F ortegnelse

kunstbib.dk

F ortegnelse

HiK

F ortegnelse

over endeel

Malerier, Tegninger, Kobber­

stik og Lithogra phie r samt Boger

Landkort m.v., afdode Geheimeeonfe-

rentsraad Krabbe C a ris iu s ’s Boe til­

horende, som ved offentlig Auction i

Gaarden N r. 119 i Amaliegaden agtes

bortsolgt Mandagen d. 29 September

førstkommende Kl. 9 og folgende Dage

imod Betaling til Etatsraad Spor on,

boende i Vimmelskaftet N r. 23.

-----------------------------------------------' ’ — :— — i— - ' ' — :--------------

1845.

Trykt hos Louis Klein.


Conditioner.

1.

AH sælges i den Tilstand, det ved Tilslaget

er og forefindes, og maa af Kjoberen uden Indvending

modtages, ligesom det fra Tilslaget er

for hans Regning og Risico i enhver Henseende.

2.

Kjoberen er fri for alle Omkostninger i Anledning

af Auctionen.

3.

Betalingen erlægges til undertegnede Incas-

sator ved Tilslaget eller paa Anfordring; dog

indrommes 6 Ugers Credit forsaavidt Kj5berne

ere Incassator bekjendte og vederheftige.

4.

I Tilfælde af Sogsmaal tilsvarer Kjoberen

Renter fra Auctionsdagen og skadeslOse Omkostninger

og er pligtig at lide Dom ved Landsover-

samt Hof- og Stadsretten, samt underkastet den

hurtige Retsforfølgning efter Forordningen 25de

Januar 1828.

Kjobenhavn den 4 Septbr. 1845.

S p o r o n.

I. Malerier og Tegninger.

A. Malerier i Oliefarve,

i forgyldte Rammen

J\r. C. Zeuthen.

1 Esbonderup Kirke. Malet paa Lærred; 12

T. hoit, 14 Va T. bredt; har været udstillet

paa Charlottenborg 1838.

E. W. Normann.

”2 Rronstadt-Rhed. Paa L.; 24 T. h., 32 T.

br.; signeret E. N. 1838; har været udst.

paa Charlottenborg 1838.

©lir. EtzdorfT,

Landskabsmaler fra Sachsen-Coburg.

3 Lon-Dranqers paa Vestkanten af Island. Paa

L.; 24 1\ h., 29Va T» br.j signeret C. E,

1829.

4 Myrdals-Dranger, paa Sydostkanten af Island.

paa L .; 24 T. h., 29 Va T. br.; signeret

C. E. 1829.

5 Nordkap. Paa L .; 28 T. h., 41 T. br.; signeret

C. E. 1831.

6 E t Skovparti ved en Strandkant. Composition.

Paa L.; 28 T. h., 41 T. br.; signeret

C. Etzdorff 1831.

Anm. Malerierne fra Nr. 3—6 have været udstillede

paa Charlottenborg 1832.


4

A. Thomsen.

7 E t Genrestykke. Paa L.; 29 T. h., 25 Va T.

br.; signeret A. Thomsen 1838.

Copi efter Rud. Julius Benno Hiibner,

at A. Thomsen.

8 Christusbamet paa Skyer. Paa L.; 32 T. h.,

32 T. br.; Cirkelforrn; sign. A. Thomsen

1840. Originalen, malet af Hiibner i Diis-

seldorf 1837, findes i Svenék-Norsk Consnl

Wagners Samling i Berlin.

Grfiger.

9 Portrait a f hdisalig Kong Frederik VI. Paa

L.; 24 T. h., 20V


6

28 Ubekjendt. Et Landskab tned Vandfald. Sepiategning

29 — Et Familielykke. Blyantstegning.

b) Uden Glas og Ramme.

30 Lundbye. EtSkavparti. Pennetegning; sign.

J. T. Lundbye 1841

31 Ubekjendt. Et dito, kolpr. Pennetegning;

og en liden Pige iued en Due; i Tusk og

Sepia; sign, Chvastotf'.

II. Medaillons i Bronce.

32 Keiser Alexander. Mignatur-Medaillon i

Bronce, under Glas og i sort Ramme

33 Kong Caxl XIV. Johan. Dito og i dito.

III. Kobberstik og Litho-

graphier,

under Glas og i forgyldte Rammer.

A . Portraiter.

34 Den Danske Kongefamilie3 et lithographeret

Blad i stort Folio, udgivet af Bindemann

i Ki'el

35 Christianus IV. C. v. Mandern pinx; Haelwegh

sc. St. Fol.

36 Fredericus 111. C. v.‘Mandern pinx; Haelwegh

sc. St. Fol.

37 Caroline M athilde3 Christian d. 7des Gemalinde;

Topp del., Fortling lithogr. in 4to

V

7

38 Fredericus VI., Daniæ Rex. Grbger p. Bohm

sc. Fol.

39 Maria} Regina Daniæ. Idem p. idem sc. Fol.

40 Hd. M. Dronning Maria Sophia Frederika.

Lithogr. af Fortling efter et Maleri af Juel

in 4to

41 Frederik den Sjette paa Paradeseng. Kolor.

Lithographi; Fol.

42 Hd. K. 11. Caroline} Prindsesse til Danmark,

Smith del., Fortling lithogr. in 4to

43 IL K. II. Y reder ih Ferdinand s Prinds til

Danmark. Id. d., id. lithogr. in 4to

44 Hendes K. H. Wilhelmine, Hertuginde til

Slesvig - Holsteen - Gliiksborg - Sonderborg.

M onies d., Fortling lithogr. in 4t»

45 H. D. Carl, Hertug til Slesvig - Holsteen-

Gluksborg-Sonderborg. Id. d., id. lithogr*

in 4to

46 II. M. Kong Christian den Ottende3 Lithogr.

af Bæren tzen. St. 4to

47 Hd. M. Dronning Carolina Amalia. Idem

lithogr. St. 4to

48 H. K. H. Kronprinds Frederik Carl Christian.

Efter Daguerrotyp tegnet af Ballin,

lithogr. af Fortling, in 4to

49 Hd. K. H. Kronprindsesse Charlotte Mariane.

Holbeck p. Fortling lithogr. in 4to

50 II. D. Landgrev Wilhelm a f Hessen, Griinbaum

pinx, Monies del., Henkel lithogr^

in 4to

51 II. D. Prinds Christian a f Gliiksborg. Allemand

d., Lehmann lithogr. in 4to

52 Alexander 1., painted by Geo Dawe, engr.

by Th. Wright; heel Figur, i st. Folio

53 Franciscus I. F. Amerlino p. Th. Benedetti

sc. Fol.


54 Ft'iedrich Wilhelm III. Nach Gebauer lithogr,

von Jab. 1840. St. Qv.

55 Friedrich Wilhelm IV. Lithog. von SchalL

St. Qv.

56 Her M aj esty Queen Victoria. Painled by

A. E. Chalon. engr. by S. Cousins. Heel

Figur i stort Fol. Aquatinta

57 The Queen (Victoria), painted by C. W.

Ross, drawn on stone by R. J. Lane. in 4to

58 Prince Albert, p. b. Ross, dr. on st. by Lane.

in 4to

59 ' //. E xe. Statsminister Paul Christian St'emann.

Kirkegaard del., Bærentzen lithogr.

in 4to

60 Steen Andersen Bille (Admiral), tegnet af

Bendixen, lithogr. af Krossing. in 4to

61 A . W. v. Hauch (Gverkammerherre). Jensen

p., iVlonies 1. Fol.

62 Franz v. Biilom (General og Gen. Adjut).

Monies p., Krossing I. Fol.

63 Albert Thorvaldsen. Lithogr. efter Jensen.

in 4to

64 Ludvig Jacobson. Monies d., Bærentzen 1.,

in 4to

65 Et Familiestykke, lithogr. af Hener. in 4to

66 Et dito, lithogr. i Folio

67 En iVlilitair i Hnsaruniform (General Grev

Woyna). Litogr, af Kriehuber 1844. Fol.

68 General Count Suchtelen. Geo Dawe p.

Wright sc. Fol.

69 Lord Bloomfield. Lithogr. af Dreyer. Fol.

B. Panoramaer, Prospekter, o. s. v.

70 Panorama von B erlin; aufgenommen von

Locillot, gestochen v. Salathé. Smal Tværf.

9

71 Panorama von Potzdam; aufgen. v. C. Gropius,

gest. v. Hiirlimann. Sm. Tværf.

72 Panorama von Carlsbad; aufgen. v. Morstadt,

in Stahl gest. v. Geissler. St. Tværf.

kolor.

73 Kaiser Ferdinands Kettenbriicke in Prag.

Kolor. Lithographi af Lachner. Tv. Fol.

74 Syv kolor. Smaaprospekter af Dresden.

75 Prospekt af Roeskilde. Stukket og illum. af

Petersen. Tv. Fol.

76 Prospekt af Frederiksborg. St. og illum. af

Petersen. Tv. Fol.

77 Vue orientale de Stockholm, prise hors du

port. Hammer sc. Kolor. Fol.

78 Prospekt af Gotheborg. Lithogr.

79 Slottet Loberod i Skaane. Lithogr.

80 Herresædet Finspång. Gyldenstolpe del ; Billmark

lithogr.

81 Tolv smaa Prospekter af Petersborg. Illum.

Kobberstik

82 Fire storre Prospekter af Petersborg. Lithog.

og kolor.

83 Ansicht von der Halle in Driburg, und Ansicht

von der Quelle in Driburg. Gez. v.

Berens, lithogr. v. Naumann. Tv. Fol.

84 Ansicht der Bader bei Driburg. Gez. v. Bokelmann,

gest. v. Savin. Tv. Fol.

IV. Lose Kobbere, Litho-

graphier og Raderinger.

A. Portraiter.

85 Kongerne a f det Oldenborgske IIuus, fra

Christian I. til Christian VII.; tegnede og


to

stukne af Forskjelfige. 13 Blade i Folio,

klæbede paa Paprir

,86 Kongerne. Christian IV. og Frederik III.

Simon de Pass sc. Fol. To Blade

87 S. M. Christian V III., Konig von Danemark.

Bærentzen p., Kroymanu lithogr.,

Speckter & Co. Hamburg

88 II. M. Kong Christian VIII. og Hd. M.

Dronning Carolina Amalia, lithog. in 8vo,

udg. af Schiott. To Blade

89 D. K. H. Kronprindsen og Kronprindsessen.

Fortling lithogr. To Blade

90 Hd. K. H. Hertuginde Louisa Augusta.

Gratt’ p., Beuse sc. Fol.

91 Erkebiskop Svane. Wuchters p., Haelwegh

sc. Fol.

92 Henr. Gerner. Juel p., Preisler sc. Fol.

93 Henr. Hjelmstjeme. Juel p., Clemens sc.

Fol.

94 Henr. Stampe. Juel p., Preisler sc. Fol.

95 Grev Rosencrone. Juel p., Clemens sc. Fol.

96 Schrodersee, Capitain i Soetaten. Juel p.,

Haas sc. Aquatinta *

97 Holberg. Hans Rostgaard. Biskop Krogh.

Tre Blade in 8vo

98 Overhofmarschal v. Levetzau. Smith del,,

Fortling lithogr. St. Fol.; er 3die Hefte af

Flamands Portrait-Galleri af nulevende fortjente

danske Mænd

99 Geheime-Etatsraad Adler. Idv del., id. lithogr.;

er 1ste Hæfte af forbemeldte Galleri.

St. Fol.

100 Svenska Konunger og deras T id ehva rffen

Samling af Portrater ofwer nainnkundiga

Personer, med korta Lefnadsteckningar. 6

Hæfter, indeholdende 23 lithogr. Portraiter

i Fol.

t1

101 Grev }Vetter stedt. H—n Jithogr. Fol.

102 Wilhelm Faxe, Biskop og Canceller i Lund.

Fehr lithogr. Fol.

103 Portråter a f åtskilliga 1823 års Riksdagsmån,

udgifne af L. H. Boss. 48 raderede

Blade in 4to i Papbind; 10 overkomplette

Portraiter folge med

104 Galleri a f swenska Scenens Artister. 9 lithogr.

Blade in 4to, i 3 Hæfter

105 Elisabeth Countess a f Bjomstjerna. Engr.

by Th. Wright

106 Portraits du Roi Philippe Sf de differents

personnages marquans en France. 13 lithogr.

Blade i Fol., de fleste tegnede af

Maurin, alle lithogr. af Delpech. Med facsimiles

107 Clem. Vene. Loth. Prince de Metternich-

Winnebourg. Molteni p., Staub del., Be-

nedetti sc. Fol.

B. Hoveder, Karrikaturer, Genrestykker,

Landskaber, historiske

Stykker, o. s. v*

108 Scta Catharina. Leonardo da Vinci p.,

Gemzoe lithogr. St. Fol-

- 109 E t Damehoved. Grevedon fec.

110 Karrikaturer. 21 lithogr. Blade i forsk.

Format

111 Dito. 9 lithogr. Blade i forsk. Format

112 Karrikatur-Hoveder. Eet lithogr. Blad

113 Ko-Waktaren den andre, Konstdomare. Et

raderet, paa blaat Papiir aftrykt satirisk

Blad. Tv. Fol.

114 To smaae Blade, det ene med Hunde efter

C. Vernet, det andet en Karikatur

I


12

115 Bruden. Kiichler p., Bærentzen lithogr. St.

Tv. Fol.

116 To Blade. En hellig Familie, Omrids af

Normand efter L. da Vinci; og Madonna

med Barnet, Omrids af den Samme efter

Raphael Sanzio, in 8vo

117 To smaae Genrestykker. Lithogr. og sign.

Die Finart 1820

118 Tolv smaae Kobberstik, hvoraf de elleve

efter beromte Mestere. I Omslag

119 Conference between Commodore Sir James

Jonn Gordon Bremer and Ckang the Chi-

nese Admiral cfec. Drawn on the spot by

Sir Henry Darrel, lithogr. by Lynch. Et

Blad i Tv. Fol., med hvidt Overtryk

120 Ruiner. Fortin sc. Tv. Fol. -

121 Die katholische Kirche in Kopenhagen. Zeuthen

d., Bårentzen 1. Tv. Fol.

122 Et Vandfald efter Ruisdael. Schiiler sc.

123 Parti af Bleking i Sverrig. Radering af

Gurlitt, sign. L. Gurlitt 1834. Tv. Fol.

124 Rensdyr. Holm p. cfe sc. Et raderet Blad

i Tv. Fol.

125 Facade af Ridderholms Kyrkans nya Tornbyggnad.

Carden I., Fol.

126 Le Soir des bergers, Fahlkranz p., Petersen

sc. St. Tv. Fol.

127 Prospekt af Kjobenhavn, seet fra det nye

Theater paa Norrebro. Aquatinta Tv. Fol.

128 Dito af dito, seet fra Rupde-Taarn. Radering

af Holm, aftrykt paa bruunt Papiir.

Tv. Fol.

129 Fire Blade (V. VI. VII. VIII) af Værket

over Roeskilde Domkirke af Lund og HofF-

manti

130 Christian I. Et Mindeblad i Fol., trykt hos

Mohr i Kiel

13

131 Kong Waldemar 11. i Slaget ved Wolmar*

Lorentzen p., Haas sc. Tv. Fol.

132 Anna Colbjorsen. Pauelsen inv. et del., Haas

sc. Tv. Fol.

133 Hans Madsen i Joh. Rantzaus Leir. Pauelsen

inv. et del., Preisler sc. Tv. Fol.

134 Christian IV. i Slaget under Femern. Lorentzen

p., Flint sc. Tv. Fol.

135 Staden Wismars Beleiring og Overgivelse.

Lorentzen p., Haas sc. Tv. Fol.

136 Kong Carl Gustavs Flugt fra Amager. Lorentzen

p., Flint sc. Tv. Fol.

137 Stenbocks Overgivelse ved Tonningen. Lorentzen

p., Haas sc. Tv. Fol.

138 Monstring ved Frederik VI. som Kronprinds.

Lorentzen p., Haas sc. Tv. Fol.

V. Kobberværker og Samlinger.

139 Suecia antiqua et hodierna. Eet Læderbind

med 353 kobberstukne Blade i Tv. Folio,

indeholdende en Samling af Prospekter af

Sverrigs Stæder, Kirker. Slotte, Palladser,

storre Herregaarde, Mindesmærker cfec.,

stukne af Swidde, v. den Aweelen, Perelle,

Marot cfec., med Register. Udkommet 1716.

140 Skånska Utsigter. Vues de Scanie (komplet).

To Tværfoliobind, resp. å 25 og 28,

og to Hæfter (Skåne XIV og XV), hvert

å 4 Blade; det Hele, Titelbladet iberegnet,

61 Blade Prospekter af Herregaarde og

Slotte i Skaane, tegnede af U. Thersner,

stukne i Aquatinta af Akrell in. fl., nogle

ogsaa lithographerede, med svensk og fransk


14

Text. Bemeldte Værk udgjor, i 15 Hæfter,

forste Afdeling af def store Pragtværk

”Fordna och narvarande Sverrige”, ,vLa

Suéde ancienne et moderne” af U. Thersner,

paabegyndt 1817, hvoraf indtil 1840 er udkommet

46 Hæfter.

141 Ostergothland. Af denne, af 9 Hæfter bestaaénde,

Afdeling af ”Fordna och nårva-

randeSverrige’’, findes her 8 Hæfter. (Hæftet

”Ostgothland IV” mangler.) Disse indeholde

i 31 Blade i Tv. Fol., med sv. og

fr.Text, Prospekter af Herregaarde og Slotte

i Ostgothland.

142 Sodermanland. Af denne Afdelings 7 Hæfter

mangler ”Hæftet Sodermanland VI”. De

6 Hæfter, som haves, indeholde i 23 Blade

i Tv. Fol., med sv. og fr. Text, Prospekter

af Herregaarde og Slotte i Sodermanland.

143 TJpland. I 6 Hæfter med 24 Blade i Tv.

Fol., samt sv. og fr.Text, indeholder denne

Afdeling af Værket Prospekter af Slotte og

Herregaarde i Upland.

144 Prospekter a f danske Herregaarde, udgivne

af Richardt og Becker. Kbhavn 1844 og 45.

15 lithogr. Blade i Tv. Fol. med Text, i

5 Hæfter å 3 Blade hvert.

145 Danmark, et malerisk Atlas af Christensen

og Heiberg, 1ste Bind, 18 Blade in 4to,

i Staalstik, med didhorende Digte. Papbind

146 Nitten Blade i Staalstik, henhorende til 3,Denmark

delineated by Feldburg”, hvoraf de

16 ere Prospekter, og de 3 Portraiter (Holberg,

Ewald, Ingemann).

147 Danske Egne, udgivne (og stukne) af S. H.

Petersen; 24 Blade Tv. Fol. i Omslag.

15

148 Prospekter a f Island, lithogr. og udgivne

af Th. Kloss. Khhvn 1815. 1 Hæfte, indeholdende

3 lithogr. Blade in Fol. med

Text.

149 7Vpe lithogr. Prospekter af Petersborg.

Tv. Fol.

150 Sex lithogr. Prdspekter af Petersbova.

Tv. Fol.

151 Panorama des Rheins , von Delkeskamp

F. a lVl. 1837; et lithogr. Blad i hoit Folioformat,

med Text. Stivt Omslag.

152 Andenken von Carlsbad. En Samling af

15 lithochromerede Prospekter af Carlsbad;

i Omslag.

153 Erinnerung an Toplitz. En Samling af 12

Prospekter af Toplitz i Staalstik. Witthoft

sc. I Konvolut.

154 Andenken an Prag. En Samling af 12

illum. Prosp, af Prag, i Staalstik. Wiirbs

del., Winkles sc. I Konvolut.

155 Wiens vorziiglichsten Gebåude und Monumente.

Les principaux Batiments et Monuments

de Vienne. A Vienne chéz Tran-

quillo Mollo, Foruden Titelbladet, 70 raderede

og illum. Blade i Tv. Fol., opklæ-

bede paa farvet Papiir. I en Karton, m.

Tit. ”Wiens vorziiglichste Gebåude”.

156 Et Hæfte med 10 stukne og kolor. Blade i

Tv. Fol., forestillende svenske Almuedragter

og Scener. P. H. (Hillestrom) p., C.

F. M. sc.

157 Tredive lithogr. og kolor. Blade i Fol., benævnte:

Costumes des peuples, qui habi-

tent les pays situés entre la mer Caspienne

et la mer noire. I Omslag.

158 Scener a f det Osterrigske Folkeliv, fremstillede

i 12 rader, og kolor. Folioblade,


16

opklæbede paa farvet Papiir, I Karton, m.

Tit.: "Vienne, chéz Tranquillo Mollo”.

159 11 Carnevale di Roma. Roma 1820. En

Samling af 20 illum. Raderinger i Tv. Fol.,

forestillende Karnevalsscener; optrukne paa

blaat Papiir, m. Titelblad og Forklaringer.

1 Karton.

160 Colleetion compléte des Uniformes de la

Marine et de L ’Armée Danoise. Altona

1829. Foruden Titelblad, Dedikation cfec.

(4 Blade), 115 stukne og kolor. Blade i

Fol., fremvisende de danske Militair-Uniformer.

161 Det Frederikborfjskc Stutteri, tegnet efter

Naturen, og udgivet af Gebauer. Otte kob-

berstukne og illum. Blade i Tv.Fol., i, 2 Hft.

Kbhvn. 1822 og 23.

162 Mélanges lithographiques, par Finart. 6 lithogr.

Blade diverse Gjenstande (med Heste

og Ryttere). Tv. Fol., i Omslag.

163 Carlo Vernet. Récueil de 12 chiens de différentes

espéces par C. Vernet. ./2 lithog.

Blade. Tv. Fol. i Omslag.

164 Idem. 8 Blade Jagtscener afjCarlo Vernet;

Delpech 1., Tv. Fol.

165 Idem. Di verses croquis de Clievaux, »par

C. Vernet. 12 lithogr. Blade. Tv. 8vo,

i Omslag.

166 Idem. Douze Croquis de Clievaux, dessinés

sur pierre par Carlo Vernet; 12 lithogr.

Blade i Fol. og blaat Omslag.

167 Idem. 36 Blade Raceheste, samt andre

Heste, saa og Heste- og H unde-Hoveder.

Delpech lithogr. Tv. Fol.

168 Horace Vemet. Croquis lithogr. p. Horace

Vernet; 9 lithogr. Blade med forsk. Gjen-

stand. Lille Fol., i Karton.

17

169 Horace Vemet. Croquis af Scener i Feidten,

efter H. Vernet; 18 lithogr. Blade i

Tv. Fol. og Omslag.

170 Scenes Champétres par H. Lecomte; 15

lithogr. Blade i Tv. Fol. og Omslag.

171 Les mille et un Croquis par Lasalle; 25

lilhogr. Blade i lille Fol., indb. i gront

Maroquinpap.

172 Souvenirs du moyen age. 18 Blade i 4to,

lithogr. af J uIps David, indb. i blaat Shir-

,ting m. forg. Zirater.

173 Eidelstein und Perle. 12 Gruppen weiblicher

Bildnisse nach Zeichnungen von O. C.

Parris, Gedichte von Lady Blessington,

Deutsch vviedergegeben von R. Z. Ende.

London 1837, A. Asher. Tolv Blade Staal-

stik i Fok, tegn. af Parris, stukne af For-

skjellige, indb. i gront Silke m. forg. Zirater

og Snit.

174 Album de L ’Opéra, principales scénes et

decorations les plus rémarquables dc. pu-

blé par Challomel, dessins pår Alophe,

Baron, Challomel, C. Deshays, A. Déveria,

Fran^ais, Lepaule, Mouilleron, et C. Nan-

teuil. 24 lithographerede Blade i stort

Qvarto med Text. Indb. i Velskbind.

175 Auswahl der beliebtestrn Bilder der Dresdener

Gemdlde Gallerie, herausgeg. und

gest. unter d. Leitung von W. Witthoft,

Leipzig 1840. 24 Blåtter in 4Liefer. jede

å 6 Blatt i 4to og Omslag.

176 Zweites Verzeichniss der Gemdldesammlung, '

so wie der vorziiglichsten Handzeichnun-"*

gen, Kupferstiche, Kupferstichwerke und

plastischen Gegenstande des Freiherrn von

Speck-Stemburq. Leipzig 1837. Bemeldte

2


18

Fortegnelse er forsynet med 2 0 deels stukne,

deels lithogr. og rader. Blade i stort 4to,

i elegant Velskbind.

' 177 Epreuves de Galvanographie d’aprés une

nouvelle méthode, par J. C. Hoftmann 1841.

10 Blade i Konvolut.

178 Haandtegninger af Kratzenstein Stub. Kbh.

1817 i 4 Hæfter Raderinger, med 14 Blade

1 Fol, Velskbind.

179 L e Statue e li Bassirelievi del Cav. Alb.

Thorvaldsen, disegnati ed incisi del Riepen-

hausen e da Ferdin. Mori. Roma 1811.

Eet Velskbind med 8 0 B!ade i Fol., hvoraf

de 79 Omrids efter Thorvaldsen.

180 Christus og de 12 Apostle. 13 Lithographier

i Fol., efter Thorvaldsens Marmor-

statuer. Fortling lithogr., i Karton.

181 6 lithogr. Blade efter Thorvaldsen. (Natten,

Dagen, Amor og Hymen, Amor og Psyche,

Ganimed med Ornen, dé sorgende Gratier).

Fortling og Geinzoe lithogr.

182 De Kongelige Billedgallerier p a a Christiansborg


20

17 Rang Rulla ofwer Befalet wid swenska Krigsmakfen'1817

och 1818

18 Udkast til en Toldanordning for Danmark

19 Dito for Hertugdommerne

20 Rapport sur l’administration de la ville de

Paris 1836

21 Wappen Almanach der souverainen Regenten

Europas

22 Nautical and hydraulical Experiment byBeaufoy

23 D anske Adelsmænd af Hoffmann, 3 Dele

24 GrifFenfeldts Levnet af Wolff

25—27 Samlingar for Nordens Fornalskare af

Sjoborg, 3 Tomer, 2 Expl.

28 Samme Værks 3die Tome

29 Dictionaire uuiverselle p. Boiste. Paris 1823

30 Cour des Pairs p* Meriton

31 Stemmer fra den danske Kirkes Reformations

Tid

32 Finants-Budget og Regnskaber, 9 Bind

33 Stændertidenden for 1835 og 1836, 7 Bind

34 Deutscher Hof- und Staatskalender fur 1832

— 1842, 11 Stykker

35 Dansk Hof- og Statskalender, 11 Stykker

36 Dito for 1843, 1844 og 1845

37 Kaiserlich Koniglicher Hofkalender, 4 Stykker

38 Almanach Royal de commerce Belgique

39 Reise des Prinzen Maximilian von Wied, 10

Heften mit Charten und Kupfern

40 The Bronzes of Siris by Brondsted

41 On Panathenaic Vases by Brondsted

42 Das Landgut Monrepos v. Nicolay

43 Travels through Sweden, Norway and Finmark

by Brooke

44 Paris und .seine LJmgebungen

21

45 Ehrenwards Italienska Resa

46 Det oldenborgske Kongehuus af Flamand

47 Lettres d’une Peruvienne, nitid

48 Die Bibel oder (it^TTieilige Schrift v. Hiiffel,

med Staalstik

49 Bibelen ved Kalkar, 25 Hæfter med Staalstik

50 Schillers samtliche Werke. Haag 1830

51 The Worcks off Shackspeare by Ayscough

52 Geschichte Friederich des Grossen v. Kugler

und Menzel

53 Silvio Pellico, mes prisons

54 Les Etrangers a Paris

55 Un hiver a Paris p. J. M. Janin

56 Europa, Chronich der gebildeten Welt

57 Le Keepsake francais 1840.

In Octavo.

58—61 L’esprit de l’histoire par A. Ferrand, 4me

edition, 4 Tomer

62—74 Nouveau Dictionaire historique p. L. M.

Chaudan et F. A. Delandine, 13 T.

75—77 Considerations sur la Revolution francaise

p. la Baronne de Stael, 3 T.

78 Examen critique sur eet oeuvre p. J. Ch.

Bailleul, 2 cahiers ,

79—81 Memoires et considerations sur la revolution

francaise p. la Baronne de Stael,

3 T.

82 Examen critique sur eet oeuvre p. J. Ch. Bailleul,

2 T.

83—84 Memoires pour servir a I’histoire de France

sous Napoleon p. le General Gourgaud, 2 T .

85—86 dito p. le General Montholon, 2 T.

87—89 dito, souvenirs et anecdotes p. le comte

de Segur, 3 T.


22

90 Memoires de la revolution d'Espagne p. de

Pradt

91—92 dito, tirés des papiers d’un hornme d’Etat

1792—1815, 2 T.

93—94 dito du Prince de Ligne, 2 T.

95 dito de Mr. de Falkenskjold

96—97 dito du Prince de la Påix p. Esmenard,

2 T.

98—101 dito de Mr. Gysqvet, ecrits par lui rnéine,

4 T.

102— 103 dito sur le Prince de Tallayrand p. la

Comtesse O. de C., 2 T.

104—105 dito d’un prisonnier d’etat au Spielberg

p. Andryane, 2 T.

106—107 dito de Silvio Pellico p. de Latour,

2 T.

108—109 dito pour servir a l’histoire de Charles

X IV Jean p. Coupé de St. Donat et de

Raqvefort, 2 T .

110—113 dito et souvenirs d’une femme de qva-

lité sur le consulat et l’empire, 4 T.

114 dito sur la vie privéo de Napoleon en 1815

p. Fleury de Chaboulon, 3me et 4me T.

115 dito deLucien Bonaparte, ecrits par lui méme,

Tom. I.

116—117 dito dé St. Simon, 2 T.

1 1 8 —H 9 dito de Madame de Maintenon, 2 T.

120— 121 Lettres sur le Dannemarc p. Mallet,

2 T.

122 Revue chronologique de Thistoire de France

1787—1818

123 Napoleon Administrateur et Financier p.

d’Jvernois

124 Les causes de la revolution francaise p. de

Latocnaye

125—127 Tableau des Etats Danoises p. Catteau,

3 T.

23

128 31 Tableau des revolutions de I’Europe p.

Ancillon, 4 T.

132 Abrégé chronologique de l’histoire des ordres

de Chevalerie p. Dambreville

133 Histoire des derniers rois de la måison de

Stuart p. Fox .

134 Relation de la.campagne de Russie en 1812

p. Labame

135 La ligue hanseatique p. Mallet

136—38 L ’esprit de la Ligne, 3 T.

139 La grandeur des Romains

140 Napoleon en 1812 p. le Soltyk

1 4 1__42 Histoire de Napoleon et la grande armee

en 1812 p. Segur, 2 T.

143 Precis des guerres de Jules Cesar p. JNapo-

leon p. Marchand

1 4 4 — 4 5 Napoleon et Marie Louise p. Meneval,

2 T. . v

1 4 6__48 Histoire de l’empire de Russie p. iiaramsin,

3 T,

149_50 Lafayette et la revolution de 1830 p.

Sarrans, 2 T.

151—52 Seize mois ou la revolution p. Salvandy,

2 T. '

1 5 3__5 4 Beautés de l’histoire de Dannemarc, de

Norvege et de Svede p. Nougaret, 2 T.

155 La Scandinavie vengée p. Graberg de Hemso

156 Le spectateur francois au 19 siede

157 Histoire d’Alexander I. p. Rabbe

158 La verité sur les cent jours p. Lucien Bonaparte

159 La verité sur l’incendie de Moscau p. Kostopchine

160 Le Duc Charles de Brunwich .

161 — 62 Souvenirs du Duc de Vicence p. Ch.

de Sor, 2 T.


24

16 3 - 64 Le Gouvernement de Juillet 1830 a 1835

p. Pauteur de I’histoire de la Restauration,

2 T. 2 Ex pi.

165 JVotices sur l’interieur de la France en 1806

166 Oeuvres de Salluste p. Dureau Delamalle

167—71 Tacite p. le mérne, 5 T.

172—75 Etudes sur la chute de l’empire Romain

p. Chateaubriand, 4 T.

176—79 Discours sur l’histoire universelle p. Bos-

suet, 4 T.

180—81 Continuation p. le méme, 2 T.

182—83 Histoire de la revolution de Svede p.

Vertot; 2 T.

184 Histoire de Charles XII. p. Voltaire

185—89 Siedes de Louis XIV. et de Louis XV.

p. le méme, 5 T.

190 Les cours du Nord p. Cohen, Tom. second

191 Lettres de Napoleon a Josephine, Tom. I.

102—93 Revelation sur Ja Russie ou l’empereur

Nicolas en 1844, 2 T.

194—95 Histoire de la revolution francaise p.

Thiers, 2 T.

106—98 Histoire du Consulat et de l’empire, p.

le méme, 3 T«-

199 Memorial de Sir Hudson Lowe

200 Appeal and memorial by WoIfF

201 Neue Samlung historischer Sehriften v. D. H.

Hegewisch

202 Geschichte der gracchischen Unruhen v. Demselben

203 Weltgeschichte von Demselben

204 Ueber die gliickliehste Epoqve der romischen

Geschichte von Demselben

205 Geschichte der englischen Parlamentsberedsamkeit

von Demselben

206 Ueber die Colonien der Griechen von Demselben

25

207 Ueber romischen Finanzen von Demselben

20S Geschichte des Kaisers Mdxirnilian I. von

Demselben

209 Geschichte des Don Carlos von de las Valles,

iiherg. von Ungewetter

210 Geschichte der Wiedergeburt Griechenlands

vou Kliiber

211 Spanische Charaktere von Grosze

212 Schwedische Geschichten von Arndt

213 Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte

von Dahlmann

214 Geschichte der danischen Revolution 1660 v.

Spittler

215 Erklarende Einleitung zur Geschicte Danemarks

von Clement

216 Herodot und sein Leben von Dahlmann

217—18 Lebensbilder aus dem Befreiuneskriejre,

2 Bånde

219 Briefe des Freiherren v. Stein an den Freiherren

v. Gagern

220 Franzosische Zustånde v. Heine

221 Seeland im Sommer 1807

222—24 Das griechische Volk v. Maurer, 3 B. •

225 Historische und malerische Wanderungen in

Griechenland v. Braun

226 Preuszen und Preuszenthum v. Venedey

227 Beitrage zu einer historischen Entwickelung

der Maaszregeln und Grundsåtze von Napoleon

Bonaparte. Hamb. 1814, 2 Expl.

228 Det brittiske Riket i Ostindien ved Bjornstjerna

229 Samme Bog paa tydsk

230—32 Historisk Tafla af Konnnng Gustav IV

Adolfs sednaste Regeringsår, 3 Dele

233—40 Handlipgar rorande Sveriges Historia af

ett Seiskap, 8 Bind

241—42 ‘ Dito dito af Fryxell, 2 Dele


26

243 Carl X IIs Brefvexling med sin Syster Ulrika

Eleonora

244 Det danske Flag i Middelhavet af Steen-

245 Souverainitetens Indforelse i Danmårk af

246 Historisk Beretning om General Staffeldt af

M orgenstjerne, 2 Bind

247 Englands Overfald i 1807 af Helfried

248 Polens politiske Stilling af Jantzen

249 Verdens Kronike af Grundtvig

250—52 Erindringer som Bidrag til Morges Historie

af Aal, 3 Dele u .

253— 54 Danmarks Krigs- og politiske Historie

af Ræder, 2 Bind

255 Allens Haandbog i Fædrenelandets Historie,

3die Udgave.

256__70 Histoire abrégée des traités de paix p.^

Koch et Schoell, 15 T .

271__79 Recueil des pieces officielles p. Schell,

• 9 T .

280 85 Histoire de la diplomatie francaise p.

Flassan, 6 T .

286—93 Memoires de Sully, 8 T .

2 9 4 96 Guide diplomatique ou Repertoire p.

Mårtens. Berlin 1801, 3 T.

297 Manuel diplomatique p. le méme 1822, 2

„ T .

29 8 99 Guide diplomatique p. le raeme. Læipz.

1832 2 T.

300—3 Histoire des traités de paix p. Koch, 4 T.

304 Recueil des traités de Dannemarc 1766—

1796 p. Clausen

305 Systeme conservateur p. Guizot

27

306—7 Congres de Ver«ne p. Chateaubriand, 2 T.

308—9 L a morale appliquée a la politique p.

Jouy, 2 T.

310 L ’Europe et l’Amerique p. Schmidt-Phiseldeck

311 L a revolution actuelle de l’Espague p. de

Pradt 1820

312—313 Congrés de Carlsbad p. le méme, 2 T .

314 Manuel diplomatique sur les droits des neutres

sur mer. Leipz. 1814

315 De Torigine et des progrés de l’esprit revolutionaire.

Haye 1833

316 Theorie des revolutions. Paris 1817

317 Constitution de l’Angleterre p. Delolme

318 Repertoire historique p. Reedtz

319- 2 0 Deutsche Staats- und Rechts-Geschichte

v. Eichhorn, 2 Bande

321 Statistik der europaischen Staaten v. Hassel

322 W as ist Volksverfassung v. Thi'lo

323 Die europåische Pentarchie

324 Die spanische Successionsfrage v. Zopft

325 Denkwiirdigkeiten des Freiherrn v. a. Asseburg

v. Ense

326 Recht und Macht des Zeitgeistes v. Aclines,

2 Bd.

327 Ueber Souverainitet v. Ancillon

328 Johannes W itt, genannt v. Dorring

329—30 Briefe aus Paris v. Borne, 2 B.

331 Beitrage zu einer Entwickelnng der Entwiirfe

Napoleons &c., 2 Expl.

332 Das norwegische Storting 1824 v. Steffens

3 3 3 Die Volkssouverainitet v. Murhard

334 Das Staatsgrundgesetz von Hannower von

Dahlmann

335 Die Politik v. Demselben

336 L . Bornes gesammlte Schriften, 8 ter Th.

337 Borgare Ståndets Protocoller vid Riksdagen

1800


28

338—45 Riksdaks Protacoller 1809, 8 Bind

346 Representationen af Bjornstjerna

347 Tanker i Representationsfrågen af Samme

348 Vidråkning och Reform

-349 Rost ur ett swenskt Slatsfangelse.

350 Alliance-Tractaten mellem Sverrige og Rysland

1812

351 Om ett nytt Foreningsfordrag mellem Sverrige

och Norrige

352 Politisk Troesbekånnelse af Ankarsvard

353 Den hemmelige Skrivekunst af Lindenfeldt

354 De danske Provindsialstænder af Sibbern

355 Danmarks og Hertugdommernes Statsret af

Schlegel

356 Forskjellige Traktater.

357 Udvikling af de christelige Hovedlærdomme

af Dr. Clausen

358 Udkast til en Alterbog for Danmark 1839

359 Det theologiske Facultets Betænkning over

Samme

360 Essai sur l’esprit de la reformation p. Villers

361 Paroles d’un croyant 1833

362 Genie du christianisme p. Chateaubriand

363 Athanasius v. Gorres

364 Papismus und Humanitåt v. Caové

365 Der Erzbischoff v. Koln

366 De laudibus Judæ, disp. Werlin.

367—71 L’esprit des loix p. Montesquieu, 5 T.

372—76 Oeuvres de Montesquieu, 5 T.

377 De l’autocratie de la presse p. Bagnano

378 Entretiens de Phocion p. Mably

29

379—80 Melanges de litterature et de philoso-

phie p. Ancillon, 2 T.

381—82 L ’esprit des institutions politiques p.

Massabieau, 2 T.

383 Histoire generale de la civilisation de l’Europe

p. Guizot

384 Le malheur et la pitié p. de Lille

385 Memoires a l’histoire du Jacobinisme p.

Barruel

386 Geschichte der philosophischen Systeine der

Griechen

387 Fundamentalphilosophie v. Krug

388 Phadon oder die Unsteiblichkeit der Seele

v. Mendelsohn

389 Einiges iiber Mehreres das uns nahe geht

390 Grundziige des gegenvvartigen Zeitalters v.

Fichte

391 Antropologie af Kant

392 Justus Mosers samtliche W erke, 2det Bind

393 Philosophische Propadeutik v. Berg

394 Omrids af Pannialysis eller Verdens Dynamik

af Kreidal

395 Indledning til den hele Philosophie af Treschow

396—97 Enten — Eller af Victor Eremita, 2 Bd.

398—402 Ciceronis opera. Lips. 1814—17, 5 Bd.

403 Droit des gens p. Mårtens

404—6 Droit des gens pT Mattel, 3 T.

407 Manuel de droit francais pi Paillet

408 Memoire sur l’origine des comités consiliateurs

p. Rothe

409 De arresto civili, Dr. Dreier

410 Forsog til Fortolkning af Forordningen om

Trykkefriheden af Orsted


411 Den D ansk-N orske Lovkyndighed af Hagerup

412 Statsky ndighed ved Sarnme

413 Den norske Bondes Pligter og Rettigheder

ved Samme

414 Udkast til en Lov om Forbrydelser

415 Om Straf och Strafanstalter

416 Actenmaszige Darstellung der Untersucnungen

wegen Ermordung des Kammerherrn

v. Qualen von Wiebel.

417 Det Danske Videnskabernes Selskabs Historie

af Molbech

418 Grev C. Reventlaus Virksomhed af Bergsoe,

2 Expl.

419 Mallings store og gode Handlinger

420 Sarnme Bog paa fransk

421 Christian den Fjerdes Dagboger.af Nyerup

422 Sammes Minde af Hagerup

323 26 Mnemosyne af J. Moller, 4 Kina

427 Samme Bog, 2detBind •

428 Mindetale over Frederik den Sjette al U.

429 Biographie moderne ou galerie historique,

Paris 1815, 2 T.

430 Bioffraphie moderne ou Dictionnaire historique,

5 T. Leipz. 1806

431 Biographie de l’empereur Alexander 1. p.

Bodisco, 2 Expl. „

432 Vie de l’imperatrice Catharine li.

433 Les characteres de la Bruyere

434 Nouvelleg de Marguerithe, rerne de Navarre

435—37 Histoire de Fenelon p. Bausset, å 1.

438—45 Oeuvres completes de St. Ihomas, s i .

446 Notice biographique sur Mt., de Leopold p.

M .'d’Ehrenstein

31

447 The peerage of Great Britain and Ireland

448 Sketch of the character of the Prince of

Denmark by Thorkelin 1791

449 Fiirst Clemens v. Metternich von Binder

450 Struensee v. Michael Beer.

451 Keflections on West-India affairs by Cust

452 Manuel nautique p. Henckel et Born

453 Systeme rnilitaire de la Russie p. Tanski

454 Observations sur l’armée francaise 1792—

1808

455 Traveaux publiques en Belgique p. Nothomb

456 Les ordres du chevalerie de Dannemarch p.

Miinter

457 Systeme complet de signaux p. Rohde

458 Considerations sur le projet de loi concernant

le nouveau systeme financier du roy-

aume des Pays-Bos. 1821

459 Almanach der Ritterorden

460 Genealogisch-diplomatischer Jahrbuch fiir den

preuszischen Staat 1841

461 Bericht iiber das Ministerium des offentlichen

Unterrichts in Rusland 1834

462 Kalisch im September 1835 v- Schneider

463 Amerikas Besserungs-System v. Beaumont et

Tocqveville

464 Stades Elbzoll v. Soetbeer

465 Stades Tarif v. Demselben

466 Theorie des Geldes v. Miiller

467 Oeresund- und Stromzollrulle m it.Tarif

468 Der Sundzoll v. W urm

469 Bremen zum deutschen Zollverein 1837

470 Holsteinische Eisenbahn 1840

471 Bidrag til Kånnedom af Fåderneslandet af

Schwerin


32

472 77 De L a Gardiske Archivet af Wieselgreen,

6 Dele

478 Svensk Statistik 1816

479 Om Toldvæsnet af Grev Sponneck

480 Dansk Skattevæsen af Jacobsen

481 Den danslTé Armees Organisation af Ræder

482 Den danske Hesteavls Forfald

483 Kjobenhavns Universitets Virksomhed i 1837

og 1838 af Clausen

484 Danmarks National- og Statshuusholdning af

Nathanson * ..

485 Danmarks nuværende Pengevæsen af Orsted t

1815

486 Toldtarif i Danmark af Schmalfeldt

487 Den danske Sjats Finants Statistik af Thaarup

488 Hovedstadens Straffeanstalter af Neergaard

489 Telegraph-Ordbog af Kohde

490 Historie og Statistik, især Fædrelandets, af

Collin

491 Statistisk-topographisk Beskrivelse over Kjoberhavn

af Sterm, 2 Hæfter

492—94 Dito over Kjobenhavns Amt af Samme,

3 Dele

495 Topographie over Frederiksborg Amt at

Samme, 2 Expl.

496 Dictionaire portatif de Geographie

4 9 7 98 Geographie portatife p. Malthe-Brun, 2 T .

499—500 Voyage en Angleterre, 2 T .

501 — 2 Promenade dans Rome p. Stendhal, 2 T .

503 Evenemens de Paris 1830

504 Guide å Carlsbad

50 5 7 Voyage en Svede et Atlas p. Danmont

3 T.

508—9 Dictionaire d’ adresses a Petersbourg, 2 1 .

33

510— 14 Voyage du Duc de Raguse, 5 T.

515 Six mois en Espagne p. Corradi

516 Voyage autour de ma chainbre

517—520 Fétes du congrés de Vienne, 4 T .

521 Paris depuis la revolution de 1830

522 Memoires sur la decouvente de rAmerique

p. Marmier

523 Voyage a Paris v

524 Notices sur les ruines de Naples

525 Spaziergange fines Berliner Porten

526 Reisebilder v. Heine

527 Piirmont v. iVlenke

528 Ischl, Soolenbåder

529 Teplitz v. Schmelkes

530—31 Bern wie es ist v. Alban, 2 Bande

532 Kopenhagen by Jones

533 Ganz Berlin

534 Carlsbads Memorabilien v. Lenhart

535 Carlsbad v. Hlawaczeck

536— 37 Tagebuch fiir Badereisende, 2 Bande

538 Teplitz und Schanau

539 Herbstreise durch Scandinawien v. Alexis

540—41 Reisebuch v. Lewald, 2 Th.

542 Kopenhagen v. Thaarup

543 Reise til Morea og Constantinopel afStabell

544 Roeskilde Domkirke af Behrrnann, 2 Expl.

545—46 Reise i Grækenland afBrondsted, 2 Dele

547 Reise-Udflugter af C. W .

548 Kjobenhavn af Nyrup

549 Anteckningar paa en Resa til England 1834.

550—54 Etudes de la nature p. Bernardin de

St. Pierre, 5 T.

5')5 Die Cholera v. Sachs


34

556 Schutsmittel fiir dieselbe v. Dr. Mises

557 John Herschels neueste Entdeckungen

558 Samlingar i alman Physik, 1 Deel

559 Børnekopperne af W endt

560 Bespisningsanstalten af Samme

561 Om hypochondriske Sygdomme af Heberden

562 Ueber Cholera v. Baltz

563 Ludvig Cornaro af Munde . >

564—69 W inkelm anns Geschichte der Kunst,

5 Bind . ' n i *

570__71 Konigliche Gemaldesamlung in Berlin,

2 Bind

572—73 Dito in Dresden, 2 Bind

5 7 4 — 75 Kunstler Geschichten von Hagen, 2Bd.

576—77 Nouveau Dictionaire portatif p. Gattel,

2 T.

578 Dictionaire portatif p. Lamadelaine. Paris

1810

57 9__ 81 Diccionario Espannol Alleman p. Dan

W agener, 3 T.

282—83 Dictionaire francaise italienne, 2 1.

584 Lateinisch deutsches Taschen-W orterbuch v.

Broder

58 5 87 Jerusalem delivrée ou cours de la langue

italienne, 3 T . . . . *

588 Grammaire italienne p. Biagioh

589 Le maitre d’Anglois p. Cobbett

590 Pricipes de långue francaise p. Wailly

591 Franzosisohe Grammatik v. Wailly

592 Histoire des proverbes

>

35

,593 Abrégé de la grammaire Svedoise

594 Neue franzosische Briefmuster

595 W ortérbuch des scandinawischen Mythologie

v. Nyerup

596 Giov. Bosini sutta lingua italiana

597 Spanische Sprachlehre v. W agener

598 Dansk Lydlære og Kjonslære af Levin.

599—610 Baggesens samlede Skrifter, 12 Bind

611— 20 Oehlenschlagers Tragedier, 10 Bind

621— 26 Samme Bog, 8 Bind, def.

627—28 Oehlenschlagers Levnet, 2 Bind

629—30 Samme Bog

631— 40 Oehlenschlagers Digterværker, 10 Bind

641— 48 Samme, 9 Bind, def.

649— 50 Schack Staff'eldts samlede Skrifter, 2 D.

* 651 — 52 Hellensk Nytaarsgave 1844, 2 Dele

653 Hr.*Michaels 3 Biimværker 1496 ved Molbeck

654 C. Molbecks Anthologie

655 Kong Erik og de Fredlose af Ingemann,

2 Dele

656 O. T. af H. C. Andersen

657—58 Improvisatoren af Samme, 2 Dele

659 Bavnen af Samme

660 Vessels Værker af Miiller, 8 Hæfter

661 Poesier af P. Fr. Wulflf

662 Calabreseren af Belani

663 Creolerinden af Samme

664 Norma af Samme, 2 Expl.

665 Corporalen, oversat af Klæstrup

6 6 6 Vinterblomster af Kruse

667 Klosteret af Samme

668 Den Sidste af Huset Stuart afW angenheim


36

669—70 Ruben Apsley af Smith, 2 Expl.

671—72 Revolutionen i Frankrig 1418 af d’As-

lencourt, 2 Bind

673 Slottet Gienton af Kronhelrn

674—78 Grækeren eller Jesuiten :»f Morwell,

5 Bind

679 Palmekrandsen

680 Svend Dyrings Huus af Hertz

681 Kong Rénés Datter af Samme

682 Fortællinger af Spindler

683 Patriotiske Digte af Hoegh-Guldberg

684 Vilhelm v. Katte af Levald

685—86 Gorgona af Levald, 2 Bind

687—89 Latréaumant eller Ludvig den XIVs Hof,

3 Bind

690 — 92 Nornen 1833, 1834 og 1835, 3 St.

692 b) Dito 1834

693 Antéros af Kruse

694 Greverne af Nyborg

695 Giocchino af Holst

696 Antiquarisk Tidsskrift, 1ste Hæfte

697 Die gottliche Comedie des Dante r. Streckfuss

698—704 Burgers Gedichte v. Reinhard, 7 Bind

705 Meister Floh v. Hoffmann

706—7 Mittheilungen v. Borne, 2 Bind

708 Wally, die Zweiflerin v. Gutzkau

709 Gedichte v. Pechlin

710 Schilderungen eines Vielgereisten

711—13 Samme Bog i 3 Bind

714 Bibliothek der deutschen Classiker

715 Schauspiele v. Babo

716 Aestetische Feldziige v. Wienberg

717 Mythologisches Taschenbuch v. Majer

718 Adolph Miillners Spiele fiir die Biihne

719 Werthers Leiden v. Goethe

720—21 Def Salon v. Heine, 2 Th.

37

722—24 Der Spion v. Cooper, 3 Th.

725—27 Thomas Thyrnau, 3 Th.

728—31 Der Mohr, 4 Th.

732—38 Juif errant p. Eugene Siies, 7 Th.

739—40 Les Niebelungen p. Meltiére, 2 T.

741—44 Oeuvres de la Harpe, 4 T.

745—836 Oeuvres completes de W alter Scott,

93 T.

837—47 Oeuvres completes de Lord Byron, 11 T.

848—54 Dito 7 T., def.

855—65 Theatre de Voltaire, 12 Vol.

866—68 Romans p. le méme, 3 Vol.

869 Poémes p. le méme ,

870 Contes p. le méme

871 Epitres p. le méme

872 Henriade p. le méme

873—75 Oeuvres de Montesquieu, 3 T.

876—77 dito de J. B. Rousseau, 2 T.

878—82 dito de Racine, 5 T.

883 — 84 Paul et Virginie p. St. Pierre, 2 T.

885—86 Contes de Lafontaine, 2 T.

887 Oeuvres de P. Corneille

88S—89 dito de T. Corneille, 3 T.

890—92 dito de Crebillon, 3 T.

893—94 Poesies d’Horace, 2 T.

895—902 Oeuvres de Moliére, 8 T.

903—4 Fables choisies de Lafontaine, 2 T.

905—6 Pensées de Pascal, 2 T.

907—10 L’Fneide trad. p. Delille, 4 T.

911 Les georgiqves p. le méme. Paris 1809

912 Le méme livre Brunsvick 1805

913 Poesies fugitives de Delille

914 Homilie des chainps p. le méme

915 Recueil de maximes p. Spada

916 Regulus p. Arnault

917 Poesie p. Navarro

918 L ’Hermitte en province p. Jouy


38

919 Les passions de Pame p. des Cartes

920 Memoires du Diable p. Soulié

921 Bertrand et Raton p. Eug. Scribe

922 Lucia Borgia p. Victor Hugo

923—26 De pres et de loin p. Jacob, 2 T.

927 Oraisons funebres p. Bossuet

928 Petit careme de Masilion

929 Morceaux choisis p. le inéine

930 Les guepes p. Karr

931 Nouvelles a la main

932 Chansous de Beranger

933 Meditations poetiqves p. Lainartine

934 La mérite des femines p. Legonué

935 Le dernier chant p. Lamartine

936—37 Daniel le Lapidaire, 2 T.

938 Oeuvres de Chaulieu

939—46 Les memoires du Diable p. Soulié, 8T .

947—62 Les mysteres de Paris p. Eugene Sue,

16 T.

963 64 Metastatio de L. Nardini, 2 T.

965 Don Qvixote ed. 1673

966 Qvinlus Horatius Flaccis ed. Steretyp

967 La vida p. Mendoza

968—69 Paradise Lost with engravings by Milton,

2 T.

970 Paradise regagned dito

971 The Beauties of Sterne

672—73 Vandrings Minnen af Bernhard von Besko

w

974—84 Real-Encyclopådie oder Conversations-

Lexicon. Leipz. 1819, 11 Bd.

985—86 Urania af Heiberg for 1844 og 1845

987 Westa 1833

988 Orphea 1831

39

9S9 Aglaia-1829

990 Cornelia 1825

991—93 Penelope 1824, 1828, 1831 '

994 Charitas 1836

995 Vielliebchen 1831

996 Almanach dramatischer Spiele von Kot-

zebue

997—98 Taschenbuch znm geselligen Vergnii-

gen 1824 og 1828

999 Stems Taschenbuch

1000 Polifisches Taschenbuch fiir 1830

1001—2 Drei Tatschenbiicher 1819 und 1822

1003—22 20 gofhaische Kalendern

1023 Preussisches Staatshandbuch 1832

1024 Staatshandhuch des Groszherzogtum Hessen

1835

1025—26 dito von Mechlenburg Strelitz 1841 og

1842

1027—30 4 svenske Kalendere

1031—33 3 St. Petersborg Taschen-Kalendere

1034—35 Skrifter, udgivne af Samfundet til den

danske Litteraturs Fremme, 2 Bind

1036 Historiske Efterretninger ang. det Store

Kongl. Bibliothek

1037 Magazin for militair Videnskabelighed

1038 Journal for Litteratur og Kunst, 2 Bind i

12 Hæfter

1039 Dansk Havetidende

1040 Nordisk Tidsskrift af Molbeck, 1 Hæfte

1041 Archiv for Sovæsenet, 27 Bind

1042 Nyt Archiv for Sovæsenes, 15 Bind

1043 Collegial - Tidende 1844 og 1845 (enkelte

Nummere mangle)


40

1044 Dansk Ugeskrift (enkelte Nu in mere magle)

1045—48 Archives litteraires de ('Europa, 7 T.

1049—51 L’Anibigu 1814 og 1815, 4 T.

1052- 53 Memoires de la société royale des An-

tiquairés du Nord 1836—39, 2 T.

1054 Le Spectateur francais

1055 Bellona, Zeitschrift fiirWahrheit und Recht

1056 The Portfolio, 28 Hæfter

1057 Edingburg Review, 1 Hæfte

1058—60 Qvarterly Review, 3 Hæfter

1061 Le spectateurs francais, 1 Hæfte

1062—63 Tidsskrift for Litteratur og Kunst af

Graef, 2 Hæfter

1064 Svea

1065 Zeitgenossen 1816, 1 Hæfte

1066 Politisk Journal, 11 Hæfter.

1067 4 Bundter forsk. Piecer

1068 3 dito dito

1069 3 dito Programmer og Cataloger

Landkorter.

1

2

Videnskabernes Selskabs Generalkort over

Sjælland ,

Dito Kort over Sjælland, 4 Blade


42

37 Geognostische Karte v. Toplitz

38 Post-Charte v. Mitier Europa

39 Plan af Stockholm af Akrell

40 Carta militaire de St. Miguel

41 Theatre de Ja guerre Russe.

En Bogreol

en dito

en dito

More magazines by this user
Similar magazines