Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

36

I den nye undersøgelse udgør motorkøretøjsuheld i alt 194 uheld af i alt 474 uheld,

hvilket er 41%. Relativt har disse uheld altså haft lidt mindre betydning i årene 1991 –

1996 end i 1985 – 1990.

Tabel 5.5 viser motorkøretøjsuheld, dvs uheld, hvori kun motorkøretøjer er indblandet.

For motorkøretøjernes vedkommende er der ingen mærkbar ændring på fordelingen på

uheldstyperne eneuheld og flerpartsuheld på dagslys og mørke.

Tabel 5.5. Motorkøretøjsuheld som eneuheld og flerpartsuheld i dagslys og mørke.

Procentvis fordeling i to perioder

Data fra 1985 - 1990 og fra 1991 - 1996

Data fra 1985 – 1990 Data fra 1991 – 1996

Dagslys Mørke I alt Dagslys Mørke I alt

Eneuheld 22 % 43 % 65 % 21 % 43 % 64 %

Flerpartuh 21 % 14 % 35 % 25 % 11 % 36 %

I alt 43 % 57 % 100 % 46 % 54 % 100 %

Tabellerne 5.2 og 5.3 viser, at eneuheldene udgør en mindre andel af samtlige uheld i

første halvdel af 1990’erne end ca 5 år tidligere. Ser man alene på motorkøretøjsuheld

viser tabel 5.5, at eneuheldene har den samme andel, og at det stadig er eneuheld i

mørke, som har størst betydning.

Uheld af type 8, Indkørselsuheld og af type 9, Udkørselsuheld.

Resultaterne om type 1, type 8 og type 9 fra 1991 – 1996 kan sammenlignes med data

om de samme uheldstyper i 4-benede byrundkørsler i årene 1985 – 1990, se tabel 5.6.

Det kan ikke afgøres, om der er større forskelle mellem datamaterialerne, idet antal

ben i rundkørslerne i datamaterialet fra 1991 – 1996 ikke kendes.

Det fremgår af tabel 5.6, at eneuheld tilsyneladende har fået aftagende betydning, både

når det drejer sig om alle uheld og om personskadeuheld. Hvis man derimod sammenligner

data fra 1991 - 1996 (litt. 2) med data fra før 1987 (litt. 1), som omfatter 48 byrundkørsler,

ser sagen anderledes ud. Også i disse ældre data er andelen af eneuheld i

størrelsesordenen 15 - 20 %. Det er derfor sandsynligt, at materialet fra 1985 - 1990

ikke er typisk for byrundkørsler, idet dette materiale især dækker stats- og amtsveje i

byer, jfr. bemærkningerne i afsnit 4.2.

More magazines by this user
Similar magazines