Sundhed.dk – kort status - New Insight A/S

newinsight.dk

Sundhed.dk – kort status - New Insight A/S

15.05.2009

Det virtuelle hospital - telemedicinske løsninger

Sundhed.dk kort status

Direktør Morten Elbæk Petersen


15.05.2009

Det virtuelle hospital - telemedicinske løsninger


Kort status

15.05.2009

Det virtuelle hospital - telemedicinske løsninger

• En fælles indgang til hele det danske sundhedsvæsen både for borgere og

sundhedsfaglige, lanceret 10 dec. 2003,

• 50 % af den danske befolkning angiver i ny undersøgelse at kende til

sundhed.dk.

• 300.000 unikke brugere pr. måned ny rekord i januar 2009

• Over 900 decentrale redaktører den største offentlige redaktion og over

80 dataleverandører på både regionalt og nationalt niveau

• Ny version lanceret efter godt fem år i luften skiftede sundhed.dk teknologi

og leverandør men fastholder indhold og tilbud.

• Styrkelse af fællesoffentligt samarbejde aftale med borger.dk og

tilslutning til single-sign-on osv.


15.05.2009

Det virtuelle hospital - telemedicinske løsninger

Sundhed.dk som led i den nationale IT-strategi

”Én elektronisk indgang til sundhedsvæsenet sundhed.dk

Den fælles offentlige sundhedsportal, sundhed.dk, er et væsentligt element

i den sammenhængende infrastruktur på sundheds-området. Sundhed.dk

spiller en central rolle, når det drejer sig om inddragelse af borgere og

patienter som aktive medspillere i forebyggelse og behandling. Portalen

fungerer som et omdrejningspunkt for kommunikation mellem borgere,

patienter og sundhedsprofessionelle, og giver et fælles vidensgrundlag og

et samlet overblik ovre relevante informationer og patientdata. Portalen

giver mulighed for interaktion samt dialog og netværksdannelse mellem

patienter, pårørende og behandlere mv.”

Jf. Den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2008-2012,

s32, SDSD.


Målgrupper og indhold

15.05.2009

Det virtuelle hospital - telemedicinske løsninger

• Borgerne ud over regional og national information har

de adgang til egne personlige helbredsoplysninger fx Min

medicinprofil, Mine sygehus-behandlinger, Min log,

Donorregistrering og Livstestamente, nogle endda til egen

elektronisk journal.

• Klinikerne - med digital signatur har de adgang til

patientdata, fx Laboratoriesvar, Medicinprofilen og ejournal,

samt adgang til over 2000 elektroniske

sundhedsfaglige/videnskabelige tidsskrifter og databaser.


15.05.2009

Det virtuelle hospital - telemedicinske løsninger

Sundhed.dk medvirkende til international

førerposition inden for sundheds-it

• Det danske sundhedsvæsen ligger nu på en andenplads i en

uafhængig vurdering af 31 europæiske landes

sundhedsvæsener

• Det er blandt andet investering i og brugen af sundheds-it,

som er med til at rykke Danmark op fra en tiendeplads og

niendeplads i hhv. 2006 og 2007.

• - Vi har anbefalet andre lande at se på den danske

internetportal sundhed.dk, fordi vi mener den er det bedste

af det bedste, siger Kajsa Wilhelmsson, Consumer Health

Powerhouse


15.05.2009

Det virtuelle hospital - telemedicinske løsninger

Nuværende muligheder på hospitalerne

Uden digital signatur

• Vejviser med kontaktoplysninger på samtlige aktører

• Lægehåndbog til grupper som har brug for sundhedsfaglig viden fx uden for eget speciale

• Præsentation af andre hospitaler og afdelinger

• Laboratorievejledninger mv.

• Adgang til videnskabelig litteratur og databaser

• Overblik over ventetider og behandlingskvalitet på andre behandlingssteder

• Pilotprojekt med SMS-påmindelser

• Pilotprojekt om svangre-journal (afsluttet)

• Pilotprojekt med tilbud om patientnetværk dialog fra patient til patient

• Diabetes Data

• AK-behandling

Med digital signatur

• Adgang til patienternes Medicinprofil

• Adgang til laboratoriesvar


15.05.2009

Det virtuelle hospital - telemedicinske løsninger

Umiddelbare potentialer på hospitalerne

Praksis-sektor er bedre forbundet på tværs end hospitalerne

pt. Sundhed.dk har været medvirkende til at skabe virtuelt

fællesskab og deling af data

• Datadeling mellem hospital, praktiserende læger, speciallæger og

kommuner i dag mest fra hospital og ud, og i fremtiden måske også flow

af data den anden vej

• Deling af kliniske data og relaterede sygdomsinformationer med patienten

selv også flere bidrag fra patienten selv?

• Generisk model for at tilbyde alle grupper af kroniske patienter en

mulighed for at støtte hinanden i netværk med overvågning ved

sundhedsfaglige

• Muligheder for at tilbyde kontakt over internettet, booking af aftaler mv.

gennem sikker e-mail


15.05.2009

Det virtuelle hospital - telemedicinske løsninger

Patienten i centrum hvor langt er vi om 20 år?

Virtuelt fællesskab om data og information vil stadig være centralt!

Danmark har muligheder for fortsat at være i front og møde fremtidens krav og

hos borgere og sundhedsprofessionelle.

I dag

• en portal,

• en webadresse/indgang,

• barriere i form af digital signatur i brugerstyring til styring af adgang til

personfølsomme data

• gennemsigtighed for patienten i forhold til nogle data, men ikke alle

I fremtiden:

• en organisation, der tilbyder datafremvisning på mange, integrerede platforme

• ny generation af brugerstyring (fingeraftryk, nethinde-genkendelse?)

• ingen data holdes fra patienten


15.05.2009

Det virtuelle hospital - telemedicinske løsninger

Patienten i centrum hvor langt er vi om 20 år?

• Mobile enheder sikrer, at den sundhedsfaglige ikke behøver både

at have en proces ved patienten og foran pc’en, men kan

kombinere disse, når det er relevant.

• Mobile enheder sikrer, at patienten uden for og på hospitalet har

online adgang til data

• Mulighed for at patienter bidrager med kommentarer og ønsker

online og inddrages i planlægning af eget patientforløb

• Mulighed for at bede om second opinion fra specialister overalt i

verden (videokonferencer, udveksling af patientdata og billeder),

hvad enten man er patient eller sundhedsfaglig

• Patientinformation leveres elektronisk og kombinerer tekst fra

landsniveau, tekst om hospitalet og tekst på baggrund af

personligt forløb og diagnose til en personaliseret

patientinformation.


15.05.2009

Det virtuelle hospital - telemedicinske løsninger

Patienten i centrum hvor langt er vi om 20 år?

• Øget tryghed ved at flere patienter behandles/behandler sig

selv i eget hjem, gennem selvmonitorering og online

kontakt til ambulatorier eller egen læge.

• Indopererede biosensorer, som sender information om

værdier og regulerer medicindosis eller anvendes til

registrering på sundhed.dk

• Robotkirurgi og diagnostik kan styres af sundhedsfaglige

hvor som helst i verden hvor der er kapacitet evt. færre

flaskehalse og udjævning af geografiske forskelle i

ventetider.

• Online webcam-samtaler som forbereder og informerer om

forløb o.l.?

More magazines by this user
Similar magazines