Politik for unges uddannelse og job - Jobcenter Favrskov

jobcenterfavrskov.dk

Politik for unges uddannelse og job - Jobcenter Favrskov

Politik for unges uddannelse og job


2

Indhold

Forord .................................................................................. 2

Fremtidens platform - uddannelse til alle .................. 3

Job- og Uddannelsestilbud med mening .................... 4

Et rummeligt uddannelsestilbud ................................... 5

En god start på arbejdslivet ........................................... 6

Den sammenhængende indsats ................................... 7

Forord

Jeg er glad for at kunne præsentere Favrskov Kommunes

første samlede politik for unges uddannelse og job.

Politikken understreger, at vi som kommune gennem

en fælles indsats med flere aktører ønsker at skabe de

bedst mulige betingelser for de unge, der står overfor at

påbegynde uddannelse eller skal i det første job.

Uddannelse og den viden, der tilegnes derigennem, er

vores vigtigste råstof. Det er samtidig en nødvendighed,

hvis vi skal klare os i en verden, som bliver mere og mere

globaliseret - og den globaliserede verdens udfordringer

starter her lokalt.

Derfor håber jeg, at vi med denne politik kan lægge fundamentet

til et styrket og bredt samarbejde med både

erhvervslivet og uddannelsesaktørerne på området -

og ikke mindst de unge. For med så høje målsætninger

kræver det, at vi løfter opgaven i fællesskab.

Vores målsætning er klar. Alle unge skal tage en uddannelse,

i aktivitet med uddannelsessigte eller i job.

Det er ambitiøst og udfordrende - men en målsætning

vi vil gøre alt for at opnå. Denne politik er vores bud på,

hvordan vi når målsætningerne og kan skabe forudsætningerne

for, at de unge kan få det gode liv.

Politikken er formuleret, så der både er fokus på de

unge, som kan selv, og går den direkte vej, og de unge,

som har brug for lidt støtte. Det betyder samtidig, at

nogle unge har brug for én type vejledning, mens andre

unge kræver en anden type vejledning.

Det er det, vi kalder en differentieret indsats.

Politikken vil blive suppleret af en handlingsplan, der beskriver

de konkrete initiativer og indsatser, vi vil iværksætte,

så vi kan nå i mål.

Nils Borring

Borgmester


Fremtidens platform - Uddannelse til alle

Viden bliver fremtidens vigtigste råstof - både for den

enkelte og for samfundet som helhed. Det gælder og

i Favrskov.

Fremtidens arbejdsmarked vil i stigende grad efterspørge

uddannet arbejdskraft - og virksomhederne vil søge derhen,

hvor den kvalificerede arbejdskraft er.

Med ambitionen om, at alle skal have en uddannelse,

tænker Favrskov Kommune derfor langsigtet på kommunens

vegne - men også på den enkelte unges vegne.

Samtidig stemmer ambitionen overens med den nationale

målsætning om, at 95% af alle unge skal gennemføre

en ungdomsuddannelse.

Tidlig indsats betaler sig

Favrskov Kommune ønsker allerede fra grundskolen at

iværksætte indsatser, der skal hjælpe unge til at træffe de

rigtige uddannelses- og jobvalg. På denne måde hjælpes

den unge til at træffe et kvalificeret førstegangsvalg.

Den differentierede og målrettede uddannelsesvejledning

skal ske med udgangspunkt i den unges situation

og muligheder, men samtidig skal den udfordre og være

ambitiøs. Samtidig skal det sikres, at vejledningen af den

unge også tager hensyn til arbejdsmarkedets behov for

arbejdskraft.

Det rigtige uddannelsesvalg...

... afhænger af den unges ønsker og potentialer i kombination

med arbejdsmarkedets behov. Så valget er ikke

nødvendigvis let at træffe.

Mange unge kan nemlig mere end de tror. Favrskov Kommune

skal derfor være den unges medspiller og hjælpe

med til, at alle unge til fulde udnytter deres uddannelsespotentialer.

Med et kvalificeret uddannelsesvalg sikres et stærkt fundament

for fremtiden på det lokale arbejdsmarked og de

lokale virksomheder.

Forudsætningerne skal være der!

Det ses desværre for ofte, at påbegyndte uddannelser

afbrydes eller ikke færdiggøres.

Favrskov Kommune ønsker i samarbejde med den unge,

forældre og uddannelsesinstitutioner at forebygge uddannelsesafbrud.

Der skal derfor lægges vægt på en

grundig vurdering af den unges uddannelsesparathed,

således alle parter har et realistisk syn på den unges situation

og muligheder.

For uddannelse er vigtig - men forudsætningerne skal

være på plads først!

Favrskov Kommune ønsker at:

• øge andelen af unge, der tager en uddannelse

• være ambitiøs, men realistisk på den unges vegne -

og kvalificere uddannelsesvalget

uddannelsesparatheden blandt unge skal øges

• mindske antallet af uddannelsesafbrud blandt unge

• sikre at vejledningen differentieres og målrettes den

enkelte unge

• etablere et fast samarbejdsforum mellem Favrskov

Kommune og områdets uddannelsesinstitutioner

• indrette uddannelsesstrukturen på den mest hensigtsmæssige

måde i Favrskov Kommune

3


4

Favrskov Kommune ønsker at:

• styrke samarbejdsforummet mellem Favrskov Kommune

og erhvervsrådet

• indgå partnerskabsaftaler med virksomheder i og

omkring Favrskov Kommune

• sikre en bred tilbudsvifte i tæt samarbejde med virksomhederne

• motivere alle unge uden uddannelse til at tage uddannelse

eller job med uddannelsesperspektiv

• være katalysator for virksomhedsrettede projekter,

der har job- og uddannelsessigte

Job- og Uddannelsestilbud med mening

Arbejdsmarkedet gennemgår i disse år en grundlæggende

forandring. Globaliseringen og den teknologiske udvikling

betyder, at arbejdsmarkedet i stigende grad efterspørger

mere veluddannede og omstillingsparate medarbejdere.

Det ses ved, at uddannelseskravene i de nye job, der oprettes

i Danmark, er højere, end i de job, der hvert år nedlægges

eller flyttes til udlandet.

Nye erhvervsaktive unge vil derfor opleve, at de bliver

mødt af betydelige uddannelseskrav.

Omvendt vil de unge, som ikke får taget en uddannelse,

opleve, at det bliver svært at finde sin rette hylde på arbejdsmarkedet.

Og er man som ung først kommet på kanten af arbejdsmarkedet,

så kan det være meget svært at komme tilbage

igen. Vigtigheden af indsatsen overfor ungegruppen

kan derfor ikke understreges nok.

Favrskov Kommune har derfor målsætninger, der relaterer

sig til såvel arbejdsmarkedet som uddannelsessystemet.

Alle skal være i gang med uddannelse, i aktivitet med uddannelsessigte

eller i job.

Virksomhederne som vigtig drivkraft

Favrskov Kommune lægger vægt på det tætte samarbejde

med områdets virksomheder om indsatsen på ungeområdet.

Erfaringer viser, at virksomhedsnære indsatser har en

høj og positiv effekt for de unge, som har været på virksomhederne.

Det er målsætningen, at virksomhederne bliver en tæt

samarbejdspartner, som kan tilbyde relavante job- og

uddannelsesmuligheder.

Samarbejdet med områdets virksomheder kan omfatte

indsatser, som starter allerede tidligt i de unges liv, og

indsatser, der er målrettet de ældste i ungegruppen.

Bredt uddannelsestilbud til de unge

Det er naturligvis ikke alle unge, hvor uddannelsesvejen

går via virksomhederne. Denne gruppe finder relevante

tilbud i det etablerede uddannelsessystem.

Favrskov Kommune ønsker at udbygge den løbende dialog

med uddannelsesinstitutionerne, så det hele tiden

sikres, at uddannelsestilbuddet matcher uddannelsesbehovet

blandt de unge.


Et rummeligt og differentieret

uddannelsestilbud

Størstedelen af en ungdomsårgang har både forudsætningerne

for og ønsket om at tage en uddannelse. Disse

unge tager en uddannelse via de eksisterende tilbud og

har ikke behov for yderligere vejledning.

Men så let går det ikke for alle unge. Der er en gruppe af

unge, som har behov for en mere målrettet og differentieret

indsats.

Denne gruppe af unge er kendetegnet ved at have

meget forskelligartede behov. Det er derfor nødvendigt

at fokusere på potentialerne i disse unges forskellighed

og stille relevante krav. En sådan indsats skal derfor altid

have sit udgangspunkt i den enkeltes situtaion og muligheder.

Favrskov Kommune har et særligt ansvar for at hjælpe

denne gruppe af unge, som har særlige behov.

Tidlig indsats for de mest udsatte

Favrskov Kommune lægger vægt på hurtigt at iværksætte

særligt tilrettelagte kompetenceudviklingsforløb

målrettet alle unge, det vurderes relevant for.

Forløbene skal modvirke, at unge i Favrskov Kommune

kan komme til at gå passive rundt uden tilbud i en længere

periode.

Særlige behov - særlige indsatser

Gruppen af de allermest udsatte unge er karakteriseret

ved, at deres behov ikke kan skæres over en kam. Dertil

vil den enkelte unges konkrete situation være for individuel.

Favrskov Kommune har derfor en særlig udfordring i at

tilrettelægge individuelle og håndholdte indsatser for

denne gruppe af unge.

Det kræver, at Favrskov Kommune besidder et specialiseret

pædagogisk miljø, som opererer ud fra de

samme principper og det samme sprog.

Favrskov Kommune vil have særligt fokus på hele tiden

at besiddde de rette kompetencer i forhold til at kunne

hjælpe målgruppen af unge med særlige behov.

Dette involverer blandt andet tværfaglige indsatser og

udvikling af egne tilbud til unge i målgruppen.

Favrskov Kommune ønsker at:

• alle unge med særlige behov hurtigst muligt skal i

gang med aktive tilbud - eksempelvis kompetenceudviklingsforløb

forebygge passificering af unge - der skal være aktive

planer for alle

• sikre relevante kommunale tilbud til udsatte unge

• opbygge et specialiseret pædagogisk miljø i kommunen

- eks. via faste samarbejdsfora, fælles retningslinjer

og kompetenceudvikling

• opbygge et mentorkorps, der kan bistå de unge, uddannelsesinstitutionerne

og virksomhederne

5


6

Favrskov Kommune ønsker at:

• nedbringe antallet af ledige unge under 30 år

• sikre effektive rekrutteringskanaler af ung arbejdskraft

for virksomhederne

• være drivkraft for samarbejde med virksomhederne

• indgå samarbejdsaftaler og partnerskabsaftaler med

virksomhederne

• skabe rummelighed for de unge på arbejdsmarkedet

• sikre et fast antal pladser på virksomhederne, som

Favrskov Kommune kan benytte som led i indsatser

for de unge

En god start på arbejdslivet

Det første fuldtidsjob man som ung får markerer et livsskifte.

Det kan være både et job, der fortsat involverer

uddannelse, eller ikke. Under alle omstændigheder oplever

mange unge, at netop dette livsskifte betyder, at de

nu rigtigt skal til at stå på egne ben.

For nogle kan det være en uoverskuelig omvæltning -

andre klarer det unden problemer. De, som ikke i første

omgang formår at fastholde jobbet, skal hurtigst muligt

hjælpes på rette vej.

Det er målsætningen, at alle unge, der har en uddannelse,

hurtigst muligt bliver selvforsørgende. Har den unge

ikke en uddannelse, er uddannelsesstart hurtigst muligt

målsætningen.

Det rette match

Det kan være en stor udfordring at finde den rette praktik-

eller læreplads eller det rette job. Tit går det godt,

mens der andre gange er behov for at motivere og hjælpe

den unge til at tro på sig selv.

Derfor ønsker Favrskov Kommune at rette et særligt fokus

på unge, der søger job eller uddannelsespladser på

virksomhederne.

En sådan indsats kan kun gennemføres i samarbejde med

områdets virksomheder.

Et tæt samarbejde med erhvervslivet

Favrskov Kommune ønsker at være katalysatoren for

dette samarbejde. Et samarbejde der vil være til gavn for

alle parter. Den enkelte unge sikres relevante tilbud, og

virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft.

Et tæt samarbejde med områdets virksomheder er en

vigtig del af indsatsen for de unge.

Samtidig vil et styrket samarbejde understrege, at såvel

Favrskov Kommune som erhvervslivet har et fælles ansvar

i at sikre fleksibilitet og rummelighed på det lokale

arbejdsmarked.

Partnerskaber, projekter og fælles indsatser

Favrskov Kommune ønsker at udbygge og styrke samarbejdet

med virksomhederne gennem konkrete samarbejdsaftaler,

partnerskaber og projekter.

Fokus i aftalerne vil blandt andet være social ansvarlighed

og rummelighed, sikring af praktikpladser og annoncering

af ledige job.


Den sammenhængende indsats

Det kan være en uoverskuelig opgave som ung at have

overblik over alle de forskellige muligheder og tilbud, der

ligger foran en. Der skal træffes mange valg - og mange

fravalg.

Læg hertil alle de forskellige personer, instanser og institutioner,

som den unge kan være i kontakt med, så er der

ingen tvivl om, at det kan være et stort system for den

unge at stå over for.

Favrskov Kommune har et særligt ansvar for at fremstå

som en samlet og ubureaukratisk medspiller til den

unge. Det er til gavn for den unge - men ogfor det

interne tværfaglige samarbejde i kommunen.

En klar retning...

Et væsentligt indsatsområde for Favrskov Kommune er at

sikre en klar rød tråd i indsatsen.

Dels overfor den enkelte unge, som skal opleve kommunens

indsats som sammenhængende med rod i entydige

fælles principper.

Dels i det interne tværkommunale samarbejde, hvor indsatsen

vil være båret af Favrskov Kommunes fælles ledelsesgrundlag,

der sikrer sammenhæng, læring og høj

faglig kvalitet.

Fælles principper - individuel tilgang

Favrskov Kommune ønsker, at indsatsen bygger på en

række fælles grundsten. Disse er respekt for den unges

situation, professionalisme og personlighed, tværfaglig

tilgang og overskuelighed.

Dette betyder, at den unge kan være sikker på, at indsatsen

er funderet i et koordineret samspil mellem de

forskellige aktører.

Et fælles udgangspunkt betyder dog ikke identiske indsatser.

Et fælles udgangspunkt skal derimod sikre et solidt

grundlag for en målrettet og individuel indsats overfor

den enkelte unge.

Et samlende bindeled

En fælles politik for unges uddannelse og job betyder, at

Favrskov Kommune påtager sig et samlet ansvar i alle

grene af kommunens forvaltning for ungeindsatsen.

Som det centralt koordinerende bindeled i Favrskov

Kommune er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

placeret.

UU skal fungere som et vejledningstilbud for den enkelte

unge samtidig med, at UU skal sikre en koordineret indsats

overfor alle unge i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune ønsker at:

• udarbejde fælles principper, procedurer og retningslinjer

for den kommunale indsats

• sikre overlevering af viden om indsatser mellem kommunens

forvaltninger

• systematisere viden, der kan bruges i den sammenhængende

indsats, om de unge - eks. i form af

ungelogbøger

• synliggøre og optimere arbejdsgange internt i Favrskov

Kommune

• den enkelte unge skal på ethvert tidspunkt have

overblik over sit forløb

7


8

Udgivet af Favrskov Kommune

Sekretariatet for Job og Økonomi

Oktober 2010

Similar magazines