Ingen diastitel - Danske Havne

danskehavne.dk

Ingen diastitel - Danske Havne

Temadag om administrative forhold

mandag den 22. maj 2006 i Århus


Vores Mission

Vi vil skabe overblik og tillid, så vores

kunder kan træffe de rigtige

beslutninger inden for forsikring og

pension.


Samløft


Hvad er risikoen?

Havnemyndighed/-drift

1. Godshavne

• containere

• stykgods

• energi, olie, benzin, kul mv.

2. Færgehavne

• linjefart

• krydstogtsskibe

3. Fiskerihavne


Risikoændringer – nye opgaver

• Oplys risikoændringer

• udvidet ansvar

• Nye opgaver (operatørvirksomhed)

• egen krandrift

• bugser-, lods- og fortøjningstjeneste

• stevedore/speditør/skibsmægler

• entreprenør/elektriker/tømrer/snedker

• drift af marina

• bygherre/køb og salg af fast ejendom

• rådgivning/logistikoplæg


Risikovurdering - Forsikringspolitik

• Risikovurdering

• i lighed med terrorsikring (ISPS-koden) =

sårbarhedsvurdering

• bevidsthed

• Risk management – risikostyring

• sandsynlighed

• konsekvens

• Forsikringspolitik

• ikke forsikringsbart

• selvforsikring

• forsikring

Ansvarsfraskrivelse/

begrænsning


Forsikring

1. Tingsskader

2. Personskader

3. Formuetab - erstatningskrav

Alm. erstatningsret (culpa = skyld)

a) erstatning i kontrakt

b) erstatning udenfor kontrakt

• lovregler

• tidligere retspraksis


Eksempler på dækningsomfang

• Erhvervs- og produktansvar

• ingrediens- og komponentskade

• bearbejdning

• varetægt

• fareafværgelse

• graveskader

• ærekrænkelse

• forureningsansvar

• miljøansvar

• hus- og grundejeransvar


Eksempler på dækningsomfang

• Øvrige

• vragfjernelse

• stevedore (DSAB)

• speditør (NSAB)

• skibsmægler (AFDS)

• bygherreansvar

• rådgiveransvar (art og omfang)

• Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring

• overgang fra offentlig ejerskab af havne til:

• kommunale selvstyrende havne

• A/S (private)


Krav til ansvarsfraskrivelse

1. Loyale

2. Redelig begrundet

3. Kunden skal kende til konsekvensen

Konkrete, velbegrundede begrænsninger kan accepteres

a) Ansvarsmaksimering i forhold til forsikringssum

b) Konkret og rimelig beløbsmaksimering i forhold til

kontraktværdien

Kun krav for det lidte tab / ej berigelse

Der kan ej kræves erstatning for skuffede forventninger


Eksempel på ansvarsfraskrivelser

Ansvar overfor 3. mand / skadesløsholdelse

1. udleje af kraner med fører (kan ingensinde gøres ansvarlig)

2. forvoldt skade af det i pakhus indladet gods

3. forvoldt skade ved køle-/frysestikkene

4. ansvar for mangelfuld rengøring

(stevedore/virksomhed/vare ejer)

5. affaldets art (olieblandet ballast – og skyllevand)

6. Ekstra beskyttelse iflg. stærkstrømsreglementet eller

strømsvigt

Ved f.eks. håndværksarbejder for ”fremmede” kan der

henvises til salgs- og leveringsbetingelser AB 92 og

Standardforbehold af marts 2001 udgivet af Danske

Entreprenører, ELFO, BYG og DANSK VVS


Eksempel på ansvarsbegrænsninger

Såfremt NN Havn findes ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser

eller i øvrigt pålægges ansvar på anden måde, begrænses ansvaret som

følger:

Erstatning fastsættes efter værdien af gods eller andet materiel af samme art

på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter

markedsprisern – eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods eller

andet materiel af samme art og kvalitet.

Erstatning kan dog ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed

af godset eller andet materiel, eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods eller

andet materiel, som er beskadiget, afhængig af hvad der giver det højeste

beløb.

For så vidt angår containere eller anden lignende transportenhed med indhold,

kan erstatningen ikke overstige 25.000 SDR.

Erstatning af driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejde-re mv.,

mistet markedsandel og andet indirekte tab ydes ikke.

Ved SDR forstås den i Søloven § 505 omhandlede regneenhed. Der omregnes

til dansk mønt efter kursen på den dag, hvor skaden kon-stateres.


Udbud af forsikringsprogram

• EU-udbud eller ikke

• Tærskelværdier for EU udbud fra 1/1 2006 til 31/12

2007

1. Tjenesteydelser 1.570.203 kr.

2. Forsyningsvirksomheder 3.140.406 kr.

Bemærk:

• Kontraktsperiode

• Udbud efter forhandling


Spørgsmål og eventuelt

1. Spørgsmål

2. Eventuelt

More magazines by this user
Similar magazines