Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

6 1. Indledning og baggrund Denne undersøgelse har som formål at belyse trafiksikkerheden i danske rundkørsler. Den bygger videre på forskellige tidligere arbejder i Danmark (litt. 1, 2 og 3). I sikkerhedsdelen af litt. 1, som omfatter 48 rundkørsler i byer, undersøgtes uheldsfrekvenser (uheld pr. 1 million indkørte motorkøretøjer) og uheldenes fordeling på uheldstyper og på trafikmidler. Uheldsfrekvensernes afhængighed af overordnede geometriske størrelser – rundkørslernes antal ben, midterøens størrelse, cykelfaciliteter – blev undersøgt. Der blev søgt gennemført en sammenligning af sikkerheden i rundkørsler sammenlignet med signalregulerede kryds. Blandt resultaterne kan nævnes, at 3-benede rundkørsler syntes sikrere end andre, at de tilskadekomne personer for over halvdelens vedkommende var cyklister, og at eneuheld og indkørselsuheld talmæssigt var de største uheldstyper. Anlæg af cykelfaciliteter syntes at have ringe betydning. Det var ikke muligt at afgøre, om rundkørsler sikkerhedsmæssigt var at foretrække for signalregulering. I litteratur 2 undersøgtes til dels de samme forhold, men her blev der lagt vægt på en før-efter undersøgelse af kryds, som var ombygget fra simple vigepligtskryds til rundkørsler. Datamaterialet rummede ganske detaljerede data om både biltrafik og cykeltrafik. Data vedrørte hovedsageligt rundkørsler i byer, men der var data for et mindre antal sammenlignelige landrundkørsler. Der kunne derfor beregnes uheldsfrekvenser for åbent land. Blandt resultaterne kan nævnes, at ombygning af vigepligtskryds til rundkørsler syntes at give en meget stærk reduktion af personskaderne for bilister men næppe nogen virkning på antallet af tilskadekomne cyklister. Personskaderne syntes dog at blive mindre alvorlige. Stor interesse knytter sig til de såkaldte indkørselsuheld af en type, hvor en cirkulerende cyklist kolliderer med en indkørende bilist. I litteratur 3, som generelt sammenligner forskellige krydsreguleringsformer, opstilledes bl.a. en model for sammenhængen mellem antal uheld i rundkørsler, trafikkens størrelse og forskellige geometriske data. De betragtede rundkørsler var hovedsageligt de samme som i litteratur 2. Det viste sig, at biltrafikkens størrelse var den afgørende faktor for uheldstallet. Cykeltrafikkens størrelse kunne ikke påvises at have væsentlig selvstændig betydning hverken for cykeluheld eller for alle uheld. Den eneste af de geometriske størrelser, som havde påviselig betydning, var tilfartssporets bredde. Større bredde af tilfartssporet betød højere uheldsrisiko. Det blev fortolket således, at en større bredde førte til en højere hastighed i tilfarten og dermed til højere risiko. Der knytter sig imidlertid væsentlig interesse til betydningen af de geometriske forhold for uheldstallet. Opstillingen af vejregler for den geometriske udformning af rundkørsler bør hvile på den bedst mulige viden om disse forhold.

More magazines by this user
Similar magazines