Debatoplæg - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

Debatoplæg - Vejdirektoratet

VVM-UNDERSØGELSE

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM

SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

DEBATOPLÆG


DEBATOPLÆG

OPGRADERING AF E47

SYDMOTORVEJEN MELLEM

SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM AT BYGGE

EN FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT MELLEM RØDBYHAVN OG

PUTTGARTEN. FOLKETINGET HAR VEDTAGET EN PROJEKTERINGSLOV

FOR FEMERN BÆLT PROJEKTET, HVORI INDGÅR BÅDE DEN KOMBIN-

EREDE VEJ- OG JERNBANEFORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT OG

OPGRADERING AF VEJ- OG JERNBANEANLÆG PÅ DANSK SIDE

Af projekteringsloven fremgår det, at der skal foretages

projektering af de nødvendige opgraderinger og miljømæssige

forbedringer på E47 Sydmotorvejen fra Sakskøbing til

nord for Rødbyhavn, hvorfra der etableres en ny motorvejsstrækning

frem til landfæstet for bro- eller tunnelforbindelsen

over Femern Bælt.

Med dette debatoplæg beskrives de eksisterende forhold på

E47 Sydmotorvejen og den VVM-undersøgelse som Vejdirektoratet

vil gennemføre for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag

for en opgradering af strækningen mellem Sakskøbing og

Rødbyhavn. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

VVM-UNDERSØGELSE

I VVM-undersøgelsen belyses vejtekniske, trafikale, trafiksikkerhedsmæssige,

ejendomsmæssige, æstetiske og

miljømæssige samt anlægsøkonomiske og samfundsøkonomiske

konsekvenser ved alternative forslag til nødvendige

miljømæssige forbedringer og sikkerhedsmæssig opgradering

af motorvejen.

Miljømæssige forbedringer kan bl.a. omfatte støjafskærmning

og forbedring af motorvejens afvandingssystem. Den

sikkerhedsmæssige opgradering af motorvejen kan bl.a.

omfatte ændring af ramper og kryds ved tilslutningsanlæg,

forbedring af oversigtsforhold i kurver, øget brug af

autoværn ved faste genstande langs motorvejen, anlæg af

nødspor og forbedret afmærkning og trafikregulering.

De undersøgelser og vurderinger, der skal foretages i VVMundersøgelsen,

skal frembringe tilstrækkelig viden til, at politikere

og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet

og sammenligne alternative forslag. VVM-undersøgelsen skal

desuden sikre, at opgraderingen bliver bedst muligt tilpasset

omgivelserne og ikke påvirker miljøet unødigt.

2

VVM-undersøgelsen gennemføres i dialog med Guldborgsund

og Lolland kommuner, Femern A/S, By- og Landskabsstyrelsen,

BaneDanmark, Politiet med flere og omhandler

emner som arealbehov, natur- og kulturinteresser, støj,

luftforurening, håndtering af jord, visuelle forhold, trafikale

og samfundsøkonomiske konsekvenser.

IDEER OG FORSLAG FRA BORGERNE

Med denne pjece indledes den såkaldte idéfase. I denne

periode kan naboer, trafikanter og interesseorganisationer

med flere fremsætte synspunkter og komme med alternative

forslag og ideer til, hvad der bør belyses, således, at flest

mulige hensyn kan indgå i den videre planlægning.

Vi vil eksempelvis gerne have bemærkninger om forhold på

og langs Sydmotorvejen, som vi skal være særlig opmærksomme

på i forbindelse med undersøgelsen. Det kunne

f.eks. dreje sig om ejendomsforhold, dyreliv, planteliv, landskab,

jord, vand, støj mv.

SKRIV TIL VEJDIREKTORATET

Idéer og forslag til de kommende undersøgelser af en opgradering

af Sydmotorvejen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn

kan sendes til:

Vejdirektoratet

Vejplan- og Miljøafdelingen

Niels Juels Gade 13

Postboks 9018

1022 København K

E-mail: vd@vd.dk

Materialet skal være Vejdirektoratet

i hænde senest den 15. juli 2010.


Frakørsel ved Maribo

DEBATOPLÆG

3


DEBATOPLÆG

6,0

7,5

9,2

EKSISTERENDE FORHOLD

Anlægget af Sydmotorvejen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn

blev påbegyndt i 1941, men blev først afsluttet i 1963.

Under 2. verdenskrig blev jordarbejdet udført og de fleste

broer bygget, men arbejdet stoppede i slutningen af krigen

og blev først genoptaget i 1958. Motorvejen blev anlagt som

en 4-sporet motorvej uden nødspor. Hvis der ses bort fra

autoværnet i midterrabatten og støjskærme ved Sakskøbing

og Maribo, er der ikke sket betydelige ændringer siden

åbningen i 1963. Strækningen nord for Sakskøbing blev

udbygget til motorvej i 2007.

TRAFIK

E47 Sydmotorvejen udgør sammen med færgeforbindelsen

Rødby-Puttgarden en vigtig international forbindelse mellem

Skandinavien og Centraleuropa. Nationalt indgår korridoren

i det store H, og den forbinder Lolland med Falster og Sjælland.

Som det fremgår af kortudsnittet, var der i 2008 en gennemsnitlig

døgntrafik (årsdøgntrafik) på 7.000-17.000 køretøjer

på E47 mellem Sakskøbing og Rødbyhavn. De tunge køretøjer

på strækningen udgør ca. 15-20 % af den samlede

trafik.

4

Blå tal viser årsdøgntrafik 2008 i 1.000 kørertøjer pr. døgn på strækningen.

Røde tal viser trafiken på nabostrækninger

9,6

14,5

16,66

13,0

7,3

På baggrund af trafikprognosen for den faste forbindelse

over Femern Bælt forventes årsdøgntrafikken over Femern

Bælt at være steget til ca. 11.000 køretøjer pr. døgn i 2025.

Tilsvarende forventes trafikken på Sydmotorvejen mellem

Sakskøbing og Rødbyhavn at være steget til 13.000-25.000

køretøjer pr. døgn i 2025. Det vurderes, at motorvejens 4

spor har tilstrækkelig kapacitet i en lang årrække.

TRAFIKSIKKERHED

I 5-års-perioden 2004-2008 er der på strækningen (inkl.

ramper og rampekryds) registreret i alt 24 personskadeulykker

med 13 alvorligt og 20 lettere tilskadekomne samt 25

materielskadeulykker. Ulykkesfrekvensen (antal personskadeulykker

pr. 1 mio. kørte km pr. år) for strækningen

Sakskøbing-Rødby er 50 % højere end ulykkesfrekvensen

for strækningen Køge-Sakskøbing.

Den ulykkessituation, som optræder hyppigst på selve motorvejsstrækningen,

er eneulykker. Dette kan indikere, at en

kombination af høj hastighed, vejens tracé med flere skarpe

kurveforløb og manglende nødspor/nødrabatter resulterer

i, at bilisten kommer ud i rabatten og mister herredømmet

over bilen og derefter påkører autoværn, træer, master eller

skrænter.


Eksisterende færgeforbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarten

En del af ulykkerne er sket på ramper og i rampekryds.

Rampekrydsene er hovedsagelig udformet således, at der

er 2 kørespor fremme ved frakørselsrampens udmunding i

den skærende vej. Derved er der risiko for, at bilister, som

skal svinge henholdsvis til højre og til venstre, skygger for

hinandens oversigt.

MILJØFORHOLD

Vejdirektoratet vil undersøge hvilke miljømæssige konsekvenser

alternative forslag til opgradering kan have for

omgivelserne.

Naturområder, vandløb, rekreative områder, grundvandsforhold

m.v. som kan blive berørt af opgraderingen vil blive

DEBATOPLÆG

kortlagt. Resultatet vil indgå som grundlag for projekteringen

for at begrænse konflikter med de naturinteresser, der er

knyttet til naturområderne.

Tilsvarende vil der ske en kortlægning af de landskabelige,

arkæologiske og kulturhistoriske interesser langs med motorvejen.

Herunder ikke mindst beplantningen langs Sydmotorvejen,

som er udtænkt af den af danske landskabsarkitekt

C. Th. Sørensen og som er af kulturhistorisk værdi.

Vejdirektoratet har foretaget en kortlægning af støjudbredelsen

langs statsvejnettet. Ifølge støjkortlægningen har 3

boligområder og 2 kolonihaveforeninger en støjbelastning

på mere end 58 dB (L den ). I VVM-undersøgelsen vil forslag til

reduktion af støjen fra motorvejen blive vurderet.

5


DEBATOPLÆG

Vindmøller i det flade landskab syd for Hillested

6

Bevaringsværdig beplantning langs motorvejen


AREALBEHOV

En opgradering af Sydmotorvejen kan medføre behov for

permanente arealerhvervelser fra de ejendomme som

grænser op til motorvejen eksempelvis til ombygning af til-

og frakørselsramper og til etablering af støjafskærmning og

regnvandsbassiner.

I anlægsperioden vil der eventuelt skulle etableres adgangsveje

og arbejdspladser langs med motorvejen. Dette

kan betyde, at det er nødvendigt at ekspropriere arealer

midlertidigt fra private grundejere, og det kan blive nødvendigt

at blandt andet entreprenører får mulighed for at

benytte private veje.

TILSLUTNINGSANLÆG

Den aktuelle strækning af Sydmotorvejen har 3 fuldt udbyggede

tilslutningsanlæg (med til- og frakørselsramper i begge

retninger) ved Sakskøbing (46), Maribo (48) og Holeby (49).

Hertil kommer et halvt tilslutningsanlæg alene med østvendte

ramper ved Våbensted (47).

Flere af til- og frakørselsramperne er relativt korte og lever

derfor ikke op til en tidssvarende standard for trafiksikkerhed

og kørselskomfort.

PÅVIRKNINGER I ANLÆGSPERIODEN

Det kan ikke undgås, at der vil opstå gener for de grundejere

som bor tæt på motorvejen i forbindelse med gennemførelsen

af anlægsarbejdet.

Det vil blive tilstræbt at gennemføre arbejdet således, at

trafikanter og naboer bliver generet mindst muligt. Motorvejen

vil så vidt muligt være åben for trafik i hele anlægsperioden.

DET VIDERE FORLØB

Idéfasen er den første af de to offentlige høringer, der skal

gennemføres i forbindelse med dette projekt. I idéfasen kan

alle interesserede parter, f.eks. naboer og interesseorgani-

DEBATOPLÆG

sationer, fremsætte synspunkter og komme med alternative

forslag og ideer til, hvad der bør belyses, således, at flest

mulige hensyn kan indgå i den videre planlægning. I idéfasen

bliver alle henvendelser med ideer, kommentarer og

indsigelser til undersøgelsen samlet i et høringsnotat.

Henvendelserne bearbejdes og vurderes af Vejdirektoratet

i sammenhæng med de videre tekniske og miljømæssige

undersøgelser, som Vejdirektoratet gennemfører frem til

foråret 2011.

Medio 2011 gennemføres den anden offentlige høring, hvor

der igen er mulighed for at kommentere projektet. Grundlaget

for den høringsrunde vil være VVM-redegørelsen

udarbejdet af Vejdirektoratet. VVM-redegørelsen vil indeholde

detaljerede forslag til og konsekvenser af en opgradering

af Sydmotorvejen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn.

Efter den offentlige høring udarbejder Vejdirektoratet et nyt

høringsnotat, der beskriver de indkomne forslag og kommentarer,

og Vejdirektoratets bemærkninger hertil.

I efteråret 2011 indsendes VVM-redegørelsen og resultatet

af den offentlige høring til transportministeren med henblik

på politisk drøftelse og stillingtagen. Det forventes, at der i

2012 fremsættes forslag til anlægslove i Folketinget for såvel

den faste forbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarten

som de tilhørende danske landanlæg med opgraderinger af

veje og jernbaner.

Det fremgår af projekteringsloven, at den faste forbindelse

over Femern Bælt skal åbne i 2018. Senest samtidig skal de

danske vej- og jernbaneanlæg på land være klar.

HVIS DU VIL VIDE MERE

Du kan læse mere om opgraderingen af Sydmotorvejen på

Vejdirektoratet.dk. Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere

oplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til:

Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Vejdirektoratet på tlf. 72 44 36 94 eller

E-mail: vd@vd.dk

7


KØBENHAVN

Niels Juels Gade 13

Postboks 9018

1022 København K

Telefon 7244 3333

HEDEHUSENE

Guldalderen 12

2640 Hedehusene

Telefon 7244 7000

SKANDERBORG

Thomas Helsteds Vej 11

Postboks 529

8660 Skaderborg

Telefon 7244 2200

vd@vd.dk

vejdirektoratet.dk

More magazines by this user
Similar magazines