Wedellsborg Gods

landbrugslederen.dk

Wedellsborg Gods

Wedellsborg Gods

I smukke og naturskønne omgivelser på de vestfynske halvøer

Wedellsborg Hoved og Fønsskov, med vige og fjorde ud til Lillebælt,

ligger det store gods Wedellsborg. Arealerne omfatter

ca. 1.500 ha skov og omkring 1.700 ha landbrug, hvoraf en del er

mere ekstensivt drevne naturarealer med strandenge, søer, moser,

laguner m.v.

M&L havde en mørk og våd novemberdag mulighed for at besøge

godset og driftsleder Henrik Galsgaard, der kunne vise rundt

på ejendommen og berette om sit ansvarsområde som er stedets

landbrug. Wedellsborg ejes i dag af den 35 årige lensgreve Bendt

Wedell som repræsenterer 12. generation af Wedell-slægten der

har resideret på grevskabet Wedellsborg i snart 350 år.

Siden 1923 har Frijsenborg ved Hammel været ejet af familien og

tilsammen udgør godserne i dag Danmarks største privatejede

jordbesiddelse på knap 10.000 ha fordelt med 6.500 ha skov, 3500

ha landbrugsarealer og i alt 50 fuldtidsbeskæftigede.

Wedellsborgs gamle hovedfl øj sammensat af bygninger fra hhv. 1300-

og 1500-tallet.

34 / M&L december 2010

HISTORIE

Wedellsborgs historie rækker mere

end 700 år tilbage i tiden, til 1295,

hvor den nævnes første gang under

navnet Husbygaard, som var ejet

af Niels Hamundsen Litle og i fl g.

nogle historiske kilder en befæstet

kongelig gård. Allerede i begyndelsen

af 1300-tallet kom gården på

adelige hænder og fl yttedes til et

lille næs mod Lillebælt hvilket også

er godsets nuværende placering på

Wedellsborghalvøen. Samtidig fi k

gården navnet Iversnæs, et navn som

den beholdt frem til 1672. Udover

Litle bestod ejerkredsen frem til dette

årstal af familierne: Stygge (1330-

1350), Krummerdige (1350-1390),

Skinkel (1390-1449), Gyldenstierne

(1449-1622), Lindenov (1622-1664)

Sydfl øjen som bl.a. rummer godskontor og administration.


og Sehested (1664-1666). I perioden udviklede

Iversnæs sig til et meget stort og vidstrakt

gods der ved arveskiftet efter Knud Henriksen

Gyldenstiernes død i 1468 bestod af ca.

250 gårde – herunder bl.a. Kærsgård v/Brenderup

og Enggård (det senere Gyldensteen)

ved Bogense.

Godsets nuværende hovedbygning består

af et udstrakt uregelmæssigt trefl øjet

anlæg med en øst-/vestgående hovedfl øj

og to sidefl øje der hhv. løber mod syd og

nord. I hovedfl øjen gemmer der sig rester

af et fæstningshus fra starten af 1300-tallet

og et selvstændigt stenhus fra omkring

1500, der siden er forbundet og forlænget

mod øst. Nordfl øjen opførtes i slutningen af

1500-tallet, mens sydfl øjen er opført fra omkring

1766 og nogle år frem som staldbygning,

der i 1920 blev forhøjet og indrettet til

gæstefl øj.

I 1666 erhvervedes Iversnæs ved ægteskab

af den holstenske adelsmand Wilhelm

Friedrich von Wedell og det lykkedes ham i

1672 at få oprettet grevskabet Wedellsborg

pga. hans store besiddelser i Holsten. Siden

har Wedellsborg været i familien Wedells

eje.

Godsets ejer fra 1920 var lensgreve Julius

Wedell som 13 år forinden havde giftet sig

med komtesse Inger Krag-Juel-Vind-Frijs fra

Frijsenborg. Da hendes far, lensgreve Mogens

Frijs dør i 1923 arvede hun Frijsenborg,

hvorved de to godser blev bragt sammen.

De fortsatte som selvstændige enheder indtil

sønnen, lensgreve Tido Wedell i 1958 overtog

både fædrende og mødrende besiddelser

og som den første indførte samdrift mellem

de to bedrifter. Efter Tido Wedells død

i 1982 overtog sønnen Bendt Wedell, blot

7 år gammel, Wedellsborg og Frijsenborg.

Frem til 2002 var det hans mor lensgrevinde

Irene Wedell der sammen med en bestyrelse

stod for driften af godserne og deres fælles

driftsselskab Wefri A/S, hvorefter Bendt Wedell

overtog den daglige drift af ejendommene.

I sommeren 2010 døde lensgrevinden.

Wedellsborgs driftsleder siden 2007 Henrik Galsgaard.

LANDBRUGET

Hovedaktiviteterne på Wedellsborg Gods

omfatter først og fremmest landbrug, skovbrug,

jagt og bolig- og erhvervsudlejning.

Godsets landbrugareal dækker i alt ca.

1.700 ha, hvoraf omtrent 1.300 ha er agerjord

og resten er mere ekstensivt drevne og

MVJ-arealer med strandenge, søer, moser,

laguner samt lystskove, parker, veje mv. Herudover

også øen Brandsø i Lillebælt på 212

ha som i dag er et naturområde hvor man

tilbyder forskellige rekreative aktiviteter.

Udover Wedellsborg Avlsgård består godset

bl.a. af gårdene Tybrind, Billeskov (forpagtet

ud) samt de tre ejendomme Sparretorn,

Torbenhøj og Risbro der alle ligger på

den langstrakte odde Fønsskov syd for Middelfart

ca. 15 km fra godset.

-Den forholdsvis store afstand er ikke så

slem i praksis, for folkene i såvel land- og

skovbruget starter ud fra avlsgården Tybrind,

der ligger nogenlunde centralt placeret

på godset. Her har vi også de fl este

af vores maskiner stående, fortæller Henrik

Galsgaard

Tidligere har Frijsenborg og Wedellsborg

arbejdet med mere eller mindre fælles drift af

Maskinstationen og Landbrugslederen //

markbruget, med samme pløjefri dyrkningssystem

og f.eks. med benyttelse af samme

9 meter Horsch såmaskine som man transporterede

mellem bedrifterne på blokvogn

alt efter hvilken af bedrifterne der nu skulle

have sået. –Det er klart at det umiddelbart

gav en markant større effektivitet og lavere

omkostninger per ha, men vi glemte at der i

praksis er meget stor forskel på de to bedrifter

på alle måder og at det således er svært

at drive dem optimalt med samme metoder

og teknik, forklarer Henrik. Derfor har man

valgt at optimere hver af de to gårde og udvikle

det man hver især er gode til, hvilket har

indebåret at man igen pløjer meget af jorden

Wedellsborg som ifl g. driftslederen er det

sikreste når man dyrker fremavlprodukter og

græsfrø.

Det mildere kystnære klima og en mere

dyrkningsvenlig jord betyder samtidig at

man på Wedellsborg har bedre muligheder

for at eksperimentere med dyrkning af

højværdi- /specialafgrøder, som er det man

i dag koncentrerer sig om på godset. Området

er blandt andet ideelt til dyrkning af

græsfrø, brødhvede, maltbyg samt til fremavlskorn.

Vi møder to af godsmedarbejderne - Jesper Sørensen (th.) og Kenneth Pløger (midt) var i gang med at grave vand- og varmerør samt fi berbredbånd

ned til lystslottet ”Iversnæs” 1,2 km nord for slottet.

M&L december 2010 / 35


Maskinstationen og Landbrugslederen

Gården Tybrind ligger centralt på godset og huser bl.a. maskiner,

mandskab, værksted og én af de to overdækkede buffergylletanke

som svineproducenten Eskelund A/S har på Wedellsborg.

–Ja, og en af de afgrøder jeg selv har introduceret

er spinat som vi dyrker til frø. Her

er virkelig tale om en afgrøde der såvel i forår

som i høst er meget sårbar for ekstremt vejr.

Og de to seneste sæsoner har vi været heldige

med spinatfrøet, så nu til foråret 2011

har vi fordoblet arealet til 100 ha, fortæller

Henrik der smilende tilføjer at han håber at

kunne ”snyde” statistikken der viser at spinat

mislykkes hvert tredje år!

Wedellsborg har gennem fl ere år haft et

samarbejde med den store svineproducent

Eskelund A/S der årligt udbringer 25.000 m³

gylle fra et par store overdækkede lagertanke

der er opført på godset.

I den travle høstsæson har Wedellsborg og

Frijsenborg i vid omfang glæde af at kunne

trække på hinanden med mandskab og grej.

– Her passer de to bedrifter fi nt sammen fordi

vores milde kystnære jord på Wedellsborg

betyder at vi er tidligt i gang med høsten af

frøgræs og mange af de øvrige afgrøder,

mens høsttidspunkterne på Frijsenborgs lidt

koldere jord ligger senere, fortæller Henrik.

Wedellsborgs kornopbevaring/-tørring

foregår ved gården Torbenhøj på Fønsskovhalvøen

og består af et ældre 2.200 tons

En af dagens ”rigtige” landbrugsopgaver var pløjning – her er det Lars

Schmidt der er i gang langt ude på næsset Fønsskov.

36 / M&L december 2010

træsiloanlæg, et 5.000 tons planlager samt

et Cimbria gennemløbstørreri. I fl g. driftslederen

er her tale om en godt og funktionelt

anlæg som han kender ganske indgående,

da pasning af tørreriet kan indgå som en af

hans praktiske opgaver i løbet af høsten.

Herudover råder Wedellsborg over 2 tørrerier

til bedriftens græs- og spinatfrø.

Den overvejende del af Wedellsborgs

halm snittes og nedmuldes, mens omkring

750 tons presses med hjælp fra maskinstation

og anvendes til opvarmning rundt om

på godset.

Henrik Galsgaard fortæller at man, blandt

andet for at holde mandskabet i sving hele

året, udover traditionelle land- og skovbrugsopgaver,

laver en del opgaver rundt

på bedriften udenfor sæsonerne, både i forbindelse

med bygninger og udenomsarealer.

Således f.eks. også under M&L’s besøg i

midten af november måned, hvor et par af

markfolkene var i gang med etablering af 1,2

km vand-/varmeforsyning og fi berbredbånd

til lystslottet Iversnæs nord for Wedellsborg

Slot.

Af andre projekter man arbejdede på,

var: indretning af kontorlokaler til udlejning

Wedellsborgs altmuligmand Olaf, der bl.a. klipper hegn, varetager

tørreriet mm. får sig en snak med driftslederen.

Et godt stemningsbillede fra høsten 2009.

på gården Billeskov samt modernisering af

mandskabs- og kantinefaciliteterne på Tybrind.

Af de store tilbagevendende efterårs-/

vintersysler på godset nævner driftslederen

f.eks. hegnsklipning og etablering/vedligeholdelse

af vildthegn.

MED KVALITET FOR ØJE

Wedellsborg og Frijsenborg har sammen

med kollegaerne Schackenborg, Gyllingnæs

og Constantinsborg siden 2004 været del

af produktions- og afsætningsfællesskabet

”De 5 gaarde” der markedsfører en række

fødevare af høj kvalitet alene baseret på højt

forædlede råvarer avlet ude på de enkelte

gårde. Produkterne omfatter bl.a. egesnaps,

ost, oksekød, mel- og brødblandinger, brød,

ferske kyllinger, en øl-serie samt pyntegrønt.

Forarbejdning af varerne sker vha. udvalgte

producenter og afsætningen sker gennem

fl ere af COOP Danmarks butikskæder, f.eks.

Kvickly, Superbrugsen og Irma.

-Det giver en utrolig tilfredsstillelse og

inspiration i mit daglige arbejde at se vores

egne varer på hylderne ude i butikkerne,

nævner Henrik og tilføjer at mange af de


Godsets egen færge ”Tvillingerne” benyttes til at sejle maskiner og el.

besøgende over til Brandsø.

mel-/brødprodukter, øl (maltbyg) solgt under

varemærket ”De 5 gaarde” er fremstillet

med korn fra Wedellsborgs marker.

For yderligere at understrege et ønske

om at producere råvarer i høj kvalitet har

Wedellsborg gennem samarbejdet ”De 5

gaarde” siden 2009 arbejdet på at få en

såkaldt GLOBALGAP-certifi sering, som er et

internationalt kvalitetsstempel der i dette tilfælde

dækker producenter af alm. planavlsafgrøder.

Såvel Wedellsborg, Frijsenborg

som Gyllingnæs fi k som nogle af de første

planteavlere herhjemme certifi kat efter GLO-

BALGAP-standarden efter besøg af repræsentanter

for den certifi cerende virksomhed

AgroManagement i Assens her i september

måned.

-Ting som behandling af afgrøder,

kornopbevaring/-behandling, maskineftersyn,

instrukser til folkene (sikkerhed, hygiejne

m.v.), kemirum og APV indgår alt sammen i

certifi ceringen, forklarer Henrik. Indtil videre

ser han initiativet som et godt værktøj til at

måle sin egen bedrift på, men lidt ud i fremtiden

vurderer han også at certifi ceringen med

fordel kan benyttes overfor samarbejdspartnere,

myndigheder m.fl .

EGEN Ø

Til Wedellsborg hører også øen Brandsø

i Lillebælt på ca. 212 ha der frem til 1972

benyttedes til traditionel land-/skovbrug og

herefter i en årrække til intensiv juletræsproduktion.

I fl g. en aftale med Skov & Naturstyrelsen

har øen siden 2004 haft status

som naturø, bl.a. med det formål at bevare

og genskabe den unikke natur der fi ndes her

MARKPLAN 2011

Afgrøde Ha

Vinterhvede, brød (Tuareg) 520

Vårbyg, malt/udsæd 200

Vårhvede, brød 68

Vinterrug, udsæd (Evolo) 58

Rødsvingel 212

Spinat, frø 100

Standenge/-folde 370

Afgræsning 26

Vedv. græs, vildtager mv. 12

Bortforpagtet (Billeskov) 94

I alt 1.660

”Iversnæs” var indtil 1672 navnet på Wedellsborg

- ”badeslottet” som byggedes under

lensgreve Karl Wedell i midten af 1800-tallet

fi k dette navn.

Landsformand / Inspektør Søren Wiese, Brattingsborg Gods, 8305 Samsø.

Tlf. 8659 3085 / 2120 6108. E-mail. SW@Brattingsborg.dk

Sekretær / Driftsleder Bo Jensen, Egeskov Land & Skovbrug, Bøjdenvej 37,

5772 Kværndrup. Tlf. 2080 9003, E-mail: bj@egeskov.dk

Maskinstationen og Landbrugslederen //

Til Wedellsborgs besiddelser hører øen Brandsø i Lillebælt der i dag

er en ”naturø” med forskellige rekreative aktiviteter – herunder bl.a.

hjortevildt og andre græssende dyr der holder beplantningen på øen

nede.

med højmose, løvskove, strandenge med

græssende hjortearter og kreaturer.

Wedellsborg udlejer i dag et par sommerhuse

på øen, ligesom man tilbyder turister,

lystfi skere, jægere, spejdere, virksomher

m.fl . forskellige rekreative oplevelser, så

som: dagsarrangementer, aftenture, lejrture,

teambuildingkurser m.v.

Hvad der ikke fremgår af maskinlisten

længere nede i teksten har Wedellsborg sin

egen lille færge til at klare den 30 minutters

overfart af maskiner og besøgende til Brandsø.

Skibet bærer navnet ”Tvillingerne”, hvilket

henviser til Irene og Tido Wedells børn,

nuværende godsejer lensgreve Bendt Wedell

og hans tvillingesøster Christiane Wedell

Stella.

SKOV, JAGT & UDLEJNING

Skovbruget på Wedellsborg omfatter et areal

på ca. 1.500 ha, der i vid udstrækning omfatter

yngre kulturer, da stormen i december

1999 gik meget hårdt ud over stedets

skovarealer. Her faldt omkring 250 ha skov,

primært gran som i vid udstrækning er genplantet

med blandede træsorter. Godsets

skov er i dag dækket med cirka lige dele gran

og løv.

Udover traditionel tømmer- og brændeproduktion

forpagter godset en del skovarealer

til produktion af juletræer og pyntegrønt.

Til skoven har man 2 faste skovarbejdere

samt en skovfoged, mens de større opgaver

her klares med hjælp fra skoventreprenør.

Jagten på Wedellsborg Hoved og Fønsskov

er udlejet til en række konsortier, der

tillige har tilknyttet godsets egen skytte.

M&L december 2010 / 37


Maskinstationen og Landbrugslederen

Et kig ind i maskinhallen på Tybrind med godsets Claas Challenger 95E

bæltetraktor i forgrunden.

En af de store aktiviteter på Wedellsborg

er boligudlejning af stedets i alt 80 huse/

gårde. Herudover har man udlejning af forskellige

driftsbygninger til erhverv.

Wedellsborg har 3 faste håndværkere tilknyttet

området, der også jævnligt hjælpes

af mandskabet fra mark og skov.

EN ALSIDIG STAB

Wedellsborg Gods beskæftiger fast 12 medarbejdere

samt en ekstra hjælp i høst. Heraf

varetager 5 mand inklusive driftsleder landbrugsområdet,

mens 2 skovarbejdere og en

skovfoged klarer opgaverne i skoven. Til at

varetage de praktiske opgaver i forbindelse

med udlejningsboligerne og driftsbygningerne

er knyttet 3 håndværkere og endelig har

godset ansat en dame til godskontoret.

-Vi er så heldige at have et dygtigt og

stabilt team der i høj grad er i stand til at

arbejde selvstændig og på tværs af afdelin-

“Få det rigtige råd”

Advokatanpartsselskab

med møderet for

Højesteret

Porschevej 3 • 7100 Vejle • telefon 76 80 16 90

Porschevej 3 bj@bjsj.dk • 7100 Vejle • www.bjsj.dk • Telefon 76 80 16 90

bj@bjsj.dk • www.bjsj.dk

Videncenter for maskinstationer og entreprenører.

38 / M&L december 2010

gerne alt efter hvor der aktuelt er behov for

deres hjælp, fortæller Henrik med tilfredshed

i stemmen.

Driftslederen selv kom til Wedellsborg

i august 2007 og har udover landbruget,

ansvaret for erhvervsudlejning af godsets

driftsbygninger. Han nævner at han nyder

den meget frie omgangstone i staben og at

han selv har meget frie hænder i sit eget job,

der meget består af administrative opgaver,

møder, planlægning, salg og indkøb m.v.,

hvilket ikke levner ham meget tid til at sidde

med på maskinerne.

Han fortæller at han og godset har stor

glæde af samarbejdet med kollegaerne i

fællesskabet ”De 5 gårde” og i foreningen

Landbrugslederen hvor Henrik gennem nogen

tid har været aktiv som repræsentant i

bestyrelsen for Region Vest.

Henrik er 35 år og kommer fra gård på

Falster. Han er uddannet agrarøkonom fra

Familieretsadvokaten

Jensen Advokatfi rma

Rådgivning af

Møderet for Højesteret

Advokatanpartsselskab Alle kan få brug for kyndig, med møderet juridisk for rådgivning Højesteret

Mange ”Du par kan vælger se Simone at leve

virksomheder

som ugifte. Et testamente

lige så tit,

eller en ægtepagt sikrer, at

Rådgivning om kontrakter, samarbejdsaftaler,

arveretten det passer

entrepriseaftaler,

bliver i mig” hjemmet

fast ejendom,

virksomhedsoverdragelser, selskabsret

En skilsmisse er og ikke meget altid mere.

Bjarne Skøtt Jensen har igennem mange år arbejdet med

erstatningsret og har derfor en unik kompetence i at føre

de ofte komplicerede sager. derudover har han entrepriseret

og behandling af retssager som sine hovedområder

- og har møderet for både landsretten og højesteret. Personer

eller virksomheder, der har behov for bistand ved

retssager eller voldgiftssager er derfor også at finde blandt

Bjarnes kunder. Med sin specialviden i bagagen hjælper

han med at finde den bedste løsning, når du trænger til

juridisk rådgivning både i privat- og erhvervslivet.

Rådgivning

en sag mellem

om familieret

to parter

Advokatanpartsselskab

med møderet for Højesteret

Denne fi ne gamle portbygning ligger lidt øst for Wedellsborg Slot på

halvøen Wedellsborg Hoved.

Næsgaard og har været på Tjørnehøjgaard,

Hofmannsgave og Krenkerup før han kom til

Wedellsborg.

Privat bor Henrik på Tybrind sammen med

sin hustru Karoline Lindquist der er statsautoriseret

ejendomsmægler. Parret har datteren

Elisa på 1½ år og sønnen William på 3½ år.

Søm.

MASKINER & REDSKABER

Traktorer:

Claas Challenger 95E, Case IH Magnum

335, Case IH Magnum 310, Case

IH Puma 165 CVX, Case IH Maxxum

140 m/skovinddækning, 3 stk. Case IH

RKT-autostyringssæt.

Mejetærskere:

Case IH Axial-Flow 8010, 30 fod

New Holland CR980, 30 fod.

Gult materiel:

Volvo L60E gummiged, Fiat/Hitachi rendegraver,

Kubota KX 161 minigraver,

Manitou teleskoplæsser, Herbst blokvogn

Såbedsredskaber:

Horsch Tiger 6AS stubkultivator, 6 mtr.,

Horsch Terrano stubharve, 12 mtr., Väderstad

NZA såbedsharve, 10 mtr., Väderstad

Rapid 600 AS såmaskin, 6 mtr.,

Kverneland 10 f. vendeplov, Dal-Bo

tromle, 12 mtr.

Diverse:

Lindus trailersprøjte m/36 mtr. bom,

Kuhn rotorrive, Kuhn 320 brakpudser,

Spearhead 620 Multicut rotorklipper,

slåmaskine, Horsch 16 tons sneglevogn,

Metsjö vogn, GUBI halmvogn, 2

stk. Bastrup vogne 12 tons, lastbilanhænger,

vejhøvl, Kuhn fræser, grubber,

Simplicity ZE plæneklipper , Bredal kalkspreder,

Elkær hegnsklipper.

More magazines by this user
Similar magazines