Etatsraad C. F. Schwartzkopf

kunstbib.dk

Etatsraad C. F. Schwartzkopf

AUCTIONS-VILKAAR.

1.

Alt sælges saaledes, som det ved Auctionen er og forefindes,

og ligger fra Tilslaget for Ivjøberens Regning og Risiko i enhver

Henseende.

2 .

Kjøberne kunne ikke efter Hammerslaget klage over mulige

Mangler ved det Kjøbte.

3.

Den, som byder for en anden, forpligter sig derved som Selv-

skyldnercautionist.

4.

Betalingen erlægges i Kronemønt med Tillæg af 6 pCt. af

Kjøbesummen, ved Hammerslaget eller paa Anfordring, dog kunne

Kjøbere, hvis Vederhæftighed ere Incassator bekjendt, erholde

4 Ugers rentefri Oredit imod paa Anfordring at stille saadan Sikkerhed

for det skyldige Beløb, som af Incassator anses for betryggende.

Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring, er Betalingen til enhver

Tid strax, uden Hensyn til den ydede Credit, forfalden.

—. 5.

I Mangel af prompte Betaling ere Kjøberne pligtige, hvad

enten de sagsøges eller ikke, at svare 6 pCt. p. a. i Rente fra

Hammerslaget.

I Søgsmaal,stilfælde ere Kjøberne underkastede Retsforfølgning

efter Fr. 25. Januar 1828 og pligtige at lide Tiltale og Dom ved

Kjøbenhavns Forligskommission og Landso ver- samt Hof- og Stadsretten,

begge Dele efter Varsel som til indenbys Mand uden Hensyn

til, hvor de bo eller have Ophold, ligesom de i saa Fald ere

pligtige at tilsvare skadesløse Omkostninger. De ere derhos undergivne

Udpantning efter Lov 29. Marts 1873, § 1 Nr. 10 a.

Kjøbenhavn i September 1893.

Oh. S h a w ,

Høj esteretssagfører,

Kjøbmagergade 9.

Commissioner modtages af:

D’Hrr. H. Lynge & Søn, Walkendorfsgade 8.

f a s /wv jT i ^ JiøCCvrit. i/a ri*

o * #

Tegninger af danske Kunstnere.

1. Aagaard, C. F. Hjorte ved en Stendysse, Pen og Tusch.

2. — Udkast til et Titelblad, Sepia. En Hjort, Pen.

3. — En Trompeter, Pen. Landskab, Blyant.

4. — Fra Dyrehaven, Pen og Tusch.

5. — Ved en Sø, Pen.

6. — Sorø Akademi før Branden, Blyant.

7. — Tilbagetoget fra Dannevirke, Tusch og Pen.

8. Abildgaard, N. Theologien, Pen.

9. — Fortuna (Juno?), Pen.

10. — Figurstudier, Blyant.

11. —■ Komposition, Blyant og Tusch.

12. — En Bologneserhund, Sepia og Pen.

13. — Badende Kvinder, Sepia,

14. — En ung Pige slaaer Tamburin, Sepia.

15. — Amor med Lyren, Pen og Sepia.

16. — (?). Et Par Hænder, Blyant.

17. — (?). Sabinerinderovet, Pen.

18. — (?). Kvindeligt Hoved i Profil, Blyant.

19- — (?). Mandligt Hoved i do., do.

20. — (?). Kvindeligt Hoved, Blyant.

21. — (?). Medaille-Udkast, Farve.

22. Als, P. Musicerende Genier, Farve.

23. — Udkast til et Dameportræt, Pen.

24. Andersen, C. E. Drenge fra Taarbæk, 1840, Pen og

Blyant.

25. — Komposition, Pen.

1*

More magazines by this user
Similar magazines