d. 6. maj

Forberedelserne begynder onsdag

d. 17. august i konfirmandstuen

ved hhv. Hirtshals og Emmersbæk

kirker. Det kan stadig nås at aflever

tilmeldinger til forberedelserne.

2 spalter 86 x 50 mm

Visionsaften

Onsdag d. 9. november afholder

menighedsrådet visionsaften for

sognet – her er allE velkomne

til at deltage!

noter allerede nu i kalenderen

og læg godt mærke til næste

kirkeblad med mere udførligt

program.

Juniorkonfirmander – for børn i 3. klasse næste skoleår

Hirtshals sogn inviterer elever

i 3. klasserne til ”juniorkonfirmand-undervisning”

i Hirtshals

og Emmersbæk kirkes

lokaler.

gennem kreative aktiviteter,

leg, sang og fortælling

forsøger vi at give børnene en

positiv oplevelse af og øget

indsigt i, hvad kristendommen

betyder.

undervisningen varetages af

en konfirmandlærer i samarbejde

med præsterne.

Børnene vil efter sommerferien

få nærmere invitation med

hjem fra skole og det vil blive

omtalt i Hirtshals avis, hvornår

vi begynder.

Kom og vær med!

Bjarne Hougaard og

Mette Krogholm Pedersen

Læs Bibelen on-line

www.

bibelselskabet

.dk

[5]


nadveren er en invitation...fortsat

Den bedste indretning af et samfund

får man, når lovgiverne er

forstandige mennesker med en tro,

der er formet i og af kærlighedens

fællesskab. så får vi love, der stiller

alle lige godt, uanset køn, etni citet

og religion. Det er ikke et samfund,

hvor folk bliver straffet brutalt og

for selv den mindste forseelse. For

sådan er det ikke i kærlighedens

fællesskab, i guds Rige.

Kærlighedens fællesskab

i guds rige får ingen al dén straf,

som de har forskyldt, og alle modtager

en kærlighed og nåde, som

ingen har gjort sig fortjent til. Men

ikke fordi gud er svag eller nem at

narre. tvært imod! Han er alvidende

og almægtig. Han har ikke brug for

vores krigeriskhed på Hans vegne,

men vil, at vi skal elske vore fjender.

så en sand kristen er i stand til

at lide for sin tro – og måske endda

dø for den – men vil aldrig nogensinde

slå ihjel for den.

[6]

Hvad er det så, gud vil med os?

Det får vi et kraftigt vink om i

nadveren: Han vil have fællesskab

med os. Og Han vil åben bart ikke

have fællesskab med marionetter

og nikke dukker, men har skabt os

med potentiale for visdom og ånd

og har givet os fornuf tens brug

og den frie vilje. Og derfor kan vi

regne ud, at gud ønsker, at vi skal

vokse i ånd og visdom, for stand og

tro, og bruge vores frie vilje til at

tilstræbe det gode. Og blive ved

med det. Også selvom det mislykkes

gang på gang.

Ved vejs ende

Målet ved vejs ende – det er fællesskabet

mellem os og gud i Hans

rige. som Kristus sagde til sine

disciple under påskemåltidet. Han

vidste, at det fællesskab, han her

havde med disciplene, var deres

sidste. i hvert fald mens de alle

sammen var på denne side af døden.

Han vidste, at han inden for

det næste døgn ville give dem den

største gave, som noget menneske

kan give et andet menneske,

sit eget liv. Og han vidste, at han

ved at træde i alle menneskers sted

foran guds domstol ville give os

alle sammen en endnu større gave:

Håbet om frelse.

Og derfor er jeg kri sten. Fordi kristendommen

er den eneste religion,

der har opdaget, at gud ikke

først og fremmest er hævngerrig

og nidkær, men barmhjertig. Fordi

Kristus forkyndte alle menneskers

ligeværd og ligeberettigelse over

for gud, og fordi han ved at ofre

sig selv satte alle os andre fri.

Gudstjenestens nadver

Om søndagen mødes vi foran alteret

for at have det fællesskab, som

nadve ren inviterer os til. Og hvis

vi så også gør, som der bliver sagt:

Hvis vi husker på, at Kristus gik i

døden for os – og hvis vi oprigtigt

tror på, at vi på grund af ham får

syndernes forladelse, mens vi spiser

brødet og drikker vinen – så

sker det! så får vi guds tilgivelse.

Det er ikke de fysiske egenskaber

ved føden, der betyder noget. Det,

der betyder noget, er ordene til os

– og troen i os – og kærlighedens

fællesskab mellem os. Og i sidste

ende fællesskabet mellem os og

gud.

Vel mødt ved næste gudstjenestes

alterbord!

Af sognepræst

Annemette Nørgaard Høgsbro

Hirtshals Kirkes kor / Faste arrangementer

Hirtshals Kirkes kor

Børn og unge, der gerne vil synge,

og som gerne vil synge sammen med

andre er velkommen i kirkens kor.

Det er gratis at deltage i koret.

Ønsker du yderligere information

om korene, så kontakt:

Organist arne Jørgen Fæø,

tlf. 9812 2842,

e-mail: arjf@km.dk

Frivillig i Hirtshals sogn

Menighedsrådet i Hirtshals har i

de seneste måneder udarbejdet

en ”frivilligpolitik” – altså nogle

bestemmelser om, hvilke forventninger

menighedsråd, ansatte og

frivillige kan have til hinanden.

Frivillige er med til at gøre menighedslivet

mere dynamisk og

spændende, og samtidig yder de

en værdifuld indsats i de forskellige

sammenhænge, hvor der er

tilknyttet frivillige.

som frivillig i Hirtshals sogns arbejde

er du med til at tale positivt

om sognets arbejde overfor andre,

og samtidig har du mulighed for

Hjemmeside “Klik” ind på

www.hirtshals-sogn.dk

Spirekoret for alle sangglade

børn fra 1. til 3. klasse

Hver torsdag kl. 15.00-16.00 i

Hirtshals Kirke.

Børne- og Ungdomskoret

er for børn og unge

fra 4. klasse

Hver torsdag kl. 16.00-17.00

i Hirtshals Kirke.

at komme med konstruktiv kritik.

Frivillige er altid velkomne til at

foreslå nye projekter eller arbejdsområder

i sognet.

Hvert år i januar afholder menighedsrådet

”nytårskur” hvortil alle

frivillige indbydes sammen med

ægtefæller. Desuden inviteres også

alle ansatte og menighedsrådsmedlemmer

med ægtefæller.

Lyst til at blive frivillig?

Hvis du har lyst til at blive frivillig

i en eller anden sammenhæng er

du meget velkommen til at henvende

dig på kirkekontoret eller til

en af præsterne.

Juniorringen

Hirtshals Missionshus,

mandag kl. 19.00.

Dorrit Holm, tlf. 9894 9843.

De grønne Pigespejdere

spejderhuset, Halvejen.

Mødeaften tirsdag.

lisbeth Hjermitslev, tlf. 9894 3205.

www.pigespejderihirtshals.webbyen.dk

K.F.U.M.-spejderne

spejderhuset, Halvejen.

Mødeaften torsdag.

Jonna Horne,

tlf. 2169 2461.

Frøpatruljen

Frøpatruljen, er KFuM-spejdere

for børn med særlige behov.

Vi mødes hver anden lørdag

kl. 10.00 til 12.30 i spejderhuset

på Halvejen.

Dennis lauritsen,

toftagervej 36, 9850 Hirtshals,

tlf. 9894 2846.

Menighedsrådet

afholder møde:

tirsdag d. 14. juni

Onsdag d. 17. august

torsdag d. 15. september

tirsdag d. 11. oktober

Onsdag d. 16. november

Hver gang kl. 19.00 i konfirmandstuen

ved Hirtshals kirke.

Der er offentlig adgang til møderne.

Dagsorden kan ses på kirkekontoret.

[7]


Juni

to. d. 2. juni. - Kr. himmelfarts dag

Inds. til Folkekirkens Mission

Hirtshals kl. 10.30 – BH

Emmersbæk kl. 10.30 – MKP

sø. d. 5. juni - 6. s. e. påske

Inds. til KFUMs soldatermission

Hirtshals kl. 10.30 aH

-----

Emmersbæk kl.14.00

Døvegudstjeneste v. Irene Schjødt.

Se side 4

søndag d. 12. - pinsedag

Inds. til Folkekirkens nødhjælp

– kirkehjælpen

Hirtshals kl. 10.30 – BH

Emmersbæk kl. 10.30 – MKP

Mandag d. 13. - 2. pinsedag

Inds. til Folkekirkens nødhjælp

– kirkehjælpen

Hirtshals kl. 10.30 – BH

Emmersbæk kl. 10.30 – aH

søndag d. 19. - trinitatis

Indsamling til Religion s-

pædagogisk Center

Hirtshals kl. 9.00 – BH

Emmersbæk kl. 10.30 – MKP

søndag d. 26. - 1. s. e. trin

Inds. til Den Grønlandske Bibelsag

Hirtshals kl. 10.30 – BH

Emmersbæk kl. 9.00 – MKP

BH = Bjarne Hougaard

MKP = Mette Krogholm Pedersen

aH = annemette nørgaard Høgsbro

[8]

gudstjenester

Juli

søndag d. 3. - 2. s. e. trin

Inds. til Den Blaa Sociale Cafe

Hirtshals kl. 10.30 – aH

Emmersbæk kl. 10.30 – MKP

søndag d. 10.- 3. s. e. trin

Indsamling til Danmarks Kristelige

Gymnasiastbevægelse

Hirtshals kl. 10.30 – MKP

Emmersbæk kl. 9.00 – MKP

søndag d. 17.- 4. s. e. trin

Indsamling til Bibellæserringen

Hirtshals kl. 9.00 – BH

Emmersbæk kl. 10.30– aH

søndag d. 24. - 5. s. e. trin

Inds. til Den Blaa Sociale Cafe

Hirtshals kl. 10.30 – BH

Emmersbæk kl. 9.00 – lsP

søndag d. 31 - 6. s. e. trin

Inds. til Tværkulturelt Center

Hirtshals – ingen

Emmersbæk kl. 10.30 – BH

Kirkebil

Begge kirker. tlf. 9894 4000

Børnekvarter

Der er “børnekvarter” ved alle

søndagsgudstjenester i

Emmers bæk Kirke.

august

søndag d. 7. - 7. s. e. trin

Indsamling til Diakonhøjskolen

Hirtshals kl. 10.30 – BH

Emmersbæk kl. 9.00 – MKP

søndag d. 14.- 8. s. e. trin

Inds. til KFUM’s Sociale Arbejde

Hirtshals kl. 9.00 – MKP

Emmersbæk kl. 10.30 – MKP

søndag d. 21.- 9. s. e. trin

Inds. til Den Blaa Sociale Cafe

Hirtshals kl. 10.30 – aH

Emmersbæk kl. 10.30 – MKP

søndag d. 28. - 10. s. e. trin

Indsamling til Israelsmissionen

Hirtshals kl. 10.30 – BH

Emmersbæk kl. 14.00 – aH

september

søndag d. 4. - 11. s. e. trin

Inds. til Den Blaa Sociale Cafe

Hirtshals kl. 9.00 – BH

Emmersbæk kl. 10.30 – MKP

lynggården

torsd. d. 30. juni kl. 13.30 – MKP

torsd. d. 14. juli kl. 13.30 – BH

torsd. d. 25. aug. kl. 13.30 – MKP

Vikingebanke

torsd. d. 16. juni kl. 10.30 – BH

torsd. d. 14. juli kl. 10.30 – BH

torsd. d. 25. aug. kl. 10.30 – MKP

Ecco Print as

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!