ÅRSRAPPORT 2011 - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

ÅRSRAPPORT 2011 - Vejdirektoratet

VEJDIREKTORATET

ÅRSRAPPORT 2011


VEJDIREKTORATET

ÅRSRAPPORT 2011

REDAKTION: Økonomiområdet

LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet

FOTOS: Vejdirektoratet og Per Hallum

OPLAG: 1000

TRYK: Vejdirektoratet

ISBN: 9788770606769

ISBNnet: 9788770606776

COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012


INDHOLD

1. BERETNING 4

1.1 Præsentation af Vejdirektoratet 4

1.2 De faglige resultater 7

1.3 Årets økonomiske resultater 10

1.4 Redegørelse for reservationer 13

1.5 Udgiftsbaserede hovedkonti 14

1.6 Forventninger til de kommende år 14

2. MÅLRAPPORTERING 18

2.1 Måloversigt 19

2.2 Vurdering og analyse 25

3. REGNSKAB 28

4. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 34

5. BILAG 36


1 BERETNING

2011 har været et produktivt år i Vejdirektoratet. Det er

lykkedes at levere en lang række gode resultater til gavn

for trafikanterne inden for alle tre faglige hovedopgaver på

statsvejene:

■ Planlægning (undersøgelser m.v.)

■ Anlæg af nye vejprojekter

■ Drift og vedligeholdelse

Herudover har Vejdirektoratet styringsmæssigt og organisatorisk

vist fremdrift og resultater til gavn for både borgere,

samarbejdspartnere og medarbejdere.

Et vigtigt hensyn under arbejdet indenfor alle fagområder

har i 2011 været at forbedre fremkommeligheden for trafikanterne

ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder samt

at skabe en god kommunikation herom til bilisterne.

1.1 PRÆSENTATION AF VEJDIREKTORATET

Vejdirektoratet er en institution under Transportministeriet og

er ansvarlig for planlægning, anlæg og drift af statens veje.

Rammen for Vejdirektoratets arbejde er det strategiske grundlag,

bestående af en mission, en vision, værdier og fire strategiske

temaer. Visionen opnås gennem de strategiske temaer

og værdigrundlaget. De strategiske temaer beskriver således

de områder og indsatser, som har været i fokus i 2011, og

som også vil være indsatsområder i de kommende år.

Mission, vision og de strategiske temaer er beskrevet i

figur 1 og skal udmøntes konkret indenfor Vejdirektoratets

fem primære opgaveområder:

1. Planlægning af vejinfrastruktur

Vejdirektoratet indsamler og bearbejder data om vejnettet og

vejtrafikken, analyserer trafikale problemstillinger og udarbejder

løsningforslag, herunder til forbedring af fremkommelighed

og trafiksikkerhed. Der udarbejdes forundersøgelser

og VVM-redegørelser og gennemføres samfundsøkonomi-

4

ske analyser og trafikmodelberegninger. Endvidere foretages

der sagsbehandling i relation til bl.a. vejloven, planloven

og naturbeskyttelsesloven, der udarbejdes vejregler og

udbudsforskrifter og gennemføres opgaver i relation til intelligente

transportsystemer (ITS), strategisk planlægning og

tilskudsadministration.

2. Anlæg af vejinfrastruktur

Vejdirektoratet forbedrer og udbygger statens vejnet ved at

gennemføre en række større og mindre anlægsprojekter.

I dialog med berørte myndigheder, borgere og trafikanter

varetager Vejdirektoratet således planlægning, styring samt

udbud og kontrahering af anlægsprojekterne.

3. Drift og vedligehold af vejinfrastrukturen

Vejdirektoratet understøtter en effektiv, bæredygtig og sikker

trafikafvikling på statens vejnet med fokus på trafikanternes

behov. Endvidere omfatter opgaven, at Vejdirektoratet vedligeholder

og opretholder en forskriftsmæssig standard på

statsvejnettet samt sikrer, at erfaringer bruges til at vurdere

og fremme udviklingen i hele den danske vejsektor.

4. Støttefunktioner

Denne opgave omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration

og den overordnede økonomiske styring. Sagsbehandling,

deltagelse i internationalt, kommunalt og lokalt

samarbejde, implementering af regeringens trafik- og

miljøpolitik på Vejdirektoratets område samt - betjening af

Transportministe riets departement er ligeledes omfattet af

opgaven.

5. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed

Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produkter

efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed - f.eks.

målinger af vejes tilstand og it-systemer til vejforvaltning

i kommunerne. Derudover har Vejdirektoratet en række

forskningsprojekter, som kører i regi af tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed.


MISSION

Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje.

Vi fremmer et sammenhængende vej- og

transportsystem. Under hensyntagen til

omgivelserne arbejder vi for, at mennesker

og gods kommer nemt og sikkert frem.

VÆRDIER

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

VISION

På vej effektivt,

professionelt og sikkert

for dig

ENGAGEMENT ▪ KOMPETENCE ▪ SAMARBEJDE ▪ KREATIVITET ▪ TROVÆRDIGHED

LEVERE VAREN

Vejdirektoratet skal levere

det lovede indenfor aftalt tid,

ressourcer og kvalitet.

ÉT VEJDIREKTORAT

Vejdirektoratet har gennemført

en organisationsændring med

henblik på en mere effektiv

udnyttelse af sine ressourcer

og er i gang med at udvikle

sine arbejdsprocesser, så de

er helhedsorienterede, enkle,

fleksible og gennemsigtige.

FIGUR 1 Vejdirektoratets mission, vision, værdier og strategiske temaer

REKRUTTERING OG

UDDANNELSE

Rekruttering og uddannelse

er en paraply af flere tiltag

– alle med henblik på en

fokuseret tilgang til løsning af

opgaverne samt et forbedret

rekrutteringsgrundlag.

FAGLIGE MÅL

BEDRE BESTILLER

Der skal ske en udvikling

af bestillerkompetencerne i

Vejdirektoratet.

TRAFIK MANAGER

Trafikmanagerens opgave er at

skabe bedre fremkommelighed,

øget sikkerhed og mere

bæredygtig transport af

mennesker og varer gennem

øget brugerorientering,

strategiske samarbejder samt

brug af en række værktøjer

5


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

TABEL 1 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens samlede opgaver

6

PRIMÆRE OPGAVER OPGAVE INDTÆGTSFØRT

BEVILLING

Støttefunktioner –

Stabe og Ressourcer

Planlægning af

vejinfrastrukturen

Anlæg af vejinfrastrukturen

Drift og vedligehold af

statsvejnettet

Indtægtsdækket virksomhed

og tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed

Hjælpefunktioner samt generel

ledelse og administration

§ 28.21.10.10

Vejsektoropgaver

§ 28.21.10.20*

Planlægning af anlægsarbejder

§ 28.21.10.30**

Tilskudspuljer

§ 28.21.23

Anlægsopgaver***

§ 28.21.20 & § 28.21.21

Driftsopgaver

§ 28.21.30

Forretningsmæssige aktiviteter

§ 28.21.10.90 & 95

(MIO. KR.)

ØVRIGE

INDTÆGTER

(MIO. KR.)

OMKOSTNINGER

(MIO. KR.)

- 129,8 - 2,0 110,7

- 123,7 - 3,3 149,8

- 102,5 - 1,1 98,6

- 198,1 165,6

- 2.039,6 - 31,9 2.835,1

- 2.058,0 - 85,3 2.254,8

RESULTAT PÅ

§ 28.21.10

(MIO.KR).

3,2

0,0 - 88,5 81,3 7,3

I ALT - 4.651,7 - 212,1 5.695,9 10,5

HVU § 28.12.07 - 4,5 - 0,0 7,0

* Bevillingen er korrigeret for træk på reserveret bevilling 18,3 mio. kr.

** Bevillingen er korrigeret for træk på reserveret bevilling 14,4 mio. kr.

*** I finanslovsopgaveoversigten indgår planlægning af anlægsarbejder under Anlægsopgaver.

I tillæg til ovenstående afrapporteres i nærværende årsrapport

finansielle resultater for Havarikommissionen for

Vejtrafikulykker (HVU). HVU består af medlemmer med ekspertviden

om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. HVU

følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

I tabel 1 redegøres for ressourceforbruget i 2011 til hver af

de primære opgaver i Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets årsrapport 2011 aflægges for Vejdirektoratets

hovedkonto § 28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbevilling).

For hovedkontiene:

■ § 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje m.v.

(Anlægsbevilling)

■ § 28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø

(Anlægsbevilling)

■ § 28.21.23 Vejdirektoratets tilskudspulje

(Reservationsbevilling)

■ § 28.21.30 Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet

(Anlægsbevilling)

aflægges et bevillingsregnskab.

Regnskabsaflæggelsen for disse fire hovedkonti er udgiftsbaseret

og gennemgås kort i afsnit 1.5 ”Udgiftsbaserede

hovedkonti”.

Havarikommissionens regnskab omfattende § 28.12.07

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbevilling)

afrapporteres i bilagsafsnit 5.6.

1.2 DE FAGLIGE RESULTATER

I 2011 har Vejdirektoratet leveret en lang række gode

resultater inden for direktoratets tre faglige hovedopgaver

- planlægning, anlæg og drift af statens veje. Desuden har

Vejdirektoratet effektiviseret både på det styringsmæssige

og det organisatoriske plan.

Planlægning af statslige veje

At bygge eller udvide en motorvej eller en motortrafikvej er

et projekt, der i høj grad påvirker omgivelserne og miljøet.

Derfor gennemføres en række undersøgelser, der vurderer

virkningerne på miljøet, inden der anlægges nye statslige

veje (VVM-undersøgelser).

Vejdirektoratet har i 2011 lavet fem VVM-undersøgelser, tre

forundersøgelser samt udkast til to anlægslove. Det betyder,

at Vejdirektoratet også i 2011 har haft travlt på planlægningsfronten,

men alle undersøgelser er blevet færdige til

tiden. De fem VVM-undersøgelser omfatter:

■ Udvidelse af E20 Odense SØ - Odense V

■ Udvidelse af E20/E45 Kolding - Fredericia

■ Rute 26 Århus - Viborg


■ Anlæg af en tredje Limfjordsforbindelse

■ Anlæg af motorvej syd om Regstrup (Skovvejen)

Alle fem undersøgelser er lavet med henblik på at fremlægge

muligheder for at skabe bedre fremkommelighed og

mindre trængsel for de danske bilister. I 2011 er der også

udarbejdet indstillinger til transportministeren for fire af

analyserne.

De tre forundersøgelser omfatter:

■ Grenå Omfartsvej

■ Rute 9 Svendborg - Rødby

■ Rute 34/26 Herning - Skive - Hanstholm

De to udkast til anlægslove omfatter:

■ Næstved Omfartsvej

■ Nykøbing Falster Omfartsvej

Endelig er der gennem planlægning og udførelse af forbedringer

på såkaldte ”grå strækninger”, dvs. strækninger,

hvor der forekommer flere ulykker end forventeligt, skabt

grundlag for bedre trafiksikkerhed.

Hurtigere og billigere anlæg af veje

Skolebørn, motionsløbere og en minister har åbnet en

række nye veje i 2011 for trafikanterne, der dagligt færdes

på statsvejene. Det høje aktivitetsniveau fra 2010 er fortsat,

så mange nye veje er blevet færdige og flere af anlægsprojekterne

endda før tid.

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

I 2011 åbnede to projekter et år tidligere end planlagt:

■ Brande - Give N

■ Strækningen mellem Motorring 3 og 4 på Frederikssundmotorvejen

(Frederikssundsmotorvejens 1. etape)

Også økonomisk har Vejdirektoratet leveret tilfredsstillende

resultater. En effektiv styring og gennemførelse af de

enkelte projekter, sammenholdt med et gunstigt marked, har

gjort, at Vejdirektoratet har kunnet føre 428,6 mio. kr. tilbage

til infrastrukturfonden i 2011.

Udviklingen i Vejdirektoratets samlede udgifter til at anlægge

nye veje over de seneste fem år fremgår af figur 2. Det høje

niveau forventes at fortsætte i 2012 og 2013, hvorefter det

vil falde i takt med, at projekterne færdiggøres.

Mio. kr. løbende priser

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2007 2008 2009 2010 2011

FIGUR 2 Bruttoudgifter i 2007-11 til anlæg af hovedlandeveje m.v. -

§ 28.21.20.(mio. kr.)

Figur 2 - Bruttoudgifter i 2007-11 til anlæg af hovedlandeveje

m.v. - § 28.21.20.(mio. kr.).

7


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

For yderligere at optimere anlægsprojekternes økonomi og

tidsplaner, har Vejdirektoratet i 2011 igangsat eller gennemført

en række aktiviteter. De omfatter bl.a.:

■ En betydeligt større brug af totalentrepriser.

■ Ved særligt komplekse projekter er der gennemført

forsøg med ”tidligt udbud”, hvor entreprenøren inddrages

endnu tidligere i projektforløbet end ved offentligt-privat

partnerskab (OPP)-kontrakter eller totalentrepriser. Det

er således denne udbudsform som har været medvirkende

til, at udvidelsen af Holbækmotorvejen mellem

Fløng og Roskilde V forventes at åbne i 2012 – ét år før

planlagt.

■ Tekniske tiltag, såsom øget brug af kalk- og cementstabilisering,

der kan reducere brugen af dyre materialer og

dermed anlægsomkostningerne.

Vejdirektoratet er i en løbende dialog med f.eks. Dansk

Byggeri om udvikling af nye udbudsformer og incitamentsordninger.

Vejdirektoratet har taget initiativ til opstart af en fælles

indsats omkring digitale anlæg med deltagelse fra Banedanmark,

Dansk Byggeri og Foreningen af Rådgivende

Ingeniører. Det Digitale Anlæg omfatter en række effektiviseringspotentialer

ved brug af sammenhængende

digitale løsninger i hele værdikæden fra projektering til

udførelse.

■ Gennemførelse af en budgetanalyse af Vejdirektoratets

aktiviteter vedr. projektering, tilsyn og administration

af anlægsprojekter. På basis af denne analyse er der

igangsat en række tiltag, som skal sikre en yderligere

effektivisering af disse aktiviteter.

Indhentning af efterslæbet på statsvejene

Indhentning af efterslæbet på vedligeholdelses af statsvejene

(2010 - 2013) sker planmæssigt jf. den politiske aftale

fra efteråret 2009.

I 2011 har Vejdirektoratet brugt 2,2 mia. kr. på drift og vedligehold

af statens veje. Det er på niveau med 2010, og trafi-

TABEL 2 Efterslæbsindhentning

8

MIO. KR.

PROGNOSEMÅL

2010

INDHENTET

2010

kanterne har igen i år kunnet se mange belægningsarbejder

ude på vejene, som vist på kortet på side 9. Vejarbejder er

forsøgt Figur 3 tilrettelagt, - Bruttoudgifter så det til drift skaber og vedligeholdelse mindst mulig på gene § 28.21.30 for trafikanterne.

Drift og vedligeholdelse Tabel 2 viser af målet infrastruktur for efterslæbsindhentningen

(mio.kr).

og det faktisk indhentede efterslæb i 2010 og 2011 i mio. kr.

Vejdirektoratet har lagt ny asfalt på 6,1 mio. kvadratmeter

vej, og i alt har Vejdirektoratet afsluttet reparationer på 55

små bygværker ud af samlet ca. 2.000 små bygværker. Hertil

er repareret 22 ud af samlet ca. 50 store bygværker.

Det høje aktivitetsniveau udspringer af den politiske aftale

om ’Bedre veje mv. af 2. december 2009’, og sammen med

indsatsen fra 2010 har det gjort statsvejnettet betydeligt

mere robust mod slid og vejrlig end før 2010. Figur 3 viser

udviklingen i Vejdirektoratets samlede udgifter til drift og

vedligeholdelse over de seneste fem år.

For også fremadrettet at sikre en effektiv drift af vejene, har

Vejdirektoratet i 2011 arbejdet med et nyt strategisk set-up i

forbindelse med udbud af drift- og vedligeholdelsesarbejder.

Arbejdet skal munde ud i, med virkning fra 1. januar 2013,

at der gennemføres et samlet udbud af driftsopgaverne, et

såkaldt matrixudbud. Herved opnås stordriftsfordele og synergieffekter

gennem en samlet udførelse af flere entrepriser.

Det store udbud planlægges udført i foråret 2012.

Færdiggørelse af Vejdirektoratets ERP-program

For at kunne levere varen til samarbejdspartnere, entreprenører

og borgere, har Vejdirektoratet arbejdet med at

effektivisere og forbedre forretningsgange.

PROGNOSEMÅL

2011

INDHENTET

2011

Belægninger 500 500 300 300

Små bygværker 200 250 200 250

Store bygværker 0 0 0 - 50*

I alt 700 750 500 500

* Efterslæbet på store bygværker er negativt, da reparationsopgaver på to store bygværker er udskudt til

2012. Der er i stedet repareret flere små bygværker, hvorfor efterslæbet for små bygværker er reduceret

mere end målet.

Mio. kr. løbende priser

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2007 2008 2009 2010 2011

FIGUR 3 Bruttoudgifter til drift og vedligeholdelse på § 28.21.30

Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (mio.kr)


BYGVÆRKSREPARATIONER PÅ STATSVEJNETTET I 2011Små bygværker

Store bygværker

Holstebro

ESBJERG

Hanstholm
Ribe

Herning


TønderSkiveHirtshals

AALBORG


Viborg
Silkeborg

Vejle

Haderslev

HobroHorsens

Fåborg
MiddelfartKoldingSønderborg

Randers

AARHUS

ODENSEFrederikshavnNyborgGrenå

SvendborgKalundborg

Nakskov

Roskilde

Slagelse


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

Frederikssund
Ballerup

Greve Strand

Helsingør

Holbæk

RoskildeKØBENHAVN

Næstved


Køge


Nykøbing F


GlostrupGentofte


KØBENHAVN

Frederiksberg
Rønne

9

Tårnby


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

I 2011 afsluttede Vejdirektoratet det såkaldte ERP-program,

der overordnet set har samlet og optimeret de it-systemer,

der påvirker Vejdirektoratets ressourcestyring med sigte på:

■ Opfyldelse af eksterne krav, herunder til regnskabsaflæggelse,

fakturagodkendelse, revisionskrav til adgange,

med videre

■ Optimering af bl.a. interne processer som lønbehandling,

tidsregistrering, entrepriseafregning og økonomiopfølgning,

faktura workflow og risikostyringssystem

■ Teknisk opgradering af ERP-systemerne til høj standard.

I ERP-programmet er gennemført 23 projekter til en værdi af

42 mio. kr. Programmet er afsluttet per 31.12.2011.

1.3 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER

De økonomiske resultater har været tilfredsstillende.

Der er et positivt resultat på Vejdirektoratets almindelige drift

(det omkostningsbaserede regnskab) på 10,5 mio. kr. Dette

redegøres der nærmere for i dette afsnit. Afsnit 1.4 redegør

for reservationer.

På de større anlægsprojekter har der været en gunstig budgetudvikling

som følge af gode licitationsresultater. På drift

og vedligehold er der et merforbrug i forhold til bevillingen

på 110,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a. de hårde vintermåneder

primo 2011 og fremrykning af broarbejder fra 2012 til 2011.

Resultatet for anlægsprojekterne og drift og vedligehold

redegøres der nærmere for i afsnit 1.5 Udgiftsbaserede

hovedkonti.

Økonomiske hoved- og nøgletal

Her redegøres kort for den omkostningsbaserede del af

Vejdirektoratets økonomi. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.

Tabel 3 viser udvalgte poster og nøgletal for § 28.21.10

Vejdirektoratet.

Resultat af ordinær drift: Der er sket en stigning i de ordinære

driftsindtægter til 422,8 mio. kr. hvilket er forårsaget af

en stigning i den indtægtsførte bevilling: Vejdirektoratet har i

2011 afsluttet en række VVM-undersøgelser, hvilket har påvirket

årets indtægtsførte bevilling ved forbrug af reserveret

bevilling fra tidligere år. Hertil har Vejdirektoratet disponeret

3,5 mio. kr. til bortfald vedrørende afsluttede aktiviteter fra

tidligere års bevillinger.

I 2011 har Vejdirektoratet udarbejdet mange VVM-undersøgelser

og løst mange opgaver på § 28.21.10, givende et

forbrug i ordinære driftsomkostninger på 429,1 mio. kr. Sammenholdt

med driftsindtægterne giver det et resultat af den

ordinære drift på - 6,3 mio. kr.

Resultat før finansielle poster: Andre driftsindtægter er

øget i perioden fra 6,5 mio. kr. til 27 mio. kr. Det skyldes ho-

10

vedsagligt øgede interne overførsler som følge af en stigning

i de aktiviteter, der bliver medfinansieret af ekstern finansiering,

herunder tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Herudover er der andre driftsomkostninger på 7,8 mio. kr.

Resultatet før finansielle poster udgør dermed 12,9 mio. kr.

Årets resultat: De finansielle poster udgør 2,4 mio.

kr. Årets resultat for 2011 viser dermed et overskud på

10,5 mio. kr. Heraf er 2,1 mio. kr. dog disponeret til bortfald

af bevilling som følge af, at en række VVM-aktiviteter er

blevet gennemført til en lavere omkostning end budgetteret.

Årets overførte overskud udgør dermed 8,4 mio. kr. og det

akkumulerede overførte overskud er ved udgangen af regnskabsåret

således 35,9 mio. kr.

Balance: På balancen er Vejdirektoratets samlede anlægsaktiver

blevet øget med 17,7 mio. kr. i 2011, hvilket

i høj grad kan henføres til øgede investeringer i produktionsanlæg

og maskiner. De øgede investeringer kan bl.a.

forklares ved, at de seneste års hårde vintre har medført et

ekstraordinært slid på Vejdirektoratets vintermateriel. Dette

har skabt et behov for nyt materiel. Det bemærkes også, at

omsætningsaktiverne er faldet, hvilket skyldes ændret praksis

ved registrering af skyldige beløb fra leverandører. Dette

uddybes yderligere i bilagsafsnit 5.4.

Låneramme: Udnyttelsesgraden er steget fra 2010 til 2011,

hvilket skyldes en stigning i den langfristede gæld i perioden.

Lånerammen er dog fortsat overholdt.

Finansielle nøgletal: Den negative udsvingsrate er steget

fra 3,3 i 2010 til 4,3 i 2011, hvilket kommer af en stigning

i overført overskud som følge af årets positive resultat.

Overskudsgraden er således forbedret og gået fra at være

negativ med - 7,0 % i 2009 og - 9,4 % i 2010 til at være

positiv med 2,5 % i 2011 som følge af årets resultat. I sammenligningen

skal der tages højde for, at bevillingen i 2010

var ekstraordinært reduceret med 40 mio. kr., som led i den

politiske aftale om drift- og vedligeholdelse fra 2009 givende

et lavt bevillingsniveau for året. Denne reduktion i bevilling

påvirker også udviklingen i overført overskud og egenkapital

fra 2009 - 2011, en udvikling der ellers viser en jævn

stigende tendens indenfor Vejdirektoratets bevillingsmæssige

ramme.

Personaleoplysninger: Det samlede antal årsværk i

Vejdirektoratet ultimo 2011 er 918,9. Dette er en stigning i

forhold til 2010, hvor tallet var 891,0, en stigning som også

er afspejlet i lønforbruget. Dette skyldes en stigende aktivitet

på anlægsbevillingerne, hvilket har medført en overskridelse

af lønsumsloftet i 2011. Overskridelsen dækkes af opsparet

lønsum. Andelen af lønomkostninger på § 28.21.10 er faldet

fra 2010 til 2011 som følge af, at de ordinære driftsindtægter

er forøget ift. personaleudgifterne. Fordelingen af lønsumsloft

og lønforbrug på driftsbevillinger og anlægsbevillinger er

uddybet i tabel 13.


TABEL 3 Økonomiske hoved- og nøgletal

ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL

(MIO. KR.)

RESULTATOPGØRELSE

2009 2010 2011

Ordinære driftsindtægter * 437,5 366,7 422,8

- heraf indtægtsført bevilling 356,1 283,5 356,0

- heraf eksterne indtægter 67,7 76,3 58,9

- heraf øvrige indtægter 13,7 7,0 8,0

Ordinære driftsomkostninger* 478,6 395,7 429,1

- heraf løn 217,0 170,7 177,9

- heraf afskrivninger 19,4 18,0 18,6

- heraf øvrige omkostninger 242,2 207,0 232,7

Resultat af ordinære drift* - 41,1 - 28,9 -6,3

Andre driftsindtægter 19,0 6,5 27,0

Andre driftsomkostninger 3,0 5,6 7,8

Resultat før finansielle poster* - 25,1 - 28,0 12,9

Finansielle poster 5,5 6,5 2,4

Årets resultat - 30,6 - 34,4 10,5

BALANCE**

Anlægsaktiver 260,9 276,4 294,1

Omsætningsaktiver 780,4 1066,4 783,2

Egenkapital 70,3 35,9 47,9

Hensatte forpligtelser 33,3 40,4 42,7

Langfristet gæld 246,5 266,9 282,9

Kortfristet gæld 691,2 999,6 703,8

LÅNERAMME **

Lånerammen 337,0 337,0 338,0

Træk på lånerammen (FF4) 246,5 266,9 282,9

Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) 73,1 79,2 83,7

FINANSIELLE NØGLETAL

Overført overskud, ultimo 61,9 27,5 35,9

Negativ udsvingsrate 7,4 3,3 4,3

Overskudsgrad (pct.) -7,0 -9,4 2,5

Bevillingsandel (pct.) * 81,4 77,3 84,2

PERSONALEOPLYSNINGER

Antal årsværk 870,0 891,0 918,9

Årsværkspris 0,54 0,51 0,52

Lønomkostningsandel (pct.) * 49,6 46,6 42,1

Lønsumsloft 429,9 479,3 435,9

Lønforbrug 470,4 454,5 476,1

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

* For at øge sammenligneligheden mellem årsregnskaberne 2009, 2010 og 2011 er regnskabsposter

for 2009 og 2010 justeret således, at de viser et resultat i henhold til den nye afløftningsmodel jf.

anvendt regnskabspraksis bilagsafsnit 5.4. Som følge heraf er enkelte nøgletal for 2009 og 2010

ligeledes justeret.

** Fra og med 2011 er § 28.21.10 virksomhedsbærende hovedkonto for § 28.12.07 Havarikommissionen

for vejtrafikulykker (HVU). Dette medfører, at balanceposter, herunder lånerammen for HVU indgår

som en del af balancen i § 28.21.10, jf. anvendt regnskabspraksis, bilagsafsnit 5.4.

11


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

TABEL 4 Reservationer

PROJEKT/OPGAVE (MIO. KR.) RESERVERET

ULTIMO 2010

§ 28.21.10.20 VEJSEKTOROPGAVER

12

BEVILLING

2011

FORBRUG

2011

ØVRIG

REGULERING*

NY

RESERVATION

ULTIMO 2011

FORVENTET

NULSTILLING

AF

RESERVATION

FORKLARING

RES.

Modulvogntog 3,0 1,1 2,9 5,8 2016 2

TP-Sygehusdata 0,6 0,4 0,2 2012

Forundersøgelser vedr. etablering af

digitalt vejnet (GTP)

10,1 0,3 9,9 0,5 2012

Trafiksikkerhedskampagner 2009 (GTP) 2,1 0,1 2,2 0,0 1

Trafiksikkerhedskampagner 2010 (GTP) 7,5 7,5 0,0 1

Forbedret ulykkesstatistik (GTP) 1,5 0,9 0,0 1

Udvidet ulykkesstatistik (GTP) 2,1 5,4 6,0 1,5 2012 3

Undersøgelse af behovet og

mulighederne for indførelse af højere

tilladt totalvægt og akseltryk for lastbiler

(GTP)

1,0 0,1 0,0 1

Cykelplanlæggerprojektet 0,5 0,4 0,0 1

§ 28.21.10.30 PLANLÆGNING AF ANLÆGSOPGAVER

ITS-udviklingsforum (GTP) 0,4 1,3 0,9 0,8 2012 3

M4: Ballerup - Holbækmotorvejen 0,2 - 0,2 0,0 4

Greve S - Køge 3,9 0,1 - 3,8 0,0 2012 4

Forundersøgelse af en forlængelse af

Djurslandsmotorvejen til Tirstrup lufthavn

1,0 0,2 0,8 2012 3

Roskilde Fjord 0,3 0,3 0,0 4

Helsingørmotorvejen 2,8 0,0 - 2,8 0,0 4

Omfartsvej ved Brovst 1,0 0,1 0,9 2012 3

Odense SØ - Odense V 12,8 3,4 5,8 10,4 2012 4

Afslutning af VVM for

3. Limfjordsforbindelse

4,6 15,9 14,7 0,2 2012 2

Fredericia - Kolding 5,0 1,1 6,7 6,4 5,8 2012 4

Esbjerg - Tønder (GTP) 3,0 1,3 1,7 2012 3

Vintappersøen (GTP) 1,4 0,0 - 1,4 0,0 1

Forundersøgelse af perspektiverne i en

styrkelse af rute 9

(Svendborg - Spodsbjerg) (GTP)

2,0 4,0 4,3 1,0 2012 1

Skovvejen (GTP) 2,4 5,2 2,7 2012 3

Rute 23 Sdr. Jernløse (GTP) 3,3 3,8 2,7 - 4,2 0,2 2012

Næstved omfartsvej (supplerende

undersøgelse)

2,6 0,4 - 2,2 0,0 1

Sdr. Borup - Assentoft 4,4 0,0 - 4,4 0,0 1

Forundersøgelse Grenå Havn, rute 16

(Nord om Grenå) (GTP)

Forundersøgelse Rute 34/26

Herning - Skive - Hanstholm

(Herning - Hanstholm) (GTP)

Opdatering af amtslig VVM vedr. anlæg

af omfartsvej ved Nykøbing Falster

(Nykøbing F - Gedser) (GTP)

3,2 0,3 - 1,0 0,3 2012 1

5,1 3,8 3,0 - 4,0 0,5 2012 1

3,1

0,1 - 2,6 0,0 1


Undersøgelse af opgradering af

strækningen Næstved - Rønnede (GTP)

GTP - VVM undersøgelse af en

forlængelse af motorvejen Vejle-Herning

til Holstebro - Rute 18 + Gødstrup

1.4 REDEGØRELSE FOR RESERVATIONER

I dette afsnit redegøres for Vejdirektoratets reservation af

bevilling fra 2011 til 2012. Reservationer er øremærket til

bestemte formål eller projekter og reserveres på institutionens

balance, såfremt der ved årets udgang er opgaver, der

endnu ikke er færdiggjorte. Beløbet kan først anvendes – og

bevillingen først indtægtsføres – når opgaven bliver udført.

Den reserverede bevilling er fra ultimo 2010 til ultimo 2011

faldet fra 90,4 mio. kr. til 54,2 mio. kr. I tabel 4 vises den

reserverede bevilling fordelt på de konkrete projekter, og

efterfølgende gives forklaringer på reservationerne til 2012.

Reservationen er ultimo 2011 på 54,2 mio. kr. Dette har fire

hovedårsager.

1. Afsluttede projekter. Projekterne er afsluttet med et mindreforbrug.

Der reserveres 1,8 mio. kr. til færdigbehandling

og lovarbejde i 2012, mens de resterende 5,7 mio. kr. tilbageføres

til deres respektive puljer under infrastrukturfonden.

2. Regnskabsmæssige korrektioner. Følgende to projekter

er blevet korrigeret regnskabsmæssigt i forbindelse med

reservationsopgørelsen:

■ Modulvogntog: Med aftale af 1. september 2010 blev

forsøget forlænget til udgangen af 2016. Med forlængelsen

af forsøget ønsker Vejdirektoratet at reservere alle

resterende midler i projektet. Den samlede bevilling til

projektet udgør i 2011 16,4 mio. kr. Der har med udgangen

af 2011 været et forbrug i projektet på 10,6 mio. kr.,

hvorfor der reserveres 5,8 mio. kr. til arbejder med forsøget

i 2012 - 2016. 4,7 mio. kr. af disse midler kommer fra

almindelig virksomhed, og skyldes en forkert håndtering

af tidligere års reservationer.

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

1,0 1,0 0,6 1,4 2012 3

12,6 5,9 6,7 3

Forbedret adgang til Thyborøn Havn 2,0 0,0 2,0 2012 3

VVM-undersøgelse Århus - Viborg,

rute 26 (fase 2) (GTP)

11,4 11,3 12,9 9,8 2012 3

Kapacitetsanalyse tilslutnings Kolding 0,2 0,2 0,0 1

Anlæg af Hønsinge omfartsvej 1,0 0,1 0,9 2012 3

I alt 90,4** 62,5 94,5 0,0 54,2**

* Indeholder overflytning mellem projekter jf. adgangen hertil på finansloven.

** Afrunding.

■ Afslutning af VVM for 3. Limfjordsforbindelse:

Projektet havde i 2010 et merforbrug på 3,2 mio. kr., der

blev finansieret af den almindelige virksomhed i stedet

for af øvrige projekter på kontoen. I 2011 tilbageføres

de 3,2 mio. kr. til den almindelige virksomhed. Projektet

er afsluttet med et større merforbrug i 2011, der finansieres

af øvrige projekter på kontoen. Der reserveres

0,2 mio. kr. til lovarbejde i 2012.

3. Igangværende projekter. Projekterne er godt i gang

og fortsætter i 2012. I forhold til Skovvejen bemærkes at i

forbindelse med aftale om Bedre Mobilitet af 26. november

2010 blev den sidste delstrækning (Dramstrup - Kalundborg)

fremrykket, hvorfor den allerede er igangsat i 2011. Dette

finansieres via øvrige aktiviteter på kontoen.

4. Gruppen af gamle VVM-undersøgelser (før ’Aftaler

om en grøn transportpolitik’). Denne gruppe omfatter

Helsingør motorvejen, Roskilde Fjord, Greve S - Køge,

Odense SØ - Odense V, Fredericia - Kolding og

M4: Ballerup - Holbækmotorvejen.

Gruppen havde primo 2011 en reserveret bevilling på

24,7 mio. kr. Dertil kommer en bevilling i 2011 på 4,5 mio.

kr. Forbruget i 2011 udgør 13,0 mio. kr. De resterende

16,2 mio. kr. reserveres til 2012. Der udestår færdigbehandling,

lovarbejde mv. på primært Odense SØ - Odense V

samt Fredericia - Kolding. Der kan eventuelt komme enkelte

ekstra regninger til de øvrige projekter. Der tages endelig

stilling til et eventuelt mindreforbrug, når alle undersøgelser

er regnskabsmæssigt afsluttet.

13


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

1.5 UDGIFTSBASEREDE KONTI

De udgiftsbaserede hovedkonti udgør en stor del af Vejdirektoratets

aktiviteter. Af de samlede bevillinger til aktiviteter

på Finanslov 2011 udgør de udgiftsbaserede konti 94 %.

Årets regnskab for de store anlægsprojekter (§ 28.21.20 )

betyder, at der på kontoen ultimo 2011 er en samlet videreførelse

af bevilling på 394,25 mio. kr. Der er tale om en

større videreførelse af bevilling end oprindeligt forventet i

starten af 2011.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der på finansloven

for 2011 var forudsat et bortfald af uforbrugte bevillinger

ved en række billiggjorte afsluttede anlægsprojekter på

221,2 mio. kr. (jf. finansloven for 2011, § 28.21.20.25). På

finansloven for 2012 skete imidlertid et bortfald af bevilling

på i alt 155 mio. kr. ved de pågældende (afsluttede) projekter,

hvorfor der på bevillingsafregningen for 2011 alene blev

foretaget et bortfald på 66,2 mio. kr. for underkontoen.

Dette skyldes bl.a., at der på flere af de større anlægsprojekter

har været en gunstig budgetudvikling som følge af

gode licitationsresultater. Desuden har det dårlige vejrlig

i slutningen af 2010 og i begyndelsen af 2011 betydet, at

der har været en mindre fremdrift end forventet for nogle af

anlægsprojekterne. Dette har dog ikke negativ indflydelse

på overholdelse af de fastlagte åbningsår, samt muligheden

for at færdiggøre nogle projekter tidligere end fastlagt.

Vejdirektoratet redegør halvårligt i publikationen ”Status for

anlægsprojekter på Transportministeriets område” for 1.

og 2. halvår for ændringer i hvert enkelt anlægsprojekt. I

2011 er der derudover opgjort mindreforbrug på afsluttede

projekter på 143,0 mio. kr. jf. tabel 16, som er overført til

infrastrukturfonden.

For de mindre anlægsprojekter (§ 28.21.21) falder videreførelsen

ultimo 2011 til 246,0 mio. kr.

Vejdirektoratets tilskudspulje (§ 28.21.23) er der et

mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til årets bevilling.

TABEL 5 Vejdirektoratets udgiftsbaserede konti (mio. kr.)

14

Dette betyder, at videreførelsen på kontoen ultimo 2011 er

steget til 82,7 mio. kr. Årsagen hertil er dels, at der ikke er

udmøntet midler i forbindelse med Årets Trafiksikkerhedsbyer,

dels forsinkelser på kommunale anlægsprojekter, hvor

Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansiering til

projekterne.

For drifts- og vedligehold af statsvejnettet (§ 28.21.30) medfører

årets regnskab en negativ videreførelse til 2012 på

-172,3 mio. kr. Resultatet skyldes bl.a. de hårde vintermåneder

i 2010/2011. Merforbruget skyldes ydermere fremrykning

af broarbejder fra 2012 til 2011. Derudover har der i 2011

været en indhentning af GTP aktiviteter (projekter finansieret

af transportpuljerne).

1.6 FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

Der vil også i 2012 være fokus på at levere varen inden for

aftalt tid, ressourcer og kvalitet. Derudover skal der i 2012

også arbejdes målrettet med de strategiske temaer ”Ét Vejdirektorat”,

”Rekruttering og uddannelse”, ”Bedre Bestiller”

og ”Trafik Manager”.

På planlægningsområdet forventes det, i henhold til ’Aftaler

om en grøn transportpolitik fra 2009’ og aftalen om ’Bedre

Mobilitet af 2010’, at der vil blive igangsat fire nye forundersøgelser

i 2012. Endvidere forventes seks forundersøgelser

og to VVM-undersøgelser at blive afsluttet i 2012.

Figur 4 viser bevillingerne til de samlede udgifter til anlæg af

motorveje og andre større veje i 2011 til 2015. Det skal dog

bemærkes, at en del af de afsatte bevillinger i 2012 vedrører

en engangsbetaling på 1,1 mia. kr. til OPP-projektet om

anlæg af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg.

Det høje aktivitetsniveau på anlægsprojekterne forventes

at fortsætte. Dette kan føre til, at en række projekter og

delstrækninger kan åbne tidligere end oprindeligt forudsat,

herunder bl.a. Fløng - Roskilde V., Kliplev - Sønderborg, samt

Riis - Ølholm-delen af Riis - Ølholm - Vejle.

HOVEDKONTO NAVN BEVILLINGSTYPE BEVILLING REGNSKAB VIDEREFØRELSE

PRIMO ÅRET

§ 28.21.20

§ 28.21.21

§ 28.21.23

§ 28.21.30

Anlæg af

hovedlandeveje m.v.

Anlæg til fremme af

sikkerhed og miljø

Vejdirektoratets

tilskudspulje

Drift og vedligeholdelse

af infrastruktur

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling

Reservationsbevilling

Anlægsbevilling

Udgifter 2.763,6 2.580,5

Indtægter 971,2 25,7

Udgifter 247,2 254,6

Indtægter 0 6,2

Udgifter 198,1 165,6

Indtægter 0 0

Udgifter 2.144,3 2.254,8

Indtægter 86,3 85,3

VIDEREFØRELSE

ULTIMO ÅRET

1.098,4 394,2

287,4 246,0

53,2 82,7

- 38,2 - 172,3


I 2009 blev der indgået en politisk aftale på drifts- og vejvedligeholdelsesområdet.

Aftalen dækker årene 2010 - 2013

og indeholder konkrete produktionsmål for indhentning af

det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på statsvejnettet.

Aftalen bygger på en 10-årig sigtelinje frem mod 2019.

Den politiske aftale fra 2009 giver Vejdirektoratet en robust

økonomisk ramme for i årene 2010 til 2013 at gennemføre

en ekstraordinær indsats for hurtigt og markant at forbedre

tilstanden for belægninger og bygværker (vejbroer m.v.) på

statsvejene.

TABEL 6 Projekter med fremskudt åbningsår

Mio. kr. løbende priser

8.000

6.000

4.000

2.000

PROJEKT OPRINDELIGT

ÅBNINGSÅR

0

2011 2012 2013 2014 2015

Figur 4 - Samlede udgifter til Anlæg af hovedlandeveje

mv. - § 28.21.20. Regnskabstal for 2011 i 2011-priser og

udgiftsbevillingen på FL2012 i 2012 priser (mio. kr.).

FIGUR 4

Samlede udgifter til Anlæg af

hovedlandeveje mv. - § 28.21.20.

Regnskabstal for 2011 i 2011-priser

og udgiftsbevillingen på FL2012 i

2012 priser (mio. kr.).

Den politiske aftale udløber ved udgangen af 2013, hvilket

afspejles i figur 5 ved et fald i de forventede udgifter til drift

og vedligeholdelse fra 2014 og fremefter. P.t. planlægger

Vejdirektoratet den fremtidige indsats (udbud m.v.) med

de på Finansloven angivne bevillinger fra 2014. Således

afspejler bevillingsniveauet efter 2013 ikke en afvikling af efterslæbet

over en 10-årig periode. I figuren er der indregnet

en fremrykning af 200 mio. kr. fra 2013 til 2012 jf. regeringens

kickstart. I 2012 forventes det derfor, at Vejdirektoratet

skal indhente et efterslæb for belægninger, små og store

bygværker på 550 mio. kr.

NUVÆRENDE

ÅBNINGSÅR

Brande - Give N. 2012 2011

Frederikssundmotorvejen, 1. etape 2012

2011

(Tilslutning til Ring 3 i 2012)

Kliplev - Sønderborg 2013 2012

Fløng - Roskilde V. 2013 2012

Riis - Ølholm - Vejle 2013

Skærup - Vejle N. 2015

2012 & 2013

(Riis - Ølholm-delen i 2012)

2013

(Slidlagsarbejder i 2014)

15


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

Derudover bliver udfordringen i 2012 at forberede det

omtalte matrixudbud, der kommer til at omfatte den overvejende

del af de udbudsegnede driftsaktiviteter. Indsatsen på

vedligeholdelsesaktiviteterne svarer til en sikkerhedsmæssig

og akut indsats med det bevillingsniveau, der vises i figuren.

2012 byder også på tværfaglige opgaver for Vejdirektoratet.

I samarbejde med en lang række aktører inden for transportbranchen

vil Vejdirektoratet arbejde med at definere et

strategisk vejnet. Det strategiske vejnet skal sætte fokus på

trafikanterne og forbedre fremkommeligheden ved at udnytte

den eksisterende infrastruktur bedst muligt. Det er målet, at

et oplæg til strategisk vejnet skal sendes i høring i 2012.

Vejdirektoratet skal også have et internationalt fokus i 2012.

Der skal ydes bistand til Transportministeriets arbejde med

EU-formandskabet på transportområdet.

Endelig skal Vejdirektoratet i 2012 fortsat effektivisere og

optimere organisationen.

16

Mio. kr. løbende priser

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FIGUR 5 Samlede udgifter til drift og vedligeholdelse på § 28.21.30 ’Drift

og vedligeholdelse af infrastruktur’. Regnskabstal for 2011 i 2011 priser og

udgiftsbevillingen på FL 2012 i 2012 priser (mio. kr.). For 2016 og frem er

der taget

Figur

udgangspunkt

5 - Samlede

i Finansloven

udgifter til

for

drift

2012

og vedligeholdelse på §

28.21.30 ’Drift og vedligeholdelse af infrastruktur’. Regnskabstal

for 2011 i 2011 priser og udgiftsbevillingen på FL 2012 i 2012

priser (mio. kr.). For 2016 og frem er der taget udgangspunkt i

Finansloven for 2012.


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

17


2 MÅLRAPPORTERING

Vejdirektoratets målrapportering omfatter alle mål, der indgår

i vejdirektoratets resultatkontrakt 2011 - 2014 med Transportministeriets

departement (kan ses på vejdirektoratet.dk).

SAMMENFATNING

Der er i alt 28 resultatkrav. Heraf er 22 fuldt opfyldt, tre

delvist opfyldt og tre ikke opfyldt. I afsnit 2.2. analyseres udvalgte

resultatkrav fra Vejdirektoratets resultatkontrakt. Ved

opgørelsen af resultatkontrakten 2011 - 2014 har Vejdirektoratet

i 2011 opnået 88 point.

Samlet set vurderes Vejdirektoratets opfyldelse af resultatkravene

at være tilfredsstillende.

MÅLRAPPORTERING

Selve rapporteringen er opdelt i to afsnit, hhv. 2.1 og 2.2.

Afsnit 2.1 omfatter samtlige mål og resultatkrav fra Vejdirektoratets

resultatkontrakt.

18

Målene præsenteres i skemaform, der både viser mål,

resultatkrav og kravenes opfyldelsesgrad. For at sikre en

tilgængelig og overskuelig præsentation af Vejdirektoratets

målopfyldelse, så er teksten i enkelte af mål og resultatkrav

forkortet i forhold til den fulde tekst i resultatkontrakten.

Derudover er der ikke i dette skema opgjort de opnåede resultater

men blot opfyldelsesgraden. For den fulde kravtekst

samt oversigt over Vejdirektoratets mål henvises til resultatkontrakten

på vejdirektoratet.dk.

Øverst i hvert skema er anført hvilket produkt de enkelte

mål og krav hører under. Målopfyldelsen opgøres efter

skalaen fra 0 (ingen opfyldelse) til 1 (fuld opfyldelse), og

herimellem kan opfyldelsesgraden opgøres til ½ (delvis

opfyldelse). Opfyldelsesgraden kan variere i det enkelte

resultatkrav. I afsnit 2.2 vurderes og analyseres udvalgte

mål nærmere.


2.1 MÅLOVERSIGT

Planlægning - transportpolitisk beslutningsgrundlag

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

MÅL RESULTATKRAV OPNÅET RESULTAT OPFYLDELSE

1

Vejdirektoratet udarbejder

beslutningsgrundlag, herunder

forundersøgelser og VVM-under-

søgelser i overensstemmelse med

de politiske aftaler, der er indgået

i forlængelse af ’Aftaler om en

grøn transportpolitik 2009’.

2

Udover planlægning af store

anlægsprojekter (motorveje m.v.)

har Vejdirektoratet også ansvaret

for planlægning og gennem-

førelse af en lang række mindre

anlægsprojekter

(krydsforbedringer m.v.).

1.1 Gennemførelse af initiativer i

forlængelse af ’Aftaler om en grøn

transportpolitik fra 2009’.

1.2 Vejdirektoratet skal beskrive

og uddybe fordele og ulemper

ved supplerende kollektive

trafikløsninger i alle nye VVMundersøgelser.

Der vil endvidere ske

særlig inddragelse med hensyn til

cykeltrafik.

Der sker løbende en

erfaringsudveksling med bl.a.

baneområdet om VVM mellem

Vejdirektoratet og Banedanmark.

1.3 Vejdirektoratet skal levere

udkast til de lovforslag, der skal

fremsættes i perioden jfr. ’Aftaler om

en grøn transportpolitik fra 2009’.

1.4 Samfundsøkonomisk vurdering

af nye vejregler. Revideret koncept

oversendes til departementet senest

den 1. marts 2011.

2.1 Senest den 1. januar 2011 skal

der afleveres forslag til anvendelse

af midlerne i Rådighedspuljen

(en programpakke) mhp.

departementets godkendelse.

Senest den 1. september skal der

afleveres forslag til udmøntning af

GTP puljer.

2.2 For igangværende GTP-puljeprojekter

skal Vejdirektoratet opnå

en økonomisk styring af projekterne,

så finanslovsprojektbevillingen for

de pågældende projekter overholdes,

og merforbruget ikke er positivt.

Desuden skal afleveringen af puljeprojekterne

være sket til aftalt tid.

Indenfor ’Planlægning’ er fem resultatkrav fuldt opfyldt og et krav er ’ikke opfyldt’.

Vejdirektoratet har i 2011 leveret en lang række forundersøgelser

(betalingsring m.v.) og VVM undersøgelser. Endvidere

har Vejdirektoratet indstillet en lang række cykel- samt

fremkommelighedsprojekter til Transportministeriets depar-

Vejdirektoratet har gennemført VVMundersøgelser,

forundersøgelser og

en kapacitetsanalyse.

Fuld

Der er i alle nye VVM-redegørelser

specifikt redegjort for hensyn til

cykeltrafik samt kollektive løsninger.

Vejdirektoratet foretager en

løbende erfaringsudveksling med

Banedanmark. Fuld

Vejdirektoratet har leveret udkast til

lovforslag.

Det reviderede koncept var færdigt

inden den 1. marts 2011, men blev

først oversendt til departementet

efterfølgende.

Vejdirektoratet har i foråret 2011

indstillet en række cykel- samt

fremkommelighedsprojekter til

Transportministeriet.

Vejdirektoratet har i december

2010 indstillet en programpakke til

udmøntning under Rådighedspuljen

i 2011.

Vejdirektoratet skulle aflevere 13

projekter i 2011. Alle projekter

på nær ITS projektet ”Intelligent

trafikstyring på Helsingør-

motorvejen” har overholdt tidsfristen.

Projektet var fuldt idriftsat den 9.

januar 2012. Samtlige projekter har

overholdt de bevillingsmæssige

rammer.

Fuld

Ingen

Fuld

Fuld

tement. Der har ligeledes været en løbende dialog mellem

Vejdirektoratet og Banedanmark vedr. igangværende

planlægningsundersøgelser. Indsatsen vurderes overordnet

både solid og tilfredsstillende.

19


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

20


Anlæg - Udbygningen af vejinfrastrukturen

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

MÅL RESULTATKRAV OPNÅET RESULTAT OPFYLDELSE

3

Ved udbygningen af

vejinfrastrukturen sikres en

effektiv styring af projekterne,

således at de kan afleveres til

den tid, kvalitet og pris, der

fremgår af anlægsloven, m.v. –

nærværende mål har fokus på

planlægningen af udbud samt

selve udførelsesprocessen.

Gennemførelsen af

anlægsprojekterne skal ske

under hensyntagen til de berørte

lokalområder og vejens naboer

(information, støjreduktion m.v.)

inden for de givne økonomiske og

tidsmæssige rammer.

3.1 Vejdirektoratet skal den

1. september 2011 aflevere et

projektspecifikt statusnotat til

departementet for udmøntning af

udbudsstrategien fra 2010.

3.2 For igangværende større

anlægsprojekter efter principperne

i ny anlægsbudgettering, skal

finanslovsprojektbevillingen for de

pågældende projekter overholdes

og merforbruget må ikke være

positivt. Dette opgøres samlet for

hele projektporteføljen, og gælder

såfremt der ikke er politisk vedtagne

projektændringer.

3.3 For igangværende større

anlægsprojekter skal afleveringen

af projekterne ske til aftalt tid og

kvalitet.

3.4 Vejdirektoratet skal

halvårligt opgøre det forventede

restforbrug for hvert enkelt

projekt i Rådighedspuljen fra og

med programpakke 2010. Dette

restforbrug sammenholdes med

restbudgettet for det enkelte projekt.

Det forventede restforbrug fratrukket

restbudgettet svarer til forventet

merforbrug og opgøres samlet

for rådighedspuljen. Det samlede

merforbrug skal være nul eller

negativt.

3.5 For igangværende GTP

– og anlægspuljeprojekter

på § 28.21.21.30 skal

Vejdirektoratet opnå en økonomisk

styring af projekterne, så

finanslovsprojektbevillingen for de

pågældende projekter overholdes,

og merforbruget ikke er positivt.

Desuden skal afleveringen af disse

projekter være sket til aftalt tid.

Indenfor ’Anlæg’ er fire mål fuldt opfyldt mens et mål er ’delvist opfyldt’.

Vejdirektoratet har i 2011 gennemført anlæg af nye veje på

et historisk højt niveau og bidrager hermed til en markant

udbygning af det danske statsvejnet. De færdiggjorte projekter

har overholdt såvel åbningstidspunkt og bevilling. Dog er

to støjskærmsprojekter under GTP-puljen gennemført med

en mindre forsinkelse i forhold til de oprindeligt planlagte

færdiggørelsesår, idet de først er færdiggjort med udgangen

af januar 2012. Samtidigt har Vejdirektoratets anlægspro-

Notatet er sendt til

Transportministeriet indenfor den

aftalte tid.

Vejdirektoratet har overholdt

bevillingen for den samlede

projektportefølje. Det skal

bemærkes, at Vejdirektoratet

i 2011 - efter godkendelse i

Transportministeriets departement

– har gjort brug af 20%’s reserven til

Gørløse Omfartsvej. Dette opvejes

af mindreforbrug på de øvrige

projekter.

Projekterne er afleveret og åbnet til

aftalt tid og kvalitet.

Målet er opfyldt, idet der forventes

et samlet mindreforbrug for projekter

på Rådighedspuljen.

De færdiggjorte projekter har

overholdt åbningstidspunkt og

bevilling på § 28.21.21.30. To

støjskærmsprojekter under GTPpuljen

er gennemført med en mindre

forsinkelse i forhold til de oprindeligt

planlagte færdiggørelsesår, idet de

først er færdiggjort med udgangen af

januar 2012.

Fuld

Fuld

Fuld

Fuld

Delvis

jekter, hvori bevillingen er udmålt efter principperne i ny

anlægsbudgettering, ikke haft et merforbrug og derved har

der ikke været behov for en merbevilling. Det skal bemærkes,

at Vejdirektoratet i 2011 efter godkendelse i Transportministeriets

departement har gjort brug af 20 % ´s reserveren

til Gørløse Omfartsvej. Dette opvejes af mindreforbrug på

de øvrige projekter. På den baggrund syntes en næsten fuld

resultatkravs opfyldelse at være meget tilfredsstillende.

21


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

Drift – Drift og vedligeholdelse af vejinfrastrukturen

MÅL RESULTATKRAV OPNÅET RESULTAT OPFYLDELSE

4

Vejdirektoratet foretager

løbende en prioritering af

vedligeholdelsesindsatsen,

således at de realiserede

arbejder, ud fra en vejfaglig og

økonomisk vinkel, bidrager mest

muligt til at bevare vejkapitalen

– under hensyntagen til

opretholdelse af trafiksikkerhed og

fremkommelighed

22

4.1 Effektiviseringsmål tilknyttet

konto 28.21.30 – I 2011 opnås et

finansieringsbidrag på 31,3 mio. kr.

Vejdirektoratet skal ved årets

udgang udarbejde en vurdering

af de opnåede resultatkrav for

effektiviseringer.

4.2 Kapitalbevarende investeringer

i belægninger – der skal repareres

7,3 mio. m 2 slidlag.

4.3 Kapitalbevarende

vedligeholdelse af små bygværker -

I 2011 repareres 30 små bygværker.

(36.000 m 2 ).

4.4 Kapitalbevarende investeringer

i store bygværker - I 2011 repareres

22 store bygværker. (330.000 m 2 ).

4.5 Efterslæbsindhentning:

Belægninger - 300 mio. kr.

Små bygværker - 200 mio. kr.

Store bygværker - 0 kr.

4.6 Service og driftsaktiviteter. Der

skal ved årets udgang foreligge et

oversigtsnotat med status for enkelte

dele af service og driftsområdet.

Undersøgelsen for den

kapitalbevarende del af

driftsaktiviteterne skal være færdig

senest den 30. juni 2011 og

fremsendes til departementet

4.7 Brugerundersøgelser for

tilfredshedsgrad med vintertjenesten

skal vise 67,5 % og for pilotprojektet

75 %. Der skal desuden foreligge en

model for fremtidige undersøgelser

af tilfredsheden med ITS.

4.8 På ITS området skal

Vejdirektoratet senest den 30.

juni 2011 aflevere et statusnotat

til departementet om metode,

omkostningselementer m.v. vedr.

registreringsarbejdet.

Indenfor ’Drift’ er seks resultatkrav fuldt opnået og to ’delvist opfyldt’.

Vejdirektorat har opnået en samlet

effektivisering på 43 mio. kr. for

hhv. belægninger, store- og små

bygværker. Fuld

Vejdirektoratet har repareret

6,1 mio. m 2 slidlag. Reparationerne

er prioriteret ud fra en faglig og

samfundsøkonomisk vurdering.

Efterslæbsindhentningsmålet er nået,

som det ses under mål 4.5.

Vejdirektoratet har færdiggjort 55 små

bygværker svarende til 46.642 m 2 ,

og efterslæbet er reduceret med

250 mio. kr. Der er blevet fremrykket

reparationer fra 2012 til 2011, som

følge af udskydelser af reparationer af

de store bygværker.

Der er færdiggjort 22 store

bygværker, svarende til 275.135 m 2 .

Reparationerne er prioriteret ud fra

en faglig og samfundsøkonomisk

vurdering.

Vejdirektoratet har indhentet efterslæb

for hhv.:

Belægninger: 300 mio. kr.

Små bygværker: 250 mio. kr.

Store bygværker: Efterslæbet er øget

med 50 mio. kr.

Da reparationsopgaver på to store

bygværker er udskudt til 2012 er der i

stedet repareret flere små bygværker,

hvorfor efterslæbet er reduceret

mere end målet for små bygværker,

mens efterslæbet er øget for store

bygværker.

Vejdirektoratet har udarbejdet et

notat med en analyse, der opgør

efterslæbet på den kapitalbevarende

del af driftsaktiviteterne, samt

udarbejdet et oversigtsnotat med

status for de enkelte dele af service

og driftsområdet.

Brugerundersøgelserne viste følgende

resultat:

Vintertjeneste - 67,1 %

Pilotprojekt - 75 %

ITS - Vejdirektoratet har ud arbej det en

model for fremtidige undersøgelser af

tilfredsheden med ITS.

Vejdirektoratet har afleveret et

statusnotat til Transportministeriet om

metode og omkostningselementer i

forbindelse med registreringsarbejde

Fuld

Fuld

Delvis

Fuld

Fuld

Delvis

Fuld


I 2011 har Vejdirektoratet i lighed med året før haft stor

aktivitet på drift og vedligeholdelse af statens veje og bygværker.

Det betyder, at der har været travlt med at udføre

fornyelsesarbejder på både belægninger samt store og

små bygværker. Samtidig er fokus øget på brugertilfredsheden.

I 2011 har Vejdirektoratet indhentet et efterslæb på

500. mio. kr. Den store indsats taget i betragtning synes

en næsten fuld resultatkravs opfyldelse at være meget

tilfredsstillende. Endelig bemærkes, at trods den hårde

vinter med stor aktivitet på vejene er en brugertilfredshed

på 67,1 % meget tæt på fuld opfyldelse.

23


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

Hjælpefunktioner – Ministerbetjening, Ressourcestyring og Koncernfælles personalemål

MÅL RESULTATKRAV OPNÅET RESULTAT OPFYLDELSE

5

Vejdirektoratets ministerbetjening

6

Struktureret dialog.

7

Sygefravær

8

Etnisk ligestilling

9

Offentlig lederuddannelse

10

Flere kvinder i ledelse

11

Informationssikkerhed

24

5.1 Ministerbetjeningssager skal

have en rettidighed på 95 pct.

5.2 Ministerbetjeningssager skal

have en skønnet anvendelighed på

95 pct.

6.1 Løbende rapportering i

forbindelse med ’struktureret dialog’.

6.2 Overensstemmelse mellem

det eksterne regnskab (SKS)

og det interne regnskab (SAP) i

Vejdirektoratet.

7.1 Det årlige gennemsnitlige

sygefravær pr. medarbejder må ikke

overstige 6 dage.

8.1 Andelen af ikke-vestlige

indvandrere og efterkommere blandt

medarbejderne skal øges med 0,5

procentpoint såfremt regeringens

målsætning på 4 pct. ikke er opfyldt.

9.1 Vejdirektoratet skal tilmelde 1

eller flere ledere til den offentlige

lederuddannelse.

10.1 Vejdirektoratet skal følge op på

strategien for eller planen for flere

kvinder i ledelse. Opfølgningen skal

dokumenteres i et notat inden den

31. december.

11.1 Vejdirektoratet skal inden den

31. december have gennemført/

opdateret sin risikovurdering,

herunder have udarbejdet en

komplet fortegnelse over it-systemer.

Indenfor ’Hjælpefunktioner’ er syv resultatkrav fuldt opnået og to er ’ikke opfyldt’.

I det forgangne år har den strukturerede dialog mellem Vejdirektoratet

og Transportministeriet forløbet yderst positivt.

Dialogen som har været præget af gensidig fleksibilitet fra

begge parter forgår på både chef og sagsbehandlerniveau.

Ministerbetjeningen (besvarelse af folketingsspørgsmål

m.v.) holder fortsat et højt niveau på over 95 pct. i både ret-

Rettidigheden var på 96 pct.

Anvendeligheden var på 98 pct.

Fuld

Fuld

Vejdirektoratet har overholdt

fastsatte deadlines. Fuld

Der var overensstemmelse mellem

SAP og SKS.

Fuld

Sygefraværet pr. medarbejder er på

6,4 dage. Ingen

Vejdirektoratets andel af ikkevestlige

ansatte i 2011 er på 2,2

procent og dermed uændret i

forhold til 2010. Det betyder, at

resultatkravet ikke er opfyldt.

Ingen

Vejdirektoratet har tilmeldt en person

til uddannelsen. Fuld

Vejdirektoratet har fulgt op på

strategien i et notat.

Vejdirektoratet har udarbejdet

en risikovurdering og en komplet

fortegnelse over IT-systemer.

Fuld

Fuld

tidighed og anvendelighed. Vejdirektoratet og departementet

har i 2011 udarbejdet et sæt fælles retningslinjer for arbejdet

(bestillinger m.v.). Endvidere har Vejdirektoratet i 2011 udarbejdet

en overordnet it-risikovurdering. På trods af at to mål

ikke er opfyldt, så findes den generelle opfyldelse at være

tilfredsstillende.


2.2 VURDERING OG ANALYSE

I dette afsnit analyseres udvalgte resultatkrav fra Vejdirektoratets

resultatkontrakt 2011-14.

I første del analyseres udvalgte resultatkrav, som vurderes

som opfyldt. De nedenfor analyserede resultatkrav er

udvalgt, fordi de er helt centrale i Vejdirektoratets opgavevaretagelse

og understøtter Vejdirektoratets mission.

I anden del analyseres resultatkrav, som vurderes ’delvist’

og ’ikke opfyldte’. Her fokuseres på årsagsforklaringer og

evt. tiltag til forbedring af resultatopfyldelsen i fremtiden.

RESULTATKRAV SOM VURDERES OPFYLDT:

Resultatkrav 1.1 - ’Gennemførelse af initiativer i forlængelse

af ‘Aftaler om en grøn transportpolitik fra 2009’

I 2011 har Vejdirektoratet gennemført fem VVM-undersøgelser

og tre forundersøgelser.

Generelt set har Vejdirektoratet færdiggjort VVM og forundersøgelser

i henhold til det aftalte i finansloven, idet det

skal bemærkes, at Vejdirektoratet pga. folketingsvalget i

efteråret 2011 fik en fristudsættelse.

Ressourceforbruget for resultatkravet er 97,5 mio. kr. hvilket

er et mindreforbrug i forhold til budgettet.

Resultatkrav 3.3 - ’Økonomisk styring (store anlæg)’

Vejdirektoratet har i 2011 haft stor aktivitet på anlægsområdet.

For de igangværende anlægsprojekter ser situationen

gunstig ud både med hensyn til tid og fremdrift. Generelt

set har Vejdirektoratet en økonomisk styring af projekterne

med overholdelse af bevillingerne. Det skal bemærkes, at

Vejdirektoratet i 2011 – efter godkendelse i Transportministeriets

departement – har gjort brug af 20 % ’s reserven til

Gørløse omfartsvej. I forbindelse med anlægsarbejdet blev

der konstateret ekstraordinært stort mængdeændringer

på grund af vanskelige jordbundsforhold på den igangværende

jord- og belægningsenterprise. Dette opvejes af mindreforbrug

på de øvrige projekter. Der er således afleveret

bevillinger retur til infrastrukturfonden for i alt 428,6 mio. kr.

ved udgangen af 2011 fra åbnede projekter. Der henvises

til bilagstabellerne for en nærmere status på igangværende

anlægsprojekter.

Ressourceforbruget for resultatkravet er 2.555 mio. kr. og

der er anvendt færre ressourcer end budgetteret.

Resultatkrav - 5.1 ’Ministerbetjening rettidighed’ og

5.2 ’Ministerbetjening anvendelighed’

I henhold til resultatkontrakten skal Vejdirektoratets ministerbetjeningssager

have en rettidighed og anvendelighed på

95 pct.

Vejdirektoratet har i 2011 opnået en rettidighed på 96 pct. og

anvendelighed på 98 pct.

Vejdirektoratet har i 2011 haft fokus på ministerbetjeningen.

Der er indført interne mål for rettidigheden. Endvidere har

Vejdirektoratet haft en løbende dialog med departementet

om bestillinger og frister. Det er derfor meget tilfredsstillende,

at målet er fuldt opfyldt.

25


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

RESULTATKRAV SOM VURDERES DELVIST OPFYLDT:

Resultatkrav - 3.5 ’GTP- og anlægspuljeprojekter’

I henhold til resultatkontrakten skal Vejdirektoratet opnå en

økonomisk styring af projekterne, så finanslovsprojektbevillingen

for de pågældende projekter overholdes, og merforbruget

ikke er positivt. Desuden skal afleveringen af disse

projekter være sket til aftalt tid.

Finanslovsbevillingen forventes overholdt for alle projekter

på § 28.21.21.30. Eneste tilbageværende anlægspuljeprojekt:

”Trafiksanering i Vester Åby” forventes afsluttet planmæssigt

i 2012. Færdiggørelsesåret for to støjskærmsprojekter

er ikke overholdt. Vejdirektoratet har haft en drøftelse

med Transportministeriets departement omkring de to projekters

økonomiske forhold. Derfor har det ikke været muligt

at igangsætte arbejdet i marken så betids, at entreprenøren

kunne afslutte projekterne i 2011.

Det betyder, at resultatkravet er delvist opfyldt.

Resultatkrav 4.4 ’ Efterslæbsindhentning for store

bygværker’

I henhold til resultatkontrakten skal Vejdirektoratet i 2011

reparere 22 store bygværker svarende til 330.000 M 2 . Endvidere

skal efterslæbet ikke forøges på store bygværker.

I 2011 har Vejdirektoratet færdiggjort 22 store bygværker,

svarende til 275.135 m 2 . Da reparationsopgaver på to store

bygværker er udskudt til 2012 er der i stedet repareret flere

26

små bygværker, hvorfor efterslæbet er reduceret mere end

målet for små bygværker, mens efterslæbet er øget med

50 mio. kr. for store bygværker.

Det betyder, at resultatkravet er delvist opfyldt.

RESULTATKRAV SOM VURDERES IKKE OPFYLDT:

Resultatkrav 1.4 – ’Samfundsøkonomisk vurdering af

nye vejregeler’

I henhold til resultatkontrakten skal Vejdirektoratet i 2011

udsende et revideret koncept for samfundsøkonomisk vurdering

af nye vejregler til departementet inden den 1. marts

2011.

Det reviderede koncept blev udsendt til vejregelarbejdsgrupperne

inden den 1. marts 2011, men blev først efterfølgende

sendt til departementet.

Det betyder, at resultatkravet ikke er opfyldt.

Resultatkrav 7.1 – ’Sygefravær’

I henhold til resultatkontrakten skal Vejdirektoratet reducere

antallet af sygefraværsdage. Det gennemsnitlige sygefravær

pr. ansat må ikke overstige 6 dage.

Det gennemsnitlige sygefravær pr. ansat i Vejdirektoratet var

på 6,44 dage. Det betyder, at dette resultatkrav ikke er opfyldt.


Der er dog tale om et fald i det gennemsnitlige sygefravær

fra 2010 til 2011. Faldet skyldes primært et fald i langtidssygefraværet.

Det bemærkes desuden, at Vejdirektoratets

gennemsnitlige sygefravær pr. ansat ligger et stykke under

det statslige gennemsnit.

Resultatkrav 8.1 – ’Etnisk ligestilling’

I henhold til resultatkontrakten skal Vejdirektoratet øge andelen

af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt

medarbejderne med 0,5 procentpoint, såfremt regeringens

målsætning på 4 pct. ikke er opfyldt.

Vejdirektoratets andel af ikke-vestlige ansatte i 2011 er på

2,2 procent og dermed uændret i forhold til 2010. Det betyder,

at resultatkravet ikke er opfyldt.

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

Vejdirektoratet anfører i forbindelse med jobopslag, at

Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund

i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor

alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion eller

etniske tilhørsforhold til at søge stillingen. I ansættelsesprocessen

er Vejdirektoratet opmærksomme på at ansætte

den bedst kvalificerede samtidig med, at vi forsøger at

sikre mangfoldigheden i medarbejdersammensætningen.

Særligt for 2011 skal det anføres, at der fra 25. september

2011 og året ud har været indført generelt ansættelsesstop

i Vejdirektoratet, hvilket - sammen med den generelle

finansøkonomiske situation - har påvirket den samlede

personaleomsætning.

27


3 REGNSKAB

Formålet med regnskabsafsnittet er at redegøre for Vejdirektoratets

ressourceforbrug i 2011 udtrykt ved en resultatopgørelse,

samt vise virksomhedens finansielle status

på balancen. Regnskabsafsnittet omfatter herudover et

bevillingsregnskab, som viser forbruget af årets bevillinger

pr. hovedkonto samt opstillinger, der viser udnyttelsen af

låneramme (likviditet) og lønsumsloft (driftsbevillinger).

Rapporteringen omfatter for resultatopgørelsen alene ressourceforbrug

for § 28.21.10, hvorimod balancen omfatter

både § 28.21.10 og § 28.12.07 som følge af, at § 28.21.10

er blevet virksomhedsbærende hovedkonto for § 28.12.07 jf.

anvendt regnskabspraksis (se bilagsafsnit 5.4).

Det er værd at bemærke, at Vejdirektoratet i 2011 har

ændret den såkaldte afløftningsordning. Dette bevirker, at

28

direkte og indirekte omkostninger vedrørende Vejdirektoratets

anlægsbevillinger regnskabsføres direkte på de pågældende

hovedkonti og ikke som tidligere igennem interne

statslige overførsler. I resultatopgørelsen kommer det til

udtryk ved, at afskrivninger, renteomkostninger, og øvrige

omkostninger er reduceret med anlægsbevillingernes andel,

imens der er en tilsvarende reducering af andre driftsindtægter.

For at øge sammenligneligheden imellem årsregnskaberne

2009, 2010 og 2011 er regnskabstal for 2009 og

2010 justeret således, at de viser et resultat i henhold til den

nye afløftningsmodel.

Øvrige afsnit om anvendt regnskabspraksis og ændringer

vedr. anvendt regnskabspraksis findes i bilagsafsnit 5.4 til

årsrapporten.


TABEL 7 Resultatopgørelse

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

RESULTATOPGØRELSE 2010 2011 2012*

Note Resultatopgørelse (mio. kr.)

Ordinære driftsindtægter

Indtægtsført bevilling

Bevilling 315,4 323,3 315,0

Reserveret af indeværende års bevillinger - 57,7 - 41,4 0,0

Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 25,8 74,0 0,0

Indtægtsført bevilling i alt 283,5 356,0 315,0

Salg af varer og tjenesteydelser 76,3 58,9 54,7

Tilskud til egen drift 7,0 8,0 6,9

Ordinære driftsindtægter i alt 366,7 422,8 376,6

Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

Husleje 38,5 40,9 42,8

Forbrugsomkostninger i alt 38,5 40,9 42,8

Personaleomkostninger

Lønninger 115,3 123,6

Pension 62,4 65,1

Lønrefusion - 12,0 - 14,2

Andre personaleomkostninger 5,0 3,4

Personaleomkostninger i alt 170,7 177,9 162,5

3 Af- og nedskrivninger 18,0 18,6 18,8

Andre ordinære driftsomkostninger 168,5 191,8 162,7

Ordinære driftsomkostninger i alt 395,7 429,1 386,8

Resultat af ordinær drift - 28,9 - 6,3 - 10,2

Andre driftsposter

Andre driftsindtægter 6,5 27,0 22,9

Andre driftsomkostninger 5,6 7,8 6,7

Resultat før finansielle poster - 28,0 12,9 6,0

Finansielle poster

Finansielle indtægter 1,6 1,1 1,7

4 Finansielle omkostninger 8,1 3,5 7,7

Årets resultat - 34,4 10,5 0,0

* Tallene i 2012-kollonnen er baseret på FL12

29


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

Vejdirektoratet har disponeret 2,1 mio. kr. ud af årets resultat

til bortfald efter aftale med Transportministeriets departement.

Vejdirektoratet har disponeret 8,4 mio. kr. til overført

overskud.

TABEL 8 Resultatdisponering

RESULTATDISPONERING MIO. KR.

Disponeret til overført overskud 8,4

Disponeret til bortfald 2,1

30


TABEL 9 Balance

AKTIVER 2010 2011

Note Aktiver (mio. kr.)

Anlægsaktiver

1 Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte udviklingsprojekter 31,0 48,0

Erhvervede koncessioner, patenter mv. 1,1 1,8

Udviklingsprojekter under opførelse 23,8 15,4

Immaterielle anlægsaktiver i alt 55,9 65,2

2 Materielle anlægsaktiver

Grunde, arealer og bygninger 77,7 76,3

Transportmateriel 28,2 27,1

Produktionsanlæg og maskiner 90,4 101,2

Inventar og IT-udstyr 14,1 11,6

Igangværende arb for egen regning 1,8 4,2

Materielle anlægsaktiver i alt 212,1 220,4

Finansielle anlægsaktiver

Statsforskrivning 8,4 8,5

Finansielle anlægsaktiver i alt 8,4 8,5

Anlægsaktiver i alt 276,4 294,1

Omsætningsaktiver

5 Tilgodehavender 162,8 90,8

Mellemregning med andre hovedkonti 729,3 524,3

Likvide beholdninger

FF5 Uforrentet konto 46,0 128,8

FF7 Finansieringskonto 113,5 36,0

Andre likvider 14,8 3,2

Likvide beholdninger i alt 174,3 168,0

Omsætningsaktiver i alt 1066,4 783,2

Aktiver i alt 1342,8 1077,3

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

PASSIVER 2010 2011

Note Passiver (mio. kr.)

Egenkapital

Reguleret egenkapital (startkapital) 8,4 8,5

Overført overskud 27,5 37,3

Bortfald af årets resultat 0,0 2,1

Egenkapital i alt 35,9 47,9

6 Hensatte forpligtelser 40,4 42,7

Langfristede gældsforpligtelser

FF4 Langfristet gæld 266,9 282,9

Langfristede gældsforpligtelser i alt 266,9 282,9

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandør af varer og tjenesteydelser 793,2 529,1

Anden kortfristet gæld 31,2 31,4

Skyldige feriepenge 78,8 80,4

Reserveret bevilling 90,4 54,7

Igangværende arbejder for fremmed

regning

Periodeafgrænsningsposter,

forpligtelser

5,4 7,6

0,7 0,5

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 999,6 703,8

Gældsforpligtelser i alt 1.266,5 986,7

Passiver i alt 1.342,8 1.077,3

31


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

32

TABEL 10 Egenkapitalforklaring

EGENKAPITALFORKLARING MIO. KR. 2010 2011

Startkapital, primo 8,4 8,4

Primoregulering vedr. HVU 0,0 0,1

Startkapital, ultimo 8,4 8,5

Overført overskud primo 61,9 27,5

Primoregulering vedr. HVU 0,0 1,7

Overført fra årets resultat

- heraf Vejdirektoratet

- heraf HVU

Overført overskud ultimo

- heraf Vejdirektoratet

- heraf HVU

Bortfald af årets resultat

- heraf Vejdirektoratet

-34,4

-34,4

0,0

27,5

27,5

0,0

0,0

0,0

8,1

8,4

-0,3

37,3

35,9

1,4

2,1

2,1

Egenkapital ultimo 35,9 47,9

Ændringer til egenkapitalen er sket som følge af, at

§ 28.12.07 Havarikommissionen for vejtrafikulykker i 2011 er

underlagt Vejdirektoratets § 28.21.10, hvorfor startkapitalen

er ændret med 0,1 mio. kr. samt overført overskud er reguleret

med 1,7 mio. kr. primo. Årets resultat for § 28.12.07

Havarikommissionen for vejtrafikulykker er negativt med

0,3 mio. kr.


TABEL 11 Udnyttelse af lånerammen

UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN MIO. KR. 2011

Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2011 282,9

Lånerammen på FL11 338,0

Udnyttelsesgrad i pct. 83,7%

Vejdirektoratet har ikke overskredet lånerammen og øvrige

disponeringsregler i 2011. Lånerammen er i 2011 udvidet

med 1,0 mio. kr. som følge af, at § 28.21.10 er virksomhedsbærende

hovedkonto for § 28.12.07.

TABEL 12 Bevillingsregnskab

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

MIO. KR. REGNSKAB 2010 BUDGET 2011 REGNSKAB 2011 AFVIGELSE 2011 BUDGET 2012

Nettoudgiftsbevilling 315,4 312,6 323,3 - 10,7 315,0

Nettoforbrug af reservation 31,9 - 44,4 -32,6 - 11,8 0,0

Indtægter 91,4 93,5 95,0 93,5 86,2

Udgifter 409,4 450,5 440,4 105,1 401,2

Årets resultat - 34,4 0 10,5 - 10,5 0

TABEL 13 Opfølgning på lønsumsloft

OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

§ 28.21.10 I alt mio.kr. Driftsløn mio. kr. Anlægsløn mio. kr.

Lønsumsloft FL 423,6 278,9 144,7

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 12,3 5,5 6,8

Lønforbrug under lønsumsloft 451,6 293,5 158,1

Difference (merforbrug) - 15,7 - 9,1 - 6,6

Akk. opsparing ult. 2010 145,5 44,7 100,7

Akk. opsparing ult. 2011 129,7 35,6 94,1

Vejdirektoratet opererer med to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft

benævnt ”driftsløn” omfatter aktiviteter på underkonto

§ 28.21.10.10, § 28.21.10.20 og § 28.21.10.30 samt

hovedkonto § 28.21.30. Det andet lønsumsloft ”anlægsløn”

er knyttet til § 28.21.20 og § 28.21.21. Løn knyttet til anlægsbevillingerne

håndteres via afløftning på § 28.21.10.10.

33


4 PÅTEGNING AF DET SAMLEDE

REGNSKAB

34

København d.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Vejdirektoratet (CVR

nummer 60729018) er ansvarlig for: § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker,

§ 28.21.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning, § 28.21.20. Anlæg

af hovedlandeveje m.v., § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø,

§ 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje og § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse

af statslige hovedlandeveje, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som

skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2011.

PÅTEGNING

Det tilkendegives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation

eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i

årsrapporten er fyldestgørende.

2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med

indgående aftaler og sædvanlig praksis.

3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig

forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af

årsrapporten.

Vejdirektør Per Jacobsen

København d.

Departementschef Jacob Heinsen


5 BILAG

5.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

I nedenstående noter indgår poster til Vejdirektoratets omkostningsbaserede regnskab,

dvs. noterne indeholder ikke poster til øvrige hovedkonti.

NOTE 1. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

MIO. KR. FÆRDIGGJORTE

UDVIKLINGSPROJEKTER

2011

36

ERHVERVEDE

KONCESSIONER,

PATENTER, LICENSER

MV. 2011

UDVIKLINGSPROJEKTER

2011

Kostpris primo 100,7 16,5 23,8

Tilgang 29,0 1,9 12,0

Afgang 0,6 0,3 20,4

Kostpris pr. 31.12.2011 129,1 18,1 15,4

Af- og nedskrivninger primo 69,7 15,4 0,0

Årets af- og nedskrivninger 11,8 1,3 0,0

Årets afgang 0,4 0,3 0,0

Akkumulerede af- og

nedskrivninger 31.12.2011

Regnskabsmæssig værdi pr.

31.12.2011

81,1 16,4 0,0

48,0 1,8 15,4


NOTE 2. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

MIO. KR. GRUNDE,

AREALER OG

BYGNINGER

PRODUKTIONS-

ANLÆG OG

MASKINER

TRANSPORT-

MATERIEL

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

INVENTAR OG IT-

UDSTYR

IGANGVÆRENDE

ARBEJDER FOR

EGEN REGNING

Kostpris primo 99,0 194,4 70,4 66,7 1,8

Tilgang 0,3 27,1 6,0 4,5 4,2

Afgang 0,0 4,5 6,4 9,0 1,8

Kostpris pr. 31.12.2011 99,3 217,0 70,0 62,2 4,2

Af- og nedskrivninger

primo

21,3 104,0 42,1 52,6 0,0

Årets af- og nedskrivninger 1,8 15,1 7,0 7,0 0,0

Årets afgang 0,0 3,3 6,2 9,0 0,0

Akkumulerede af- og

nedskrivninger pr.

31.12.2011

Regnskabsmæssig værdi

pr. 31.12.2011

NOTE 3. OPGØRELSE AF ÅRETS AF- OG NEDSKRIVNINGER

23,1 115,8 42,9 50,6 0,0

76,3 101,2 27,1 11,6 4,2

MIO. KR. 2010 2011

Færdiggjorte udviklingsprojekter 10,3 11,8

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv, 1,7 1,3

Grunde, arealer og bygninger 1,7 1,8

Produktionsanlæg og maskiner 14,1 15,1

Transportmateriel 6,9 7,0

Inventar og IT-udstyr 6,0 7,0

Af- og nedskrivninger i alt 40,7 43,9

Opgørelse af årets af- og nedskrivninger indeholder de samlede afskrivninger på Vejdirektoratets

anlægsaktiver. En væsentlig del af anlægsaktiverne, fx vintermateriel, bliver anvendt

til aktiviteter på det udgiftsbaserede område. Derfor henføres afskrivninger til det udgiftsbaserede

område, og afskrivninger vedrørende § 28.21.10 udgør alene 18,6 mio. kr., jf. tabel 7.

NOTE 4. OPGØRELSE AF FINANSIELLE OMKOSTNINGER

MIO. KR. 2010 2011

Renteudgifter FF4 12,6 13,4

- heraf forbrug på anlægsbevillinger - 9,4 - 10,1

Renteudgifter FF6 0,1 0,0

Renteudgifter FF7 0,0 0,1

Morarenteudgifter 0,2 0,0

Hensættelse jf. renteberegning 4,6 0,0

Finansielle omkostninger i alt 8,1 3,5

37


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

NOTE 5. TILGODEHAVENDER

MIO.KR. 2010 2011

Debitorer 96,0 56,3

Øvrige tilgodehavender 21,8 19,1

Tilgodehavende momsrefusion (ØS) 44,9 15,4

Tilgodehavender i alt 162,8 90,8

NOTE 6. HENSÆTTELSER

MIO. KR. 2010 2011

Miljø- og reetableringsforpligtelse 27,3 28,4

Resultatløn 5,2 5,4

Åremålskontrakter 3,3 4,3

Øvrige hensættelser 4,6 4,6

Hensættelser i alt 40,4 42,7

5.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

TABEL 14 Indtægtsdækket virksomhed

INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED (§ 28.21.10.90)

mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011

Årets resultalt 1,1 2,2 -1,6 1,9 7,3

Det skal bemærkes, at tabel 14 indeholder årets resultat for den indtægtsdækkede virksomhed og

ikke et akkumuleret resultat.

Som følge af en domsafgørelse af en økonomisk tvist på Vejdirektoratets tidligere IV-aktiviteter i Columbia

er der overført ca. 3.3 mio.kr. til Danmark. Tvisten var oprindeligt regnskabsført som et tab,

hvorfor pengene påvirker resultatet på 21.10.

5.3 TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER

TABEL 15 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED ( § 28.21.10.95)

Mio. kr. Overført

overskud fra

tidligere år

38

Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Overskud til

videreførelse

I alt 0 33,7 33,7 0 0


5.4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Vejdirektoratet aflægger årsrapport i henhold til statens

regnskabsregler og principper som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen

og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets

Økonomisk Administrativ Vejledning. Vejdirektoratet

har indhentet dispensation i de tilfælde, hvor de gældende

regler fraviges.

Årsregnskabet omfatter § 28.21.10 Vejdirektoratet og følger

statens omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Fra og

med 2011 er § 28.21.10 virksomhedsbærende hovedkonto

for § 28.12.07 Havarikommissionen for vejtrafikulykker

(HVU). Dette medfører, at balanceposter for HVU indgår

som en del af balancen i § 28.21.10, herunder en primo korrektion

på egenkapitalen på samlet 1,7 mio. kr., da egenkapital

vedrørende Havarikommissionen for vejtrafikulykker

(HVU) er overført til Vejdirektoratets hovedkonto. Hertil kommer

årets resultat for Vejdirektoratet og HVU på henholdsvis

10,5 mio. og -0,3 mio. kr. Egenkapitalforklaringen fremgår af

tabel 10.

Vejdirektoratets aktiviteter omfatter endvidere anlæg, drift og

vedligehold af statsvejene (vejinfrastrukturen). Vejinfrastrukturen

registreres efter udgiftsbaserede regnskabsprincipper

på § 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.21

Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og § 28.21.30 Drift

og vedligeholdelse af statsvejnettet. Endelig administrerer

Vejdirektoratet statslig medfinansiering af projekter til frem-

STATENS VEJINFRASTRUKTUR

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

me af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale

anlægsprojekter på § 28.21.23 Vejdirektoratets tilskudspulje,

hvor registrering ligeledes sker efter udgiftsbaserede

regnskabsprincipper. For Vejdirektoratets udgiftsbaserede

bevillinger udarbejdes alene bevillingsafregning.

Særlige regnskabsposter

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Vejdirektoratet følger Finansministeriets Økonomisk Administrativ

Vejledning i den regnskabsmæssige behandling

af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Vejdirektoratet

anvender følgende afskrivningshorisonter:

Koncessioner og Licenser 3 år

Bygninger 50 år

Installationer 10 år

Transportmateriel 5 - 8 år

Produktionsanlæg og Maskiner 5 - 20 år

IT-udstyr 3 - 5 år

Inventar 3 - 5 år

Udviklingsprojekter 25 % (Saldo)

Vejdirektoratet har dispensation fra Moderniseringsstyrelsen

til at saldoafskrive udviklingsprojekter med 25 %.

Bygninger, materiel og andet produktionsudstyr, der ikke

er defineret som vejinfrastruktur, indregnes som materielle

anlægsaktiver på § 28.21.10.

Vejdirektoratet forvalter statens vejnet, der i statsregnskabet er indregnet som

et infrastrukturelt anlægsaktiv (vejinfrastruktur). Vejinfrastrukturen indgår i det

udgiftsbaserede regnskab.

Vejinfrastrukturen er defineret som vejstrækninger og hertil tilknyttede bygninger,

installationer og andet nagelfast udstyr, og måles til kostpris.

Værdien af vejinfrastrukturen inkl. igangværende arbejder udgør pr. 31.12.2011:

87,7 mia. kr.

Vejinfrastruktur afskrives ikke. I stedet værdireguleres vejinfrastrukturen hver 5.

år til genanskaffelsesværdi reduceret med vedligeholdelsesefterslæbet (vedligeholdelsesmodellen).

Vejdirektoratet har dispensation fra Moderniseringsstyrelsen

til ikke at foretage værdiregulering i 2011.

39


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver på § 28.21.10 Vejdirektoratet vedrører

både det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede

område. Skyldig likviditet vedrørende det udgiftsbaserede

områdes omsætningsaktiver registreres som mellemregning

med det udgiftsbaserede område.

Omsætningsaktiver er faldet med 283,2 mio. kr. fra 2010

til 2011 og kortfristet gæld er faldet med 304,0 mio. kr. i

samme periode. Faldet skyldes, at skyldige beløb vedrørende

afregningsbilag/selvfakturering for leverandører registreres

direkte på anlægsbevillingerne, hvilket har reduceret

mellemregningsforholdet. Ændringen har medført mindre

administration, og har mærkbart forbedret ekspeditionen

af leverandørbetalinger. Derudover skyldes faldet i omsætningsaktiver

et fald i debitortilgodehavender på 39,7 mio. kr.

som følge af nedgang i aktiviteten under eksterne driftsindtægter,

samt at Vejdirektoratet har indført en mere effektiv

rykkerprocedure.

Kortfristet gæld og hensatte forpligtelser

rtfristet gæld på § 28.21.10 Vejdirektoratet vedrører både

det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede område.

Tilgodehavende likviditet vedrørende det udgiftsbaserede

områdes kortfristede gæld registreres som mellemregning

med det udgiftsbaserede område.

Langfristet gæld

Den langfristede gæld på Vejdirektoratets FF4 konto er

steget med 16 mio. kr. fra 2010 til 2011, hvilket skal ses i

sammenhæng med de øgede investeringer i produktionsanlæg

og maskiner.

40

Lånerammen er blevet øget med 1,0 mio. kr. fra 337,0 mio.

kr. i 2010 til 338,0 mio. kr. i 2011. Forøgelsen skyldes, at lånerammen

for § 28.12.07 Havarikommissionen for vejtrafikulykker

(HVU) er blevet overført til Vejdirektoratet. Træk på

lånerammen er øget i 2011 i takt med den langfristede gæld.

Mellemregning med andre hovedkonti

Mellemregningen er udtryk for et nettotilgodehavende eller

nettogæld vedrørende det udgiftsbaserede områdes omsætningsaktiver,

kortfristede gæld og hensatte forpligtelser.

5.4.1 Ændringer i anvendt praksis

Til og med 2010 blev en række direkte og indirekte omkostninger

vedrørende Vejdirektoratets anlægsbevillinger afholdt

på § 28.21.10 og finansieret ved overførselsindtægter fra

anlægsbevillingerne (afløftningsordningen) som beskrevet

i Finansloven. Fra og med 2011 er afløftningsordningen

ændret, så direkte og indirekte omkostninger vedrørende

Vejdirektoratets anlægsbevillinger regnskabsføres direkte

på de pågældende hovedkonti. Det betyder, at der ikke

længere indgår indtægter vedrørende afløftningsordningen

under andre driftsindtægter i regnskabet, mens afskrivninger,

renteomkostninger, og øvrig omkostninger er reduceret

med anlægsbevillingernes andel på § 28.21.10. Ændringen

har forenklet den regnskabsmæssige registrering og giver et

mere retvisende billede af indtægter og omkostninger på §

28.21.10. For at øge sammenligneligheden imellem årsregnskaberne

2009, 2010 og 2011 er regnskabstal for 2009 og

2010 justeret således, at de viser resultat i henhold til den

nye afløftningsmodel.


5.5 TABELLER VEDR. DET UDGIFTSBASEREDE OMRÅDE

TABEL 16 - Oversigt over afsluttede projekter (mio. kr.)

IGANGVÆRENDE

ANLÆGSPROJEKTER

Udbygning af

Motorring 3

Bygge-

Start

Forventet

afslutning

ved byggestart

Faktisk

afslutningstidspunkt

Oprindelig

budgetteret

totaludgift

(opr.

prisniveau)

Akkumuleret

forbrug til

og med

2011

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

Forventet

restforbrug

til færdiggørelsesarbejder

2011 og frem

Forventet

totaludgift

Projektbevilling,

Fl11

Mindreforbrug

ifht.

projektbevillingen

2003 2008 2008 1.030,3 1.996,2 8,4 2.004,6 2.027,6 23,0

Søften - Skejby 2005 2009 2009/10 341,4 384,9 21,0 405,9 455,9 50,0

Grenåvej,

niveaufri skæring

Skovdiget,

Vestbroen

Udbygning af E45

Nørresundby - Bouet,

2. etape

2008 2010 2010 70,3 56,7 37,1 93,8 103,8 10,0

2008 2010 2010 206,0 172,3 13,0 185,3 225,3 40,0

2010 2011 2010 57,5 27,5 13,0 40,5 60,5 20,0

I ALT 2.637,6 92,5 2.730,1 2.873,1 143,0

UDBYGNING AF MOTORRING 3

Vejdirektoratet udvidede i perioden 2005 - 2008 den 17 km

lange strækning fra Jægersborg til Holbækmotorvejen med

et ekstra kørespor i hver retning, så den i dag er en sekssporet

motorvej.

Motorring 3 er en bymotorvej og løber gennem tæt beboede

områder. Samtidig er det en af de mest trafikbelastede

strækninger i Danmark med over 100.000 daglige bilister.

Derfor er der gjort en omfattende indsats for at forbedre

støjmiljøet for de mange tusinde naboer, der bor ganske

få meter fra motorvejen. Der er blevet rejst en 18 km lang

støjskærm og lagt støjdæmpende asfalt på hele strækningen.

Med den nye motorvej vil støjmiljøet derfor være

væsentligt forbedret i hele området.

Motorvejen blev åbnet allerede i 1. november 2008, men

blev bibeholdt som et igangværende anlægsprojekt til og

med Finansloven for 2011 grundet afklaring af et økonomisk

udestående med en leverandør. Projektet er nu også afsluttet

rent økonomisk, og i forhold til projektbevillingen er der

realiseret en besparelse på 23 mio.kr., der er tilbageført til

infrastrukturfonden.

SØFTEN - SKEJBY (DJURSLANDSMOTORVEJEN)

Motorvejen mellem Søften og Skejby er sidste etape af

Djurslandmotorvejen. I 2008 åbnede 12 kilometer motorvej

mellem Skejby og Skødstrup, og med de 2 kilometer

motorvej der nu er blevet åbnet, er der 17 km motorvej fra

E45 mod Djursland. Projektet har også omfattet byggeriet

af en ny lokalvej - Søftenvej - og ombygning af vejanlægget

ved Skejby.

Formålet med vejen er at sikre Djursland en god forbindelse

til Den jyske motorvej. Det andet formål er at sikre bedre

fremkommelighed mellem Djurslandmotorvejen og Randersvej

samt mellem E45 og Randersvej.

Projektet blev overdraget fra det daværende Århus Amt til

Vejdirektoratet i forbindelse med Kommunalreformen.

I forhold til projektbevillingen er der realiseret en besparelse

på 50 mio.kr., der er tilbageført til infrastrukturfonden.

VESTBROEN, SKOVDIGET

(HILLERØDMOTORVEJEN)

Den nye vestbro ved Skovdiget på Hillerødmotorvejen blev

mandag morgen den 9. august 2010 klar til at fragte myldretidsbilisterne

over Farumbanen og Bagsværd Hovedgade.

Nedrivningen af den gamle bro fandt sted fra den 2. juni, og

mens bilisterne mellem Hillerød og København har måttet

deles om pladsen på den tilbageværende østlige bro, er den

nye bro som planlagt blevet opført henover sommeren på

kun 42 dage. Normalt tager den slags arbejde typisk mindst

2 - 3 måneder.

Forud for dette blev stålelementerne til den nye bro sejlet

som samlesæt fra Estland til Frederiksværk. Herfra blev

de fragtet til en samleplads ved Kollekolle ikke langt fra

Skovdiget. Her blev de i alt 30 elementer samlet til 12 store

elementer, 40 meter lange og 15 meter brede og hver med

en vægt på 250 tons. Elementerne blev efterfølgende fragtet

til Skovdiget for at blive til den nye bro.

41


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

I forhold til projektbevillingen er der realiseret en besparelse

på 40 mio.kr., der er tilbageført til infrastrukturfonden.

NIVEAUFRI SKÆRING, GRENÅVEJ

Projektet vedrører etablering af niveaufri skæring mellem

Grenåvej og Grenåbanen i Århus.

Projektet blev første gang optaget på finansloven for 2006

som et baneprojekt. På grundlag af forundersøgelser foretaget

af Århus Amt og Trafikstyrelsen blev det efterfølgende

besluttet at etablere en vejbro over Grenåbanen. Projektet

blev derfor overført til Vejdirektoratet på finansloven for

2008.

De to overordnede formål med at nedlægge jernbaneskæringen,

så vej og bane adskilles, er dels at øge sikkerheden

på både vej og bane, dels at forbedre fremkommeligheden

på Grenåvej og dermed forholdene for trafikanterne. Vejen

blev ibrugtaget ultimo 2010 med afsluttende arbejder i 2011.

Såvel vej som bro blev officielt overdraget til Århus Kommune

den 1. juli 2011.

I forhold til projektbevillingen er der realiseret en besparelse

på 10 mio.kr., der er tilbageført til infrastrukturfonden.

42

UDBYGNING AF E45, NØRRESUNDBY - BOUET

(ÅLBORG HAVN)

Projektet vedrører udbygning og ombygning af motorvej E45

mellem Nørresundby (frakørsel 22) i syd og Bouet (frakørsel

20) i nord. Der er etableret tre gennemgående kørespor

samt nødspor i nordgående retning på en strækning på ca.

1,8 km. Formålet med ud- og ombygning af motorvej E45

mellem Nørresundby C (frakørsel 22) i syd og Bouet (frakørsel

20) i nord, er at forbedre fremkommeligheden på de

mest trafikerede tider af døgnet.

Trods vintervejret kunne der d. 1. december 2010 åbnes

op for trafikken i tre spor fra Limfjordstunnelen og frem til

motorvejskryds Vendsyssel. Dette var ca. et år tidligere end

oprindeligt forudsat. Arbejdet blev endeligt afsluttet i foråret

2011, hvor der blev lagt støjreducerende asfalt.

I forhold til projektbevillingen er der realiseret en besparelse

på 20 mio.kr., der er tilbageført til infrastrukturfonden.


TABEL 17 - Oversigt over igangværende anlægsprojekter med forbrug i 2011 (mio. kr., 11-priser)

IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER BYGGESTART FORVENTET

ÅBNINGSÅR

PROJEKTER ÅBNET I 2011

ÅRETS

UDGIFT

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

FORVENTET

TOTAL-

UDGIFT

BEVILLING

MODTAGET

DIFFERENCE

***

Brande - Give N. 2008 2011 112,9 301,5 401,5 100,0

Frederikssundmotorvejens 1. etape 2004 2011-2012 293,4 1.478,6

1.483,6 5,0

Gørløse omfartsvej * 2007 2011 59,6 172,4 171,0 - 1,4

IKKE ÅBNEDE PROJEKTER

Holbæk - Vig, rute 21 – etape 2 & 3 1999 2013 234,5 1.359,5 1.359,5 0,0

Fløng - Roskilde V 2007 2012 365,2 2.155,1 2.155,1 0,0

Riis - Ølholm - Vejle 2006 2013 262,2 1.568,0 1.568,0 0,0

Bording - Funder 2005 2012 136,4 942,7 942,7 0,0

Funder - Låsby 2009 2016 250,4 5.299,0 5.299,0 0,0

Sunds omfartsvej 2007 2012 23,1 190,8 190,8 0,0

Slagelse omfartsvej 2007 2013 134,8 507,0 507,0 0,0

Bredsten - Vandel 2007 2012 109,7 444,1 444,1 0,0

Kliplev - Sønderborg 2006 2012 34,0 2.082,9 2.082,9 0,0

Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn 2010 2012 36,0 123,1 123,1 0,0

Opgradering til Kalundborg Havn ** 2010 2012 47,6 196,8 196,8 0,0

Forbindelsesrampe mellem

Helsingørmotorvejen og Motorring 3

2010 2012 65,7 122,3 122,3 0,0

Motorring 4 - Tværvej N. 2010 2015 31,9 1.024,2 1.024,2 0,0

Skærup - Vejle N. 2010 2013 129,1 1.173,0 1.173,0 0,0

Øverødvej - Hørsholm S

(Helsingørmotorvejen 1. etape)

2010 2016 56,5 1.155,4 1.155,4 0,0

Brande Omfartsvej, udv.udvidelse 2010 2014 17,9 369,3 369,3 0,0

Sdr. Borup - Assentoft

(Nordligt hængsel til Djursland)

2010 2014 8,6 271,4 271,4 0,0

Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape) 2010 2015 17,4 959,9 959,9 0,0

Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape) 2010 2016 48,5 1.413,1 1.413,1 0,0

Nykøbing Falster omfartsvej 2010 2014 13,3 188,1 188,1 0,0

Nordlig omfartsvej ved Næstved 2011 2016 0,6 575,9 575,9 0,0

Udbygning af Motorring 4 2011 2014 4,5 260,8 260,8 0,0

* Vejdirektoratet forventer pt., at der vil blive ansøgt om tilførsel fra den centrale reserve til

dette projekt.

** Midler fra den centrale reserve er bevilget på FL12 til brug for yderligere opgraderinger på

strækningen, jf. det oprindelige aktstykke 113 (marts 2009).

*** Det skal bemærkes, at differencen (for så vidt angår projekter åbnet i 2011) er opgjort et år før

overførsel til færdiggørelsesarbejder og at den endelige opgørelse først vil finde sted ultimo et

år efter åbning.

43


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

Tabellen viser Vejdirektoratets projekter fra transportpuljerne

udmøntet med En grøn transportpolitik og efterfølgende

transportaftaler, der er afsluttet i 2011. Såfremt et projekt

TABEL 18 Afsluttede puljeprojekter under en grøn transportpolitik

44

TOTAL-

BEVILLING

FOR-

BRUG

AFSÆTTES

TIL

FÆRDIG-

GØRELSE

afsluttes med et mindreforbrug tilbageføres mindreforbruget

til den respektive pulje mhp udmøntning af nye projekter

indenfor puljen.

DISPONE-

RET TIL

ANDRE

FORMÅL

TILBAGE-

FØRES

Nye teknologiske muligheder 3,0 2,1 0,0 0,0 0,9

Undersøgelse af behov og

muligheder for indførelse af

højere tilladt totalvægt og

akseltryk for lastbiler

Bedre kapacitet og bekæmpelse af

flaskehalse

3,0 2,1 0,0 0,9

74,7 65,3 2,8 0,0 6,6

Bedre raste- og sideanlæg 20,2 18,2 0,2 1,8

Udbygning og forbedring af

Kongevejen

54,5 47,1 2,6 4,8

Mere cykeltrafik 42,3 30,9 1,8 0,0 9,6

Anlæg af cykelsti på rute 16

øst for Hundested

Anlæg af cykelsti sydvest

for Nyborg

Anlæg af cykelsti

syd for Ribe

7,8 6,7 0,4 0,7

14,3 11,1 0,9 2,4

12,3 7,2 0,2 4,9

KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET

Vejdirektoratet har i samarbejde med

Trafikstyrelsen gennemført undersøgelsen.

Resultatet blev bl.a. en

for højelse af det tilladte drivakseltryk

fra 10 til 11,5 ton samt en forøgelse

af den tilladte totalvægt for 3 akslede

lastbiler fra 24 til 26 ton, og at den

tilladte totalvægt for 7 akslede

lastbiler øges fra 48 til 54 ton.

Udbygning og fornyelse af

rastepladserne Blankhøj ved Århus,

Ejer Bavnehøj Øst ved Skanderborg

og Ustrup Øst ved Haderslev.

Projektet omfatter:

■ Stitunnel under Kongevejen

sydvest for Rørtangvej med

forbindelse til naturskolen

■ Udbygning af rundkørslen ved

Prøvestensvej

■ Støjafskærmning i nordvest

siden mellem Rønnebær Allé og

Klostermosevej

■ Udvidelse af krydset ved Rønnebær

Allé

■ Nyt signalreguleret kryds ved

Århusvej/Montebello Allé.

Anlæggelse af 1,1 km cykelsti øst

for Hundested på rute 16, i hver side

af vejen mellem Amagerhuse og

bygrænsen ved Hundested.

Dobbeltrettet cykelsti på østsiden

af landevej 704 fra krydset ved

Bøjdenvej til Refsvindinge by. En

strækning på ca. 3,6 km. Stien er

anlagt med en bredde på 2,5 m i en

afstand af 1-1,5 m fra landevejens

kørebanekant.

Dobbeltrettet cykelsti i østlig side

af landevej 331 fra krydset ved

Lundsmarksvej til Rejsby. En

strækning på ca. 3,3 km.

Stien er anlagt med en bredde på

2,5 m i en varierende afstand fra

landevejens kørebanekant. Over

Rejsby å er der udført en stibro

bestående af stål og træ.


Etablering af stitunnel under

Viborgvej ved Hammel,

Anbækvej

Anlæg af cykelsti i Nr. Åby Nord,

Middelfart kommune

Etablering af fartvisere og

belysning i Stenlille,

Sorø Kommune

Fartvisere i Stenmagle, Sorø

Kommune

Undersøgelse vedr. en

national cykelruteplanlægger

4,4 3,6 0,3 0,5

1,5 1,0 0,1 0,3

1,2 0,6 0,0 0,6

0,3 0,2 0,0 0,1

0,5 0,4 0,1

Bedre trafiksikkerhed 104,1 99,5 0,0 0,5 4,2

Styrket indsats mod

højresvingsulykker

Bekæmpelse af grå strækninger

på det overordnede vejnet,

herunder rumleriller,

rabatsaneringer og

sikkerhedszoner

9,9 9,8 0,1

25,2 25,2 0,0

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

Der er etableret en stitunnel

under Viborgvej ved Anbæk med

en dobbeltrettet cykelsti med

forbindelse til Anbækvej nord og syd

for Viborgvej. Mod nord tilsluttes

den dobbeltrettede cykelsti en

eksisterende dobbeltrettet cykelsti i

vestsiden af Anbækvej.

Etablering af ca. 350 meter

cykelbane i begge side af vejen,

langs Hedegaardsvej ved Nr.

Åby. Med anlæg af cykelbanerne

forbedres cyklisternes forhold

mellem industriområderne nord for

motorvejen og Nr. Aaby

Etablering af krydsbelysning ved

Nordskovvej i Stenlille. Opsætning af

to fartmålere i Stenlille.

Opsætning af to fartmålere i

Stenmagle.

Projektet har afdækket forskellige

muligheder for gennemførelse af

en national cykelruteplanlægger.

Herunder:

■ hvordan en cykelruteplanlægger

etableres og drives mest omkostningseffektivt

■ om staten eller private virksomheder

skal stå for etablering og

drift

■ muligheder for at indgå og fremme

samarbejder med forskellige

organisationer

■ afklaring af forhold vedrørende

krav til vedligeholdelse af data,

kvalitetssikring og udvikling af

software.

Alle signalregulerede kryds på

statsvejene er gennemgået

med henblik på etablering af

tiltag for at reducere risikoen for

højresvingsulykker mellem lastbiler

og cyklister. Derudover er der

gennemført en kampagne målrettet

cyklister og lastbilchauffører og

udarbejdet materiale målrettet

kommunerne.

Der er udviklet en standard metode

og et paradigme til udpegning og

analyse af grå strækninger. På

baggrund herafer er der udpeget

strækninger i åbent land, hvor

ulykkesfrekvensen har været højere

end gennemsnittet. Der er via

dette puljeprojekt og to videreførte

puljeprojekter gennemført i alt 42

forbedringsprojekter fordelt på ca.

600 km vej.

Denne pulje er gået primært

til rumleriller, autoværn,

rabatsaneringer, vejbelysning,

”Din fart” tavler, sanering af

faste genstande, afmærkning,

sideudvidelse og rørlægning.

45


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

Videreførsel af bekæmpelse

af grå strækninger på statslige

landevejsstrækninger via

rabatsaneringer, anlæg af rumleriller

og forbedret belysning

Videreførsel af bekæmpelse

af grå strækninger på statslige

landevejsstrækninger via etablering

af sikkerhedszoner og sideudvidelser

46

19,4 17,6 1,8

19,4 17,7 1,7

Forbedret ulykkesstatistik - HVU 7,1 6,6 0,5 0,0

Forbedret ulykkesstatistik - VD 3,0 2,4 0,6

Trafiksikkerhedskampagner 2009 10,1 10,1 0,0

Trafiksikkerhedskampagner 2010 10,0 10,0 0,0

Støjbekæmpelse 31,3 23,2 1,4 5,2 1,6

Etablering af støjskærme på

Helsingørmotorvejen ved Gentofte

Støjskærm ved Holbækmotorvejen

ved Slagelse*

Støjskærm på Holbækmotorvejen

ved Torkilstrup*

7,9 5,7 0,7 1,6

11,7 8,6 0,3 2,7 0,0

11,7 8,9 0,4 2,4 0,0

Dette puljeprojekt er videreførelse

af ovenstående puljeprojekt. Denne

pulje er primært gået til rumleriller,

autoværn, rabatsanering, kantbaner,

afmærkning, belysning.

Dette puljeprojekt er videreførelse

jf. ovenståender projekter. Denne

pulje er primært gået til midterarealer

og sideudvidelser, afmærkning,

udvidelse af midterarealer,

fjernelse af frontmure, autoværn,

grøfteafrunding.

HVU har gennemført to

temaanalyser. En om ”Ulykker

på landeveje” og en om ”Grove

hastighedsovertrædelser”.

Projektet er afsluttet med udgivelse

af 10 tema-notater om trafikulykker.

Notaterne er offentliggjort på

Vejsektoren.dk.

Der er gennemført to kampagneindsatser:

Pendlerduellen,

en motorvejskampagne med

hovedbudskabet at få pendlerne til

at køre efter hastighedsgrænserne

på motorvejen, samt

landevejskampagnen KIG

gennemført i samarbejde med de

lokale dagblade, hvor bilister fik

installeret kameraer i bilen, så deres

adfærd blev dokumenteret under

kørslen. Film og debat blev bragt i de

lokale dagblade.

Motorcykelkampagnen ”se hinanden”

gennemførtes i 2010 og 2011 med

fokus på, at motorcyklister og bilister

skal være mere opmærksomme på

hinanden i trafikken.

Der er etableret ca. 500 m special

fremstillet støjskærm i aluminium/

akryl på Helsingørmotorvejen i

Gentofte, langs Bernstorffsvej.

Skærmen er 3,5 m høj.

Der er etableret ca. 800 m standard

støjskærm (Aluminiumsskærm) langs

Vestmotorvejen, mellem Idagårds

Allé og Skælskørvej, ved Slagelse.

Støjskærmen er udført i 4 m højde.

Der er etableret 740 m støjskærm

på nordsiden af Holdbækmotorvejen

ved Torkildstrup. Skærmen er 4

meter høj og af typen standard

aluminiumsskærm.


Nye beslutningsgrundlag og

strategisk planlægning**

Kapacitetsanalyse af nyt

tilslutningsanlæg syd for

Kolding (Oedisvej)

Opdatering af amtslig VVM

vedr. anlæg af omfartsvej ved

Nykøbing Falster

Opdatering af den amtsligt

udarbejdede VVM-redegørelse

vedr. anlæg af en nordlig

omfartsvej ved Næstved

Opdatering af den amtsligt

udarbejdede VVM-redegørelse

vedr. anlæg af det ”Nordlige

Hængsel til Djursland” ved

Randers i form af en

motortrafikvej mellem

Assentoft og Sdr. Borup

15,2 5,2 0,0 9,7 0,3

0,2 0,2 0,0

5,0 1,6 3,1 0,3

5,0 2,8 2,2 0,0

5,0 0,6 4,4 0,0

Infrastrukturfonden 5,0 3,6 0,0 1,4 0,0

Forbindelsesrampe mellem

Helsingørmotorvejen og

Motorring 3

5,0 3,6 1,4 0,0

I alt 275,6 229,8 5,9 16,7 23,2

* Departementet har givet tilladelse til at behandle 4 støjprojekter (”Støjbekæmpelse

på Helsingørmotorvejen ved Emdrup Sø, Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej”),

Støjskærm ved Viborgvej ved Anæbæk, Støjskærm ved Holbækmotorvejen ved

Slagelse” samt ”Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Torkilstrup” under et, hvorfor

restbevilling på disse to projekter overføres til de andre to projekter

** Alle projekter er optaget på underkonto 28.21.10.30. Der er på Finansloven 2011

hjemmel til at disponere frit mellem projekter på denne underkonto.

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

Der er udarbejdet et skitseforslag

til et fuldt tilslutningsanlæg ved

Ødisvej, hvor det er forudsat, at

tilslutningsanlægget udformes som et

såkaldt ruderanlæg med rundkørsler

i rampekrydsene på Ødisvej.

Denne løsning vurderes bedst at

kunne tilgodese trafiksikkerhed og

trafikafvikling.

Vejdirektoratet har bistået med

udarbejdelsen af udkast til

anlægslovforslag indeholdende en

bemyndigelse af transportministeren

til at anlægge en 5,8 km lang

omfartsvej ved Nykøbing Falster.

Lovforslaget blev vedtaget af

Folketinget 28. april 2011.

Vejdirektoratet har bistået med

udarbejdelsen af udkast til

anlægslovforslag indeholdende en

bemyndigelse af transportministeren

til at anlægge en omfartsvej nord om

Næstved. Anlægsloven blev vedtaget

af Folketinget d. 28. april 2011.

Planlægningsundersøgelserne

er færdiggjort og anlægsfasen

er påbegyndt. Etableringen af

et nordligt hængsel til Djursland

vil aflaste den nuværende

hovedlandevejsstrækning igennem

den sydlige del af Randers.

Planlægningsundersøgelserne er

færdiggjort og anlægsarbejderne

er startet op i juli 2011. Rampen

vil betyde en væsentlig forbedring

af fremkommeligheden for

trafik fra Helsingørmotorvejen/

Lyngby omfartsvej til Motorring 3 i

sydgående retning.

47


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

5.6 § 28.12.07 HAVARIKOMMISSIONEN FOR

VEJTRAFIKULYKKER (HVU)

Vejdirektoratet § 28.21.10 er fra og med 2011 virksomhedsbærende

hovedkonto for § 28.12.07 Havarikommissionen

for vejtrafikulykker. Følgende tabeller viser det regnskabsmæssige

resultat 2011 for § 28.12.07 Havarikommissionen

for vejtrafikulykker.

TABEL 19 - Økonomiske hovedtal - HVU

ØKONOMISKE HOVEDTAL - HVU MIO. KR. 2009 2010 2011

RESULTATOPGØRELSE

Ordinære driftsindtægter 5,3 7,5 6,7

- heraf indtægtsført bevilling 5,3 7,5 6,7

Ordinære driftsomkostninger 5,6 7,7 7,0

- heraf løn 2,6 2,6 2,5

- heraf øvrige omkostninger 3,0 5,1 4,5

Resultat af ordinære drift - 0,3 - 0,2 - 0,3

Resultat før finansielle poster - 0,3 - 0,2 - 0,3

Årets resultat - 0,2 - 0,2 - 0,3

BALANCE

Anlægsaktiver 0,1 0,1 0,0

Omsætningsaktiver 9,2 5,1 2,0

Egenkapital 3,4 2,2 1,5

Kortfristet gæld 5,9 3,0 0,5

Finansielle nøgletal

Negativ udsvingsrate 32,8 20,8 13,8

Overskudsgrad (pct.) - 3,9 - 2,2 - 4,4

Bevillingsandel (pct.) 100 100 100

PERSONALEOPLYSNINGER

Antal årsværk 5 5 5

Årsværkpris 0,57 0,52 0,50

Lønomkostningsandel (pct.) 49,1 34,7 37,1

Lønsumsloft 3,3 2,1 2,1

Lønforbrug 2,6 2,6 2,5

48


5.6.1 Målopfyldelse for HVU

Havarikommissionens sekretariat indgik i 2011 en resultatkontrakt

med Transportministeriet gældende for perioden

2011-2014. Resultatopfyldelse af resultatkravet i resultatkontrakten

for 2011 fremgår af nedenstående tabel.

TABEL 20 Målopfyldelse for HVU

ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

NR. MÅL RESULTATKRAV OPNÅET RESULTAT MÅLOPFYLDELSE

1

HVU vil forbedre grundlaget

for målrettet forebyggelse af

trafikulykker ved at gennemføre

temaanalyser.

To temarapporter

offentliggjort i 2011.

HVU’s resultatkontrakt for 2011 indeholder krav om to temarapporter.

Det fremgår af ovenstående, at kravet er opfyldt

med udgivelse af temarapport 7 og 8.

HVU´s tema-analyser

Undersøgelsen af landevejsulykker, tema 7, blev offentliggjort

den 4. april 2011. Der er efterfølgende igangsat et

bredt samarbejde om at forbedre rådgivningen for ulykkesramte.

PTU - Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede

- står i spidsen for dette arbejde. I dette regi er der

efterfølgende bl.a. gennemført en undersøgelse af trafikofres

erfaringer med tiden efter ulykken. Arbejdet fortsætter i

2012.

Undersøgelsen af Grove hastighedsovertrædelser, tema 8,

blev afsluttet i december 2011. Der er tale om en undersøgelse,

der kombinerer resultaterne fra HVU’s tidligere

undersøgte ulykker med en holdningsundersøgelse blandt

bilister, som politiet standsede i en hastighedskontrol.

Rapporten indeholder bl.a. en række anbefalinger til at begrænse

omfanget af hastighedsovertrædelser. Der vil blive

etableret en opfølgningsgruppe med det formål at fremme

gennemførelsen af anbefalingerne.

TABEL 21 Reserveret bevilling for HVU

PROJEKT/OPGAVE (MIO. KR.) RESERVERET

ÅR

HVU har i 2011 afsluttet to

temaundersøgelser: ”Ulykker

på landeveje” og ”Grove

hastighedsovertrædelser”.

Fuld

I 2011 har HVU i øvrigt foretaget nye ulykkesundersøgelser

inden for to temaer: Ulykker med ældre bilister og ulykker

med børn i biler. Resultaterne offentliggøres i 2012.

Øvrige væsentlige aktiviteter

I 2011 har HVU arbejdet på at udvikle sin kommunikation

og dialog med interessenterne. På baggrund af inputs fra

HVU’s interessenter er det bl.a. besluttet løbende at holde

interessentmøder, at hver temarapportudgivelse suppleres

af en folder, som opsummerer hovedbudskaberne, samt at

der skal ske en udvikling af HVU’s hjemmeside. Desuden

vil valget af nye undersøgelsestemaer blive drøftet med interessenterne.

Dette skete første gang i slutningen af 2011,

hvor mulige emner for HVU’s 11. temaundersøgelse blev

drøftet på et møde med bred deltagelse.

5.6.2 Særskilt Regnskab for HVU

Reserveret bevilling

Havarikommissionen har i forbindelse med Transportaftalen

fra 29. januar 2009 fået tildelt et projekt omfattende ”forbedret

ulykkesstatistik”. Havarikommissionen har i 2011 igangsat

to projekter under forbedret ulykkesstatistik. Projekter

omhandler sikkerhedsudstyr til børn i biler og tiden efter

ulykken. Projekterne forventes afsluttet i 2012.

RESERVATION

PRIMO

FORBRUG I

ÅRET

RESERVATION

ULTIMO

FORVENTET

AFSLUTNING

28.12.07.10 Forbedret ulykkesstatistik 2009 2,7 2,2 0,5 2012

49


ÅRSRAPPORT 2011 >>> VEJDIREKTORATET

TABEL 22 Resultatopgørelse for HVU

RESULTATOPGØRELSE FOR HVU

Note Resultatopgørelse (mio. kr.) 2010 2011 2012

50

Ordinære driftsindtægter

Indtægtsført bevilling

Bevilling 4,3 4,5 4,3

Reserveret af

indeværende års

bevillinger

Anvendt af tidligere

års reserverede

bevillinger

0,1

3,2 2,3 0,0

Indtægtsført bevilling i alt 7,5 6,7 4,3

Ordinære driftsindtægter i alt 7,5 6,7 4,3

Ordinære driftsomkostninger

Personaleomkostninger 2,6 2,5 2,1

Andre ordinære

driftsomkostninger

5,1 4,5 2,2

Ordinære driftsomkostninger i alt 7,7 7,0 4,3

Resultat af ordinær drift - 0,2 - 0,3 0,0

Resultat før finansielle poster - 0,2 - 0,3 0,0

Resultat før ekstraordinære poster - 0,2 - 0,3 0,0

Årets resultat - 0,2 - 0,3 0,0

Havarikommissionen har et samlet underskud på 0,3 mio. i

2011.

TABEL 23 Resultatdisponering for HVU

RESULTATDISPONERING MIO. KR.

Disponeret til overført overskud - 0,3

TABEL 24 Egenkapitalforklaring for HVU

EGENKAPITALFORKLARING

Mio. kr. 2010 2011

Startkapital, primo 0,1 0,1

Startkapital, ultimo 0,1 0,1

Overført overskud primo 2,3 2,1

Regulering af overført overskud 0,0 - 0,4

Overført overskud efter regulering 2,3 1,7

Overført fra årets resultat - 0,2 - 0,3

Overført overskud ultimo 2,1 1,4


Havarikommissionen har konstateret en difference på

0,4 mio. kr. mellem beregnet og bogført egenkapital. Differencen

skyldes en fejlpostering foretaget i tidligere år.

Lønsumsloft

TABEL 25 Lønsumsloft for HVU

OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

§ 28.12.07 I alt mio.kr.

Lønsumsloft 2,1

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 2,1

Lønforbrug under lønsumsloftet 2,5

Difference (merforbrug) - 0,4

Akk. opsparing ultimo 2010 0,6

Akk. opsparing ultimo 2011 0,2

Bevillingsregnskab

TABEL 26 Bevillingsregnskab for HVU

MIO. KR. REGNSKAB

2010

BUDGET

2010

REGNSKAB

2011

BUDGET

2011

Nettoudgiftsbevilling 4,3 4,5 4,4 4,5

Nettoforbrug af reservation 3,2 0,0 2,3 2,7

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0

Udgifter 7,7 4,5 7,0 7,2

Årets resultat - 0,2 0,0 - 0,3 0,0


Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Herlev, Middelfart,

Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København.

Find mere information på vejdirektoratet.dk.

VEJDIREKTORATET

Niels Juels Gade 13

Postboks 9018

1022 København K

Telefon 7244 3333

vd@vd.dk

vejdirektoratet.dk

More magazines by this user
Similar magazines