Årsberetning 2011.pdf - Guldborgsund Kommune

guldborgsund.dk

Årsberetning 2011.pdf - Guldborgsund Kommune

årsberetning

2011


Detgte er en blank side


INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Kommuneoplysninger ................................................................... 4

Påtegninger

Ledelsens påtegning ................................................................. 5

Regnskabsresultat .................................................................... 7

Kommunens årsregnskab 2011

Driftsregnskab .......................................................................... 14

Balance ................................................................................... 16

Hoved- og nøgletal ................................................................... 17

Anvendt regnskabspraksis .......................................................... 18

Noter til driftsregnskab og balance .............................................. 22

Der gøres opmærksom på, at der i de forskellige tabeller kan forekomme

afrundingsdifferencer.

Årsberetning 2011


Kommuneoplysninger

Kommune Guldborgsund Kommune

Parkvej 37

4800 Nykøbing F.

Borgmester John Brædder

Konstitueret

Administrerende direktør

Telefon: 54 73 10 00

Telefax: 54 73 10 20

Årsberetning 2011

Hjemmeside: www.Guldborgsund.dk

E-mail: kommunen@guldborgsund.dk

Hjemsted: Nykøbing F.

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bruno Andersen

Revision BDO Kommunernes Revision

Godkendt revisionsaktieselskab

Ringstedvej 18, st. th.

4000 Roskilde

4


Påtegninger

Ledelsens påtegning

Årsberetning 2011

Økonomiudvalget vil på mødet den 30. april 2012 få forelagt årsregnskab for 2011 for

Guldborgsund Kommune med henblik på indstilling til byrådets godkendelse.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i

overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Budget- og Regnskabssystem

for kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver

et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske

resultat.

I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver byrådet efter godkendelsen regnskabet til revision.

Guldborgsund kommune, den 25. april 2012

________________________ _________________________

John Brædder Bruno Andersen

Borgmester Konst. adm. direktør

5


Detgte er en blank side

6


Regnskabsresultat

(udgiftsbaseret)

Det skattefinansierede område

Ordinær driftsvirksomhed

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 58,2 mio. kr.

Resultat af ordinær drift

(mio. kr.)

Årsberetning 2011

Ved budgetlægningen for 2011 var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed

på 70,9 mio. kr. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet imidlertid meddelt

tillægsbevillinger for netto 86,5 mio. kr., hvorefter det forventede resultat udviste et

underskud på 15,6 mio. kr.

Affødt af kommunens økonomiske situation har Byrådet, med henblik på at genskabe et

økonomisk råderum i størrelsesordenen 125 mio. kr., iværksat en besparelses- og effektiviseringsproces,

der over budgetårene 2009 – 2013 reducerer kommunens samlede udgiftsniveau

med 239 mio. kr.

Effekten af Byrådets indsats har i 2011 været medvirkende årsag til, at det realiserede

driftsresultat blev 73,8 mio. kr. bedre end forventet jf. det korrigerede budget.

Byrådet har til selve serviceområderne meddelt tillægsbevillinger for et samlet beløb på

152,3 mio. kr. inkl. driftsoverførsler fra 2010 til 2011 på i alt 42,6 mio. kr. og 94,5 mio.

kr. som følge af finansieringsomlægning på arbejdsmarkedsområdet. Udgiftsbevillingen på

94,5 mio. kr. modsvares af indtægtsbevilling på området for tilskud og udligning. Den

samlede afvigelse på driftsområderne har dog alene udgjort 50,5 mio. kr. og fordeler sig

på udvalgsområderne som følger:

Udvalg

(mio. kr.)

Regnskab

2008

Regnskab

2009

Oprindeligt

budget

2011

Regnskab

2010

Regnskab

2011

Regnskab

2011

Indtægter 2.959,0 3.139,4 3.413,6 3.564,9

Udgifter -2.887,9 -3.199,2 -3.452,0 -3.500,2

Renter 10,6 19,8 11,0 -6,5

Resultat af ordinær drift 81,7 -40,0 -27,4 58,2

Afvigelse

Økonomiudvalget -427,2 -358,5 -68,7

Social- og Sundhedsudvalget -488,9 -499,7 10,8

Seniorudvalget -512,3 -500,5 -11,8

Børne- og Undervisningsudvalget -942,7 -963,6 20,9

Kultur- og Fritidsudvalget -102,4 -106,9 4,5

Teknik- og Miljøudvalget -135,5 -145,1 9,6

Erhvervs- og Turismeudvalget -8,9 -11,7 2,8

Arbejdsmarkedsudvalget -814,6 -897,4 82,8

Beredskabskommissionen -17,2 -16,8 -0,4

Ordinære driftsudgifter, netto -3.449,7 -3.500,2 50,5

Det samlede resultat dækker over en række forskydninger indenfor de respektive driftsområder.

Det samlede merforbrug på serviceområderne svarer til ca. 1,5 % inkl. finansieringsomlægningen

på arbejdsmarkedsområdet.

Kommunens væsentligste indtægtskilde er de kommunale skatter samt tilskud og udligningsbeløb

fra staten – de samlede indtægter på disse poster har i 2011 udgjort 3.564,9

mio. kr.

7


Årsberetning 2011

Indtægtsgrundlaget er i 2011 påvirket af en statslig sanktion som følge af Byrådets beslutning

om forhøjelse af kommunens udskrivningsprocent med 0,7 %. Sanktionen har

betydet en reduktion på 27,4 mio. kr. i tilskud fra staten.

Indtægtsgrundlaget er i 2011 endvidere påvirket i nedadgående retning af en regulering af

beskæftigelsestilskuddet med 26,3 mio. kr. samt tilskud og udligning med 8,6 mio. kr., i

alt 34,9 mio. kr.

I 2011 er det især på områderne sundhed, undervisning og dagpasning, hvor der er konstateret

et stigende udgiftspres.

Afvigelsen på 68,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets område skal ses i sammenhæng med, at

der i det oprindelige budget indgår barselspuljer på 32,2 mio. kr. – et beløb der ved udmøntning

i løbet af året placeres under de respektive udvalg. Det skal dog anføres, at der

på området for leasing af ejendomme er konstateret en mindre udgift på 22,0 mio. kr.

Udvikling i lønomkostninger

En væsentlig andel af de kommunale driftsudgifter vedrører personaleudgifter i form af

lønninger, som netto udgør 55,7 % af de ordinære driftsudgifter – et fald på ca. 2 % i

forhold til regnskabet for 2010.

Nedenstående graf viser udviklingen i lønomkostninger i perioden 2007 til 2011. I 2011

udgør den faktiske lønomkostning 1.950,4 mio. kr. – et fald på ca. 49,0 mio. kr. i forhold

til regnskabet for 2010.

Udvikling i lønomkostninger:

Mio. kr.

2.050

2.000

1.950

1.900

1.850

1.800

1.750

2007 2008 2009 2010 2011

Lønomkostninger - P/L 2011

8


Årsberetning 2011

Anlæg

Byrådet har i 2011 videreført anlægsinvesteringerne på de borgernære serviceområder,

hvortil kommunen, af de såkaldte kvalitetsfondsmidler, har opnået tilskud på 22,5 mio. kr.

fra staten til medfinansiering.

Kommunens samlede anlægsvirksomhed har i 2011 udgjort 81,3 mio. kr., hvilket afviger

væsentligt fra det korrigerede budget, der inkl. overførsel af uforbrugte midler fra 2010 på

85,8 mio. kr., udviser et samlet anlægsbudget på 164,0 mio. kr.

De væsentligste afvigelser kan primært henføres til tidsmæssige forskydninger i anlægsfasen

for følgende projekter:

Skolerenoveringsprojekter

Opførelse af nyt centralkøkken – projektet er nu besluttet gennemført i regi af

Fælleskøkkenet I/S, et interessentskab bestående Region Sjælland, Lolland Kommune

og Guldborgsund Kommune

Diverse vejprojekter

Byfornyelsesprojekter

De væsentligste anlægsudgifter har været:

Etablering af ny central børnetandklinik

Bygningsmæssige renoveringsarbejder på tværs af politikområder, herunder også

arbejder på de borgernære serviceområder, bl.a. idrætshaller, skoler og institutioner

Diverse vejprojekter, bl.a. trafikreguleringsprojekter samt etablering af cykelstier

Havnerelaterede projekter, herunder Slotsbryggen

Kystsikring i Gedser

Byfornyelsesprojekter

Det skal særligt bemærkes, at forskydninger i renoveringsprojekterne på skoleområdet er

påvirket af den i 2010 gennemførte beslutningsproces vedrørende ny skolestruktur.

Resultat af det skattefinansierede område

Det samlede resultat for det skattefinansierede område udviser et underskud på 0,6 mio.

kr.

Effekten af Byrådets besparelses- og effektiviseringsproces har for alvor slået igennem i

regnskabet for 2011, hvorfor regnskabsresultatet kan betegnes som tilfredsstillende henset

til de foregående års resultater.

Servicerammer

For 2011 blev der ved indgåelse af aftalen mellem KL og Regeringen udmeldt sanktionsbestemmelser

såfremt kommunerne ikke overholdt rammerne for serviceudgifter.

I forhold til tidligere år var det imidlertid ikke nok, at kommunerne overholdte servicerammen

ved budgetvedtagelsen. I aftalen for 2011 blev det tillige indført, at såfremt

kommunerne ikke overholder servicerammen ved regnskabsaflæggelsen for 2011, vil der

blive gennemført en reduktion af bloktilskuddet i 2012.

Guldborgsund kommunes serviceramme udgjorde i 2011, 2.676,0 mio. kr. Regnskabet for

2011 udviser for serviceområderne et forbrug på 2.600,3 mio. kr.

Guldborgsund kommune ligger, i lighed med mange af landets øvrige kommune, således

markant under de tilladte servicerammer for 2011.

9


Resultat af ordinær drift 2007 - 2011

Mio. kr.

250

200

150

100

50

0

-50

-100

Regnskab

2007

Regnskab

2008

Regnskab

2009

Regnskab

2010

Budget ordinær drift Regnskab ordinær drift

Årsberetning 2011

Regnskab

2011

Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomhederne er pr. 1. januar 2010 udskilt i selvstændige selskaber i form af

aktieselskaber, der ejes 100 % af Guldborgsund Kommune.

Likviditetsudviklingen

Resultatet af den samlede kommunale virksomhed har resulteret i, at kommunens likvide

aktiver udgør –55,7 mio. kr. pr. 31.12.2011. Dette er i forhold til 2010 et fald på 9,4 mio.

kr.

Mellemværende med Guldborgsund Forsyning A/S udgør et kommunalt tilgodehavende på

197,6 mio. kr., hvilket er et fald på 16,2 mio. kr. i forhold til 2010.

Kommunal likviditet

Ved vurderingen af de kommunale kassebeholdninger, skal der tages højde for de mange

forskydninger og bindinger, der er på den enkelte kommunes kassebeholdning i form af

opsparing hos institutionerne, betalingsforskydninger m.m.

I henhold til retningslinjer for selvforvaltning samt Byrådets beslutninger i øvrigt har Byrådet

den 16. maj 2012 besluttet overførsel af uforbrugte driftsmidler for 27,6 mio. kr. og

anlægsmidler for 60,7 mio. kr., i alt 88,3 mio. kr., fra 2011 til 2012.

Til den almindelige drift er det nødvendigt med en kassebeholdning af en vis størrelse.

Der kan imidlertid ikke gives entydige regler for, hvor stor kassebeholdningen skal være i

en kommune.

10


Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 2007 - 2011 udviklet sig som følger:

Mio. kr.

350

300

250

200

150

100

50

0

Årsberetning 2011

Likviditetsfaldet fra 2009 til 2010 er i alt væsentlighed påvirket af selskabsdannelsen på

forsyningsområdet.

Langfristet gæld

I nedenstående tabel er vist udviklingen i kommunens langfristede gæld – renset for gæld

vedrørende ældreboliger samt leasing.

Langfristet gæld

(mio. kr.)

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2007 2008 2009 2010 2011

Regnskab

2008

Regnskab

2009

Regnskab

2010

Regnskab

2011

Primo 767,4 750,3 746,0 848,3

- Lånoptagelse 20,0 16,6 77,7 0,0

- Afdrag -48,3 -26,1 -53,0 -56,1

- Kursregulering m.m. 11,2 5,2 77,6 8,1

Ultimo 750,3 746,0 848,3 800,3

Niveauet for afdrag i 2009 er atypisk, hvilket skyldes omlægning af den samlede låneportefølje,

hvorfor afdragene i 2009 ikke er udtryk for den fulde årsvirkning. Der er foretaget

låneoptagelse vedrørende 2011 på 53,5 mio. kr. pr. 30. marts 2012 (indgår i 2012regnskabet).

Fremtiden

Signaler om dansk økonomi

Udsigterne for dansk økonomi er blevet forværret. Senest har blandt andet det Økonomiske

Råd i efteråret 2011 meldt ud, at konjunkturudsigterne for dansk økonomi er blevet

kraftigt forværret i det seneste halvår.

Usikkerheden omkring de statslige finanser i såvel Europa som USA har ført til store fald

på aktiemarkederne og erhvervs- og forbrugetilliden, hvorfor såvel de globale som danske

vækstudsigter er blevet markant nedjusteret.

Det Økonomiske råd forventer lavt niveau for såvel forbrug som investeringer, hvilket vil

medføre en stigende ledighed. Og den internationale gældskrise kan udvikle sig yderligere

med deraf følgende negative virkninger.

Dette skærper behovet for at have en holdbar og troværdig finanspolitik med fuld kontrol

over de offentlige udgifter.

11


Årsberetning 2011

Vilje til velfærd, KL

KL påpeger i sit diskussionsoplæg – Vilje til velfærd - på, at ubalancen i dansk økonomi

ikke alene kan tilskrives den økonomiske krise. Denne har kun medvirket til at forstærke

et grundlæggende problem, der opstår som følge af den demografiske udvikling, som i de

kommende år for alvor slår igennem.

Dertil kommer den store rekrutteringsudfordring, ikke mindst den offentlige sektor vil opleve

som følge af at arbejdsstyrken reduceres.

Derfor er der ifølge KL ingen vej udenom reformer, hvis ikke velfærdssamfundet skal bryde

sammen såvel økonomisk som personalemæssigt.

Generelt vil udfordringerne kunne opsummeres således:

Demografi-udviklingen

Forventningen om en fortsat stram statslig styring med en formodet målsætning

om - i bedste fald - 0-vækst i serviceudgifterne,

Sanktioner ved manglende overholdelse af aftale (budgetlov m.v.)

Oplevelsen af større krav og forventninger til den kommunale service, (sikring af

økonomisk råderum til udvikling og investeringer på politikområderne)

Pres på kommunens økonomi/likviditet

Genopretning af Guldborgsund kommunes nødvendige driftsoverskud

De politiske partier indgik i september 2011 et budgetforlig, blandt andet med henblik på

at genoprette kommunens økonomiske situation. I budget 2012 er der budgetteret med

en henlæggelse til kommunens kassebeholdning på 35 mio. kr. med henblik på at stabilisere

kommunens likviditet.

Det er vigtigt, at der fortsat arbejdes målrettet på at overholde de bevillinger der er besluttet

ved budgetvedtagelsen.

Såfremt der skulle opstå behov for tillægsbevillinger, er det politisk aftalt, at disse vil skulle

finansieres ved kompenserende besparelser på det respektive fagudvalgs budgetområder.

Udligningsreform

Regeringen lægger op til at justere udligningsordningen, så den rammer mere præcist,

efter Finansieringsudvalget har offentliggjort deres analyse af udligningssystemet. Det vil

tilføre land- og yderområderne ekstra ca. 400 mio. kr.

Forhandlingerne om justering af udligningsordningen er endnu ikke afsluttet.

Betydningen for Guldborgsund Kommunes økonomi afhænger af det endelige forhandlingsresultat.

12


Befolkningsudvikling

65000

64000

63000

62000

61000

60000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Antal indbyggere pr. 1. januar

Årsberetning 2011

Den faktiske befolkningsudvikling i Guldborgsund Kommune er faldende i tiltagende grad.

Især i 2008, hvor lavkonjunkturen begynder at ramme Lolland-Falster, vender udviklingen

fra fremgang til en tilbagegang, fra nettotilflytning til en nettofraflytning. Dette kombineret

med et fødselsunderskud medfører en befolkningstilbagegang i perioden 1.1 2007 til 1.1.

2012 på 1.542 personer. Samlet set er befolkningstallet faldet med 1,4 % i perioden

sammenlignet med en stigning på 2,5 % for hele landet.

Der er udarbejdet en befolkningsprognose for Guldborgsund Kommune, der samlet forudsiger

et fald i befolkningen på 3.248 personer over de næste 12 år, svarende til 270 pr år i

gennemsnit. Nedgangen fordeler sig med de største værdier de første 5 år, herefter jævnes

kurven ud.

Udviklingen i aldersgruppernes størrelser frem mod 2023 forstærker det billede, der også

har vist sig de senere år.

Antallet af børn og unge falder, mens gruppen af erhvervsaktive, de 18 – 66 årige falder

mere udtalt med tiden.

Ligeledes ses det, at gruppen af de 75-100 årige begynder at stige markant omkring år

2018. Mens stigningen blandt de 65-74 årige er sket mere glidende og begyndt allerede

omkring år 2010

Denne demografiske udvikling vil stille store krav til kommunens strukturelle tilpasninger.

13


Driftsregnskab

Noter

Regnskabsopgørelse i mio. kr.

(Udgiftsbaseret resultatopgørelse)

Budget

2011

Korrigeret

budget

2011

Årsberetning 2011

Regnskab

2011

1

A. Det skattefinansierede område

Indtægter

Skatter 2.248,0 2.253,9 2.254,7

Tilskud og udligning 1.234,4 1.293,9 1.293,2

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 17,0 17,0 17,0

Indtægter i alt 3.499,4 3.564,8 3.564,9

2 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

3 Økonomiudvalget -427,2 -418,0 -358,5

Social- og Sundhedsudvalget -488,9 -499,8 -499,7

Seniorudvalget -512,3 -520,3 -500,5

Børne- og Undervisningsudvalget -942,7 -973,4 -963,6

Kultur- og Fritidsudvalget -102,4 -104,0 -106,9

Teknik og Miljøudvalget -135,5 -147,6 -145,1

Erhvervs- og Turismeudvalget -8,9 -12,5 -11,7

Arbejdsmarkedsudvalget -814,6 -909,3 -897,4

Beredskabskommissionen -17,2 -17,1 -16,8

Driftsudgifter i alt -3.449,7 -3.602,0 -3.500,2

4 Renter mv. 21,2 21,6 -6,5

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)

70,9 -15,6 58,2

Økonomiudvalget -9,9 -7,9 0,2

Social- og Sundhedsudvalget -0,2 -1,6 -0,2

Seniorudvalget -20,0 -20,0 -1,0

Børne- og Undervisningsudvalget -45,1 -75,2 -49,2

Kultur- og Fritidsudvalget -4,7 -10,0 -4,5

Teknik og Miljøudvalget 1,0 -49,2 -26,0

Erhvervs- og Turismeudvalget 0 0,3 -0,2

Beredskabskommissionen 0 -0,4 -0,4

Anlægsudgifter i alt

Ekstraordinære poster

-78,9 -164,0 -81,3

5 Tilskud fra kvalitetsfonden 22,5 22,5 22,5

Ekstraordinære poster i alt

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OM-

22,5 22,5 22,5

6 RÅDE

14,5 -157,1 -0,6

14


Finansieringsoversigt

(mio. kr.)

Regnskab

2011

Regnskab

2010

Likvide beholdninger primo -46,3 88,9

Tilgang af likvide aktiver:

Årets resultat i alt (overskud)

Lånoptagelse 1)

Forsyningens gældsafvikling 2)

Øvrige finansforskydninger 26,8

0,0 77,9

27,1 15,6

Kursregulering (ej realiseret) 0,1 0,1

Anvendelse af likvide aktiver:

Årets resultat i alt (underskud) -0,6 -83,3

Afdrag på lån -62,8 -60,3

Øvrige finansforskydninger -85,2

Kursregulering (ej realiseret)

Likvide beholdninger ultimo -55,7 -46,3

Årsberetning 2011

1) Låneoptagelse vedrørende afholdte anlægsudgifter i 2011 udgør 53,5 mio. kr. og er først hjemtaget

i regnskabsår 2012. Såfremt låneoptagelsen havde været effektueret i regnskab 2011, havde de

likvide beholdninger ultimo 2011 udgjort -2,2 mio. kr.

2 Afviklingen på forsyningsområdet kan henføres til afvikling på spildevandsområdet med 6,4 mio.

kr., vandforsyningsområdet med 1,4 mio. kr., varmeforsyningsområdet med 8,4 mio. kr. og

renovationsområdet med 10,9 mio. kr. Den samlede gæld vedrørende renovationsområdet er

afviklet med udgangen af regnskabsåret 2011.

15


Balance

Årsberetning 2011

Noter Balance i mio. kr.

AKTIVER

Ultimo 2011 Ultimo 2010

7 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Grunde 143,8 144,8

Bygninger 1.456,9 1.514,4

Tekniske anlæg mv. 43,9 34,6

Inventar 15,1 14,9

Anlæg under udførelse 24,8 12,6

I alt 1.684,5 1.721,3

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

8,2 9,6

8 Aktier og andelsbeviser m. v. 2.289,5 2.254,6

9 Langfristede tilgodehavender 750,6 763,0

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 197,6 224,7

I alt 3.237,7 3.242,3

OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER 0,0 0,0

OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG

TIL SALG

160,6 137,0

OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER -102,3 -139,9

OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER 1,0 1,1

LIKVIDE BEHOLDNINGER -55,7 -46,3

AKTIVER I ALT 4.934,0 4.925,1

Noter Balance i mio. kr.

PASSIVER

Ultimo 2011 Ultimo 2010

10 EGENKAPITAL

Modpost for selvejende institutioners aktiver 39,6 34,0

Modpost for skattefinansierede aktiver 1.765,8 1.786,1

Reserve for opskrivninger 47,8 47,8

Balancekonto 222,9 475,3

I alt 2.076,1 2.343,2

11 HENSATTE FORPLIGTIGELSER 736,1 470,1

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER 1.746,0 1.781,6

NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA

M.V.

-2,6 -2,4

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER 378,4 332,6

PASSIVER I ALT 4.934,0 4.925,1

12 Kautions- og garantiforpligtelser

13 Swapaftaler og valutaterminsforretninger

16


Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske

nøgletal i mio. kr.

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)

Regnskab

2011

Regnskab

2010

Regnskab

2009

Årsberetning 2011

Regnskab

2008

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 58,2 -27,4 -40,0 81,7

Resultat af det skattefinansierede område -0,6 -83,1 -118,9 10,1

Resultat af forsyningsvirksomheder, drift 0,0 -0,2 65,2 47,0

Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg 0,0 0,0 -41,9 -52,4

Ekstraordinære poster 22,5 45,5 32,5 75,0

Balance, aktiver

Anlægsaktiver i alt 4.930,4 4.973,2 3.677,5 3.685,1

Omsætningsaktiver i alt 59,3 -1,8 77,8 12,6

Likvide beholdninger -55,7 -46,3 88,9 123,5

Balance, passiver

Egenkapital 2.076,1 2.343,2 1.141,8 1.204,6

Hensatte forpligtigelser 736,1 470,1 485,1 495,5

Langfristet gæld 1.746,0 1.781,6 1.691,7 1.735,2

- heraf ældreboliger 246,6 253,4 260,9 269,8

- heraf finansielt leasede aktiver 699,1 679,8 684,8 715,1

Kortfristet gæld 375,9 330,2 525,6 385,9

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 85,7 64,3 202,7 235,0

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) pr. 31.12 -900 -740 1.414 1.954

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) pr. 31.12 28.201 28.468 26.890 27.451

Langfristet gæld pr. indbygger ekskl. ældreboliger

og finansielt leasede aktiver (kr.)

Pr. 31.12 12.926

Skatteudskrivning

13.556

11.858

11.870

Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) 129.270 124.491 120.152 116.277

Udskrivningsprocent kommuneskat 25,8 25,8 25,1 25,10

Grundskyldspromille 32,0 32,0 29,8 30,00

Indbyggertal pr. 01.01.2012 61.913 62.583 62.912 63.211

17


Kommunens årsregnskab 2011

Anvendt regnskabspraksis

Årsberetning 2011

Generelt

Guldborgsund Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning, og efter de

retningslinjer der er fastlagt i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. Regnskabet aflægges som

et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter,

indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har

driftsoverenskomst med.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal

her skitseres overordnet:

God bogføringsskik

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i ”Budget- og regnskabssystem for

kommuner” samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af

bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og

fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er

nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter og omkostninger indregnes i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet,

forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab.

Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort

efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens

væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Driftsudgifterne i regnskabet udfærdiges på udvalgsniveau.

18


Balancen

Årsberetning 2011

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo

regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.

Der er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Vurdering af levetider

Indenrigs- og sundhedsministeriet har i forbindelse med åbningsbalancen udsendt en oversigt med max.

levetider på samtlige kategorier af aktiver, jfr. nedenstående skema:

Aktivtype Formål

Max.levetid pr.

01.01.2007

Levetid efter

01.01.2007

Bygninger Adm. formål 50 45-50

Forskellige serviceydelser 30 25-30

Diverse formål 15 15

Tekniske anlæg Tekniske anlæg 20-100 20-100

Maskiner 15 10-15

Specialudstyr 10 5-10

Transportmidler 8 5-8

Inventar IT 3 3

Inventar 3-5 3-5

Driftsmateriel 10 10

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris, hvor kostprisen er et udtryk for

anskaffelsesprisen samt omkostninger som direkte er knyttet til anskaffelsen. Aktivet skal have en

værdi, der er svarende til eller højere end den beløbsmæssige bagatelgrænse på 100.000 kr., og skal

kunne måles pålideligt. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder, afskrives straks og registreres således ikke i

anlægskartoteket.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskab eller en

væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives

over den nye levetid. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en

start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Udgifter til mindre reparationer o.

lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det

regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Køb/anskaffelse af bygninger og grunde, indregnes til anskaffelsesprisen. Der afskrives på bygninger,

men ikke på grunde.

Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er optaget til ejendomsvurderingen pr. 1. januar

2004, fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Salg af bygninger indregnes til salgspris, hvorfra trækkes direkte omkostninger ved afhændelsen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Guldborgsund Kommune har alle væsentlige risici

og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres til købsprisen i

anlægskartoteket, hvis denne er 100.000 kr. eller derover.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver er værdiansat til de samlede afholdte omkostninger på

balancetidspunktet. Afskrivninger påbegyndes når aktivet tages i brug - også selvom anlægsregnskabet

ikke er afsluttet.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver indregnes i anlægskartoteket til kostprisen, og skal kunne måles pålideligt

og være på over 100.000 kr. Der afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o. lign.

anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

19


Årsberetning 2011

Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der

nedskrives til imødegåelse af forventet tab til nettorealisationsværdien.

Mellemregning mellem årene, herunder forudbetalt statsrefusion er fra 2010 modregnet / registreret i

kommunens reelle tilgodehavender.

Finansielle anlægsaktiver – Aktier og andelsbeviser, værdipapirer

Værdipapirer omfatter beholdningen af kortfristede investeringer, der uden hindring kan omsættes til

likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes

til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Andele af interessentskaber, som Guldborgsund Kommune har medejerskab til, indgår som

udgangspunkt i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jfr. seneste foreliggende

årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

Omsætningsaktiver – varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på

anskaffelsestidspunktet.

Der er fra åbningsbalancen 2007 krav om registrering af varebeholdninger på over 1 mio. kr. og/eller

beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg

Her er der især tale om udstykningsarealer. Disse er opført til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004,

hvis de er fra før 1. januar 1999 og til anskaffelsesprisen, hvis de er opført efter.

I forbindelse med opskrivning af udstykninger gælder følgende:

Udstykninger, som er optaget i anlægskartoteket ved kommunesammenlægningen, er registreret til

kostprisen (byggemodningsudgiften).

Nye udstykninger optages til kostprisen og reguleres til salgspris, når prisfastsættelse har fundet sted.

Likvide aktiver

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger, samt indestående i pengeinstitutter.

Egenkapital

Egenkapitalen opdeles i følgende poster:

Takstfinansierede aktiver

Selvejende institutioners aktiver

Øvrige skattefinansierede aktiver

Reserve for opskrivninger

Egenkapital i øvrigt

Finansielle gældsforpligtelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på

balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i

balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i

resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld,

måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo året.

Feriepengeforpligtigelser

Fra 2008 er der krav om indregning af feriepengeforpligtigelser i kommunens regnskab.

Feriepengeforpligtigelsen er optaget på baggrund af registreringen i kommunens lønsystem og omfatter

såvel optjente almindelige feriepenge som feriefridage.

Der er ikke reguleret for intern flytning af medarbejdere.

For så vidt angår selvejende institutioner, hvor lønudbetalingen ikke finder sted hos Guldborgsund

Kommune, er feriepengeforpligtigelsen ikke medtaget i opgørelsen.

20


Årsberetning 2011

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk

forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil

medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig

måling af forpligtelsen.

Den hensatte pensionsforpligtelse reguleres årligt med en omkostning på 20,3 % af tjenestemændenes

løngrundlag og modregnes af den udbetalte pension samt forsikringsdækning. Minimum hvert 5. år

udarbejdes en aktuarmæssig beregning af forpligtelsen. Der er pr. 31.12.2011 udarbejdet en

aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen, som danner grundlag for den optagede forpligtelse pr.

31.12.2011.

Fra regnskab 2008 skal forpligtelser vedr. eksempelvis miljøforurening, social lovgivning, retssager og

erstatningskrav optages på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr.

ydelsesmodtager.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages ligeledes fra regnskab 2008 til nominel

værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Kommunens arbejdsskadeforpligtelse ultimo året optages i regnskabet.

21


Noter til driftsregnskab og balance

Note 1

Skatter, tilskud og udligning

(mio. kr.)

Budget

2011

Korrigeret

budget

2011

Årsberetning 2011

Regnskab

2011

Kommunal indkomstskat 2.028,8 2.031,2 2.031,3

Selskabsskat 15,7 15,7 15,7

Anden skat pålignet visse indkomster 0,0 3,5 3,5

Grundskyld 201,0 201,0 202,3

Anden skat på fast ejendom 2,5 2,5 1,6

Øvrige skatter og afgifter 0,0 0,0 0,3

Samlede skatter i alt 2.248,0 2.253,9 2.254,7

Udligning og generelle tilskud 1.194,7 1.230,6 1.226,8

Udligning og tilskud vedr. udlændinge -19,6 -19,6 -19,7

Kommunale bidrag til regionerne -83,3 -83,3 -79,6

Særlige tilskud *) 182,9 206,6 206,5

- Kvalitetsfondstilskud overført til

ekstraordinær post -22,5 -22,5 -22,5

Tilskud og udligning i alt 1.252,2 1.311,8 1.311,5

Refusion af købsmoms -0,8 -0,9 -1,3

Skatter, tilskud og udligning i alt 1.251,4 1.310,9 1.310,2

*) heraf udgør tilskud til særligt

vanskeligt stillede kommuner 17,0 17,0 17,0

22


Note 2

Driftsregnskab – Politikområder

Regnskabsopgørelse i mio. kr.

(Udgiftsbaseret resultatopgørelse)

Budget

2011

Korrigeret

budget

2011

Årsberetning 2011

Regnskab

2011

Økonomiudvalget

Finans -34,7 -34,7 -12,3

Politikere -16,4 -17,1 -12,9

Administration -376,1 -366,2 -333,3

Økonomiudvalget i alt

Social- og sundhedsudvalget

-427,2 -418,0 -358,5

Sundhed -190,2 -202,6 -199,0

Social- og handicap -298,7 -297,2 -300,7

Social- og sundhedsudvalget i alt

Seniorudvalget

-488,9 -499,8 -499,7

Ældre -512,3 -520,3 -500,5

Seniorudvalget i alt

Børne- og undervisningsudvalget

-512,3 -520,3 -500,5

Familieafdeling -152,7 -153,6 -153,0

Undervisning -529,6 -553,0 -542,8

Dagpasning -196,7 -201,0 -205,7

Børn og unge med særligt behov -63,7 -65,8 -62,1

Børne- og undervisningsudvalget i alt

Kultur- og fritidsudvalget

-942,7 -973,4 -963,6

Kultur -61,0 -62,4 -64,4

Fritid -41,4 -41,6 -42,5

Kultur- og fritidsudvalget i alt

Teknik - og miljøudvalget

-102,4 -104,0 -106,9

Natur og Miljø -26,2 -28,0 -27,3

Vej og Projekt -107,1 -112,0 -110,7

Entreprenørvirksomhed 2,2 -2,0 -1,1

Faste ejendomme -4,4 -5,6 -6,0

Teknik - og miljøudvalget i alt

Erhvervs- og turismeudvalget

-135,5 -147,6 -145,1

Erhverv, Turisme og EU -8,9 -12,5 -11,7

Erhvervs- og turismeudvalget i alt

Arbejdsmarkedsudvalget

-8,9 -12,5 -11,7

Jobcenter -406,4 -517,1 -505,3

Arbejdsmarkedsydelser og tilskud -392,8 -392,8 -394,1

Aktiveringsprojekter -15,4 0,6 2,0

Arbejdsmarkedsudvalget i alt

Beredskabskommissionen

-814,6 -909,3 -897,4

Redningsberedskab -17,2 -17,1 -16,8

Beredskabskommissionen i alt -17,2 -17,1 -16,8

Driftsudgifter i alt 3.449,7 3.602,0 3.500,2

23


Note 3

Årsberetning 2011

I driftsudgifterne indgår leasingafgift vedrørende kommunens ”Sale- and Lease back” engagement for i

alt 9,0 mio. kr.

Note 4

Renteudgifterne har i 2011 andraget 41,2 mio. kr. og renteindtægterne 34,7 mio. kr., hvilket netto giver

en renteudgift på 6,5 mio. kr.

Heri indgår forrentning af mellemværende med Guldborgsund Forsyning A/S med netto renteindtægt på

6,7 mio. kr.

Nettoafkast af kommunens ”Sale- and Lease back” engagement har i 2011 udgjort 13,1 mio. kr.

Note 5

Rentespecifikation for 2011

(mio. kr.)

Oprindeligt

Budget

Korrigeret

budget

Regnskab

Renteindtægt 47,9 48,4 34,7

Renteudgift -26,7 -26,8 -41,2

Nettorenteindtægt/-udgift 21,2 21,6 -6,5

Kommunen har i 2011 modtaget 22,5 mio. kr. fra staten (kvalitetsfondsmidler) til medfinansiering af

anlægsinvesteringer på de borgernære serviceområder.

24


Note 6

Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb

der er overført mellem årene

Drift

Regler

for selv-

forvaltning

Fra 2011 til 2012

Uden

for selv-

forvaltning

Årsberetning 2011

Fra 2010

Til 2011

I alt Samlede

overførsler

Økonomiudvalget 15,5 17,1

Social- og Sundhedsudvalget 2,5 5,3

Seniorudvalget 3,1 2,3

Børne- og Undervisningsudvalget 7,9 11,7

Kultur- og Fritidsudvalget -3.4 -1,0

Teknik- og Miljøudvalget 0,6 4,8

Erhvervs- og Turismeudvalget 0,8 0,7

Arbejdsmarkedsudvalget 0,3 1,6

Beredskabskommissionen 0,3 0,1

I alt overførte driftsbevillinger til næste år 27,6 42,6

Anlæg

Økonomiudvalget 8,3 0,0

Social- og Sundhedsudvalget 0,5 1,4

Seniorudvalget 3,9 0,1

Børne- og Undervisningsudvalget 26,5 26,3

Kultur- og Fritidsudvalget 5,5 5,4

Teknik- og Miljøudvalget 16,5 52,5

Erhvervs- og Turismeudvalget -0,5 -0,3

Beredskabskommissionen 0,0 0,4

I alt overførte uudnyttede rådighedsbeløb

til næste år 60,7 85,8

I alt overførte bevillinger 128,4

Driftsoverførsler efter reglerne for selvforvaltning er besluttet i Byrådet den 22. marts 2012, mens

øvrige driftsoverførsler er besluttet i Byrådet den 16. maj 2012. (ajourføres efter Byrådets beslutning

den 16. maj) Overførsel af uudnyttede rådigheds- beløb er besluttet på Byrådets møde den 12. april

2012.

25


Note 7

Anlægsoversigt i mio. kr. Grunde Bygninger

Tekniske

anlæg

m.v.

Inventar

m.v.

Materielle

anlægs

aktiver

under

udførelse

Årsberetning 2011

Immaterielle

anlægs-

aktiver

Kostpris 01.01.2011 1) 144,7 1.890,8 78,8 106,7 12,6 12,3 2.245,9

Tilgang 0,8 47,3 17,5 6,8 23,2 0,0 95,6

Afgang -0,5 -26,0 -4,3 -1,0 -10,9 0,0 -42,7

Overført -0,7 -32,1 -0,3 0,0 -0,1 0,0 -33,2

Kostpris 31.12.2011 144,3 1.880,0 91,7 112,5 24,8 12,3 2.265,6

Opskrivninger 01.01.2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets opskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Opskrivninger 31.12.2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ned- og afskrivninger 01.01.2011 0,0 -376,9 -44,2 -91,8 0,0 -2,7 -515,6

Årets afskrivninger 0,0 -46,3 -3,6 -5,6 0,0 -1,4 -56,9

Årets nedskrivninger

Af- og nedskrivninger afhændede

-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5

Aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ned- og afskrivninger 31.12.2011

Regnskabsmæssig værdi

-0,5 -423,2 -47,8 -97,4 0,0 -4,1 -572,9

31.12.2011 143,8 1.456,8 43,9 15,1 24,8 8,2 1.692,6

Samlet ejendomsværdi 01.01.2011

Reserve ved evt. opskrivning til

ejendomsværdi

Værdi af aktiver tilhørende selv-

477,7 1.802,3

ejende institutioner 2,3 33,4 1,4 0,0 2,5 0,0 39,6

2) 15-50 5-30 3-10 Ingen 1-10

Afskrivning (over antal år)

år år år

år

1) Primosaldi for kostpris / ned- og afskrivninger er korrigeret i forhold til ultimosaldi ved aflæggelse af

regnskab 2010. Årsagen hertil er, at aktiver tilhørende forsyningsvirksomhederne i 2010 fejlagtigt

var afgangsført til den nedskrevne værdi under kostpris, og ikke retmæssigt til den registrerede

kostpris. Korrektionen har ikke betydning for den regnskabsmæssige værdi.

2) Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivninger af afhændede aktiver er ikke udfyldt, da Guldborgsund kommune har vedtaget jævnfør

regnskabspraksis, at aktiver afgangsføres pr. 01.01.

26

I alt


Note 8

Aktier, andelsbeviser og ejerandele 2011

Ejerandel Kommunens andel

REFA (Regnskab 2009) 57,60 % 53.540.000

AFT (Regnskab 2009)

(tidligere Tarco)

0,11 % 42.436

Golfklubben Storstrømmen 1.150.000

Afviklingsinteressentskabet af 01.12.09

(tidligere Miljølaboratoriet I/S)

4,61 % 784.283

Kommunernes Pensionsforsikring 5.000

Regionstog A/S 98.300

Guldborgsund Havn 100,00 % 66.948.505

Industricenter Maribo 40,64 % 756.217

L-F Airport 40,64 % 568.938

Guldborgsund Forsyning Holding A/S 100,00 % 2.161.629.000

Kettinge Forsyning Aps. 4.000.000

I alt 2.289.522.679

Note 9

Årsberetning 2011

Den nominelle værdi af kommunens langfristede tilgodehavender udgør ultimo året 879,2 mio. kr.

Deponerede midler vedrørende kommunens Sale & Lease back engagement andrager ultimo 2011

646,2 mio. kr. – der henvises i øvrigt til de nærmere engagementsforhold under note 11 og 12.

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede Budget og Regnskabssystem for

Kommuner er kommunens tilgodehavender nedskrevet som følger:

- Funktion 9.23 - Udlån til beboerindskud 0,9 mio. kr.

- Funktion 9.24 - Indskud i landsbyggefonden 127,7 mio. kr.

128,6 mio. kr.

27


Note 10

Udvikling i egenkapital Mio. kr.

Egenkapital 31.12.2010 2.343,2

Direkte korrektioner *) -0,6

Egenkapital 01.01.2011 2.342,6

+/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver 0,0

+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver 6,2

+/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver -20,2

+/- udvikling i modposter til reserve for opskrivning 0,0

+/- udvikling på balancekontoen -252,5

+/- resultat iflg. regnskabsopgørelsen -0,6

+/- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes

finansielle resultat

0,0

+/- Øvrige reguleringer -251,9

Årets bevægelser på balancekontoen i alt -252,5

Egenkapital 31.12.2011 2.076,1

*)

Den Selvejende Institution Nørrebros Børnehave er pr. 1.

januar 2011 blevet privat institution, hvorfor institutionen

ikke er optaget i kommunens anlægskartotek primo 2011

Mio. kr.

Ej optaget grundværdi 0,1

Ej optaget bygningsværdi 0,5

I alt 0,6

Note 11

Hensatte forpligtelser Mio. kr.

Tjenestemandspensioner -701,3

Arbejdsskader -34,1

Øvrige forpligtelser -0,7

I alt -736,1

28

Årsberetning 2011


Note 12

Kautions- og garantiforpligtigelser (mio. kr.) Restgæld pr.

31/12-2011

Leje- og leasingaftaler

IT-udstyr 13,7

Biler, maskiner m.v. 12,5

Fotokopieringsudstyr 6,1

Skolemøbler 0,2

Diverse 1,4

Sale & Lease Back engagement 671,3

I alt*) 705,2

*) Finansielt leasede aktiver er optaget som gældsforpligtelse i balancen.

Garantiforpligtelser

Boligbyggerilån 274,1

Byfornyelse 53,4

Beboerindskudslån 0,8

Guldborgsund Havne 6,7

Movia 6,2

Miljølaboratoriet 0,3

Forbrændingsanlæg 291,5

Fjernvarme 190,2

GBS Spildevand 73,3

Vandværker 12,2

Andre garantiforpligtelser 58,1

I alt 966,8

Eventualrettigheder / -forpligtelser

Systofte Forsamlingshus 0,5

Tingsted Sogns Forsamlingsbygning 0,1

Landsbyggefonden 127,7

Nørrebro Børnehave 0,7

I alt 129,0

Verserende sager

Kommunen er part i følgende verserende sager:

Tvist i sag om betingelser i forbindelse med grundsalg

Tvist i sag om betalingskrav fra anden kommune

29

Årsberetning 2011


Sale and Lease back

Primo Afkast Ydelse Regulering Ultimo

Aktiver 637,0 646,2

Nordea Investment 209,6 8,6 -3,0 215,2

SEB 215,0 8,3 -3,0 220,3

Danske Capital 212,4 1,3 -3,0 210,7

Passiver -673,1 -671,3

FIH -673,1 1,8 -671,3

I alt -36,1 18,2 -9,0 1,8 -25,1

Årsberetning 2011

Sale and lease back har i 2011 udviklet sig i positiv retning, samlet set med 11,0 mio. kr. Dette tal er et

nettoresultat af både renteindtægter, kursgevinster, kurstab, ikke realiserede kurstab/gevinster, samt

betaling af ydelser til FIH.

De tre kapitalforvaltere har i 2011 leveret et samlet resultat på 18,2 mio. kr., hvorefter der er hævet 9,0

mio. kr. til betaling af leasingydelser.

Den samlede kursregulering (ej realiseret) ultimo året er på 7,8 mio. kr. og er et udtryk for generel

stigning i markedsværdien pr. 31.12.2011. Den samlede stigning i formuen er på ca. 1,50 %.

Note 13

Swaps/caps på langfristet gæld med Nordea som modpart

Swap nr. Hovedstol Restgæld

i Dkr.

772187 15.319.269 77.506.753

836328 34.244.223 218.996.450

827638 34.244.223 218.996.450

Swaps/caps på "Sale and lease back" med Nordea som modpart

Swap nr. Hovedstol Restgæld

i Dkr.

873340 90.299.258 671.302.744

872605 90.299.257 671.302.744

872605 136.505.388 671.302.744

Valuta Rente Modtager Betaler Udløb Markedsværdi

CHF 2,77% Var. Chf Fast DKK 02.10.2013 -4.156.552

EUR 3,30% Var. EUR Fast EUR 15.07.2019 -17.704.108

EUR 0,5031% Var. EUR Var. EUR 17.04.2023 -6.512.742

Valuta Rente Modtager Betaler Udløb Markedsværdi

EUR Euribor+0,85 Var.EUR Var.EUR 02.01.2025 -61.398.126

EUR Euribor Var.EUR 05.01.2015 -156.633.114

CHF CHF LIBOR Var.CHF 05.01.2015

30


Detgte er en blank side

31


GuldborGsund kommune

budGet oG reGnskab

parkvej 37

4800 nykøbinG Falster

tlF. 5473 1000

www.GuldborGsund.dk

2012.04.02-bCHr

More magazines by this user
Similar magazines