Tillæg til miljøgodkendelse - Vesthimmerlands Kommune

vesthimmerland.dk

Tillæg til miljøgodkendelse - Vesthimmerlands Kommune

Tillæg til

Miljøgodkendelse

af malkekvægbrug


Knabervej 78

9620 Aalestrup

Svend Hestbæk

Knabervej 78

9620 Aalestrup

Godkendelsesdato:

26-juni-2013


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Registreringsblad

Titel: Miljøgodkendelse – Sag: 820-12-93620

Godkendelsesdato: 26. juni 2013

Husdyrbrugets navn og

adresse:

Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Husdyrbrugets ejer: Svend Hestbæk

Kontaktperson for bedrift Svend Hestbæk

Ejendomsnr. 8200019150

CHR-nr. 40.252

CVR-nr. 25259939

Matr. Nr. 4d, Klotrup By, Fjelsø m.fl.

Telefon, ejer 9864 7279/1346 6366

Telefon, kontaktperson 9864 7279/1346 6366

Ansøger: Svend Hestbæk

Tilsynsmyndighed: Vesthimmerlands Kommune

Udarbejdet af: Olav Dyhrberg Fogtmann

Kontrolleret af: Carl Erik Bruntse

Indholdsfortegnelse

Sammendrag 3

Afgørelse med lovgrundlag 5

Miljøgodkendelsen omfatter 7

Vilkår 10

Kommunens vurdering 11

Klagevejledning og offentliggørelse 16

Kortbilag 1 Situationsplan

Kortbilag 2 Nye udspredningsarealer

Kortbilag 3 Beskyttede naturarealer omkring ejendommen

Bilag A BAT beregning på udvidelsen

Bilag B Ansøgning nr. 38252 (trin 1) og 45666 (trin 2)

(www.husdyrgodkendelse.dk) ikke vedlagt men

kan rekvireres.

Bilag C Projektbeskrivelse inklusiv miljøteknisk redegørelse

og BAT-beskrivelse

Bilag D Miljøgodkendelse af 17-08-2011

2


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Sammendrag

Svend Hestbæk driver og ejer mælkeproduktionen på Granly, Knabervej 78, 9620 Aalestrup,

i Vesthimmerlands Kommune.

Oprindeligt blev produktionen på Granly godkendt i 2000 til 238 DE. I august 2011 fik

Svend Hestbæk miljøgodkendelse til at udvide til i alt 539,40 DE fordelt på 295 malkekøer,

fuldt kvieopdræt og tyrekalve indtil 60 kg. I forbindelse med udvidelsen skulle opføres en

ny kviestald, gyllebeholder, og ensilagepladsen udvides. Gyllebeholderen er nu etableret.

Planen med denne godkendelse var at bygge en ny, stor løsdriftsstald og få goldkøer og

kvier hjem på Granly. I dag er de opstaldet på andre ejendomme. Før disse planer føres ud i

livet ønsker Svend Hestbæk nu at søge om at udnytte miljøgodkendelsen i to trin.

I det første trin udvides husdyrholdet ved bl.a. at fylde den eksisterende stald op med de i

2011 godkendte 225 køer. Dertil kommer, at han ønsker at få godkendelse til 22 nye sengebåse

i en eksisterende bygning, der alligevel ikke skal rives ned.

I det andet trin opføres den nye stald til opdræt, goldkøer og nogle malkende køer. Med

denne tillægsansøgning til miljøgodkendelsen fra 2011 søges der desuden også om at placere

den planlagte, nye løsdriftsstald parallelt med den eksisterende kostald frem for vinkleret

på denne. Antallet af opdræt ønskes desuden forøget lidt i forhold til det oprindeligt miljøgodkendte,

da det er Svend Hestbæks plan at bibeholde de 22 ekstra køer fra trin 1 også når

den nye stald er opført.

Der er foretaget projekttilpasninger i form af spalteskraber og fast drænet gulv for at opfylde

krav om reduceret ammoniakfordampning fra anlægget, og for at leve op til BAT vedr.

staldsystem.

Der er foretaget projekttilpasninger indenfor ekstra efterafgrøder for at sikre overholdelse af

beskyttelsesniveauet med hensyn til nitratklasser og dermed overholdelse af beskyttelsesniveauet

for udvaskningen af kvælstof til overfladevand. Med tillægget er der yderligere 56

ha til rådighed for udspredning af husdyrgødning.

Beregninger foretaget på baggrund af ovenstående projekttilpasninger gennem

www..husdyrgodkendelse.dk resulterer i, at lugtgenerne fra den ansøgte produktion ikke

vurderes at påvirke omkringboende væsentlig.

Den ansøgte udvidelse opfylder således de krav, der er fastlagt i lov om miljøgodkendelse

mv. af husdyrbrug 1 . Som følge af lovens § 26 stk. 2, har kommunalbestyrelsen ved vurderingen

af ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelsen, foretaget en samlet vurdering af

alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden den 1. januar 2007 på husdyrbruget,

inklusive bedriftens arealer, dog højst over en 8-årig periode.

Fra staldanlægget er der over 2 km til Natura 2000 områder på land og kvælstoffølsomme

naturområder, der er omfattet af Husdyrlovens §7. Øvrige naturområder ligger

som det tætteste 400 m fra staldanlægget. Enkelte små søer ligger dog tættere på. Udvidelsen

medfører ikke en væsentlig påvirkning af naturarealer eller søer.

De ejede og forpagtede udbringningsarealer ligger i opland til Lovns bredning, der betragtes

som et meget sårbart Natura 2000 område i Limfjorden. Alle arealer ligger i

nitratklasse 3, som udtryk for, at der kun sker en lille reduktion (op til 50 %) af kvælstofindholdet

inden vandet når frem til Limfjorden. En begrænsning af udvaskningen

opnås ved at andelen af lovpligtige efterafgrøder er øget med 6,7 % ud over det gene-

1 Lov nr. 1572 af 20/12/2006

3


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

relle krav ifølge gødningsreglerne. Det vurderes, at projektet ikke medfører væsentlig

påvirkning af Natura 2000 områder i Limfjorden hverken via kvælstof eller fosfor.

Det er vurderet, at husdyrbruget lever op til bedste tilgængelige teknologi med de beskrevne

ændringer i tillægget. Den eksisterende store kostald fra 2002 indrettes med

skrabning af spalterne, og i den nye kviestald etableres fast drænet gulv med skrabning.

Disse tiltag sikrer en lav ammoniakfordampning.

Vesthimmerlands Kommune har samlet vurderet, at det ansøgte projekt med de vilkår,

der er stillet, ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at husdyrbruget i

øvrigt kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Det vurderes endvidere, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper

og arter, herunder habitatdirektivets bilag IV-arter såvel i som uden for Natura

2000 områder.

4


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Afgørelse med lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til malkekvægproduktionen

på Knabervej 78, 9620 Aalestrup efter § 12 Husdyrgodkendelsesloven

2 .

Tillæg til miljøgodkendelsen er udløst af ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen til

udvidelse af kvægholdet fra 539 til 616 DE samt opførelse af en ny stald, og ensilageplads.

Godkendelsen omfatter landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Knabervej 78,

9620 Aalestrup samt anvendelse af husdyrgødning m.v. på landbrugsbedriftens (CVRnr.

25259939) samlede ejede og forpagtede arealer. Til ejendommen er tilknyttet en

husdyrproduktion med CHR. nr. 40.252.

Tillæg til miljøgodkendelsen er meddelt med en række ændrede vilkår på side 8 og

frem.

Ansøgningen var i indledende offentligfase i 3 uger indtil 8-05-2013. Der indkom ingen

bemærkninger. Udkast til miljøgodkendelse har været i høring hos naboer m.fl. i 6

uger indtil 17. juni 2013. Her indkom ingen bemærkninger.

Vesthimmerlands Kommune har samlet vurderet, at det ansøgte projekt med de vilkår,

der er stillet:

ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at husdyrbruget i øvrigt

kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper og arter, herunder habitatdirektivets

bilag IV-arter såvel i som uden for Natura 2000 områder.

lever op til bedste tilgængelige teknologi vedr. de beskrevne ændringer i tillægget.

Husdyrbrugene skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser

- også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til denne godkendelse.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er igangsat efter 2 år og fuldt udnyttet inden

5 år fra denne afgørelses meddelelse. Med ”udnyttet” menes, at den ansøgte ændring

af dyrehold og bygninger er taget i brug.

Med dette tillæg til miljøgodkendelsen følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsen

udløber 2021.

Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. § 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse

mv. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering.

Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år.

Det er planlagt at foretage den første revurdering i 2021.

2 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om godkendelse m.v. af husdyrbrug.

5


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Øvrige tilladelser og godkendelser

Denne miljøgodkendelse omhandler kun godkendelse efter miljølovgivningen. Før

igangsætning af byggeri og anlægsændringer skal der indhentes en byggetilladelse. Er

der tidligere i forbindelse med miljøsagsbehandlingen fremsendt materiale, der ønskes

tilknyttet byggeanmeldelsen, bedes dette anført. Det skal bemærkes, at byggeanmeldelsen

ikke må være i strid med miljøgodkendelsen.

I tilfælde af, at udvidelsen medfører, at vandforbruget øges, eller en egentlig vandindvindingstilladelse

overskrides, skal der søges om ny vandindvindingstilladelse.

6


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Miljøgodkendelsen omfatter

På Knabervej 78 er der i dag en SDM malkekvægbesætning med tilladelse til 539 dyreenheder

(DE), som ønskes udvidet til 616 DE. Det ansøgte dyrehold er vist i nedenstående

skema.

Trin 1

Svend Hestbæk opstalder i dag sine ungdyr og goldkøer på andre ejendomme end Granly.

Antallet af kvie- og tyrekalve er derfor beregnet ud fra det samlede antal køer, hhv. 225, 15

og 22 på Granly samt 30 på anden ejendom, dvs. i alt 292 årskøer.

Dyrehold og staldtype for trin 1

Malkekøer, tung race, sengestald med spalter

(kanal, bagskyl eller ringkanal), 11.500

kg mælk

(er allerede miljøgodkendt)

Malkekøer, tung race, dybstrøelse (hele arealet),

11.500 kg mælk

(er allerede miljøgodkendt i nybygget staldafsnit)

Højdrægtige kvier, tung race (23,5-24 mdr.),

dybstrøelse (hele arealet)

Malkekøer, tung race, sengestald med fast

gulv, 11.500 kg mælk

Kviekalve, tung race (0-1,5 mdr.), dybstrøelse

(hele arealet)

Tyrekalve, tung race 40-60 kg, dybstrøelse

(hele arealet)

Kviekalve, tung race (1,5-6 mdr.), dybstrøelse

(hele arealet)

Staldafsnit

nr.

7

Antal

årsdyr

125284 225

125288 15

125288 10

151038 22

Afgræsning DE

I gennemsnit 2 mdr. om

året inden for udbringning

I gennemsnit 3 mdr. om

året, inden for udbringning

I gennemsnit 3 mdr. om

året, inden for udbringning

I gennemsnit 2 mdr. om

året inden for udbringning

340,50

22,85

6,22

33,29

125287 18 Nej 4,19

44090 146 Nej 1,91

125285 55 Nej 15,54

Dyreenheder i alt 424,50

Tabel 1. Husdyrholdets størrelse efter trin 1, fordelt på stalde og staldsystemer. Numrene

på staldafsnittene refererer til IT-ansøgningssystemet (skema 38252). Dyreholdet ansøges

her som trin 1 i form af et tillæg til den gældende miljøgodkendelse.

Trin 2

Dyreholdet i trin 2 er - som udgangspunkt - det allerede miljøgodkendte, dog ønsker Svend

Hestbæk at beholde de 22 køer fra trin 1 (staldafsnit 151038). På den baggrund bliver der

samlet set lidt flere køer og dermed også lidt flere årsopdræt.. Alle ekstra dyr på gyllesystem

kommer til at gå i en stald med drænet fast gulv, hvilket er BAT. Eneste andre dyr på

andre systemer er de små kvie- og tyrekalve, der ikke er et specifikt BAT-krav til. På den

baggrund er der ikke beregnet et præcist BAT-niveau, da der ikke vurderes at være proportionalitet

i at gøre yderligere tiltag for de få ekstra dyr.


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Dyrehold og staldtype for ansøgt drift

Malkeko, tung race, sengestald med spalter

(kanal, bagskyl eller ringkanal), 11.500 kg

mælk

Malkeko, tung race, sengestald med præfabrikeret

drænet gulv, 11.500 kg mælk

Malkeko, tung race, dybstrøelse (hele arealet),

11.500 kg mælk

Malkekøer, tung race, sengestald med fast

gulv, 11.500 kg mælk (fra trin 1, ny i forhold

til gældende miljøgodkendelse)

Staldafsnit

nr.

8

Antal

årsdyr

151995 225

151997 55

151999 15

Småkalv, tung race (0-1,5 mdr.), dybstrøelse 151998

Tyrekalv, tung race 40-60 kg, dybstrøelse 151998

Kvie/stud, tung race (1,5-4 mdr.), dybstrøelse

Kvie/stud, tung race (4-6 mdr.), sengestald

med præfabrikeret drænet gulv

Kvie/stud, tung race (6-14 mdr.), sengestald

med præfabrikeret drænet gulv

Kvie/stud, tung race (14-16 mdr.), sengestald

med præfabrikeret drænet gulv

Kvie/stud, tung race (16-23 mdr.), sengestald

med præfabrikeret drænet gulv

Kvie/stud, tung race (23-24 mdr.), sengestald

med præfabrikeret drænet gulv

15200 22

151996

151997

151997

151997

151997

151997

20

159

33

26

106

26

92

13

Afgræsning DE

I gennemsnit 2 mdr. om

året inden for udbringning

I gennemsnit 2 mdr. om

året, inden for udbringning

(Heraf dog 25 goldkøer i

gennemsnit 6 mdr. om

året uden for udbringning).

I gennemsnit 3 mdr. om

året, inden for udbringning

I gennemsnit 2 mdr. om

året inden for udbringning

340,50

83,78

22,85

33,29

Nej 4,65

Nej 2,08

Nej 8,77

Nej 7,97

5 mdr. uden for udbringning

41,40

Nej 12,34

6 mdr. uden for udbringning

50,63

Nej 8,03

Dyreenheder i alt 616,29

Tabel 2. Husdyrholdets størrelse efter udvidelsen, fordelt på stalde, stipladser og staldsystemer.

Numrene på staldafsnittene refererer til skema 45666 i IT-ansøgningssystemet.


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Staldanlæg

Det gamle staldanlæg består af stor løsdriftsstald til køer fra 2002 med tilknyttet malkestald,

mindre kviestald, plads med kalvehytter, foderlade og gyllebeholder. Desuden

findes et maskinhus fra 2010. I forbindelse med udvidelsen opføres en ny stor løsdriftsstald

til kvier, ensilagepladsen udvides og en eksisterende stald indrettes med 22

sengebåse. Se kortbilag 1.

Det er en planlagt udvidelse, der forløber over 5 år:

År 1: Forberedelse og etablering af 22 båse i eksisterende bygning, udvidelse af

husdyrholdet.

År 2: Fortsat udvidelse af dyreholdet.

År 3: Opførelse af ensilageplads.

År 4: Byggeri af ny stald påbegyndes. Yderligere udvidelse af husdyrholdet med

eget opdræt.

År 5: Byggeri af ny stald færdiggøres, husdyrholdet når op på det godkendte.

Udbringningsarealer

Til den samlede landbrugsbedrift er der efter udvidelsen 306,57 ha ejet og forpagtet

areal til rådighed for udbringning af husdyrgødning. Der indgår ikke gylleaftaler. De

nye udspredningsarealer kan ses på kortbilag 2.

Svend Hestbæk råder over arealerne vist i nedenstående Tabel 1.. Af de ejede og forpagtede

arealer ligger nogle inden for:

• Nitratklase 2

• Nitratklase 3

• Fosforfølsomt opland til Natura 2000-vandområde

• Lavbundsområde i okkerklasse 2 eller derover

Type

Udsprednings-areal,

ha

9

Harmoni, DE/ha DE, i alt

Ejet og forpagtet 306,57 1,7 521,17

Total, ejet og forpagtet 306,57 - 521,17

Tabel 3 Udspredningsarealer fordelt efter ejerforhold

Det fremgår af Tabel 3 at Svend Hestbæk har 306,57 ha til rådighed for udspredning

af husdyrgødning. På de ejede og forpagtede arealer udbringes husdyrgødning i forholdet

1,7 DE/ha. Det betyder, at det generelle harmonikrav på ejendommen efterkommes,

når der afsættes 33,6 DE til biogas. Svend Hestbæk ejer og forpagter 41 ha

som ikke benyttes til udbringning af husdyrgødning. Svend Hestbæk benytter arealerne

til afgræsning, eller slæt af græs eller hø. På disse marker afsættes 61,6 DE via afgræsning,

når husdyrholdet er fuldt udvidet.


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Vilkår for godkendelsen

Vilkår 1. – 2. - 3. og 35. i miljøgodkendelsen fra 2011 udgår og

erstattes med 1a - 2a - 3a, 3b og 3c og 35a.

GENERELT

Vilkår om placering og udnyttelse

1a. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de

oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske beskrivelse (ansøgningsskema

nr. 45666, version 2), og med de ændringer der fremgår af godkendelsens

vilkår.

2a. Der skal indgives meddelelse, når dyreholdet er nået op på den ansøgte størrelse.

Desuden skal der indgives meddelelse om dyreholdets størrelse 26. juni 2018..

Vilkår om dyreholdet

3a. Udgangspunktet for den maksimalt tilladte produktion (på årsbasis) er

antal dyr angivet i tabel 2 fordelt på de forskellige dyregrupper med angiven

mælkeydelse, ind- og udgangsalder og vægtintervaller.

3b. Omregnet til dyreenheder (DE) med de nuværende omregningsfaktorer sva-

rer det til maksimalt 616,29 DE i alt. Vær opmærksom på, at ved fremtidige æn-

dringer af omregningsfaktorerne, så kan den maksimalt tilladte produktion regnet

i dyreenheder blive større eller mindre.

3c. Der er indbygget en mindre fleksibilitet i godkendelsen, idet den enkelte dyre

gruppe godt må stige med op til 5%, når blot en eller flere af de andre til sammen

har en nedgang, således at det samlede antal dyreenheder ikke overstiger den til

enhver tid maksimalt tilladte årlige produktion regnet i dyreenheder, p.t. 616,29

DE.

AREALER

35a. For at begrænse udvaskningen af kvælstof til sårbare Natura 2000 områder i

Limfjorden skal der for bedriftens samlede arealer anvendes et sædskifte, hvor andelen

af lovpligtige efterafgrøder udgør mindst 6,7 % ud over det til enhver tid generelle

krav.

AFSÆTNING TIL BIOGASANLÆG

41. Godkendelsen kan først udnyttes fuldt ud, når der er indgået skriftlig aftale

med et biogasanlæg om at modtage husdyrgødning fra bedriften svarende til 33,6

DE. Alternativt kan ejendommens ejede eller forpagtede areal tilsvarende øges.

10


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Kommunens vurdering

I tillægget til miljøgodkendelsen vurderes kun på de ændringer der foretages i forhold

til miljøgodkendelsen meddelt 2011. dvs. anlæg og placering samt lugt, BAT og arealer.

Vurdering af transport, og anlæggets indretning og drift, spildevand, affald og uheld er

foretaget i miljøgodkendelsen fra 2011 og er fuldt dækkende for de yderst begrænsede

ændringer der foretages i tillægget.

Anlæg – placering

Staldanlæggene ligger mellem Fjelsø og Klotrup i et område med spredt bebyggelse i

det åbne land. Der er ikke særlige landskabelige forhold omkring anlægget at tage hensyn

til, anlægget ligger i ikke kuperet terræn og stald og ensilageplads etableres i tilknytning

til de eksisterende bygninger med den ændring her i tillægget at, den nye løsdriftsstald

placeres parallelt med den eksisterende kostald frem for vinkelret på denne.

Derudover etableres 22 nye sengebåse i en eksisterende stald.

Det vurderes at ændringerne ikke har et omfang der medfører nævneværdig påvirkning

af landskabet.

Lugt og andre gener

Fra staldanlægget er der 117 m til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt, som er

Knabervej nr. 85. Til samlet bebyggelse er der over 1000 m, og til byzone ved Aalestrup

er der over 3 km.. Da det er væsentligt mere end de beregnede geneafstande på

henholdsvis 91, 210 og 313 m, vurderes det, at projektet ikke vil give anledning til uacceptable

lugtgener.

Det vurderes ligeledes, at der ikke vil være uacceptable gener i form af støj, støv og

flueplager m.v. fra staldanlæggene.

BAT

Drænet fast gulv

I den nye løsdriftsstald er der valgt et fast drænet gulv som har en meget lav ammoniakfordampning.

Gulvet er beskrevet i miljøstyrelsens teknologiblad ”fast drænede gulve med skraber

og ajleafløb”.

Svend Hestbæk har endnu ikke taget stilling til, om han ønsker at etablere det faste

gulv af præfabrikerede elementer eller lade det støbe på stedet. I praksis er det pladsstøbte

sidestillet med det præfabrikerede.

Den nye kvie- og goldkostald etableres med drænet fast gulv med skrabning 12 gange i

døgnet, hvilket efter vores vurdering lever op til BAT for en ny stald i den størrelse.

Spalteskraber

I den eksisterende kostald etableres der en skraber på spalterne

Eksisterende stald med 22 sengebåse – staldafsnit 15200

Den eksisterende stald der indrettes med 22 sengebåse vurderes at leve op til BAT,

idet det vurderes at være for dyrt at etablere mere ammoniakbegrænsende tiltag.

11


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

I bilag A er beregnet en omkostning på 458,33 kr. pr. kg reduceret NH3-N ved etablering

med fast gulv med skrab. Hvis hvert reduceret kg. må koste 100 kr., er grænsen

pr. år 458,33 kr. ikke er proportional.

Dybstrøelse

Svend Hestbæk har valgt et dybstrøelsessystem ud fra et synspunkt om bedre dyrevelfærd

til nogle af sine dyr.

Dybstrøelse kan være BAT, hvis strøelsen anvendes sammen med god praksis. Det er

bl.a. at have tilstrækkeligt med strøelse, hyppige skift samt passende udformning af

gulvet. Det er i landmandens interesse at sikre sig, at hans dyr har tilstrækkeligt med

strøelse, så lejet holdes tørt. Den passende udformning af gulvet sikres med beton, der

er uigennemtrængelig for væsker. Derved sker der ikke tab af næringsstoffer til jord og

grundvand.

Det hyppige skift af strøelse sker hos de små kalve, ved hyppig tilførsel af ny halm og

af sundhedsmæssige årsager ved udmugning hver 2. uge. I kælvningsafdelingen og i

sygebokse sker der en løbende tilførsel af halm, så lejet i praksis skiftes ved etablering

af en ny overflade. Stalden tømmes for møg efter behov. Der dannes efterhånden en

tør, sammenpresset dybstrøelsesmåtte med iltfrie forhold. Derved opnås netop det,

som den hyppige udskiftning skulle sikre, lavere ammoniakfordampning fra stalden og

bedre dyrevelfærd.

Ansøger vil i øvrigt henlede opmærksomheden på flg. forhold:

Bedriftens ansvarlige har konstant fokus på hvilke staldsystemer der er bedst

anvendelig i relation til miljø og dermed ammoniak til omgivelserne.

Der følges løbende op på udviklingen på staldsystemer der giver den mindst

mulige miljøbelastning.

Ansøgningen og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser

miljøet i det omfang loven tilsigter, og der vil løbende blive indhentet

opdateret viden, med henblik på forbedringer der lever op til nutidens miljøkrav.

Sigtet med anlægget er at der ud fra et proportionalitetssynspunkt konstant vil

blive indhentet ny og bedste viden, der gør anlægget til en fremtidssikret virksomhed.

Ved hvert miljøtilsyn vil der blive orienteret om hvilke overvejelser der er foretaget

med henblik på bedriftens fremtid i relation til den teknologi der giver

det største miljøhensyn.

Langt størstedelen dyrene er i forskelligt omfang på græs om sommeren, hvilket

i varme perioder betyder at lugt og ammoniak er mindre koncentreret, og

dermed er der mindre risiko for øget koncentration af ammoniak til nærliggende

naturarealer.

Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene

primært er forholdsvis tørre, men det store lugtskifte betyder ligeledes

en lavere koncentration af ammoniak og lugt.

I driften af kvægbruget indgår tiltag efter udvidelsen, der kan karakteriseres som bedste

tilgængelige teknologi.

12


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Ud fra ”Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse

af BAT” er det beregnet, at anlæggene samlet bør kunne leve op til en ammoniakfordampning

på maksimalt 3154 kg N pr. år. I beregningen af dette tal indgår ovennævnte

betragtninger. Kommunen er enig i, at for at leve op til BAT må denne fordampning

ikke overskrides. Af IT-ansøgningen fremgår det, at den samlede fordampning er

3124 kg N pr. år, og det er derfor kommunens vurdering, at anlægget lever op til BAT

vedr. stald- og opbevaringsteknologi.

Samlet set vurderer kommunen, at kvægbruget lever op til BAT.

Ammoniakfordampning og naturarealer

Nærmeste § 7 naturtype ligger 2,3 km mod SØ. Nærmeste habitatområde ligger 2,4 km

mod SØ. Det er habitatområde nr. 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested

og Nørre Ådal og Skravad Bæk. Både total- og merdepositionen bliver under 0,05

kg N/ha/år til områderne. Kommunen vurderer, at det ikke vil påvirke naturtyperne

eller de arter, der lever der, negativt.

De nærmeste naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 er vist i efterfølgende

tabel: - Merdepositionen og Totaldepositionen er beregnet vha. scenarieberegninger

i Husdyrgodkendelse.dk – Trin 2 i forholdt til første udvidelse.

Naturtype Afstand, m Retning

Merdep

kg N/ha/år

Totaldep

kg N/ha/år

1. Sø 62 NNV 0,8 12,4

2. Sø og mose 378 ØNØ 0,1 0,7

3. Sø 307 SØ 0,2 0,6

4. Sø 270 S 0,1 0,3

5. § 7 overdrev 2300 SØ < 0,05 < 0,05

Ingen af ovenstående søer eller naturarealer ligger i særligt naturområde, er fredet, eller

er omfattet af en plejeplan.

1. Sø

Der findes ingen data for søen. På luftfoto ses fint vandspejl med træer mod nord,

vest og øst. Søen ligger 62 m fra ejendommens stald og 87 m fra gylletanken. Søen får

i dag en stor mængde kvælstof fra ejendommen. Merdepositionen bliver 0,8 kg

N/ha/år. Kommunen vurderer, at søen er så næringsstofbelastet, at der ikke er grundlag

for at stille krav om en lavere merdeposition for at beskytte søen.

2. Sø og mose.

I 1989 beskrevet som højmose mod syd. Der blev fundet arter som sphagnum, tranebær,

vandnavle, tue- og smalbladet kæruld, klokkelyng og pors.

3. Sø

I 1989 beskrevet som tilgroet med høj sødgræs. Der blev fundet arterne andemad,

dunhammer og tiggerranunkel.

4. Sø

I 1989 er der fundet arterne sødgræs, dunhammer, trådstar, åkander og brøndsel.

13


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Kommunen vurderer, at merdepositionen til 2. sø og mose og søerne 3 og 4 er så lav,

at det ikke vil få en målbar negativ effekt på naturtyperne.

Bilag IV-arter, fredede-, sjældne- eller ansvarsarter

Der blev ved Atlas paddeundersøgelsen fra 1980-81 fundet spidssnudet frø og strandtudse

i søerne ca. 300 m syd for ejendommen.

Der er ikke registreret sjældne plantearter inden for en radius af 1000 m fra anlægget.

Der er fundet eng troldurt og maj gøgeurt ca. 1500 m fra anlægget.

Kommunen vurderer, at hverken mer- eller totaldepositionen vil påvirke arterne negativt.

Nye marker er tilknyttet bedriften.. Det er mark 86-0, 84-00, 83, 81, 12-0b, 12-0a.

På nær mark 86 ligger ingen af arealerne nær beskyttede naturområder søer, vandløb,

moser eller overdrev. Ca. 100m af mark 86 ligger op til et beskyttet §3 registreret vandløb.

For dette gælder, at der er en vis naturlig bræmme, og der er ikke risiko for overfladeafstrømning.

Sammen med de generelle regler for udbringning af husdyrgødning

og bræmmer vurderes at vandløbet er sikret mod påvirkning fra arealet.

Miljøpåvirkning via arealerne

De nye marker der er tilknyttet bedriften udgør 53 ha således at det samlede udspredningsareal

udgør 306,57 Ha.

En eventuel påvirkning af Limfjorden fra husdyrbruget, herunder Natura 2000 områder

i Limfjorden, ville være en generel eutrofiering via udledning af næringsstofferne

kvælstof og fosfor. Det vurderes, at der ikke vil være andre påvirkningsmuligheder.

Kvælstof

Udbringningsarealerne afvander via Lilleåen/Lerkenfelt Å til Lovns Bredning, som

ifølge Husdyrloven betragtes som et meget kvælstofsårbart Natura 2000 område i

Limfjorden. Lovns Bredning er en del af EU-habitatområde nr. 30. Den kvælstofreduktion,

der sker fra rodzonen til recipienten, er lav, og udbringningsarealerne er derfor

kategoriseret som nitratklasse 3 med undtagelse af en mark.. En eventuel påvirkning

er vurderet i forhold til det samlede opland for Skive Fjord, Lovns Bredning,

Risgårde Bredning og hovedparten af Bjørnsholm bugt.

Der udbringes husdyrgødning fra 1,7 dyreenheder (DE) pr. ha. Af ansøgningsmaterialet

fremgår det, at der vil blive opretholdt et sædskifte med en øget andel efterafgrøder

på 6,7 %, således at andelen af lovpligtige efterafgrøder til enhver tid vi udgøre 6,7 %

mere end de generelle gødningsregler foreskriver. Dette tiltag sikrer ifølge beregninger

i husdyrgodkendelse.dk, at den samlede udvaskning af kvælstof fra rodzonen reduceres

fra et niveau, der svarer til udbringning af husdyrgødning med 1,7 DE/ha ned til et

niveau, der svarer til 0,9 DE/ha. Tillægget til miljøgodkendelsen overholder således

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for kvælstofudvaskning i

forhold til nitratklasser m.v..

14


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Kvælstofudvaskningen fra husdyrbrugets ejede og forpagtede arealer på i alt 306 ha

udgør 63,3 kg N/ha. Det er mindre end udvaskningen fra et handelsgødet sædskifte på

de samme jordtyper beregnet til 67,2 kg N/ha. I forhold til et handelsgødet sædskifte

medfører husdyrbruget altså ikke et ekstra bidrag, der kan tilskrives husdyrgødning.

Husdyrbruget medfører således hverken i sig selv eller i kumulation med andre husdyrbrug

en påvirkning af Limfjorden.

Fosfor

Lovns Bredning betragtes ifølge Husdyrloven som et område, der er overbelastet med

fosfor. Derfor skal det sikres, at udledning af fosfor ikke øges nævneværdigt

Bedriftens ejede og forpagtede udspredningsarealer ligger delvist inden for fosforoverbelastede

oplande til de marine Natura 2000-områder. Inden for fosforoverbelastede

oplande til marine Natura 2000-områder kan der stilles specielle krav til fosforoverskuddet,

hvis arealerne desuden ligger i et udpeget lavbundsområde med okkerklasse 2

eller derover. Nogle af Svend Hestbæks arealer ligger i større eller mindre omfang i

udpeget lavbundsområde med okkerklasse 2 eller derover.

Det afgørende mht. fosforregulering er dog, om arealet er detailafvandet i form af

dræn eller grøfter. Svend Hestbæks arealer er ikke drænede, så udvidelsesplanerne giver

ikke anledning til at stille krav til fosforoverskuddet. Da risikoen for udvaskning af

fosfor til marine Natura2000-områder derfor er meget lille, stilles der ikke specielle

krav til fosforoverskuddet. Via beregningerne i IT-ansøgningen er det sikret, at lovens

krav om, at fosforoverskuddet ikke må overstige 1,5 kg P/ha er overholdt.

Ingen af udbringningsarealerne har en hældning eller ligger placeret, så der er risiko for

overfladeafstrømning til søer eller vandløb.

Ud fra et begrænset fosforoverskud, og da der ikke er skrånende arealer eller andre

forhold, der kunne bevirke stort fosfortab til vandmiljøet, vurderes det, at husdyrbruget

hverken i sig selv eller i kumulation med andre påvirkninger medfører påvirkning

af Natura 2000 områder, der kan hindre gunstig bevaringsstatus. Kumulationsbetragtningen

er den samme som for kvælstof.

Det vurderes endvidere, at ændringen i udledning af fosfor fra dambrug eller andre

virksomheder siden 2007, ikke vil ændre nævneværdigt på ovenstående vurderinger, da

en eventuel ændring vurderes at have været i nedadgående retning.

Det vurderes derfor samlet, at det er sikret, at påvirkning med kvælstof og fosfor til

overfladevand og kvælstof til grundvand ikke overskrider lovens beskyttelsesniveau for

de beskrevne arealer. Det vurderes endvidere som tilstrækkeligt til at sikre, at Natura

2000 områder i Limfjorden ikke påvirkes.

Afsætning af husdyrgødning til biogasanlæg

Det vurderes at det generelle harmonikrav på ejendommen efterkommes, når der afsættes

33,6 DE til biogas. Det er derfor sat vilkår om, at der skal foreligge en skriftlig

aftale med biogasanlægget om modtagelse af husdyrgødning fra bedriften.

Vælges alternativet med at øge udspredningsarealet skal arealerne først anmeldelse til -

og godkendes af kommunen.

15


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Konklusion

Vesthimmerlands Kommune vurderer samlet set, at ejendommen kan udvides til det

ansøgte under hensyntagen til, at det kan ske på et bæredygtigt grundlag og med størst

muligt respekt for natur, miljø og landskab.

Vesthimmerlands Kommune har samlet vurderet, at det ansøgte projekt med de vilkår,

der er stillet:

ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at husdyrbruget i øvrigt

kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper og arter, herunder habitatdirektivets

bilag IV-arter såvel i som uden for Natura 2000 områder.

lever op til bedste tilgængelige teknologi vedr. områderne driftsledelse, fodring,

staldindretning, forbrug af vand og energi samt opbevaring, håndtering og udbringning

af husdyrgødning.

Klagevejledning og offentliggørelse

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Det vil sige, at klage skal være modtaget senest 24. juli 2013 kl. 15.00.

Klagevejledning fremgår side 18.

Kommunens afgørelse kan afprøves ved domstolene. I så fald skal det ske inden 6

måneder, efter afgørelsen er meddelt.

Farsø 18. juni 2013

Vesthimmerlands Kommunes vegne

Olav Dyhrberg Fogtmann

16


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Godkendelsen er sendt til:

Svend Hestbæk Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Mette Højgård Andersen mha@agrinord.dk

Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til:

• Naturstyrelsen Aalborg nst@nst.dk

• DN Vesthimmerland dnvesthimmerland-sager@dn.dk

• Sundhedsstyrelsen, Nordjylland nord@sst.dk

• Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk

• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk;

• Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk

• DOF-Nordjylland vesthimmerland@dof.dk

• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskerforening nb@ferskvandsfiskeriforeningen.Dk

17


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Enhver, der

har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer

m.v. kan klage over kommunens afgørelse. Klagen skal være skriftlig og sendes til

landbrug@vesthimmerland.dk eller til Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade

27, 9600 Aars. Vi skal have modtaget klagen senest d. 24. juli 2013.

Hvis vi modtager en klage, vil vi snarest underrette ansøger.

Efter klagefristens udløb sender vi klagen sammen med sagens akter til Natur- og

Miljøklagenævnet, som skal behandle klagen.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du

indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for

privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer

og offentlige myndigheder.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har

modtaget klagen fra kommunen. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af

gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og

Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales

gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises

klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og

Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af

frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle

sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

18


Kortbilag 1 –Situationsplan, Knabervej 78


Kortbilag 2 – Nye udspredningsarealer 86-0, 84-0, 83, 12-0b, 81.


Kortbilag 3 – naturarealer omkring ejendommen

Knabervej 78


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Bilag A

BAT-beregning, Knabervej 78

22

01-10-

2012

Udarbejdet af Rune Hjortbak, Agri Nord

BAT-niveauet er beregnet efter normerne angivet i "Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige

teknik (BAT). Husdyrbrug med konventionel produktion af malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og

§ 12. Miljøstyrelsen, maj 2011. For staldsystemer og dyretyper, der ikke er omfattet af vejledende BAT-krav er det faktiske niveau aflæst i IT-skemaet

anvendt som BAT-niveau.

Dyrehold Interval Korrektion

N-tab,

BATniveau

pr. dyr

Mdr. på

græs

Græsningsfaktor

Samlet BATniveau

Stald

Gyllesystem:

22 malkekøer 1 7,31 2 0,83 134 Nye båse (151038)

malkekøer 1 0 1,00 0

malkekøer 1 0 1,00 0

kvier 0,44470046 0 1,00 0

kvier 0,44470046 0 1,00 0

kvier 0,44470046 0 1,00 0

Dybstrøelse:

22

køer 1 0 1,00 0

køer 1 0 1,00 0

småkalve 0 1,00 0

småkalve 0 1,00 0

tyrekalve 0 1,00 0

0

134

Reference, BAT-niveau

Tabel 1a


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Ifølge MST-notat (maj 2011), tabel 1, er BAT-niveauet pr. årsko

kg NH3-

7,31 kg NH3-N for de 22 køer i

den nye båse (151038), dvs. med græsning 134 N. Det faktiske niveau for det faste gulv er 7,56 kg NH3-N

pr. ko, dvs. i alt 139 kg NH3-N. Der skal derfor reduceres yderligere 5 kg NH3-N, og hvis hvert reduceret kg. må koste

100 kr., er grænsen pr. år 458 kr., hvilket der ikke er proportionalitet i.

Der kan således ikke laves spalter eller fast gulv med dræn for en ekstra investering på 3.056 kr. beregnet ud fra flg. forudsætninger:

Afskrivning 0,1

Rente 0,05

0,1 *investering + 0,05 *investering = 458,3333 kr., dvs. 3.056 kr.

I ovenstående beregning er der ikke taget højde for ekstra omkostninger til skraber til denne del af staldanlægget, herunder strøm og sliddele.

Trin 2

Dyrehold Interval Korrektion

N-tab,

BATniveau

pr. dyr

Mdr. på

græs

Græsningsfaktor

Samlet BATniveau

Stald

Gyllesystem:

22 malkekøer 1 7,31 2 0,83 134 Nye båse (151038)

malkekøer 1 0 1,00 0

malkekøer 1 0 1,00 0

kvier 0,44470046 0 1,00 0

kvier 0,44470046 0 1,00 0

kvier 0,44470046 0 1,00 0

Dybstrøelse:

22

køer 1 0 1,00 0

køer 1 0 1,00 0

småkalve 0 1,00 0

småkalve 0 1,00 0

tyrekalve 0 1,00 0

23

0

134

Reference, BAT-niveau

Tabel 1a


Tillæg til miljøgodkendelse Knabervej 78, 9620 Aalestrup

24


Type §12 Godkendelse

Ansøgningsnummer 38252

Version 2

Dato 08-05-2013 00:00:00

husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema

Navn Svend Hestbæk

Adresse Knabervej 78

Telefon 98647279

Mobil 23466366

E-Mail gitte-svend-hestbaek@mail.dk

Kort beskrivelse

Knabervej 78, § 12-tillæg trin 1, Svend Hestbæk: Kopi af IT-skema 8730


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

1.1 Ejer­ og driftsforhold 3

1.2 Godkendelsespligt 4

1.3 Godkendelsens omfang 4

1.3.1 Projektets omfang 4

1.3.2 Tidligere godkendelser 5

1.3.3. Biaktiviteter 5

1.3.4 Husdyrbrugets ophør 5

1.4.1 Offentlighed og høring 5

1.4.2 Ikke­teknisk resumé 5

2.1. Dyrehold og management 6

2.2. Lokalisering 8

2.2.1 Faste afstandskrav 9

2.2.2 Landskabet og planforhold 9

2.3.1 Energiforbrug 9

2.3.2 Vandforbrug 9

2.4.1 Lugt 10

2.4.2 Støj 11

2.4.3 Lys 12

2.4.4 Fluer og skadedyr 12

2.4.5 Støv 12

2.4.6 Transport 12

2.5.1 Restvand 13

2.5.2 Husdyrgødning og foder 13

2.5.3 Affald og kemikalier 14

2.5.4.1 Ammoniaktab 15

2.5.4.2 Påvirkning af natur 16

3.1 Markoplysninger 20

3.2 Gødningsregnskab 22

3.3 Nitrat (overfladevand) 24

3.4 Nitrat (grundvand) 24

3.5 Fosfor 25

3.6 Ammoniak fra udbringning 25

3.7 Gener fra udbringning 25

Bilag Arealer

Bilag Staldafsnit

Bilag Opbevaringslager

Side 2 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

1.1 Ejer­ og driftsforhold

Dette afsnit indeholder ansøgers kontaktoplysninger samt oplysninger til identifikation af husdyrbruget.

Ansøger tekst:

Kommunikations­e­mail

Email adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler:

mha@agrinord.dk

Ejendomme og ejendomsnumre

Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer

Svend Hestbæk 8200019150 25259939

Adresse Postnummer By

Matrikler på ejendom Svend Hestbæk

Ejerlav Matrikel nummer

Klotrup By, Fjelsø 3g

Klotrup By, Fjelsø 4d

Fjelsø By, Fjelsø 19t

Fjelsø By, Fjelsø 8m

Fjelsø By, Fjelsø 21bc

CHR på ejendom Svend Hestbæk

CHR

Ansøger

Svend Hestbæk

Knabervej 78

9620 Aalestrup

Tlf.nr.: 98647279 Mobil: 23466366

gitte­svend­hestbaek@mail.dk

Konsulent

Mette Højgaard Jensen

Markedsvej 6

9600 Aars

Tlf.nr.: 99989761 Mobil:

mha@agrinord.dk

Kontaktperson på bedriften

Svend Hestbæk

Knabervej 78

9620 Aalestrup

Tlf.nr.: 98647279 Mobil: 23466366

gitte­svend­hestbaek@mail.dk

Bedriftsoplysninger

Svend Hestbæk

Knabervej 78

9620 Aalestrup

CVR nummer: 25960750

Side 3 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.2 Godkendelsespligt

Herunder gøres der rede for, hvorfor projektet kræver godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3 Godkendelsens omfang

I dette afsnit gøres der rede for projektets overordnede forhold, som ikke direkte har med miljøpåvirkningen at gøre. Der gøres rede

for, hvad projektet omfatter, dvs. hvilke ejendomme og bygninger, hvilket dyrehold, hvilke arealer samt eventuelle biaktiviteter. Der

oplyses desuden om tidligere godkendelser af husdyrbruget og om hvad der skal ske i tilfælde af husdyrbrugets ophør.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3.1 Projektets omfang

Ansøger tekst:

Beskrivelse af projektets omfang:

Beskrivelse af projektets datoer:

Starttidspunkt for byggeriet: 30­10 30 10­2007 2007

Sluttidspunkt for byggeriet:

Starttidspunkt for driften:

Generel vurdering:

Vilkår:

30­10 30 10­2007 2007

30­10 30 10­2007 2007

Id Vilkår

Ingen vilkår

Side 4 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

1.3.2 Tidligere godkendelser

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3.3. Biaktiviteter

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3.4 Husdyrbrugets ophør

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.4.1 Offentlighed og høring

Der gøres her rede for inddragelse af offentligheden og lovpligtige høringer.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.4.2 Ikke­teknisk resumé

Projektet og dets miljømæssige konsekvenser beskrives i et ikke­teknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden at få indblik i

projektet og konsekvenserne af godkendelsen af projektet.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Side 5 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.1. Dyrehold og management

I dette afsnit oplyses der om dyr og staldsystemer, der indgår i ansøgningen, samt om management og brug af bedste tilgængelige

staldteknologi på husdyrbruget.

I tabellerne vises oversigter af staldafsnit, dyr og staldsystemer, og der bruges korte koder for staldafsnit samt for kombinationer af

dyretype og staldsystem.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af anlægget:

Husdyrbrugets samlede anlæg

Staldoversigt med angivelse af Stald­ID for staldnavn

Ud for betegnelsen for hvert staldafsnit er der angivet et stald­ID, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på staldafsnittet.

StaldID

Staldafsnit navn

ST‐151038 Nye båse

ST‐125284 Store stald

ST‐125285 Småkalve

ST‐125287 Kalvehytter

ST‐125288 Kælvningsafdeling

Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen

Tabellen viser hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer (dyrekategorier), der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og

staldsystem (staldsystemkode) erstatter efterfølgende den fulde betegnelse.

Staldsystem

kode

Navn på dyretype og staldsystem Nudrift/

ansøgt

KvMa08 Malkeko, tung race, Sengestald med spalter ﴾kanal, bagskyl eller ringkanal﴿ Nudrift 190 264,25

Ansøgt 225 340,50

KvKs15 Kvie/stud, tung race ﴾6 mdr.‐kælvning﴿, Spaltegulvbokse Nudrift 19 9,66

Ansøgt 0 0,00

KvSm01 Småkalv, tung race ﴾0‐6 mdr.﴿, Dybstrøelse ﴾hele arealet﴿ Nudrift 190 51,35

Ansøgt 73 19,73

KvTk01 Tyrekalv, tung race ﴾0‐6 mdr.﴿, Dybstrøelse ﴾hele arealet﴿ Nudrift 0 0,00

Ansøgt 146 1,91

KvMa09 Malkeko, tung race, Dybstrøelse ﴾hele arealet﴿ Nudrift 0 0,00

Ansøgt 15 22,85

KvKs09 Kvie/stud, tung race ﴾6 mdr.‐kælvning﴿, Dybstrøelse ﴾hele arealet﴿ Nudrift 0 0,00

Ansøgt 10 6,22

KvMa03 Malkeko, tung race, Sengestald med fast gulv Nudrift 0 0,00

Ansøgt 22 33,29

Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori

Tabellen viser hvilke dyrekategorier, der indgår i ansøgningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. Stald­ID og staldsystemkoder er

forklaret i de ovenstående to tabeller.Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne, når ansøger ikke har oplyst

andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger.

StaldID Godk. pligtig

renovering

Staldsystem

kode

Nudrift/

ansøgt

Antal

dyr

Antal

Stipladser

Evt. vægt ﴾kg﴿/alder ﴾mdr.﴿

Ind Ud

Antal

dyr

Evt. mælkeydelse

﴾EKM﴿ /ændret

fravænningsvægt

i alt per årsso*

ST‐125284 Nej KvMa08 Nudrift 190 0 10000,00 264,25

Ansøgt 225 0 11500,00 340,50

KvKs15 Nudrift 19 0 6,00 27,00 9,66

Ansøgt 0 0 6,00 27,00 0,00

ST‐125285 Nej KvSm01 Nudrift 190 0 0,00 6,00 51,35

Ansøgt 0 0 0,00 6,00 0,00

Side 6 / 53

Antal

DE

Antal

DE


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

KvSm01 Nudrift 0 0 0,00 6,00 0,00

Ansøgt 55 0 1,50 6,00 15,54

ST‐125287 Nej KvSm01 Nudrift 0 0 0,00 6,00 0,00

Ansøgt 18 0 0,00 1,50 4,19

KvTk01 Nudrift 0 0 40,00 220,00 0,00

Ansøgt 146 10 40,00 60,00 1,91

ST‐125288 Nej KvMa09 Nudrift 0 0 9403,00 0,00

Ansøgt 15 0 11500,00 22,85

KvKs09 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00

Ansøgt 10 0 23,50 24,00 6,22

ST‐151038 Nej KvMa03 Nudrift 0 0 9403,00 0,00

Ansøgt 22 0 11500,00 33,29

Sum Nudrift 325,26

Ansøgt 424,50

Ændring alle produktioner: 99,24

* Ændret fravænningsvægt i alt per årsso er beregnet efter formlen: Ændret fravænningsvægt per årsso = ((Indtastet vægt ved

fravænning ­ 7,3) x aktuelt antal fravænnede smågrise per årsso). Hvor antal fravænnede smågrise per årsso enten er den indtastede

værdi eller det aktuelle antal smågrise ifølge nyeste N­normer (dvs. systemets standardtal).

Oplysninger om udegående dyr

Produktioner som ikke fremgår af denne tabel er ikke udegående

StaldID Staldsystem

kode

Oplysninger om mink

Nudrift /

Ansøgt

Der er ingen mink på ejendommen.

Mdr. udegående uden for

udbringningsareal

Mdr. udegående inden for

udbringningsareal

ST‐151038 KvMa03 Nudrift 0 0

Ansøgt 0 2

ST‐125284 KvMa08 Nudrift 0 2

Ansøgt 0 2

ST‐125288 KvMa09 Nudrift 0 0

Ansøgt 0 3

KvKs09 Nudrift 0 0

Ansøgt 0 3

Normer for beregning af produktionseffektivitet og fodring samt oplysninger om fravænning i soproduktioner

Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv,

betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger.

StaldID Staldsystem

kode

Nudrift /

Ansøgt

FE per årsdyr /

FE per

kg tilvækst / kg

foder per dyr

﴾mink/fjerkræ﴿

Gram

råprotein

per FE /

Protein %

i foder

﴾fjerkræ﴿

Gram P per FE /

fosfor % i foder

﴾fjerkræ﴿

Protein %

i mælk / kg æg

per høne

﴾fjerkræ﴿

ST‐151038 KvMa03 Nudrift 6944,00 173,00 4,25 3,38

Ansøgt 6944,00 173,00 4,25 3,38

ST‐125284 KvMa08 Nudrift 6944,00 173,00 4,25 10000,00

KvKs15 Nudrift

Ansøgt 6944,00 173,00 4,25 3,38

Ansøgt

ST‐125285 KvSm01 Nudrift

Ansøgt

KvSm01 Nudrift

Ansøgt

ST‐125287 KvSm01 Nudrift

Ansøgt

KvTk01 Nudrift 619,00 169,00 4,40

Ansøgt 619,00 169,00 4,40

ST‐125288 KvMa09 Nudrift 6944,00 173,00 4,25 3,38

KvKs09 Nudrift

Ansøgt 6944,00 173,00 4,25 3,38

Antal

fravænnede

grise per årsso

/ kg tilvækst

per enhed

﴾fjerkræ﴿

Fravænnings‐

vægt

Side 7 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

Management

Rengøring og desinficering

Overbrusning i svinestalde

Bedste tilgængelige foderteknologi

Produktioner fordelt på dyrekategorier

Kort over staldafsnit

Generel vurdering:

Vilkår:

2.2. Lokalisering

I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets lokalisering. Det vil sige hvordan husdyrbruget er placeret i forhold til steder, hvor der

efter lovgivningen gælder et fast afstandskrav samt placeringen i landskabet.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Ansøgt

Bedste tilgængelige staldteknologi

StaldID ProduktionsID Kode for

staldsystem

ST‐151038 PR‐282016 KvMa03

ST‐125284 PR‐236282 KvMa08

PR‐236283 KvKs15

ST‐125285 PR‐236281 KvSm01

PR‐236280 KvSm01

ST‐125287 PR‐236285 KvSm01

PR‐236286 KvTk01

ST‐125288 PR‐236284 KvMa09

PR‐282857 KvKs09

Dyrekategorier

Bedste tilgængelige

foderteknologi

Nudrift/ansøgt drift Antal Dyreenheder

Kvæg Nudrift 325,26

Ansøgt 424,50

Ændring ‐ Kvæg 99,24

Fjerkræ og andre dyr Nudrift 0,00

Ansøgt 0,00

Ændring ‐ Fjerkræ og andre dyr 0,00

Svin Nudrift 0,00

Ansøgt 0,00

Ændring ‐ Svin 0,00

Sum Nudrift 325,26

Ansøgt 424,50

Ændring – I alt 99,24

Id Vilkår

Ingen vilkår

Side 8 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.2.1 Faste afstandskrav

I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets placering i forhold til de faste afstandskrav, der gælder efter husdyrgodkendelseslovens

§§ 6 og 8.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.2.2 Landskabet og planforhold

I dette afsnit gøres der rede for placeringen af husdyrbrugets bygninger i landskabet, og hvordan de påvirker landskabet.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.3.1 Energiforbrug

Der gøres her rede for husdyrbrugets energiforbrug.

Ansøger tekst:

Energiforbrug på anlæg

Energiteknologi på anlæg

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.3.2 Vandforbrug

Der gøres her rede for husdyrbrugets vandforbrug.

Ansøger tekst:

Vandforbrug på anlæg

Vandteknologi på anlæg

Generel vurdering:

Side 9 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.1 Lugt

I de e afsnit gøres der rede for lugtemissionen fra husdyrbruget og geneafstandene for lugt l naboer og områder, som er omfa et af

besky elsesniveauet for lugt.

I tabellen ”Samlet resultat af lugtberegning” vises de beregnede geneafstande for lugt l naboer og områder, som er omfa et af

husdyrgodkendelseslovens besky elsesniveau, og det oplyses om genekriterierne er overholdt l naboer og områder, som er omfa et af

besky elsesniveauet.

I de e erfølgende tabeller vises der detaljer om lugtberegningerne. Der oplyses om de enkelte staldafsnits afstand og placering i forhold

l naboer og områder omfa et af besky elsesniveauet, den beregnede lugtemission fra hvert staldafsnit, samt forudsætninger for

beregningerne af emissionen, herunder effekten af eventuel lugtbegrænsende teknologi. Hvis der står ”Ingen data” i en tabel betyder

det, at der ikke er relevante data at vise om emnet i de e lfælde. Det kan f.eks. være, hvis der ikke indgår særlig miljøteknologi l

begrænsning af lugten.

Ansøger tekst:

Samlet resultat af lugtberegning

Lugtgeneberegninger – Detaljer om staldafsnit

Byzone

Område Andre

ejendomme

med mere

end

75 DE﴾antal﴿

Eksisterende eller

fremtidig byzone

Samlet

bebyggelse

Samlet bebyggelse

Enkelt bolig

Lugtemission fra produktioner

Beregnings

model

Samlet

ukorrigeret

Korrigeret

geneafstand

﴾ansøgt drift﴿

Korrigeret

geneafstand

﴾nudrift﴿

Vægtet

gennemsnits

afstand

Genekriterie

overholdt

0 Ny 259,35 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen

nabobeboelser/byzone indenfor 1,2

gange geneafstand.

0 Ny 173,75 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen

nabobeboelser/byzone indenfor 1,2

gange geneafstand.

Enkelt bolig 0 Ny 82,01 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen

nabobeboelser/byzone indenfor 1,2

gange geneafstand.

StaldID Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader

﴾ja/nej﴿

Indgår staldafsnit i beregning

for område ﴾ja/nej﴿

ST‐125284 3297,26 Nej Nej

ST‐125285 3252,42 Nej Nej

ST‐125287 3272,02 Nej Nej

ST‐125288 3259,18 Nej Nej

ST‐151038 3281,52 Nej Nej

StaldID Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader

﴾ja/nej﴿

Indgår staldafsnit i beregning

for område ﴾ja/nej﴿

ST‐125284 1033,35 Nej Nej

ST‐125285 1019,38 Nej Nej

ST‐125287 1021,73 Nej Nej

ST‐125288 1071,69 Nej Nej

ST‐151038 1080,44 Nej Nej

StaldID Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader

﴾ja/nej﴿

Indgår staldafsnit i beregning

for område ﴾ja/nej﴿

ST‐125284 178,79 Ja Nej

ST‐125285 162,52 Ja Nej

ST‐125287 171,60 Ja Nej

ST‐125288 117,90 Ja Nej

ST‐151038 127,43 Nej Nej

Side 10 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

StaldID Kode for

staldsystem

Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Oplysninger om ventilation (ansøgt drift)

Afkasttype og øvrige bemærkninger

Generel vurdering:

Vilkår:

2.4.2 Støj

I dette afsnit gøres der rede for hvilke støjkilder, der er på husdyrbruget, hvilke tidspunkter de er i drift og hvilke tiltag, der skal

begrænse eller forhindre støjgener for naboerne.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af støjkilder

Beskrivelse af driftsperiode

Antal

dyr

Beskrivelse af støjkildetiltag

Antal

stipladser

Ton dyr

på stald

Antal

måneder

udegående

Lugt fra

produktion

﴾LE﴿

Lugt fra

produktion

﴾OU﴿

Effekt af

teknologi

﴾%﴿

Faktisk lugt

emmision fra

produktion

﴾LE﴿

Faktisk lugt

emmision fra

produktion

﴾OU﴿

ST‐125284 KvMa08 225,00 0,00 135,00 2,00 5400,00 22950,00 0,00% 5400,00 22950,00

KvKs15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

ST‐125285 KvSm01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

KvSm01 55,00 0,00 4,61 0,00 184,28 783,18 0,00% 184,28 783,18

ST‐125287 KvSm01 18,00 0,00 0,88 0,00 35,10 149,18 0,00% 35,10 149,18

KvTk01 146,00 10,00 0,50 0,00 20,00 85,00 0,00% 20,00 85,00

ST‐125288 KvMa09 15,00 0,00 9,00 3,00 360,00 1530,00 0,00% 360,00 1530,00

KvKs09 10,00 0,00 4,97 3,00 198,92 845,42 0,00% 198,92 845,42

ST‐151038 KvMa03 22,00 0,00 13,20 2,00 528,00 2244,00 0,00% 528,00 2244,00

StaldID Nudrift

ansøgt drift

ST‐125284 Ingen data

ST‐125285 Ingen data

ST‐125287 Ingen data

ST‐125288 Ingen data

ST‐151038 Ingen data

StaldID Naturlig

ventilation

Supplerende

teknologi

Drifts

effekt ﴾%﴿

Indtastet

lugt effekt

Driftstimer

pr. år

Driftstimer

pr. år

Resulterende

reduktion

﴾%﴿

Højde på

afkast

ST‐125284 Ingen data

ST‐125285 Ingen data

ST‐125287 Ja 0,00% 0,00 0,00

ST‐125288 Ja 0,00% 0,00 0,00

ST‐151038 Ja 0,00% 0,00 0,00

StaldID Afkast

type

ST‐125284

ST‐125285

ST‐125287

ST‐125288

ST‐151038

Relevante oplysninger

Id Vilkår

Ingen vilkår

Type og øvrige

bemærkninger

Side 11 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.3 Lys

I dette afsnit beskrives mulige gener fra belysning på anlægget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.4 Fluer og skadedyr

I dette afsnit beskrives bekæmpelse og forebyggelse af fluer og skadedyr.

Ansøger tekst:

Generel beskrivelse skadedyr

Beskrivelse af gener fra fluer

Beskrivelse af rottebekæmpelse

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.5 Støv

I dette afsnit beskrives mulige støvgener fra husdyrbruget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.6 Transport

I dette afsnit gøres der rede for til­ og frakørselsforhold til husdyrbruget, mulige gener fra transporter samt eventuelle

genebegrænsende tiltag

Ansøger tekst:

Side 12 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.5.1 Restvand

Ansøger tekst:

Beskrivelse af mængde af restvand

Beskrivelse af tilledning af restvand

Beskrivelse af afledning af restvand

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.5.2 Husdyrgødning og foder

I dette afsnit gøres der rede for mængden af produceret husdyrgødning og opbevaringen af husdyrgødningen. Der gøres desuden rede

for eventuel forurening fra foderoplag samt tiltag til begrænsning af forureningen.

I tabellerne vises oplysninger om anlæggene til opbevaring af husdyrgødning. Der bruges en kort kode for hvert opbevaringslager.

Den første tabel viser en oversigt af de anlæg til opbevaring af husdyrgødning, der indgår i ansøgningen. Ud for betegnelsen for hvert

opbevaringslager er der angivet en kode, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på opbevaringslageret. De følgende tabeller viser

detaljerede oplysninger om opbevaringslagrene i henholdsvis nudrift og ansøgt drift.

Ansøger tekst:

Oversigt over opbevaringslagre

Kode for

opbevaringslager

LA‐84208 Mødding

LA‐84209 Markstak

LA‐84210 Gyllebeholder

LA‐84211 Ny gyllebeholder

Detaljer om opbevaringslagre

Kode for

opbevaringslager

Detaljer om fast lager

Navn på opbevaringslager Beskrivelse af opbevaringslager

Nyt/eksisterende

opbevaringslager

Drifttype Lagertype Dimension Kapacitet

LA‐84208 Nyt Nudrift Møddingsplads 0,00

Ansøgt drift Møddingsplads 135,00

LA‐84209 Eksisterende Nudrift Markstak 175,00

Ansøgt drift Markstak 135,00

LA‐84210 Eksisterende Nudrift Flydende

husdyrgødningslager

3000,00

Ansøgt drift Flydende

husdyrgødningslager

3000,00

LA‐84211 Nyt Nudrift Møddingsplads 0,00

Ansøgt drift Flydende

husdyrgødningslager

3000,00

Kode for

opbevaringslager

Drifttype Lagerandel

fast i %

Andel af dybstrøelse der køres direkte ud og pløjes ned

LA‐84208 Nudrift 0,00 0

Side 13 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

Ansøgt 50,00 65

LA‐84209 Nudrift 100,00 65

Ansøgt 50,00 65

LA‐84210 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 0,00 0

LA‐84211 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 0,00 0

Detaljer om flydende lager

Kode for

opbevaringslager

Beskrivelse af risici

Beskrivelse af mulige uheld

Beskrivelse af risikominimering

Beskrivelse af gener i forbindelse med uheld

Beskrivelse af opbevaring af ensilage og foder

Generel vurdering:

Vilkår:

2.5.3 Affald og kemikalier

I dette afsnit gøres der rede for opbevaring og bortskaffelse af affald, miljøfarlige stoffer og døde dyr på husdyrbruget.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af døde dyr

Beskrivelse af fast affald

Beskrivelse af kemikalier generelt

Beskrivelse af pesticider

Beskrivelse af oliekemikalier

Beskrivelse af øvrige kemikalier

Beskrivelse af egenkontrol

Generel vurdering:

Vilkår:

Drifttype Lagerandel

flydende i %

Virkemiddel

LA‐84208 Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

LA‐84209 Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

LA‐84210 Nudrift 71,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 42,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

LA‐84211 Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 42,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Id Vilkår

Ingen vilkår

Id Vilkår

Ingen vilkår

Side 14 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

2.5.4.1 Ammoniaktab

I dette afsnit gøres der rede for ammoniakemissionen fra husdyrbruget, samt hvordan emissionen begrænses.

I den første tabel vises, på baggrund af ansøgningssystemets beregninger, om det lovpligtige krav om ammoniakreduktion er overholdt

I den anden tabel vises det beregnede tab af ammoniak fordelt på forskellige typer af kilder på husdyrbruget.

I de følgende tabeller vises der oplysninger om ammoniakemission og begrænsning af emissionen for de enkelte staldafsnit. Det er bl.a.

vist, hvor meget forskellige tiltag bidrager til at begrænse ammoniakemissionen i forhold til emissionen fra referencesystemet.

Ansøger tekst:

Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktionskrav

Overstiger græsmarksafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inklusiv opdræt? Nej

Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Ja

Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfyld kravet ­107,53 kgN/år

Ammoniaktab i nudift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre

Ansøgt(kgN/år)

Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav: 248,59

Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men

eksisterende uændret produktion: 1173,41

Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer

udvidelser, ændringer): 585,00

Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning: 336,63

Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning: 45,68

Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau

StaldID Kode for

staldsystem

Ammoniak‐

tab fra

reference

staldsystem

﴾kgN/år﴿

Ammoniak‐

tab fra

valgt

staldsystem

﴾kgN/år﴿

Effekt af

valgt

staldsystem

﴾kgN/år﴿

Effekt af

valgt

staldsystem

﴾%﴿

Effekt af

miljø‐

teknologi

﴾kgN/år﴿

Effekt af

foder‐

optimering

m.m.

﴾kgN/år﴿

Effekt af

miljøtiltag

lager

﴾kgN/år﴿

Faktisk

ammoniak‐

tab fra stald

og lager

﴾kgN/år﴿

ST‐125284 KvMa08 1585,60 2006,29 ‐420,70 ‐26,53% 0,00 0,00 0,00 2006,29

1877,68 2375,87 ‐498,20 ‐26,53% 504,00 ‐7,37 0,00 1879,24

KvKs15 102,16 120,97 ‐18,82 ‐18,42% 0,00 0,00 0,00 120,97

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

ST‐125285 KvSm01 0,00 358,70 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 358,70

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

KvSm01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 108,63 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 108,63

ST‐125287 KvSm01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 29,27 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 29,27

KvTk01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9,54 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 9,54

ST‐125288 KvMa09 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 113,34 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 113,34

KvKs09 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 33,48 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 33,48

ST‐151038 KvMa03 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

183,60 279,91 ‐96,32 ‐52,46% 0,00 0,00 0,00 279,91

Sum Nudrift 1687,76 2485,96 ‐439,52 0,00 0,00 0,00 2485,96

Ansøgt 2061,28 2950,04 ‐594,52 504,00 ‐7,37 0,00 2453,41

Ammoniaktab pr. DE og pr. produktionsenhed

StaldID Kode for

staldsystem

Ammoniaktab

pr. produktionsenhed

﴾kgN/år﴿

Ammoniaktab

pr. DE

﴾kgN/år﴿

ST‐151038 KvMa03 0,00 0,00

12,72 8,41

ST‐125284 KvMa08 10,56 7,59

8,35 5,52

KvKs15 6,37 12,52

0,00 0,00

ST‐125285 KvSm01 1,89 6,99

0,00 0,00

KvSm01 0,00 0,00

1,98 6,99

ST‐125287 KvSm01 0,00 0,00

1,63 6,99

KvTk01 0,00 0,00

Side 15 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

0,07 5,00

ST‐125288 KvMa09 0,00 0,00

7,56 4,96

KvKs09 0,00 0,00

3,35 5,38

Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning (miljøteknologi)

StaldID Nudrift

Ansøgt drift

Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra lager (miljøteknologi og andel dybstrøelse direkte ud)

Generel vurdering:

Vilkår:

2.5.4.2 Påvirkning af natur

I de e afsnit gøres der rede for ammoniakemissionens påvirkning af naturområder. Udgangspunktet for vurderingen af påvirkningen af

ammoniakfølsomme naturområder er bl.a. størrelsen af ammoniakdeposi onen på områderne. Indledende oplyses der derfor om en

række faktorer, som har betydning for beregningen af ammoniakdeposi onen.

Ansøger tekst:

Nøgletal emission

Supplerende

teknologi

Indtastet

ammoniak

effekt ﴾%﴿

Driftstimer

per år /

Benzoesyre

﴾gr﴿

Reduceret

ammoniak‐

fordampning

﴾kgN/år﴿

ST‐151038 Ingen data

ST‐125284 Nudrift Ajledræn 0,00% 0,00 0,00

Ansøgt Ajledræn 25,00% 0,00 504,00

ST‐125285 Ingen data

ST‐125287 Ingen data

ST‐125288 Ingen data

Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning

Effekt af foderoptimering og antal fravænnede smågrise

StaldID Kode for

staldsystem

ST‐125284 Ingen data

ST‐125285 Ingen data

ST‐125287 Ingen data

ST‐125288 Ingen data

ST‐151038 Ingen data

Nudrift

Ansøgt drift

FE Gram

råprotein

pr. FE

Gram P

pr. FE

Beskrivelse af foderoptimeringstiltag til begrænsning af ammoniakfordampning

LagerID Lager

type

Nudrift

Ansøgt drift

Antal

fravænnede

grise

Tiltag Indtastet

emmisions

effekt ﴾%﴿

Fravænnings‐

vægt

Andel af

dybstrøelse

direkte ud

Effekt foderoptimering

Reduceret

ammoniak‐

fordampning

﴾kgN/år﴿

LA‐84208 Møddingeplads Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Møddingeplads Ansøgt Ingen 0,00% 65,00 0,00

LA‐84209 Markstak Nudrift Ingen 0,00% 65,00 0,00

Markstak Ansøgt Ingen 0,00% 65,00 0,00

LA‐84210 Flydende

husdyrgødningslager

Flydende

husdyrgødningslager

Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00

LA‐84211 Møddingeplads Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Flydende

husdyrgødningslager

Id Vilkår

Ingen vilkår

Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00

Side 16 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

kgN/år

Samlet emission fra stald og lager 2389,30

Meremission fra stald og lager ­96,67

Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning

Beskrivelse af ammoniakdeposition i naturområderne

Oversigt over beregninger på ammoniakpåvirkning af natur

Naturpunkt

﴾navngivet

efter

nærmeste

stald/lager﴿

Kilde for

ammoniak‐

fordampning

﴾stald/lager﴿

Kildes andel af

merdepostion i

naturpunktet

Kildes andel af

totaldepostion i

naturpunktet ﴾kildes andel +

de andre kilders andele﴿

Total merdepostion i

naturpunktet ﴾kildes

andel + de andre kilders

andele﴿

Totaldeposition i

naturpunkt ﴾kildes andel

+ de andre kilders andele﴿

LA‐84208 ST‐151038 0,0 0,0 0,0 0,0

LA‐84208 LA‐84211 0,0 0,0

LA‐84208 ST‐125288 0,0 0,0

LA‐84208 ST‐125287 0,0 0,0

LA‐84208 LA‐84208 0,0 0,0

LA‐84208 LA‐84209 0,0 0,0

LA‐84208 LA‐84210 0,0 0,0

LA‐84208 ST‐125285 0,0 0,0

LA‐84208 ST‐125284 0,0 0,0

LA‐84209 ST‐151038 0,0 0,0 0,0 0,0

LA‐84209 LA‐84211 0,0 0,0

LA‐84209 ST‐125288 0,0 0,0

LA‐84209 ST‐125287 0,0 0,0

LA‐84209 LA‐84208 0,0 0,0

LA‐84209 LA‐84209 0,0 0,0

LA‐84209 LA‐84210 0,0 0,0

LA‐84209 ST‐125285 0,0 0,0

LA‐84209 ST‐125284 0,0 0,0

LA‐84210 ST‐151038 0,0 0,0 0,0 0,0

LA‐84210 LA‐84211 0,0 0,0

LA‐84210 ST‐125288 0,0 0,0

LA‐84210 ST‐125287 0,0 0,0

LA‐84210 LA‐84208 0,0 0,0

LA‐84210 LA‐84209 0,0 0,0

LA‐84210 LA‐84210 0,0 0,0

LA‐84210 ST‐125285 0,0 0,0

LA‐84210 ST‐125284 0,0 0,0

LA‐84211 ST‐151038 0,0 0,0 0,0 0,0

LA‐84211 LA‐84211 0,0 0,0

LA‐84211 ST‐125288 0,0 0,0

LA‐84211 ST‐125287 0,0 0,0

LA‐84211 LA‐84208 0,0 0,0

LA‐84211 LA‐84209 0,0 0,0

LA‐84211 LA‐84210 0,0 0,0

LA‐84211 ST‐125285 0,0 0,0

Side 17 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

LA‐84211 ST‐125284 0,0 0,0

ST‐125284 ST‐151038 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐125284 LA‐84211 0,0 0,0

ST‐125284 ST‐125288 0,0 0,0

ST‐125284 ST‐125287 0,0 0,0

ST‐125284 LA‐84208 0,0 0,0

ST‐125284 LA‐84209 0,0 0,0

ST‐125284 LA‐84210 0,0 0,0

ST‐125284 ST‐125285 0,0 0,0

ST‐125284 ST‐125284 0,0 0,0

ST‐125285 ST‐151038 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐125285 LA‐84211 0,0 0,0

ST‐125285 ST‐125288 0,0 0,0

ST‐125285 ST‐125287 0,0 0,0

ST‐125285 LA‐84208 0,0 0,0

ST‐125285 LA‐84209 0,0 0,0

ST‐125285 LA‐84210 0,0 0,0

ST‐125285 ST‐125285 0,0 0,0

ST‐125285 ST‐125284 0,0 0,0

ST‐125287 ST‐151038 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐125287 LA‐84211 0,0 0,0

ST‐125287 ST‐125288 0,0 0,0

ST‐125287 ST‐125287 0,0 0,0

ST‐125287 LA‐84208 0,0 0,0

ST‐125287 LA‐84209 0,0 0,0

ST‐125287 LA‐84210 0,0 0,0

ST‐125287 ST‐125285 0,0 0,0

ST‐125287 ST‐125284 0,0 0,0

ST‐125288 ST‐151038 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐125288 LA‐84211 0,0 0,0

ST‐125288 ST‐125288 0,0 0,0

ST‐125288 ST‐125287 0,0 0,0

ST‐125288 LA‐84208 0,0 0,0

ST‐125288 LA‐84209 0,0 0,0

ST‐125288 LA‐84210 0,0 0,0

ST‐125288 ST‐125285 0,0 0,0

ST‐125288 ST‐125284 0,0 0,0

ST‐151038 ST‐151038 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐151038 LA‐84211 0,0 0,0

ST‐151038 ST‐125288 0,0 0,0

ST‐151038 ST‐125287 0,0 0,0

ST‐151038 LA‐84208 0,0 0,0

ST‐151038 LA‐84209 0,0 0,0

ST‐151038 LA‐84210 0,0 0,0

ST‐151038 ST‐125285 0,0 0,0

ST‐151038 ST‐125284 0,0 0,0

Maksimale depositioner

kgN

Side 18 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

Højeste merdeposition i naturområdet 0,0

Højeste totaldeposition i naturområdet 0,0

Naturlinje oversigt

Kilde for

ammoniak‐

fordampning

﴾stald/lager﴿

Naturpunkt

﴾navngivet

efter nærmeste

stald/lager﴿

Kildehøjde

meter

Retning fra

naturpunkt til

kilde ﴾grader﴿

Afstand fra

stald/lager

til naturpunkt

﴾meter﴿

Ruhed

opland

LA‐84208 LA‐84208 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐84208 LA‐84209 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐84208 LA‐84210 3 32,32 2440,49 S Bn

LA‐84208 LA‐84211 3 32,32 2440,49 S Bn

LA‐84208 ST‐125284 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐84208 ST‐125285 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐84208 ST‐125287 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐84208 ST‐125288 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐84208 ST‐151038 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐84209 LA‐84208 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐84209 LA‐84209 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐84209 LA‐84210 3 36,59 2297,53 S Bn

LA‐84209 LA‐84211 3 36,59 2297,53 S Bn

LA‐84209 ST‐125284 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐84209 ST‐125285 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐84209 ST‐125287 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐84209 ST‐125288 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐84209 ST‐151038 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐84210 LA‐84208 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐84210 LA‐84209 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐84210 LA‐84210 3 31,02 2405,44 S Bn

LA‐84210 LA‐84211 3 31,02 2405,44 S Bn

LA‐84210 ST‐125284 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐84210 ST‐125285 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐84210 ST‐125287 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐84210 ST‐125288 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐84210 ST‐151038 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐84211 LA‐84208 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐84211 LA‐84209 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐84211 LA‐84210 3 29,76 2394,39 S Bn

LA‐84211 LA‐84211 3 29,76 2394,39 S Bn

LA‐84211 ST‐125284 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐84211 ST‐125285 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐84211 ST‐125287 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐84211 ST‐125288 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐84211 ST‐151038 3 306,02 2504,92 S Bn

ST‐125284 LA‐84208 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐125284 LA‐84209 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐125284 LA‐84210 3 33,61 2444,76 S Bn

ST‐125284 LA‐84211 3 33,61 2444,76 S Bn

ST‐125284 ST‐125284 3 307,54 2347,31 S Bn

Ruhed

natur

Side 19 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

ST‐125284 ST‐125285 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐125284 ST‐125287 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐125284 ST‐125288 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐125284 ST‐151038 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐125285 LA‐84208 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐125285 LA‐84209 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐125285 LA‐84210 3 33,55 2494,65 S Bn

ST‐125285 LA‐84211 3 33,55 2494,65 S Bn

ST‐125285 ST‐125284 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐125285 ST‐125285 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐125285 ST‐125287 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐125285 ST‐125288 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐125285 ST‐151038 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐125287 LA‐84208 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐125287 LA‐84209 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐125287 LA‐84210 3 33,26 2474,17 S Bn

ST‐125287 LA‐84211 3 33,26 2474,17 S Bn

ST‐125287 ST‐125284 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐125287 ST‐125285 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐125287 ST‐125287 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐125287 ST‐125288 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐125287 ST‐151038 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐125288 LA‐84208 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐125288 LA‐84209 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐125288 LA‐84210 3 34,38 2462,54 S Bn

ST‐125288 LA‐84211 3 34,38 2462,54 S Bn

ST‐125288 ST‐125284 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐125288 ST‐125285 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐125288 ST‐125287 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐125288 ST‐125288 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐125288 ST‐151038 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐151038 LA‐84208 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐151038 LA‐84209 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐151038 LA‐84210 3 34,38 2439,70 S Bn

ST‐151038 LA‐84211 3 34,38 2439,70 S Bn

ST‐151038 ST‐125284 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐151038 ST‐125285 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐151038 ST‐125287 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐151038 ST‐125288 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐151038 ST‐151038 3 307,47 2314,55 S Bn

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.1 Markoplysninger

I dette afsnit oplyses der om en række generelle forhold om driften af husdyrbrugets udbringningsarealer, og i tabellerne vises

oplysninger om de enkelte marker, som udgør udbringningsarealet. Oplysningerne er grundlaget for beregninger af nitratudvaskning og

Side 20 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

fosforoverskud samt kommunens vurdering af miljøpåvirkningen.

Ansøger tekst:

Grundlæggende arealoplysninger

Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet

ud fra 3000 FE/DE: 425,00 DE

Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Nej

Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. § 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej

Er bedriften et økologisk landbrug: Nej

% af samlet areal med efterafgrøder udover PD­krav: 6,70 %

Reduceret kvælstofnorm: 0,00 %

Arealoplysninger

Udbringningsarealer

Navn ha Drænet Jb.Type Vandet Sæd‐

Ref.

Sæd‐

skifte

skifte

N‐kl.

0﴾ha﴿

N‐kl. N‐kl. N‐kl.

1﴾ha﴿ 2﴾ha﴿ 3﴾ha﴿

G.vand

﴾ha﴿

P‐kl.

0﴾ha﴿

P‐kl. P‐kl. P‐kl.

1﴾ha﴿ 2﴾ha﴿ 3﴾ha﴿

15 0,64 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00

16 3,03 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00

18‐1 3,25 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 3,25 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00

17 3,20 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00

17‐1 1,34 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00

18 5,08 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 5,08 0,00 5,08 0,00 0,00 0,00

50 4,91 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,05 4,85 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00

21 5,07 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 3,92 1,15 0,00 5,07 0,00 0,00 0,00

19 3,56 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 3,56 0,00 3,56 0,00 0,00 0,00

13 5,75 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 5,75 0,00 0,00 0,00

34 2,89 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 2,89 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00

33 0,73 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00

44 2,78 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00

35‐1 1,63 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00

35 4,76 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00

37 9,74 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 9,74 0,00 9,74 0,00 0,00 0,00

36 4,94 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 4,94 0,00 0,00 0,00

41 6,84 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 6,84 0,00 6,84 0,00 0,00 0,00

47 2,97 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 2,97 0,00 2,97 0,00 0,00 0,00

14‐1 0,58 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00

2 3,99 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 3,99 0,00 3,99 0,00 0,00 0,00

3 9,08 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 9,08 0,00 9,08 0,00 0,00 0,00

5 8,81 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 8,81 0,00 8,81 0,00 0,00 0,00

9 9,23 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 0,00 0,00

11 15,84 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 15,84 0,00 15,84 0,00 0,00 0,00

8 0,73 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00

1 3,42 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 3,42 0,00 3,42 0,00 0,00 0,00

24 1,91 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 1,91 0,00 1,91 0,00 0,00 0,00

45 1,52 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00

49 2,77 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 2,77 0,00 2,77 0,00 0,00 0,00

46 1,62 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 1,62 0,00 1,62 0,00 0,00 0,00

47‐1 0,68 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00

77 6,38 Nej JB1 Nej K2 K2 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 0,00 0,00 0,00

56 8,47 Nej JB2 Nej K2 K2 8,47 0,00 0,00 0,00 0,00 8,47 0,00 0,00 0,00

76 6,46 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 6,46 0,00 6,46 0,00 0,00 0,00

75 5,04 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 5,04 0,00 0,00 0,00

Side 21 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

74‐1 2,62 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 2,62 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00

75‐2 2,02 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 2,02 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00

73 7,73 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 7,73 0,00 7,73 0,00 0,00 0,00

72 2,95 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 2,95 0,00 0,00 0,00

71 0,74 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00

71‐1 0,75 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00

71‐2 0,47 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00

74 3,86 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 3,86 0,00 3,86 0,00 0,00 0,00

74‐2 4,17 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00

74‐3 0,17 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00

65 4,70 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00

66 12,38 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 12,38 0,00 12,38 0,00 0,00 0,00

69 3,08 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 3,08 0,00 3,08 0,00 0,00 0,00

70 1,84 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00

61 1,53 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 1,53 0,00 0,00 0,00

62 5,05 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 5,05 0,00 5,05 0,00 0,00 0,00

63 5,55 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 5,55 0,00 5,55 0,00 0,00 0,00

64‐1 2,16 Nej JB11 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00

64‐2 1,50 Nej JB11 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00

100 10,05 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 10,05 0,00 10,05 0,00 0,00 0,00

49‐1 1,75 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00

101 10,77 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 10,77 0,00 10,77 0,00 0,00 0,00

102 1,61 Nej JB1 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00

12‐0a 7,58 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 7,58 0,00 7,58 0,00 0,00 0,00

12‐0b 1,05 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00

81 14,59 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 14,59 0,00 14,59 0,00 0,00 0,00

83 5,00 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

84‐0 14,66 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 14,66 0,00 14,66 0,00 0,00 0,00

86‐0 11,09 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 11,09 0,00 11,09 0,00 0,00 0,00

12‐1a 5,49 Nej JB2 Nej K2 K2 0,00 0,00 0,00 5,49 0,00 5,49 0,00 0,00 0,00

Total 306,57 14,85 0,00 3,97 287,75 0,00 306,57 0,00 0,00 0,00

De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og

grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk.

Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne.

I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i

arealtabellen.

Aftalearealeraler

Navn ha Områder omfattet af N‐ eller P‐klasse 1‐ 3?

Ingen data

Total 0

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.2 Gødningsregnskab

Har modtageren en arealgodkendelse til

modtagelse af de tilførte mængder?

I dette afsnit vises et regnskab over produceret, tilført og fraført husdyrgødning på den bedrift, som husdyrbruget hører under, og der

gøres rede for teknologi anvendt til udbringning af husdyrgødning.

Side 22 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

Ansøger tekst:

Nudrift

Produceret husdyrgødning

Anlæg Gødningstype KgN KgP

Tilført husdyrgødning

Afsat husdyrgødning

Total husdyrgødning

Beregning af harmonital

Harmonital: 1,7 DE/ha

Ansøgt drift

Produceret husdyrgødning

Tilført husdyrgødning

DE ‐ kvæg,

kår, geder

DE ‐ svin og

andre dyr

Husdyrbrugets samlede anlæg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Kvæggylle 21315,96 3320,56 229,87 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Dybstrøelse 5059,26 621,84 51,35 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Afsat ved græsning 4096,05 636,50 44,04 0,00

Anlæg Gødningstype KgN KgP Antal DE

Ingen data

Anlæg Gødningstype KgN KgP

Ingen data

Gødningstype KgN KgP

DE ‐ kvæg,

får, geder

DE ‐ kvæg,

får, geder

Dybstrøelse 5059,26 621,84 51,35 0

Kvæggylle 21315,96 3320,56 229,87 0

Afsat ved græsning 4096,05 636,50 44,04 0

Total 30471,27 4578,90 325,26 0

Anlæg Gødningstype KgN KgP

DE ‐ kvæg,

kår, geder

DE ‐ svin og

andre dyr

DE ‐ svin og

andre dyr

DE ‐ svin og

andre dyr

Husdyrbrugets samlede anlæg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Kvæggylle 27073,39 4154,61 311,49 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Dybstrøelse 4228,42 579,21 43,43 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Afsat ved græsning 6130,47 923,23 69,56 0,00

Side 23 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

Anlæg Gødningstype KgN KgP Antal DE

Ingen data

Afsat husdyrgødning

Anlæg Gødningstype KgN KgP

Ingen data

Total husdyrgødning

Gødningstype KgN KgP

Beregning af harmonital

Harmonital: 1,7 DE/ha

Udbringningsteknologi

Generel vurdering:

Vilkår:

3.3 Nitrat (overfladevand)

Dette afsnit drejer sig om nitratudvaskning til overfladevand. Ansøgningssystemet har beregnet nedenstående fem parametre, som

indgår i kommunens vurdering af udvaskning af nitrat til overfladevand.

Ansøger tekst:

DE reduktionsprocent: 52,62%.

Beregning af det maksimale dyretryk DE max og det reelle dyretryk DE reel for ansøgt drift:

DE max : 0,8945 DE/ha.

DE reel : 1,38 DE/ha.

Beregning af udvaskning af N via FarmN (kg N/ha DE max uden virkemidler og kg N/ha DE reel med virkemidler):

KgN/ha DE max : 69,1 kgN/ha.

KgN/ha DE reel : 67,4 kgN/ha.

Beregning af N­udvaskning for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder via FarmN.

Der er ikke nitratfølsomme områder.

Generel vurdering:

Vilkår:

3.4 Nitrat (grundvand)

DE ‐ kvæg,

får, geder

DE ‐ kvæg,

får, geder

Dybstrøelse 4228,42 579,21 43,43 0

Kvæggylle 27073,39 4154,61 311,49 0

Afsat ved græsning 6130,47 923,23 69,56 0

Total 37432,28 5657,05 424,48 0

Id Vilkår

Ingen vilkår

Id Vilkår

Ingen vilkår

DE ‐ svin og

andre dyr

DE ‐ svin og

andre dyr

Side 24 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

Ansøger tekst:

Resultat af FarmN beregningerne på nitrat (Grundvand) findes på foregående side ­ 3.3. Nitrat (overfladevand)

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.5 Fosfor

Dette afsnit drejer sig om påvirkningen af overfladevand med fosfor. I ansøgningssystemet er udbringningsarealernes fordeling i

fosforklasser opgjort, som det fremgår af nedenstående tabel, og der er foretaget beregninger, som indgår i kommunens vurdering af

miljøpåvirkningen.

Ansøger tekst:

Klasser vedrørende fosforophobning Antal ha Før‐situation Efter‐situation = krav

Pt < 4,0 eller udrænet eller ikke afvander til Natura 2000 eller afvander til

Natura 2000, der ikke er overbelastet med fosfor

Pt 4,0 ‐ 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område,

der er overbelastet med fosfor

Lavbundsjorde og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000

område, der er overbelastet med fosfor

Pt > 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er

overbelastet med fosfor

Krav om P­overskud overholdt: Ja

Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet: ­1288,6 kg P.

Maksimalt tilladt P­overskud/ha/år i gennemsnit for hele bedriften (ifølge tabel) : 4,3 kg P/ha/år.

P tilført pr. ha/år i ansøgt drift: 18,5 kg P/ha/år.

P­fraførsel per ha/år i ansøgt drift (arealvægtet gennemsnit): 18,4 kg P/ha/år.

P­overskud/ha/år for ansøgt projekt: 0,1 kg P/ha/år.

Kommentar fosfor

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.6 Ammoniak fra udbringning

I dette afsnit gøres der rede for påvirkning af natur som følge af ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.7 Gener fra udbringning

306,57 ha 0,0 kg P/ha/år 4,3 kg P/ha/år

0,00 ha 0,0 kg P/ha/år 4,0 kg P/ha/år

0,00 ha 0,0 kg P/ha/år 2,0 kg P/ha/år

0,00 ha 0,0 kg P/ha/år 0,0 kg P/ha/år

Side 25 / 53


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 38252

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

Side 26 / 53


Husdyrgodkendelse.dk

Arealer

Udbringningsarealer

Navn: 15 ha: 0,64

Navn: 16 ha: 3,03


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 18-1 ha: 3,25

Navn: 17 ha: 3,20

Navn: 17-1 ha: 1,34

Navn: 18 ha: 5,08


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 50 ha: 4,91

Navn: 21 ha: 5,07

Navn: 19 ha: 3,56


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 13 ha: 5,75

Navn: 34 ha: 2,89

Navn: 33 ha: 0,73


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 44 ha: 2,78

Navn: 35-1 ha: 1,63

Navn: 35 ha: 4,76


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 37 ha: 9,74

Navn: 36 ha: 4,94

Navn: 41 ha: 6,84


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 47 ha: 2,97

Navn: 14-1 ha: 0,58

Navn: 2 ha: 3,99


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 3 ha: 9,08

Navn: 5 ha: 8,81

Navn: 9 ha: 9,23


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 11 ha: 15,84

Navn: 8 ha: 0,73

Navn: 1 ha: 3,42


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 24 ha: 1,91

Navn: 45 ha: 1,52

Navn: 49 ha: 2,77


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 46 ha: 1,62

Navn: 47-1 ha: 0,68

Navn: 77 ha: 6,38


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 56 ha: 8,47

Navn: 76 ha: 6,46

Navn: 75 ha: 5,04


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 74-1 ha: 2,62

Navn: 75-2 ha: 2,02

Navn: 73 ha: 7,73


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 72 ha: 2,95

Navn: 71 ha: 0,74

Navn: 71-1 ha: 0,75


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 71-2 ha: 0,47

Navn: 74 ha: 3,86

Navn: 74-2 ha: 4,17


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 74-3 ha: 0,17

Navn: 65 ha: 4,70

Navn: 66 ha: 12,38


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 69 ha: 3,08

Navn: 70 ha: 1,84

Navn: 61 ha: 1,53


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 62 ha: 5,05

Navn: 63 ha: 5,55

Navn: 64-1 ha: 2,16


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 64-2 ha: 1,50

Navn: 100 ha: 10,05

Navn: 49-1 ha: 1,75


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 101 ha: 10,77

Navn: 102 ha: 1,61

Navn: 12-0a ha: 7,58


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 12-0b ha: 1,05

Navn: 81 ha: 14,59

Navn: 83 ha: 5,00


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 84-0 ha: 14,66

Navn: 86-0 ha: 11,09

Navn: 12-1a ha: 5,49

De stjerne (*) markerede arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for

fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk.

Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne.


Husdyrgodkendelse.dk

Aftalearealer


Husdyrgodkendelse.dk

Staldafsnit

Navn: Store stald

Navn: Småkalve


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: Kalvehytter

Navn: Kælvningsafdeling

Navn: Nye båse


Husdyrgodkendelse.dk

Opbevaringslager

Navn: Mødding

Navn: Markstak


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: Gyllebeholder

Navn: Ny gyllebeholder


Type §12 Godkendelse

Ansøgningsnummer 45666

Version 2

Dato 08-05-2013 00:00:00

husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema

Navn Svend Hestbæk

Adresse Knabervej 78

Telefon 98647279

Mobil 23466366

E-Mail gitte-svend-hestbaek@mail.dk

Kort beskrivelse

Knabervej 78 (trin 2), Svend Hestbæk, § 12-tillæg


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

1.1 Ejer­ og driftsforhold 3

1.2 Godkendelsespligt 4

1.3 Godkendelsens omfang 4

1.3.1 Projektets omfang 4

1.3.2 Tidligere godkendelser 5

1.3.3. Biaktiviteter 5

1.3.4 Husdyrbrugets ophør 5

1.4.1 Offentlighed og høring 5

1.4.2 Ikke­teknisk resumé 5

2.1. Dyrehold og management 6

2.2. Lokalisering 9

2.2.1 Faste afstandskrav 9

2.2.2 Landskabet og planforhold 9

2.3.1 Energiforbrug 10

2.3.2 Vandforbrug 10

2.4.1 Lugt 10

2.4.2 Støj 12

2.4.3 Lys 12

2.4.4 Fluer og skadedyr 13

2.4.5 Støv 13

2.4.6 Transport 13

2.5.1 Restvand 13

2.5.2 Husdyrgødning og foder 14

2.5.3 Affald og kemikalier 15

2.5.4.1 Ammoniaktab 15

2.5.4.2 Påvirkning af natur 18

3.1 Markoplysninger 22

3.2 Gødningsregnskab 24

3.3 Nitrat (overfladevand) 26

3.4 Nitrat (grundvand) 26

3.5 Fosfor 27

3.6 Ammoniak fra udbringning 27

3.7 Gener fra udbringning 27

Bilag Arealer

Bilag Staldafsnit

Bilag Opbevaringslager

Side 2 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

1.1 Ejer­ og driftsforhold

Dette afsnit indeholder ansøgers kontaktoplysninger samt oplysninger til identifikation af husdyrbruget.

Ansøger tekst:

Kommunikations­e­mail

Email adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler:

mha@agrinord.dk

Ejendomme og ejendomsnumre

Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer

Svend Hestbæk 8200019150 25259939

Adresse Postnummer By

Matrikler på ejendom Svend Hestbæk

Ejerlav Matrikel nummer

Klotrup By, Fjelsø 3g

Klotrup By, Fjelsø 4d

Fjelsø By, Fjelsø 19t

Fjelsø By, Fjelsø 8m

Fjelsø By, Fjelsø 21bc

CHR på ejendom Svend Hestbæk

CHR

Ansøger

Svend Hestbæk

Knabervej 78

9620 Aalestrup

Tlf.nr.: 98647279 Mobil: 23466366

gitte­svend­hestbaek@mail.dk

Konsulent

Mette Højgaard Jensen

Agrii Nord, Markedsvej 6

9600 Aars

Tlf.nr.: 99989782 Mobil: 61550527

mha@agrinord.dk

Kontaktperson på bedriften

Svend Hestbæk

Knabervej 78

9620 Aalestrup

Tlf.nr.: 98647279 Mobil: 23466366

gitte­svend­hestbaek@mail.dk

Bedriftsoplysninger

Svend Hestbæk

Knabervej 78

9620 Aalestrup

CVR nummer: 25960750

Side 3 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.2 Godkendelsespligt

Herunder gøres der rede for, hvorfor projektet kræver godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3 Godkendelsens omfang

I dette afsnit gøres der rede for projektets overordnede forhold, som ikke direkte har med miljøpåvirkningen at gøre. Der gøres rede

for, hvad projektet omfatter, dvs. hvilke ejendomme og bygninger, hvilket dyrehold, hvilke arealer samt eventuelle biaktiviteter. Der

oplyses desuden om tidligere godkendelser af husdyrbruget og om hvad der skal ske i tilfælde af husdyrbrugets ophør.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3.1 Projektets omfang

Ansøger tekst:

Beskrivelse af projektets omfang:

Beskrivelse af projektets datoer:

Starttidspunkt for byggeriet: 30­10 30 10­2007 2007

Sluttidspunkt for byggeriet:

Starttidspunkt for driften:

Generel vurdering:

Vilkår:

30­10 30 10­2007 2007

30­10 30 10­2007 2007

Id Vilkår

Ingen vilkår

Side 4 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

1.3.2 Tidligere godkendelser

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3.3. Biaktiviteter

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3.4 Husdyrbrugets ophør

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.4.1 Offentlighed og høring

Der gøres her rede for inddragelse af offentligheden og lovpligtige høringer.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.4.2 Ikke­teknisk resumé

Projektet og dets miljømæssige konsekvenser beskrives i et ikke­teknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden at få indblik i

projektet og konsekvenserne af godkendelsen af projektet.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Side 5 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.1. Dyrehold og management

I dette afsnit oplyses der om dyr og staldsystemer, der indgår i ansøgningen, samt om management og brug af bedste tilgængelige

staldteknologi på husdyrbruget.

I tabellerne vises oversigter af staldafsnit, dyr og staldsystemer, og der bruges korte koder for staldafsnit samt for kombinationer af

dyretype og staldsystem.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af anlægget:

Husdyrbrugets samlede anlæg

Staldoversigt med angivelse af Stald­ID for staldnavn

Ud for betegnelsen for hvert staldafsnit er der angivet et stald­ID, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på staldafsnittet.

StaldID

Staldafsnit navn

ST‐151995 Store stald

ST‐151996 Småkalve

ST‐151997 Ny Løsdriftsstald til køer og kvier

ST‐151998 Kalvehytter

ST‐151999 Kælvningsafdeling

ST‐152000 Nye båse

Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen

Tabellen viser hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer (dyrekategorier), der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og

staldsystem (staldsystemkode) erstatter efterfølgende den fulde betegnelse.

Staldsystem

kode

Navn på dyretype og staldsystem Nudrift/

ansøgt

KvMa08 Malkeko, tung race, Sengestald med spalter ﴾kanal, bagskyl eller ringkanal﴿ Nudrift 190 264,25

Ansøgt 225 340,50

KvKs15 Kvie/stud, tung race ﴾6 mdr.‐kælvning﴿, Spaltegulvbokse Nudrift 19 9,66

Ansøgt 0 0,00

KvSm01 Småkalv, tung race ﴾0‐6 mdr.﴿, Dybstrøelse ﴾hele arealet﴿ Nudrift 190 51,35

Ansøgt 53 13,42

KvMa06 Malkeko, tung race, Sengestald med præfabrikeret drænet gulv Nudrift 0 0,00

Ansøgt 55 83,78

KvKs06 Kvie/stud, tung race ﴾6 mdr.‐kælvning﴿, Sengestald med præfabrikeret drænet gulv Nudrift 0 0,00

Ansøgt 263 120,37

KvTk01 Tyrekalv, tung race ﴾0‐6 mdr.﴿, Dybstrøelse ﴾hele arealet﴿ Nudrift 0 0,00

Ansøgt 159 2,08

KvMa09 Malkeko, tung race, Dybstrøelse ﴾hele arealet﴿ Nudrift 0 0,00

Ansøgt 15 22,85

KvMa03 Malkeko, tung race, Sengestald med fast gulv Nudrift 0 0,00

Ansøgt 22 33,29

Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori

Tabellen viser hvilke dyrekategorier, der indgår i ansøgningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. Stald­ID og staldsystemkoder er

forklaret i de ovenstående to tabeller.Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne, når ansøger ikke har oplyst

andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger.

StaldID Godk. pligtig

renovering

Staldsystem

kode

Nudrift/

ansøgt

Antal

dyr

Antal

Stipladser

Evt. vægt ﴾kg﴿/alder ﴾mdr.﴿

Ind Ud

Antal

dyr

Evt. mælkeydelse

﴾EKM﴿ /ændret

fravænningsvægt

i alt per årsso*

ST‐151995 Nej KvMa08 Nudrift 190 0 10000,00 264,25

Ansøgt 225 0 11500,00 340,50

KvKs15 Nudrift 19 0 6,00 27,00 9,66

Side 6 / 56

Antal

DE

Antal

DE


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

Ansøgt 0 0 6,00 27,00 0,00

ST‐151996 Nej KvSm01 Nudrift 190 0 0,00 6,00 51,35

Ansøgt 0 0 0,00 6,00 0,00

KvSm01 Nudrift 0 0 1,50 6,00 0,00

Ansøgt 33 0 1,50 4,00 8,77

ST‐151997 Nej KvMa06 Nudrift 0 0 9403,00 0,00

Ansøgt 30 0 11500,00 45,70

KvMa06 Nudrift 0 0 9403,00 0,00

Ansøgt 25 0 11500,00 38,08

KvKs06 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00

Ansøgt 26 0 4,00 6,00 7,97

KvKs06 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00

Ansøgt 106 0 6,00 14,00 41,40

KvKs06 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00

Ansøgt 26 0 14,00 16,00 12,34

KvKs06 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00

Ansøgt 92 0 16,00 23,00 50,63

KvKs06 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00

Ansøgt 13 0 23,00 24,00 8,03

ST‐151998 Nej KvSm01 Nudrift 0 0 0,00 6,00 0,00

Ansøgt 20 0 0,00 1,50 4,65

KvTk01 Nudrift 0 0 40,00 220,00 0,00

Ansøgt 159 10 40,00 60,00 2,08

ST‐151999 Nej KvMa09 Nudrift 0 0 9403,00 0,00

Ansøgt 15 0 11500,00 22,85

ST‐152000 Nej KvMa03 Nudrift 0 0 11500,00 0,00

Ansøgt 22 0 11500,00 33,29

Sum Nudrift 325,26

Ansøgt 616,30

Ændring alle produktioner: 291,04

* Ændret fravænningsvægt i alt per årsso er beregnet efter formlen: Ændret fravænningsvægt per årsso = ((Indtastet vægt ved

fravænning ­ 7,3) x aktuelt antal fravænnede smågrise per årsso). Hvor antal fravænnede smågrise per årsso enten er den indtastede

værdi eller det aktuelle antal smågrise ifølge nyeste N­normer (dvs. systemets standardtal).

Oplysninger om udegående dyr

Produktioner som ikke fremgår af denne tabel er ikke udegående

StaldID Staldsystem

kode

Oplysninger om mink

Nudrift /

Ansøgt

Der er ingen mink på ejendommen.

Mdr. udegående uden for

udbringningsareal

Mdr. udegående inden for

udbringningsareal

ST‐151995 KvMa08 Nudrift 0 2

Ansøgt 0 2

ST‐151997 KvMa06 Nudrift 0 0

Ansøgt 0 2

KvMa06 Nudrift 0 0

Ansøgt 6 0

KvKs06 Nudrift 0 0

Ansøgt 5 0

KvKs06 Nudrift 0 0

Ansøgt 6 0

KvKs06 Nudrift 0 0

Ansøgt 0 3

ST‐151999 KvMa09 Nudrift 0 0

Ansøgt 0 3

ST‐152000 KvMa03 Nudrift 0 2

Ansøgt 0 2

Normer for beregning af produktionseffektivitet og fodring samt oplysninger om fravænning i soproduktioner

Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv,

betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger.

StaldID Staldsystem

kode

Nudrift /

Ansøgt

FE per årsdyr /

FE per

Gram

råprotein

Gram P per FE /

fosfor % i foder

Protein %

i mælk / kg æg

Antal

fravænnede

Fravænnings‐

vægt

Side 7 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

Bedste tilgængelige foderteknologi

kg tilvækst / kg

foder per dyr

﴾mink/fjerkræ﴿

per FE /

Protein %

i foder

﴾fjerkræ﴿

﴾fjerkræ﴿ per høne

﴾fjerkræ﴿

ST‐151995 KvMa08 Nudrift 6944,00 173,00 4,25 10000,00

KvKs15 Nudrift

Ansøgt 6944,00 173,00 4,25 3,38

Ansøgt

ST‐151996 KvSm01 Nudrift

Ansøgt

KvSm01 Nudrift

Ansøgt

ST‐151997 KvMa06 Nudrift 6944,00 173,00 4,25 3,38

Ansøgt 6944,00 173,00 4,25 3,38

KvMa06 Nudrift 6944,00 173,00 4,25 3,38

KvKs06 Nudrift

Ansøgt 6944,00 173,00 4,25 3,38

Ansøgt

KvKs06 Nudrift

Ansøgt

KvKs06 Nudrift

Ansøgt

KvKs06 Nudrift

Ansøgt

KvKs06 Nudrift

Ansøgt

ST‐151998 KvSm01 Nudrift

Ansøgt

KvTk01 Nudrift 619,00 169,00 4,40

Ansøgt 619,00 169,00 4,40

ST‐151999 KvMa09 Nudrift 6944,00 173,00 4,25 3,38

Ansøgt 6944,00 173,00 4,25 3,38

ST‐152000 KvMa03 Nudrift 6944,00 173,00 4,25 11500,00

Management

Rengøring og desinficering

Overbrusning i svinestalde

Bedste tilgængelige staldteknologi

StaldID ProduktionsID Kode for

staldsystem

ST‐151995 PR‐283674 KvMa08

PR‐283675 KvKs15

ST‐151996 PR‐283672 KvSm01

PR‐283673 KvSm01

ST‐151997 PR‐283665 KvMa06

PR‐283666 KvMa06

PR‐283667 KvKs06

PR‐283668 KvKs06

PR‐283669 KvKs06

PR‐283670 KvKs06

PR‐283671 KvKs06

ST‐151998 PR‐283677 KvSm01

PR‐283678 KvTk01

ST‐151999 PR‐283676 KvMa09

Ansøgt 6944,00 173,00 4,25 3,38

Bedste tilgængelige

foderteknologi

grise per årsso

/ kg tilvækst

per enhed

﴾fjerkræ﴿

Side 8 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

ST‐152000 PR‐283684 KvMa03

Produktioner fordelt på dyrekategorier

Kort over staldafsnit

Generel vurdering:

Vilkår:

2.2. Lokalisering

I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets lokalisering. Det vil sige hvordan husdyrbruget er placeret i forhold til steder, hvor der

efter lovgivningen gælder et fast afstandskrav samt placeringen i landskabet.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

2.2.1 Faste afstandskrav

I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets placering i forhold til de faste afstandskrav, der gælder efter husdyrgodkendelseslovens

§§ 6 og 8.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

2.2.2 Landskabet og planforhold

I dette afsnit gøres der rede for placeringen af husdyrbrugets bygninger i landskabet, og hvordan de påvirker landskabet.

Ansøger tekst:

Dyrekategorier

Nudrift/ansøgt drift Antal Dyreenheder

Kvæg Nudrift 325,26

Ansøgt 616,30

Ændring ‐ Kvæg 291,04

Fjerkræ og andre dyr Nudrift 0,00

Ansøgt 0,00

Ændring ‐ Fjerkræ og andre dyr 0,00

Svin Nudrift 0,00

Ansøgt 0,00

Ændring ‐ Svin 0,00

Sum Nudrift 325,26

Ansøgt 616,30

Ændring – I alt 291,04

Id Vilkår

Ingen vilkår

Id Vilkår

Ingen vilkår

Id Vilkår

Ingen vilkår

Side 9 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.3.1 Energiforbrug

Der gøres her rede for husdyrbrugets energiforbrug.

Ansøger tekst:

Energiforbrug på anlæg

Energiteknologi på anlæg

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.3.2 Vandforbrug

Der gøres her rede for husdyrbrugets vandforbrug.

Ansøger tekst:

Vandforbrug på anlæg

Vandteknologi på anlæg

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.1 Lugt

I de e afsnit gøres der rede for lugtemissionen fra husdyrbruget og geneafstandene for lugt l naboer og områder, som er omfa et af

besky elsesniveauet for lugt.

I tabellen ”Samlet resultat af lugtberegning” vises de beregnede geneafstande for lugt l naboer og områder, som er omfa et af

husdyrgodkendelseslovens besky elsesniveau, og det oplyses om genekriterierne er overholdt l naboer og områder, som er omfa et af

besky elsesniveauet.

I de e erfølgende tabeller vises der detaljer om lugtberegningerne. Der oplyses om de enkelte staldafsnits afstand og placering i forhold

l naboer og områder omfa et af besky elsesniveauet, den beregnede lugtemission fra hvert staldafsnit, samt forudsætninger for

beregningerne af emissionen, herunder effekten af eventuel lugtbegrænsende teknologi. Hvis der står ”Ingen data” i en tabel betyder

det, at der ikke er relevante data at vise om emnet i de e lfælde. Det kan f.eks. være, hvis der ikke indgår særlig miljøteknologi l

begrænsning af lugten.

Ansøger tekst:

Samlet resultat af lugtberegning

Område Andre

ejendomme

med mere

end

Beregnings

model

Samlet

ukorrigeret

Korrigeret

geneafstand

﴾ansøgt drift﴿

Korrigeret

geneafstand

﴾nudrift﴿

Vægtet

gennemsnits

afstand

Genekriterie

overholdt

Side 10 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

Eksisterende eller

fremtidig byzone

Samlet

bebyggelse

Lugtgeneberegninger – Detaljer om staldafsnit

Byzone

Samlet bebyggelse

Enkelt bolig

Lugtemission fra produktioner

75 DE﴾antal﴿

0 Ny 313,74 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen

nabobeboelser/byzone indenfor 1,2

gange geneafstand.

0 Ny 210,06 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen

nabobeboelser/byzone indenfor 1,2

gange geneafstand.

Enkelt bolig 0 Ny 91,86 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen

nabobeboelser/byzone indenfor 1,2

gange geneafstand.

StaldID Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader

﴾ja/nej﴿

Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Indgår staldafsnit i beregning

for område ﴾ja/nej﴿

ST‐151995 3297,26 Nej Nej

ST‐151996 3252,42 Nej Nej

ST‐151997 3339,91 Nej Nej

ST‐151998 3272,02 Nej Nej

ST‐151999 3259,18 Nej Nej

ST‐152000 3281,52 Nej Nej

StaldID Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader

﴾ja/nej﴿

Indgår staldafsnit i beregning

for område ﴾ja/nej﴿

ST‐151995 1033,35 Nej Nej

ST‐151996 1019,38 Nej Nej

ST‐151997 1067,46 Nej Nej

ST‐151998 1021,73 Nej Nej

ST‐151999 1071,69 Nej Nej

ST‐152000 1080,44 Nej Nej

StaldID Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader

﴾ja/nej﴿

Indgår staldafsnit i beregning

for område ﴾ja/nej﴿

ST‐151995 178,79 Ja Nej

ST‐151996 162,52 Ja Nej

ST‐151997 188,70 Nej Nej

ST‐151998 171,60 Ja Nej

ST‐151999 117,90 Ja Nej

ST‐152000 127,43 Nej Nej

StaldID Kode for

staldsystem

Antal

dyr

Antal

stipladser

Ton dyr

på stald

Antal

måneder

udegående

Lugt fra

produktion

﴾LE﴿

Lugt fra

produktion

﴾OU﴿

Effekt af

teknologi

﴾%﴿

Faktisk lugt

emmision fra

produktion

﴾LE﴿

Faktisk lugt

emmision fra

produktion

﴾OU﴿

ST‐151995 KvMa08 225,00 0,00 135,00 2,00 5400,00 22950,00 0,00% 5400,00 22950,00

KvKs15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

ST‐151996 KvSm01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

KvSm01 33,00 0,00 2,38 0,00 95,16 404,44 0,00% 95,16 404,44

ST‐151997 KvMa06 30,00 0,00 18,00 2,00 720,00 3060,00 0,00% 720,00 3060,00

KvMa06 25,00 0,00 15,00 6,00 600,00 2550,00 0,00% 600,00 2550,00

KvKs06 26,00 0,00 2,56 0,00 102,28 434,71 0,00% 102,28 434,71

KvKs06 106,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

KvKs06 26,00 0,00 7,97 0,00 318,64 1354,20 0,00% 318,64 1354,20

KvKs06 92,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

KvKs06 13,00 0,00 6,39 3,00 255,76 1086,99 0,00% 255,76 1086,99

ST‐151998 KvSm01 20,00 0,00 0,98 0,00 39,00 165,76 0,00% 39,00 165,76

KvTk01 159,00 10,00 0,50 0,00 20,00 85,00 0,00% 20,00 85,00

ST‐151999 KvMa09 15,00 0,00 9,00 3,00 360,00 1530,00 0,00% 360,00 1530,00

ST‐152000 KvMa03 22,00 0,00 13,20 2,00 528,00 2244,00 0,00% 528,00 2244,00

StaldID Nudrift

ansøgt drift

Supplerende

teknologi

Indtastet

lugt effekt

Driftstimer

pr. år

Resulterende

reduktion

Side 11 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

ST‐151995 Ingen data

ST‐151996 Ingen data

ST‐151997 Ingen data

ST‐151998 Ingen data

ST‐151999 Ingen data

ST‐152000 Ingen data

Oplysninger om ventilation (ansøgt drift)

Afkasttype og øvrige bemærkninger

Generel vurdering:

Vilkår:

2.4.2 Støj

I dette afsnit gøres der rede for hvilke støjkilder, der er på husdyrbruget, hvilke tidspunkter de er i drift og hvilke tiltag, der skal

begrænse eller forhindre støjgener for naboerne.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af støjkilder

Beskrivelse af driftsperiode

Beskrivelse af støjkildetiltag

Generel vurdering:

Vilkår:

StaldID Naturlig

ventilation

2.4.3 Lys

I dette afsnit beskrives mulige gener fra belysning på anlægget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger.

Ansøger tekst:

Drifts

effekt ﴾%﴿

Driftstimer

pr. år

﴾%﴿

Højde på

afkast

ST‐151995 Ingen data

ST‐151996 Ingen data

ST‐151997 Ja 0,00% 0,00 0,00

ST‐151998 Ja 0,00% 0,00 0,00

ST‐151999 Ja 0,00% 0,00 0,00

ST‐152000 Ja 0,00% 0,00 0,00

StaldID Afkast

type

ST‐151995

ST‐151996

ST‐151997

ST‐151998

ST‐151999

ST‐152000

Relevante oplysninger

Id Vilkår

Ingen vilkår

Id Vilkår

Ingen vilkår

Type og øvrige

bemærkninger

Side 12 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.4 Fluer og skadedyr

I dette afsnit beskrives bekæmpelse og forebyggelse af fluer og skadedyr.

Ansøger tekst:

Generel beskrivelse skadedyr

Beskrivelse af gener fra fluer

Beskrivelse af rottebekæmpelse

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.5 Støv

I dette afsnit beskrives mulige støvgener fra husdyrbruget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.6 Transport

I dette afsnit gøres der rede for til­ og frakørselsforhold til husdyrbruget, mulige gener fra transporter samt eventuelle

genebegrænsende tiltag

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.5.1 Restvand

Ansøger tekst:

Beskrivelse af mængde af restvand

Beskrivelse af tilledning af restvand

Side 13 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

Beskrivelse af afledning af restvand

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.5.2 Husdyrgødning og foder

I dette afsnit gøres der rede for mængden af produceret husdyrgødning og opbevaringen af husdyrgødningen. Der gøres desuden rede

for eventuel forurening fra foderoplag samt tiltag til begrænsning af forureningen.

I tabellerne vises oplysninger om anlæggene til opbevaring af husdyrgødning. Der bruges en kort kode for hvert opbevaringslager.

Den første tabel viser en oversigt af de anlæg til opbevaring af husdyrgødning, der indgår i ansøgningen. Ud for betegnelsen for hvert

opbevaringslager er der angivet en kode, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på opbevaringslageret. De følgende tabeller viser

detaljerede oplysninger om opbevaringslagrene i henholdsvis nudrift og ansøgt drift.

Ansøger tekst:

Oversigt over opbevaringslagre

Kode for

opbevaringslager

LA‐101813 Mødding

LA‐101814 Markstak

LA‐101815 Gyllebeholder

LA‐101816 Ny gyllebeholder

Detaljer om opbevaringslagre

Kode for

opbevaringslager

Detaljer om fast lager

Detaljer om flydende lager

Navn på opbevaringslager Beskrivelse af opbevaringslager

Nyt/eksisterende

opbevaringslager

Drifttype Lagertype Dimension Kapacitet

LA‐101813 Nyt Nudrift Møddingsplads 0,00

Ansøgt drift Møddingsplads 135,00

LA‐101814 Eksisterende Nudrift Markstak 175,00

Ansøgt drift Markstak 135,00

LA‐101815 Eksisterende Nudrift Flydende

husdyrgødningslager

3000,00

Ansøgt drift Flydende

husdyrgødningslager

3000,00

LA‐101816 Nyt Nudrift Møddingsplads 0,00

Ansøgt drift Flydende

husdyrgødningslager

3000,00

Kode for

opbevaringslager

Drifttype Lagerandel

fast i %

Andel af dybstrøelse der køres direkte ud og pløjes ned

LA‐101813 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 50,00 65

LA‐101814 Nudrift 100,00 65

Ansøgt 50,00 65

LA‐101815 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 0,00 0

LA‐101816 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 0,00 0

Kode for

opbevaringslager

Drifttype Lagerandel

flydende i %

Virkemiddel

LA‐101813 Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

LA‐101814 Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Side 14 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

LA‐101815 Nudrift 71,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 42,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

LA‐101816 Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 42,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Beskrivelse af risici

Beskrivelse af mulige uheld

Beskrivelse af risikominimering

Beskrivelse af gener i forbindelse med uheld

Beskrivelse af opbevaring af ensilage og foder

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.5.3 Affald og kemikalier

I dette afsnit gøres der rede for opbevaring og bortskaffelse af affald, miljøfarlige stoffer og døde dyr på husdyrbruget.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af døde dyr

Beskrivelse af fast affald

Beskrivelse af kemikalier generelt

Beskrivelse af pesticider

Beskrivelse af oliekemikalier

Beskrivelse af øvrige kemikalier

Beskrivelse af egenkontrol

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.5.4.1 Ammoniaktab

I dette afsnit gøres der rede for ammoniakemissionen fra husdyrbruget, samt hvordan emissionen begrænses.

I den første tabel vises, på baggrund af ansøgningssystemets beregninger, om det lovpligtige krav om ammoniakreduktion er overholdt

I den anden tabel vises det beregnede tab af ammoniak fordelt på forskellige typer af kilder på husdyrbruget.

I de følgende tabeller vises der oplysninger om ammoniakemission og begrænsning af emissionen for de enkelte staldafsnit. Det er bl.a.

vist, hvor meget forskellige tiltag bidrager til at begrænse ammoniakemissionen i forhold til emissionen fra referencesystemet.

Ansøger tekst:

Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktionskrav

Overstiger græsmarksafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inklusiv opdræt? Nej

Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Ja

Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfyld kravet ­90,92 kgN/år

Ammoniaktab i nudift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre

Side 15 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

Ansøgt(kgN/år)

Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav: 183,80

Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men

eksisterende uændret produktion: 1173,41

Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer

udvidelser, ændringer): 1196,22

Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning: 537,38

Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning: 33,80

Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau

StaldID Kode for

staldsystem

Ammoniak‐

tab fra

reference

staldsystem

﴾kgN/år﴿

Ammoniak‐

tab fra

valgt

staldsystem

﴾kgN/år﴿

Effekt af

valgt

staldsystem

﴾kgN/år﴿

Effekt af

valgt

staldsystem

﴾%﴿

Effekt af

miljø‐

teknologi

﴾kgN/år﴿

Effekt af

foder‐

optimering

m.m.

﴾kgN/år﴿

Effekt af

miljøtiltag

lager

﴾kgN/år﴿

Faktisk

ammoniak‐

tab fra stald

og lager

﴾kgN/år﴿

ST‐151995 KvMa08 1585,60 2006,29 ‐420,70 ‐26,53% 0,00 0,00 0,00 2006,29

1877,68 2375,87 ‐498,20 ‐26,53% 504,00 ‐7,37 0,00 1879,24

KvKs15 102,16 120,97 ‐18,82 ‐18,42% 0,00 0,00 0,00 120,97

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

ST‐151996 KvSm01 0,00 358,70 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 358,70

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

KvSm01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 61,34 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 61,34

ST‐151997 KvMa06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

250,36 186,95 63,41 25,33% 0,00 0,00 0,00 186,95

KvMa06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

125,18 93,48 31,70 25,33% 0,00 0,00 0,00 93,48

KvKs06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

85,74 59,92 25,83 30,12% 0,00 0,00 0,00 59,92

KvKs06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

259,81 181,56 78,25 30,12% 0,00 0,00 0,00 181,56

KvKs06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

132,74 92,77 39,97 30,11% 0,00 0,00 0,00 92,77

KvKs06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

272,27 190,29 81,99 30,11% 0,00 0,00 0,00 190,29

KvKs06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

64,76 45,26 19,50 30,11% 0,00 0,00 0,00 45,26

ST‐151998 KvSm01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 32,53 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 32,53

KvTk01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10,39 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 10,39

ST‐151999 KvMa09 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 113,34 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 113,34

ST‐152000 KvMa03 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

183,60 279,91 ‐96,32 ‐52,46% 0,00 0,00 0,00 279,91

Sum Nudrift 1687,76 2485,96 ‐439,52 0,00 0,00 0,00 2485,96

Ansøgt 3252,14 3723,61 ‐253,87 504,00 ‐7,37 0,00 3226,98

Ammoniaktab pr. DE og pr. produktionsenhed

StaldID Kode for

staldsystem

Ammoniaktab

pr. produktionsenhed

﴾kgN/år﴿

Ammoniaktab

pr. DE

﴾kgN/år﴿

ST‐151995 KvMa08 10,56 7,59

8,35 5,52

KvKs15 6,37 12,52

0,00 0,00

ST‐151996 KvSm01 1,89 6,99

0,00 0,00

KvSm01 0,00 0,00

1,78 6,99

ST‐151997 KvMa06 0,00 0,00

6,23 4,09

KvMa06 0,00 0,00

3,74 2,45

KvKs06 0,00 0,00

2,31 7,52

KvKs06 0,00 0,00

1,71 4,39

KvKs06 0,00 0,00

Side 16 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

3,57 7,52

KvKs06 0,00 0,00

2,07 3,76

KvKs06 0,00 0,00

3,49 5,64

ST‐151998 KvSm01 0,00 0,00

1,63 6,99

KvTk01 0,00 0,00

0,07 5,00

ST‐151999 KvMa09 0,00 0,00

7,56 4,96

ST‐152000 KvMa03 0,00 0,00

12,72 8,41

Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning (miljøteknologi)

StaldID Nudrift

Ansøgt drift

Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra lager (miljøteknologi og andel dybstrøelse direkte ud)

Generel vurdering:

Vilkår:

Supplerende

teknologi

Indtastet

ammoniak

effekt ﴾%﴿

Driftstimer

per år /

Benzoesyre

﴾gr﴿

Reduceret

ammoniak‐

fordampning

﴾kgN/år﴿

ST‐151995 Nudrift Ajledræn 0,00% 0,00 0,00

Ansøgt Ajledræn 25,00% 0,00 504,00

ST‐151996 Ingen data

ST‐151997 Ingen data

ST‐151998 Ingen data

ST‐151999 Ingen data

ST‐152000 Ingen data

Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning

Effekt af foderoptimering og antal fravænnede smågrise

StaldID Kode for

staldsystem

ST‐151995 Ingen data

ST‐151996 Ingen data

ST‐151997 Ingen data

ST‐151998 Ingen data

ST‐151999 Ingen data

ST‐152000 Ingen data

Nudrift

Ansøgt drift

FE Gram

råprotein

pr. FE

Gram P

pr. FE

Beskrivelse af foderoptimeringstiltag til begrænsning af ammoniakfordampning

LagerID Lager

type

Nudrift

Ansøgt drift

Antal

fravænnede

grise

Tiltag Indtastet

emmisions

effekt ﴾%﴿

Fravænnings‐

vægt

Andel af

dybstrøelse

direkte ud

Effekt foderoptimering

Reduceret

ammoniak‐

fordampning

﴾kgN/år﴿

LA‐101813 Møddingeplads Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Møddingeplads Ansøgt Ingen 0,00% 65,00 0,00

LA‐101814 Markstak Nudrift Ingen 0,00% 65,00 0,00

Markstak Ansøgt Ingen 0,00% 65,00 0,00

LA‐101815 Flydende

husdyrgødningslager

Flydende

husdyrgødningslager

Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00

LA‐101816 Møddingeplads Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Flydende

husdyrgødningslager

Id Vilkår

Ingen vilkår

Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00

Side 17 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

2.5.4.2 Påvirkning af natur

I de e afsnit gøres der rede for ammoniakemissionens påvirkning af naturområder. Udgangspunktet for vurderingen af påvirkningen af

ammoniakfølsomme naturområder er bl.a. størrelsen af ammoniakdeposi onen på områderne. Indledende oplyses der derfor om en

række faktorer, som har betydning for beregningen af ammoniakdeposi onen.

Ansøger tekst:

Nøgletal emission

kgN/år

Samlet emission fra stald og lager 3124,61

Meremission fra stald og lager 638,64

Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning

Beskrivelse af ammoniakdeposition i naturområderne

Oversigt over beregninger på ammoniakpåvirkning af natur

Naturpunkt

﴾navngivet

efter

nærmeste

stald/lager﴿

Kilde for

ammoniak‐

fordampning

﴾stald/lager﴿

Kildes andel af

merdepostion i

naturpunktet

Kildes andel af

totaldepostion i

naturpunktet ﴾kildes andel +

de andre kilders andele﴿

Total merdepostion i

naturpunktet ﴾kildes

andel + de andre kilders

andele﴿

Totaldeposition i

naturpunkt ﴾kildes andel

+ de andre kilders andele﴿

LA‐101813 ST‐151997 0,0 0,0 0,0 0,0

LA‐101813 ST‐152000 0,0 0,0

LA‐101813 LA‐101816 0,0 0,0

LA‐101813 ST‐151999 0,0 0,0

LA‐101813 LA‐101815 0,0 0,0

LA‐101813 ST‐151998 0,0 0,0

LA‐101813 LA‐101813 0,0 0,0

LA‐101813 LA‐101814 0,0 0,0

LA‐101813 ST‐151996 0,0 0,0

LA‐101813 ST‐151995 0,0 0,0

LA‐101814 ST‐151997 0,0 0,0 0,0 0,0

LA‐101814 ST‐152000 0,0 0,0

LA‐101814 LA‐101816 0,0 0,0

LA‐101814 ST‐151999 0,0 0,0

LA‐101814 LA‐101815 0,0 0,0

LA‐101814 ST‐151998 0,0 0,0

LA‐101814 LA‐101813 0,0 0,0

LA‐101814 LA‐101814 0,0 0,0

LA‐101814 ST‐151996 0,0 0,0

LA‐101814 ST‐151995 0,0 0,0

LA‐101815 ST‐151997 0,0 0,0 0,0 0,0

LA‐101815 LA‐101816 0,0 0,0

LA‐101815 ST‐152000 0,0 0,0

LA‐101815 ST‐151999 0,0 0,0

LA‐101815 LA‐101815 0,0 0,0

LA‐101815 ST‐151998 0,0 0,0

LA‐101815 LA‐101813 0,0 0,0

LA‐101815 LA‐101814 0,0 0,0

Side 18 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

LA‐101815 ST‐151996 0,0 0,0

LA‐101815 ST‐151995 0,0 0,0

LA‐101816 ST‐151997 0,0 0,0 0,0 0,0

LA‐101816 LA‐101816 0,0 0,0

LA‐101816 ST‐152000 0,0 0,0

LA‐101816 ST‐151999 0,0 0,0

LA‐101816 LA‐101815 0,0 0,0

LA‐101816 ST‐151998 0,0 0,0

LA‐101816 LA‐101813 0,0 0,0

LA‐101816 LA‐101814 0,0 0,0

LA‐101816 ST‐151996 0,0 0,0

LA‐101816 ST‐151995 0,0 0,0

ST‐151995 ST‐151997 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐151995 ST‐152000 0,0 0,0

ST‐151995 LA‐101816 0,0 0,0

ST‐151995 ST‐151999 0,0 0,0

ST‐151995 LA‐101815 0,0 0,0

ST‐151995 ST‐151998 0,0 0,0

ST‐151995 LA‐101813 0,0 0,0

ST‐151995 LA‐101814 0,0 0,0

ST‐151995 ST‐151996 0,0 0,0

ST‐151995 ST‐151995 0,0 0,0

ST‐151996 ST‐151997 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐151996 ST‐152000 0,0 0,0

ST‐151996 LA‐101816 0,0 0,0

ST‐151996 ST‐151999 0,0 0,0

ST‐151996 LA‐101815 0,0 0,0

ST‐151996 ST‐151998 0,0 0,0

ST‐151996 LA‐101813 0,0 0,0

ST‐151996 LA‐101814 0,0 0,0

ST‐151996 ST‐151996 0,0 0,0

ST‐151996 ST‐151995 0,0 0,0

ST‐151997 ST‐151997 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐151997 ST‐152000 0,0 0,0

ST‐151997 LA‐101816 0,0 0,0

ST‐151997 ST‐151999 0,0 0,0

ST‐151997 LA‐101815 0,0 0,0

ST‐151997 ST‐151998 0,0 0,0

ST‐151997 LA‐101813 0,0 0,0

ST‐151997 LA‐101814 0,0 0,0

ST‐151997 ST‐151996 0,0 0,0

ST‐151997 ST‐151995 0,0 0,0

ST‐151998 ST‐151997 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐151998 ST‐152000 0,0 0,0

ST‐151998 LA‐101816 0,0 0,0

ST‐151998 ST‐151999 0,0 0,0

ST‐151998 LA‐101815 0,0 0,0

ST‐151998 ST‐151998 0,0 0,0

ST‐151998 LA‐101813 0,0 0,0

Side 19 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

ST‐151998 LA‐101814 0,0 0,0

ST‐151998 ST‐151996 0,0 0,0

ST‐151998 ST‐151995 0,0 0,0

ST‐151999 ST‐151997 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐151999 ST‐152000 0,0 0,0

ST‐151999 LA‐101816 0,0 0,0

ST‐151999 ST‐151999 0,0 0,0

ST‐151999 LA‐101815 0,0 0,0

ST‐151999 ST‐151998 0,0 0,0

ST‐151999 LA‐101813 0,0 0,0

ST‐151999 LA‐101814 0,0 0,0

ST‐151999 ST‐151996 0,0 0,0

ST‐151999 ST‐151995 0,0 0,0

ST‐152000 ST‐151997 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐152000 ST‐152000 0,0 0,0

ST‐152000 LA‐101816 0,0 0,0

ST‐152000 ST‐151999 0,0 0,0

ST‐152000 LA‐101815 0,0 0,0

ST‐152000 ST‐151998 0,0 0,0

ST‐152000 LA‐101813 0,0 0,0

ST‐152000 LA‐101814 0,0 0,0

ST‐152000 ST‐151996 0,0 0,0

ST‐152000 ST‐151995 0,0 0,0

Maksimale depositioner

kgN

Højeste merdeposition i naturområdet 0,0

Højeste totaldeposition i naturområdet 0,0

Naturlinje oversigt

Kilde for

ammoniak‐

fordampning

﴾stald/lager﴿

Naturpunkt

﴾navngivet

efter nærmeste

stald/lager﴿

Kildehøjde

meter

Retning fra

naturpunkt til

kilde ﴾grader﴿

Afstand fra

stald/lager

til naturpunkt

﴾meter﴿

Ruhed

opland

LA‐101813 LA‐101813 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐101813 LA‐101814 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐101813 LA‐101815 3 32,32 2440,49 S Bn

LA‐101813 LA‐101816 3 32,32 2440,49 S Bn

LA‐101813 ST‐151995 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐101813 ST‐151996 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐101813 ST‐151997 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐101813 ST‐151998 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐101813 ST‐151999 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐101813 ST‐152000 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐101814 LA‐101813 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐101814 LA‐101814 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐101814 LA‐101815 3 36,59 2297,53 S Bn

LA‐101814 LA‐101816 3 36,59 2297,53 S Bn

LA‐101814 ST‐151995 3 303,89 2222,71 S Bn

Ruhed

natur

Side 20 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

LA‐101814 ST‐151996 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐101814 ST‐151997 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐101814 ST‐151998 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐101814 ST‐151999 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐101814 ST‐152000 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐101815 LA‐101813 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐101815 LA‐101814 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐101815 LA‐101815 3 31,02 2405,44 S Bn

LA‐101815 LA‐101816 3 31,02 2405,44 S Bn

LA‐101815 ST‐151995 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐101815 ST‐151996 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐101815 ST‐151997 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐101815 ST‐151998 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐101815 ST‐151999 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐101815 ST‐152000 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐101816 LA‐101813 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐101816 LA‐101814 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐101816 LA‐101815 3 29,76 2394,39 S Bn

LA‐101816 LA‐101816 3 29,76 2394,39 S Bn

LA‐101816 ST‐151995 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐101816 ST‐151996 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐101816 ST‐151997 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐101816 ST‐151998 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐101816 ST‐151999 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐101816 ST‐152000 3 306,02 2504,92 S Bn

ST‐151995 LA‐101813 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐151995 LA‐101814 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐151995 LA‐101815 3 33,61 2444,76 S Bn

ST‐151995 LA‐101816 3 33,61 2444,76 S Bn

ST‐151995 ST‐151995 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐151995 ST‐151996 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐151995 ST‐151997 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐151995 ST‐151998 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐151995 ST‐151999 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐151995 ST‐152000 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐151996 LA‐101813 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐151996 LA‐101814 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐151996 LA‐101815 3 33,55 2494,65 S Bn

ST‐151996 LA‐101816 3 33,55 2494,65 S Bn

ST‐151996 ST‐151995 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐151996 ST‐151996 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐151996 ST‐151997 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐151996 ST‐151998 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐151996 ST‐151999 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐151996 ST‐152000 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐151997 LA‐101813 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐151997 LA‐101814 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐151997 LA‐101815 3 33,64 2412,00 S Bn

ST‐151997 LA‐101816 3 33,64 2412,00 S Bn

Side 21 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

ST‐151997 ST‐151995 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐151997 ST‐151996 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐151997 ST‐151997 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐151997 ST‐151998 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐151997 ST‐151999 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐151997 ST‐152000 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐151998 LA‐101813 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐151998 LA‐101814 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐151998 LA‐101815 3 33,26 2474,17 S Bn

ST‐151998 LA‐101816 3 33,26 2474,17 S Bn

ST‐151998 ST‐151995 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐151998 ST‐151996 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐151998 ST‐151997 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐151998 ST‐151998 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐151998 ST‐151999 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐151998 ST‐152000 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐151999 LA‐101813 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐151999 LA‐101814 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐151999 LA‐101815 3 34,38 2462,54 S Bn

ST‐151999 LA‐101816 3 34,38 2462,54 S Bn

ST‐151999 ST‐151995 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐151999 ST‐151996 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐151999 ST‐151997 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐151999 ST‐151998 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐151999 ST‐151999 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐151999 ST‐152000 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐152000 LA‐101813 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐152000 LA‐101814 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐152000 LA‐101815 3 34,38 2439,70 S Bn

ST‐152000 LA‐101816 3 34,38 2439,70 S Bn

ST‐152000 ST‐151995 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐152000 ST‐151996 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐152000 ST‐151997 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐152000 ST‐151998 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐152000 ST‐151999 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐152000 ST‐152000 3 307,47 2314,55 S Bn

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.1 Markoplysninger

I dette afsnit oplyses der om en række generelle forhold om driften af husdyrbrugets udbringningsarealer, og i tabellerne vises

oplysninger om de enkelte marker, som udgør udbringningsarealet. Oplysningerne er grundlaget for beregninger af nitratudvaskning og

fosforoverskud samt kommunens vurdering af miljøpåvirkningen.

Ansøger tekst:

Grundlæggende arealoplysninger

Side 22 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet

ud fra 3000 FE/DE: 616,00 DE

Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Nej

Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. § 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej

Er bedriften et økologisk landbrug: Nej

% af samlet areal med efterafgrøder udover PD­krav: 6,70 %

Reduceret kvælstofnorm: 0,00 %

Arealoplysninger

Udbringningsarealer

Navn ha Drænet Jb.Type Vandet Sæd‐

Ref.

Sæd‐

skifte

skifte

N‐kl.

0﴾ha﴿

N‐kl. N‐kl. N‐kl.

1﴾ha﴿ 2﴾ha﴿ 3﴾ha﴿

G.vand

﴾ha﴿

P‐kl.

0﴾ha﴿

P‐kl. P‐kl. P‐kl.

1﴾ha﴿ 2﴾ha﴿ 3﴾ha﴿

15 0,64 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00

16 3,03 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00

18‐1 3,25 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 3,25 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00

17 3,20 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00

17‐1 1,34 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00

18 5,08 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 5,08 0,00 5,08 0,00 0,00 0,00

50 4,91 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,05 4,85 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00

21 5,07 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 3,92 1,15 0,00 5,07 0,00 0,00 0,00

19 3,56 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 3,56 0,00 3,56 0,00 0,00 0,00

13 5,75 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 5,75 0,00 0,00 0,00

34 2,89 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 2,89 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00

33 0,73 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00

44 2,78 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00

35‐1 1,63 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00

35 4,76 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00

37 9,74 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 9,74 0,00 9,74 0,00 0,00 0,00

36 4,94 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 4,94 0,00 0,00 0,00

41 6,84 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 6,84 0,00 6,84 0,00 0,00 0,00

47 2,97 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 2,97 0,00 2,97 0,00 0,00 0,00

14‐1 0,58 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00

2 3,99 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 3,99 0,00 3,99 0,00 0,00 0,00

3 9,08 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 9,08 0,00 9,08 0,00 0,00 0,00

5 8,81 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 8,81 0,00 8,81 0,00 0,00 0,00

9 9,23 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 0,00 0,00

11 15,84 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 15,84 0,00 15,84 0,00 0,00 0,00

8 0,73 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00

1 3,42 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 3,42 0,00 3,42 0,00 0,00 0,00

24 1,91 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 1,91 0,00 1,91 0,00 0,00 0,00

45 1,52 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00

49 2,77 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 2,77 0,00 2,77 0,00 0,00 0,00

46 1,62 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 1,62 0,00 1,62 0,00 0,00 0,00

47‐1 0,68 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00

77 6,38 Nej JB1 Nej K6 K6 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 0,00 0,00 0,00

56 8,47 Nej JB2 Nej K6 K6 8,47 0,00 0,00 0,00 0,00 8,47 0,00 0,00 0,00

76 6,46 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 6,46 0,00 6,46 0,00 0,00 0,00

75 5,04 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 5,04 0,00 0,00 0,00

74‐1 2,62 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 2,62 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00

75‐2 2,02 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 2,02 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00

73 7,73 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 7,73 0,00 7,73 0,00 0,00 0,00

72 2,95 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 2,95 0,00 0,00 0,00

71 0,74 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00

Side 23 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

71‐1 0,75 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00

71‐2 0,47 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00

74 3,86 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 3,86 0,00 3,86 0,00 0,00 0,00

74‐2 4,17 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00

74‐3 0,17 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00

65 4,70 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00

66 12,38 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 12,38 0,00 12,38 0,00 0,00 0,00

69 3,08 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 3,08 0,00 3,08 0,00 0,00 0,00

70 1,84 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00

61 1,53 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 1,53 0,00 0,00 0,00

62 5,05 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 5,05 0,00 5,05 0,00 0,00 0,00

63 5,55 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 5,55 0,00 5,55 0,00 0,00 0,00

64‐1 2,16 Nej JB11 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00

64‐2 1,50 Nej JB11 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00

100 10,05 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 10,05 0,00 10,05 0,00 0,00 0,00

49‐1 1,75 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00

101 10,77 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 10,77 0,00 10,77 0,00 0,00 0,00

102 1,61 Nej JB1 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00

12‐0a 7,58 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 7,58 0,00 7,58 0,00 0,00 0,00

12‐0b 1,05 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00

81 14,59 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 14,59 0,00 14,59 0,00 0,00 0,00

83 5,00 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

84‐0 14,66 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 14,66 0,00 14,66 0,00 0,00 0,00

86‐0 11,09 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 11,09 0,00 11,09 0,00 0,00 0,00

12‐1a 5,49 Nej JB2 Nej K6 K6 0,00 0,00 0,00 5,49 0,00 5,49 0,00 0,00 0,00

Total 306,57 14,85 0,00 3,97 287,75 0,00 306,57 0,00 0,00 0,00

De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og

grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk.

Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne.

I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i

arealtabellen.

Aftalearealeraler

Navn ha Områder omfattet af N‐ eller P‐klasse 1‐ 3?

Ingen data

Total 0

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.2 Gødningsregnskab

I dette afsnit vises et regnskab over produceret, tilført og fraført husdyrgødning på den bedrift, som husdyrbruget hører under, og der

gøres rede for teknologi anvendt til udbringning af husdyrgødning.

Ansøger tekst:

Nudrift

Produceret husdyrgødning

Har modtageren en arealgodkendelse til

modtagelse af de tilførte mængder?

Side 24 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

Anlæg Gødningstype KgN KgP

Tilført husdyrgødning

Afsat husdyrgødning

Total husdyrgødning

Beregning af harmonital

Harmonital: 1,7 DE/ha

Ansøgt drift

Produceret husdyrgødning

Tilført husdyrgødning

Afsat husdyrgødning

DE ‐ kvæg,

kår, geder

DE ‐ svin og

andre dyr

Husdyrbrugets samlede anlæg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Kvæggylle 21315,96 3320,56 229,87 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Dybstrøelse 5059,26 621,84 51,35 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Afsat ved græsning 4096,05 636,50 44,04 0,00

Anlæg Gødningstype KgN KgP Antal DE

Ingen data

Anlæg Gødningstype KgN KgP

Ingen data

Gødningstype KgN KgP

DE ‐ kvæg,

får, geder

DE ‐ kvæg,

får, geder

Dybstrøelse 5059,26 621,84 51,35 0

Kvæggylle 21315,96 3320,56 229,87 0

Afsat ved græsning 4096,05 636,50 44,04 0

Total 30471,27 4578,90 325,26 0

Anlæg Gødningstype KgN KgP

DE ‐ kvæg,

kår, geder

DE ‐ svin og

andre dyr

DE ‐ svin og

andre dyr

DE ‐ svin og

andre dyr

Husdyrbrugets samlede anlæg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Kvæggylle 39235,40 5913,80 444,41 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Dybstrøelse 3129,03 434,48 32,64 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Afsat ved græsning 6828,15 1029,67 77,63 0,00

Anlæg Gødningstype KgN KgP Antal DE

Ingen data

Side 25 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

Anlæg Gødningstype KgN KgP

Total husdyrgødning

Beregning af harmonital

Harmonital: 1,7 DE/ha

Udbringningsteknologi

Generel vurdering:

Vilkår:

3.3 Nitrat (overfladevand)

Dette afsnit drejer sig om nitratudvaskning til overfladevand. Ansøgningssystemet har beregnet nedenstående fem parametre, som

indgår i kommunens vurdering af udvaskning af nitrat til overfladevand.

Ansøger tekst:

DE reduktionsprocent: 52,62%.

Beregning af det maksimale dyretryk DE max og det reelle dyretryk DE reel for ansøgt drift:

DE max : 0,8945 DE/ha.

DE reel : 1,7 DE/ha.

Beregning af udvaskning af N via FarmN (kg N/ha DE max uden virkemidler og kg N/ha DE reel med virkemidler):

KgN/ha DE max : 63,5 kgN/ha.

KgN/ha DE reel : 63,3 kgN/ha.

Beregning af N­udvaskning for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder via FarmN.

Der er ikke nitratfølsomme områder.

Generel vurdering:

Vilkår:

3.4 Nitrat (grundvand)

Ansøger tekst:

Resultat af FarmN beregningerne på nitrat (Grundvand) findes på foregående side ­ 3.3. Nitrat (overfladevand)

Generel vurdering:

DE ‐ kvæg,

får, geder

DE ‐ svin og

andre dyr

Husdyrbrugets samlede anlæg Kvæggylle 2737,00 471,00 33,60 0,00

Gødningstype KgN KgP

DE ‐ kvæg,

får, geder

Dybstrøelse 3129,03 434,48 32,64 0

Kvæggylle 36498,40 5442,80 410,81 0

Afsat ved græsning 6828,15 1029,67 77,63 0

Total 46455,58 6906,95 521,08 0

Id Vilkår

Ingen vilkår

Id Vilkår

Ingen vilkår

DE ‐ svin og

andre dyr

Side 26 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.5 Fosfor

Dette afsnit drejer sig om påvirkningen af overfladevand med fosfor. I ansøgningssystemet er udbringningsarealernes fordeling i

fosforklasser opgjort, som det fremgår af nedenstående tabel, og der er foretaget beregninger, som indgår i kommunens vurdering af

miljøpåvirkningen.

Ansøger tekst:

Klasser vedrørende fosforophobning Antal ha Før‐situation Efter‐situation = krav

Pt < 4,0 eller udrænet eller ikke afvander til Natura 2000 eller afvander til

Natura 2000, der ikke er overbelastet med fosfor

Pt 4,0 ‐ 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område,

der er overbelastet med fosfor

Lavbundsjorde og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000

område, der er overbelastet med fosfor

Pt > 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er

overbelastet med fosfor

Krav om P­overskud overholdt: Ja

Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet: ­1,2 kg P.

Maksimalt tilladt P­overskud/ha/år i gennemsnit for hele bedriften (ifølge tabel) : 1,5 kg P/ha/år.

P tilført pr. ha/år i ansøgt drift: 22,5 kg P/ha/år.

P­fraførsel per ha/år i ansøgt drift (arealvægtet gennemsnit): 21,1 kg P/ha/år.

P­overskud/ha/år for ansøgt projekt: 1,4 kg P/ha/år.

Kommentar fosfor

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.6 Ammoniak fra udbringning

I dette afsnit gøres der rede for påvirkning af natur som følge af ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.7 Gener fra udbringning

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

306,57 ha 0,0 kg P/ha/år 1,5 kg P/ha/år

0,00 ha 0,0 kg P/ha/år 1,5 kg P/ha/år

0,00 ha 0,0 kg P/ha/år 1,5 kg P/ha/år

0,00 ha 0,0 kg P/ha/år 0,0 kg P/ha/år

Side 27 / 56


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45666

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

Side 28 / 56


Husdyrgodkendelse.dk

Arealer

Udbringningsarealer

Navn: 15 ha: 0,64

Navn: 16 ha: 3,03


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 18-1 ha: 3,25

Navn: 17 ha: 3,20

Navn: 17-1 ha: 1,34

Navn: 18 ha: 5,08


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 50 ha: 4,91

Navn: 21 ha: 5,07

Navn: 19 ha: 3,56


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 13 ha: 5,75

Navn: 34 ha: 2,89

Navn: 33 ha: 0,73


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 44 ha: 2,78

Navn: 35-1 ha: 1,63

Navn: 35 ha: 4,76


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 37 ha: 9,74

Navn: 36 ha: 4,94

Navn: 41 ha: 6,84


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 47 ha: 2,97

Navn: 14-1 ha: 0,58

Navn: 2 ha: 3,99


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 3 ha: 9,08

Navn: 5 ha: 8,81

Navn: 9 ha: 9,23


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 11 ha: 15,84

Navn: 8 ha: 0,73

Navn: 1 ha: 3,42


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 24 ha: 1,91

Navn: 45 ha: 1,52

Navn: 49 ha: 2,77


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 46 ha: 1,62

Navn: 47-1 ha: 0,68

Navn: 77 ha: 6,38


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 56 ha: 8,47

Navn: 76 ha: 6,46

Navn: 75 ha: 5,04


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 74-1 ha: 2,62

Navn: 75-2 ha: 2,02

Navn: 73 ha: 7,73


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 72 ha: 2,95

Navn: 71 ha: 0,74

Navn: 71-1 ha: 0,75


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 71-2 ha: 0,47

Navn: 74 ha: 3,86

Navn: 74-2 ha: 4,17


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 74-3 ha: 0,17

Navn: 65 ha: 4,70

Navn: 66 ha: 12,38


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 69 ha: 3,08

Navn: 70 ha: 1,84

Navn: 61 ha: 1,53


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 62 ha: 5,05

Navn: 63 ha: 5,55

Navn: 64-1 ha: 2,16


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 64-2 ha: 1,50

Navn: 100 ha: 10,05

Navn: 49-1 ha: 1,75


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 101 ha: 10,77

Navn: 102 ha: 1,61

Navn: 12-0a ha: 7,58


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 12-0b ha: 1,05

Navn: 81 ha: 14,59

Navn: 83 ha: 5,00


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 84-0 ha: 14,66

Navn: 86-0 ha: 11,09

Navn: 12-1a ha: 5,49

De stjerne (*) markerede arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for

fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk.

Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne.


Husdyrgodkendelse.dk

Aftalearealer


Husdyrgodkendelse.dk

Staldafsnit

Navn: Store stald

Navn: Småkalve


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: Ny Løsdriftsstald til køer og kvier

Navn: Kalvehytter

Navn: Kælvningsafdeling


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: Nye båse


Husdyrgodkendelse.dk

Opbevaringslager

Navn: Mødding

Navn: Markstak


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: Gyllebeholder

Navn: Ny gyllebeholder


Type §12 Godkendelse

Ansøgningsnummer 45907

Version 2

Dato 08-05-2013 00:00:00

husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema

Navn Svend Hestbæk

Adresse Knabervej 78

Telefon 98647279

Mobil 23466366

E-Mail gitte-svend-hestbaek@mail.dk

Kort beskrivelse

Knabervej 78, planteavlsudvaskning, Svend Hestbæk, § 12-tillæg. Kopi af skema 45666.


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

1.1 Ejer­ og driftsforhold 3

1.2 Godkendelsespligt 4

1.3 Godkendelsens omfang 4

1.3.1 Projektets omfang 4

1.3.2 Tidligere godkendelser 5

1.3.3. Biaktiviteter 5

1.3.4 Husdyrbrugets ophør 5

1.4.1 Offentlighed og høring 5

1.4.2 Ikke­teknisk resumé 5

2.1. Dyrehold og management 6

2.2. Lokalisering 9

2.2.1 Faste afstandskrav 9

2.2.2 Landskabet og planforhold 9

2.3.1 Energiforbrug 10

2.3.2 Vandforbrug 10

2.4.1 Lugt 10

2.4.2 Støj 12

2.4.3 Lys 12

2.4.4 Fluer og skadedyr 13

2.4.5 Støv 13

2.4.6 Transport 13

2.5.1 Restvand 13

2.5.2 Husdyrgødning og foder 14

2.5.3 Affald og kemikalier 15

2.5.4.1 Ammoniaktab 15

2.5.4.2 Påvirkning af natur 17

3.1 Markoplysninger 22

3.2 Gødningsregnskab 24

3.3 Nitrat (overfladevand) 26

3.4 Nitrat (grundvand) 26

3.5 Fosfor 26

3.6 Ammoniak fra udbringning 27

3.7 Gener fra udbringning 27

Bilag Arealer

Bilag Staldafsnit

Bilag Opbevaringslager

Side 2 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

1.1 Ejer­ og driftsforhold

Dette afsnit indeholder ansøgers kontaktoplysninger samt oplysninger til identifikation af husdyrbruget.

Ansøger tekst:

Kommunikations­e­mail

Email adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler:

mha@agrinord.dk

Ejendomme og ejendomsnumre

Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer

Svend Hestbæk 8200019150 25259939

Adresse Postnummer By

Matrikler på ejendom Svend Hestbæk

Ejerlav Matrikel nummer

Klotrup By, Fjelsø 3g

Klotrup By, Fjelsø 4d

Fjelsø By, Fjelsø 19t

Fjelsø By, Fjelsø 8m

Fjelsø By, Fjelsø 21bc

CHR på ejendom Svend Hestbæk

CHR

Ansøger

Svend Hestbæk

Knabervej 78

9620 Aalestrup

Tlf.nr.: 98647279 Mobil: 23466366

gitte­svend­hestbaek@mail.dk

Konsulent

Mette Højgaard Jensen

Agrii Nord, Markedsvej 6

9600 Aars

Tlf.nr.: 99989761 Mobil:

mha@agrinord.dk

Kontaktperson på bedriften

Svend Hestbæk

Knabervej 78

9620 Aalestrup

Tlf.nr.: 98647279 Mobil: 23466366

gitte­svend­hestbaek@mail.dk

Bedriftsoplysninger

Svend Hestbæk

Knabervej 78

9620 Aalestrup

CVR nummer: 25960750

Side 3 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.2 Godkendelsespligt

Herunder gøres der rede for, hvorfor projektet kræver godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3 Godkendelsens omfang

I dette afsnit gøres der rede for projektets overordnede forhold, som ikke direkte har med miljøpåvirkningen at gøre. Der gøres rede

for, hvad projektet omfatter, dvs. hvilke ejendomme og bygninger, hvilket dyrehold, hvilke arealer samt eventuelle biaktiviteter. Der

oplyses desuden om tidligere godkendelser af husdyrbruget og om hvad der skal ske i tilfælde af husdyrbrugets ophør.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3.1 Projektets omfang

Ansøger tekst:

Beskrivelse af projektets omfang:

Beskrivelse af projektets datoer:

Starttidspunkt for byggeriet: 30­10 30 10­2007 2007

Sluttidspunkt for byggeriet:

Starttidspunkt for driften:

Generel vurdering:

Vilkår:

30­10 30 10­2007 2007

30­10 30 10­2007 2007

Id Vilkår

Ingen vilkår

Side 4 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

1.3.2 Tidligere godkendelser

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3.3. Biaktiviteter

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3.4 Husdyrbrugets ophør

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.4.1 Offentlighed og høring

Der gøres her rede for inddragelse af offentligheden og lovpligtige høringer.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.4.2 Ikke­teknisk resumé

Projektet og dets miljømæssige konsekvenser beskrives i et ikke­teknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden at få indblik i

projektet og konsekvenserne af godkendelsen af projektet.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Side 5 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.1. Dyrehold og management

I dette afsnit oplyses der om dyr og staldsystemer, der indgår i ansøgningen, samt om management og brug af bedste tilgængelige

staldteknologi på husdyrbruget.

I tabellerne vises oversigter af staldafsnit, dyr og staldsystemer, og der bruges korte koder for staldafsnit samt for kombinationer af

dyretype og staldsystem.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af anlægget:

Husdyrbrugets samlede anlæg

Staldoversigt med angivelse af Stald­ID for staldnavn

Ud for betegnelsen for hvert staldafsnit er der angivet et stald­ID, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på staldafsnittet.

StaldID

Staldafsnit navn

ST‐152719 Store stald

ST‐152720 Småkalve

ST‐152721 Ny Løsdriftsstald til køer og kvier

ST‐152722 Kalvehytter

ST‐152723 Kælvningsafdeling

ST‐152724 Nye båse

Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen

Tabellen viser hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer (dyrekategorier), der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og

staldsystem (staldsystemkode) erstatter efterfølgende den fulde betegnelse.

Staldsystem

kode

Navn på dyretype og staldsystem Nudrift/

ansøgt

KvMa08 Malkeko, tung race, Sengestald med spalter ﴾kanal, bagskyl eller ringkanal﴿ Nudrift 190 264,25

Ansøgt 225 340,50

KvKs15 Kvie/stud, tung race ﴾6 mdr.‐kælvning﴿, Spaltegulvbokse Nudrift 19 9,66

Ansøgt 0 0,00

KvSm01 Småkalv, tung race ﴾0‐6 mdr.﴿, Dybstrøelse ﴾hele arealet﴿ Nudrift 190 51,35

Ansøgt 53 13,42

KvMa06 Malkeko, tung race, Sengestald med præfabrikeret drænet gulv Nudrift 0 0,00

Ansøgt 55 83,48

KvKs06 Kvie/stud, tung race ﴾6 mdr.‐kælvning﴿, Sengestald med præfabrikeret drænet gulv Nudrift 0 0,00

Ansøgt 263 120,37

KvTk01 Tyrekalv, tung race ﴾0‐6 mdr.﴿, Dybstrøelse ﴾hele arealet﴿ Nudrift 0 0,00

Ansøgt 159 2,08

KvMa09 Malkeko, tung race, Dybstrøelse ﴾hele arealet﴿ Nudrift 0 0,00

Ansøgt 15 22,70

KvMa03 Malkeko, tung race, Sengestald med fast gulv Nudrift 22 33,29

Ansøgt 22 33,29

Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori

Tabellen viser hvilke dyrekategorier, der indgår i ansøgningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. Stald­ID og staldsystemkoder er

forklaret i de ovenstående to tabeller.Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne, når ansøger ikke har oplyst

andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger.

StaldID Godk. pligtig

renovering

Staldsystem

kode

Nudrift/

ansøgt

Antal

dyr

Antal

Stipladser

Evt. vægt ﴾kg﴿/alder ﴾mdr.﴿

Ind Ud

Antal

dyr

Evt. mælkeydelse

﴾EKM﴿ /ændret

fravænningsvægt

i alt per årsso*

ST‐152719 Nej KvMa08 Nudrift 190 0 10000,00 264,25

Ansøgt 225 0 11500,00 340,50

KvKs15 Nudrift 19 0 6,00 27,00 9,66

Side 6 / 55

Antal

DE

Antal

DE


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

Ansøgt 0 0 6,00 27,00 0,00

ST‐152720 Nej KvSm01 Nudrift 190 0 0,00 6,00 51,35

Ansøgt 0 0 0,00 6,00 0,00

KvSm01 Nudrift 0 0 1,50 6,00 0,00

Ansøgt 33 0 1,50 4,00 8,77

ST‐152721 Nej KvMa06 Nudrift 0 0 9403,00 0,00

Ansøgt 30 0 11500,00 45,40

KvMa06 Nudrift 0 0 9403,00 0,00

Ansøgt 25 0 11500,00 38,08

KvKs06 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00

Ansøgt 26 0 4,00 6,00 7,97

KvKs06 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00

Ansøgt 106 0 6,00 14,00 41,40

KvKs06 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00

Ansøgt 26 0 14,00 16,00 12,34

KvKs06 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00

Ansøgt 92 0 16,00 23,00 50,63

KvKs06 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00

Ansøgt 13 0 23,00 24,00 8,03

ST‐152722 Nej KvSm01 Nudrift 0 0 0,00 6,00 0,00

Ansøgt 20 0 0,00 1,50 4,65

KvTk01 Nudrift 0 0 40,00 220,00 0,00

Ansøgt 159 10 40,00 60,00 2,08

ST‐152723 Nej KvMa09 Nudrift 0 0 9403,00 0,00

Ansøgt 15 0 11500,00 22,70

ST‐152724 Nej KvMa03 Nudrift 22 0 11500,00 33,29

Ansøgt 22 0 11500,00 33,29

Sum Nudrift 358,56

Ansøgt 615,85

Ændring alle produktioner: 257,30

* Ændret fravænningsvægt i alt per årsso er beregnet efter formlen: Ændret fravænningsvægt per årsso = ((Indtastet vægt ved

fravænning ­ 7,3) x aktuelt antal fravænnede smågrise per årsso). Hvor antal fravænnede smågrise per årsso enten er den indtastede

værdi eller det aktuelle antal smågrise ifølge nyeste N­normer (dvs. systemets standardtal).

Oplysninger om udegående dyr

Produktioner som ikke fremgår af denne tabel er ikke udegående

StaldID Staldsystem

kode

Oplysninger om mink

Nudrift /

Ansøgt

Der er ingen mink på ejendommen.

Mdr. udegående uden for

udbringningsareal

Mdr. udegående inden for

udbringningsareal

ST‐152719 KvMa08 Nudrift 0 2

Ansøgt 0 0

ST‐152721 KvMa06 Nudrift 0 0

Ansøgt 6 0

KvKs06 Nudrift 0 0

Ansøgt 5 0

KvKs06 Nudrift 0 0

Ansøgt 6 0

ST‐152724 KvMa03 Nudrift 0 2

Ansøgt 0 0

Normer for beregning af produktionseffektivitet og fodring samt oplysninger om fravænning i soproduktioner

Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv,

betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger.

StaldID Staldsystem

kode

Nudrift /

Ansøgt

FE per årsdyr /

FE per

kg tilvækst / kg

foder per dyr

﴾mink/fjerkræ﴿

Gram

råprotein

per FE /

Protein %

i foder

﴾fjerkræ﴿

Gram P per FE /

fosfor % i foder

﴾fjerkræ﴿

Protein %

i mælk / kg æg

per høne

﴾fjerkræ﴿

ST‐152719 KvMa08 Nudrift 6944,00 173,00 4,25 10000,00

Ansøgt 6944,00 173,00 4,25 3,38

Antal

fravænnede

grise per årsso

/ kg tilvækst

per enhed

﴾fjerkræ﴿

Fravænnings‐

vægt

Side 7 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

KvKs15 Nudrift

Ansøgt

ST‐152720 KvSm01 Nudrift

Ansøgt

KvSm01 Nudrift

Ansøgt

ST‐152721 KvMa06 Nudrift 6944,00 173,00 4,25 3,38

Bedste tilgængelige foderteknologi

Produktioner fordelt på dyrekategorier

Ansøgt 6944,00 173,00 4,25 3,38

KvMa06 Nudrift 6944,00 173,00 4,25 3,38

KvKs06 Nudrift

Ansøgt 6944,00 173,00 4,25 3,38

Ansøgt

KvKs06 Nudrift

Ansøgt

KvKs06 Nudrift

Ansøgt

KvKs06 Nudrift

Ansøgt

KvKs06 Nudrift

Ansøgt

ST‐152722 KvSm01 Nudrift

Ansøgt

KvTk01 Nudrift 619,00 169,00 4,40

Ansøgt 619,00 169,00 4,40

ST‐152723 KvMa09 Nudrift 6944,00 173,00 4,25 3,38

Ansøgt 6944,00 173,00 4,25 3,38

ST‐152724 KvMa03 Nudrift 6944,00 173,00 4,25 11500,00

Management

Rengøring og desinficering

Overbrusning i svinestalde

Bedste tilgængelige staldteknologi

StaldID ProduktionsID Kode for

staldsystem

ST‐152719 PR‐285088 KvMa08

PR‐285089 KvKs15

ST‐152720 PR‐285086 KvSm01

PR‐285087 KvSm01

ST‐152721 PR‐285079 KvMa06

PR‐285080 KvMa06

PR‐285081 KvKs06

PR‐285082 KvKs06

PR‐285083 KvKs06

PR‐285084 KvKs06

PR‐285085 KvKs06

ST‐152722 PR‐285092 KvSm01

PR‐285093 KvTk01

ST‐152723 PR‐285091 KvMa09

ST‐152724 PR‐285090 KvMa03

Dyrekategorier

Ansøgt 6944,00 173,00 4,25 3,38

Bedste tilgængelige

foderteknologi

Nudrift/ansøgt drift Antal Dyreenheder

Side 8 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

Kvæg Nudrift 358,56

Ansøgt 615,85

Ændring ‐ Kvæg 257,30

Fjerkræ og andre dyr Nudrift 0,00

Ansøgt 0,00

Ændring ‐ Fjerkræ og andre dyr 0,00

Svin Nudrift 0,00

Ansøgt 0,00

Ændring ‐ Svin 0,00

Sum Nudrift 358,56

Ansøgt 615,85

Ændring – I alt 257,30

Kort over staldafsnit

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.2. Lokalisering

I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets lokalisering. Det vil sige hvordan husdyrbruget er placeret i forhold til steder, hvor der

efter lovgivningen gælder et fast afstandskrav samt placeringen i landskabet.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.2.1 Faste afstandskrav

I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets placering i forhold til de faste afstandskrav, der gælder efter husdyrgodkendelseslovens

§§ 6 og 8.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.2.2 Landskabet og planforhold

I dette afsnit gøres der rede for placeringen af husdyrbrugets bygninger i landskabet, og hvordan de påvirker landskabet.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Side 9 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.3.1 Energiforbrug

Der gøres her rede for husdyrbrugets energiforbrug.

Ansøger tekst:

Energiforbrug på anlæg

Energiteknologi på anlæg

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.3.2 Vandforbrug

Der gøres her rede for husdyrbrugets vandforbrug.

Ansøger tekst:

Vandforbrug på anlæg

Vandteknologi på anlæg

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.1 Lugt

I de e afsnit gøres der rede for lugtemissionen fra husdyrbruget og geneafstandene for lugt l naboer og områder, som er omfa et af

besky elsesniveauet for lugt.

I tabellen ”Samlet resultat af lugtberegning” vises de beregnede geneafstande for lugt l naboer og områder, som er omfa et af

husdyrgodkendelseslovens besky elsesniveau, og det oplyses om genekriterierne er overholdt l naboer og områder, som er omfa et af

besky elsesniveauet.

I de e erfølgende tabeller vises der detaljer om lugtberegningerne. Der oplyses om de enkelte staldafsnits afstand og placering i forhold

l naboer og områder omfa et af besky elsesniveauet, den beregnede lugtemission fra hvert staldafsnit, samt forudsætninger for

beregningerne af emissionen, herunder effekten af eventuel lugtbegrænsende teknologi. Hvis der står ”Ingen data” i en tabel betyder

det, at der ikke er relevante data at vise om emnet i de e lfælde. Det kan f.eks. være, hvis der ikke indgår særlig miljøteknologi l

begrænsning af lugten.

Ansøger tekst:

Samlet resultat af lugtberegning

Område Andre

ejendomme

med mere

end

75 DE﴾antal﴿

Eksisterende eller

fremtidig byzone

Samlet

bebyggelse

Beregnings

model

Samlet

ukorrigeret

Korrigeret

geneafstand

﴾ansøgt drift﴿

Korrigeret

geneafstand

﴾nudrift﴿

Vægtet

gennemsnits

afstand

Genekriterie

overholdt

0 Ny 313,74 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen

nabobeboelser/byzone indenfor 1,2

gange geneafstand.

0 Ny 210,06 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen

nabobeboelser/byzone indenfor 1,2

gange geneafstand.

Side 10 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

Enkelt bolig 0 Ny 91,86 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen

nabobeboelser/byzone indenfor 1,2

gange geneafstand.

Lugtgeneberegninger – Detaljer om staldafsnit

Byzone

StaldID Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader

﴾ja/nej﴿

Samlet bebyggelse

Enkelt bolig

Lugtemission fra produktioner

Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Indgår staldafsnit i beregning

for område ﴾ja/nej﴿

ST‐152719 3297,26 Nej Nej

ST‐152720 3252,42 Nej Nej

ST‐152721 3339,91 Nej Nej

ST‐152722 3272,02 Nej Nej

ST‐152723 3259,18 Nej Nej

ST‐152724 3281,52 Nej Nej

StaldID Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader

﴾ja/nej﴿

Indgår staldafsnit i beregning

for område ﴾ja/nej﴿

ST‐152719 1033,35 Nej Nej

ST‐152720 1019,38 Nej Nej

ST‐152721 1067,46 Nej Nej

ST‐152722 1021,73 Nej Nej

ST‐152723 1071,69 Nej Nej

ST‐152724 1080,44 Nej Nej

StaldID Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader

﴾ja/nej﴿

Indgår staldafsnit i beregning

for område ﴾ja/nej﴿

ST‐152719 178,79 Ja Nej

ST‐152720 162,52 Ja Nej

ST‐152721 188,70 Nej Nej

ST‐152722 171,60 Ja Nej

ST‐152723 117,90 Ja Nej

ST‐152724 127,43 Nej Nej

StaldID Kode for

staldsystem

Antal

dyr

Antal

stipladser

Ton dyr

på stald

Antal

måneder

udegående

Lugt fra

produktion

﴾LE﴿

Lugt fra

produktion

﴾OU﴿

Effekt af

teknologi

﴾%﴿

Faktisk lugt

emmision fra

produktion

﴾LE﴿

Faktisk lugt

emmision fra

produktion

﴾OU﴿

ST‐152719 KvMa08 225,00 0,00 135,00 0,00 5400,00 22950,00 0,00% 5400,00 22950,00

KvKs15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

ST‐152720 KvSm01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

KvSm01 33,00 0,00 2,38 0,00 95,16 404,44 0,00% 95,16 404,44

ST‐152721 KvMa06 30,00 0,00 18,00 0,00 720,00 3060,00 0,00% 720,00 3060,00

KvMa06 25,00 0,00 15,00 6,00 600,00 2550,00 0,00% 600,00 2550,00

KvKs06 26,00 0,00 2,56 0,00 102,28 434,71 0,00% 102,28 434,71

KvKs06 106,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

KvKs06 26,00 0,00 7,97 0,00 318,64 1354,20 0,00% 318,64 1354,20

KvKs06 92,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

KvKs06 13,00 0,00 6,39 0,00 255,76 1086,99 0,00% 255,76 1086,99

ST‐152722 KvSm01 20,00 0,00 0,98 0,00 39,00 165,76 0,00% 39,00 165,76

KvTk01 159,00 10,00 0,50 0,00 20,00 85,00 0,00% 20,00 85,00

ST‐152723 KvMa09 15,00 0,00 9,00 0,00 360,00 1530,00 0,00% 360,00 1530,00

ST‐152724 KvMa03 22,00 0,00 13,20 0,00 528,00 2244,00 0,00% 528,00 2244,00

StaldID Nudrift

ansøgt drift

ST‐152719 Ingen data

ST‐152720 Ingen data

ST‐152721 Ingen data

ST‐152722 Ingen data

ST‐152723 Ingen data

Supplerende

teknologi

Indtastet

lugt effekt

Driftstimer

pr. år

Resulterende

reduktion

﴾%﴿

Side 11 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

ST‐152724 Ingen data

Oplysninger om ventilation (ansøgt drift)

Afkasttype og øvrige bemærkninger

Generel vurdering:

Vilkår:

2.4.2 Støj

I dette afsnit gøres der rede for hvilke støjkilder, der er på husdyrbruget, hvilke tidspunkter de er i drift og hvilke tiltag, der skal

begrænse eller forhindre støjgener for naboerne.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af støjkilder

Beskrivelse af driftsperiode

Beskrivelse af støjkildetiltag

Generel vurdering:

Vilkår:

2.4.3 Lys

I dette afsnit beskrives mulige gener fra belysning på anlægget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

StaldID Naturlig

ventilation

Drifts

effekt ﴾%﴿

Driftstimer

pr. år

Højde på

afkast

ST‐152719 Ingen data

ST‐152720 Ingen data

ST‐152721 Ja 0,00% 0,00 0,00

ST‐152722 Ja 0,00% 0,00 0,00

ST‐152723 Ja 0,00% 0,00 0,00

ST‐152724 Ja 0,00% 0,00 0,00

StaldID Afkast

type

ST‐152719

ST‐152720

ST‐152721

ST‐152722

ST‐152723

ST‐152724

Relevante oplysninger

Id Vilkår

Ingen vilkår

Id Vilkår

Ingen vilkår

Type og øvrige

bemærkninger

Side 12 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.4 Fluer og skadedyr

I dette afsnit beskrives bekæmpelse og forebyggelse af fluer og skadedyr.

Ansøger tekst:

Generel beskrivelse skadedyr

Beskrivelse af gener fra fluer

Beskrivelse af rottebekæmpelse

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.5 Støv

I dette afsnit beskrives mulige støvgener fra husdyrbruget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.6 Transport

I dette afsnit gøres der rede for til­ og frakørselsforhold til husdyrbruget, mulige gener fra transporter samt eventuelle

genebegrænsende tiltag

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.5.1 Restvand

Ansøger tekst:

Beskrivelse af mængde af restvand

Beskrivelse af tilledning af restvand

Beskrivelse af afledning af restvand

Generel vurdering:

Side 13 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.5.2 Husdyrgødning og foder

I dette afsnit gøres der rede for mængden af produceret husdyrgødning og opbevaringen af husdyrgødningen. Der gøres desuden rede

for eventuel forurening fra foderoplag samt tiltag til begrænsning af forureningen.

I tabellerne vises oplysninger om anlæggene til opbevaring af husdyrgødning. Der bruges en kort kode for hvert opbevaringslager.

Den første tabel viser en oversigt af de anlæg til opbevaring af husdyrgødning, der indgår i ansøgningen. Ud for betegnelsen for hvert

opbevaringslager er der angivet en kode, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på opbevaringslageret. De følgende tabeller viser

detaljerede oplysninger om opbevaringslagrene i henholdsvis nudrift og ansøgt drift.

Ansøger tekst:

Oversigt over opbevaringslagre

Kode for

opbevaringslager

LA‐102278 Mødding

LA‐102279 Markstak

LA‐102280 Gyllebeholder

LA‐102281 Ny gyllebeholder

Detaljer om opbevaringslagre

Kode for

opbevaringslager

Detaljer om fast lager

Detaljer om flydende lager

Navn på opbevaringslager Beskrivelse af opbevaringslager

Nyt/eksisterende

opbevaringslager

Drifttype Lagertype Dimension Kapacitet

LA‐102278 Nyt Nudrift Møddingsplads 0,00

Ansøgt drift Møddingsplads 135,00

LA‐102279 Eksisterende Nudrift Markstak 175,00

Ansøgt drift Markstak 135,00

LA‐102280 Eksisterende Nudrift Flydende

husdyrgødningslager

3000,00

Ansøgt drift Flydende

husdyrgødningslager

3000,00

LA‐102281 Nyt Nudrift Møddingsplads 0,00

Ansøgt drift Flydende

husdyrgødningslager

3000,00

Kode for

opbevaringslager

Drifttype Lagerandel

fast i %

Andel af dybstrøelse der køres direkte ud og pløjes ned

LA‐102278 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 50,00 65

LA‐102279 Nudrift 100,00 65

Ansøgt 50,00 65

LA‐102280 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 0,00 0

LA‐102281 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 0,00 0

Kode for

opbevaringslager

Drifttype Lagerandel

flydende i %

Virkemiddel

LA‐102278 Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

LA‐102279 Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

LA‐102280 Nudrift 71,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 42,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

LA‐102281 Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 42,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Side 14 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

Beskrivelse af risici

Beskrivelse af mulige uheld

Beskrivelse af risikominimering

Beskrivelse af gener i forbindelse med uheld

Beskrivelse af opbevaring af ensilage og foder

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.5.3 Affald og kemikalier

I dette afsnit gøres der rede for opbevaring og bortskaffelse af affald, miljøfarlige stoffer og døde dyr på husdyrbruget.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af døde dyr

Beskrivelse af fast affald

Beskrivelse af kemikalier generelt

Beskrivelse af pesticider

Beskrivelse af oliekemikalier

Beskrivelse af øvrige kemikalier

Beskrivelse af egenkontrol

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.5.4.1 Ammoniaktab

I dette afsnit gøres der rede for ammoniakemissionen fra husdyrbruget, samt hvordan emissionen begrænses.

I den første tabel vises, på baggrund af ansøgningssystemets beregninger, om det lovpligtige krav om ammoniakreduktion er overholdt

I den anden tabel vises det beregnede tab af ammoniak fordelt på forskellige typer af kilder på husdyrbruget.

I de følgende tabeller vises der oplysninger om ammoniakemission og begrænsning af emissionen for de enkelte staldafsnit. Det er bl.a.

vist, hvor meget forskellige tiltag bidrager til at begrænse ammoniakemissionen i forhold til emissionen fra referencesystemet.

Ansøger tekst:

Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktionskrav

Overstiger græsmarksafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inklusiv opdræt? Nej

Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Ja

Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfyld kravet ­291,78 kgN/år

Ammoniaktab i nudift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre

Ansøgt(kgN/år)

Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav: 215,61

Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men

eksisterende uændret produktion: 1703,78

Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer

udvidelser, ændringer): 1055,27

Side 15 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning: 617,09

Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning: 39,77

Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau

StaldID Kode for

staldsystem

Ammoniak‐

tab fra

reference

staldsystem

﴾kgN/år﴿

Ammoniak‐

tab fra

valgt

staldsystem

﴾kgN/år﴿

Effekt af

valgt

staldsystem

﴾kgN/år﴿

Effekt af

valgt

staldsystem

﴾%﴿

Effekt af

miljø‐

teknologi

﴾kgN/år﴿

Effekt af

foder‐

optimering

m.m.

﴾kgN/år﴿

Effekt af

miljøtiltag

lager

﴾kgN/år﴿

Faktisk

ammoniak‐

tab fra stald

og lager

﴾kgN/år﴿

ST‐152719 KvMa08 1585,60 2006,29 ‐420,70 ‐26,53% 0,00 0,00 0,00 2006,29

2253,21 2851,05 ‐597,84 ‐26,53% 604,80 ‐8,84 0,00 2255,09

KvKs15 102,16 120,97 ‐18,82 ‐18,42% 0,00 0,00 0,00 120,97

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

ST‐152720 KvSm01 0,00 358,70 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 358,70

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

KvSm01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 61,34 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 61,34

ST‐152721 KvMa06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

300,43 224,34 76,09 25,33% 0,00 0,00 0,00 224,34

KvMa06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

125,18 93,48 31,70 25,33% 0,00 0,00 0,00 93,48

KvKs06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

85,74 59,92 25,83 30,12% 0,00 0,00 0,00 59,92

KvKs06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

259,81 181,56 78,25 30,12% 0,00 0,00 0,00 181,56

KvKs06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

132,74 92,77 39,97 30,11% 0,00 0,00 0,00 92,77

KvKs06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

272,27 190,29 81,99 30,11% 0,00 0,00 0,00 190,29

KvKs06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

86,35 60,35 26,00 30,11% 0,00 0,00 0,00 60,35

ST‐152722 KvSm01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 32,53 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 32,53

KvTk01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10,39 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 10,39

ST‐152723 KvMa09 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 151,13 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 151,13

ST‐152724 KvMa03 183,60 279,91 ‐96,32 ‐52,46% 0,00 0,00 0,00 279,91

220,31 335,90 ‐115,58 ‐52,46% 0,00 0,00 0,00 335,90

Sum Nudrift 1871,36 2765,87 ‐535,84 0,00 0,00 0,00 2765,87

Ansøgt 3736,04 4345,05 ‐353,59 604,80 ‐8,84 0,00 3749,09

Ammoniaktab pr. DE og pr. produktionsenhed

StaldID Kode for

staldsystem

Ammoniaktab

pr. produktionsenhed

﴾kgN/år﴿

Ammoniaktab

pr. DE

﴾kgN/år﴿

ST‐152719 KvMa08 10,56 7,59

10,02 6,62

KvKs15 6,37 12,52

0,00 0,00

ST‐152720 KvSm01 1,89 6,99

0,00 0,00

KvSm01 0,00 0,00

1,78 6,99

ST‐152721 KvMa06 0,00 0,00

7,48 4,94

KvMa06 0,00 0,00

3,74 2,45

KvKs06 0,00 0,00

2,31 7,52

KvKs06 0,00 0,00

1,71 4,39

KvKs06 0,00 0,00

3,57 7,52

KvKs06 0,00 0,00

2,07 3,76

KvKs06 0,00 0,00

4,65 7,52

Side 16 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

ST‐152722 KvSm01 0,00 0,00

1,63 6,99

KvTk01 0,00 0,00

0,07 5,00

ST‐152723 KvMa09 0,00 0,00

10,08 6,66

ST‐152724 KvMa03 12,72 8,41

15,27 10,09

Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning (miljøteknologi)

StaldID Nudrift

Ansøgt drift

Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra lager (miljøteknologi og andel dybstrøelse direkte ud)

Generel vurdering:

Vilkår:

2.5.4.2 Påvirkning af natur

Supplerende

teknologi

Indtastet

ammoniak

effekt ﴾%﴿

Driftstimer

per år /

Benzoesyre

﴾gr﴿

Reduceret

ammoniak‐

fordampning

﴾kgN/år﴿

ST‐152719 Nudrift Ajledræn 0,00% 0,00 0,00

Ansøgt Ajledræn 25,00% 0,00 605,00

ST‐152720 Ingen data

ST‐152721 Ingen data

ST‐152722 Ingen data

ST‐152723 Ingen data

ST‐152724 Ingen data

Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning

Effekt af foderoptimering og antal fravænnede smågrise

StaldID Kode for

staldsystem

ST‐152719 Ingen data

ST‐152720 Ingen data

ST‐152721 Ingen data

ST‐152722 Ingen data

ST‐152723 Ingen data

ST‐152724 Ingen data

Nudrift

Ansøgt drift

FE Gram

råprotein

pr. FE

Gram P

pr. FE

Beskrivelse af foderoptimeringstiltag til begrænsning af ammoniakfordampning

LagerID Lager

type

Nudrift

Ansøgt drift

Antal

fravænnede

grise

Tiltag Indtastet

emmisions

effekt ﴾%﴿

Fravænnings‐

vægt

Andel af

dybstrøelse

direkte ud

Effekt foderoptimering

Reduceret

ammoniak‐

fordampning

﴾kgN/år﴿

LA‐102278 Møddingeplads Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Møddingeplads Ansøgt Ingen 0,00% 65,00 0,00

LA‐102279 Markstak Nudrift Ingen 0,00% 65,00 0,00

Markstak Ansøgt Ingen 0,00% 65,00 0,00

LA‐102280 Flydende

husdyrgødningslager

Flydende

husdyrgødningslager

Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00

LA‐102281 Møddingeplads Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Flydende

husdyrgødningslager

Id Vilkår

Ingen vilkår

Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00

I de e afsnit gøres der rede for ammoniakemissionens påvirkning af naturområder. Udgangspunktet for vurderingen af påvirkningen af

ammoniakfølsomme naturområder er bl.a. størrelsen af ammoniakdeposi onen på områderne. Indledende oplyses der derfor om en

række faktorer, som har betydning for beregningen af ammoniakdeposi onen.

Side 17 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

Ansøger tekst:

Nøgletal emission

kgN/år

Samlet emission fra stald og lager 3631,51

Meremission fra stald og lager 865,63

Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning

Beskrivelse af ammoniakdeposition i naturområderne

Oversigt over beregninger på ammoniakpåvirkning af natur

Naturpunkt

﴾navngivet

efter

nærmeste

stald/lager﴿

Kilde for

ammoniak‐

fordampning

﴾stald/lager﴿

Kildes andel af

merdepostion i

naturpunktet

Kildes andel af

totaldepostion i

naturpunktet ﴾kildes andel +

de andre kilders andele﴿

Total merdepostion i

naturpunktet ﴾kildes

andel + de andre kilders

andele﴿

Totaldeposition i

naturpunkt ﴾kildes andel

+ de andre kilders andele﴿

LA‐102278 ST‐152721 0,0 0,0 0,0 0,0

LA‐102278 LA‐102281 0,0 0,0

LA‐102278 ST‐152723 0,0 0,0

LA‐102278 LA‐102280 0,0 0,0

LA‐102278 ST‐152724 0,0 0,0

LA‐102278 ST‐152722 0,0 0,0

LA‐102278 LA‐102278 0,0 0,0

LA‐102278 ST‐152719 0,0 0,0

LA‐102278 LA‐102279 0,0 0,0

LA‐102278 ST‐152720 0,0 0,0

LA‐102279 ST‐152721 0,0 0,0 0,0 0,0

LA‐102279 LA‐102281 0,0 0,0

LA‐102279 ST‐152723 0,0 0,0

LA‐102279 LA‐102280 0,0 0,0

LA‐102279 ST‐152724 0,0 0,0

LA‐102279 ST‐152722 0,0 0,0

LA‐102279 LA‐102278 0,0 0,0

LA‐102279 ST‐152719 0,0 0,0

LA‐102279 LA‐102279 0,0 0,0

LA‐102279 ST‐152720 0,0 0,0

LA‐102280 ST‐152721 0,0 0,0 0,0 0,0

LA‐102280 LA‐102281 0,0 0,0

LA‐102280 ST‐152723 0,0 0,0

LA‐102280 LA‐102280 0,0 0,0

LA‐102280 ST‐152724 0,0 0,0

LA‐102280 ST‐152722 0,0 0,0

LA‐102280 LA‐102278 0,0 0,0

LA‐102280 ST‐152719 0,0 0,0

LA‐102280 LA‐102279 0,0 0,0

LA‐102280 ST‐152720 0,0 0,0

LA‐102281 ST‐152721 0,0 0,0 0,0 0,0

LA‐102281 LA‐102281 0,0 0,0

Side 18 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

LA‐102281 ST‐152723 0,0 0,0

LA‐102281 LA‐102280 0,0 0,0

LA‐102281 ST‐152724 0,0 0,0

LA‐102281 ST‐152722 0,0 0,0

LA‐102281 LA‐102278 0,0 0,0

LA‐102281 ST‐152719 0,0 0,0

LA‐102281 LA‐102279 0,0 0,0

LA‐102281 ST‐152720 0,0 0,0

ST‐152719 ST‐152721 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐152719 LA‐102281 0,0 0,0

ST‐152719 ST‐152723 0,0 0,0

ST‐152719 LA‐102280 0,0 0,0

ST‐152719 ST‐152724 0,0 0,0

ST‐152719 ST‐152722 0,0 0,0

ST‐152719 LA‐102278 0,0 0,0

ST‐152719 ST‐152719 0,0 0,0

ST‐152719 LA‐102279 0,0 0,0

ST‐152719 ST‐152720 0,0 0,0

ST‐152720 ST‐152721 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐152720 LA‐102281 0,0 0,0

ST‐152720 ST‐152723 0,0 0,0

ST‐152720 LA‐102280 0,0 0,0

ST‐152720 ST‐152724 0,0 0,0

ST‐152720 ST‐152722 0,0 0,0

ST‐152720 LA‐102278 0,0 0,0

ST‐152720 ST‐152719 0,0 0,0

ST‐152720 LA‐102279 0,0 0,0

ST‐152720 ST‐152720 0,0 0,0

ST‐152721 ST‐152721 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐152721 LA‐102281 0,0 0,0

ST‐152721 ST‐152723 0,0 0,0

ST‐152721 LA‐102280 0,0 0,0

ST‐152721 ST‐152724 0,0 0,0

ST‐152721 ST‐152722 0,0 0,0

ST‐152721 LA‐102278 0,0 0,0

ST‐152721 ST‐152719 0,0 0,0

ST‐152721 LA‐102279 0,0 0,0

ST‐152721 ST‐152720 0,0 0,0

ST‐152722 ST‐152721 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐152722 LA‐102281 0,0 0,0

ST‐152722 ST‐152723 0,0 0,0

ST‐152722 LA‐102280 0,0 0,0

ST‐152722 ST‐152724 0,0 0,0

ST‐152722 ST‐152722 0,0 0,0

ST‐152722 LA‐102278 0,0 0,0

ST‐152722 ST‐152719 0,0 0,0

ST‐152722 LA‐102279 0,0 0,0

ST‐152722 ST‐152720 0,0 0,0

ST‐152723 ST‐152721 0,0 0,0 0,0 0,0

Side 19 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

ST‐152723 LA‐102281 0,0 0,0

ST‐152723 ST‐152723 0,0 0,0

ST‐152723 LA‐102280 0,0 0,0

ST‐152723 ST‐152724 0,0 0,0

ST‐152723 ST‐152722 0,0 0,0

ST‐152723 LA‐102278 0,0 0,0

ST‐152723 ST‐152719 0,0 0,0

ST‐152723 LA‐102279 0,0 0,0

ST‐152723 ST‐152720 0,0 0,0

ST‐152724 ST‐152721 0,0 0,0 0,0 0,0

ST‐152724 LA‐102281 0,0 0,0

ST‐152724 ST‐152723 0,0 0,0

ST‐152724 LA‐102280 0,0 0,0

ST‐152724 ST‐152724 0,0 0,0

ST‐152724 ST‐152722 0,0 0,0

ST‐152724 LA‐102278 0,0 0,0

ST‐152724 ST‐152719 0,0 0,0

ST‐152724 LA‐102279 0,0 0,0

ST‐152724 ST‐152720 0,0 0,0

Maksimale depositioner

kgN

Højeste merdeposition i naturområdet 0,0

Højeste totaldeposition i naturområdet 0,0

Naturlinje oversigt

Kilde for

ammoniak‐

fordampning

﴾stald/lager﴿

Naturpunkt

﴾navngivet

efter nærmeste

stald/lager﴿

Kildehøjde

meter

Retning fra

naturpunkt til

kilde ﴾grader﴿

Afstand fra

stald/lager

til naturpunkt

﴾meter﴿

Ruhed

opland

LA‐102278 LA‐102278 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐102278 LA‐102279 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐102278 LA‐102280 3 32,32 2440,49 S Bn

LA‐102278 LA‐102281 3 32,32 2440,49 S Bn

LA‐102278 ST‐152719 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐102278 ST‐152720 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐102278 ST‐152721 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐102278 ST‐152722 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐102278 ST‐152723 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐102278 ST‐152724 3 307,34 2402,15 S Bn

LA‐102279 LA‐102278 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐102279 LA‐102279 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐102279 LA‐102280 3 36,59 2297,53 S Bn

LA‐102279 LA‐102281 3 36,59 2297,53 S Bn

LA‐102279 ST‐152719 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐102279 ST‐152720 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐102279 ST‐152721 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐102279 ST‐152722 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐102279 ST‐152723 3 303,89 2222,71 S Bn

Ruhed

natur

Side 20 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

LA‐102279 ST‐152724 3 303,89 2222,71 S Bn

LA‐102280 LA‐102278 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐102280 LA‐102279 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐102280 LA‐102280 3 31,02 2405,44 S Bn

LA‐102280 LA‐102281 3 31,02 2405,44 S Bn

LA‐102280 ST‐152719 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐102280 ST‐152720 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐102280 ST‐152721 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐102280 ST‐152722 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐102280 ST‐152723 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐102280 ST‐152724 3 306,40 2453,72 S Bn

LA‐102281 LA‐102278 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐102281 LA‐102279 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐102281 LA‐102280 3 29,76 2394,39 S Bn

LA‐102281 LA‐102281 3 29,76 2394,39 S Bn

LA‐102281 ST‐152719 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐102281 ST‐152720 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐102281 ST‐152721 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐102281 ST‐152722 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐102281 ST‐152723 3 306,02 2504,92 S Bn

LA‐102281 ST‐152724 3 306,02 2504,92 S Bn

ST‐152719 LA‐102278 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐152719 LA‐102279 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐152719 LA‐102280 3 33,61 2444,76 S Bn

ST‐152719 LA‐102281 3 33,61 2444,76 S Bn

ST‐152719 ST‐152719 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐152719 ST‐152720 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐152719 ST‐152721 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐152719 ST‐152722 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐152719 ST‐152723 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐152719 ST‐152724 3 307,54 2347,31 S Bn

ST‐152720 LA‐102278 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐152720 LA‐102279 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐152720 LA‐102280 3 33,55 2494,65 S Bn

ST‐152720 LA‐102281 3 33,55 2494,65 S Bn

ST‐152720 ST‐152719 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐152720 ST‐152720 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐152720 ST‐152721 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐152720 ST‐152722 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐152720 ST‐152723 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐152720 ST‐152724 3 308,75 2353,95 S Bn

ST‐152721 LA‐102278 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐152721 LA‐102279 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐152721 LA‐102280 3 33,64 2412,00 S Bn

ST‐152721 LA‐102281 3 33,64 2412,00 S Bn

ST‐152721 ST‐152719 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐152721 ST‐152720 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐152721 ST‐152721 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐152721 ST‐152722 3 306,75 2344,07 S Bn

Side 21 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

ST‐152721 ST‐152723 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐152721 ST‐152724 3 306,75 2344,07 S Bn

ST‐152722 LA‐102278 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐152722 LA‐102279 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐152722 LA‐102280 3 33,26 2474,17 S Bn

ST‐152722 LA‐102281 3 33,26 2474,17 S Bn

ST‐152722 ST‐152719 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐152722 ST‐152720 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐152722 ST‐152721 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐152722 ST‐152722 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐152722 ST‐152723 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐152722 ST‐152724 3 308,23 2364,71 S Bn

ST‐152723 LA‐102278 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐152723 LA‐102279 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐152723 LA‐102280 3 34,38 2462,54 S Bn

ST‐152723 LA‐102281 3 34,38 2462,54 S Bn

ST‐152723 ST‐152719 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐152723 ST‐152720 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐152723 ST‐152721 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐152723 ST‐152722 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐152723 ST‐152723 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐152723 ST‐152724 3 308,03 2315,68 S Bn

ST‐152724 LA‐102278 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐152724 LA‐102279 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐152724 LA‐102280 3 34,38 2439,70 S Bn

ST‐152724 LA‐102281 3 34,38 2439,70 S Bn

ST‐152724 ST‐152719 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐152724 ST‐152720 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐152724 ST‐152721 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐152724 ST‐152722 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐152724 ST‐152723 3 307,47 2314,55 S Bn

ST‐152724 ST‐152724 3 307,47 2314,55 S Bn

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.1 Markoplysninger

I dette afsnit oplyses der om en række generelle forhold om driften af husdyrbrugets udbringningsarealer, og i tabellerne vises

oplysninger om de enkelte marker, som udgør udbringningsarealet. Oplysningerne er grundlaget for beregninger af nitratudvaskning og

fosforoverskud samt kommunens vurdering af miljøpåvirkningen.

Ansøger tekst:

Grundlæggende arealoplysninger

Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet

ud fra 3000 FE/DE: 0,00 DE

Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Ja

Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. § 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej

Side 22 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

Er bedriften et økologisk landbrug: Nej

% af samlet areal med efterafgrøder udover PD­krav: 0,00 %

Reduceret kvælstofnorm: 0,00 %

Arealoplysninger

Udbringningsarealer

Navn ha Drænet Jb.Type Vandet Sæd‐

Ref.

Sæd‐

skifte

skifte

N‐kl.

0﴾ha﴿

N‐kl. N‐kl. N‐kl.

1﴾ha﴿ 2﴾ha﴿ 3﴾ha﴿

G.vand

﴾ha﴿

P‐kl.

0﴾ha﴿

P‐kl. P‐kl. P‐kl.

1﴾ha﴿ 2﴾ha﴿ 3﴾ha﴿

15 0,64 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00

16 3,03 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00

18‐1 3,25 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 3,25 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00

17 3,20 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00

17‐1 1,34 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00

18 5,08 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 5,08 0,00 5,08 0,00 0,00 0,00

50 4,91 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,05 4,85 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00

21 5,07 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 3,92 1,15 0,00 5,07 0,00 0,00 0,00

19 3,56 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 3,56 0,00 3,56 0,00 0,00 0,00

13 5,75 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 5,75 0,00 0,00 0,00

34 2,89 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 2,89 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00

33 0,73 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00

44 2,78 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00

35‐1 1,63 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00

35 4,76 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00

37 9,74 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 9,74 0,00 9,74 0,00 0,00 0,00

36 4,94 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 4,94 0,00 0,00 0,00

41 6,84 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 6,84 0,00 6,84 0,00 0,00 0,00

47 2,97 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 2,97 0,00 2,97 0,00 0,00 0,00

14‐1 0,58 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00

2 3,99 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 3,99 0,00 3,99 0,00 0,00 0,00

3 9,08 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 9,08 0,00 9,08 0,00 0,00 0,00

5 8,81 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 8,81 0,00 8,81 0,00 0,00 0,00

9 9,23 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 9,23 0,00 9,23 0,00 0,00 0,00

11 15,84 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 15,84 0,00 15,84 0,00 0,00 0,00

8 0,73 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00

1 3,42 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 3,42 0,00 3,42 0,00 0,00 0,00

24 1,91 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 1,91 0,00 1,91 0,00 0,00 0,00

45 1,52 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00

49 2,77 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 2,77 0,00 2,77 0,00 0,00 0,00

46 1,62 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 1,62 0,00 1,62 0,00 0,00 0,00

47‐1 0,68 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00

77 6,38 Nej JB1 Nej S3 S3 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 0,00 0,00 0,00

56 8,47 Nej JB2 Nej S3 S3 8,47 0,00 0,00 0,00 0,00 8,47 0,00 0,00 0,00

76 6,46 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 6,46 0,00 6,46 0,00 0,00 0,00

75 5,04 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 5,04 0,00 0,00 0,00

74‐1 2,62 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 2,62 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00

75‐2 2,02 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 2,02 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00

73 7,73 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 7,73 0,00 7,73 0,00 0,00 0,00

72 2,95 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 2,95 0,00 0,00 0,00

71 0,74 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00

71‐1 0,75 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00

71‐2 0,47 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00

74 3,86 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 3,86 0,00 3,86 0,00 0,00 0,00

74‐2 4,17 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00

Side 23 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

74‐3 0,17 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00

65 4,70 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00

66 12,38 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 12,38 0,00 12,38 0,00 0,00 0,00

69 3,08 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 3,08 0,00 3,08 0,00 0,00 0,00

70 1,84 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00

61 1,53 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 1,53 0,00 0,00 0,00

62 5,05 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 5,05 0,00 5,05 0,00 0,00 0,00

63 5,55 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 5,55 0,00 5,55 0,00 0,00 0,00

64‐1 2,16 Nej JB11 Nej S1 S1 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00

64‐2 1,50 Nej JB11 Nej S1 S1 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00

100 10,05 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 10,05 0,00 10,05 0,00 0,00 0,00

49‐1 1,75 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00

101 10,77 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 10,77 0,00 10,77 0,00 0,00 0,00

102 1,61 Nej JB1 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00

12‐0a 7,58 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 7,58 0,00 7,58 0,00 0,00 0,00

12‐0b 1,05 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00

81 14,59 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 14,59 0,00 14,59 0,00 0,00 0,00

83 5,00 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

84‐0 14,66 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 14,66 0,00 14,66 0,00 0,00 0,00

86‐0 11,09 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 11,09 0,00 11,09 0,00 0,00 0,00

12‐1a 5,49 Nej JB2 Nej S3 S3 0,00 0,00 0,00 5,49 0,00 5,49 0,00 0,00 0,00

Total 306,57 14,85 0,00 3,97 287,75 0,00 306,57 0,00 0,00 0,00

De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og

grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk.

Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne.

I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i

arealtabellen.

Aftalearealeraler

Navn ha Områder omfattet af N‐ eller P‐klasse 1‐ 3?

Ingen data

Total 0

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.2 Gødningsregnskab

I dette afsnit vises et regnskab over produceret, tilført og fraført husdyrgødning på den bedrift, som husdyrbruget hører under, og der

gøres rede for teknologi anvendt til udbringning af husdyrgødning.

Ansøger tekst:

Nudrift

Produceret husdyrgødning

Anlæg Gødningstype KgN KgP

Har modtageren en arealgodkendelse til

modtagelse af de tilførte mængder?

DE ‐ kvæg,

kår, geder

DE ‐ svin og

andre dyr

Husdyrbrugets samlede anlæg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Side 24 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

Husdyrbrugets samlede anlæg Kvæggylle 23639,75 3690,61 257,61 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Dybstrøelse 5059,26 621,84 51,35 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Afsat ved græsning 4560,81 710,20 49,59 0,00

Tilført husdyrgødning

Anlæg Gødningstype KgN KgP Antal DE

Ingen data

Afsat husdyrgødning

Anlæg Gødningstype KgN KgP

Ingen data

Total husdyrgødning

Gødningstype KgN KgP

Beregning af harmonital

Harmonital: 1,7 DE/ha

Ansøgt drift

Produceret husdyrgødning

Tilført husdyrgødning

Afsat husdyrgødning

DE ‐ kvæg,

får, geder

DE ‐ kvæg,

får, geder

Dybstrøelse 5059,26 621,84 51,35 0

Kvæggylle 23639,75 3690,61 257,61 0

Afsat ved græsning 4560,81 710,20 49,59 0

Total 33259,82 5022,65 358,55 0

Anlæg Gødningstype KgN KgP

DE ‐ kvæg,

kår, geder

DE ‐ svin og

andre dyr

DE ‐ svin og

andre dyr

DE ‐ svin og

andre dyr

Husdyrbrugets samlede anlæg Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Kvæggylle 45511,23 6872,19 516,04 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Dybstrøelse 3681,36 519,35 38,20 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00

Anlæg Gødningstype KgN KgP Antal DE

Ingen data

Anlæg Gødningstype KgN KgP

DE ‐ kvæg,

får, geder

DE ‐ svin og

andre dyr

Husdyrbrugets samlede anlæg Kvæggylle 45510,00 6871,00 515,00 0,00

Husdyrbrugets samlede anlæg Dybstrøelse 3681,00 519,00 38,00 0,00

Side 25 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

Total husdyrgødning

Gødningstype KgN KgP

Beregning af harmonital

Harmonital: 1,7 DE/ha

Udbringningsteknologi

Generel vurdering:

Vilkår:

3.3 Nitrat (overfladevand)

Dette afsnit drejer sig om nitratudvaskning til overfladevand. Ansøgningssystemet har beregnet nedenstående fem parametre, som

indgår i kommunens vurdering af udvaskning af nitrat til overfladevand.

Ansøger tekst:

DE reduktionsprocent: 52,62%.

Beregning af det maksimale dyretryk DE max og det reelle dyretryk DE reel for ansøgt drift:

DE max : 0,8945 DE/ha.

DE reel : 0 DE/ha.

Beregning af udvaskning af N via FarmN (kg N/ha DE max uden virkemidler og kg N/ha DE reel med virkemidler):

KgN/ha DE max : 0 kgN/ha.

KgN/ha DE reel : 67,2 kgN/ha.

Beregning af N­udvaskning for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder via FarmN.

Der er ikke nitratfølsomme områder.

Generel vurdering:

Vilkår:

3.4 Nitrat (grundvand)

Ansøger tekst:

Resultat af FarmN beregningerne på nitrat (Grundvand) findes på foregående side ­ 3.3. Nitrat (overfladevand)

Generel vurdering:

Vilkår:

DE ‐ kvæg,

får, geder

Kvæggylle 1,23 1,19 1,04 0

Total 1,23 1,19 1,04 0

Id Vilkår

Ingen vilkår

Id Vilkår

Ingen vilkår

Id Vilkår

Ingen vilkår

DE ‐ svin og

andre dyr

Side 26 / 55


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 45907

3.5 Fosfor

Dette afsnit drejer sig om påvirkningen af overfladevand med fosfor. I ansøgningssystemet er udbringningsarealernes fordeling i

fosforklasser opgjort, som det fremgår af nedenstående tabel, og der er foretaget beregninger, som indgår i kommunens vurdering af

miljøpåvirkningen.

Ansøger tekst:

Klasser vedrørende fosforophobning Antal ha Før‐situation Efter‐situation = krav

Pt < 4,0 eller udrænet eller ikke afvander til Natura 2000 eller afvander til

Natura 2000, der ikke er overbelastet med fosfor

Pt 4,0 ‐ 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område,

der er overbelastet med fosfor

Lavbundsjorde og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000

område, der er overbelastet med fosfor

Pt > 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er

overbelastet med fosfor

Krav om P­overskud overholdt: Ja

Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet: ­6254,0 kg P.

Maksimalt tilladt P­overskud/ha/år i gennemsnit for hele bedriften (ifølge tabel) : 3,3 kg P/ha/år.

P tilført pr. ha/år i ansøgt drift: 0,0 kg P/ha/år.

P­fraførsel per ha/år i ansøgt drift (arealvægtet gennemsnit): 17,1 kg P/ha/år.

P­overskud/ha/år for ansøgt projekt: ­17,1 kg P/ha/år.

Kommentar fosfor

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.6 Ammoniak fra udbringning

I dette afsnit gøres der rede for påvirkning af natur som følge af ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.7 Gener fra udbringning

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

306,57 ha 0,0 kg P/ha/år 3,3 kg P/ha/år

0,00 ha 0,0 kg P/ha/år 3,3 kg P/ha/år

0,00 ha 0,0 kg P/ha/år 2,0 kg P/ha/år

0,00 ha 0,0 kg P/ha/år 0,0 kg P/ha/år

Side 27 / 55


Husdyrgodkendelse.dk

Arealer

Udbringningsarealer

Navn: 15 ha: 0,64

Navn: 16 ha: 3,03


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 18-1 ha: 3,25

Navn: 17 ha: 3,20

Navn: 17-1 ha: 1,34

Navn: 18 ha: 5,08


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 50 ha: 4,91

Navn: 21 ha: 5,07

Navn: 19 ha: 3,56


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 13 ha: 5,75

Navn: 34 ha: 2,89

Navn: 33 ha: 0,73


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 44 ha: 2,78

Navn: 35-1 ha: 1,63

Navn: 35 ha: 4,76


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 37 ha: 9,74

Navn: 36 ha: 4,94

Navn: 41 ha: 6,84


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 47 ha: 2,97

Navn: 14-1 ha: 0,58

Navn: 2 ha: 3,99


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 3 ha: 9,08

Navn: 5 ha: 8,81

Navn: 9 ha: 9,23


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 11 ha: 15,84

Navn: 8 ha: 0,73

Navn: 1 ha: 3,42


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 24 ha: 1,91

Navn: 45 ha: 1,52

Navn: 49 ha: 2,77


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 46 ha: 1,62

Navn: 47-1 ha: 0,68

Navn: 77 ha: 6,38


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 56 ha: 8,47

Navn: 76 ha: 6,46

Navn: 75 ha: 5,04


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 74-1 ha: 2,62

Navn: 75-2 ha: 2,02

Navn: 73 ha: 7,73


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 72 ha: 2,95

Navn: 71 ha: 0,74

Navn: 71-1 ha: 0,75


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 71-2 ha: 0,47

Navn: 74 ha: 3,86

Navn: 74-2 ha: 4,17


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 74-3 ha: 0,17

Navn: 65 ha: 4,70

Navn: 66 ha: 12,38


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 69 ha: 3,08

Navn: 70 ha: 1,84

Navn: 61 ha: 1,53


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 62 ha: 5,05

Navn: 63 ha: 5,55

Navn: 64-1 ha: 2,16


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 64-2 ha: 1,50

Navn: 100 ha: 10,05

Navn: 49-1 ha: 1,75


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 101 ha: 10,77

Navn: 102 ha: 1,61

Navn: 12-0a ha: 7,58


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 12-0b ha: 1,05

Navn: 81 ha: 14,59

Navn: 83 ha: 5,00


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: 84-0 ha: 14,66

Navn: 86-0 ha: 11,09

Navn: 12-1a ha: 5,49

De stjerne (*) markerede arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for

fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk.

Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne.


Husdyrgodkendelse.dk

Aftalearealer


Husdyrgodkendelse.dk

Staldafsnit

Navn: Store stald

Navn: Småkalve


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: Ny Løsdriftsstald til køer og kvier

Navn: Kalvehytter

Navn: Kælvningsafdeling


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: Nye båse


Husdyrgodkendelse.dk

Opbevaringslager

Navn: Mødding

Navn: Markstak


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: Gyllebeholder

Navn: Ny gyllebeholder


Projektbeskrivelse

og

oplysninger til IT-ansøgning

for

Svend Hestbæk

Knabervej 78

9620 Aalestrup

2012-10-12


Ansøgning om miljøgodkendelse, Granly, Knabervej 78, 9620 Aalestrup

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse .......................................................................................................................... 1

1 Resumé og samlet vurdering ............................................................................................... 2

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse ......................................................................................................... 2

1.2 ikke teknisk resumé .............................................................................................................................. 2

2 Generelle forhold ................................................................................................................... 2

2.1 Gyldighed ............................................................................................................................................. 2

3 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold ....................................................... 3

3.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. ....................................................................................... 3

4 Husdyrhold, staldanlæg og drift ........................................................................................... 4

4.1 Husdyrhold og staldindretning ............................................................................................................. 4

5 Påvirkning fra arealerne ........................................................................................................ 8

5.1 Udbringningsarealerne ......................................................................................................................... 8

5.2 Påvirkninger af søer og vandløb .......................................................................................................... 9

5.3 Kvælstof og fosfor til fjord & hav ........................................................................................................ 9

5.4 Kvælstof til grundvand ......................................................................................................................... 9

6 Bilag ..................................................................................................................................... 10

1


Ansøgning om miljøgodkendelse, Granly, Knabervej 78, 9620 Aalestrup

1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

Svend Hestbæk, Granly, Knabervej 78, 9620 Aalestrup, ansøger hermed om i henhold til lov nr. 1572 af 20.

december 2006 om at få et tillæg til sit miljøgodkendte husdyrbrug på adressen Granly, Knabervej 78, 9620

Aalestrup med de til bedriften tilhørende arealer.

1.2 IKKE TEKNISK RESUMÉ

Svend Hestbæk driver og ejer mælkeproduktionen på Granly, Knabervej 78, 9620 Aalestrup, i Vesthimmerlands

Kommune.

Oprindeligt blev produktionen på Granly godkendt i 2000 til 238 DE. I august 2011 fik Svend Hestbæk

miljøgodkendelse til at udvide til i alt 539,40 DE fordelt på 295 malkekøer, fuldt kvieopdræt og tyrekalve indtil

60 kg. Planen med denne godkendelse var at bygge en ny, stor løsdriftsstald og få goldkøer og kvier hjem på

Granly. I dag er de opstaldet på andre ejendomme. Før disse planer føres ud i livet ønsker Svend Hestbæk nu at

søge om at udnytte miljøgodkendelsen i to trin.

I det første trin udvides husdyrholdet ved bl.a. at fylde den eksisterende stald op med de i 2011 godkendte 225

køer. Dertil kommer, at han ønsker at få godkendelse til 22 nye sengebåse i en eksisterende bygning, der

alligevel ikke skal rives ned.

I det andet trin opføres den nye stald til opdræt, goldkøer og nogle malkende køer. Med denne tillægsansøgning

til miljøgodkendelsen fra 2011 søges der desuden også om at placere den planlagte, nye løsdriftsstald parallelt

med den eksisterende kostald frem for vinkleret på denne. Antallet af opdræt ønskes desuden forøget lidt i

forhold til det oprindeligt miljøgodkendte, da det er Svend Hestbæks plan at bibeholde de 22 ekstra køer fra trin

1 også når den nye stald er opført.

Der er foretaget projekttilpasninger indenfor spalteskraber og fast drænet gulv for at opfylde krav om reduceret

ammoniakfordampning fra anlægget, og for at leve op til BAT vedr. staldsystem.

Der er foretaget projekttilpasninger indenfor ekstra efterafgrøder for at sikre overholdelse af

beskyttelsesniveauet med hensyn til nitratklasser og dermed overholdelse af beskyttelsesniveauet for

udvaskningen af kvælstof til overfladevand.

Beregninger foretaget på baggrund af ovenstående projekttilpasninger gennem www..husdyrgodkendelse.dk

resulterer i, at der ikke sker en merbelastning af omkringliggende natur og miljø. Beregninger viser ligeledes at

lugtgenerne fra den ansøgte produktion ikke vurderes at påvirke omkringboende væsentlig.

Den ansøgte udvidelse opfylder således de krav, der er fastlagt i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 1 .

2 GENERELLE FORHOLD

2.1 GYLDIGHED

Svend Hestbæk ønsker at have fem år til at udnytte miljøgodkendelsen efter, at kommunens endelige

godkendelse er givet. Det skyldes bl.a. følgende forhold:

1 Lov nr. 1572 af 20/12/2006

2


Ansøgning om miljøgodkendelse, Granly, Knabervej 78, 9620 Aalestrup

1) Hvis den endelige miljøgodkendelse og byggetilladelse foreligger sidst på året, vil man formodentlig ikke

kunne få bygget før foråret.

2) Der er en vis sandsynlighed for, at byggeriet ikke kan påbegyndes straks efter den endelige godkendelse

er givet. Det er således forventeligt, at håndværkerne har andre byggeprojekter, der først skal færdiggøres

eller passes ind i planlægningen af det ønskede byggeri.

3) Byggeriet i sig selv tager op mod 12 måneder, da det er et omfattende byggeri som indeholder etablering

af stalde, ensilagesiloer, gylletank, befæstede arealer/veje samt læbeplantning etc.

4) Grundet byggeriets størrelse har flere landmænd det bedst med at selv kan overskue processen. Dvs. at

dele den ud over flere år. Andre hjælper selv med til byggeriet, hvorved det naturligt tager længere tid.

5) Udvidelse af besætningen kan ikke lade sig gøre, hvis der først er plads til flere dyr, når den nye stald står

klar. Fra en kalv bliver født går der op mod 24 mdr., før den får sin første kalv. Derfor er den normale

udnyttelsesfrist på to år for lidt, når man ønsker at udvide besætningen med egen produktion af opdræt i

stedet for at indkøbe alle nye dyr.

Svend Hestbæk ønsker således tre år til at færdiggøre byggeriet og fem år til at udvide husdyrholdet. Svend

Hestbæk forventer, at udvidelsen i hovedtræk kommer til at forløbe således:

År 1: Forberedelse og etablering af 22 båse i eksisterende bygning, udvidelse af husdyrholdet

År 2: Fortsat udvidelse af husdyrholdet

År 3: Opførsel af ensilageplads

År 4: Byggeriet af ny stald påbegyndes. Yderligere udvidelse af husdyrholdet med eget opdræt.

År 5: Byggeriet af ny stald færdiggøres, husdyrholdet når op på det godkendte

3 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

3.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV.

Der skal i henhold til lovens 2 § 8 redegøres for en række afstande, som vist i tabellen nedenfor.

Afstandskrav (m) Aktuel afstand (m)

Ikke-almene vandforsyningsanlæg Min. 25 Markvanding ca. 90 meter

Almene vandforsyningsanlæg Min. 50 Fjelsø ca. 1100 meter

Vandløb, herunder dræn og søer Min. 15 Ca. 75 meter

Offentlig vej og privat fællesvej Min. 15 Ca. 10 meter fra opsamlingstank

Levnedsmiddelvirksomhed Min. 25 Slagteriet i Aalestrup

Beboelse på samme ejendom Min. 15

39 meter til stald (151038) med 22

nye båse

Naboskel Min. 30 50 meter

Tabel 3.1 Afstandskrav og faktiske afstande i forhold til det planlagte byggeri.

Der er ved ansøgning om den nugældende miljøgodkendelse søgt dispensation for afstandskrav til offentlig vej

og til naboskel.

2 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12 2006

3


Ansøgning om miljøgodkendelse, Granly, Knabervej 78, 9620 Aalestrup

4 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT

4.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING

Oprindeligt blev produktionen på Granly godkendt i 2000 til 238 DE. I august 2011 fik Svend Hestbæk

miljøgodkendelse til at udvide til i alt 539,40 DE fordelt på 295 malkekøer, fuldt kvieopdræt og tyrekalve indtil

60 kg. Dette projekt indebar bl.a. tilladelse til at opføre en ny løsdriftsstald, som på tidspunktet for denne tillægsansøgning

endnu ikke er påbegyndt. Imidlertid har Svend Hestbæk et ønske om at tage miljøgodkendelsen i

brug og udvide husdyrholdet ved bl.a. at fylde den eksisterende stald op med de godkendte 225 køer. Dertil

kommer, at han ønsker at få godkendelse til 22 nye båse i en eksisterende bygning (151038), der alligevel ikke

skal rives ned. For med denne tillægsansøgning søges der desuden også om at placere den planlagte nye løsdriftsstald

parallelt med den eksisterende kostald og ved den lejlighed bevare den førnævnte, eksisterende bygning

(151038) samt goldkostalden (125288).

Trin 1

Svend Hestbæk opstalder i dag sine ungdyr og goldkøer på andre ejendomme end Granly. Antallet af kvie- og

tyrekalve er derfor beregnet ud fra det samlede antal køer, hhv. 225, 15 og 22 på Granly samt 30 på anden ejendom,

dvs. i alt 292 årskøer.

Dyrehold og staldtype for trin 1

Malkekøer, tung race, sengestald med spalter (kanal,

bagskyl eller ringkanal), 11.500 kg mælk

(er allerede miljøgodkendt)

Malkekøer, tung race, dybstrøelse (hele arealet),

11.500 kg mælk

(er allerede miljøgodkendt i nybygget staldafsnit)

Højdrægtige kvier, tung race (23,5-24 mdr.),

dybstrøelse (hele arealet)

Malkekøer, tung race, sengestald med fast gulv,

11.500 kg mælk

Kviekalve, tung race (0-1,5 mdr.), dybstrøelse (hele

arealet)

Tyrekalve, tung race 40-60 kg, dybstrøelse (hele

arealet)

Kviekalve, tung race (1,5-6 mdr.), dybstrøelse (hele

arealet)

Staldafsnit

nr.

Antal

årsdyr

125284 225

125288 15

125288 10

151038 22

Afgræsning DE

I gennemsnit 2 mdr. om året

inden for udbringning

I gennemsnit 3 mdr. om året,

inden for udbringning

I gennemsnit 3 mdr. om året,

inden for udbringning

I gennemsnit 2 mdr. om året

inden for udbringning

340,50

22,85

6,22

33,29

125287 18 Nej 4,19

44090 146 Nej 1,91

125285 55 Nej 15,54

Dyreenheder i alt 424,50

Tabel 4.1 Husdyrholdets størrelse efter trin 1, fordelt på stalde, stipladser og staldsystemer. Numrene på

staldafsnittene refererer til IT-ansøgningssystemet (skema 38252). Dyreholdet ansøges her som trin 1 i form

af et tillæg til den gældende miljøgodkendelse.

De 225 årskøer i den eksisterende kostald (22258) er allerede miljøgodkendt, hvorfor der ikke regnes BATniveau

ud for disse.

Pladserne til 15 køer i kælvningsafsnittet (44092) er ligeledes allerede godkendte i den nugældende miljøgodkendelse

i et nybygget staldafsnit. Svend Hestbæk ønsker imidlertid alligevel at bevare den bygning, som i

adskillige år har huset kælvningsafsnittet. Dette forhold har også været gældende på flere tilsyn. De 15 køer

anses derfor som eksisterende og allerede godkendte, hvorfor der ikke regnet et BAT-niveau ud for dem, se

desuden helpdesk-svaret herunder.

4


Ansøgning om miljøgodkendelse, Granly, Knabervej 78, 9620 Aalestrup

For fuldstændighedens skyld er der nu tilføjet 10 højdrægtige kvier i kælvningsafdelingen (staldafsnit nr.

125288), som de kommer hjem til knapt 14 dage før kælvning. Ifølge et helpdesk-svar 3 kan ren dybstrøelse i til

disse dyr være BAT, hvorfor der ikke er regnet et BAT-niveau ud for disse:

For opdræt samt i højdrægtighedsområder og syge– og kælvningsbokse, kan et system med dybstrøelse med

kort ædeplads eller dybstrøelse i hele arealet dog opfylde BAT, idet staldsystemet med kun dybstrøelse i

lejearealet er vanskelig at renholde for disse dyregrupper, med dårlig dyrevelfærd og manglende miljøvirkning

til følge.

For de 22 nye båse i staldafsnit 151038 skal der beregnes et BAT-niveau under hensyntagen til proportionalitetsprincippet.

Differencen mellem det valgte faste gulv uden dræn og BAT-niveauet er imidlertid kun 5 kg

NH3-N i alt for de 22 årskøer. Der er derfor ikke proportionalitet i at foretage investeringer for at efterleve dette

niveau.

Trin 2

Dyreholdet i trin 2 er - som udgangspunkt - det allerede miljøgodkendte, dog ønsker Svend Hestbæk at beholde

de 22 køer fra trin 1 (staldafsnit 151038). På den baggrund bliver der samlet set lidt flere køer og dermed også

lidt flere årsopdræt. I tabellen herunder er ændringerne fra den gældende miljøgodkendelse fremhævet ved, at

de oprindelige antal dyr stadig står listet men nu gennemstreget. Som det ses er det kun ganske få ekstra dyr.

Alle ekstra dyr på gyllesystem kommer til at gå i en stald med drænet fast gulv, hvilket er BAT. Eneste andre

dyr på andre systemer er de små kvie- og tyrekalve, der ikke er et specifikt BAT-krav til. På den baggrund er

der ikke beregnet et præcist BAT-niveau, da der ikke vurderes at være proportionalitet i at gøre yderligere tiltag

for de få ekstra dyr.

3 http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/Spoerg-omhusdyrgodkendelser/VisSporgsmaal.htm?itemid=f13aa033-6eb7-4668-b716-8b3e51bd4db7

5


Ansøgning om miljøgodkendelse, Granly, Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Dyrehold og staldtype for ansøgt drift

Malkeko, tung race, sengestald med spalter (kanal,

bagskyl eller ringkanal), 11.500 kg mælk

Malkeko, tung race, sengestald med præfabrikeret

drænet gulv, 11.500 kg mælk

Malkeko, tung race, dybstrøelse (hele arealet), 11.500

kg mælk

Malkekøer, tung race, sengestald med fast gulv,

11.500 kg mælk (fra trin 1, ny i forhold til gældende

miljøgodkendelse)

Staldafsnit

nr.

Småkalv, tung race (0-1,5 mdr.), dybstrøelse 151998

Tyrekalv, tung race 40-60 kg, dybstrøelse 151998

Kvie/stud, tung race (1,5-4 mdr.), dybstrøelse 151996

Kvie/stud, tung race (4-6 mdr.), sengestald med

præfabrikeret drænet gulv

Kvie/stud, tung race (6-14 mdr.), sengestald med

præfabrikeret drænet gulv

Kvie/stud, tung race (14-16 mdr.), sengestald med

præfabrikeret drænet gulv

Kvie/stud, tung race (16-23 mdr.), sengestald med

præfabrikeret drænet gulv

Kvie/stud, tung race (23-24 mdr.), sengestald med

præfabrikeret drænet gulv

Antal

årsdyr

151995 225

151997 55

151999 15

15200 22

151997

151997

151997

151997

151997

20

18

159

145

33

31

26

25

106

98

26

25

92

86

13

12

Afgræsning DE

I gennemsnit 2 mdr. om året

inden for udbringning

I gennemsnit 2 mdr. om året,

inden for udbringning

(Heraf dog 25 goldkøer i

gennemsnit 6 mdr. om året

uden for udbringning).

I gennemsnit 3 mdr. om året,

inden for udbringning

I gennemsnit 2 mdr. om året

inden for udbringning

340,50

83,78

22,85

33,29

Nej 4,65

Nej 2,08

Nej 8,77

Nej 7,97

5 mdr. uden for udbringning 41,40

Nej 12,34

6 mdr. uden for udbringning 50,63

Nej 8,03

Dyreenheder i alt 616,29

Tabel 4.2 Husdyrholdets størrelse efter udvidelsen, fordelt på stalde, stipladser og staldsyst emer. Numrene

på staldafsnittene refererer til skema 45666 i IT-ansøgningssystemet.

I det følgende er de enkelte bygninger på ejendommen beskrevet. Numrene refererer til IT-ansøgningsskemaet

og tabellen i Tabel 4.2. Byggetegninger er vedlagt, se bilag 3.

De eksisterende bygninger er opført i røde mursten og med grå tag. Den eksisterende kostald er også opført i

røde mursten, på siderne er der mur nederst og grå gardiner øverst. Stalden er med grå tag.

Det eksisterende gamle fouragehus er opført med grå ståplader, det eksisterende men nye maskinhus er med

røde og grå stålplader.

Den planlagte stald bliver med røde mursten ind mod gårdspladsen, resten af stalden vil blive opført i

elementer, på siderne er der kun elementer nederst, øverst er der gardiner. Stalden bliver med grå tag.

Gyllebeholderne er og bliver opført i grå betonelementer.

Der er et stort ønske om at markstakke kan undværes idet disse er meget tids- og ressourcekrævende. En løsning

herpå er at etablere en ensilagesiloplads i umiddelbar tilknytning til den kommende kostald. Ensilagesiloerne

placeres umiddelbart ved siden af de eksisterende ensilagesiloer og i tilknytning til fodersiloer og maskinhuset.

6


Ansøgning om miljøgodkendelse, Granly, Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Mellem ensilagesiloerne og de øvrige siloer og maskinhuset etableres der et befæstet areal. Ensilagesiloerne

etableres med separat opsamlingsbeholder.

BAT

Drænet fast gulv

I den nye løsdriftsstald er der valgt et fast drænet gulv som har en meget lav ammoniakfordampning.

Gulvet er beskrevet i miljøstyrelsens teknologiblad ”fast drænede gulve med skraber og ajleafløb”.

Svend Hestbæk har endnu ikke taget stilling til, om han ønsker at etablere det faste gulv af præfabrikerede

elementer eller lade det støbe på stedet. I praksis er det pladsstøbte sidestillet med det præfabrikerede.

Spalteskraber

I den eksisterende kostald etableres der en skraber på spalterne

Dybstrøelse

Svend Hestbæk har valgt et dybstrøelsessystem ud fra et synspunkt om bedre dyrevelfærd til nogle af sine dyr.

Dybstrøelse kan være BAT, hvis strøelsen anvendes sammen med god praksis. Det er bl.a. at have tilstrækkeligt

med strøelse, hyppige skift samt passende udformning af gulvet. Det er i landmandens interesse at sikre sig, at

hans dyr har tilstrækkeligt med strøelse, så lejet holdes tørt. Den passende udformning af gulvet sikres med

beton, der er uigennemtrængelig for væsker. Derved sker der ikke tab af næringsstoffer til jord og grundvand.

Det hyppige skift af strøelse sker hos de små kalve, ved hyppig tilførsel af ny halm og af sundhedsmæssige

årsager ved udmugning hver 2. uge. I kælvningsafdelingen og i sygebokse sker der en løbende tilførsel af halm,

så lejet i praksis skiftes ved etablering af en ny overflade. Stalden tømmes for møg efter behov. Der dannes

efterhånden en tør, sammenpresset dybstrøelsesmåtte med iltfrie forhold. Derved opnås netop det, som den

hyppige udskiftning skulle sikre; Lavere ammoniakfordampning fra stalden og bedre dyrevelfærd.

Ansøger vil i øvrigt henlede opmærksomheden på flg. forhold:

Bedriftens ansvarlige har konstant fokus på hvilke staldsystemer der er bedst anvendelig i relation til

miljø og dermed ammoniak til omgivelserne.

Der følges løbende op på udviklingen på staldsystemer der giver den mindst mulige miljøbelastning.

Ansøgningen og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det

omfang loven tilsigter, og der vil løbende blive indhentet opdateret viden, med henblik på forbedringer

der lever op til nutidens miljøkrav.

Sigtet med anlægget er at der ud fra et proportionalitetssynspunkt konstant vil blive indhentet ny og

bedste viden, der gør anlægget til en fremtidssikret virksomhed.

Ved hvert miljøtilsyn vil der blive orienteret om hvilke overvejelser der er foretaget med henblik på

bedriftens fremtid i relation til den teknologi der giver det største miljøhensyn.

Langt størstedelen dyrene er i forskelligt omfang på græs om sommeren, hvilket i varme perioder

betyder at lugt og ammoniak er mindre koncentreret, og dermed er der mindre risiko for øget

koncentration af ammoniak til nærliggende naturarealer.

Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene primært er

forholdsvis tørre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og

lugt.

7


Ansøgning om miljøgodkendelse, Granly, Knabervej 78, 9620 Aalestrup

5 PÅVIRKNING FRA AREALERNE

5.1 UDBRINGNINGSAREALERNE

Svend Hestbæk råder over arealerne vist i nedenstående Tabel 5.1 samt i Bilag 1. Af de ejede og forpagtede

arealer ligger nogle inden for:

Type

Nitratklase 2

Nitratklase 3

Fosforfølsomt opland til Natura 2000-vandområde

Lavbundsområde i okkerklasse 2 eller derover

Udsprednings-areal,

ha

Harmoni, DE/ha DE, i alt

Ejet og forpagtet 306,57 1,7 521,17

Total, ejet og forpagtet 306,57 - 521,17

Tabel 5.1 Udspredningsarealer fordelt efter ejerforhold med tilhørende mulighed for afsæt ning

af husdyrgødning.

Det fremgår af Tabel 5.1 at Svend Hestbæk har 306,57 ha til rådighed for udspredning af husdyrgødning. På de

ejede og forpagtede arealer udbringes husdyrgødning i forholdet 1,7 DE/ha. Det betyder, at det generelle

harmonikrav på ejendommen efterkommes, når der afsættes 33,6 DE til biogas. Svend Hestbæk ejer og

forpagter 41 ha som ikke benyttes til udbringning af husdyrgødning. Svend Hestbæk benytter arealerne til

afgræsning, eller slæt af græs eller hø. På disse marker afsættes 61,6 DE via afgræsning, når husdyrholdet er

fuldt udvidet.

Der er forpagtningsaftaler hos følgende:

Åge Østergaard, Kastanievej 37, 9620 Aalestrup

Claus Dam, Dalmosevej 26, 9620 Aalestrup

Henning Nielsen, Knabervej 45, 9620 Aalestrup

Finn Sørensen, Korsvejen 36, 9620 Aalestrup

Niels Ole Rask, Glerupvej 27, 9620 Aalestrup

Svend Toftegaard, Vesterrisvej 102, 9620 Aalestrup

Ove Andresen, Vesterrisvej 42, 9620 Aalestrup

Søren Nielsen, Sognevejen 152, 9620 Aalestrup

Niels Fogh, Vesterrisvej 108, 9620 Aalestrup

Kim Simonsen, Dalmosevej 27, 9620 Aalestrup

Gert Sørensen, Sognevejen 132, 9620 Aalestrup

Kirsten Brinch Erlandsen, Glerupvej 99, 9631 Gedsted

Niels Ole Rask, Glerupvej 27, 9620 Aalestrup

Johnny Pedersen og Gry Bacher Nielsen, Præstevejen 37, 9620 Aalestrup

8


Ansøgning om miljøgodkendelse, Granly, Knabervej 78, 9620 Aalestrup

5.2 PÅVIRKNINGER AF SØER OG VANDLØB

En del af ejendommens jorder ligger ved eller i nærheden af en å. Et udbringningsareal (64-2) er vandløbsnær,

marken skråner på intet sted stærkt ned mod vandløbet.

5.3 KVÆLSTOF OG FOSFOR TIL FJORD & HAV

Fosfor

Bedriftens ejede og forpagtede udspredningsarealer ligger delvist inden for fosforoverbelastede oplande til

marine Natura 2000-områder. Inden for fosforoverbelastede oplande til marine Natura 2000-områder kan der

stilles specielle krav til fosforoverskuddet, hvis arealerne desuden ligger i et udpeget lavbundsområde med

okkerklasse 2 eller derover. Nogle af Svend Hestbæks arealer ligger i større eller mindre omfang i udpeget

lavbundsområde med okkerklasse 2 eller derover.

Det afgørende mht. fosforregulering er dog, om arealet er detailafvandet i form af dræn eller grøfter. Svend

Hestbæks arealer er ikke drænede, så udvidelsesplanerne giver ikke anledning til at stille krav til fosforoverskuddet.

Da risikoen for udvaskning af fosfor til marine Natura2000-områder derfor er meget lille, stilles der

ikke specielle krav til fosforoverskuddet. Beregningen i www.husdyrgodkendelse.dk viser da også at kravet til

fosforoverskud er overholdt.

Kvælstof

I bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug 4 er de nitratfølsomme oplande i Danmark

inddelt i tre nitratklasser, som bestemmer beskyttelsesniveauerne ud fra de generelle harmoniregler:

Nitratklasse 1: 85 % af de generelle harmoniregler

Nitratklasse 2: 65 % af de generelle harmoniregler

Nitratklasse 3: 50 % af de generelle harmoniregler

Bedriften har udspredningsarealer ligger inden for nitratklasse 2 og 3, så der stilles skærpede krav til kvælstofudvaskningen

til marine Natura 2000-områder. Ved at forpligte sig til ekstra 6,7 % efterafgrøder opfylder Svend

Hestbæk kravene til kvælstofudvaskning til Limfjorden.

5.4 KVÆLSTOF TIL GRUNDVAND

Inden for nitratfølsomme områder, hvor der foretages vandindvinding til vandværker, må udvaskningen af nitrat

ikke forøges i forhold til udvaskningen i nudriften, hvis nitratudvaskningen overstiger 50 mg/l. En stigning kan

således accepteres, hvis både nitratudvaskningen før og efter udvidelsen ligger under 50 mg/l.

Ingen af udspredningsarealerne ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder. Derfor kan arealerne

dyrkes uden ekstra projekttilpasninger.

4 Bekendtgørelse nr. 648 af 18. juni 2007

9


Ansøgning om miljøgodkendelse, Granly, Knabervej 78, 9620 Aalestrup

6 BILAG

Bilag 1. Arealer og transportveje (a-c)

Bilag 2. Bygningsoversigt

Bilag 3. Byggetegninger (a-d)

10


Miljøgodkendelse

af malkekvægbrug


Knabervej 78

9620 Aalestrup

Svend Hestbæk

Knabervej 78

9620 Aalestrup

Godkendelsesdato:

17-08-2011


Registreringsblad

Titel: Miljøgodkendelse – Sag: 10/41238

Godkendelsesdato: 17-08-2011

Husdyrbrugets navn og

adresse:

Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Husdyrbrugets ejer: Svend Hestbæk

Kontaktperson for bedrift Svend Hestbæk

Ejendomsnr. 8200019150

CHR-nr. 40.252

CVR-nr. 25259939

Matr. Nr. 4d, Klotrup By, Fjelsø m.fl.

Telefon, ejer 9864 7279/1346 6366

Telefon, kontaktperson 9864 7279/1346 6366

Ansøger: Svend Hestbæk

Tilsynsmyndighed: Vesthimmerlands Kommune

Udarbejdet af: Carl Erik Bruntse

Kontrolleret af: Flemming Andersen

Indholdsfortegnelse

Sammendrag 3

Afgørelse med lovgrundlag 4

Miljøgodkendelsen omfatter 6

Vilkår 7

Kommunens vurdering 11

Klagevejledning og offentliggørelse 17

Kortbilag 1 Situationsplan

Kortbilag 2 Udbringningsarealer og transportveje

Kortbilag 3 Beskyttede naturarealer

Bilag A Ansøgning nr. 8730 version 3

(www.husdyrgodkendelse.dk)

Bilag B Projektbeskrivelse inklusiv miljøteknisk redegørelse

og BAT-beskrivelse

Bilag C Natura 2000, udpegningsgrundlag.

Bilag D Klagevejledning

2


Sammendrag

Husdyrbruget Knabervej 78, 9620 Aalestrup ejet af Svend Hestbæk, ønsker at udvide

malkekvægbesætningen til 295 SDM malkekøer plus ungdyropdræt svarende til 539

dyreenheder (DE). I forbindelse med udvidelsen opføres en ny kviestald, gyllebeholder,

og ensilagepladsen udvides. Til produktionen hører ejede og forpagtede udspredningsarealer

på 253 ha.

Fra staldanlægget er der ca. 117 m til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt,

over 1 km til samlet bebyggelse og over 3 km til byzone. I forhold til de beregnede

geneafstande på henholdsvis 89, 198 og 292 m er Husdyrgodkendelseslovens krav

vedr. lugtgener således overholdt med en god margen. Bedriftens udbringningsarealer

ligger inden for en radius af ca. 6 km. Det vurderes, at der ikke er uacceptable nabogener,

eller væsentlige transportgener med de vilkår, der er stillet.

Fra staldanlægget er der over 2 km til Natura 2000 områder på land og kvælstoffølsomme

naturområder, der er omfattet af Husdyrlovens §7. Øvrige naturområder ligger

som det tætteste 400 m fra staldanlægget. Enkelte små søer ligger dog tættere på. Udvidelsen

medfører ikke en væsentligt påvirkning af naturarealer eller søer.

De ejede og forpagtede udbringningsarealer ligger i opland til Lovns bredning, der betragtes

som et meget sårbart Natura 2000 område i Limfjorden. Alle arealer ligger i

nitratklasse 3, som udtryk for, at der kun sker en lille reduktion (op til 50%) af kvælstofindholdet

inden vandet når frem til Limfjorden. En begrænsning af udvaskningen

opnås ved at andelen af lovpligtige efterafgrøder er øget med 8% ud over det generelle

krav ifølge gødningsreglerne. Det vurderes, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning

af Natura 2000 områder i Limfjorden hverken via kvælstof eller fosfor.

Det er vurderet, at husdyrbruget lever op til bedste tilgængelige teknologi vedr. områderne

driftsledelse, fodring, staldindretning, forbrug af vand og energi samt opbevaring,

håndtering og udbringning af husdyrgødning. Den eksisterende store kostald fra

2002 indrettes med skrabning af spalterne, og i den nye kviestald etableres fast drænet

gulv med skrabning. Disse tiltag sikrer en lav ammoniakfordampning.

Vesthimmerlands Kommune har samlet vurderet, at det ansøgte projekt med de vilkår,

der er stillet, ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at husdyrbruget i

øvrigt kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Det vurderes endvidere, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper

og arter, herunder habitatdirektivets bilag IV-arter såvel i som uden for Natura

2000 områder.

3


Afgørelse med lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til malkekvægproduktionen

på Knabervej 78, 9620 Aalestrup efter § 12 Husdyrgodkendelsesloven 1 .

Miljøgodkendelsen er udløst af ansøgning om udvidelse af kvægholdet fra 326 til 539

DE samt opførelse af en ny stald, gyllebeholder og ensilageplads.

Godkendelsen omfatter landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Knabervej 78,

9620 Aalestrup samt anvendelse af husdyrgødning m.v. på landbrugsbedriftens (CVRnr.

25259939) samlede ejede og forpagtede arealer. Til ejendommen er tilknyttet en

husdyrproduktion med CHR. nr. 40.252.

Miljøgodkendelsen er meddelt med en række vilkår på side 6 og frem.

Ansøgningen var i indledende offentligfase i 3 uger indtil 13-04-2011. Der indkom ingen

bemærkninger. Udkast til miljøgodkendelse har været i høring hos naboer m.fl. i 6

uger indtil 10-08-2011. Her indkom ingen bemærkninger.

Vesthimmerlands Kommune har samlet vurderet, at det ansøgte projekt med de vilkår,

der er stillet:

ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at husdyrbruget i øvrigt

kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper og arter, herunder habitatdirektivets

bilag IV-arter såvel i som uden for Natura 2000 områder.

lever op til bedste tilgængelige teknologi vedr. områderne driftsledelse, fodring,

staldindretning, forbrug af vand og energi samt opbevaring, håndtering og udbringning

af husdyrgødning.

Husdyrbrugene skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser

- også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til denne godkendelse.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er igangsat efter 2 år og fuldt udnyttet inden

5 år fra denne afgørelses meddelelse. Med ”udnyttet” menes, at den ansøgte ændring

af dyrehold og bygninger er taget i brug.

Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsen udløber 17-

08-2019.

Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. § 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse

mv. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering.

Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år.

Det er planlagt at foretage den første revurdering i 2019.

Øvrige tilladelser og godkendelser

1 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om godkendelse m.v. af husdyrbrug.

4


Denne miljøgodkendelse omhandler kun godkendelse efter miljølovgivningen. Før

igangsætning af byggeri og anlægsændringer skal der indhentes en byggetilladelse. Er

der tidligere i forbindelse med miljøsagsbehandlingen fremsendt materiale, der ønskes

tilknyttet byggeanmeldelsen, bedes dette anført. Det skal bemærkes, at byggeanmeldelsen

ikke må være i strid med miljøgodkendelsen.

I tilfælde af, at udvidelsen medfører, at vandforbruget øges, eller en egentlig vandindvindingstilladelse

overskrides, skal der søges om ny vandindvindingstilladelse.

5


Miljøgodkendelsen omfatter

På Knabervej 78 er der i dag en SDM malkekvægbesætning med tilladelse til 326 dyreenheder

(DE), som ønskes udvidet til 539 DE. Det ansøgte dyrehold er vist i nedenstående

skema.

Husdyrholdets størrelse efter udvidelsen, fordelt på stalde, stipladser og staldsystemer.

Numrene på staldafsnittene refererer til IT-ansøgningssystemet

Dyrehold og staldtype for

nudrift

Malkeko, tung race, Sengestald

med spalter (kanal,

bagskyl eller ringkanal)

Malkeko, tung race, Sengestald

med præfabrikeret

drænet gulv

Malkeko, tung race,

Dybstrøelse (hele arealet)

Småkalv, tung race (0-1,5

mdr.), Dybstrøelse

Tyrekalv, tung race 40-60

kg. Dybstrøelse

Kvie/stud, tung race (1,5-4.

mdr.)

Dybstrøelse

Kvie/stud, tung race (4-6

mdr.), Sengestald med

præfabrikeret drænet gulv

Kvie/stud, tung race (6-14

mdr.), Sengestald med

præfabrikeret drænet gulv

Kvie/stud, tung race (14-16

mdr.), Sengestald med

præfabrikeret drænet gulv

Kvie/stud, tung race (16-23

mdr.), Sengestald med

præfabrikeret drænet gulv

Kvie/stud, tung race (23-24

mdr.), Sengestald med

præfabrikeret drænet gulv

Stald

afsnit

nr.

Antal

årsdyr

1.1.1 225

1.1.3 55

1.1.5 15

6

Afgræsning DE

I gennemsnit 2 mdr.

om året indenfor

udbringning

I gennemsnit 2 mdr.

om året, indenfor

udbringning

(Heraf dog 25 goldkøer

i gennemsnit 6

mdr. om året udenfor

udbringning).

I gennemsnit 3 mdr.

om året, indenfor

udbringning

314,64

76,91

20,98

1.1.4 18 Nej 4,19

1.1.4 145 Nej 1,90

1.1.2 31 Nej 8,24

1.1.3 25 Nej 7,66

1.1.3 98

5 mdr. udenfor udbringning

38,27

1.1.3 25 Nej 11,87

1.1.3 86

6 mdr. udenfor udbringning

47,33

1.1.3 12 Nej 7,41

Dyreenheder i alt 539,40


Staldanlæg

Det gamle staldanlæg består af stor løsdriftsstald til køer fra 2002 med tilknyttet malkestald,

mindre kviestald, plads med kalvehytter, foderlade og gyllebeholder. Desuden

findes et maskinhus fra 2010. I forbindelse med udvidelsen opføres en ny stor løsdriftsstald

til kvier, ensilagepladsen udvides, og der opføres endnu en gyllebeholder. Se

kortbilag 1.

Det er en planlagt udvidelse, der forløber over 5 år:

År 1: Forberedelse og opstart af byggeri og udvidelse af dyreholdet.

År 2: Fortsættelse af byggeriet og udvidelse af dyreholdet.

År 3: Færdiggørelse af byggeriet, fortsat udvidelse af dyreholdet.

År 4: Fortsat udvidelse af dyreholdet.

År 5: Husdyrholdet oppe på det godkendte.

Udbringningsarealer

Til den samlede landbrugsbedrift er der efter udvidelsen 252,7 ha ejet og forpagtet

areal til rådighed for udbringning af husdyrgødning. Der indgår ikke gylleaftaler. Se

kortbilag 2.

Vilkår for godkendelsen

GENERELT

Vilkår om placering og udnyttelse

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de

oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøtekniske beskrivelse (ansøgningsskema

nr. 8730, version x), og med de ændringer der fremgår af godkendelsens

vilkår.

2. Der skal indgives meddelelse, når dyreholdet er nået op på den ansøgte størrelse.

Desuden skal der indgives meddelelse om dyreholdets størrelse 17-08-2016.

Vilkår om ejerforhold

3. Ændringer i ejerforhold (eller den, der har ansvar for driften) skal meddeles til

kommunen.

Vilkår om dyreholdet

4. Ejendommen har tilladelse til et kvæghold fordelt på dyretyper og staldsystemer

som beskrevet i skemaet forrest i denne miljøgodkendelse - dyrehold efter

udvidelsen. Inden for den enkelte dyretype (køer, småkalve og kvier) kan der

tillades en øgning på 5 %, når blot der er en samlet nedgang på de øvrige dyretyper

på mindst samme antal dyreenheder, således at det maksimale tilladte dyrehold

på 539,4 DE ikke overskrides. Ved beregning af det maksimale antal

dyreenheder anvendes de omregningsfaktorer, der var gældende på ansøgningstidspunktet.

ANLÆGGET

Vilkår om staldindretning og drift

7


5. I den store kostald med spalter (stald 1.1.1.) skal der senest 17-08-2012 (1 år)

etableres spalteskraber.

6. Spalterne i kostalden skal skrabes mindst 6 gange i døgnet, hvilket der skal

kunne redegøres for i forbindelse med myndighedstilsyn.

7. I kviestalden med drænet fast gulv (stald 1.1.3.) skal der skrabes mindst 12

gange i døgnet.

8. Senest et år efter opførelsen af den nye gyllebeholder skal der etableres skærmende

beplantning mod syd, vest og nord omkring de to gyllebeholdere.

9. Den nye gyllebeholder skal fjernes senest 3 år efter, at den er taget ud af brug.

Vilkår om opbevaring og håndtering af husdyrgødning.

10. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på

mindst 9 måneder for husdyrbruget.

11. Dybstrøelse må højst ligge samme sted i 12 måneder og må ikke placeres

samme sted igen før 5 år efter.

12. Gyllevogn til transport/udkørsel af gylle skal være udstyret med overløbssikring.

Alternativt skal der i forbindelse med gyllebeholderne etableres fast, støbt

plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres dagligt for evt.

spild af flydende husdyrgødning.

13. Ved håndtering af gylle gennem ikke faste installationer, der ikke lever op til

§17 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, skal dette foretages under konstant opsyn,

således at evt. brud straks opdages, og pumpningen i så fald kan afbrydes.

14. Mindst én gang om året skal der foretages inspektion af de indvendige flader

på gyllebeholderne for kontrol af begyndende revnedannelser. Nævnte skal

fremgå af egenkontrol/driftsjournal.

15. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlebeholder,

må højst være placeres samme sted i 24 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før

ensilage igen må placeres samme sted.

16. I tilfælde af etablering af markstak med ensilage eller dybstrøelse skal tidspunkt

og placering noteres på et kortbilag i driftsjournalen.

Vilkår om transport

17. Adgangen til og fra staldanlægget til offentlig vej med traktor eller lastbil skal

ske ad de nuværende indkørsler fra Knabervej.

18. Transport med traktor og traktorlignende køretøjer med gylle og ensileringsmateriale

skal ske ad de indtegnede transportruter på kortbilag 2.

19. Transport af gylle med traktor eller traktorlignende køretøjer må ikke foregå

lørdag fra kl. 17.00 samt på søn- og helligdage.

20. Transport af gylle med traktor eller traktorlignende køretøjer må ikke foregå

gennem Østerbølle fra kl. 24.00 til 07.00 på hverdage eller lørdage samt søn-

og helligdage.

21. Transport af ensileringsmateriale med traktor eller traktorlignende køretøjer

må ikke foregå fra kl. 24.00 til 07.00. Hvis særlige forhold gør sig gældende (og

kan dokumenteres), så må dette tidspunkt overskrides, dog maksimalt 1 gang

pr. år.

22. Ved transport af gylle på offentlige veje og private fællesveje skal gyllevognens

åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde

sted.

Vilkår om støj

8


23. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige

følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Dagtimer, hverdag Aften

+ søndag

Områdetype Mandag – fredag Alle dage

Kl. 7.00-18.00 Kl. 18.00-22.00

(8 timer)

(1 time)

Lørdag

Kl. 7.00-14.00

(7 timer)

Lørdag

Kl. 14.00-18.00

(4 timer)

Søn- og hellig-dage

Kl. 7.00-18.00

(8 timer)

9

Nat

Alle dage

Kl. 22.00-7.00

(½ time)

Nabobeboelser 55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede

støjniveau i dB(A) (re. 20 μPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden

inden for den pågældende periode.

24. Virksomheden skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes,

hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

25. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt,

med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår nr. 17 ikke kan overholdes.

Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens

omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder

kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning

og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden.

Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.

Vilkår om flue- og skadedyrsbekæmpelse

26. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse, som minimum er

i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.

27. Opbevaring af foder skal ske på en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold

af skadedyr (rotter m.fl.).

Vilkår om spildevand, vaskevand og overfladevand

28. Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til samletank eller gyllesystem

og skal anvendes i henhold til reglerne for husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

29. Udsprinkling af vand fra ensilageplads og befæstede arealer skal fore gå på

mark 18 og 18-1, og der skal ved udsprinkling være plantedække på markerne.

30. Udsprinkling må ikke ske nærmere end 100 m fra søen i den nordøstlige ende

af mark nr. 18.

31. Al vask af maskiner, redskaber samt vask af sprøjte, der ikke foregår på skiftende

marker, skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet

til opsamlingsbeholder. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens

regler for udbringning af husdyrgødning.


Vilkår om olie

32. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten

med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke

er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grund-vand. Olie skal

opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening.

Vilkår om affald

33. Affald skal opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativer.

34. Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Det gælder dog

ikke afbrænding af affald, der er tilladt i medfør af kommunernes affaldsregulativ

(haveaffald og skovaffald).

AREALER

35. For at begrænse udvaskningen af kvælstof til sårbare Natura 2000 områder i

Limfjorden skal der for bedriftens samlede arealer anvendes et sædskifte, hvor

andelen af lovpligtige efterafgrøder udgør mindst 8 % ud over det til enhver

tid generelle krav.

36. På markerne 71, 72 og 73 skal gylle altid nedfældes, og ved udbringning af

dybstrøelse skal nedpløjning ske inden for 2 timer.

OPHØR

37. Ved ophør skal gyllekanaler og –beholdere tømmes og rengøres, og stalde og

ensilagepladser skal rengøres.

UHELD OG BEREDSKABSPLAN

38. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til

øjeblikkelig at anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at

underrette Tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune Miljøafdeling 99

66 70 00.

39. Der skal på husdyrbruget være en beredskabsplan, der som minimum omfatter

de forhold, som er beskrevet i bilag 4 til Vejledning om tilladelse og godkendelse

m.v. af husdyrbrug, og den skal være indsendt til kommunen senest 3

måneder efter meddelelsen af miljøgodkendelsen.

EGENKONTROL

40. Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings-

og overførselsaftaler samt egenkontroljournal opbevares i mindst 5 år

og forevises til kommunen på forlangende.

10


Kommunens vurdering

Generelt

Det er vigtigt, at den ansvarlige for driften til enhver tid har en god kontakt med

kommunen som tilsynsmyndighed. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer,

der er relevante i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden

gennemførelsen. Kommunen vurderer så, om det kan ske inden for godkendelsens

rammer.

Anlæg - placering

Staldanlæggene ligger mellem Fjelsø og Klotrup i et område med spredt bebyggelse i

det åbne land. Der er ikke særlige landskabelige forhold omkring anlægget at tage hensyn

til, anlægget ligger i ikke kuperet terræn, og stald, ensilageplads og gyllebeholder

etableres i tilknytning til de eksisterende bygninger. Det vurderes på den baggrund, at

projektet ikke medfører nævneværdig påvirkning af landskabet.

En opsamlingsbeholder til vand fra ensilagepladsen og befæstede arealer ved foderladen

opfylder ikke kravet om mindst 15 m til offentlig vej, idet afstanden kun er ca. 10

m. Vurderingen er, at det ikke medfører gener eller risiko for nogen, og der er derfor

givet dispensation uden vilkår.

Den nye gyllebeholder etableres vest for den eksisterende gyllebeholder og i nær tilknytning

til denne. Gyllebeholderne ligger dog ikke i umiddelbar tilknytning til de øvrige

bygninger og den nye gyllebeholder er derfor omfattet af Husdyrgodkendelseslovens

§22. Etablering af en ekstra gyllebeholder er erhvervsmæssigt nødvendig og vil

ikke virke skæmmende eller dominerende i landskabet i nævneværdig grad. Der er stillet

vilkår om skærmende beplantning samt nedrivning, når den udgår af brug.

Lugt og andre gener

Fra staldanlægget er der 117 m til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt, som er

Knabervej nr. 85.. Til samlet bebyggelse er der over 1000 m, og til byzone ved Aalestrup

er der over 3 km.. Da det er væsentligt mere end de beregnede geneafstande på

henholdsvis 89, 198 og 292 m, vurderes det, at projektet ikke vil give anledning til uacceptable

lugtgener.

Det vurderes ligeledes, at der ikke vil være uacceptable gener i form af støj, støv og

flueplager m.v. fra staldanlæggene.

Lys fra staldanlæggets portåbninger og gavle er placeret således, at det ikke vil genere

naboer eller trafikken på Knabervej.

Transport

Der vil være transport til og fra staldanlæggene med lastbiler i forbindelse med afhentning

af mælk og dyr samt ved levering af foderstoffer, kunstgødning og dieselolie.

Transport med traktor vil udgøre langt den største del. Det drejer sig om udkørsel af

gylle og transport ved ensilering samt kørsel med markredskaber m.v.

Adgang til og fra Knabervej med lastbil i forbindelse med afhentning af mælk og dyr

sker hovedsagelig via indkørslerne på hver side af stuehuset. Lastbiltransport med foder

og gødning vil foregå ad indkørslen mod syd over for Knabervej 85. Traktorkørsel

11


med ensileringsmateriale og markmaskiner vil ligeledes foregå ad denne indkørsel.

Traktorkørsel med gylle vil foregå ad indkørslen mod nord ved Knabervej 72. Indkørslen

mod nord vil i nogen grad medføre gener for beboerne i nr. 72 i form af støj

og vejstøv. Indkørslen mod syd vil i nogen grad medføre støjgener for beboerne i nr.

85. For at mindske generne fra transport på disse indkørsler, er der sat vilkår om, at

der ikke må køres gylle eller ensileringsmateriale i weekender og på helligdage. Der må

heller ikke forgå gylletransport om natten på hverdage.

Traktortransport med gylle og ensileringsmateriale sker ad Knabervej. En stor del går

videre gennem Klotrup med en lille del ad Klotrupvej og hovedparten ad Knabervej,

Glerupvej, Kirkevangen (gennem Østerbølle) og Sognevejen til arealerne omkring

Sognevejen, mellem Østerbølle og Knudstrup. Traktortransport med gylle og ensileringsmateriale

skal foregå af disse ruter, som fremgår af kortbilag 2. For at mindske

generne for beboerne på Knabervej 72 og 85 samt beboerne i Klotrup og Østerbølle,

er der stillet vilkår om, at traktortransport med gylle ikke må forgå i lørdag aften eller

på søn- og helligdage. Gylletransport gennem Østerbølle må heller ikke foregå om natten

på hverdage. Transport med ensileringsmateriale må ikke foregå om natten. Se

nærmere detaljer i vilkår nr. 17-22.

Det vurderes med de stillede vilkår, at transport ikke vil medføre uacceptable gener.

Anlægget – indretning og drift

Der tillades en vis form for fleksibilitet i dyreholdets sammensætning, så længe at dyreholdet

ikke overskrider de tilladte 539,4 DE (beregnet efter omregningsfaktor, der

trådte i kraft 10-07-2009). Inden for de enkelte dyretyper (køer, småkalve og kvier) kan

der tillades en øgning på 5%, når blot der er en samlet nedgang på de øvrige dyretyper

på mindst samme antal dyreenheder, således at det maksimale tilladte dyrehold ikke

overskrides.

Gødning fra småkalvene og kælvnings-og sygebokse er dybstrøelse, den øvrige gødning

er gylle. Der er en samlet gylleopbevaringskapacitet på 8030 m 3 , hvilket svarer til

en kapacitet på 11,1 måneder. Der er stillet vilkår om at der skal være en opbevaringskapacitet

for husdyrbruget på mindst 9 måneder, hvilket vurderes som tilstrækkeligt

for et kvægbrug med en stor andel græs i omdriften. Dybstrøelse fra kalve og dybstrøelse,

der er under 3 mdr. gammelt opbevares på møddingsplads. Øvrig dybstrøelse

opbevares i markstak.

Spildevand, affald og uheld

Vand fra ensilageplads og befæstede arealer ledes til opsamletank og udsprinkles på

markerne 18 og 18-1. Der er stillet vilkår om, at der skal være plantedække på markerne,

når der udsprinkles, og der må ikke udsprinkles nærmere end 100 m fra søen i den

nordøstlige ende af mark 18. Med de stillede vilkår vurderes det at være en god løsning

til borskaffelse af vand fra ensilageplads og befæstede arealer.

Vask af maskiner og redskaber, herunder sprøjte, der ikke foregår på skiftende marker,

skal til enhver tid ske på fast plads med bortledning til opsamlingsbeholder. Dette vil

gøre, at vaskevandet ikke kan udgøre en potentiel risiko for grundvand eller overfladevand.

12


Ved at følge affaldsregulativ for erhvervsaffald vurderes det, at der er gode muligheder

for bortskaffelse af alt affald og dermed det bedste grundlag for opretholdelse af en

ryddelig virksomhed.

For at undgå uhygiejniske forhold skal døde dyr opbevares på fast gulv eller underlag

og overdækket, indtil en snarlig afhentning sker. Jf. § 3 i bekendtgørelse om opbevaring

af døde dyr. 2

Der skal udarbejdes en beredskabsplan, der fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres

ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Den omfatter

de forhold, som er beskrevet i bilag 4 til vejledning om tilladelse og godkendelse m.v.

af husdyrbrug. Den skal ifølge vilkår nr. 34 indsendes til kommunen inden 3 måneder

fra meddelelse om godkendelse.

Bedst tilgængelige teknologi (BAT)

I driften af kvægbruget indgår en lang række tiltag inden for områderne driftsledelse,

fodring, staldindretning, forbrug af vand og energi, opbevaring og behandling af husdyrgødning

samt udbringning af husdyrgødning, der kan karakteriseres som bedste

tilgængelige teknologi.

Vedr. staldsystem kan det nævnes, at den store løsdriftsstald til køer fra 2002 (stald

1.1.1.) en sengebåsestald med spalter og ringkanal. Her etableres skrabning 6 gange i

døgnet. Da det er en eksisterende stald vurderes den at leve op til BAT, idet det vurderes

at være for dyrt at etablere mere ammoniakbegrænsende tiltag. Den nye kvie- og

goldkostald etableres med drænet fast gulv med skrabning 12 gange i døgnet, hvilket

efter vores vurdering lever op til BAT for en ny stald i den størrelse. Resten af staldene/staldafsnittene

er dybstrøelse.

Ud fra ”Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse

af BAT” er det beregnet, at anlæggene samlet bør kunne leve op til en ammoniakfordampning

på maksimalt 3020 kg N pr. år. I beregningen af dette tal indgår ovennævnte

betragtninger. Kommunen er enig i, at for at leve op til BAT må denne fordampning

ikke overskrides. Af IT-ansøgningen fremgår det, at den samlede fordampning er

2929 kg N pr. år, og det er derfor kommunens vurdering, at anlægget lever op til BAT

vedr. stald- og opbevaringsteknologi.

For BAT i forbindelse med fodring kan det nævnes, at fordringstiltag ud over almindelig

fodringsoptimering ikke er anvendt, da det harmonerer dårligt med den fodring,

med stor andel græs og at dyrene er på græs i relativt stort omfang.

Samlet set vurderer kommunen, at kvægbruget lever op til BAT.

Ammoniakfordampning og naturarealer

Nærmeste § 7 naturtype ligger 2,3 km mod SØ. Nærmeste habitatområde ligger 2,4 km

mod SØ. Det er habitatområde nr. 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested

og Nørre Ådal og Skravad Bæk. Både total- og merdepositionen bliver under 0,05

kg N/ha/år til områderne. Kommunen vurderer, at det ikke vil påvirke naturtyperne

eller de arter, der lever der, negativt.

2 Bekendtgørelse nr. 439 af 11. maj 2007 om opbevaring af døde dyr.

13


De nærmeste naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 er vist i efterfølgende

tabel:

Naturtype Afstand, m Retning

Merdep

kg N/ha/år

Totaldep

kg N/ha/år

1. Sø 62 NNV 1,21 14,65

2. Sø og mose 378 ØNØ 0,13 1,61

3. Sø 307 SØ 0,11 1,30

4. Sø 270 S 0,052 0,63

5. § 7 overdrev

2300 SØ < 0,05 < 0,05

Ingen af ovenstående søer eller naturarealer ligger i særligt naturområde, er fredet, eller

er omfattet af en plejeplan.

1. Sø

Der findes ingen data for søen. På luftfoto ses fint vandspejl med træer mod nord,

vest og øst. Søen ligger 62 m fra ejendommens stald og 87 m fra gylletanken. Søen får

i dag en stor mængde kvælstof fra ejendommen. Merdepositionen bliver 1,21 kg

N/ha/år. Kommunen vurderer, at søen er så næringsstofbelastet, at der ikke er grundlag

for at stille krav om en lavere merdeposition for at beskytte søen.

2. Sø og mose.

I 1989 beskrevet som højmose mod syd. Der blev fundet arter som sphagnum, tranebær,

vandnavle, tue- og smalbladet kæruld, klokkelyng og pors.

3. Sø

I 1989 beskrevet som tilgroet med høj sødgræs. Der blev fundet arterne andemad,

dunhammer og tiggerranunkel.

4. Sø

I 1989 er der fundet arterne sødgræs, dunhammer, trådstar, åkander og brøndsel.

Kommunen vurderer, at merdepositionen til 2. sø og mose og søerne 3 og 4 er så lav,

at det ikke vil få en målbar negativ effekt på naturtyperne.

Bilag IV-arter, fredede-, sjældne- eller ansvarsarter

Der blev ved Atlas paddeundersøgelsen fra 1980-81 fundet spidssnudet frø og strandtudse

i søerne ca. 300 m syd for ejendommen.

Der er ikke registreret sjældne plantearter inden for en radius af 1000 m fra anlægget.

Der er fundet eng troldurt og maj gøgeurt ca. 1500 m fra anlægget.

Kommunen vurderer, at hverken mer- eller totaldepositionen vil påvirke arterne negativt.

Flere marker omkranser eller grænser op til mindre §3-beskyttede søer, og enkelte

grænser op til §-eng eller §3-mose. For disse områder gælder, at der er en vis naturlig

bræmme, og der er ikke risiko for overfladeafstrømning. Ammoniakfordampning fra

markerne vil heller ikke medføre en påvirkning af disse naturarealer, da en påvirkning

vil være meget lille i forhold til kvælstoftilførsel via jordvandet (det generelle markbidrag).

Mark 71, 72 og 73 grænser op til §7-beskyttet overdrev ifølge Husdyrgodkendel-

14


sesloven. For disse marker er der vilkår om, at al udbringning af gylle skal sked ved

nedfældning eller forsuring. Når dette overholdes, så vil ammoniakfordampning fra

markerne være så lav, at ammoniakpåvirkning af overdrevet kan udelukkes.

Miljøpåvirkning via arealerne

En eventuel påvirkning af Limfjorden fra husdyrbruget, herunder Natura 2000 områder

i Limfjorden, ville være en generel eutrofiering via udledning af næringsstofferne

kvælstof og fosfor. Det vurderes, at der ikke vil være andre påvirkningsmuligheder.

Kvælstof

Udbringningsarealerne afvander via Lilleåen/Lerkenfelt Å til Lovns Bredning, som

ifølge Husdyrloven betragtes som et meget kvælstofsårbart Natura 2000 område i

Limfjorden. Lovns Bredning er en del af EU-habitatområde nr. 30, hvor udpegningsgrundlaget

fremgår af bilag xx. Den kvælstofreduktion, der sker fra rodzonen til recipienten,

er lav, og udbringningsarealerne er derfor kategoriseret som nitratklasse 3

med undtagelse af en mark.. En eventuel påvirkning er vurderet i forhold til det samlede

opland for Skive Fjord, Lovns Bredning, Risgårde Bredning og hovedparten af

Bjørnsholm bugt.

Der udbringes husdyrgødning fra 1,7 dyreenheder (DE) pr. ha. Af ansøgningsmaterialet

fremgår det, at der vil blive opretholdt et sædskifte med en øget andel efterafgrøder

på 8%, således at andelen af lovpligtige efterafgrøder til enhver tid vi udgøre 8% mere

end de generelle gødningsregler foreskriver. Dette tiltag sikrer ifølge beregninger i

husdyrgodkendelse.dk, at den samlede udvaskning af kvælstof fra rodzonen reduceres

fra et niveau, der svarer til udbringning af husdyrgødning med 1,7 DE/ha ned til et

niveau, der svarer til 0,9 DE/ha. Miljøgodkendelsen overholder således Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

beskyttelsesniveau for kvælstofudvaskning i forhold til nitratklasser

m.v..

Kvælstofudvaskningen fra husdyrbrugets ejede og forpagtede arealer på i alt 253 ha

udgør 64,1 kg N/ha. Det ekstra bidrag, der kan tilskrives husdyrgødning i forhold til

ren handelsgødning er beregnet til 2,8 kg N/ha, i alt 708 kg. Inden det når frem til

Limfjorden er der sket en reduktion på 25%, således at husdyrgødning fra husdyrbruget

bidrager med 531 kg N/år.

Den samlede udledning til denne del af Limfjorden er 2.157.000 kg. Husdyrbrugets

andel udgør således 531 kg ud af den samlede udledning, hvilket svarer til 0,02%. Det

vurderes i denne del af Limfjorden, at med en påvirkning under 1%, medfører husdyrbruget

ikke i sig selv en påvirkning af Limfjorden.

Om husdyrbruget sammen med andre husdyrbrug (kumulation) medfører en påvirkning

med kvælstof er vurderet ud fra udvikling i husdyrholdet i oplandet opgjort i antal

dyreenheder, der stammer fra Det Centrale Husdyrregister (CHR). Fra Husdyrgodkendelseslovens

ikrafttræden i 2007 til 2010 er antal dyreenheder steget fra 102.644 til

106.700 svarende til en stigning på 4%.

Med den usikkerhed, der er på tallene, vurderes en stigning på under 5% at være usikker,

og det vurderes endvidere, at en stigning under dette niveau ikke vil medføre en

påvirkning af Limfjorden med kvælstof. Husdyrbruget medfører således heller ikke i

kumulation med andre husdyrbrug en påvirkning af Limfjorden.

15


Som en yderligere indikation af, at der ikke sker en stigning i den kumulerede påvirkning,

kan det oplyses, at samlet for godkendelser, som Vesthimmerlands Kommune

har meddelt i det pågældende opland siden 01-01-2007, er udvaskningen fra rodzonen

faldet med 2010 kg.

Det vurderes endvidere, at ændringen i udledning af kvælstof fra dambrug eller andre

virksomheder siden 2007, ikke vil ændre nævneværdigt på ovenstående vurderinger, da

en eventuel ændring vurderes at have været i nedadgående retning.

Fosfor

Lovns Bredning betragtes ifølge Husdyrloven endvidere som et område, der er overbelastet

med fosfor. Derfor skal det sikres, at udledning af fosfor ikke øges nævneværdigt.

Hovedparten af udbringningsarealerne ligger dog i område med sandjord på højbund,

der har lav risiko for udledning af fosfor (fosforklasse 0). Cirka 5 ha af arealerne

ligger i lavbundsområde med potentiel mellem til høj risiko for udledning af fosfor.

Men da hovedparten af disse marker ikke er grøftede eller drænede, så er risikoen for

forfortab her også lav (fosforklasse 0). Udbringningsarealerne er således robuste i forhold

til udledning af fosfor til vandmiljøet. Via beregningerne i IT-ansøgningen er det

sikret, at lovens krav om, at fosforoverskuddet ikke må overstige 0,6 kg P/ha er overholdt.

Ingen af udbringningsarealerne har en hældning eller ligger placeret, så der er risiko for

overfladeafstrømning til søer eller vandløb.

Ud fra et fosforoverskud, der i praksis er lig med nul, og da der ikke er skrånende arealer

eller andre forhold, der kunne bevirke stort fosfortab til vandmiljøet, vurderes det,

at husdyrbruget hverken i sig selv eller i kumulation med andre påvirkninger medfører

påvirkning af Natura 2000 områder, der kan hindre gunstig bevaringsstatus. Kumulationsbetragtningen

er den samme som for kvælstof.

Det vurderes endvidere, at ændringen i udledning af fosfor fra dambrug eller andre

virksomheder siden 2007, ikke vil ændre nævneværdigt på ovenstående vurderinger, da

en eventuel ændring vurderes at have været i nedadgående retning.

Ifølge ”Udkast til Vandplan for Limfjorden”, der er i offentlig høring indtil april 2011,

skal udledningen af kvælstof til Limfjorden nedbringes med 2075 ton i forhold til den

forventede udledning i 2015 på 11.639 tons pr. år. I den forventede udledning i 2015

er indregnet allerede implementerede tiltag, herunder Husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau

via nitratklassificeringen. For fosfor er der ikke anført konkrete reduktionskrav.

Den yderligere nedbringelse af kvælstof og fosfor skal ske ved tiltag,

som er uafhængige af godkendelsen af det enkelte husdyrbrug. Disse yderligere tiltag

vil komme til at fremgå af den endelige vandplan/handleplan for Limfjorden, og vil

komme til at omfatte områdebestemte efterafgrøder, 10 meter bræmmer og vådområder

m.v.

Det vurderes derfor samlet, at det er sikret, at påvirkning med kvælstof og fosfor til

overfladevand og kvælstof til grundvand ikke overskrider lovens beskyttelsesniveau for

de beskrevne arealer. Det vurderes endvidere som tilstrækkeligt til at sikre, at Natura

2000 områder i Limfjorden ikke påvirkes.

16


Foranstaltninger ved ophør af driften.

De beskrevne tiltag med rengøring af stalde, tømning af gødningsopbevaringsanlæg

m.v. ved ophør af produktionen er vurderet at være tilfredsstillende.

Alternativ mulighed.

Den nuværende produktion er det eneste realistiske alternativ, men det vil formodentlig

ikke være lønsomt i længden.

Konklusion

Vesthimmerlands Kommune vurderer samlet set, at ejendommen kan udvides til det

ansøgte under hensyntagen til, at det kan ske på et bæredygtigt grundlag og med størst

muligt respekt for natur, miljø og landskab.

Vesthimmerlands Kommune har samlet vurderet, at det ansøgte projekt med de vilkår,

der er stillet:

ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at husdyrbruget i øvrigt

kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper og arter, herunder habitatdirektivets

bilag IV-arter såvel i som uden for Natura 2000 områder.

lever op til bedste tilgængelige teknologi vedr. områderne driftsledelse, fodring,

staldindretning, forbrug af vand og energi samt opbevaring, håndtering og udbringning

af husdyrgødning.

Klagevejledning og offentliggørelse

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Det vil sige, at klage skal være modtaget senest 14-09-2011 kl. 15.30.

Klagevejledning fremgår af bilag D.

Kommunens afgørelse kan afprøves ved domstolene. I så fald skal det ske inden 6

uger, efter afgørelsen er meddelt.

Farsø 17-08- 2011

Vesthimmerlands Kommunes vegne

Carl Erik Bruntse

17


Godkendelsen er sendt til:

Svend Hestbæk Knabervej 78, 9620 Aalestrup

Mette Højgård Andersen mha@agrinord.dk

Naturstyrelsen Aalborg aal@nst.dk

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

DN Vesthimmerland vesthimmerland@dn.dk

Sundhedsstyrelsen, Nordjylland nord@sst.dk

Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk;

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk

DOF-Nordjylland vesthimmerland@dof.dk

Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskerforening nb@ferskvandsfiskeriforeningen. Dk

Åge Østergaard Kastanievej 37, 9620 Aalestrup

Claus Dam Dalmosevej 26, 9620 Aalestrup

Henning Nielsen Knabervej 45, 9620 aalestrup

Finn Sørensen Korsvejen 36, 9620 Aalestrup

Niels Ole Rask Glerupvej 27, 9620 Aalestrup

Svend Toftegaard Vesterrisvej 102, 9620 Aalestrup

Ove Andersen Vesterrisvej 42, 9620 Aalestrup

Søren Nielsen Sognevejen 152, 9620 Aalestrup

Niels Fogh Vesterrisvej 108, 9620 Aalestrup

Kim Simonsen Dalmosevej 27, 9620 Aalestrup

Gert Sørensen Sognevejen 132, 9620 Aalestrup

18


Kortbilag 1 –Situationsplan, Knabervej 78


Kortbilag 2 - Udspredningsarealer og transportveje


Kortbilag 3 – naturarealer omkring ejendommen

More magazines by this user
Similar magazines