findes her - Kort

gst.dk

findes her - Kort

Statsaftalen for geodata

Aftalebeskrivelse

Kort & Matrikelstyrelsen • Rentemestervej 8 • 2400 København NV

Tlf. 72 54 50 00 • Fax 35 87 50 51 • CVR 62965916 • EAN 5798000864009 • kms@kms.dk • www.kms.dk

Anvendelse og Rådgivning

December 2010


INDHOLDSFORTEGNELSE

1 FORMÅLET MED STATSAFTALEN FOR GEODATA ...................................................... 3

2 HVEM ER OMFATTET AF AFTALEN ................................................................................ 3

3 FINANSIERINGEN .............................................................................................................. 4

3.1 DET STATSLIGE KOORDINATIONSFORUM FOR GEODATA .................................................. 4

3.2 HVAD DÆKKER AFTALEN? .............................................................................................. 4

4 STATSAFTALENS YDELSER............................................................................................ 5

4.1 AJOURFØRTE GEODATA ................................................................................................. 5

4.1.1 REFERENCENET DATA ..............................................................................................................5

4.1.2 TOPOGRAFISKE DATA ...............................................................................................................5

4.1.3 MATRIKULÆRE DATA ................................................................................................................6

4.1.4 MARITIME DATA .......................................................................................................................6

4.1.5 HISTORISKE GEODATA..............................................................................................................6

4.2 ANDRE GEODATA OG GEODATATJENESTER...................................................................... 7

4.3 VIS STEDET - FÆLLESKOMPONENT.................................................................................. 7

5 RETTIGHEDER ................................................................................................................... 7

5.1 OVERDRAGELSE............................................................................................................ 8

6 ADGANG TIL STATSAFTALENS YDELSER .................................................................... 9

6.1 BRUGEROPRETTELSE .................................................................................................... 9

6.1.1 KONSULENTADGANG ..............................................................................................................10

7 DISTRIBUTION ................................................................................................................. 10

7.1 KORTFORSYNINGEN..................................................................................................... 10

7.1.1 TJENESTER...........................................................................................................................10

7.1.2 DRIFT...................................................................................................................................11

7.1.3 DRIFTSEFFEKTIVITET..............................................................................................................11

7.1.4 DRIFTSMÅLING ......................................................................................................................12

7.1.5 SUPPORT..............................................................................................................................12

7.1.6 VAGTORDNING PÅ KMS’ WEBTJENESTER IFM. LUKKEDAGE I KMS...............................................13

7.2 PRÆDEFINEREDE UDTRÆK VIA KMS’ FTP-SERVER....................................................... 13

7.3 LEVERING AF DATA PÅ FYSISKE MEDIER......................................................................... 13

Kort & Matrikelstyrelsen, december 2010: Statsaftalen for geodata - Aftalebeskrivelse 2


1 Formålet med statsaftalen for geodata

Regeringens Økonomiudvalg godkendte i 2008 en ny model for statens adgang til Kort &

Matrikelstyrelsens geodata. Det betyder, at geodata kan anvendes frit på tværs i staten,

og at statslige myndigheder vil have adgang til de samme gældende informationer.

Statsaftalen trådte i kraft pr. 1. januar 2009.

Statsaftalen har til formål at understøtte den bredest mulige anvendelse af geodata i staten,

så den fælles offentlige geografiske infrastruktur bidrager til at realisere regeringens

målsætning om digitalisering og modernisering af den offentlige sektor.

Dette aftaledokument beskriver rammerne og vilkårene for statsaftalen for geodata.

Information og nyheder om statsaftalen findesKort & Matrikelstyrelsens hjemmeside

på www.kms.dk/statsaftalen.

2 Hvem er omfattet af aftalen

Statsaftalen for geodata omfatter samtlige civile ministerieområder med tilhørende institutioner,

der er anført på finansloven på paragraf-, hovedområde-, aktivitetsområde- eller

hovedkontoniveau. Andre offentlige myndigheder samt private organisationer, virksomheder

og personer opnår ikke rettigheder til KMS' ydelser via aftalen, uanset om de måtte

være omfattet af faste tilskud eller tilskudsordninger opført på finanslovens hovedkontoniveau.

Statslige aktieselskaber er ligeledes ikke omfattet af aftalen. Er der usikkerhed

om en institution er omfattet af aftalen, kan afklaring ske ved henvendelse til KMS.

Tværoffentlige portaler, som ejes og drives af offentlige myndigheder, kan anvende aftalens

ydelser i forbindelse med generel informationsformidling, mens anvendelse af data i

specifikke forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge forudsætter, at brugerne

har tilsvarende rettigheder til KMS' data, eller at der indgås særskilt aftale herfor.

Den nye kontrolrumsløsning på beredskabsområdet (SINE) er ligeledes omfattet af aftalen.

Ved anvendelse af geodata til andre beredskabsopgaver skal de ansvarlige organisationer

selv have de nødvendige brugsrettigheder. For statslige myndigheder er beredskabsarbejdet

dækket via statsaftalen.

Undervisning og uddannelse i grundskolen, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser,

ved universiteter og andre højere læreanstalter, samt i forbindelse med folkeoplysning,

voksen-, efter- og videreuddannelser er omfattet af aftalen. Brug af data ved

uddannelse på udenlandske universiteter og højere læreranstalter er ligeledes omfattet

af aftalen.

Offentligt finansieret forskning ved danske universiteter og andre højere læreanstalter

samt de statslige forskningsinstitutioner er omfattet af aftalen, mens øvrig rekvireret eller

kommerciel forskning forudsætter, at alle parter bag forskningen har de fornødne rettigheder

til data.

Til Kulturministeriets ministerområde henregnes også statsanerkendte museer i henhold

til museumslovens § 13.

Kort & Matrikelstyrelsen, december 2010: Statsaftalen for geodata - Aftalebeskrivelse 3


Anvendes ydelserne i fællesløsninger inkl. offentligt/privat samarbejde, skal alle involverede

parter have de fornødne rettigheder til den konkrete anvendelse.

Forsvarsministeriet indgår ikke i statsaftalen som følge af forsvarets særlige opgaver.

KMS har med Forsvaret indgået en særskilt og omfattende aftale om brugen af geodata.

3 Finansieringen

Regeringens Økonomiudvalg godkendte i 2008 en ny model for statens adgang til Kort &

Matrikelstyrelsens geodata, hvor finansieringsprincipperne for statsaftalen fremgår.

Betalingen til aftalen foregår som en årlig kontingentbetaling via intern statslig overførsel,

opført via anmærkninger på Finanslovenl. Betalingen opkræves på det organisationsniveau

som er anført i Finansloven.

Der kan aftales højere betaling i forbindelse med en udvidelse af statsaftalens data og

tjenester.

3.1 Det Statslige Koordinationsforum for Geodata

Som led i statsaftalen for geodata er oprettet Det Statslige Koordinationsforum for Geodata

(SKG). Alle ministerier er indbudt til at deltage i SKG. Hvert deltagende ministerium

har i SKG en koordinerende repræsentant samt en eventuel bisidder. SKG skal sikre:

o at de statslige investeringer til etablering og vedligeholdelse af geodata udnyttes

bedst muligt

o at nye fælles behov for geodata og tjenester bliver identificeret

o at der tages stilling til, hvad der fremover skal være en del af den fælles offentlige

infrastruktur og dermed hvad der skal indgå i den fælles finansiering.

3.2 Hvad dækker aftalen?

Statsaftalen dækker adgang til geodata og tjenester fra KMS indenfor statsaftalen.

KMS' infrastrukturelle aktiviteter kan opdeles i 2 hovedområder:

• Infrastrukturelle rammer omfatter både aktiviteter, der vedrører de geodata, som

KMS har ansvaret for, og aktiviteter, der generelt understøtter anvendelser af

geodata. KMS' ydelser indenfor dette område er bevillingsfinansieret, hvilket betyder,

at KMS' aktiviteter på dette område stilles til rådighed for alle brugere uden

særskilt betaling.

• Infrastrukturelle elementer omfatter data og funktionalitet, herunder nettjenester,

der specifikt knytter sig til de data, som KMS har ansvaret for. De infrastrukturelle

elementer indgår i statsaftalen, og er bl.a. finansieret af det statslige kontingent,

mens andre brugere skal betale særskilt herfor.

KMS indgår i dag i samarbejder med andre statsinstitutioner om f.eks. registrering og

vedligeholdelse af specifikke geodata. Disse forvaltningssamarbejder ligger udenfor aftalen,

hvad enten der er tale om bundne forvaltningssamarbejder, som er knyttet op på en

specifik lovgivning, eller aftalebaserede forvaltningssamarbejder.

Kort & Matrikelstyrelsen, december 2010: Statsaftalen for geodata - Aftalebeskrivelse 4


4 Statsaftalens ydelser

Nedenfor er beskrevet de geodata, som er indeholdt i statsaftalen. Aftalens ydelser er

beskrevet på statsaftalens hjemmeside. Udover de nævnte geodata indeholder statsaftalen

adgang til en række tjenester som beskrevet i kapitel 6 ”Adgang til aftalens ydelser”

4.1 Ajourførte geodata

4.1.1 Referencenet data

Fikspunktregistret, oplysninger om plan- og højdefikspunkter

4.1.2 Topografiske data

FOT vektor

Kort10

DHM (Danmarks Højdemodel)

Danmark 1:200.000, vektor

Danmark 1:500.000, vektor

Danmark 1:500.000 Regioner, Kommuner og Sogne (RKS), vektor

Grønland 1:250.000, vektor

Grønland 1:2,5 mio., vektor

Grønland 1:10 mio., vektor

4.1.2.1 DTK (Danmarks Topografiske Kortværk)

DTK/Kort25

DTK/2-cm kort

DTK/1-cm kort

1:200 (D200)

1:500 (D500)

DTK/Skærmkort

GTK (Grønlands Topografiske Kortværk)

Kort & Matrikelstyrelsen, december 2010: Statsaftalen for geodata - Aftalebeskrivelse 5


FTK (Færøernes Topografiske Kortværk)

FOT Ortofoto

4.1.3 Matrikulære data

Matrikelkortet

Matrikelregistret

4.1.4 Maritime data

Digitale søkort

Rastersøkort

4.1.5 Historiske geodata

4.1.5.1 Ældre landkort

DTK/4-cm kort (opmålt 1953-1975)

DTK/4-cm kort (opmålt 1980-2001)

DTK/Høje målebordsblade

DTK/Lave målebordsblade

DTK/Preussiske målebordsblade

DTK/Videnskabernes Selskab - Trykte kort

DTK/Videnskabernes Selskab - Konceptkort

DTK/Slesvigs Fastland

DTK/Generalkvartermesterstaben og Generalstaben

DTK/Berggreens købstadskort

4.1.5.2 Ældre matrikulære kort

Minorerede sognekort

Original 1 matrikelkort

Original 2 matrikelkort

Kort & Matrikelstyrelsen, december 2010: Statsaftalen for geodata - Aftalebeskrivelse 6


4.2 Andre geodata og geodatatjenester

Ved behov for nye geodata og geodatatjenester, som ikke allerede er en del af den fælles

offentlige infrastruktur, er der med statsaftalen lagt op til, at der skal ske en bedre

koordinering af de statslige indkøb af geodata og geodatatjenester. Kort & Matrikelstyrelsen

har som statens kompetencecenter på kort- og geodataområdet en opgave med at

koordinere de statslige behov og koordinere, at det gennem eventuelle aftaler om fællesindkøb

sikres, at de erhvervede rettigheder til data kan anvendes så bredt i staten som

muligt, såfremt der via statsaftalens rammer kan findes finansiering dertil.

4.3 Vis stedet - fælleskomponent

”Vis stedet” er en geodatabaseret fælleskomponent til visning af KMS' kort og geodata.

”Vis stedet” understøtter funktionalitet, som giver softwareudviklere mulighed for at indbygge

geografisk intelligens i myndighedernes egne løsninger. ”Vis Stedet” understøtter

digital forvaltning og sikrer adgangen til geografiske data for borgere og det private erhvervsliv.

”Vis stedet” er en fælleskomponent på linje med ”Digital signatur” og ”Nem

konto”.

Se mere på ”Vis Stedets” hjemmeside (http://visstedet.kms.dk/).

5 Rettigheder

For brug af Statsaftalens ydelser gælder nedennævnte vilkår.

Kort & Matrikelstyrelsen har ophavsret til styrelsens kort, data, programmer, services og

øvrige produkter. Ved enhver ekstern gengivelse skal der anføres: © Kort & Matrikelstyrelsen.

Ved gengivelse af produkter, hvor KMS alene har indkøbt brugsret for staten angives: ©

.

Pr. 1. januar 2009 giver Statsaftalen adgang til følgende datasæt, hvortil KMS alene har

indkøbt brugsret for staten:

• Stedfæstede adresser, hvor ophavsretten tilhører kommunerne

• Den Digitale Højdemodel, hvor ophavsretten tilhører et konsortium bestående af

BlomInfo og Fugro.

Statsaftalens ydelser vil kunne anvendes:

1. internt i en myndighed til varetagelse af myndighedens egne opgaver. Dette omfatter

også myndighedsopgaver, som løses af en ekstern konsulent/underleverandør.

Se nærmere om adgang for konsulenter nedenfor.

2. til eksterne informations- og rådgivningsaktiviteter, når det sker som led i udførelse

af myndighedens forvaltningsmæssige opgaver.

Kort & Matrikelstyrelsen, december 2010: Statsaftalen for geodata - Aftalebeskrivelse 7


Ydelser, der er stillet til rådighed for en myndighed via Statsaftalen, kan ikke uden særskilt

aftale med KMS anvendes af myndigheden i kommercielle sammenhænge eller stilles

til rådighed for 3. part,

• mod betaling af gebyr eller lignende

eller

• med henblik på 3. parts videre forretningsmæssige eller kommercielle udnyttelse.

Ved ekstern anvendelse af KMS' ydelser, jf. punkt 2, påhviler det myndigheden at sikre,

at KMS' ydelser ikke gøres alment tilgængelige for 3. part.

Ved internetvisning skal der anvendes teknologi, der sikrer, at kun rasterdata kan overføres

til internetbrugerens arbejdsplads, og at kortudsnit er på maks. 1000 x 1000 pixels

medmindre andet er særskilt aftalt med KMS. Myndigheden kan ikke tillade, at 3. part

foretager dybe links til anvendelser af KMS' data på internettet.

Statsaftalen omfatter også brug af data på fællesoffentlige portaler til generelle informations-

og rådgivningsaktiviteter. Til løsning af myndighedsspecifikke opgaver skal de respektive

myndigheder forsat have de fornødne rettigheder.

Anvendes ydelserne i fællesløsninger, skal alle involverede parter have de fornødne rettigheder

til den konkrete anvendelse.

5.1 Overdragelse

Ydelser, der er stillet til rådighed for en myndighed via Statsaftalen, kan ikke overdrages

til 3. part.

Udleveret brugerID og password må kun anvendes af personer, der er ansat hos myndigheden.

Myndigheden er ansvarlig for at brugerID og password udleveret af KMS ikke

bliver misbrugt.

Stilles Statsaftalens ydelser til rådighed for konsulenter / underleverandører i forbindelse

med løsning af konkrete og tidsbegrænsede opgaver for myndigheden, påhviler det

myndigheden at sikre, at konsulenten / underleverandøren ikke har adgang til ydelsen og

at data er slettet, når opgaven er løst.

Skal konsulenter / underleverandører have direkte adgang til KMS' distributionsløsninger

i forbindelse med løsning af en konkrete opgave, vil KMS ved skriftlig henvendelse fra

myndigheden oprette konsulenten / underleverandøren som midlertidige brugere med

eget brugerID og password.

Kort & Matrikelstyrelsen, december 2010: Statsaftalen for geodata - Aftalebeskrivelse 8


6 Adgang til statsaftalens ydelser

Med Statsaftalen har statsinstitutioner adgang til at kunne trække data fra KMS via internettet.

Princippet i aftalen er, at myndighederne skal kunne betjene sig selv, når de først

er registreret som brugere i KMS' brugeradministrationssystem.

Siden Statsaftalen blev indgået, har KMS arbejdet på at udbygge styrelsens internetbaserede

distributionsløsninger. Langt hovedparten af datasættene er tilgængelige via

selvbetjeningsløsninger. KMS' distributionsløsninger vil desuden blive udbygget med nye

faciliteter, så det bliver nemmere for brugerne at få adgang til data på den måde, man

ønsker at arbejde med data.

Målet har i første omgang været at gøre de mest anvendte datasæt tilgængelige via

web-services og som filer til download.

Ved aftalens ikrafttrædelse pr. 1. januar 2009 stilles data til rådighed via nedennævnte

services:

a) Kortforsyningen:

Kortforsyningen/Kortvisning

Kortforsyningen/Geodata-adgang

b) Prædefinerede udtræk via KMS' FTP-server

Kortforsyningen og FTP-adgang er beskrevet i kapitel 7 ”Distribution”.

6.1 Brugeroprettelse

For at få adgang til ydelser under statsaftalen skal der oprettes en brugeradgang. Som

hovedregel sigtes på at oprette en bruger pr. statslig institution. Denne brugeradgang

administreres herefter i institutionen og kan anvendes af hele institutionen. For at blive

oprettet som bruger skal der udfyldes en rettighedserklæring med kontaktinformationer,

som returneres til KMS. Formularen er tilgængelig via statsaftalens hjemmeside.

På formularen skal angives en kontaktperson og en brugeradministrator.

Kontaktpersonen er KMS’ generelle indgang til institutionen. Det er kontaktpersonen som

vil modtage generel information fra KMS. Herudover vil kontaktpersonen også være

KMS’ geofaglige sparringspartner.

Brugeradministratoren er tiltænkt opgaven med at administrere den tilmeldte institutions

brugere og skal sikre, at de er bekendt med de rettigheder, der knytter sig til brug af

Statsaftalens ydelser. Dette gælder både institutionens egne brugere (ansatte) og

institutionens eksterne brugere, der som konsulenter har midlertidige anvendelser af

statsaftalens produkter. Kontaktperson og brugeradministrator kan være den samme

person.

Kort & Matrikelstyrelsen, december 2010: Statsaftalen for geodata - Aftalebeskrivelse 9


6.1.1 Konsulentadgang

KMS kan give en midlertidig adgang til Kortforsyningens webtjenester til konsulenter.

Stilles Statsaftalens ydelser til rådighed for konsulenter / underleverandører i forbindelse

med løsning af konkrete og tidsbegrænsede opgaver for myndigheden, påhviler det

myndigheden at sikre, at konsulenten / underleverandøren ikke har adgang til ydelsen og

at data er slettet, når opgaven er løst.

For at KMS kan oprette en midlertidig brugeradgang til brug for den slags opgaver, skal

der udfyldes en blanket for konsulentadgang, som returneres til KMS. Blanketten er tilgængelig

på statsaftalens hjemmeside.

7 Distribution

7.1 Kortforsyningen

Kortforsyningen er den fælles ramme for KMS' distribution af kort og geodata på internettet.

Kortforsyningen giver adgang til den aktuelle og senest ajourførte udgave af KMS' kort-

og geodata.

Kortforsyningen bygger på internationale standarder, hvilket betyder, at der ikke stilles

særlige krav til brugerens IT-systemer for at kunne anvende kort og geodata via Kortforsyningen.

Enhver internet- eller intranet-bruger kan via sin browser få adgang til kort og

geodata - der skal blot være internetforbindelse. Derudover er det nødvendigt at anskaffe

eller udvikle en applikation for at kunne modtage kort via Kortforsyningen.

Kortforsyningen betyder, at statslige styrelser, kommuner, regioner mv. kan tilbyde sagsbehandlere

og andre brugere IT-løsninger med en "geografisk dimension" i form af KMS'

kort og geodata anvendt som referencedata for organisationens egne informationer.

7.1.1 Tjenester

Under statsaftalen tilbyder Kortforsyningen en række tjenester, der tilbyder en kombination

af data og funktionalitet:

7.1.1.1 Kortforsyningen/Kortvisning

Kortforsyningen/Kortvisning giver via web-services adgang til lokalisering af interesseområde

(geokodning) vha. nøgler (fx adresse, matrikelnummer eller administrativt område)

og til visning af KMS' kort og geodata i en færdig kartografisk opsætning i form af WMSservices.

Visningsbilledet er begrænset til 2000 x 1400 pixels.

Med Kortforsyning/Kortvisning er der pr. 1. januar 2009 adgang til følgende datasæt:

Kort10 (vektor), Kort10-ortofoto, Topografiske småskalakort (raster), Matrikelkort, fikspunkter,

Søkort (vektor), samt georeferede historiske topografiske kort.

Kort & Matrikelstyrelsen, december 2010: Statsaftalen for geodata - Aftalebeskrivelse 10


På statsaftalens hjemmeside findes vejledning i at få adgang med GIS-programmer til

forskellige tjenester under Kortforsyningen.

7.1.1.2 Kortforsyningen/Geodata-adgang

Kortforsyningen/Geodata-adgang giver adgang til vektor-information.

Adgangen gives i form af WFS-services og download af aktuelle data-udtræk via KMS'

servere.

Med Kortforsyningen/Geodata-adgang er der pr. 1. januar 2009 adgang til Kort10 og

Matrikelkort som WFS-services. WFS-træk er begrænset til 5.000 objekter.

Som download af aktuelle udtræk er det endvidere muligt at lave fil-udtræk af ajourførte

Matrikelkort, Kort10 og adresser i de mest gængse formater og projektioner. Det er muligt

for brugeren selv at definere udtrækket, men det samlede udtræk er begrænset til

450 km2 hvilket "godt og vel" svarer til en kommune. På grund af denne kapacitetsbegrænsning

er det for statslige brugere ofte mere formålstjenligt at downloade prædefinerede

udtræk ("faste udtræk") fra KMS' FTP-server, hvor data er tilgængelige som regionsvise

eller landsdækkende udtræk.

Ved download af aktuelle dataudtræk, der defineres af brugeren selv, må der påregnes

nogen procestid, som afhænger af, hvilket datasæt der ønskes, udtrækkets størrelse

samt antallet af samtidige brugere på systemet.

På statsaftalens hjemmeside findes vejledning i download.

Aktuel information, vejledninger mv. ang. Kortforsyningen findes desuden på Kortforsyningens

hjemmeside www.Kortforsyningen.dk.

7.1.2 Drift

Kortforsyningen vil normalt være i drift døgnet rundt, idet der dog i tidsrummet kl. 24:00 –

kl. 6:00 kan være driftspåvirkninger grundet dataajourføring, backup og lignende.

Annonceret nedlukning i forbindelse med systemarbejde kan forekomme.

Der er overvåget drift på hverdage i tidsrummet kl. 8:00 – kl. 16:00.

I perioder med overvåget drift påbegyndes afhjælpning af fejl og driftsproblemer umiddelbart

når disse konstateres.

7.1.3 Driftseffektivitet

På hverdage i tidsrummet kl. 8:00 - kl. 16:00 garanteres en oppetid på mindst 99 %.

I øvrige perioder i tidsrummet kl. 6:00 - kl. 24:00 garanteres en oppetid på mindst 98 %.

Kort & Matrikelstyrelsen, december 2010: Statsaftalen for geodata - Aftalebeskrivelse 11


7.1.4 Driftsmåling

Omkring årsskiftet 2009/2010 er grundlaget for driftsmålingerne blevet revurderet og

efterfølgende opdateret. Referenceforespørgslerne 1 tilgodeser dagens arkitektur og variation

i udbud af tjenester og er etableret så de afspejler de mest benyttede tjenester.

Seneste driftsmåling er tilgængelig på Kortforsyningens hjemmeside.

7.1.4.1 Målingens omfang

Det tilstræbes, at målingen giver et repræsentativt billede af Kortforsyningens driftseffektivitet.

Pga. systemets sammensatte natur gøres dette i praksis ved at foretage målinger i

form af en art stikprøvekontrol med foruddefinerede referenceforespørgsler. Målingens

resultat afspejler alle komponenter (databaser, servere og netværk) af systemet i kombination.

7.1.4.2 Procedurer for driftsmåling

Måling af driftseffektivitet af Kortforsyningen tager udgangspunkt i ‘use cases‘.

• En testbruger genererer løbende referenceforespørgsler mod Kortforsyningens

web-services.

• Hver referenceforespørgsel repræsenterer en brugertype.

• Der er p.t. etableret 10 referenceforespørgsler.

Antallet og indholdet af referenceforespørgslerne kan justeres på baggrund af

indhentede erfaringer og udviklingen i behov.

• Af belastningshensyn er disse 10 forespørgsler reduceret, dog således at de berørte

komponenter af Kortforsyningen fortsat involveres.

• De 10 referenceforespørgsler afspilles hvert minut.

• En forespørgsel defineres som fejlbehæftet såfremt den forventede mængde

svardata ikke returneres indenfor et nærmere defineret tidsrum (pt. 10 sekunder).

7.1.4.3 Definition af driftseffektivitet

• Nedetid defineres som tidsrummet fra den første fejlbehæftede forespørgsel til

den første forespørgsel der gennemføres med succes.

• Oppetid defineres som driftsperioden fraregnet nedetid.

• Driftseffektivitet = Oppetid/Driftsperioden

7.1.4.4 Måleperiode

Driftseffektiviteten opgøres pr. døgn og pr. måned.

7.1.5 Support

Support af tjenester omfattet af aftalen varetages af KMS. Support på Kortforsyningen

kan kontaktes på: webtjenester@kms.dk.

Supporten omfatter afhjælpning af fejl og driftsproblemer.

1 Der anvendes pt. 10 referenceforespørgsler som er beskrevet på Kortforsyningens hjemmeside.

Kort & Matrikelstyrelsen, december 2010: Statsaftalen for geodata - Aftalebeskrivelse 12


Support af løsninger, der anvender Kortforsyningens tjenester, sker gennem den part

brugerens organisation har aftale med om den anvendte løsning – typisk en af KMS’

partnere.

7.1.6 Vagtordning på KMS’ webtjenester ifm. lukkedage i KMS

Kortforsyningens vagtordning kan på lukkedage i KMS ifm. eventuelle driftsproblemer

kontaktes på telefon 72 54 51 10 i tidsrummet mellem kl. 8:00 og 16:00.

7.2 Prædefinerede udtræk via KMS’ FTP-server

Faste udtræk kan downloades som zip-filer på KMS' FTP-server. Der oploades nye udtræk

i takt med at data ajourføres - for Matrikelkortet og adresser indtil videre hver 3.

måned.

Matrikelkortet, Kort10 og adresser er her tilgængelige som landsdækkende udtræk og

som regionsvise udtræk i MapInfo- og Shape-format og DSFL-format i UTM32/Euref89.

Matrikelkortet i DSFL-format er af tekniske årsager kun tilgængelige som kommunevise

udtræk.

Regionsvise udtræk af DTK/Kort25, DTK/2-cm kort samt DTK/1-cm kort er historisk tilgængelige

som rasterfiler i IT-format, UTM32/Euref 89. Her kan præsentationsprogrammet

VisIT Plus anvendes, som ligeledes kan downloades. VisIT programmet kan udelukkende

anvendes i Windows 32 bit.

Desuden kan Danmarks Højdemodel og FOT/Kort10 ortofotos hentes via FTP.

På statsaftalens hjemmeside findes vejledning i download af data via FTP.

7.3 Levering af data på fysiske medier

Statsaftalen inkluderer som nævnt ikke levering af data på fysiske medier, men det vil

ved henvendelse til KMS på mailadressen: anv@kms.dk indtil videre fortsat være muligt

at få data leveret på DVD eller harddisk mod betaling af de dermed forbundne direkte

distributionsomkostninger, dvs. betaling for brug af medier samt medgået tid.

Kort & Matrikelstyrelsen, december 2010: Statsaftalen for geodata - Aftalebeskrivelse 13

More magazines by this user
Similar magazines