Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

5. Resultater for rundkørsler på kommuneveje

5.1. Baggrund for denne delundersøgelse

Den undersøgelse, som beskrives i dette afsnit, omfatter data vedr. uheld i rundkørsler

indtruffet på kommuneveje i perioden 1991 – 1996.

Undersøgelsen er et biprodukt af undersøgelsen af uheld i rundkørsler på stats- og

amtsveje, jfr. afsnit 1.

Da de rundkørselsuheld, som er behandlet her, ligger udenfor VIS-vejregisteret, kender

man ikke trafikmængder eller rundkørslernes geometriske udformning. Antallet af

rundkørsler, hvori der ikke er indtruffet uheld i den betragtede periode, kendes heller

ikke. Det har været anset for uoverkommeligt at rette henvendelse til alle kommuner

for at få disse oplysninger.

De to tidligere undersøgelser af uheld på danske rundkørsler, se litt. 1 og litt. 2, omfatter

perioderne henholdsvis årene op til 1987 og årene 1985 - 1990. Der foretages i

dette afsnit en række sammenligninger mellem disse tidligere undersøgelser og den

nye undersøgelse, som vedrører årene 1991 - 1996.

5.2 Uheld, personskader og uheldstyper

Nogle hoveddata fra undersøgelsen refereres her. Der er registreret i alt 474 uheld,

heraf 201 personskadeuheld med i alt 210 tilskadekomne personer. Uheldene er sket i

ca 170 rundkørsler. Der er 210/ 201 = 1.04 tilskadekomne pr personskadeuheld, jfr.

tabel 4.1.. Dette svarer til resultaterne i de to tidligere undersøgelser (litt. 1 og 2).

Der er i alt 830 implicerede førere og fodgængere. Heraf er 540 bilister. Kun 33 af disse

er tilskadekomne. Der er 269 implicerede cyklister, hvoraf 159 er tilskadekomne.

Skadesbilledet domineres altså af cyklister. Der er 21 implicerede fodgængere, hvoraf

18 er tilskadekomne.

33

More magazines by this user
Similar magazines