Malerier, Tegninger

kunstbib.dk

Malerier, Tegninger

M tifø -

Hin ^ * * • **» * % 1*» ■$ * *£* I*« JM<

KATALOG

over

Malerier, Tegninger

(navnlig af Lundby og Marstrand)

og

Raderinger,

tilhørende Etatsraadinde Raffenbergs Dødsbo m. Fl.,

hvilke Kunstsager sælges ved Auktion

Onsdag d. 6. November og | Form. k i. i i oq

Torsdag d. 7. November, I Efterm. k i. 5,

i Lokalet

Amagertorv Nr. 13, 1. Sal,

mod Betaling til Cand. jur. Jul. Rosenborg, GI.

Kongevei 3, 2. Sal

Onsdag Formiddag SæigeS Malerier, og Kobberstik i

Ramme.

Onsdag Eftermiddag sælges Tegninger i løse Blade.

Torsdag Formiddag sæiges Tegninger i Ramme og fortsættes

med Tegninger i løse Blade.

Torsdag Eftermiddag sælges Rest al' Tegninger og Raderinger.

Hr. Pontoppidan, Amalievei Nr. 3, modtager

Com missioner.

Udstilling i Lokalet/Tarsdag den 5te

Novem ber Kl. 11—3.

(,-7/ $*}

f p

»

>}

k

k

f

fa

p

fa

fa

fa

fa

k

P

»

k

;

p

fa


Konditioner.

1.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget

er og forefindes, og henligger fra samme for

Kjøberens Regning og Risico, hvorhos det, forsaavidt

det ikke udleveres ved Hammerslaget, maa være afhentet

senest 1 lh Time fra Auktionens Slutning. Dersom

det Solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det

uden' videre Varsel paany bortsælges underhaanden

eller ved Auktion for første Kjøbers Regning, idet han

er pligtig til at erstatte det mulige Tab uden at være

berettiget til det mulige Overskud.

2 .

Betalingen erlægges kontant ved Hammerslaget.

Udenfor Kjøbesummen erlægges 6 % af denne i Auktionsomkostninger.

3.

Kun mig personlig bekjendte vederhæftige Kjøbere

kunne forvente 3 Ugers rentefri Kredit.

4.

De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have,

hvadenten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i

Rente 6 °/o p. A. fra Hammerslagets Dato indtil Betalingen

sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I

Søgsmaalstilfælde ere de pligtige — uden Hensyn til

hvor de bo eller opholde sig — at give Møde for

Kjøbenhavns Forligelseskommission og Jurisdiktion

efter Varsel som til indenbyes Boende, underkastede

den hurtige Retsforfølgning efter torordningen 2;>de

Januar 1828 samt undergivne Udpantning efter Lov

29de Marts 1873, § 1 Nr. 10 a.

Kjøbenhavn i November 1889.

J u l. R o s e n b e rg ,

Cand. juris.

GI. Kongevei 3, 2. S.

Malerier.

t u i. Læssøe, Tin. En Klostergaard. 7 x9 Vs

/ 2. Ubékjendt. Huslig Scene. 7 x 8 1//2

/ 3. Vahlbom. Figurbillede. 12x9 Olut

/ 4. Modelfigur. 1572X20

5. Ølsted. Høffdinggaard. 6 x 9

/ 6. Uhekjendt. Hoved af en gammel Mand. 572X672

/ 7. — Uveir. 572X 9

/ 8. Holm, Chr. Regn veir. 1072X8

7 '/^ 9. Carmiencke. Parti fra Kulien. 1172X972

/ 10. — Hvilende Køer. 872X572

I L 11. Boesen, M. Parti fra Capri. 1846. 17x13

3 3 12. Guadagna-Dalen. 21x15

1 13. Fearnley. Fra Norge. 7x472

//* 14. Lundby,- Th: - -(?). En Hest i Stalden. 13x9

a

15.

1 9* « r

Johansen, V. Fra Hornbæk. 11x872

16. Kjærschou, F. Skovparti. 8x672


Nr.

/ / 17. Kjeldrup. Jysk Landskab. 10x1372

V 18.

Bendz, W. Fra Munchens Omegn. 12x7

Si 10. — Fra Tyrol. 1831. 12x8

l i 20. — Et Kloster. 1831. 1372X972

j '/u 21. _ Hoved af en gammel Mand. 5 x 4

22. — Hoved af en Yngling. 8x10

23. Faurholdt. Kystparti. 9x1472

7/ . 24. Jerichau, Har. Fra Kampagnen. 672X11

25.

26.

Cramer. Hoved al en gammel Mand. 6 /2^xC.*

Rohde, Fr. En svensk Vandmølle. 10x1172

27. — Landskab i Tyrol. 1842. 772X9

/.f


2 ^

Nr.

1 4. Lundby, J. Th. Karl med en Hest. Pen

3 5. — En nng Pige. —

z 6. — Hoved af en ung Pige. —

1?* 7. Marstrand, W. En Visekjælling. — 61

JS~ 8. — En interessant Fortælling. —

V'A, 9. Fralich, L. Englenes Tilbedelse. —

/ 10. jUohde, Fr. Italiensk Landgaard. Bly & Tusch

JO 11. Lundby, J ■ Th. Litte paa Lykkesholm. Pen

✓ 12. — Barneportrait. —

l, 13. — Dreng paa en Sofaarm. —

2 fy 14. Carmienoke, H. Fra Rønneby. sign. Tusch

/ 15. Wallich. Et Fængsel. — —

ru 16. Marstrand, W. En Modedame. Pen

/ 17. — Danon fra Lybæk. Tusch

$ vv 18. — Matrosen og hans Pige. Aquarel

\

6

/ 19. Holm, Chr. Liggende Løve. sign. Bly (R

/ø 20. Ståek, J. M[. Fra Snbiaco. — Aquarel 1?

y

*

S '/u

Nr.

21. Lundby, J. Th. Hoved af en Mand.

(r'/p 22. — do.

(f 23. — Hoved af en Soldat.

'l 24. Jerichau, Harald. Mont Rloux.

25. G. K. En Klostergang. sign.

**1 . \ 26. Holm, Chr. En Tyroler. —

S 27; Bendz, W. Blomstermaler Frisch. —

/ 28. — Et Vindue

/7U 29. Lundby, J. Th. En Ged. sign

/ / 30. — Nedkjerselen til Odsherred.

7 31. — Dameportrait.

f 32. — Ung Pige.

33. Palm, G. W. Fra Subiaco. sign

y 34. Holm, Chr. En Hjortejagt. —

/¥ * 35. Marstrand, W. Don Ranudo.

36. Kjæresten præsenteres. —

r/H 37, — Du besnærede, jeg begjærede.

H l '/ V

7

Pen

Bly

Bly

Olie

Aquarel

Bly

Pen


Nr.

s% 38. Lundby, J. Th. Dame med Fez.

s 39. — Dame med Paaskeæg.

s 40. —

i

Gammel siddende Mand.

n 41. Marstrand, W. Ak, Hjertet sidder mig i min Hals.

8

42. — En Romerinde.

Zø 43. — Politikere. sign.

44. Lund, F. C. Fra Stockholm. —

l o 45. Simonsen, N Fiskere paa Havet. —

46. Lundby, J. Th. Alfonse ved Pæstum.

47. — Ornament.

48. — Veien til Jættemindet.

Zb~ 49. Bache, Otto. En Hestgarder læser et Brev.

$ 50. Meyer, Ernst. Malernes Hus i Olevano.

V v 51. — Pige fra Olevano.

n 52. Rørby, M. En Araber.

i 53. Siegumfeldt, M. Ulriksdals Slot. sign.

i

54. Wivel, Niels. Manden paa Trappen. —

Pen

Aquarel

Aquarel 01

Pen

Bly d l

Bly

Pen

/*/?

Nr.

oo.

56.

n 57.

/o 7 ^ 58.

S 59.

^ 60.

' i 61.

^ 62.

(f 63.

//* 64.

3C 65.

t,

0

66.

67.

68.

69.

Zb" 70.

(, 71.

Holm, Chr. En Kat.

Lundby, J. Th. 2 Paaskedag.

— Landskab med Køer.

— Mandligt Hoved.

— Paafuglen med Kyllinger.

Hansen, Constantin. Storken bringer Børn.

Marstrand. Rosenkrantz’s Dom.

Dahl, J. C. Parti fra Sachsen.

Sørensen, C. F ., Prof. Fra Sundet.

Marstrand, W. En Kultusminister og en Præst.

— Spidsborgerne og Pigen.

Kiichler, A Italiensk Pige.

Eckersberg, C. W. Fra en Seine Bro.

M arstrand, W. En Oplæser.

— Jacob v. Thybo.

Lundby, J. Th. En Campagnol.

9

Et Hovecb <

Bly

Pen

Tusch

Pen

Aquarel

Kul

Pen

sign. Pen

Aquarel


23. Rosini. Marcel Theatret.

24. — Arco di Giano.

25. — Tiber Øen.

26. — Capitolium.

27. — Mæcens Villa.

28. — Concordia Templet.

29 — Ruinerne af Arco di Giano.

30. Dominick Amiei. Campo Vaccino.

31. Oasparini. Fra den olympiske Zeus s Tempel

32. — » Theseus Templet.

33. — » Parthenon.

34. — » Lysikrates Monument.

35. Ballin efter Bloch. Gadebarberen.

36. Sonne » » Et Maaltid.

37. — » Simonsen. Den Gjerrige.

38. — » Maleren Juel og hans Hustru.

39. Litografie: Barselstuen.

Nr.

40. Litografie: Drengen bringes til Klosteret.

13

41. —• Valfartende til Rom.

42. — Ægirs Gjæstebud.

43. — Familieliv i Albano.

44. — Panorama over Rom.

45. — Fiskeren.

46. — Hjemkomst fra Bjørnejagt.

47. Kobberstik: Gregor den 16.

Tegninger.

1. Abildgaard. Figur. sign. Pen & Aquarel

2. Bissen, H. V. 2 Blade: Figurer. — Bly

3. Boesen, A. W. Bolkesjø i Telemarken — —

4. Bredal, K Albrecht Durers Hems. >—


Nr.

5.

/ 6.

/ 7.

/

' 8.

9.

10.

z 11.

£

12.

lo.

/ 14.

15.

/3 16.

/ fy

17.

18.

U 19.

S 20.

1*4 21.

Carmiencke, H. 2 Blade.

Blacke, C. Marine.

Lundby, J. Th. 2 Blade

2 —

— Tyrk.

— 2 Blade.

14

Fra Valby. — -

Eckersberg, C. W. Udsigt over Rom.

Lund, F. C. En Hest.

Buntzen, Heinr. Skovparti.

Hansen, Constantin. Theseus.

Eckersberg, C. W. Antik Composition.

Marstrand, W. 2 Blade.

— Mandligt Hoved.

— Italiensk og dansk Bondepige

— Kjæresten præsenteres.

— Fra Venedig.

sign. Bly & Aquarel

— Pen

daterede —

daterede Pen

Fen & Aquarel

sign. Bly

— Tusch

— Kridt

Bly

— Sepia

Pen

Bly

Pen

*

Nr.

22.

23.

24.

/ 4* 25.

^ 26.

/ / £ 27.

^ 28.

29.

30.

(32.

3 i 33.

f / y 34.

i, ^^ 35-

/ 36.

* / 4 37.

^ 38.

Bredal, Niels. Fra Niirnberg. sign. Bly

Rohde, JFV. En Italiener. — —

15

— Fra Fredensborg. dateret —

Simonsen, Niels. Soldatertype. sign. —

Thiess, Axel. Regnveir. — Pen

Lundby, J Th. Tyr. dateret —

— Tyrekalv. —

— Mandsportrait. — —

— 2 Blade: Liggende Køer. — —

— Pappegeie. —

Mar strand, W. Antik Composition. —

%

— 2 Blade: Høveder. —

Italienerinde. sign. Bly

Lader de Smaa komme til mig. Pen

Rumohr & Lund. 2 Blade: Hoveder. Bly & Pen

Rolide, Fr. Fra Sorento. * ^ sign. Tusch

Wallich. 2 Blade. —

&

Farve ^

(p


Nr.

l'fy 39. Købke, Chr. Marina piccola, Capri. Tusch

40. — 3 Blade: Figurer. Bly

*. 57 — Erindring fra Afile. sign. — ^

-f

y 58. — Den gamle Hest. dat. —

l ‘/t. 59. — Blinko. — — ?

60. Købke, Chr. 2 Blade. Bly

£ 61. Bohde, Fr. En Træbul. Sepia

62. — Fra et italiensk Kloster. sign. Bly

~ fy 63. Richardt, J. F. Fra Møen. —

^ 64. Simonsen, Æefe. Soldatertype. — —

5 65. Eckersberg, C. W . Fra Villa Borghese. — Pen

66. Marstrand, W. Italiensk og Dansk. — Bly

17

( 67. — 2 Blade Pen

V'/f I


* S

Nr.

18

73. Lundby, J. Th. Kohoved. dateret Pen (ft

b 74. — 2 Blade — » —

f / i } 75. Købke, Chr. Italiensk Fisker. — Bly

( 76. Holm. 3 Blade _

H \ f

1 77. Roed, Holger. Den forlorne Søn. ---

78. Hansen, Constantin. Bachanter. sign. Pen

/ £ . 79. Jerichau, J. A. 2 Blade: Ged og Stork — Bly

i

' 80.

J

— 2 Blade. —

I 81. Marstrand, W. Bønderpiger. —

/ i 82. — 5 Blade. Copi efter Pinelli. Pen

H *83. — Sønnen bringes til Klosteret. Bly

z 84. — 2 Blade: Udklippede Figurer. Pen

s

85. — »Skaal«. Bly

. 86. Gebauer. Indskibning i Færgen. sign. Tusch

/ 87. Rohde, Fr. Fra Brandenburg. dat. Bly

z 88. Melby, Ant. Et Linieskib. —

% 89. Madsen, A. P. En Ko. Aquarel

Nr.

/ / 90. Eckersberg, E. W. Kvindefigurer. Sepia

2b

91. Lundby, J. Th. Erindring fra 18. Januar 1846. Pen

$ *92. — Ferry. dat. —

93. Kohoved. —

S U 94. Rørdrummen. — —

3Z, 95. Hædersgjæstens Skaal. — —

19

1 96. Marstrand, W. Figur fra Flyttedagen, Udklip. Bly &

97. — 2 Blade: Hoveder. Pen

' % 98. — Militær. Tusch

z

99. Hoveder. Bly

/ r t , 100. — Den falske Melding. Pen æ

101.

'{ 102.

Wivel, Ni-els. 2 Blade

Rohde, Fr. Grotta Ferrata.

sign.

A 103. — Fra Bellagio. — —

>% 104. Zillen, W. Faar. dat. Pen

(,% 105.

Bly

%■»

Landskab. - .< Aquarel

r / t . 106. Lundby, J. T h / Italiensk Dreng. Bly


Nr.

107. Lundby, J. TA. 2 Blade. dat. Pen

/ / / * 108. — Ko i Stalden. — —

109. — Folkevise-Illustrationer. —

4% 110. — Kohoved. — —

5 i

111. Mar strand, W. 2 Blade: Udklip. Bly

I 112. — Scene ved et Consumptionshus —

3 113. — • En Folketaler. Udklip. Pen

n 114. — Fabel-Illustrationer. Bly

S '/i, 115. — Ved et Osterie. Pen

/ 116. Rohde, Fr. Fra Staureby. dat. Bly

s 117. Melby, Aw/' Thorvaldsens Hjemkomst, sign. —

£ 118. Storch. Ridderen og Elverpigen. Pen

/ 119. Zillen, TF. 2 Blade. Tusch

/ ^ 120. Læssøe, T/i. 2 Blade. sign. Pen &

y 121. Lundby, J. Th. Kohoved. dat. Pen

* 122. — Halen af den romerske Kunsthandel.

123. — Beundringsværdige Litte.

20


Nr.

22

ZoU I4l. Marstrand, W. Hunderakkeren. Tusch *

4 142. — 2 Blade: Gyngetouren. Pen

y /^ 143. Kiichler, Albert. Tyr og Fenrisulven. sign. Bly

% 144. Fr indlænd er, J. Fra Lubiaco. — Sepia

y */»/ 145. Rohde, Fr. 2 blinde Italienerinder. Bly

/r y

146. Høyer, C. T. Socrates. Sepia

147. Lundby, J. Tin. Bondekone. dat. Aquarel

148. — 2 Blade. — Pen

149. — Kohoved. — — '

150. — 2 Blade. — —

If 151. — Kudsken paa Ranglebaren. — —

$ 152. — Bondepige — Aquarel

/ 153, Møller, J. P. Møens Klint. Sepia

y 154. Vogelsang. Genrebillede. sign. Bly

/

/

155. Meyer, Ernst. 2 Blade: Landskab.

156. Kr olm, Pietro. Ornamenter. Tusch

(/v 157. Jerichau, Harald. En Vandsælger. Bly

4-

•*1*

r-#»

r »

+

y

Nr.

158. Kyhn, W. En Oliestudie.

£ 159. Lund, J. L. Nornerne. Sepia

/ 160. Wallieh. 3 Blade. sign. —

L 161. Marstrand, W. Italiensk Genre. Pen

/ / 162. — Det Waage-Petersenske Aftenselskab. —

163. Westphal. Composition. Sepia

3 164. Lundby, J. Th. 2 Blade. dat. Pen

3 165. _ 2 _ —

3

166. 2 — — —

3Vv 167. _ 2 — — —

y 168. — Ornament. — —

169. Normann, E. W. Den sidste Chinafarer. Tusch

170. Eckersberg, C. W. Fra Villa Casale. sign. Bly

171. Holm, C. Haabet springer — Tusch

'/ 172. — Hind med Kalv. — Aquarel

//v /

I 174.

173. — Kamp mell. Smuglere og Soldater. — Pen

Jerichau, Harald. 2 Bimle: Tyrker. Bly

23


175. Møller, 0. Portrait af Wilhelm Rohde. Tusch

-f/y 176. Bredal, Æefe. Gade i Ntirnberg. sign. Bly

/ 177. Cantor, Th. E. Snog. — Aquarel

24

178. Her mansen, 0. Æ Høns. — —

179.

180.

Lorange, ^1.

Rørby, il/.

2 Blade: Figurer.

En Romerinde.

181. Lundby og Mar strand. 2 Blade. Pen & Bly

Bly

182. Frølich, L. En Rytter. Bly

'4 183. Hansen, Theophilius. Decorations-Udkast. —

'4 184. Forskjellige. 3 Blade. sign. Farve

'4 185. — 3 — — Bly

V'i] 186. — 4 — — —

/*/


Nr.

26

*/H ?. Ccirmiencke, H. 4 Blade : Landskab.


^ /

24. Herbst, Adelgunde. 1 Blade: Hjort.

8. - 3 - - i 25. Holm, C. 2 — Dyr.

i

'S 9. 3 — — '4- 26. — 4 — —

a , 10. — 3 — —

4 *

'/v

Nr.

27. Kornerup, J. 2 — Kirker.

11. — 3 — — 28. — 2 — —

i 12'

_ 3 — — / 29. — 1 — Roskilde Domkirke.

'/«- 13. — 3 — — 130. — 2 — Figurer.

%

f 14. Clement, J. F. 2 — Sanderumgaards Have.

15. Dahl, J. C. 2 Blade: Landskab.

-> ■

V 31. Kyhn, W. 1 — Ved Marnefloden.

2 32. — 3 — Danske Landskaber

16. Eckersberq, C. W. 1 — Orlogsskibsdæk. / 33. — 2 — Landskaber.

17. i - / 34. Madsen, A. P. 2 — Dyr.

ns.

19.

| 20.

Gebauer. 2 — Dyr.

Gurlit, L 1 — Fra Bleking.

Hammer, H. J. 1 — Genre.

/*

/

/ 35.

k 36.

37.

Melby, Anton.

Roed, J.

1

2

2


27

Kjær By.

Marine.

Bygninger.

1 , Hansen, Const. 1 — Kronborg. 38.’ — 1 — Roskilde Domkirke.

/ 22. — Heinr. 2 — Slotte.

X

/ 39. Schack, S. 2 Genre.

\ 23. Haslund, Otto. 1 — Den lille Musiker. \40. Zillen, W. 4 --- Dyr.


Nr.

% 1 41. Zillen, W. 2 Blade: Dyr.

28

42. _ 2 — —

t u I

1

43. — efter Bache. 1 Blad: Genre.

1 44. Krohn, P. 1 Blad: Portræt.

"/V 45. Fearnley, Th. 2 Blade.

7/v

f 46. Forskjéllige. 4 —

47. Lundby, J. T/i. Efterladte Raderinger. 1 Hefte.

/V 48. Frølich, L Dronning Dagmar. 1 —

/ ^ 49. Gj øgleriet i Utgard. 1 —

/ 50. Asger Ryg. 1 —

S

fol. Roskilde Domkirke. 2 —

52. — 2 —

53. Betseh. Illustrationer til Faust. 1 —

u * . Rafael. Rafaels Værker. 1 Bind.

1 hb. Fra Kunstforeningen. 3 Heft.

i 56. T horvaldsen. Alexanderfrisen. 1 Mappe.

\'lv 57. Freund. Ragnarok. . 1 Hefte.

Nr.

1 58.

Sonne.

29

Pigen med Katten, efter Marstrand.

59. Ballin. Frieriet, efter Bloch.

i

V 60. — Abbatlien, efter Helsted.

v% 61. — Fiskerkonen, efter Dorph.

/

/ 62. Hansen H. P. Køer paa Marken.

163. 5 Blade : Lithografier.

64. 3 — —

/ 65. 4 — Kobbere.

/

i 66. 9 — —

67. Diverse Blade.

/ 68. 13 — Kobbere.

^ 69. Diverse —

% 70. 32 Indiske Raderinger.

% 71. 3 Stk. Fotografier: Fra Herlufsholm.

/ 72. 3 do. —

i i

73. 1 — Toldbodveien 1845. i*

f 74. 1 — Shakespeare.


Nr.

30

'*% 75. 12 Stk. Fotografier, efter Marstrand, i Mappe.

y 76. 20 — do. — —

/ 77. 2 — do.

/ 78. 4 — do.

1 1 f

(k 79. 5 — do.

** 80. 7 —- do.

/ 81. »Adele«, Farvelithografi.

Kl

82. 2 Blade: Fotografi og Kobberstik.

i 83. 12 Fotografier fra Knippelsbro. 1 Hefte.

1 84. H ardorf & Hetseh. Arkitektur. 2 Hefter.

'T “r n j ^ ” 3 '

'

More magazines by this user
Similar magazines