Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er ... - New Insight A/S

newinsight.dk

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er ... - New Insight A/S

Nordsøindtægter større end ventet

- olieeventyr er langt fra slut

Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Fi-

nansministeriets hidtil anvendte antagelse. Dermed er der udsigt til større Nordsøindtægter

end ventet. Nye informationer øger råderummet fra Nordsøen med 2½ mia. kr. mere end Fi-

nansministeriets seneste skøn i Konvergensprogrammet fra februar 2010. Det dækker også

over, at nye forskningsresultater fra DTU peger på, at indvindingsgraden i Nordsøen ved brug

af CO2-injektion kan øges med det dobbelte af, hvad Energistyrelsen forudsætter i sin produk-

tionsprognose.

af chefanalytiker Martin Madsen 12. november 2010

Analysens hovedkonklusioner

• Finansministeriet bruger ikke IEA’s grundforløb for olieprisudviklingen, men et lavprisforløb

med en markant lavere oliepris. Anvendes grundforløbet i IEA’s nye 2010-prognose,

er der udsigt til langt større olieindtægter, end Finansministeriet forudsætter

• Energistyrelsen har nedjusteret sine olieproduktionsskøn år for år de seneste 4 år. Forklaringen

skyldes især en nedjustering af det indregnede teknologibidrag. Nye forskningsresultater

fra bl.a. DTU (bragt i Børsen den 18. august 2010) viser, at indvindingsgraden

med CO2-injektion kan øge indvindingen med godt det dobbelte af, hvad Energistyrelsen

indregner.

• Den generelle forventning om et fald i olieproduktionen vil ikke bare blive bremset, men

ligefrem øget efter 2020 ved indregning af DTU’s resultater for indvindingsgraden.

• Statens indtægter fra Nordsøen bliver større end ventet, og det langsigtede finanspolitiske

holdbarhedsproblem er på til 2½ mia. kr. mindre end hidtil antaget.

Kontakt

Chefanalytiker

Martin Madsen

Tlf. 33 55 77 18

Mobil 20 95 64 05

mm@ae.dk

Kommunikationsmedarbejder

Mikkel Harboe

Tlf. 33 55 77 28

Mobil 28 36 87 50

mh@ae.dk

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 10 www.ae.dk


Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nyt olieprisskøn er langt mere positivt end Finansministeriet hidtil har turdet indregne

Det Internationale Energi Agentur (IEA) har den 9. november offentliggjort World Energy Outlook

2010, som giver det seneste bud på den langsigtede olieprisudvikling. Her forventes det, at olieprisen i

2020 vil nå 110 dollar pr. tønde og 135 dollar pr. tønde i 2035, begge målt i 2009-priser. I år vil oliepri-

sen ende på ca. 78 dollar pr. tønde, svarende til ca. 443 kr. pr. tønde med en uændret oliepris de sidste

måneder af 2010. Olieprisen er steget kraftigt i 2010 oven på krisens kraftige produktions- og efter-

spørgselsnedgang. På lidt længere sigt forventes knaphed på olieressourcer og stigende efterspørgsel

at føre til yderligere stigende oliepriser.

2010-prognosen fra IEA er kun en lille opjustering af olieprisprognosen i forhold til IEA’s 2009-

prognose, men der er tale om en langt højere oliepris i forhold Finansministeriets indregnede oliepris-

skøn, da Finansministeriet i Konvergensprogram 2009 fra februar 2010 (KP09) ikke anvender IEA’s

grundforløb i 2009-prognosen, men et alternativt lavprisforløb.

Det Internationale Energi Agenturs 2009-prognoses hovedforløb tager udgangspunkt i, hvordan ener-

gimarkederne forventes at udvikle sig, hvis den eksisterende energipolitik ikke ændres. Finansministe-

riet tager derimod udgangspunkt i det alternative forløb fra IEA 2009-prognosen, der indregner en

global klimaaftale. Det fremgår bl.a. af KP09 side 134, hvor der står: ”I det centrale KP09-forløb er det

alternative scenarie lagt til grund… I det alternative scenarie er den globale efterspørgsel efter olie lavere,

hvilket giver en lavere oliepris i forhold til referencescenariet. Desuden er der af forsigtighedshensyn anvendt

det alternative scenarie, som indregner en lavere oliepris end IEA’s referencescenarie”.

Derfor er der tale om, at olieprisen er opjusteret – faktisk med hele 30 dollar pr. tønde i 2030 – i for-

hold til IEA 2009-prognose alternative forløb, som Finansministeriet anvendte i sin seneste lange

fremskrivning af Nordsøindtægterne. Det fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Oliepris ifølge Det Internationale Energi Agenturs (IEA) prognoser

2015 2020 2030

$ pr. tønde olie, 2009-priser

IEA 2010 94 110 130

IEA 2009 referenceforløb 92 104 127

IEA 2009 alternative forløb inkl. klimaaftale (benyttes i Finansministeriets KP09) 92 96 100

IEA 2006 (benyttes i Finansministeriets 2015-plan) 57 59 63

Kilde: AE pba. Finansministeriet, diverse publikationer og Internationale Energi Agenturs World Energy Outlook november 2010.

Figur 1 viser olieprisantagelsen frem mod 2030 angivet i både dollar pr. tønde og kroner pr. tønde, hvor

Finansministeriets forudsætninger for dollarkursen anvendes til omregningen.

2


Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Figur 1. Forventning til IEA’s 2009-prognose for olieprisen på mellemfristet sigt

Kilde: AE pba. Diverse prognoser fra Finansministeriet og det Internationale Energi Agentur bl.a. World Energy Outlook november 2010.

Nyt internationalt olieprisskøn øger fremtidige Nordsøindtægter

I 2015-planen fra august 2007 opgør Finansministeriet det varige holdbarhedsbidrag fra Nordsøind-

tægter til ca. 6½ mia. kr. i 2010-niveau, dvs. den varige indtægt år efter år fra og med 2007 og i al

fremtid.

Kroner pr. tønde

2010-priser

800

700

600

500

400

300

200

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Siden Finansministeriets 2015-plan er Finansministeriets lange prognose for Nordsøindtægterne se-

nest blevet opdateret i Konvergensprogram 2009 fra februar 2010 (KP09). I KP09 er de skønnede va-

rige Nordsøindtægter ca. 7 mia. kr.

Siden Konvergensprogrammet fra februar 2010 er der dog kommet fire nye oplysninger, som er helt

centrale for beregningen af provenuet fra Nordsøen:

1. Øget oliepris ifølge IEA’s 2010-prognose, jf. ovenfor.

2. Øget dollarkurs ifølge Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2010.

3. Fald i olieproduktionen ifølge Energistyrelsens 2010-prognose.

4. Nye forskningsresultater fra bl.a. DTU viser, at indvindingsgraden med CO2 injektion kan øge

indvindingen af olie med 15 pct. point.

2015-plan (IEA 2006)

KP09 (IEA 2009s alternative lavpris-forløb)

IEA 2010-grundforløb

Tabel 2 viser, at den varige råderumsvirkning fra Nordsø-indtægterne med de nye oplysninger for olie-

pris, produktion, dollarkurs og øget indvindingsgrad samt bidrag for hver enkelt post. Råderummet fra

Nordsøproduktionen er nu øget til knap 9½ mia. kr. Det er således en varig forbedring af de offentlige

finanser med 3 mia. kr. i forhold til 2015-planen, og med 2½ mia. kr. i forhold til KP09.

Dollar pr. tønde

2010-priser

130

110

90

70

50

30

3


Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Af tabel 2 fremgår det, at den højere oliepris bidrager positivt til Nordsøprovenuet med 0,9 mia. kr. ift.

KP09. Tabel 2 viser samtidig, at nedjusteringen af olie- og gasproduktionen opvejes af en højere dollarkurs

med Finansministeriets antagelser. Endelig viser tabel 2, at en øget indvindingsgrad i den størrelsesorden,

som DTU anslår, vil øge olieproduktionen yderligere og bidrage med ca. 1½ mia. kr. ekstra

til den finanspolitiske holdbarhed.

Tabel 2. Nordsø-råderum og bidrag fra ny information

Mia. kr., 2010-niveau

1. 2015-plan, august 2007 6,3

2. Konvergensprogram, februar 2010 (KP09) 7,0

3. Nordsøråderum med ny information om oliepris, produktion og $-kurs, og indvinding 9,4

4. Samlet ændring fra KP09 til nu (3-2) 2,4

Heraf bidrag fra:

4.1 Det Internationale Energi Agenturs seneste oliepris-prognose, november 2010 0,9

4.2 Energistyrelsens seneste prognose for olie- og gasproduktion, juni 2009 -0,3

4.3 Finansministeriets seneste dollarkurs-prognose, august 2009 0,3

4.4 DTU’s øgede indvindingsgrad og betydning for olieproduktion 1,5

Anm.: Virkningen på den finanspolitiske holdbarhed beregnes med udgangspunkt i 2007 som i 2015-planen.

Kilde: AE pba. Finansministeriets publikationer (Økonomisk Redegørelse hhv. august 2010, Konvergensprogram februar 2010), Det Internationale

Energi Agenturs World Energy Outlook, november 2010 og Energistyrelsen Danmarks olie- og gasproduktion 08, juni 2010.

Nordsøindtægter er opjusteret særligt efter 2015

Opjusteringen af olieindtægterne sker for alvor efter 2020. Det forudsættes, at der er en gradvis udtømning

af olie- og gasreserverne i Energistyrelsens produktionsfremskrivning, som falder bort i årene

efter 2040. Dermed har indtægterne midlertidig karakter. Det fremgår af figur 3.

Figur 2. Indtægter fra Nordsøen i 2015-plan, Konvergensprogram 2009 og med nye oplysninger

Pct. af BNP

3

2

2

1

1

0

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

DK2015 KP09 Ny information Ny information + ny teknologi

Pct. af BNP

Kilde: AE pba. Finansministeriet Økonomisk Redegørelse august 2009, Det Internationale Energi Agenturs World Energy Outlook 2009, november

2009 og Energistyrelsen Danmarks olie- og gasproduktion 08, juni 2009.

3

2

2

1

1

0

4


Dollarkursen er opjusteret

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

I Konvergensprogrammet fra 2009 er det forudsat, at dollarkursen er 5,0 i 2010 stigende til 5,7 i 2015,

hvorefter denne kurs holdes konstant i den lange fremskrivning. Finansministeriet har opjusteret dol-

larkursen i sit seneste skøn i Økonomisk Redegørelse, august 2010 til 5,7 i 2010 stigende til 5,8 i 2011

og lagt sig fast på dette niveau fremadrettet. Det betyder, at en tønde olie målt i kroner er øget mere

end bare IEA’s løft i olieprisen målt i dollar pr. tønde.

Olieproduktionen er løbende blevet nedjusteret, men en opjustering kan være på vej

Energistyrelsen har nedjusteret deres olieproduktionsskøn år for år de seneste 4 år. Produktionen i

2010-prognosen 1 er i 2020 ca. 60 procent lavere end i Energistyrelsens 2007-prognose, som lå til

grund for provenuskønnet i regeringens langsigtede 2015-plan. Forklaringen skyldes især en nedjuste-

ring af det indregnede teknologibidrag, dvs. skønnet over de mængder af olie, der vurderes at kunne

indvindes yderligere ved brug af ny teknologi, som for eksempel brug af CO2-injektion. Det fremgår af

boks 1.

I Energistyrelsens 2010-prognose (side 85-86) forudsættes det, at teknologiske bidrag til olieindvin-

dingen vil øge den gennemsnitlige indvindingsgrad på de danske felter med 5 pct. point. hvoraf de 3½

pct. point kommer fra ibrugtagning af ny teknologi til CO2 -injektion i de store producerende felter med

vandinjektion, mens de øvrige 1½ pct. point er mindre bidrag fra andre teknologiske tiltag.

I Børsen den 18. august 2010 fremgår det, at nye forskningsresultater fra bl.a. DTU viser, at indvin-

dingsgraden med CO2 -injektion kan øge indvindingen af olie med 15 pct. point. Det kan ikke helt sam-

menlignes med Energistyrelsens 3½ pct. point, da ibrugtagning af CO2 -injektion formentlig kun er ren-

tabel i de store producerende felter, da udgør omtrent halvdelen af den samlede produktion. Det 15

pct. point øgede indvindingsgrad for de største felter svarer dermed til 7½ pct. point på et gennemsnit

felt. Det er imidlertid godt en fordobling af Energistyrelsens indregnede bidrag fra CO2 -injektion.

De nye forskningsresultater peger i retning af, at Energistyrelsens prognoser for olieproduktionen i øje-

blikket er for pessimistiske og dermed, at skatteindtægterne fra Nordsøen er undervurderede.

Tabel 3. DTU’s resultaters betydning for Energistyrelsens olieproduktionsskøn

Energistyrelsens

Antagelser

i 2010-pronose

1. CO2-injektion på de store oliefelter 7 15

2. CO2-injektion i gennemsnits-felt

svarende til halvdelen (1*½)

3. Øvrige teknologibidrag 1,5 1,5

Energistyrelsens

antagelser med

ny DTU forskning Stigning i teknologibidrag

Pct. point Pct. point Procent

3,5 7,5 114

4. Teknologibidrag i alt (2+3) 5 9 80

Kilde: AE pba. Energistyrelsen ”Danmarks olie- og gasproduktion 09” fra juni 2010 og Børsen den 18. august 2010.

Figur 1 viser, at det forventede forløb for olieproduktionen generelt er aftagende selv med indregning af

teknologibidrag. Produktionsfaldet kan dog i et vist omfang blive bremset af den teknologiske udvik-

1 Energistyrelsens publikation ”Danmarks olie- og gasproduktion 09” fra juni 2010

http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel%20-%20publikationer/2010/Danmarks_olie_og_gasproduktion_09.pdf

5


Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

ling, som kan føre til øget indvinding fra felterne samt af eventuelle nye fund som følge af efterforsk-

ningsaktiviteterne.

Indregnes der imidlertid et løft i teknologibidraget på 80 pct. i forhold til Energistyrelsens prognose vil

det generelle produktionsfald efter 2020 vendes til en stigning de efterfølgende ca. 15 år.

Energistyrelsen forudsætter, at CO2-injektion først vil kunne bidrage til produktionen fra perioden efter

2020, mens bidragene til produktionen fra de øvrige tiltag vil være fordelt ud over prognoseperioden

fra 2015.

Figur 3. Energistyrelsens olieproduktionsprognose med og uden indregning af DTU’s resultater

Mia. m 3

20

15

10

5

0

07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Energistyrelsens produktionsprognose 2010 ekskl. teknologibidrag

Teknologibidrag i 2010-prognosen

Teknologibidrag øges 80% svarene til DTU-forudsætning

Anm.: Forklaring på produktionsknækket i 2013 skyldes indfasningen af yderligere potentiale på Halfdan-feltet samt, at Hire-feltet sættes i gang.

Ny udbygning af produktionen giver en kortvarig stigning som efterfølgende henfalder.

Kilde: AE og Energistyrelsen.

Statens indtægter fra Nordsøen øges med 2-5½ mia. kr. (målt i 2010-pris og lønniveau) i perioden

2020 til 2042, svarende til 90 mia. kr. akkumuleret ved indregning af DTU’s forskningsresultater. Her-

til kommer den værdi, som mindre CO2 repræsenterer. At indtægterne kun er vist i perioden 2020 til

2042 skyldes, at Energistyrelsen forudsætter, at CO2-injektion først vil kunne bidrage til produktionen

efter 2020, og at Energistyrelsens produktionsprognoser kun går til 2042, selvom produktionen jo

langt fra er udtømt så tidligt.

Der er stor usikkerhed om indtægterne fra Nordsøen de kommende årtier, da der er usikkerhed om

olieprisen, olieproduktionen, der kan påvirkes af ny teknologi, samt dollarkursen. Alle forhold har be-

tydning for indtægterne fra Nordsøen. Ovenstående er en isoleret beregning af, hvad de offentlige ind-

tægter er af et øget teknologibidrag, svarende til DTU’s resultater med en oliepris og dollarkurs som

forudsat af Finansministeriet.

Mia. m3

Det forudsættes, at der er en gradvis udtømning af olie- og gasreserverne i Energistyrelsens produkti-

onsfremskrivning, som falder bort i årene efter 2042. Dermed har indtægterne midlertidig karakter, og

20

15

10

5

0

6


Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

virkningen på den langsigtede finanspolitiske holdbarhed af merindtægterne ved øget indvindingsgrad

fra 2020 er derfor noget mindre svarende til ca. 1½ mia. kr.

DTU’s resultater vil sandsynligvis bevirke en opjustering af Energistyrelsens næste produktionsprog-

nose. I forhold til at regne på den langsigtede virkning vil det være nyttigt med en udvidelse af progno-

seperioden til at omfatte et skøn for udtømningen af olieressourcerne.

Boks 1. Revisioner af Energistyrelsens olieproduktionsskøn, herunder teknologibidraget

Energistyrelsen har nedjusteret deres olieproduktionsskøn år for år de seneste 4 år. Produktionen i 2010-

prognosen er i 2020 ca. 60 procent lavere end i Energistyrelsens 2007-prognose, som lå til grund for

provenuskønnet i regeringens langsigtede 2015-plan. Det fremgår af figur A.

Figur A. Energistyrelsens seneste fire produktionsprognoser

Mia. m 3

25

20

15

10

5

0

07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

ENS 2007-prognose

ENS 2008-prognose

ENS 2009-prognose

ENS 2010-prognose

Forklaringen på nedskrivning af produktionsprognoserne skyldes ifølge Energistyrelsen, at senere analy-

ser har indikeret, at det tidligere indregnede teknologibidrag, hvor indvindingsgraden steg forholdsvis

hurtigt op til 10 pct. point var for optimistisk både med hensyn til tidsprofilen og den opnåede indvin-

dingsgrad. Energistyrelsen har således nedjusteret teknologibidraget i den seneste prognose med knap

90 procent i 2020 i forhold til Energistyrelsens 2007-prognose. Det fremgår af figur B.

Flere steder i verden anvendes allerede en ny generation af indvindingsteknologi, der kaldes tertiære ind-

vindingsmetoder eller EOR, der er en forkortelse af ”Enhanced Oil Recovery”, som betyder forbedret olie-

indvinding. EOR benyttes endnu ikke i Danmark. Globale erfaringer med forskellige EOR-metoder viser, at

den gennemprøvede EOR-metode med injektion af CO 2 kan være anvendelig på danske felter.

Størrelsesordenen af teknologibidragene afhænger dog af den skønnede udvikling i olieprisen. Et højt ni-

veau for olieprisen vil alt andet lige gøre det mere rentabelt at udvikle ny teknologi, som kan øge indvin-

dingen af olie og gas. Det vil påvirke holdbarheden af de offentlige finanser positivt, hvis indtægter fra

olie- og gasindvinding i Nordsøen er større eller fortsætter længere end antaget, blandt andet via højere

oliepriser og forbedret indvindingsteknologi udover det forudsatte.

Mia. m 3

25

20

15

10

5

0

7


Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Boks 1 fortsat. Revisioner af Energistyrelsens olieproduktionsskøn, herunder teknologibidraget

Figur B. Energistyrelsens seneste fire prognoser for teknologibidraget

Mia. m 3

25

20

15

10

5

0

Energistyrelsens olieproduktionsskøn ekskl. teknologibidraget er således ”kun” nedjusteret med ca.

30 procent i forhold til Energistyrelsens 2007-prognose. Det fremgår af figur B.

Figur C. Energistyrelsens seneste fire produktionsprognoser ekskl. Teknologibidraget

Mia. m 3

25

20

15

10

5

0

07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

ENS 2007-prognose

ENS 2008-prognose

ENS 2009-prognose

ENS 2010-prognose

07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

ENS 2007-prognose

ENS 2008-prognose

ENS 2009-prognose

ENS 2010-prognose

Mia. m3

25

20

15

10

5

0

Mia. m3

25

20

15

10

5

0

8

More magazines by this user
Similar magazines