r r O v . S . k & l t U j l i n ? --2b. •

kunstbib.dk

r r O v . S . k & l t U j l i n ? --2b. •

O v . S .

k & l t U j l i n ?

--2b.


JA

'\}(- Vli 'W th i WcJ.C'Vt Av'^ i O " '^rrfi >\i /. /£?.

IHo.mi iHZ lf£. /'/P >H1. iSo thi ihh* øpUj^ -

fc(«i fjåiTiiAe't

eytui våLia-ic>


U i> f s t i i g

taifonevet g o r t e p d f e

oDer

en 6 a m 1 1 n g M a t e r i e r

i & i e b c n fj « »tv


J)øigret>elige drcellenc«

#r. ^oac^im ©ofcjle ©w&e af

til ©re»ffabet 25reg«nf»eb, SRtbbet af ©lefan«

fen> ©annebtogåmanb, ®efteimeetafémini(icr,.

SD&a^ammerfKm, be kongelige ^rbenet§

(5anté(


£>crc$ Oetøt-eMtøe Svcetfence,

3eg finbet Ijemb Seiligfyeb til at tgientage,

eg offentlig at Icegge foc §)agen, faat>el min>

font mangfolbige unge ^unftnereé Saffigctfer,

forbi .

aabne ben i Bette datalog omtalte øamlttig

af ubfegte SKaleticr, og nu i 14 2(at (ja*

tiUabt baabe ^unjlené SDptfere og 'pnbevc

^pbelfm af famme, SDette f)at f>aw f;oé os

be betpbcligfte ^olger foc ^unftené ^vembrm*

gdfer i Dette $ag, forccblet ømagen, fovoget


giften til Diff«/ aabnet itunjtenS ©enner,

enDog i Den £tD Da $ccDrelanDet fuffeDe um

Der bettcengte ØmjtcenDigljeDet, UDtoeie til at

ernære fig paa en arefuID SSftaaDe, og at for?

ege fine ^nDftgter i Det $ag De ere falDeDe

%

til; Det f>ar biDraget til kulturens §orogelfe,

og enDog fra Denne ØiDe hjulpet tit at for«

ffaffe oé Sigtelfe baaDe inDen* og uDenlanttf.

forfatteren.


$ o r c r i 111> c i ti g.

oi>erleeerer f>crt>e& Sirferen en tibferfig, upar^

tiff, og meb |lorfle (ganE>l)ebS--$i

ffuelfe og atminbeligt 55rug, nu i 14 2lar aa&en*

flaaenbe 9D?ottfiffe ø)?aleriefamling. 3 e 3 »it ønffe

at Ben maae finbeé tilfrebé|tittenbe cg SetÆrenbe;

jeg f»ar flfyet al Xlt>ié^eE>, OoerDrioelfe og ufibtø

SRoetf, og fun fjolbt mig til pingen og ©agen fel&.

£)g ba jeg, baabe af egen £pfl, fom ogfaa »e£>

ben Seilig&eb mig f>er t>ar gioen, £i£> efter anbeit

f>ar inbfluberet mig i 9D?alerfunflen£ tl>eoretr'ffe

3vi»nbffa6, fyoilfen ifær atbeteé mangler be allerfleffe

praftiffe Stunffnere, faa paatog jeg mig i (gfter*

aaret 1815/ frioifligen, uanniobet og ubetalt/ at

Ijolbe tolt) Sorelæéninger ot>er:

1. @tiit. 7. SBifagerne.

2. Regning. 8. sperfpefticen.

3. ^ompofttion. 9. -Colbning.

4. Ubfrtjf. 10. ©rajie.

5. Solorit. 11. Svofiume.

6. SUæbemoniiet. 12. £armoitte.

2it bife gorekéninger fanbt øifatb, 6et>iffc ben

talrige SDtengbe tilførere, faauel Sutiflnere, fom

Sunflelffere, ber jæonligen inbfanbt ftg paa famme,

og ()t>ié Slntal unber gorebraget beflanbitj tittog.

3cg l)at>be enbog ben £pf'fe, at £. ijjrinbé

G^riftian greber if, ^unflafabemieté tjøie

I


-^rccfeé ^ itogle (gange frefjageBe at anføre fa mitte,

hgefom ogfaa alle SunffafaBemiettf sprofefforer ofte

uare fjer tiljltcBe.

@uf>t>cr inBfeer letteligen føor fart* t>igtigt Bet

er for Beit praftijfe S'unfiiter paa Benne ®?aaB: at

erlange flare begreber i fit gag, at funBe uB- ;

tvyffe jtg neiagtigen 03. tt)Belig otter enføer ©eel

i føn3 Sunff, og at uBrufleé meB SOfiOfer / Ber

t)


^ortrait af en ©ominifanermunf, af %

I.

SvubenS.

$Paa 2ræe, 21* 2. f)., 17^ J. 6., SSrpfTbillebe ubett

4?anbec, i naturlig Størrelfe.

^)$(anbt be mange $>orfraitcr, JRufrenS i ft'tt

Eib jftfbrebe, falbt ogfaa en 09 anben SttunfS

fcere Spfrøftonomie unber f;an» Spmærffomfjijb.

S «£>oefé ^orfegnelfe otter abffrflige i ,£>cflan&

og 9leberlanbene, til forfftellige Si&er folgte

Malerier, forefomme ofte ?>ortraifer af Sttunfe

af foi'jfiellige £>rbener, malebe af benne Sftefier.

(SaalebesS er 1684 paa ©reo TCtunbelS 2l'u?tion t

2(mjrerbam fdigt: een Conterfeifel van een Pater

levensgroot door Rubbens. 1749 i ^ntuevpen

paa 2iuftion efter 2(nna S^>erefta &an galent s

een Portraii van Jan van der Linden Paater der

Ceilebroeders t'Antwerpen door Rubbens. S

ben forbum SBeftiffe i

et meget fmuft ?)ortrait af ^bbC'en »an ber @ter»

ren, fom forfjen f;ar Ⱦret i bet ftore Sfjor i lib-

%


2

bebiet ©t. Sflid^el i 3fnt»erpen. munbtligt

©agn l)ar fortplantet, at benne fjer fremffrlte

SKunfé £o»eb ffulbe »ære et ?>ortrait af £eifer

@arl ben Vteé ©friftefaber ?>. 9tegla, men ba

benne JSeifer efter Sibétegningen allerebe »ar bøb

19 2Car før Siubené ble» fob, faa laber benne 25e= >

retning ftg ei »el forene meb ©anbfpnligljetC

3lot, man feer fjer for ftg 2Cnfigtet af en SKunf,

ber er »el »eb $Jagt, og formobentlig alfib tyav

f>a»t Qob iCppetit, bet fjané pofebe $age og lajlebe

Åinber noffom be»ibne. S (>ané ©ine, færbele?

bet »enfke, firaaler megen 3lb, ^»ilfen bog ei et

nogen aanbelig 23efjcelelfe, men et legemligt 3$el=

befinbenbe af »el forbøiebe -SScebjfer, l)»oraf ©i#

nene Ijar mobtaget bereé 35eel. 3trbeibet røber

noffom Stubené ftffre .ipaanb og ^Jenfel, ber ofte

meb nogle bejiemte, flogeligen anbragte ©fpgge;

partier/ og brijiigen og punftmæéftgen ^enfatte

Stipletter, albrig forfeilebe jtn SSirfning, men

£»ié ©jfeft bejleren alene meb ©iffer^eb fan be*

regne og fulbføre. ^)»o berfor »il gaae inb i

tjané 9Jfetf)obe maae »cere »aerfom; fyi uben at

beftbbe Ijané ©ifferfjeb, og i ©cerbeleéljeb, at

lja»e rigtige 25egreber om 2t)é= og ©fpgge=?)unf«

teré bejiemte 3ln»enbetfe, fan man faa albeleé let

forfalbe i bet abfurbe og urigtige. SRange ftjneS


gobt om benne rafte beftemte DJcanecv, f)»or gar«

»erncé $aafcstninger ei robe 2?angl)eb 03 2Shgfl*

ligf)eb/ be »ille gierne ubøse [amme £iæff)eb, 03

efterabe Ijanå rafte 03 brijlige SKaneer, men, be

maae gaae »aerfom fre:n, og ei tittvoe fig betl

@ifferf)eb/ f)t»ormeb en JRttbené tyenfatte ^ané gar*

»er. £)er ere tttenbe fjinanben mobfatte 9)?etf)obeC

at ubarbeibe og frembringe 2>irfninger paa i

SJialeriet/ ben ene er benne SRefieré/ ben atibett

er SlitianS, be føre begge til Stfaalet.. &e inbe^

Ijolbe/ om man faa fan xtbfrpffe ftg/ en^wer fø*

ftg, be forefiilte £ingé perfpeftimffe goreftifling

meb farser/ enten fremmrfet inbab fra Stis

jluerené Spnépunft i Maleriet, eller ubab fra

©runben i Maleriet til SSefJuerenS &ie. -Dett

førfie opnaaeå »eb inb i t)inanben forbre»ne. oø

ligefom inbfmeltebe garoer/ f)»or»eb man ar*

beiber ftg inb i Sflalerietå ©runb, ben anben »eb

brijltgen paa ©fpggegrunben og be flar^bunEle

©teber, punftmæSfigen paafatte fitféjitøg og,

Soud;er/ fom naften blot »eb et fJettfelftøb ere

anbragte, uben »ibere gorbrtøetfe af garoen tit

' ' / V

©iberne, eller "tffrunbett af Santerne. 25enn&

ftbjfe SKetfjobe er ei faa behagelig/ naar man be*

ffuer et SKalerie ncet »eb/ men giør ofte i en 3£f»;

flanb en rafenbe Sffeft, farbeleå naar en ølubené

% a

o


4

ftffre Jpaanb 03 5>cnfet f;ar tyenfat gartwnc.

Sogt f)»or tilloffenEe enb benne. @jfeft fttnbe tøs

neS, er ben langt fra ei at tilraabe unge 33egt)ns

bere i Sunjlen til dfterlignelfe, man fan faa let,

^uor man formober at giøre ftørfi SSirfning, aU

beleå forfeile ben, og frembringe Ufanbljeber og

Stbfurbiteter i ©tabet for ben pifante djfeft, fom

man faa fiffert gjorbe Stegning paa, og fom man

i ftn Snbbilbning foreflilte ftg at eille frembringe,

©er er i bette fremftilte 3>ortrait ©)?n for

©agen og 23e»ifer for bet fremførte. 5eg f)ar

meb gtib optyolbt mig faalcenge beroeb, for at

giøre opmærffom paa ben SKet^obe i S)lalerfun=

jlett, 9iuben§ l)ar betjent ftg af. S)ian maae

(jeerfen af benne ftore SRanb eller nogen anben

fortrinlig SJtaler, t>cere en tyatøblinb Silbeber;

forbi en faaban Sttefter »irfelig bcftbber fiore ^ulb*

fommenljeber i fjané 2Crbeibe i enfelte £)ele, fan

fjan ei berfor »cere fulbfommen i bem alle, f)t>iU

fen Søbelig opnaaebe bette £rin? SJIan agte og

jfatte, tyvot man ftnber bet, ^»ab ber fiemtner

o&erené. meb ©anbljeb, giøre opmcerffom paa

tret rigtige, bet følgeoærbige, og aboare om be

3*anffeligl)eber, fom for en faa jior Sunflner fom

ØfubenS »are ©maaeting og lette at ot>er»inbe,


men føre (Efteraberen paa 2Cf»eie, og offe langet

fra bet Støaal, ^jan paa benne SSei froebe af op«

naae. Sette maae »are nof om bette @tpffe,

og om ben SRet|>obe i SRaleriet beté SKefter i^at

brugt. S en ^orelaéning tnbe^olbenbe SiubenS

Ei» og Settnet, meb mine inbftrøebe Anmarfnins

ger Sunflen »ebfommenbe, fom jeg maaffee en*

gang fan blioe ftnbef at forebrage, »il bette tyet

i Sortfjeb fremførte, mere omftanbelig og ubføt*

lig bltoe afijanblet. Siben afoeier omftber enf)»et§

fanbe gortjenefter, l)»ié 3(rbeiber naae til Gifter*

lommerne, og ben folbft'nbige ©anbf)eb, ber paa

ftn 35omjiol |)»erfen fEuer til ^øite eller »enfire>

men lige frem, fjører ei til ©retuben, feer ei f)en

til $atronffab, Autoriteter eller Siefommenbation,

men prø»er ®ulbet paa benS ufoigelige §>rø»ei

jieen, afgioer berpaa fin uforanberlige og bejtemte

25om, paatrpffer fit ©tempel og anrnfer Sunfi#

neren ben $)labé og 9£ang ^an for |>anS tfrbeibet

fortjener; ©ftertiben refpefterer fulbelig benne

SDom, ba alle 25ie = £)mfianbigf;eber, ber engang

fjar l;julpet til at tyave Sunfineren, nu ere for«

founbne, og £an ene og alene nu fiaaer eUer faU

ber »eb l;anéi 2(rbeiber§ fanbe Skerb.


6

$uglet>ilDt, af (EovneliuS 93onf-

$aa SEwe 25^- 2. &, 191. £. 6.

SKange SRalere tya»e ubetuffenbe arbeibet i;

betfe gag, 09 til be meefi fortrinlige ^eri, l)øret

benne 8)iefter ifU i enbftiønbf J^att er meget an­

tagelig, ©en i (Europa paa SKalerené £ib fyer*

fønbe ger? jti^rlig^eb for jagten, ligefom og«

faa ^ollcenbemeé og 9Je&er{ænbemeé> Sibenffab

for bereé $ønfegaarbe, giør bet begribeligt, at

en .Aftaler b Itf »eb at male gugleoilbt, $arer,

Ijøné og 3Gnbcr, Junbe lepe>, og »eb benne 3lrt

*Bujfcrij? erfymve ftg fit Ubfomme. SSejiibuler,

trappegange i. (£nt ree * Støre! jer, ,»are &oS for«

muenbe .perrerji befatte meb anbre. Staffer, enb

afmalet SJilbr,-Sagtføi,. Sagtrebffaber, fjelbne

inben?.og ubenlanbfte gugle, 2£nber, gifte og

anbre 2)pr, ber mi.nbebe om benne bereé §or;

nøielfe. ©et er berfor et at unbreS o»er, af en

SKaler, ber fin l?ele 2itt$ £ib alene applicerebe fig

tit benne 3(rt SKalerie, funbe bringe bet »eb ben

idelige ©»elfe fjert tit flor gulbfommen&eb* 3

ppf€ ©age berimob ere faabanne ©ienftanbe no*

get, fom palerne ei befatte fig meb, entrer Sib

f>ar fin SRobe, og benne @lagé ©tpffer beftilXeS

ei mere fyoé bem. ©et laber ei jetter, fom man


7

nu f;ar bett £aalmobigl)eb mere fil et faabant 3Cr«

beibe, og uben megen fitøelfe tyeri, er bet et far«

ligt og ubetønnet goretagenbe, at tanfe paa, t

et faabant gag, at fomme paa ©iben af be albre

Stejlere, fom fjeri f>ar leoeret 3Crbeiber, bet »el et

er muelig at ooertreffe. Det er eUeré et gag,

£»ori intet maabeligt bør taaleé, enten ben flørfte

gulbfommenljeb l>eri, eller bort bermeb. Gftt

SBeninr, 23il%iué øg ©irf SSalfenburg er i benne

2frf SKalerie uooertreffelige. 31 f S3il|iué feeé en

bøb «£>are i ben fongelige jlore SKaleriefamling og

en : 2)itto af SSalfenburg i benne, begge af flor

gortjenejie og l)øt Stang ,' f>i>ilfen fibfle »i længer

£en faaer 3Cnlebning til at tale »ibere om, og ber?

fyoé beunbre IjanS gortrinlig^eb i bette ©lagS

v SJtalerie. '.— .

3. '

S»enDe frnaac CanbflPabcr, af Sofjan ©ottlieb

©laubet.

$aa Sætreb, 12 5L tø., 14 S. 6.

-


8

®ft« megen SJwcoeielfe, cg efter at fyave taget

abffiCCige £5mffacnbigl>ebet f>oé bem i betragtning,

cv man nu ble»en enig cm, at be ere malebe af

5of)au ©otlieb ©lauber, en 23rober til ben Ijoé

oé forl;en beBienbfe Sttaler So^an ©lauber, af

f>»em »i fjar fjer i 55pen abffillige fmuffe ©tpffer.

©enne »or SKefier »ar ifcer befienbt og elftet, for

fyané meget npbelige fmaa gigurer, f>»ormeb

f>an ftafferebe l;an§ Sanbffaber, og fom man i

£>ij|e fan fee 23e»ifer paa. ©et er fienbeligt, at

^an.^ar gjort ftg Umage for, at inbfrange ftg/

og banne fine Tlrbeiber t Saépar $>ouéftné »ormeb jljttn forftot) at forefiiHe fjatté fmaa


9

nogenfinbe fore?ommet mig fftønnere, 09 bereS

©fnbium og (Sfterlignelfe er en feer >ftøb»cnbigs

f?eb for Sanbffabémaleren, naar tyan »il ftaffere

03 opli»e ftne 2trbeiber, fom ber»eb erfy»er»e fig

en bobbelt SefjageligfKb, og »eb bette $orfrttt

bli»e SJeffueren enb fiarere.

.

(Sftcr ben mig tillige meb ©aleriefå SKale«

rier o»erle»erebe datalog o»er famme, flobe unbeg

bette Stfo. t»enbe SJlomjierjtyffer, fom uagtet be

meb fiore S3ogfla»er ere paamalebe San »an ^)ui)i

furn, »are l)er benaonte unber 23lomftermalirin«

ben IRadE>el ØteufcfjS Sfaon. Satalogiflen tyar

ncffom inbfeet, at uagtet bet meb fiore S3ogjia=

»er paatnalebe 9la»n, be albrig »ilte fomme tit

at paffere Ijerfor, l?an nebfatte bem berfor err

(Srab la»ere, men enbog unber benne S3ena»nelfe

»il Sienbere »ift albrig antage bem. ^)»o be tiis

J)øre, er berfor ubefienbt, faa flor JRang l)a»e

be ei, at be funbe paffcre for Sunftjlpffer, l)»oraf

ber for unge SKalere funbe lareé noget, £>ennc

SJlangel og U»ié^eb foraarfager, at be et »el fan

gi»eé ri?belfe paa &agge, l>»or man ei

f


* o

formober, at fce Sunflené fortrintigjte grem-

bringelfer.

„ 4.

gant)j!ab i cn bjergig £gn, af @a(«

toator 3\ofa~

^)cia Særreb, 23I 2. f)., 18 S. 6.

Galeten ^eraf, fom tyen^ører fil be fortrinlig«

fte Sanbjfabémalere, Ijaobe feltt efter nogle Øfri*

tenferee 33eretning omttanfet fom ^ormanb for

en bettabnet £roup t StalienS bjergfulbe @gne,

bp^olbt ftg mellem jtlipperifter og t trange §)aås

fer,' bet er berfor ei af unbreé otter, at £an »ibfie

faa nafurligen at foreftiUe biffe 33jergttnbec og

©olené tnbfrængenbe ©traaler mellem famme.

,£>ané ^arniffebe og tøelmflcebbe figurer, fom

(Jnbeé otteralt.i tyané Malerier, røbe ogfaa, at

til øtriben flcebte golf »are l;am ofteft i Srins

bringen. S fcane fianbffaber — ftger ^iorillo —

i^erffer en »té ©pfen, og en faa øbe SJilb^eb, at

$att§ ©fo»e opoceffe IjoS Silffueren en pahijf

grpgt, fom unberftben otterfalber ben meefi be«

^jertebe ISanbrer, naar ^an mob ben inbbrpbenbe

Slat, troer paa engang at f>a»e foroilbet ftg.

$anS 23jerge og Slipper ere berømte; be bære

Stempelet paa ftg af fjenfmulbrebe og fra f>inan«

ben teunebe Urbjerge. 2>enne »ilbe og gpfelige


n

Sftatw.iMioer fæb»a:nlig noget formilbet »eb nogle

gigurer i l?iønnf Stillinger, men font ofte l>a»e-

et faa ffraffomt SBafen, at be enbog unbertiben

giøre bette Snbtrpf flørre. ©ette ncer»ærenbe

fptpffe vi f>er £a»e for oé, er fun ett liben #>rø»e

erligf>eb og

©to.r^eb, l;an gaae f;en i ben kongelige ftore

SJkleifiefamling paa Sunjlfammeret, l)»or nogle

af be fortrinligt e ©tpffcr feeéftf l&am, og iblantø

bem et, SonaS.ber prabifer f«>r Sfiintpiferre, foni

Songen Gf)riftian IV. Jjar gipet ffiefleren 8000

©alert for;... 4)ané Øtpffcr ere en jior Sirat foe

benne (Samling,, man fan.»are ffolf af bem, og

tørifligen fritte enlrøer Sienber, 3nb= og Ublanber,

ber fyar feet flere ubenlanbjfe ©alener, bem før

S>ine.

§ttent>e ^onant)jfc SRarf ettøftyf fer, af

: -i 33out. :A

9>aa 17 2. 23SL 6.

S en ^OiHanbff Spe ^a»e epbeet Sol? for«

famlet ftg paa en aaben $UabS, før af fiøbe og

fælge, t . >3 c ' ,

Uagtet.biffe ©fpffer eiJjen^øre blanbf be

allcrbrbjie af ,benne SKefteré grembrfrtgrffer/ faa


12

ere be bog meget af anprtfe, formebelfl benne ub*

irpfSfulbe SSrimmel af fmaae figurer, £»ormeb

be ere beforerebe, og l)»oraf man fan fluffe ftg

fil, fjotlfe npbelige gigurer £an fenere f>en maae

f>a»e malet. .!pan ^ ai: ftafferet mange af 2tnfoti

granj 23oube»iné ianbj?aber meb fjanå gigurcr,

ftien f;er i biffe f»enbe bører {jam nof fel» alting

tiL gorubettbef behagelige mefanijfe i SJialerené

SP'enfel, ^ar man l)er en troe Ttfbilbning paa SboU

tænberneé/ faa»el Slcebebragf, fom J^anblemaabe

i bet fpttenbe 2Carf>unbrebe, ^oié ©impelfjeb i

anblemaabe Ȍr faa afjtiffenbe og

forfEiellig fra- »or nuwærenbe. SRejleren f>ar for«

fiaaet at gi»e enf)»er gigur Snterreffe, ben er ef

lebig, men ^ar ^»enfpn og fiaaer i gorbtnbelfe

meb be anbre, ligefom ben £ele gorfamling er i

ibelig S5effcefftgelfe og ^ar Rapport til fjinanben,

for at fplbeftgiøre SKeflerenS $o»ebs4)enftgt.

SSftofeé, eftetat t>«re taget fom et fpa&t SBartt

op af QkttDet, prefentereé ^Ijaraoé ©at#

ter £fjermutté j et £ant>ffab t>et> SfttlftoDw.'

; $a


J 3

bet bog enbnu tilbage enfelte behagelige partiet

faaoel i §)rinfeffenS gigur fom ben bebrøeebe SDJo*

Jber. SReb SOJeftercnå 9ia»n er man, uagtet al an?

»enbt Umage, ei i bet flaf e. ©er jlaaer tpbelig paa

©tpffet gornaonet Alberto, men Silnatmef, fom

^ar beflaaet af enbeel ©taoelfer, er faa forbaers

»et, at intet tpbeligt fan beraf ubftnbeé. S en

celbre JCatalog er bet tillagt Sitianello, men l>er»

for er intet »ibere S3e»iié. SKan har og miS*

fjanblet Stpffet i forrige Siber, »eb en Silfa't*

ning af en SErceeflobS, formobentlig for at gicre

bet i Scengbe og 4)øibe til ?)enbant af et anbet

7.

totaleren 2Keml>tant>té ^ortrait, af f>am fehv

. $aa SEræe, 20^ 2. 1)., 25I 5E. fc.

©et er et af biffe ?>ortraifer,

øtembranbt begawebe hané bortreifenbe fiare ©i>

fcipler, og fom han ofte malebe i bereé Staruces

telfe, i be ©iebliffe naar be toge 21'fffeb fra hank

Skal oc myn Portrait hewen, fagbe benne SKejier/

og bet »arebe ei tange førenb han ooerrafte fjant

famme. Uagtet bet ei har UbførelfenS SSe^ageligs

heb, maae man bog jiubfe ooer (Sffeften af bet

hele. ^>»ilfe fiffre og beftemfe ©fpgge= og

- partier, ijfié brijiige $Paaf«tning og Anbringelfe


14

fclof fom bet ftjneé »eb et ^enfelfiøb, vøbet Siles

fierfjaanben, ber forfiob at »alge be ©feber, Ijoot

fjait ei gif §eil af Stegningen, men »ar fiffer pai

SSirfningen. Seg J>ar allerebe berørt, f)»or fa#

lig bet er, af »iKe efterabe cn faaban QRef^øbe,

fa et faabant sporfrait taber ftg neppe engang

copiere. Sftaneeren er fim eienbommelig for ben

©leficr, ber faalebeS forfiaaer at føre 9)enfelcrti

Af ben ©renring, 3)orfraittet f)ar i ben f)øire

øreflip, fjar SRefimn ligefom »ilbet labe oS jlutt«,

at bet fiob i l;an§ ®agt, at funbe ubføre etifyvet

Sing ti( bet pberfie, ^»orpaa Ijan tyer tyar »ilbet

mebbele en lille §>rø»e. Det giælber fillige om

beffe ?>ortraitå mefaniffe 9Kalerie=5)cettyobe, f)»ab

jeg atlerebe unber bet førfie 9lo. tyar anført, at

bet er en »anffelig og fjcifl farlig ©tiil at effer«

abe, og »il jeg ifær tilraabe ben unge begpnbenbe

SRaler; at tage fig »el i 2$are, naar l>an »il ar*

beibe i benne affefffulbe SÉaneer, og Rettere bie beti

meb, inbtil l)an meb: mere øvet og fafl |>aanb f&rt

føre 3)enfelen, et fiffer paa benS Sfcrfningrr, øg

forfiaaer, at tyolbe ben: rette SRibbcloei imellem bet

alt føt brifiige og alt for ængfilige, famt f>at

faaef folib Sunbffab om ©rabafionen i 23elpånin


15

rele»ere 33ir?mngen af bet i)de. JRembranb »as

et Original = ©enie, f)an lja»6e en talrig ©fole og

mange Særlinge, bet forfiaaer ftg, at nogle af

biffe gif albeleé inb i f)ané 9)? arte er, bragte bet og*

faa meget »ibt, men be opnaaebe tyam ei, Ijan fiaaes

berfor enbttu ifoleret, fom en flor SRefier af en

egen SRaneer og ©tul, alene, og til et 25e»iiS paa

I)»or fior Sriginalifi f)an »ar, og |)»or »anffeligt

bet falber, at arbeibe ftg frem i biffe SpSbunfel*

1)eber, fom beéuben ei'brillere »eb jlarpe og ficerf

fpraglebe partier i førfie ©iehlif, naar en Sil«

jfuer træber frem for et af Ijané ©tpffer, er at

fyané fdtancer i »ore ©age, f)»or man meget tyoU

^ ber af at befiiffe meb blænbenbe ^ar»er, fyar faa

fiaa, ja nceflen ingen Efterlignere. 2)eri 8$ei ber

fører til bette Sftaal er maajfee for langfom, faU

ber i 23egpnbelfen ei i ©inene, og giør i enfelte

2)ele, førenb alt er færbigf, og concentrerer ftg;

liben SSirfrnttgog fEal nogenftnbe igjen en SRe«

jier af nogen Setpbenf)eb og fior Stang i benne 5Ra*

neer fomme frem, ba ubgaaer l;an »ifl ei fra noget*

af Suropaé Slegne^'fabemier, men »il fremfiaa£

»eb egen Særbørn, Siatucbrift og Srfaren^eb, a»s

let og pleiet i 9fatuten§ enfomme ©fiøb, bet?

f>ar gaaet fin egen 35ane, arbeibet ftg felo frem,,

»eb egne kræfter, faae fun £en til Staturen, og


16

»ar cn gienbe af altflagé Efterabede. Original*

(geniet l)ar fin egen ære, bet gienttem»anbrer,

fc.et fan »el unbertiben i fmaa £ing labe ftg lebe,

men ben £)o»ebbane bet {fat beffrioe, laber bet ftg

«i fortvange fra, og bet »ilbe »ære befynberligt,

om 9K efteren / ber opbrog Særlinge i Sunfien,

funbe tidige lære bcm, at »orbe Original ;®enier

i bereå §ag. ^

8. JA- ' '

€t øclffab af ncC>cr(an£>(fe ftoIE af Den !a\>cre

^laflTc, comoctfcrc, fptlle, rtrøe $oball,

cftcrat ^atoe gjort et SDRaaltiD, f>maf aD«

iTilliøt enDmi flaaec paaiSorDet.

^aa gatreb, 282 5£. t)., 27^ SJ. 6. ;z .. 0

SSeb et aflangt 93orb Ijat et ©eljfab af

SRanbéperfoner og fruentimmer affpiji, bef betl

tilbagertiUebe £>ug paa S3orbetS »enfire @nbe tiU

?ienbegi»er. 9Kan feer berpaa et £oUanbj? SruS

nwb SSinlaag, en ^al» afjlaaren Ojt paa et gab,

et l>al»jfaaref S?røb, famt en @fi»e af famme,'

$»or£oé en $ni», SKibt for Sorbet ftbber en

SRanb og Sone i en i»rig ©amtale, SKanben meb

en frjlbt Stømer i fjøire £aanb, fom f)an ^olbec

itneUem tommel* og pegefingeren, og fnart er t

S3egreb meb af briffe af. SSeb ben afbæffebe

(Snbe af S3ovbet fibber en gammel SKanb og £one


*1

itø fptller Sort, itirtt Søtten fpneS ufeté enten £)fttf«? eller pige# ber er i 25egre&

tneb at gaae lib meb en tom Sinfanbe, fom lf)un

fjolber i fyøite $aant>, tilbagé^olbeS paa en flagå

fiærlig 9J?aabe, af en temmelig bejficenfet Sftanb,

bet lægger f>ané f)øire ^>aanb paa Ijenbeé tyøtré

©fulbet, og f)an» »enftre ^)aanb paa fjenbeé »en*

Øre ^>offe, ^»ilfeh fibfte fjun ^ar grebet ortt

$aanblebet, for at bli»e lø3. 3:»enbe anbre ftbs

benbe petfoner beeltage ogfaa £eri, ^eoraf ben

førrejfé, ber l>av en fulb Sianbfel paa Slaggen/

og f)»i5 Spat er falben bag o»er paa ©ul»et, for*

meter Uroeligf>eben enbnu meer, »eb at giøre ei

ttawjicenbigt @reb-£aa ben »cergeløfe Pige, fom

brafgeØ i forftatbef fremab af et libef Pigebarn.

35en forffpillenbe SWanb »eb beh anben Sorbenbe/

ubefymret om alt bette, et forftcebelig o»er IjanS

SRebfpiHerinbeS ltagtpaagi»entyeb i fortet, ^»an

peger meb f)øire pegefinger paa ftané UbfptI, bet

tigger paa Sorbet, fom er Stuber Gré, og fpneS

»ranfen at ftge: "Stu faa fiif bog, eHer faff

^naufi til." Uben om bette ©elffab flaae f»enbe

anbre røgenbe og briffeiibe SJfanbépetfoner/eit

albrcnbe Sonbe fcenbet fin pibe »eb en ®løb fra

©Jotjlenen, en gammel Sone i Saggrunben luf*

$


18

ler et ©fab/ ligefom 09 en a$iben opffri»er noget

paa et paa Støden foængenbe Sjfræ/. Paa ©itø

pet jtaaer en brun ©teenfrufle meb Sinlaag, 0 3

et libet ©teenfar meb nogle (Sløber.ubi. ^»ufetS

$unb og £at fortære f)»er »eb fin ©ibe Tlffalbet

af bette SKaaltib. 23ag i SSærelfet bænger et

$iøbanfer meb £iøb, og et Åobberjtyffe er fli«

pet paa SSæggen. ,s->

©etfe ©tpffe er i mange 4?enfeenber »el

»ærb at lægge SKærfe til. f oruben ben talrige

$ompofition af faamange figurer, fom exe frem?

jlilte i en banblenbe inbbprbeé correéponberenbe „


19

|)t)0 ber er bette ©tpffeS ©lefler er enbtiu

ei faa ganjfe afgjort# S (Salteriets ælbre .Kata*

log er Gaépar Graper tiljfre»et famme. 9ften-af

bet ei er af fyarn, betyø»eS meget faa £>rb tit at be*

»ife. @rat)er malebe ncejlen atbrig faa fmaae

©tajfeløs©tt)?fer, fyan ga» ftg ei af'ubett meb

flove 2Clferta»ter, f>»ori f)ané Gompofitioner »are

af ben Redige ^ijiorie, bet er beéuben ei i tyanS

SRaneer. ©enere £ar man troet, at bet »ar af

ggibiué »an Silburg, f)»ori abffillige t)ar »ceret

o»ereenéjlemmenbe. tfnbre f>a»e enbog meb tne«

gen ©anbfpntigtyeb tiljfreuet bet »att .£>arp, paa

©runb af benne Sompofitioné Signet i ©tpfiEet

meb nogle jtobberjlpKer, fom exe jlufne efter »an

.f>arp, og £a»e meget tilfælles meb at forejiille be

laoere Jilafferé fjuélige ©amq»em i Øieberlanbene

paa, efter £ané 9Kaabe. S5i f>a»e beéuben ei an«

bre Oliemalerier f)er i I'iøbenl)a»n, faa»ibt mig

befienbt er, af »an $arp, J>»ort»eb bet »ilbe enb

mere bli»e let at for»iffe ftg om ©anb^eben, »eb

2ofatfar»erneå og anbre fmaae SSingS SagtfageU

fer, famt ©ammen^olbelfe meb bette. ®et »ære

hu fom bet »il, er bet og forbli»er bet attetiber et

meget frnuft ©tpffe.

X

58 2


20

9. i/5;

$ore|tt!ling af et neDevlanDjF Steffen 0.5 enDeef

J?ieffen»£KeDj?aber, af 5Da»iD £enicr$

Den SSlDre.

Paa Scetrcb, 283 £. &, 375 2. 6.

S bet Snbre af et rummeligt Sonbe*SCiøf;

feit er pigen i ^cerbe meb at ffurc Stebffabern?,

ttnber bette 2Crbeibe farefferer 4?uébonben l>enbe.

gra en fioftéluge feer SKabmoberen benne ©cene

meb UtilfrebSfjeb / »el meb bijire Stfiner, men

bog roeligen, uben at Sttanben og Pigen bli»e

bette »aer. SRanben fpibfer jujl fin SWunb, for

at gi»é Pigen et ityå. Grt ©cljfab af SKanbS*

^erfoner fee§ længer inb i Saggrunben, af for*

Ipjie ftg »eb SEctrningfpil/ ubefpmreOe om, ^>»ab

ber forreji paa Scenen foregaaer.

£)etfe ©lagå ^orejlillinger og ifoer $iøf«

fener ^>ar ofte befficeftiget £enieré Penfel. ©aa*

»cl ^ollcenbernc, fom Steberlaenberne fanbt megeti

23ef>ag i at fee bijfe forejlilte, og ben la»ere blaffe

blanbt benne ffolfefXcegt le»ebe og £olbt til bet

mefie af ftn £ib i bent/ og ben uben ©fillerum

meb famme i et »ærenbe £iele eller SSefitbule/ ttyi

©tuen og (Siæjiefammere fiobe l>oé be mere fo?s

muenbe ftebfe rene og paa ©tabé for gremmebe

cg Steifenbe. 2)et er nu ofte ©fif/ at &il|fuere


21

fræffe paa ©fulbrene »eb et faabant @ft;!feå S3e*

ffuelfe, og jo fanbere bef et, beflage, at Sftes

fteren l;ar forøbet fit fjerlige Salent og fin fors

unbringå»arbige glib pa® fa® ©ienfianbe*

SKen — er SØZalerfunfien Siaturenå troe ©peil,

maae alle muelige forefommenbe Sling gjøreS be«

ffuelige »eb famme/ ^»orfor ba ei biffc? Silmeb

fan man »ære temmelig »i$ paa, at faa nu om«

fiunber foretage fig at male faabanne ©tpffer/ ba

be nof inbfee, f>t>oc »anffeligt bette gag err og at

ber »il en fior Goloriji til, at fremjiille enf)»et

Sing af et faa forffiettigt ©lagS faa ooereene*

fiemmenbe meb Staturen. ^>»or ofte fjar be inb«

lagte qoabrerte perlemors $ni»{fafter i be $eem§

og SKignoné ©tpffer op»aft min l;øiefie 33cuni

bring/ og biffe »are bog fmaae Sifager og 33aga=

teUer paa be grugfs eller ©tilleben^tpffer/ ^>»or=

paa be øbffe f>a»be forefiilt faa mange anbre ©at

ger/ og l)a»e an»enbt faa megen £ib og glib.

S bet d)urft>rfielige £eéftjfe SJialergalerie ec

et ©tpffe ber f>ar megen 2igf;eb meb bette. S en=

felte fmaa Sing »arierer bet/ men év i $o»eb?

Gompofitionen benne fulbfommen tiig/ og efter

©erljarb «g>oeté Satalog at bømme, forefommer

ber ofte ©tpffer af benne SRefiet/ £»ori .£>o»eb-

Sbeen er ben famme. $Paa Jqv. »an 3»ietené 3Ctifc


22

tion i #aag beit i2fe Xprit 1731 folgteS unber

9to. 90 et meb følgenbe 23e{fri»elfe: Een Keuke

daar de Man de Meyd soent, terwyl de Vrouw

het siet uyt bet Vensrer, door David Teniers, 09

tiet falber ei »anjfeligt at antreffe faabanne flere,

Sujettet ep ofte repeteret

IQ. l'U .

€n gammel $oneé ^pftbtllefce, af Svembranbt.

^)aa £cmeb, 29^ SL &», 25§ 2. b.

gormobentlig er bette et 3>ortrait af en i fin

$ib t il&cerenbe „ftone, fyvi$ Ståen n« ei mere mbeé*

©et er anffaffet fjer til ©aleriet paa ben berømte

(5ot)pelé tfuftion i $arté for mere enb 50 $at

fiben, SKan ^ar i en celbre datalog o»er ©aleriet

tilfienbt bet 2Crnolbué ©elber, men bet l)ar 23e»i«

fer paa, at bet ei er af benne Stembranbté £>ifci«

pel, men af SWefteien fel». ©et er fremftilf og

malet i ben l>am egne ?>ortrait=ar uben

&»i»l »æret en troe féopie af Staturen. Set l)ar

(ibt noget, men fremoifer enbnu gobe partier.

11 09 12. > é -

£venDe Sc,.»&j?aber meD @fo», af SDtm&ettyouf

.£obbemat

^aa Srcee, 24 £. fc., 33 S.. 6.

©e forefrille begge en @ge|fo», tyvié tat be«

»ojute JEerrain afgi&er tyffe og bunfle ©fygger.


23

Sgiennem SanbjTabetS SKibte løber en 2anbe»ei>

^»orpaa »anbrenbe SSønber. Stogle $8ønber=25oe*

liget firaae forbeelte omfang, og fjijl 03 tyet oplp*

feé biffe bunfle partier af be mellem SXrceeme inb«

trcengenbe ©olftraaler. $aa bet ene af bem

fremmfer be i Steger opjlilfe $owwpper, at bet

er en Stfbilbning af ^)øjien§ Sib.

Set er meget at ttnbreé ower, at SefcampS

i'jtt ubførtige og nøtagfige ©frift: la Vie des

Peintres flamands, allemands et hollandois, ber

et bør ocere nogen SKaler eller £unjlené Gflfter

ubefienbt, iffc nogenflebé navner benne tugtige

Sifcipet af StuiSbat, tyviS ©tpffer befaleS til en

faa tyvi spriié / ligefom ogfaa at be øwige lifters

retninger »i l)a»e om l>am ere faa oeermaabe far;

velige.

13. aa fuenbe ©øbs^allerferter Irgge jfaarne


24

øg jfrællebe Sitroner, famt aabnebe ©jlerS. S>a«

en Æaffe, t ^»iS Saag et Støgle^nippe, ligger en

fogt gummer, dn forgabt $>o?al ftaaer ber«

l>oé, alt paa et ©feenborb, fom for en 2)eel er

fyelagt meb et frpnbfet Seppe, -

£>ette ©lagå Materie »ar i en temmelig

lang 5Sib paa fin fjøiefte ©pibfe i be ^eemerneS

familie, gaberen 3>ol)an Saoibfen be $eem,

tier fja»be (ært $unjlen f>oé tøanl gaber 55a»ib,

t>re» beftanbig fun benne ©lagé, bet »ar berfor

fi at unbreé p»er, at be faa fortrinligen ercelle*

tebe ^erutø, og fteeg til en giinfrcbé og UbføreU

fe£ = (Srab, ber tillob noefien intet l)øiere Ijeri at

enjfe, ©ereå 2tybeiber, l)»oraf bette ©tpffe er

et af be herlige, ble»e berfor jiebfe ftøitagtebe og

bprt betalte* SRen *—» £»or maae man ei berfoc

fceflagc, at anbre SSalere tør lægge en for»o»en

$aanb paa faa belifate Wrbeiberj man £ar berets

tet, at ?)ilo, ber »ar Sireftør for »ort SKaler«

3{fabemie/. |>ar i ©tebet fpr en blaae og £»ib ?>ors

cellainS SaHerfen, J)»orpaa ben l)er»ærenbe 4?ums

mer laae, inbfat ben tømbe $a|Te meb 9iøglefnippet

*tbi, ^»orpaa ben nu liggen Wben om bet oprin*

tielige ©tpffe er gjort en SSilfaté alle»egne af en

4?aanbé SSrebbe, formobenflig for at giøre bet ti(

$enbant tU et anbet, men bet beri inbmalebe, fa«

, y.i

\


25

gobf bet ellerS funbe Ȯre, fiiffer ftcerft af mob

"

bet øerige, 09 beftbber langt fra ei ben ©tyrfe og

SJarme. 3kr bette ©tpffe i fin førfie oprinbes

lige ubejfabigebe SEilfianb, ba ^olbit je.g bef, l)»or

la»e ©ienfianbe bet enb forefiiller, for et af (Sale«

riefå jfiønne og foflbare ©fi;ffer, og jeg fan ei

anbet enb erftcere ben SJJaler, ber forjiaaer at

fremfiille oé, matte, polerebe, f>ele og l>al» gien«

nemftgtige Segemer, paa en inbttl 93tcenb»oer8

faa naturlig trpe Sttaneer, for en fior Sftefier.

14. jCj:

(£n ophængt bøh $#

flfaber paa ct $5oi-t>, af ©irf ^alfenbuvg.

^cia ?cemb, 41 S. f)., 32 U. fc.

Sblanbt be SØfalere, ber £ar gi»et ftg af

tneb benne ©lag§ Valerie, og bereé '-iCntal et

ubegribelig mange, fortjener benne SKejier en l)øt

Stang, ^an fan, fom fjané tfrbetbet ub&ife,

fcetteé brifiigen paa ©iben af SBeninj: og 23il|iul,

Romben f>ané fortrinlige Ubarbeibelfe, foraatfa*

gebe ogfaa ben (>erjlenbe Siibøielig^eb for Sagfen

i dalerens Seoetib, at fjané '#rbeiber ble»e faer«

beleS betalte. SRange herrer og g^vfler befiilfe

faa mange ©tpffer af J)am, at f)an »anselige« t

faae ftg i ©tanb af titfrebSfiille bem alle.


26

Sette ©tpffe et »cl conferoeret og refonu

menberer ftg beroet meget. @nl)»er Seel beri,

enbog ben atterminbfte, er ubført til ett ©rafc,

fy»or»eb man ei ; øhffer fig bet bct>re. $aar pg

gieber er ffcebfe noget, ber er »anjleligen i Sttalerie,

at afbUbe.naturligen, me.i, man Icegge fjer Sfltærfe

til ben l)øie gutbfommenljeb, l>»ormeb be er ubars

beibet. @nl)»er ber feer bette ©ti)ffe maae jlubfe

oset ©anbljcben f)eraf, og l;øiligen beunbre ben

Sib og Slib, Sftefieren fjerpaa ^>ar an»enbtj man

er ti'iige temmelig fiffer paa SSebragerier meb

Kopier af bette ©lag§ Malerier, ba beelS ?lrbei;

bet er for Sopiiften piinagtigt og q»crlfotnf, Ijoors

»eb (jan enbnn er u»ié paa, at funbe inbtrcenge i

Originalens fjøie 3£anb, beelé ere faabanne ©tpfs

ler -ei faa efferføgfe og affattelige nu for Siben,

ba 3agt=2t)jlen og 3agt=?)artierne ei ere faa fiarf

i 9Jiobe, fom i be forrige noefie tfatfjunbreber. 31

Sftateriefamlinger, fom benne, l)»or man fan

»ente åt ffue noget af allejlagS, l)»ab ber fores

fdlber, og tyeormeb »i fpéle i 2i»et, bør ogfaa

©tuffer af benne ©ort foreftnbeS, og iblanbt biffe

fortjener bette »irfelig en fyøi Stang, og fan fors

|»arc fin 9>labS.

r .

/


27

15. /;

g t ftort f>»cetøet ÆtøEfen, l)»ori aDiTillige ^otfe

er i ^effafttgelfe, for at tilbercDe cn flor

Slnretntng, af £5a»tD l&nieré Den 2


28

fen beunbringsocetbig ©f^rfe cg $cerbigl)eb i af

forefriUe faa mange forffiellige Sing faa albeleS

naturlige. .£>oilfcn ©rabafion i 23elp3ningen

tnbab, bet »ifet ben fpnbige og forjtanbige 3Re=

flet, ber forftob af gioe .£>olbning fil enf)»er Sing.

Uagfef be la»e ©ienftanbe bef forefliller, hoffer,

$>anbet og $iebler, fan man ei frafjolbe fig af

beunbre enl>»er Sing, og Ijøiagfe bef. S ©før*

relfe og Ubførelfe føget beffe SKaletie effet fin

SJZage. Scnieré |>ar fif befjanblef beffe 2©mne,

men ei i jlig ©førtelfe; man f>at ef bobber, fiuS=

fef effet et af £anå 21'rbeiber, ber f>at megen 2ig=

|>eb meb beffe SRaleric, inffriberef Senieré &ifdf)en,

og inbefjolbet omfrenf bef famme. Originalen

Ijooreffer bef ble» fiuffef, »ar førfi i Gnglanb i

,£ougt^on$ ©alerte/ fom 1779 fiøbfeS af &aU

ferinbe Gaffjatina II. t Siuélanb, bef gif bereff«

til ^eferéborg, men om bef fom Ipffelig betjen,

og f)»or bef nu er placeret, fan jeg ei gi»e nogen

(Efterretning om.

1$.

2 , ' v -f * >

£ n ©tue i et $5ont>e #'QSetté^ui, tø>ot Der

fpifleS $ ort og i &to?ttet/ af éføva^am

- ©iepraam.

^>aa Srtec, i6| SE. fy., 193 S. 6.

$5aa gotgrunben (>a»e f»enbe ?)erfonet fpil-

Ut Stovt, ben ene af bem $ar teifi fig, og et gaaet

1


29

l;en i en årog for at la be fif 35anb i en SSatle,

imebenå ben anbe,n ber er b.le»en fibbenbe, »il

nytte betfe SKellemtum for at briffe, 03 fjar f;an

i benne ^enftgt aabnef Saaget paa en Sinfanbe,

for at føre ben til 5)Junben, men fjinbreé beri,

formebelft en 2pb ben anben tøerfon girer fra fig#

og fom unberfiben følger meb ben forretning ^an

f;ar for, ber foraarfager at bet er Ijam ei mueligt

/ i bette ©ieblif at briffe, men gitter £>am '2Cnleb=

ning til en bpgtig Satfer. ©lige naturlige ©ces

iter »ar ^ollcenberne jlore Gljfere af, og antreffeS

f;»ppig i ©tpffer af en Sraébecf, 33rouet 09 San

©teen, ber forejlille. albeleS naturlige ©cener i

2i»ef. Uagtet Siepraam for bef mefie malebe la»e

©cener af bef borgerlige 2i», og ofte &arifaturer,

forjiob l>an ret gobt at fremftiUe Gompofifioner,

og gioe l;am> giguret ubtrpféfulbe ©tidinger og

©inbélibelfer. «£>an leoebe og arbeibebe f;enoei>

1676 i Sorbrecf)f. Gnbnu fortjener af IceggeS

Skærfe til i bette ©tpffe, et ©eljfab af ^erfoner

langer (>en i SSaggrunben, fom fpille i SSraftet,

Iigelebel er i ben burleéqoe ©mag, og fom forbi)«

bet t bereS ©pil, ei beeltage i (>»ab ber foregaaer

paa gotgtunben.

Sefte SKalerie »ar i ©alerietå albte Gafalog

angioef, af »are af £>a»ib Stptfart, men faabanf


-

v V

T . : t * /

30

i bet er 1763 folgt uitber SMepraamé

^taon paa 2Cgenf SormieS ^(uftion i Sepben, 03

jiaaer IjanS ©ignet i 2af bag paa, ligefom 9tfejie=>

rené Sftaon ftaaer paa bet, figneret meb 2t'. £>.

\;'>v 4 - ,irrt '

17 09 18. //; ) j

fS^ofeé ffaacr .grøfterne fca SSrøtt&en, fom bitøe

forljinDre SetfyroS ©øttre at »anDe Deres

$aar; og: © en unge SSftofeé bltoer af

^rinfeflen ^^crmutis overgivet fra ben

ftuentimmeriigeDmforg til Dpbragelfe (>o6

bagerne, af ©erfjaft $oet.

SSfgge paa Svcee, 125 SE. 1),, 17% SE. fc.

Soenbe ret npbelig« fmaa Gabinetéftyffer,

J>»ori Gompofitionen er at rofe, be ere ftafferebe

meb rig Ttrfiteftur i en ret gob ©mag. 4? an

Ijaobe, fom nogle af be flamanbjle 2)ialere, begpnbt

meb ©laémaleriet, og berueb erlangt megen Sunb«

ffab i at bef>anble fine faroer, og at ubarbeibe,

enbog be minbjie ©ager meget fint. Seg b ar feet

©tpffer af bam, entmu mere »arme og gløbenbe

enb biffe, omenbjliønt nærocerenDe t)ent)øxev blanbf

ban§ gobe og behagelige. i>an l>a»Oe temmelig

»el inbftuberet faaoel lien bibelj?e fom »erbélige

^)iftorie famt fablerne, grunctge Æunbjfab

faa ofte forfeileé tyoS be flamant-jl.' Sflalere, og


V

u

berfor/ uagtet bereé ©tpfferé jfiønne mefanijf,e

23ehanbling, ftremeifer abffillige abfurbe Æing.

,£an er ei tjeder ube»anbret i Gojlumer og pafienbe

23ifager, og »eeb hermeb vet gobt at tjielpe ftg,

h»ilfet alt giør, foruben f;anS ©t.pffcré gobe ma=

leriffe S3ehanbling, h anå TCrbeiber behagelige og

føgte. Set er benne famme SRanb, fra hsté ^jaanb

»i har bet i SJialerhijiorien faa meget »filebenbe

©frift: Catalogus of Nuamlyst van Schielderyen

met derselver Pryzen. Gravenhage 1752 i 3be

Somer i 8-/ h*> 0,: i fJrifmte paa be »igtigjie og

allerflefte tfuftioner o»er 9)falerier i ^oHanb og

flanbernS »igtigfie ©teber i et Sibérum af hen*

»eb 100 2Car, tjUigemeb fortegnelfer o»er ©tpfs

lerne, er angi»et.

19- j

JKignelfett Ijoé SØtøtthcm.é ^»angelifl 20te £ap.

tir- ifle ané Sogholber for at tilbele ftrbeiberne bereS

SBetaling for bereS 3(rbeibe. @n jfiøn Selpéning

fra ©iben, falber inb i SScevelfet fra t»enbe SSin<

buer. ©rabationen af famme er paa bet naturs

ligfie »ebligeholbt. SKobfagerne af bereS £øn,


32

føne§ at famfale og ci af »ave enige meb ^»etcm

berøm, imeben§ anbre enbnu ere beffaffigeb* meb

3l'rbeibe i SBaggrunben.

Sette er et befønberligt Sftyffe, fom tit for«

fEieHigeiEiber fyax. tilbraget ftg $ienbereéOpmarfs

fomljeb, nogle l>a»e toiolet om beté Originalitet 5

*Jtambof)r fyav pttret "ob e6 »on Spm ift?" 3tt

bømme af kobbere, fom ere flufne'efter Slem*

fcranbt, og inbeljolbe ben famme .fujiørie, ffiilbe

man fiijieé fil at froe at beffe SRalerié »ar en

Gopie, ba abffillige Sing i Æobberfipf ferne ere

ftnere ubarbeibebe, og flere Sing angiwne enb fjer

feeé. Seer nutn berimob fil SKålerief fel», bl#

er bef beunbrmgS»arbigfgobt malet, og en Stem*

branbfå ^Penfel »el »arbig. Sfulbe bef'»aW-en

Gopiifté ttrbeibe, ba er bet faa »et gjort, at man

i en^oer enbog ubføgt Samling fan gi»e bet Støb.

Set »are nu fom bet »il, faa er Jbet ef fmuft

Stpffe. 26mnet er flere ©ange malet og jluffet

i bobber, jeg fienber 4 forffieflige. ©et er ub»

gi»et og forarbeibef i bobber af SKartinué 5>eirf,

formobentlig en 2iebha»er, ba fyan ei »ibere er be«

fienbf, og na»neé ei af 9tofi eller guééli. Sfr^s

fet er »elgjort, fyat &ra» paa jliønt og gobt &ot)s

berftif. Set »arierer fra beffe »ert, tit ben ubbe»

talenbe $erre intet Sfiag, en anben Stilling


33

meb ben ene #rm tyav paa bet i SBaggrunben hæiu

genbe Sanbfort tpbeligen betegnet ©rænbferne og

Orbene Mer Mediterrane, famt et unberjfre»et:

Le marchand d'Amfterdam. Set anbet ©tpffe

er af hasenet/ meb Unberjfriot: The Lord of

the Vineyird paying his Labourers, eftet et

Valerie af ÉKembranb i Spenrp 3faafé Gollection

i fionbon. Set trebie af ©t. £effarb, ret^fmuft.

Set fjerte æbfet af ^Pethet/ meb noget mere enb

hal»e figurer.

"2lf btffe har bet trebie meejl Sigheb meb

bette »ort SJialuie, unbtagcn at ben omfalbne

Srefob ber finbeS tyx, ei er paa Jtobberfipffet.

3(f alle biffe fammenholbte £ing, h»"t»eb man

ene h®* Berigtigelfe og ©anbfjeb for $5ie,

oil eifareé, at man har giort ftg megen Umage

for at ubfinbe ben rette (Sammenhæng meb eth»ert

©tpffe i bette ©alerie, og iffe fom be SKatfs

ff tigere, bet benptte ftg af be lettroenbeé og

ttfpnbigeé Uoibenheb, fremfætte atteflagé prales

riet og Søgne om bereé ©ager, paa bet h^ligfi*/

og beroeb foraarfage, at ben bet gjorbe ftg Umage

at lære/ at ftubere ftg frem til ©anbljeb, og fienbc

en SRejieré Sftethobe, fun ble» f>o!ben for Sftar, og

gif ub berfra mere mtélebet enb'han traabe betinb.

S


34

vm ; ; ? :20h® .trt'i' v J i

0&ine''©lagtnmg t et neDevlanDl? SSonbe^ief*

fen, af ©awD geniers fccn ^ngre.

$)aa SJrcee, 19? S. t)., 27I S. b*

S bet inbwenbige af en neberlanbff 33onbeå

Siøffen hænger et nplig flagtet ©»iin ubfpilet.

Crt Seerfar fiaaer unber famme/ for at mobtage

ben enbnu nebfalbenbe Srpp. 33onbené 23ønt

ere beffæftigebe meb at opblcefe ©»ineblærerne.

S S3aggrunben er &'onen fpffclfat ntib at paffe

SJIaben, fom er paa Siben/ rnebenS SDJanben er t

25egreb meb at briffe af et &rué.

Sen I;al»e Seel af ©tpffet, h 00 " °P ;

^oengte ©min feeå, er af Samb Senieré ben ?Jn*

gre, og uforfaljfet fra h®nS $enfel. ©mnetS

inbaenbige 2fnafomie er albeleS fanb, inbtit for«

trpllelfe; ©rabationerne i SSelpéningen af SScecct«

fet uforbeberligt, og i SenierS bebfie Sttaneer og

©øl» Sone, ben an ben ©ibe, ^»ori be omtalte

figurer feeé, er berimob mat, uben 2i» og folbt.

dfter ©agn er benne Seel af ©tpffet reftaureret

cif ?)rofej]ot §)ilo. SRan frifteé til at fælbe ben

Som o»er bet ^>ele, at alting paa ben ©ibe, ber

foreftiller be le»enbe figurer, er bøbt, ba berimob

alt paa ben anben, fyoov be bøbe Sing feeå, er

leuenbe og fulb af £raft. SenierS frugtbare $>en*


35

fel fyat oftere bejfceftiget ftg nteb SRaletier af bette

©lagé, faalebeé feeé i afbøbe S3arott S3rabec£é be*

rømte ©alerie paa ©ober, bet tnboenbige af eit

flagtet og ubfpilet £>reé $rop, fom efter SRam*

b»l)ré S3effrioelfe ffal »ære fortræffelig, og utros

lig ligt !Jiafut«n. ©ee l>anå Seft'ripelfe ooer betl#

tieå ©alerie unber s Jlo. 80.

9>aa et lobber, fiuffet af le.S3a§, efter Zéi

nieré, unber Sitel la Vessie, feeé fire 23ørrt,

IjBoraf bet, ene er beffiæftiget meb at oppujie eit

Slcere, ber l>ar nogen Sigfjeb meb biffe, men s Pilo

f)ar for bet ø»rige omfalfatret bem.

21.

€n meget gammel Sttan&é $ot>eb meD et fort

graat øficeg, af 35aitf)ajar gennet.

tyaa Særrcb, 14I S. fy., ii| "£. 6*

SennerS ^»ooeber er noffom befienbte- $ aR

»ar en berømt 9)fefier, og befab fior $ærbigl)eb i

at ubpenfle paa bet finefte og nøiagtigfie enfjoer

.^oBebet »ebfommenbe Sing, f)Borocb i)an ogfaa

»ar Ipffelig i at treffe Siniamenterne af be 5?erfo=

ner l)an afmalebe. an fom i |>ané Sib faalebeS

for Orbe, at mange, flore gtørfier lobe fig male af

tyam, fom $ong greberif IV., Gjar §>eter L , og

mange anbrei Stfen fom tyati ub«n for i§oBebef,

G 2


36

cnbog fun til $anberne, ba »ar øgningen borte

for Ijam. Se fom berfor troe, at ©tpffer meb

fjele gigurer af Senner, f)»or f>an f>ar »ilbet fore=

fiille f>ané gamilie eller anbre 33efienbtere, ere af

fior SJcerb/ bebrage ftg, ba $o»eberneé £tgf>eb og

nøiagtige Ubarbeibelfe bar forlebet bam til at af®

male be øcrige Sele. Sen SRanb eileré, fom fjer .

feeé afmalet, fjar Senner forefiilt mange ©ange.

3eg fienber et, fom $)rofeffor fiorenjen tyer i


at beflitte, maae man og formobe meb Stet om,

at be forflobe fig ret oel paa tflt fjoab ber f)ørte

^ertit. @n Sadfjpfen, Sito, SJlieger, oan be

SSelbe, Stor!, Subbets, Seemann, S55iCCar§ t>a»e

atte, foruben benne oor SKefler, gioet jliønne ?>røs

»er fjerpaa. S bereS 2trbeiber ^erffer 2i», Stos

tur, 3(anb og Sanb^eb. Se tyaobe ^a»ef og

bølgerne fjoer Sag for ©ine, og iagttog, nøie

atte bette ©tementé Staturfpil og SSitfninger.

S ©aterietS ætbre datalog »ar bet ene af

biffe Stpffer tittagt 33lanff>of SRaat, men bef er

»eb en nøiagtigere Unberføgetfe befunben at tits

tyøre 2Crnolb ©mit.

€n ^efle^ebceFning, og nogle $efte ber fere^

til QSanDé, af 93f>tltp c iBourøerman.

StKnbe øtpffer paa 2r«e, 14! S. fy., 12J 5E. 6.

?>aa bet førfte føreS en fajlaniebtun ^)oppe

tit en mobig $ingjl. @t par 25ønber jlaae »eb

Siben for at orbne alting. S Saggrunben tigget

en SBonbepige paa knæerne, 'for at malfe en

©eeb, og bli»er brittet af en ^»prbe tit at fee (>en

paa benne Segioen^eb. ^)un kolber Jpænberne

for tfnfigtet, men breiet bog Jpooebet berfan, og

feer igiennem gingrene.


38 i

?>aa bet anbet føres t»enbe ^efle fil 58an*

bingéflcebet af en $arl, fom fibber paa ben ene,

»g tyolbet ben anben »eb Søilen, Sen ene $efi

fpneS at »ære ffpe for noget »eb $abeftøbet. S

S3aggrunben ftaaet én gtjfer meb fit gijferebffab,

og en Sreng »aber igiennem £8anbetT

Seg bef?øt>er et at giøre opmærffom paa

benne €0fcfterS ^jefte, f>an§ gcerbigfjeb i at male

biffe er noffotn befienbt, og IjanS Stpffer her-

forende bette Spr, bli»e af bets SJnbere f>øit

betalte, S3lanbt bijfe fortjene nær»cerenbe toenbe

SRalerier et fortrinligt ©tæb, og be ere faa»el em

felte fom fammenfatte tagne mange (Sopiet af,

baabe i £?lie= pg S*anbfar»e, .&anS Sanbjfaber,

£»ori f>an Ijar forefiilt l)anS Jg>efie paa forjfieUige

SØiaaber/ ere platte, f>a»? en la» v&orijont, faa

eder nceflen ingen $rcw, |>oorpaa SSlabene og

Søooaerfet er ubeflemt og fliøbeSløjl angi»ef.

SRen f?anS Jpejle erflatter alt, og faa fja»e »æret

£anS Sige i at forejlide bem, ingen o»ertruffet fjant,

-26.

Ct SanbflFab meb $igurø 03 SRuiner, af Sot*

neliué ^oelemburg,

$na 2rcee, 7 S, fy,, 9 SE, 6,

@n l>al» afflcebf SJlpmpfje (»»ilet t gorgtun*

ben af Sanbffabet paa en Steen, en anben fiaaev


39

foran Ijenbe. S SKibbélgrunben feer man nogle

ØJeifenbe og »eb ©iben en gammel SRuin af e«

SSpgning; " -

. T-; SPoelemburgé fmaa Gabinetéfipffer, ti)i l>an

malebe ei i nogen betpbelig ©tørrelfe, er, uagtet

l?an§ Sncorrerioner mob Segning og 2Cnatomie,

fiebfe et behageligt ©pn for ©iet. ©aa»el bett

fjellige, fom »erbélige ^iftorie, beffaftigebe f>an§

3>enfel, ©uberneé Seflerier gao (jam rigt ©tof til

famme. $an afbilbebe ogfaa gierne babenbe 9ipms

pl;er i fmaa Sanbjfaber, l)»té Saggrunbe en eller

anben fmuE Stuin fra øftomS Omegn jirebe. 4? att

forfibb færbeleS »el, at gi»e ft'ne SanbjTaber ben

buffagtige ubforbrenbe ?uft = $erfpefti», og ben

giennemftgtige Sunfi ber faa 'naturtigen f»ce»er

om t l;ané lanblige Ubftgter, fortrpller ©iet, og

maae anbefales fom et ^øtfi følge»ærbigt ?J?ønjler

for unge Sfanbffabé = SDJalere. «£>an »ar en gob

$oloriji, og maae fra benne ©ibe ogfaa anpris

feé. £)ané 3(rbeiber gire enl;»er ©amlittg, |>oor

be ftnbrS.

27- li

€t Sagtftyffe, af 3;of)cm Singelbad;.

$aa Sræe, 7 i 2. fy., 10 SE. 6.

£»enbe herrer og en Same ftbbe til 4?efi,

ben ftbjle meb en galf. @n Sager, fom gaaer til


40

#ob§, fiøber i Såkornet/ og en anben flcebct paa

et neblagt 9taab$r.

£)menb{fiønbt Singelbad) malebe ftprc ©fpf#

fer, ere be af ^am t beffe fjormat ret behagelige.

4j)an malebe ppperlige .£>e{ie, og ofte fim tfrbeibé*

fctyr, men t arbeleél;eb »ar f>an en ppperlig §i»

guc^SRaler. SRange £anbjfabS s SKalere, ber et

»are ø»ebe i at male figurer, toge berfor fin £il*

flugt til tyam, for meb biffe at fiaffere bereé Sanb*

ffaber, SWoucf)cron, ben celbre ^>aåevt, SRuiébacl

og flere l>ar i benne $enfeenbe megef benpttet ftg

af tøam. £ a n forfiob at fremfiitfe fine gigurer,

foruben af »ære »el tegnebe, meb megen ©mag,

3ianb og 2i». ^)an »ar beéuben ooermaabe ar?

freibfom, og l?ar efterlabt en f>eel ®cel tfrbeiber.

28. «f Ti,

€ n $attt>» Operation af en omftattenDe $ane*

£)oftor, af (Sornelttré ^cga.

Jcemb, limet paa 2ræe, 17* S. i)., 14! Z. 6.

' i

S en 2anbébt>e l>ar en £»affal»er opflaget

fin SBoutif, og ubframmef fif Kpotfjei-, fjan for;

retter tyer en £5peration paa en ftbbenbe SSonbe,

fom tyan unberføger i SRunben, mebené Samle og

Unge ere SEiljfuere »eb benne Sur, og ere opmærf*

[omme paa, (»»orlebeé operationen »il løbe af.

/


4*

83ega »ar fom befienbf Gaturens Søn,

be ©cener tyan tyar foreflilt af SReberlænberneå

la»e .£>uéli», tyar megen 2i», Sriginalitet, 09 er

troe 03 naturlig forejliif. .fjan tyolbt ft'3 fil bc

SRobeller tyan bagligen tyaobe for -Sine, men faa

plumpe be enb fee ub, forfiob tyan at inbgpbe bem

Statur og ttanb. ^)anå ©tuffer tyar fiebfe »æret

»el antagne, efterføgte, og »et betalte, og babe

bifalbe Jpollanberne fcerbeleå »el, formebelft ben

troe 3Cfbilbning af bereé baglige nationale Sæbet

og ©fiffe, føgteS be meget af bem, og af benne

2Carfag fee§ faa uben for .ipollanb, ba be førgebe

for, at bet>olbe bem ber i Sanbet tyoé fig fel».

€ n Druffcn $So»t>e i f>atø Støuir, af 3-

*Paa So&fcer, 14I 2. t>., n | S, b.

dn albrenbe 33onbe meb et libet graat gip=

jfiæg, tyolber t ben ene ^)aanb et Srué, i ben an=

ben et @laé, i en ©tilling ber røber, tyan forben

tyar ubtømt bet abfMige ©ange. ?>aa et 23orb

ligge $>iber og Sobaf.

Dette er atter et ©ftyffe, fom forefiiller ett

©cene af bet la»e ^»uéli». SKefieren, ber ellert

iffe er mig befienbf efter 5?orna»nef af bømme,

og ei finbeé anført i be (Efterretninger man tyar


42

om be nebcrlanbffe SRalere, enbffiønbf ^an tyen*

tyører formobenflig fil ben beft'enbfe S3fater*ga;

milie ». Saltet, f;»oraf ber fyav været flere berøntfe

bejlere, f)ar tyv »illet ubfrpWe Sftinerne og %n*

figtétræffeneé fjorbreiurnger, unber en 9tuuS,

©trib mellem en £>øftgl;eb ber inciterer fil @øbn>

og en enbnu ^anblenbe 25eflufning, tyan f>at* i

et er meget muetig at bef

fan Ⱦre et $>orfraif / fagen effer Staturen af cn

eller anben S3accf)i troe &tlbeber.

, '

30. Si. : »

,f)erobe6 ©atter meb Scannes t et

ttterft §cengfe(, fom £un optpfeé \>cD $lam*

men af et £pé/ ber fyolbeé af et anbet $ruen*

timmer, af ©ottfrieb ©djalfen.

$aa Kærreb, 44* SE. i)., 32 SE. 6., tjatoc gigurei: i

SegemSfiocrelfe.

©tuffer af benne ©førrelfe fra benne SKe=

fier§ Jpaanb er noget ufab»anligf, bog er bef be;

fienbt, at tyan tyar malet nogle faa fiore, tyooru

btanbt tyanS SWefterfipCfe: be fem flogc, og bc

fem baarlige Somfruer, forben i £>uffelborf, nu

i SRunctyen. 9tær»arenbe er en 9>enbanf til et af

tyam i »or fongelige fiore SWaleriefamling af lige

^tørrelfe, forefiillenbe SOtarice 21'nbagf, muelij


43

at bc ere begge fomne tit £>anmar? pact en og

jamme Sib. ©et er et jtiønf og ægte ©tpffe,

fom giør fin SKejier megen "JCxre, og meb fraftige

S?e»ifer minber om fjané fjetbne ©tyrfe i og

SJtat* ©tuffer, t)»ori {ja|t »ar faa fior en SOicfter,

og »anjfeligen af nogen fjibinbfit er o»ertruffen.

SRan lægge Skærfe tit ©rabationerne og ©»er«

gangene fra ben flærfere tit ben f»agere S5eli;és

ning, til JReflererne, tit t)al»e og f>ele ©f^gger.

4j)anS SKalerier ere meget agtebe, og betale! flærf,

be ere en ftor Sirat for alle Samlinger, l)»ørt be

ftnbeé; be ere ei gobe af copiere, f)»itf et foraarfa«

ger, at ber rullere faa falffe og eftergjorte unber

benne SKefterS 9ta»n. 2?en ber rioaliferer meb

t)am, er maaffee dkrfjarb Æ>ontf)orft, eller font

Statienerne falbe f>am Gerardo della Nqtte, for®

mebelfi Ijané fortreffetige Stat ^©fpf fer, men af

biffe l)ar jeg ei f)ibinbtil feet nogen.

31.

€ n #jemfomfl fra 3agten.

$aa Zxcu, 37 S£, f)., 39 SE, b., J)«(e gigurer,

S en ©tue, l;»or et antænbt SJaal Slb ligs

ger i bet »enflre ^iørne paa en $amin, ftaaer eit

^evre i en fort SErpie, »ibe SSujcer, fiorfra»ebe

©tøolei - / inbsenbigen forebe meb f;»ibt ©finb og


44

fcuttebe for bæerne; £an fjar (Sporer paa. 4? att

fpncé nplig opfiaaet fra ben »eb 33orbet jiaaenbe

lebtge ©fol. S fjøtre .£>aanb l;olber |>an et fptbS

opgaaenbe ©teen;$rué, lj»orpaa et opflaaet Sin;

2aag i en ©tilling, fom om f>att fitar »ilbe føre

bet tit 3Runben; ben »enjire omfatter en lang Sagt;

bøffe, ber f)»iler mob en Sagttaffe, ber i en ©taat;

karabin fanger i en røb éJipélceberg Stem, og

»eb et ©panbe gaaer o»er £ané »enftre ©fulber.

$ané meb mange fmaa Snapper prpbebe Srøie er

ø»enftl tyal» opfnappet, (>»or»eb ^ané Sinnet fom;

mer tilfpne; om 2i»et £ar Ijan en tt)f Sibfe, ber

er fnattet foran, l;»or»eb f»enbe ©opper labe ft'g

filfpne. ©en nebflagne $at ftbber en ©mule paa

©Eraa, bebæEfer Eun l>al» bet nebljængenbe gul*

loEEebe ^»aar. Paa 33orbef, f)»orpaa et neb^an;

genbe beblomjiret SEeppe, ligger en bøb 9*ilbanb,

og fiaaer ber paa tømme et blaaf og l)»tbt ©teen;

tø tå SruS meb £in;2aag, en Seer SobaEépibe og

le»enbe ©løber i en Seerpotte. Cm anben 4?erre

fibber »eb 25orbet, i en nbflraEt magelig ©tiUing,

Itgelebeé i en fort SSrøie, »ibe 23urer meb grpnb?

fer »eb Snceerne, grønne Unberbujcer, gule Sceberé

©rammaffer, inb»enbig forebe meb f>»ibt ©finb,

©foe, fammenbunbne meb 23aanb. Æ>an ^olber

«n Seerpibe i fjøire £aanb, f)»ilenbe 2(rmen paa


45

Styggen af ©folen, ben »enjire j!øffet f>an om«

»enbf paa bet f)øire 2aar. ^aa f;ané f>øire ©ibe

ligger en jlor fort og l;»ib frøUet .£unb paa ©uU

»et. Smellem biffe perter flaaer en SRanbSpets

foh meb ^)at paa i fammeflagé Dragt, fjolbenbe

meb »enflre £aanb en flor bøb .fceire i SJeiref, og

ben fyøire fom f>en o»er SSorbef. Sag om alle

biffe jlaae t»enbe anbre figurer, f)»oraf man Eun

feer bef f>al»e; ben ene meb $at paa, ben anbeit

meb blottet .£>o»eb. Sen førfie fornmer Srubf i

en anben Seljolbning, og ben anben er i gcerb

meb at reengiøre eller labe en 33øjje. 2flt bette

foregaaer i et ©aerelfe meb et fleenfa»lef ©ul».

. ' $»0. ber ^ar malet bette fortreffelige ©tpEfe,

. bet er en Sirat for ©amlingen, er ei tilfulbe be*

»iijl. 2)et er i ben celbre Satalog tillagt granj

4?alé, men beelé f>ar benne bejler ei malet føn«

berlig noget uben Porfraitfer, ber »ar rette

gag, beelé f)a»e be SEilffuere, bet f)ar »æret Siens

bete og feet anbre ©alerier, jiebfe gjort Snb»ens

binger, naat jeg £ar nce»nt benne Sttaler, fom

©tpfEeté SRejier. SKogle (>a»e fjenført bef til

3>eter be $oglK, men ei meb »ibere SBewiélig^eber,

enb at bet ligner ^ané Stfaneer. 3eg fan ei falbe

nogen fylbejigiørenbe Som, fl)i jeg tyav feet alt

for 2ibet af biffe bejlere, men*bet »«?e af J>»em


46

bet »il, faa er bet et fortreffeligt ©tyffe, fom

ftebfe fortrinligen tilbrager fig Sienbereé £pmarf=

foml;eb.

32. -,»& .

@n (ettanttj! @øef>attn, af Nicolaus $5etgf>ettT.

$>aa Srceei langlig otml, 9^ 2. f)., 32 S , b.

SSeb en ©tranbfant, l)»or S^are fra be foc

2Cnfcr liggenbe og ubloffebe ©fibe ligger, er et

SSanbfpring, Ijoori en beoinget ©feen; gigur fa;

fier en ©traale i J^øiben igieunem et £>orn. ©er?

»eb en 23rønb, l;»or ber fylbeé SJanb paa gabe.

£»enbe ©arner feeé fjer, f)»oraf ben forrefie, bet

»enber Siljluerne SRpggen, tyar en l)al» opløftet

guul ©ilfefiole paa meb et f?»ibt ©fiørt unber.

©e ere i ©amtale meb en ©panier og en Sprf/

ber tyar en ubfolbet røb parafol o»er ^>o»ebet.

SSeb biffeé gøbber, omtrent i SJtibten af ©tpffet,

ligger en SJiotyr meb en laaben ©finbtrøje paa/

ty»oro»er en blaae Sappe / og en &prf paa Sor«

ben, mebené en anben SDJotyr i et tycibt ©e»anbt

løfter meb begge 2trme paa en f»cer tf iøbmanbé*

9>aHe. S Srogen fil »enjire fibDec en St;rf paa

Sorben meb en tyuib Surban og røbSappe i ©am=

tale meb en (Europæer. 23ag »eb bem fiaaer et

gruenfimmer, fom gi»er et Sam SSr9|l. @nbs

nu feeS trenbe anbre fpélenbe perfotur, en Siprf


47

og en 2Ctbeiber, fanif fire omflaffenbe $ttnbe. So

ué, af 3of>an gingelbacf).

^)na ,£ærnt>, limet paa 2!roee, 21* SE. f>., 185 S. 6,

S et 2anbffab »eb et SSertétyuS, fom fiøtter

fig til en jfo»be»o;cet Slippe»ceg, fibbe nogle Søns

ber meb bereé Soner , otte i Sallet, for at ub=

ty»ile. Gfn, fom er til ^)eji, laber fig af Sikrten

gi»e noget at briffe, imebenS Stalbfarlen forer

^ejien meb Støb. Sil tyøire fibbe toenbe perfo«

ner, en Sonbe meb forte Suter, ty»ib $ue, en

.lobben l l ammejfinb§ Srøie uben 2£rmer, ty»orun=

bet en røbtarnet Srøie fiiffer frem j tyan tyar ben

»enjire .£>aanb om»enbt paa 9t»ggen, og en Splt

i et ty»tbt Sinflcebe un,ber tyøire #wij tyan »enbec


48

Styggcn til SEilffueren 5 »eb ©iben af l;am eit

Sone i røb Srøie meb blaaf 2i»fit)Efe og et l)»ibt

Sørflccbe om Jpovebetj tyun tyar et 33arn paa

©fiøbcf, fom tcéffer tyøire ^>aanb i SSeiret; be ere

begge falbne i ©ø»n, $3arnet »eb ftti patte. SSeb

bem ligger en tilbunben ©af. Sil »enjire ©ibe

ftbber en gammel ba* - f;o»et 23onbe, ty»ié ^)at ligs

ger foran tyam paa Sorben; tyan læner ftn »enjire

3lrm paa bef tyøire Snæ af en »eb et Sræ fibbenbe

Sone, ber tyar fine "Krme lagfe »»erforå, og f»té

Sur» meb et Slæbe og S5anbpejia» ligger, paa

Sorben »eb f?eiiOeé »enjire ©ibe. (En »anbrenbe

pilgrin; er i ©antfale meb Sonen, o»er ty»ié

4)o»eb tyan peger meb »enjire ^)aanb tyen i Sanbet.

(En gammel ffiægget 83onbe meb en røb ,£>ue paa

buffer ftg foro»er, fibbenbe paa en ty»ibfof£et og *

bliffet fort ,£efi, jiøffenbe ftg paa en ©cef ber lig=

ger foran tyam; tyan tyar en pibjf t tyøire $aanb,

og laber ftg raffe af Støanben i SJerfétyufet, ber

tyar en brun fort Srøie, ty»ibe SBujcer/ ©tø»ler

og en graa nebflagen $at paa, nogef i et @laS at

bvtffe, fom tyan rceffer tyam meb »enjire J^aanb,

imebenå tyan tyol-ber en graa ©teen=Sr®Efe i tyøire.

(En anben barbenet SØonbefarl foret imiblerfib

l;ané £efi meb 23røb, tyolbenbe en Sni» i tyøire, og

et S3røb famt et ty»ibt Slæbe unber »enjire 2trm.


49

Seg fjat unber 27 £a»t "tfnlebning at

berømme fiingelbadf) for ()ané jfiønne gtgurer, i

bette ©tpffe finbe »i Seftceftelfe fjerpaa. ,£»oc

frit, naturligen, inbbprbeS fjanblenbe ere biffe?

dnf)»er af bereé 23e»ægelfer ere pafjenbe, ingen

£»ang, ber er 2i» og 2tanb i bereS Shiner og tfn*

figtetraf.

34.

2(Dcutt ocj £t>a i Det £)ieblif i>e begaae Øpnfce#

falDct, af 3oaé v>an (Efeff.

^>aa £«neb, 44J 2. f)„ 34; 2. b», Snæeflpffe, gi«

guccr i £ioé» øtømlfe,

dm f)ar npligen prø»et frugten af i>et for«

bubne Svcee, og føger at o»ertate oen ftbbenbe

2Cbam ogfaa at fmage famme. 4? art fpneS at

gtøre Snbuenbinger berimob og at I>a»e 23etcenfe*

iigfjeber beroeb. 3 Skggtunbea feeé Sunbffas

benS Sroee, om fjoié ©tamme ©langen £ar fnoet

ftg, og l?ar et 2@ble i SRunben tilrebe, ifalb bet

førjie ei ffutbe giøre ftn SSirfning. 3(bam og

tfær (§»a, l;ar $o»eber og tfnftgter af ben la»efie

Slatur, fjenbeS fta»ebe $aar og fmibjfenbe 2tn> ,

ftgtétræf fpneS mig at »ære af ben ©lagé, at be

fnarere ffulbe op»cef!fe SJfobbpbelig^eb enb »ære

c»ertalenbe, 2CbamS .Strop berimob et en go&

«fabemilt gigur, og Anatomien i famme nafurlts

$>gen 09 fanb iagttaget. Ttf bet er malet efter en

le»enbe ©fobel, »ifer Sarnationen fptelig i be røbs

brune $ænber„ SRaleren f?ar form obenf lig inbs

falbet til ftg en £>agleier fra ©aben, f>t>ié Srop

£ar forefommef fjant beq»em for f>anS Valerie,

og faa troeligen copieret fjant/ at fjan f;ar gioet

Ijané Jpænber ben af duften og »eb 2frbei&e l)cex-.

bebe røbbrune gar»e, fom ftiffer ficerf af mob bet

pibere fiegeme. SJel ble» 2lbam bømt fil i fif

JCnftgfé »eralt fja»e alle dalere, ber lja»e »illet

afbilbe »ore førfie gorælbre, allefammen feilef,

(Et Par SWennejfer, fremfommett »eb ©ubé egen

Jfabenbe $aanb, unber 2£fien§ f!iønnefie Slirnaf,

»eb (Eupfjraté e»?g blomjierrige 23rebber, f;ar nof

feet ganjfe anberlebeé ub, enb en fjollanbj? Sags

leier og en alminbelig SWarfctenferq»inbe. Seg

tyar bef 23egreb om at forefiille 2fbam og Gr»a, og

tfcer bereé Xnftgféntiner i Uffplbigfjebéfianben, at

be ere ligefaa »anjlelig at fremftitXe, fom SJiinertie

i et Gfjrijiuéfjooeb, naar be meb Størbigljeb, meb

jfjenftjn til bereå førfie S3opæl, fom en talrig

eicegté førfie ©pire, og enbnu uffplbige og gobe

fom (Engle, ffal fremfcetteS beffuelige for 0$.


51

©ette ubfræoer mere/ enb en fcerbig og mefierlig

tttefaniff maleriff Penfel, bet fotbrec ©tubiunr,

£oeéning,og Eftertanfe til at opfoinge fine 33egre*

ber paffenbe meb ben forejlitte SingS SBcerbigljeb

og $ifioriené 'tfanb. £>g af SDtangel paa biffe

tyat enfjper ©taler, f;oab mig befienbt er, fiebfe

ftranbet blanbt biffe Slipper.

35.

©et 3nt>toent>føe af en rcformeert Jtirfc/ af

Herman v>an Det ^Bltet.

^)aa S'rcte, 27'S. f)., 29 S. 6.

Snbft'gten i benne Sirfe er tagen paa fttert,

men uagtet bette, er 23etySningen fortrefeligj bet

inbfatbenbe »ab tyan«

Stening l>av Ⱦret Ijermeb.

© s


52

i 36.

v € n $efot''2etr, af SBoutttrman.

$Paa Slccef, oealt, i9i 5L i)., 29^ S. 6.

Ubenfor ef SWarfctenter^Selt labe nogle Sia-

»atterifter ftg gi»e noget at briffe, mebenå en

JErompeter, ber er ffegen af, farefferer pigen.

@n £)fftceer fiaacr »eb en SSromme, ^olbenbe IjanS

«£eft »eb SEøilen, og laber nogle paa Snce liggenbc

©olbater gicetfe, om f>an tyar et effent eller ueffent

3tntal i #aanben. «(

Unber Sfto. 24 og 25 tyar jeg tya»t Seiligtyeb

at pttre abffilligt ont benne ©fefierS fTiønne ^>efie,

jeg fan et anbet enb igientage famme, og i benne

$enfeenbe giøre opmærffora paa biffe, ifcer paa

ben ©fimmel, ber faa naturligen gebarber ftg,

efterat »ære ffilbt »eb ftn Stptteré 25prbe, og nu

er i 23egreb at ffille ftg »eb en anben.

3? - : Ib-

Ct muftfaljf (Seljfab, af ©errit ^etetfen

van 3pl-

$aa l'cerreb, 23 Z. t)., 20 S. 6., f)tU gigurer.

©tpffet foreftiUer ©iebliffef, ba en Seftion

i ©luftffen er optyørt. informatoren i fpanjl

JDragt er nt)ligen opfiaaet fra ftn ©tol, ty»or»eb

§an& 25iol be (Samba jløtter fig, og ty»orpaa tyan


53

har henlagt Roberne. £an flaacr pegenbe i en

ftbbcube DameS Støber paa et ©teb hun i ©angen

ci rigtig noE anga». Damen er Elcebt t et. lt>§*

føbt »iolet SiojtyEEe, og et f>x>ibt brufenbe 2Ctlajf e§

©Eiørt, h un ^ ar et fyvibt Sørflæbe om 4?alfen,

og ftt ^>aar fcerbeleé fmagfutbt opfat i SoEEet

meb Perle* Snbfletninger. ,£mn fjolber en om«

»enbt Suth paa ©iben, ber jiøtter mob ©ul»et,

meb ben f;øire 4)aanb, Stobebogen meb ben »en«

fire. ^»enbeå aabnebe SDiunb tilEienbegi»et> at

^un taget ben Sone, ©pille« og ©pngemejieren

peger paa, beftørEeå beraf, at en i liberi

2lf|ianb mellem fjenbe og ©pngemejieren fiaaenbe

perfon, fom ogfaa er iført fpanjf Dragt meb plu«

mageret $at, ber formobentlig har mufiferef meb

unber ©tpEEeté £>pførelfe, angi»er famme Sone

tffi

paa en jior fpanff ©uittar. @n anben tyngr'e

SKanbåperfoit, ogfaa i fpanff Dragt, »enber SRpg«

gen til Damen, fætter fin »enjire gøb paa en røb

gløielé Sabouret, har en SSiolin, h»ori S3ueh ftb=

ber, i »enjire 4?aanb, og meb pegefingeren

paa høire


54

ber feer op mob Samen / 09 »eeb et ^»ab betrøe

8pb jfal befpbe. 23ag ^informatorens ©tot ftaaer

en 3)?of)r, ber (jar et ©la§ roeb noget ubi paa ett

SaUerfen i »enfire, og fiøtfer ftg meb fjøire $aanb

paa ©folen, ræffenbe ftg frem for at fee mellem

be anbre og £øre til, l;»ab tyer forfyanbleé. 7£tt

bette foregaaer i et fmuft SScerelfe meb et marmø»

reret ®ul», |>»ot et fiort ©arbin er for en Tlltan

eSer SSefitbule tyal» fratruffef, og Ijoorigiennem

man langt bor'fe i bet fjerne øtner et fmuft og

meb £ræer beuojret ?anbj?ab,

Der fiitbeS intet 9?amt paa ©ttjffef, men

bet er, fom før neemtf, af ©errit Peterfen »an

Stfl, og folgt ben 4be Sulii.1763 i ©rayentyag

paa 2luftion efter 'tfgent SBiltyclm Sormier, unber

9lo. 90, for 310 ©piben, og jiaaer IjanS ©ignet

afttpft i 2af bag paa famme. Det, angioee t

I?an5 Safalog faalebeS: Een zittend Vrouwje tnet

ecne Satyns Rpk, en verder muficcrent Gezel-

febap, (Joor Gerards.

®n »)berjt eljfccerbig Spejler, ber malebc

féørøerfatiené!; ©tptfer i enbløb og fjerlig SRa*

neer. ©anberé enb bef paa bette ©falerie fore'

jitlfe tftlaé, fan intet i Skrben »ære.


55

38.

©en pppcrfle ^ræfl Slfyron, orneret i tyané pp»

perfie prajleltge ©ragt, meD Urtm og $I)U»

min paa 33rpflet, og et ©ulD 9v&gel ; e^ac

i $aanDen, fiDDenDe i en Sæn:flol meD en

fror opjlagen. $3og ItggenDe foran ftg.

$5aa Ccevrels, 55 2. f)., 294 S . b., f?alt> Siguc i SisJt

eb er ppperltgf, men paa alt bet ø»rige er ber

øbflet ef alt for jlort Stum.

39.

€t SanDflrab meD fHuincr og fittoceg, af ^etet

t>an 33loemen.

*P«a £æmb, 24 5?. f)., 314 S . b.

Steben unber nebfalbne Stuiner af ef forbumé

prcegftgf Senipel., fom tyar uæref jiret meb So;

Ionner, og tyuor fittuffe ®ra»mceler ettbnu jlaae tiU

beelé ubeffabigebe, flpber et jlille SSattb, fil tyt>i£s

fet en ^)prbe fører fif £l»æg tyen for at »anbeé,

paa ben anben ©tranbfanf fiaaer Jpetluleé SJtat?

uiorbitlebe paa et Pojlament.


5$

Peter »an SSloemen er, ømenb|fiønbt f>an

ei fyentyører i be fiore SRalereé Slaffe, bog befienbt

for tyanå gobe £l»æg og $ejle. £ a n tjar ofte

forefiilt bom i Øiærljeben af frnuffe Stuiner*, fom

Jjan paa ftne Steifer f)ar funben Seiligfjeb at af«

copiere, og prpbe fine ©tpffer meb.

40. §£

€t (jolIanDjf SanDfFab.

^Jna SErcee, 22§ SE, f)., 31I SE. 6,

Paa gorgrunben feeé et S3onbe=SSerté^u§

ar titfagt bette ©tpffe

Grgberg »an ber poel, men ber tøar fiebfe »æret

S»i»lémaat mob benne #ngt»elfe, glere Sienbere

f?a»e# (jinanben waf»ibenbe, troet, at bet »ar et

2irbeibe af @lan$ Decfer, &»i$ SKaneer bet meget


57

f!al ligne, 09 man er meget tilbøjelig til at gaae

o»er til bereé SRentng.

d

41 oj 42. :'/

2

£»enDe S23ataineflpffer mellem Øtpttenc, af

©corcj 9\ugent>aS.

Paa gærreb, 34$ 2. 335 2. fr.

«£>er er 2i», tfanb og fraftfulbe 33e»ægelfet

i biffe ©tpffer, Ijané #efie i bereé foiffiellige

Stillinger, £»oraf nogle ere ooermaabe brijlige,

ere »el afbilbebe. Se fEribe beftanbigen fremab.

SKan l;ar troet bet ene af bem forefiilte Song Sari

ben XllteS ©farmpbfler meb &ofafferne eller Sar*

tårerne »eb S3enber, eller 5>ultarøa, fjcilfet bog ei

er »ifi afgjort. Se forbifarenbe fmaa ©fper af

Srubtrøgen er naturligen og let ljenf»æ»enbe.

43, 44, 45 03 45.

$ire SanDjlabcv, acl..

locnbe 35* 2. t)., 33 2. 6., mnbe 36 SE. 31

S, 6.,, alle paa Særreb.

SSar nogenftnbe Gaturen troeligen afbilbet,

fom et ©peil, ba »ar bet i benne 9Xefier§ Sanb«

ffaber. $an§ magiffe Selpåning er for alle anbre

tiljiunbentie SanbfEabénialere en fiaerbomé ©fole.

#»ert fupponeret ©fribt $iet gliber inb, blanbf


58

tyanå Sraer, 03 f>an§ fmaa bc»orebe ©ræsplainer

imellem biffe/ feer bet en anben SpSmaffe, en ans

ben øpnéftebS, ber paa bet allernaturligfle gaaer

grabeoiié ooer fra ben punft man forlob/ titlen

ø^net nu (japfter ftg »eb, og antager ben 33eli)å;

ning øfyggeparfierne tillabe. Det nebab rtélenbe

SSaitbfatb er fom feloc Staturen fja»be batmet bet,

og lagt bet berfjen, bet! fraabenbe Sranbinger,

mob be ftg i bets gart niobfaettenbc Pcele og

øf ene, ftjneé at fufe for ©ret, faa naturlig er

SSebragericf, bet jfummenbe SJattb er i en ibelig

og fortfat 23e»cegelfc, bet »il fort, og iler uben

Sty^olb ftebfe frem, for at forene ftg meb bet

jiørre Jpa», 03 cengang at ntibe Æ)»ile efter ftn

beftanbig fortfatte uroelige 23e»cegelfe. (Er- bet

at unbre! o»er, at benne SHefi«r! 3ta»n et faa be=

rømt, at fjané TCrbeibcr faa foerbeleé bt>rc betale!/

ba enljoer ber ffuer bem, og l;ar minbfle gølelfe

for Staturen! øftøn^eb, firår er inbtagen af bem.

Sfttttébael! Sanbffaber ja øøeflpÉfer er en fior

Straf for enl;»er ©ialeriefamling ^»ori bc fore=

finbeé.

Da l)an »ibfie meb ftg fel», at l;an »ar en

tnaabelig ftigurmaler, faa enten Ijenfiilte l>an flet

ingen figurer i bem/ eller fun nogle faa langt

inbe i SBaggrunben, og i øftjggepartieme i Ijane


59

©tuffer. ©enere inbfatteå gigurer i bem af Sin«

gelbacf), SBoumermané, »an ber SSctbe, og anbre,

ba man troebe bet »ilbe oplioe bem, men imob

benne Stening er ben neapolitanjfe ©Jaler 3ot)an

Pbilip ^»acfert albeleé', ba l;att juji troer, at be

Sanbffaber, fjoori ingen gigurer er, giør SilfEue«

ren mere fortrolig meb ftg, og at man i ftn Sma«

gination Ean bcbre fatte ftg inb i bem, og nybe

fianbjlabet felo uben at forjiptteé af Siting, Seg

Ijar funben benneSemærfning faa feer, faa ori«

ginal, at jeg ei fjar funbet nægte mig, at anføre

ben, uagtet jeg gierne feer paffenbe lanblige Se«

fficeftigelfer, l>»or»eb ftjneé mig, ct Sanbjlab

opli»eS.

Unber foranførte fire 9' l 9l S. b., Srt)jlftt)iE6er meb ^ccnber i SegemS«

©tørrelfe. Signeret A. W. F.

€fter Megorien fjar ©taleren Ijøsfø'et en«

f>»eré foeboanlige Attribut eller ©inbbillebe. ©?e«

fieren Ijar birefte eller inbirefte »æret en ©folar

af JRubenS, beftbbec en gob Solorit, cg en ulajie«

lig Segning, men lj»em bet £ar »æret, f)ar, uag«

tet be angione trenbe Sog(ia»et, iffe »eb alle

Jpielpemibler Ⱦret (jibittbfil at ubftnbe.

/ , r' » '


6o

47.

Cljvtjti §e&fel, af hasper v>on 3varoejtytt.

9>aa Srcee, 33 S. t)., 45 3. f>.

£)m fcetfe ©tpffe er abffilligt til befé $ot*

beel at ft'ge, men ogfaa noget til bets Dabbel. S

4?enfeenbe til Soloriten er bet for flørfle Delen af

berømme. Den gamle SKanb meb ^)«en i |>aans

ben fan et gioeé mere ubtrtyféfulb og naturligere.

21'bffilligt af 23ifagerne, be flettebe Suroe/ be fra

SBarneté ©eng fremragenbe $alm»iffe og ©fraa,

©engeteppef er alt af ben pberfte ©anbljeb. Der*

imob ftore ©i;nber mob Softumetj Det er l)oU

lanbffe Sønber ber flaae f)«r5 en meb Døbébleg«

I;eb paa Jtinberne; 23arnet feer ttb fom et lille SKié*

fofler/ og en iffe tjnbig SRaria meb en flor 9tæfe

ftbbcr l;oé famme; fjenbeé blaa ©fiørt er gobf

ubarbeibef, men £ttn er i alf bef øttrige ei behage«

lig. Der er ingen Sobl om/ at bette ©tyffe#

SDiefter l)ar forftaaef at male, er enbog en gob

Solorjfi, men f»an (>ar ingen 21'nførfel f>a»f i (5om-

poftfionen, ingen Saténing i^ifiorien, ingen Sunbs

fEab om Soitumct, ingen ©elofølelfe og ©mag

110! for at forefiiUe en faaban fjøifibelig ©cene.

^>an fjar berfor fremflilf (5f>rifli gøbfel efter l;an§

eget $o»eb, mobelleret alting efter tyoab f>an i

^oUanb faae bagligbagé om ftg , ^odaitbfJe S3øn*


6i

iler, l;oUattbjfe fruentimmer, ^ollanbjfe Sftobellec

af alle ©lagé Stebjfaber, b»oro»«s f>an ei funbc

f;æ»e ftg. Uagtet alt bette et bog ©tøffet, fors

raebelji beté anførte fortrin, albeleå ei at tilfibe«

fatte, men fan ogfaa anoifcS ftn plabé, og fiun«

bom i enfelte partier fornøie $iet.

48.

€t ^Sataille-'Stp^c, cif 3lelfe, for^

f!ob SKefieren tilfulbe at frembringe, foruben

bette malebe f)an jfiønne «£>efie, l;oori b


62

paa Salplabfene fel», at tyanå Materier albeleS

antoge 9taturen§ Prceg. Ser er 2i» og 2(anb i

tyam> Staffer, tyan »ar tillige en gob Solorifi, en

ypperlig (Somponiji, ber ei »ar forlegen rneb fine

Sammenfatninger, ba tyan forftob at anbringe en*

ty»er Sing paa fit naturlige og rette Steb. ^)an

anbragte ogfaa Ipffeligen, faa»el i Stillinger,

SKiner fom 2£nfigtétrcef, paffenbc 2tfefter i bc

ScempenbeS tfnftgter, og ga» bem Ubtrt)f£e af

4>ceffigtyeb, frpgt, Smerte/ forf»i»lelfe, 9iafe=

rie, alt i følge af be Situationer f>»ori be befanbt~

fig, og ben Saab be tya»be for, tyoilfe man maatte

troe, fom albelcé paffende meb Staturen i faabanne

23egi»entyeber. S ben fongelige fiore SKaleriefam«

ling tyer i Staben er et af tyanS principalefie Stpfs

fer. Sort, tyan er en pnbig og betyagdig ©laler,

tyoié 3Crbcibet man fiebfe jluer meb SJelbetyag.

49 09 50. y j j ;7

3>ent>e v>crgfir>ffer meD f)t>i(cn&e ^jprDcc,

£l»æg, 09 retfenDe 23enDerptger i 2(Ipe#

(£gncnc, af ©iDerid) »an 53ergen.

$aa Soecrcb, 17 2. f20^ 2. b.

£m £l»aget paa biffe t»enbe Stpffet fan ei

ftge5 nof fil bereé Serømmelfe, fcerbeleS om be«

Jbrogebe Spr paa bet ene af bem: ben fremoifec


63

ten fjøkfle ©anbljebé' ©tab, fortit 9?faterfnn=

ften i bette gag fan opfcinge fig. ©anbere frem«

fiilte ei en potter fit £l»æg. £)mcnbjt:iønt Sanb«

ffabef og be mennejrelige giguret ei ere af ben

Stang fom Slocegef, er bet bog alt megef fmuft,

naturligt og antageligt. £>anå S)iula?fler be»ife,

at f>an f>ar taget ftne llbfigfer blanbt 'tflpebaleneé

Seboere, og abffillige egne fmaa SræÉ og Se»ané Syr, f. @'r. f)an£ Ijenflumrenbe

£am, ben fremløbenbe ^)unbé 2l"ttaq»e, og ben fig

til 9)?ob»cerge rujlenbe ©ebebuf, fiabfcejle noffom,

at f>an fjar Ⱦret en neie iagttager af Gaturen,

ligefom ogfaa f>an »ar en af 2l'brian »an bet SSei*

beé bejle Difciple.

51. ' . S-

€t Sanbjfab meD romerne Dvutner, £lt>tfg og

mcnnejfelige figurer, af 33arti)olomceué

23wnl>evg.

Paa 2ræe, J 5* S- %>. 17i sr. b.

(En fjøijl iriterejfant Ubftgt af Stomå £)megn,

l)»ori be impofante Stuiner feeå af Solifoeum og

Seifet Støeroé palaiS; f)er»eb graffenbe £l»ag og

nogle menneffelige gigurer. Det er et af Steen*

betgs> gobe ©tpffer. Da fjan malebe i famme

©mag fom Poetømburg, »eb bef Ijan fmpffebf


64

fine Stpffer meb SKuiner af 9tomS forbum pragt*

fulbe Sugninger, 09 Ubfigfec af Si»oli 09 graés

cati, fom fjan i biffe (Egne, unber $ané Sp^olb i

Stalien, affopierebe, ble»e fjanå 'tfrbciber ofte

brugte i Samlingerne fom Sibejipffer til ?)oes

lemburgS. |)an§ 'tfrbeiber £ar altib »æret føgfe,

og betaleé bprt, naar be ere »el confer»ercbe. Som

et Sienbetegn paa fjanS Stpffer angioeS, at meU

lem f)ané £l»oeg lagbe fyan fiebfe en £»ib Soe paa

gcrgrunben af bem.

52.

SanDjfab i en behagelig € gn, af §rtDerian

Det QMDe.

s Paa Sroet, 15I 2. f)., 17^ S. b.

@t jliønf og inbtagenbe 2anbjfab i en »arm

Sone, f)»ori be i bef giernere liggenbe partier 09

S3icrge ere paa bet naturligfie, »eb ben enten op«

gaaenbe eller balenbe øolé Straaler, belpfie. 3eg

er bog tilbøielig at troe, at bet er en SRorgenfiunb,

Da enbnu Solen ei ^ar »unbet Seier o»er ben fyena

f»æ»enbe 3Kaffe Saage og Dunfier, fom jirijger i

Saggrunben langé S3iergene, ligefom og £l»aeg

bri»eé itb af en $t)rbe. De f»ce»enbe Sfyer fpaae

en »arm Dag. Der er $nbig()eb og Sraff i en«

t


\

65

fjoer fremftilt Ætng, og bet ct malet i en fan&

©utb Sone. Det er ct ypperligt ©tyffc,

~ - i>; .£: & . .

5? 09 54.

€n ttalicnfFøecf)a\)n (SMm?)/ og cnftcegtniitø

paa ttocnDe SSatfaffa'/ 3eftff SljebeEfe ligget i favnet!/

09 af en @teen> 23rønb ncet »eb ©tranbbtfebben

*

fplbe tprfiffe


66

Uitafurligfyeb i al benne SSrimmel, og l)»ilfeft

Segning i abffitlige af biffe gigurer? Seg anbe=

faler biffe meget for enf)»er ung tilfiunbenbe gi=

gurmaler.

SDcn hellige #jerommué i et SanDjMv ffrit>cnDe

»eD cn Sampeé øfin, af 9^ic. SBercjfycm.

^)aa Særrcb, 41 S. f)., 52 SE. b.

®ette SKatflpffe foreftiller benne 4?elgenS

©rotte i et jfo»begroet Sanbffab. Æ>an ftbber,

oploft »eb en SarnpeS ©fin, unber nogle tpfjiams

inebe Bøgetræer, foran f>an§ papirer; ^an »en»

ber £o»ebet fra biffe, og latter til et uoentet

©fralb af et SSalbfjorn, fom en i Sfperne o»er

f>am f»ce»enbe »oriblanbt bet fyar bedaget SWaleren, at

fjenlcegge en .jCatbtnalé ^)at. S bet ene ^jørne

titter SRaanen frem.

(Stpffer af benne 2Crt er noget ufæb»anligt

fra en 23ergf>emå Penfel. Sttan er »ant til at fec

©øef>a»ne, reifenbe &ara»aner, lanblige Ubftgter

jiafferebe meb alle^aanbe 2)t>t, og mere, i ert

langt li)fere SRanecr, men formobentlig er bettf

©tpffe engang faalebeé befiilt for et Slojler, eller

anben ^ellig ©tiftelfe. Seg troebe lange, for«


67

mebelfl benne Uf«b»antigf)eb, at Maleriet ci »at

af f>am, men jeg et fenere bleyen o»erbe»iifl bet«

om »eb nøiagtigere Sejluelfe, og 9ia»n ftaaer berpaa, men bet et enb pber*

mere folgf i $aag ben 12te tfpril 1731, paa $r.

»an 3mtefen6 ?(uftton, unber St'fe!: St. Hieroni-

mus in de Woefteyne, door N. Berghem.

SCu

£ut>amii>aé, fom i en Notarius ØicertoÆvcIfe

gier fit §eftctment, «f 9?icolaué ^ouéfttt.

*Paa ?., 52^ 2, 6,

GrubamibaS, en agtbar, men ei formuenfcc

forintfjiff kriger, taae paa fin ©offefeng nøblW

benbe og ft)g. Stor »eb £)øben faae tyan fin §9?o*

ber og ©atter fø'elpeløfe. 9Ren, f>an »at bog ci

ganjfe forlabt; fjan fja»be mange SSenner, og

iblanbt bem, 21'retceué af itorint^, og S^atirenuS

af ©peton, biffe t»enbe beflemte fjan nu lo»formes

ligen l>anå SRober og ©atter til at unber^olbe,

enbffiønbt enljoct af be anbre gierne f)a»be mobta;"

$et bem. $an§ Sejiament et følgenbe: "3eg

tefiamenterer 2trefæuå min SRober, for af føbe

tyenbe, faalcenge f>un le»er, og at trøfle {jenbe i

tøenbeS 'tflberbom. GtyarijeenuS teflamenterer jeg

e 2

\


68

min ©atter, for at ubffyre frenbe, faa gobt, fom

f)ané gormue taaler, 5)ien jfulbc ber o»er£omme

nogen af bem Itlpffe eUer ©øb, faa ar»er ben ans

ben ben førfteå 2ob af mit Sfterlabenffab^" Sf>as

rirenuå bøbe fel» paa femte ©agen bereffer, og

^refæué tog ©atteren fil ftg, giutebe Ijenbe »el

bort, og ga» l)enbe to Salenter i ilbjipr. ^)ifio=

rien finbeS f>o& Sttcian.

G?ubamiba§, |)o»ebftguren, er nar »eb ©øs

ben; fjan er faa»el i patfjagnomiff, fom anato«

mi{? ^)enftgt fjenlagt paa ftt ©pgeleie. ©e fpn=

fenbe afmægtige jamber, bet paa^fulberen l?ens

falbne £o»eb, ^>alfené foi*f»inbenbe SRuffels og

©eenefraft, fiegemet ubmattet »eb fparfom gøbe,

©ftababfer og tflbevbom, men — ©am»ittigl>ebS

SRoe i ©iælen, for »elan»enbt SEib, og trolig op*

fplbte Pligter, og trøfienbc $aab i Sttunb og $ine.

$ané folbe og alerebe fjal» bøbe gob fiiffer ub

tieben til, unber bet fJiøbeéløfi Ijenfajlebe ©enges

teppe, og jirammeS »eb be fibjle ©øbé = krampes

træf. Sag »eb ©engen ffaaer Sægen paa ©iben

af fyam, en fmuf og paa et beleiligt ©teb i SKate*

riet Ijenftilt ppramibalff $igur. 4? an l?ar, efter

be ©amleS SKaabe, Sagbelen af fin fyøire $aanb

lagt paa ben ©pgeS .£>ierte, meb ben »enfire føler

l;an paa l?an§ egen 2l'rterie, og »eb benne ©ams


69

menligning beregner ^>an 2i»éfraftené »igenbe ©te«

bliffe. fiagenå ftaaenbe 03 oprette ©tilling mob

bet f)prijonfal liggenbe Segemc frem»ifer i Sinters

neé £>»erfnit i SSinfler o»er Ijinanben en faa pn«

big ?rnorbning, fom Gaturen fel» ei funbe gioe

bebre. $oran Sengen ftbber ben ffri»enbe Sftota«

riuS, beffiaftiget meb af føre fyanå ftbjie SSiUic

paa Papiret. $anå ^)o»ebå Proft! er »iji nof

t»algf af 'tfntiferne; fjaité bøiebc ©tilling og f>an§

o»er I;inanben tagbe Sna, ber tjene f>am til ©fri«

»erborb, er flogeligen anbragt, for at anbre $i«

gurer og 33egi»cnbeber af ©cenené 9ftcbfør ej

ffulbe ffittleé »eb f>am. £)en ©øenbeé forrigfulbe

©Zober ftbber meb fra»enbt 2Cnfigt »eb ©engefo«

ben, og fiøtter o»ebet paa ben ubmattebe 2Crm.

SDenne §igur f)ar intet forbeelagtigt ©abe. fød

»ebet er alminbeligt af Sktlg og Ubtrpf, men for«

taaber bpb fitlle $ølelfe, lig^fom gigurené Alabe«

mon røber ©por af 2Ctttiferae. Den ligclebéé

trøfteSløfe pige fibber J>en?aflet »eb garmoberené

Sna, bet taarefulbe 'tfnftgf inblrøllet i bet f>ib«

trufne £o»ebflør. pigen fpneé fereftilf ooet

tyenbeS Gliber, og f>ar intet rapf;aeliff tfnftgt; matt

funbe ønffe faa»el f>enbe fom 9)?oberen »eb en faai

ban fjuélig Summer mere gttfjeb og 2©bel^eb, fee«ceS Jilæbenton er for o»erfløbig; bet fjele fjar for

mange kolber 09 SSinfler.

^orefiillingené Snterrejfe inbffrænfer fig alts

faa fun til ben bøenbe 9Kanb. 4?an§ Sorbinbclfc

meb be toenbe æble SBenner er fjer intet »ibere

Segn paa, 03 bet er ei let at giatte ftg til, f)»or=

for ei Pouéftn ^ar fremjlilt bem ft'lo perfonligen

»eb Spgeleiet, ba bet »ilbe beriget Compofitionen,

ber fpneé at funbefaale flere gigureré Siljiebe=

ycerelfe. $oé be fruentimmerlige figurer i ^>an§

ftbfle Sal»elfe, befpnberlig l)oé ben unge, er Sn*

tereffen for benne Scene Ijøiere. Åonen og SKo=

beren ffiule tilligemeb Ttnfigtet UbtrpEfet af bercé

Smerte — en af be ©amle laant Sanfe, fom

Pouéfin ogfaa l;ar anbragt i (SiermanicuS 25øb —

og Søttrene ftjneé meb »aabe mob himlen fy


71

i be anbragbe 2»)§ og ©fpgger, at bette ©ft)f£e

altib »il bli»e regnet blanbt be førjie SRefierjipffer

til 2l'nprténing for ben ftuberenbe Segner, uagtet

meget beri er »eb Siben forbunflef og efterfoærtcf*

Pouéftné gremfiiUelfer ere fyeel igiennem

ffiønne, Icerbe, fiore i Sbee og ©tiil, epiffe, fje*

roijfe, allegoriffe, billcbrige, fjøitibelige. ©el»

tyané befienbfe ftore 2anb|faber ere noget af bet

9pperfie i bereé gag*, o»er fjinanben opfaantebe

23iergmajfer, fiortoppebe SEræer af en ftaerf ©an«

nelfe i enfomme ©rfener, Sempler, ©ra»mæler,

Stuiner, U»eir og ©forme, arfabiffe 9ttennej?er$

SBejfiæftigelfe, eller og bpbtænfenbe SJanbrere i

9?afurené Betragtninger, o»eralt aanbfulbe grems

bringelfer ere t biffe ©pmbolet for ^ané grem*

bringelfer. S «&enfigt fil Segning og fornemme«

lig ben maleriffe 3l'norbning forbli»er f>an fiebfe

SKønfieret. $an§ gormer ere næjten o»eralt fien«

belig beflægtet meb 2tntiferne; ©fillingerne af

f>ané Sebebøininger ere rigtige og forjlanbige i be=

reå gortøolb, »el unberfiben for fulbe af golber,

fnart igien noget ftumpe i enfelte af Slæbemons

nefé, fom, ba be fpneS at »ære faftebe »aabe o»er

2?bemanbeny forefømme ofte ubførrebe og fjaarbe,

og næften altib for o»erfløbige. ^>ané ^olbning

og Perfpefti» berimob er flog øg lærb; i ffore


72

i

Sammenfatninger er fyan betcenffom og futb af

£)rbcn, o»eratt mofi»erenbe, benptrenbe ©tiHing,

Pocher, himmelegn og ©iebliffe. ,£ans »ibt=

løffige fjtfloriffc SDiaterier er at anbefale fil ©tu«

bium for bpb ©ranbffning. .£>ané kolorit ber«

imob maae et bli»e en 9ieligioné=2txfifel for Sun«

ften. pouéftné Salent, faa funbffabé« og aanb«

futb i alt øorigt, befiob iffe i bef mefaniffe »eb

garoerneé Sitberebning, Stanbing, etter £)pbrag«

ning, .£>»or omfjpggctig tjan enb jiuberebe SU

tiané ^rbeiber i benne $enftgt, ble» bog altib ben

ftebfe beffiæftigebe 2l"anb SSefier o»er ben arbei«

benbe |>aanb, og Penfeten bte» ei ^ané SSittie tp«

big. Sarnationen er berfor bærmeagtig, fmub*

fig, ofte ptatffpgget. Stcebemonneté garoer og

©runben« ere mange ©ange monotoniffe, bereS

SRaffe gierne røbagtig, eller blaae og umbrafars

»et j berimob fomme 2e»ninger af fint bejiemf

£ps og Øtefleper titfpne f;o6 f>am, fftønne 3Cnlæg

tit bet Ipébunfle, brifiigen førte penfeltraf t pmien,

øre mange Sing tabte, bortbunftebe, for bet mefie

forbunftebe og forf»ærtebe etter bortoiffebe »et>

ubetjænbig Sieengiøren og fprannij? 5>iebfarf, neppe

øffe enbnu fienbelig i be fontemfie Sraf, ©e§*


73

uagtet bliwe altib f;ané 2Crbeifcer ftcerft [øgte og

tt>rt betalte af Å'ienbcre, og fjan§ StoeS »il al*

brig ubbøe.

Dette Sfpffe er af forffreflige $unjlnere og

fil forjlieHige Sibct jJuffef i bobber, i) 'Xf S.

-peéne i pariå fjenimob Slutningen af bet ijbe

'tfarfjunbrebe 5 fjanS bobber fremftiller meget »el

£)riginalen§ ?tanb, Sraft og æble Simplicitet.

2) '21 f 2£nfon Siarcenai) Degup i SKibfen af bet

i8be TCar^unbrebe. 3) 2£f g. Bartolojji i l'on-

bou 1765, effer en paa pergament i Slie af

Pouéftn ubmalet @éq»iffe, meb nogle ubefpbelige

fmaa goranbringer. 4) 2tf Stjelof Duffelb t

fmaat, til Safdjenbucf) fur $unft unb 2aune, auf

ba§ Saljr 1802, en 23og ^»oraf jeg ^er l>ar ub*

braget atffilligt. 5) 31'f 6. Siormanb i SanbonS

franf6fifd)e $unjl=Annalen, i et ftijgeret £>mribS

effer S. Peéneå bobber. Snbelig 6) af ben ftorc

^obberfiiffer 23er»ic i Parié 1 784/ llicbeu

ber f>eraf jeg ei f>ar ertbnu feet, men toipler ei paa,

bet jo owertrejfer bem alle.

„ Sftan ftaaer i 2llminbelig^eb i ben gormes

ning i franffe og tt)ffe ^urtfi = (Efterretninger, om

bette Sfpffe, af bet for ncerȾrenbe SEib; enten

er forjiuffet i en af €ngellanb§ ufilgiangelige

Samlinger/ eller er unbergaaef paa en Øfeife fif


74

©fferføen. Ubført af granferige »eeb man bet

er, men naar, og l)»or bet er fommen fjen, »eeb

man iffe noget ftKerf om. ©et er nu beroenbe i

benne Samling, fortil bet fiøbteS i STfibten af

forrige Xarljunbrebe for 2 000 gobe SRigåbaler, af

en fjer igiennem til Peteréborg reifenbe SKaleries

Ijanbler. 2tbffillige J'Cienbere, ber lja»e beføgt

benne Samling, tya»e giort fiore &)ine »eb at fcc

bette Stpffe l^er, og fj»is bet ei o»errajfebe $ien*

beren meb alle ubebragelige itienbemarfer paa bets

Originalitet, ^»oriblanbt Siamboljr flraje bømte,

af bet uffribigen »ar ægte, £a»be man 2)?øie meb

at troe, at en faa fmiif »irfelig Original af poués

ftn, funbc faae 2o» af reife faa langt inb t Sior«

ben, før ben ble» opfiøbt.

©en franffe Sfole, ber nu i »ore ©age faa

gierne »il laane ©lanbé af benne Sftejleré 9Ra»n,

enbffiønf fjan af be fiefie regneé til ben italienjfe,

ficemper alle»egne i bereS Efterretninger for af

faae £am inb paa bereé £ifie. SSel føbteé £an

paa franjl ©runb, i tfnbelp i 9tormanbief, men

tøané gtøbrenelanb forbittrebe mange af be ©age

Ijan opljolbf ftg beri, fom Fan læfeé faa»el i egne,

fom anbreé Beretninger, ba berimob IjanS Op*

tøolb i Stalien fronebeé meb ^»aber og S3erøm=

melfe« S ^ané gøbebpe i 3tormanbief fjar Jfrfi-


75

teftcn .ftarort »eb ©ubffription opført ct foftbart

og fmuft ØJZonument til fjané ©rinbring, i f)»iå

inbre .^elltgbom pouéftné ©tatuc femmer til at

fiaae, og paa f>»ié gobfipffeé trenbe ©iber, tre

af pousfinS ffiønnefie øtpffcr bli»c at fee fore=

fiilte, fjuoraf bette (Stibamibaé Seftamente »il fin*

le§, efter 2anbons> Beretning, paa ben anben ©ibe

af famme. ©fabe, at man l;ar forglemt, at an«

bringe paa et ©teb af ©fonumenfet PouéftnS al*

legorij?e Valerie: "Siben, fom ubri»er ©anbfje;

ben af SJréunbelfené og S»ebragté SSolb;" ben

»ar faa pafienbe paa Pouéftné 23egegnelfe af fattes

gcebrenelanb imebené (>an le»ebe. £)g jfulbe Ijqn

»el i 3Canben l>a»e forubfeet, f>»ab ber i benne

feenbe engang »ilbe ffee ? ba tøan i bette fpaas

fcoméfulbe ©tpffe l;ar tolfet fine gølelfer for df*

tertiben.

S)febené Pouéftn, le ©ueur og ©reuje le=

»ebe, forbittrebe man i granferige bereS 2e»ebage

faa meget man »ar i ©tanb til, men efter bereS

£>øb ubre» Siben ©anbljeben af Sftiétmbelfené og

S»ebragté SSolb. Da be ei mere »are til, raabte

man uopljørligen paa pouéftnS og le ©ueur§

9Za»ne og gortjenefier, talebe fiebfe om at male t

©reujeé 2Canb og ©mag, betalte bereé ©tpffec

til meget i^øie Prifer, og giorbe ftg al Uma&e for


76

at beres gcebrenelanb fttnbc gienoinbc og bele ben

«£>æber meb bem, fom bet faa las mtéunbelig

f>a»be i bereé le»enbe 2i»e jirabt at berø»e bem.

£anå jorbiffe 2e»ninger fjoile i 9iom, f)»or Ijan

bøbe 1665, og fjur.brebe Hat efter f)an§ Dob ops

rettebe ©re» b"#gincourf ^am et SRonumcnt i

pantfjeon, i Sficerfyeben af 9tapf?aelS og Sfnnibal

(Saracctå SXaufoleer, meb en ftmpel 5nbffri»t paa,

ba at »ibere 9toeé »ar ooerfløbig, ttyi £ané (Sier*

ninger tale for tjam.

57. />r

(£n plaffe meb aUeljactnDc SSfomtfer, af Støra*

^am ®lignon.

^5aa £«mb/ 351 SE. f)., 263 S. 6.

£menbf?iønbt ber enbnu I)aBe »ceret fiørre

33lom|iermalere, enb benne Sftejier, fom »an £119«

fum og »an Spanboenf, faa er fjan bem bog tem»

melig nar i galene. ^>an »ar en ©ifripel af ben

førfie, og f>an§ ©tpffer beftbbe en »té Sløbl;eb

og Befjageligfjeb, bli»e og fiebfe bprt betalte.

SDet man funbe f>a»e at ubfeette, er at S3lom*

fterne ei grouppere ftg gobt. Sttan »eeb f;»ab SSæs

fen ^»ollanberne i Stlminbeligfjeb giorbe af fmuffe

Ie»enbc 23lomfier. £5ereé Sulipanfeber, faa»el

fom bereé Spbrat af tfurifler/ Anemoner, ^ar*

V


77

ciffer/ Sonqwtfer, .£>pacinter, f)»orpaa be an?

»enbte flore Summer; benne ©bfeltøeb »ar til en

Sib meget ©fobe. £>a nu SKalerfunften vat i

glor l)0& bem paa famme Sib, faa maae man ei

unbreå o»er, at be lob biffe forgiængclige S3lom=

fier af en buelig SOfefier afmale; be betragtebe

bette, fom naar en anben laber et Portrait af en

58en eller SBentnbe afmale, for beftanfcig at f)a»e

berté (Sefialt for ©inene, ^)»ort5eb be tillige erin=

brebe i^reS behagelige og tteberqwcegenbe Suft. £>g

omenbft'iønt man i ^unfiafabemierne ffuer fom

offeft faa naabig f>en fil bette SlagS grembrin=

gelfer, fom en Biting i Åunfien, faa er ben bog

af mere SSigtigljeb, enb man i en $nfl froer; tør

ere be '2tfabemier i (Suropa, f>»or»eb ber er anfat

Saereplabfe for Unberttiiéningen i Blomfier og

grugtmalerie. SSeb bet fongelige Gavls 3Cfabe;

mie i Valencia i Spanien blet> 1778 benne SlagS

fpecielle UnbemiSning befalet, for at forfpne be

fiore SKanufafturer af Silfejioffer i Valencia meb

fmuffe og fmagfulbe SKønfire. Det er ogfaa af

flørjie SStgtigljeb for Porcellain&gabriqtjerne, at

be paa bereé SJare anbragte Blomfier og gruøter

ere troe og o&ereenéflemmenbe meb Gaturen, 03

feertil ubfroeceé buelige SKefiere i bette gag. dub*

nu fommer til, fom ogfaa er »cerb af anføres, at


78

IBtomfiermalerne t 2ttmittbeligf)eb ere, fom

»enbigfjeb ubforbrer, ftore Soloriffer, cg gioe

be fig af meb anbre ©lagé Malerier, fan man

»ære »té paa, af om fjan ei tøar anbre gulbfom*

men^cber, l;an bog beftbber en fEiøn kolorit/ ba

be flebfe befpmre ftg om be bebfte, ftffrejie og

minbfi foranberlige garoer, be l;a»e blanbt alle

SRalere meji befpmret ftg om garoerneS c^emiffe

Skfianbbele, og ere »ibenbc om l>t\ab garwer ber

ei i Siben ubfjolbe og forbrage fjinanbenS Sfaboe*

ffab, fjfctlfe ber æbe og fortære fjinanben, fom faa

ofte er Silfælbet i anbre ©orfer Malerier, l;»or

enten alt for flygtige og lette ©aft^garoer fnart

fcortbunfte, cHer be, i tyvié SSefianbbele ere Sent*

partifler eller -SSitriol, borfæbe Sftaboefaroerne.

fjontnbre fig maae man berfor l;øilig, naar man

anjfuer et faabant ©tpffe, ber nu er fjem?eb 150

tfar gammelt — tf)i beté SRefter bøbe 1679 —

at uagtet bet ofte l;ar foranbret ©ier, og »el f>atr

tyabt mangeflags Scfjanblinger og uforfigtige gata

af ubfiaae og fiærnpe imob, at bet enbnu fan be*

fibbe faa'megen ©anbljeb t bets Sofakgaroer, og

fjabe eit faa gløbenbe kolorit/ ber paa mange ©tes­

tør ftaaérfom ben førjle ©ag paafaf, og at ber

ijtiéttem faa mange §ar»er og Spés og ©Epgges

JEoner enbnu er faa megen ^armonie tiljiebe.


79

58. j /

€ t Ditto 331omfiei'ftpFfe, af #etnrid) ©djoocf.

9>na Sætreb, af famine SKaal fem forrige.

Denne SKefter »ar Særling af So^an ®a»ib

be $eem, malebe for bet ø»rige i SKignoité @mag,

omenbjliønt l)an ei opnaaebe f>am i 2?løbl)eb og

23ef>agetigt)eb; og ba jeg t bet forrige 9io. fjar ub=

brebt mig faa »ibtløftig angaaenbe 23lomfiermas

teriet i 2ttminbeligl)eb og §ar»e?S3el)anbling i

©ærbeleéfjeb, faa »eeb jeg intet »ibere »eb bette

©tpffe at tilføie, enb bet ©nfEe, at man »eb Stta*

lerafabemierne »ibenjfabeligen »ilbe oplære @le*

»ente i gar»e=CS^emien og be raae gar»eré førfie

S3el?anbling. De ælbre neberlanbffe SRalere re»

bereå garwer fel», og brog al £>mforg for bem

førenb be fom paa paletten; i »ore ©age giøre§

bette af faa, men man fiøber røbt, gult, blaat i

Urteboben, uben »ibere ttnberføgelfe maler friff

»æf bermeb, og faabanne »eb biffe gar»er ubførte

TCrbeiber troer man »el ei »il bli»e fiaaenbe t lang

SEib, og ei at ^a»e £ra» paa mange #ar af @fter=

tiben, Sænfer man fun paa benne SibS 9toe§,

og er uføelfom for @fter»erbenen&, ba befibber

man fun en la» og inbjlrænfet Sænfemaabe, og

bet ligger bog inbplantet i bet uforfcær»ebe ©Zennei

ffeS 9iatur, at fawel bet felo, fom bet ogfaa t


8 0

I

bets tfrbeiber ønffcr at le»e læncje efter bets jorbu

f?e £>p(øéning, og paa benne Sftaabe forlænge firt

Situcerelfe.

59 09 60. tyl s i'*:'

. italienjlre SanDfFabeC/ af Sflbcvt

, Støvring.

-^aa Scemb, 32 S . i),, 24 S. 6,

Diffc t»enbe Sanbffaber ere i Saépar pou§*

ftné Smag. £e»ninger af gamle Sempler, Stfars

mor SSillebfiøtter, ppramiber 0. f.». ®e ere en

SJftbbelfing imellem en perfpefti»if¥ lanblig Ubft'gf,

nar »eb filfiøbenbe i£>a»ct\ ®e l>ar for bet ø»rige

ei noget tiltræffenbe, og l>æ»et ftg ei meget o»er

Sapctmalerie, t bet fiorre l>ar maajlee SKejleren

Ⱦret bebre i fif gag, ba fyan for &ong SBilfyelm

ben III. i l;ané Pallaier ffal fja»e malet fmuffe

platfonbé og anbre Strofer, ligefom fyan ogfaa

er befienbt af £»ab f)an i Selffab meb fjané SJeit

©lauber malebe t Spifefalen i Slottet Soejibpf.

, $wnt>e 2ant>jFaber, af 2tøam $i)nafct«

*Paa Særreb, 24^ 263 SE. 6.

ptjnafer er fom 2ajtbf!abémaler meget be«

fienbt og agtet. S Gtnglanb, Ijoor man f?ar af

&an$ flfiønnefle 3frbeiber, jfatteS og betaleé £an


8 i

meget f)øit. ©iffe ©tpffer f>a»e tibt noget/ bog

fan fjanS ffiønnc ?péforbeltng bcri ffueé. Sen

fpiller om i mangeljaanbe Nuanceringer, og gi»et

ber»eb SræerneS SSlabe be giennemftgtige grønne

gan>er, ligefom Naturen fremjiiller bem, f)»or«

»eb ber ftebfe »il btioe noget at taerc for ben tiU

jiunbenbe Sanbffabémaler.

63. JC l

(Et ©fifcjlpffe/ af SuC?o(pf) Q3aff>upfcn.

$)aa Særreb, 26 S. f)., 27 SE. 6.

©et er i ©agbrafningen, paa ben Stb, ba beit

»eb ©olené Nærmelfe og $a»=35inbenS Siltagelfe

' fig fammenrullenbe Saage f)eitf»oe»et o»er SSanb«

fforpen. .&»o ber f)ar feet bette ©pn i Naturen,

»il ftrar gienfienbe bet, SReflererne af bet ftg nu

ncermenbe ©agffin og be lange £al»bunfle ©fpg«

ger, fom nogle fiegemer, formebelji ©olené la»c

©tanbpunft »eb ^orijonten, faflc fra ftg „ con«

trapere ppperligen. ©et er ©iebliffet ba petruS

meb ftite ©talbbrøbre »enber ^jem fra ftt forgia«

»e§ natlige gifferie, Sucoe ©»angelium 5te Ga}>.

ifie S>.: bejler, »i f)a»e arbeibet ben ganffe Nat

og ftf intet o. f. ». Gtjrifiué flaaer »eb ©tranb«

brebben af ben ©øe ©enejaretf)/ og raaber bem

enb engang at fare ub faa ©pbet/ for at giøre en

S


82

35reet. Stteb l;ar ?92cfleren ^enfiilt fin

(^riftu&gigur i jlarf ©fpgge, ba f>an »ibjie meb

jjg fel», f>an ei tyenl;ørte blanbt be ftore gigurs

malere. Steflererne berimob paa gigurerne, ber

ere paa ©fibet, ere frappante, og De fraabenbe

S3rcenbinger§ ©fum ber ffplleé mob ©tranbbreb=

ben, fan ei tcenfeé me|ierligerej be ere en S3af=

J)ut)fen fulbfommen »cerbig, og faa gobe, fom man

funbe »ente bet fra benne, meb alt f;»ab ber fyen*

tyørte'til @øe og ©øeoæfen, be»anbte penfel.

64. $

£ n 2ant)ét>9C>@!omager i l)an$ QScrfjM), af

£)av>iD 9v pifart.

9Daa SEræe, 24 SE. l>., 28 J S. 6.

S ben la»e og ftmple ©tiil er neppe noget

forefiilf, ber er af mere blcenbenbe ©anbfjeb. Crn

S5onbe = ©fomager ftbber i ftt SJerfjieb, omgi»en

of l)»ab ber fjenljører til l)anå 2Crbeibe. ^)an er

beff iceftiget »tb fin Dont, og fjané bel)ø»enbe SSerfs

føi ligger om f)am. ^»»ilfet ubtrpféfulbt og fr&

ben trtaleiijfe ©ibe jfiønt ^)o»eb, l)»ab for en fjer«

lig 23clwéning fpiller omfring paa tyatté Sffe, og

^»ilf en Jtlarljeb paa tyané jlalbebe 23agf)o»eb. 9ias

turen fremitiller bet ei fanbere. gormobentlig er

bet et pottrait af en daleren befienbt 2anb6btje«


83

i

etter Bonbe = ©Éomager, fom tyao con amore

afmatet> men ©tpffet f>at ogfaa fyattt feen £t)ffe/

uagtet bet er fjatoanbet fjunbrebe ?(ar, ftebfe at

fjase »æret i gobe ,&ænber, ljoor»eb beté ubtrv)féi

fulbe §)bertinter ere bteone conferoerebe, og tjat

beljolbt bewé fjerlige gorce. ©ijfe pberfte Spés

punfter, fjsoroeb SKefleren fætter drotten paa ftt

3Crbeibe, og fom røber fjanS Salent, na'a't biffe

£a»e libt »eb uforftgtig tffmffning, eller ere for«

»affebe, fom man beftoocerre antreffcr paa faa

mange ©tpffer, faa er for en fior ©cel beteé ,§>o»eb

faa fjerligt, er at ben pberfle Ubføreffeé Penfef*

firøg enbnu er fjer t at fin ^raft tiljiebe.

65 og 66. V/5 / //f/V

§\)ent>c ^tflotiffe ©tpffer, af (Sljrifttan 3Bt(»

fjelm €meft £MDcridj.

^Oaa icetteb, 2i£ SE, f)., 27^ SE, &,

r) De ©t)ge og ©frøbelige forfamle ftg om

GtøfijiuS, fom ftaaet i tt SanbjTab paa et cpfjøiet

©teb præbifenbe for golfet. Pfjarifæente fiaac

tunbt omfring. $et feeé jfiønne ©roupper, ftjge

gamle SJiattb, gruentimmet meb Børn, og en

SDøcnbe liggenbe lige for paa en 23aare. S

£ 2


84

gjaggrunben feeS SKurene af ett Stab, formobent=

lig Serufalem.

2) £>m 2tpofielen Peber ere ligelebeS alle

øpge og SBerfbrubne fra 6gnen forfamlebe. ©ie«

fcliffet fpneé at t»cere bet Sprogé Ubførelfe af S3U

beten, Epojllemeå ©terninger 5te Gap. 15b* SJ.,

fom ogfaa bet Sprog: funbe jeg fun røre »eb

Ijané &labemon, ba bleo jeg fjelbrebet, ba een af

gorfamlingen faa futb af Siltroe griber i Tfpojle*

lén§ .ftappe. 2fpofielené figur frjneS mig ei æbel

rtof, men fjer ere ©roupper i bette, fom enbog

o»ergaae bet forrige, f. @. bet fruentimmer meb

SSarnet paa "JCrmen, I;»i§ nøgne Ntjg man feer,

faa»elfom be figurer ber omgi»e bette. Sfabe

for bette Stpffe, at bet fjar libt noget, og at

beté Sfabe er af ben Natur, at man ei for at

giøre Snbt »cerre, tør »ibere labe røre ber»eb.

Sibericf), eller fom be franffe fatte (jam

©ietriri, ba be et funbe fomme tilrette meb f;am>

ttjffe Na»n, og fom fjan fel» optog og unberj!re»

ftg, fyat beljanblet bette famme 2©mne ofte, ffiønbt

paa en »arieret SRaabe. S bet ©reébenffe ©ate?

rie fjænger et af Ijam, og fjan malebe ligetebeé ef

for Safan, ber er ffiønt ftuffet i bobber af fli«

part, og ct bebiceret ^arbinal ©rimalbi, meb Uns


85

berjfrist: Norre Seigneur o la Pifcine. ©et fot«

tjener elleté at anmcerfeS, at naar ©ibericf) malte

. i bet ©tore, »are langt fra fjané Sttaletter faa

ffiømte, fom i benne ©tøcrelfe. $an er ogfaa

befienbt fom en ypperlig SanbffabSrøaler.

67. j j d

uéltg ©ccne i en (jollan&f? 35ont)eé $uué,

af ©at>iD §enieri? Den ^ngve.

$aa SEræe, u j S . f)., 9 ! 2 . f>.

En gammel Bonbefone ftbber »eb £enbe§

©pinberof, fjenbeé jfiæggebe 9)£anb er i fcerbe

meb at IjaSpe ©arn. 35eb ^enbeé føbber ligger

en lille ,£>tmb meb Bjelber om $alfen. En 2eer*

i ruf fe fiaaer paa ®ul»et »eb SRanben; paa SSæg«

gen l;anger en liben gugl i et Bmtr; en .fiebel,

en ©teenpotte, ett fort glajfe jlaaer o»en pact

et ©fab', f)»orfra et grønt $læbe nebfxsnger; et

.Sobberftyffe, meb en Sftanb paa, er flinet paa

SSceggen.

Dette lille ©tt)ffe fan gi»e o§ et fiffert 09

nøiagtigt Begreb om, l)»ab SenierS ben SJngre

»ar i ©tanb fil at frembringe, bet er malet i IjanS

faafalbte ©øl»tone, bet er at ftge i en bejiemf og.

reflefterenbe fi^Stone, ^»or»eb enl)»er Sin g er al?

beleé o»ereenéf?emmenbe meb Naturen, og er et


86

y I - y ,,

o»ermaabe nt)beligt og »el conferweref Gabinet&>

Stpffe t>cc er en Prt)belfe i benne Samling.

68. '.'J

© i Støtølcefer, af 2fE>mn Ofkfce.

$aa SEtcee, u f SE. i)., 9I SE, b.

Grn Bonbe eller S5ert3l)uu$manb ftbber »cb

et runbt Borb og Icefer en #»té. ^jané £otte teet

»eb l>am, futb af Npégierrig^eb, meb ef ©laé $51

i $aanben. S3ag Mb ft aae,: cnbnu en tobafé«

røgenbe SKanbéperfon, fom l?ører tit.

@n lille npbelig Bagatel og fmuft (SabinetS*

øtpffe, ffiønbt bet er ubet^betigt mob 9)?efierenS

ftørie og rigere Gompoftfioner, interefferer bet

bog meget, formebetji ben umicsfienbelige Sants

£eb fjan l>ar forflaaet at neblcegge i biffe 3Cnftgter

og Stillinger, ber ere fyenfebe af Naturen fel».

Ji'one tnefc f>ent>e$ ø e n og en øfofemeftcr.

$aa S^rcec, u j SE, t)„ 85 SE. 6., afc'unbet oventil.

@n SRober, fibbenbe i profit meb et blaat

Silfeffiørf paa, laber Ijcnbe# for ftg fiaaenbe Søn

(cefe for ftg af en Bog. Scenger l?en i Baggrun«

ben ftaaer en albrenbe jlioegget SEolemefter meb

en anben Bog t ^»aanben.


87

©tpffet er »el malet, Xnfigferne ere ubtrtyfgs

fulbe, 'tfgtpaagi»enbeb er .pocebtræffene; bet an=

gi»eé i ben ælbre Gatalog for at »ære et ?trbeibe

af SSjJil^elm Sftierié. 9)Jen uagtet ber neberfi paa

©tpffet unber Stammen flaaer uieb fiore Sogftas

ts

»er malet granj SOJterié/ faa er bet »el f)»erfen af

ben ene eller ben anben, men af en SRefier, l)»i§

Strbeiber »i ei fjer l?a»e flere af, og fom af ben

2larfag forefommer o§ at beftbbe en fremmeb SKa®

neer og at »cere fjer ubefienbf,

7n


£8

cc ligelebeS af en 5)?aler »i ei fjer fienber, eller

l)»té 2trbetbcc »i ei fjer 1>a»e mere af.

71.

3upiter 09 (SaHifb, af gaépat iftetfdjet.

9)aa Scerreb, 19*- SE. f>., i6£ 2. b.

øfpffet er en Gaépai- Netfdjeré Penfel gan<

ffe »ærbig. 5eg »eeb ei l;»ori bet befiaaer, men

min inbi»ibueKe gølelfe inbfager mig fiebfe for

benne SRefleré tfrbeiber. Supifer fjar i en maane=

It)å Nat omffabt fig i Dianaé ©fiffelfe. ^>an

tyar fjenbeS Sienbemærfe ben n^e Sftaane paa fin

Panbe. $am> df>ancf)ang ©ilfe^lccbemon flagrer

ffiøbeéløft om Ijant, og et kobbel af Sagtgubin*

bené '.ipunbe feeé ligelebeé. an nærmer fig ben

paa Sorben liggenbe ljal» blottebe Gallijfo, og

meb ftnigrenbe Saber figer (;enbe abjlillige fmuffe

Sing. Sag »eb Gallijio feeé Supiferé ©rn, og

£upibo i en lille pluéficeuef tjotXanbff Dreng, meb

en 9)tajle, fom tyan fjolber opab mob 3l'nfigtet, ft)*

neS fmibjfenbe af fjenfpbe paa Bebragerief. ©m=

cnbtfiønbt Sftefteren fiebfe be^anblebe fine 2®mner

paa neberlanb{? SKaneer, og ei »ar i øtanb til at

ri»e fig løS fra benne, bet ()ané lajfebe og plué=

fice»ebe lupibo i befte ©tpffe er et Be»ité paa,

er ber bog paa ben anben øibe noget belifat i


%

89

J;anS GaflifløS fremfiillelfe; l;un f?ar et ret fmuft

Ubtrpff, .03 røber, omenbffiiønbt en fremtryllet

q»inbelig figur fremfiiller ftg for f>enbe, bog f rpgt

for fyenbeé Somfrucbom i bette f;enbe toetpbige

©iebltf. Netfcfyer ubarbeibebe fliftigen, og rigelU

gen enbog lururieuS ubftafferebe be Stng f)an frem*

fiiltej l;anå "tfrbeiber l;ar ogfaa fiebfe tja»t megen

Sifalb, føgcS ftærf og blioe bi>rt betalte. (Sn

0,0b £aépar Nctfcfyer er ligefom en gob SKierié og

Doo ftebfe en Brillant i en SØialeriefamltng. Dette

©tpffe er titforljanblet (Saleriet fra St. ©apf)Os

rinS Samling i SJien, og cr æbfet i Sobber af

SSerfolie, fjoilfet jeg bog ei l;ibinbtil l;ar feet.

paa ©tpffet ftaaer malet Nefcf;er i øtebet for

Netfcf)er, fom Ijan ftebfe ftnbeé jfreoen, fom jeg

troer intet uben en Sfiøbeéløél;eb er 2larfag i, ba

ber »il meget til at beftribe befé Originalitet.

Unber bette No. ftnbeg i ben ælbre datalog

anført ligelebeé et Stpffe af Netfdjer: toenbc

Drenge i en Ntcfie, fom blæfe Sæbebobler 3 men

ba famme er en beflareret (Sopie, og Originalen af

Netfdjer er folet 1781 paa poullainS ^tuftion i

Parié, niebeité benne Ciopie aKerebe fjaobe »æret

fjer i mange '2far, faa ubfærteS ben, og ben anben

inbforeé i bené No.


9 0

72.

€t ^ru«miramcr, fom gtøet IjenDed ^etro*

q\>crtcr at æt*e,

Sræe, n | 2". f)., 9 | £ . b.

@f fmuft lille formobentlig et $o.r»

trait af cn ung fornem Same, ber paa benne SKaabe

fjar tabet ftg male. ©et er ubgittet for et 'tfrbeibe

* af ?>eter »an ber SBerff, en 25rober af 9libberen af

famme 9la»n, men bette er ei afgiort, ti)i et an*

bet ulæfeligt SKattn fpneé at ftaae i ben øuerjie

SKeéftng SoersStanb, fom omgi»er ^apegøtebus

ret/ og ba man ei (jer i ©tåben l>ar flere TCrbeiber

af benne Svejfer, faa»ibt mig befienbt er, mei?

£»ilfe man funbe fammenltgne bette, faa maae

bet faalebeé paffere inbfil »ibere. 21'f be toenbe

magre figurer, fom i Sonful SBeffé forrige ©am«

Itng er beaerebe meb $eter »an ber SBerffé fRrnx,

er man ei i ©tanb at bømme noget, ©tøffet er

et fmuft lide (§abinet& = ©tpKe, 09 en 5>rt)belfe t

en (gamling,

73. .!£. .

€f>rijti tøbe jegerne, ^ifen&e fcet> fin SDioberé

øfieD, af 3u$w>.

$aa Sofcber, n £ S. f)., 7 | £. 6.

grelferené affjcelebe Segeme fj»i(er op til l>an§

foefmmebe SWoberé ©fiøb, fom er Ijenfunfen i 3Cf=


91

magt unbcvftøttcS af t»enbe Qrngle. ^or«

mobentlig en . fult) foerbi^ malet (§éq»i|fe fil c«

3tlterta»le. Søbéfrceffene i Sljrifii, og be mel*

lem 2i» og Søb fcempenbe ftufigtétrce? i ben be=

foimebe SRariaS ?tnftgf, er fanbe og o»ereeii6ftem=>

menbe meb Staturen. Set er folgt i £aag ben

i3be Sulii 1753 paa SJtaleren §tyilip »an S^cfå

2Cuftton/ unber 3?effri»clfe: Een Graflegging

Christi zeer udvoerig en kragtig geschildert door

F. Zucharo, op Koper, hog 1 Voet § duim, breet

i Voet 3 duim,

74.

€n'(gwmit'Dct ligger paa .^næe, fccbenDe.

spaaSræe, U5 S. t)., 8 S. fe.

Senne anbeegtigp Sremit er ben hellige $ie*

ronimué, fom beber i en ©rfenj 2ø»en ^anS ©pm«

ibol ligger »eb f>am. Set er »el malet, men neppe

af ©erfjarb So», unber l;»ié 9£a»n bet ffal gaae.

Sa benne SKe jieré ©tpffer ble»e faa ftørf føg te,

og faa bprt betalte, friftebe jligt Valerie;^>aubc

lerne at ftnbe paa allejlagé S^ebragerier, for at

pine anbrcS ©tpffer inb unber IjanS 9la»n. ^or

nogenlebeé rimelig og let at fomme fjerfil, tog be

fmaae Gabinetéfityffer, fem »are malebe af f>anS

bebfte Særlinge, ber fom Ijané SJJaneer ncsrmefi,

og frite blot So»


S>2

bette »ære en 'jProbuft af cn af f)an§ bebfic ©fola*

rer S)iatf)iaå Sfaiueu, fom ogfaa »ar en berømt

SKaler, men ©fiffer meb f;ané eget Sfattn

bog ei funbe naae $)o»é fjøie §)rifer, fjmlfen en

fraitff Sftaleriefjanbler, jeg ftger franft, fjar mas

ter ®o»é SJaon paa. £5o» flat>ebe ftt -Jtattn fely,

fom ogfaa ^ollcenberne efter (jam, 23ot>, men be

franffe nacone og f£ci»e fjam jiebfe £)oun>, og bette

ftaaer inbpenflet faa tpbelig paa ©fpffet, at man

fjar »æret bange for bet et »ar tpbelig nof. S3iltigen

fan man »ente bet ©pørgémaal, at ba ©tpffet

ct er af £>oo, f?»orfofc bet tilbømmeS SRaitJeu faa

ligefrem? So! benfnortebegamfe^iite^tamme,

fom ftnbeé ncefien paa alle Siaioeuå Sanbffaber,

ftnbeå og f>et af febfamme ©fiffelfe, ligefom tjan

ogfaa i fine $enfelfirøg fommer, af alle £>o»5

Sifciple, f>am ncermefi. Gfnbog ^ienbere, fom

jiøie fjaue tnbfhtberef ftg i enfjoer Sftaleré! faregne

S9?etf)obe, bebrageS lettefi paa benne Sftaabe.

7.5.

5(t>am og €t>aé @i)nt>efa(b, af SRittøer Støtian

oan Der QBerff.

$aa Scmeb, timet paa SEccce, 21 5£. f)., 15I SE. 6.

3tbam feeé ftbbenbe i et 2anbffab, I;»or @»a

fiaaer paa fjané penfire ©ibe. &et er jufi $ifc»


93

brøet ba ban l)ar fmagt ben forbubne $rugt, fom

ligger anbibt paa fjøire øibe af fjam. ®ub§

(Stemme taler til fjam i en Spnilb: Tibarn lj»ab

£ar 2)u giort? gulb af ©fraO og gorfærbelfe

fee be nu begge til himmelen, 2tbam meb aaben -

fDiunb, ©frceffenå fjøiejle Jtarafteriftif, d»a meb

taareblcenbte i©ine. Gaturen er fomraen i ttors

ben, og en af be t»enbe 2ø»er, fjer feeé, brøler

allerebe efter 9fo», en lille Ijoib ^anin fibber fragts

fom »eb 2Cbamé gøbber, og ft;neå at aljne Status

rené om»enbfe £)rben.

S ©ftjffet Spariå og be tre ©ubtitber, af

benne SKefier, ber forbum »ar i ^jerfugen af £)r=

leané ©alerie, feeé §)arié i felofamme Situation,

fom #bam i bette. ©ubinben Suno fiaaer f>o§

fjam i famme flangebugtebe ©tilling meb en ubs

firaff og en opløftet 'tfnn, fom @»a Ijer. $>arté

ftbber meb 2@blet i ^jaanben. SDijfe t»enbe @tpb

fer ligne fjinanben faa fulbfommen i o»enmelbte

gigurer og bereé 2(ftituber, at naar man ei faae

3Riner»a, SJenué, £upibo og SRerfuriué i Sag«

grunben i ^arié'é Som, fitnbe man gierne troe,

at ben fibbenbe ^ariS, meb 3®blet i ^»aanben, »at?

3Cbam, og ben fiaaenbe Sttno @»a, fom lja»be raft

Ijam famme.


94

9tambof>r Ijolber beftc ©tpffe for et af bt

jfiønnefie f>an l;ar feet af benne SKefter, ligefom

ogfaa aUe Steifenbe, fom fta»e beføgt bette ©alc=

tie, og »ceret t Suffclborff, Sreében og flere

(Stccber, og ber feet f;an§ berømte 21'rbeibet, tiU

fiaae en|lemmigen; at fjan i bette er »armere og

minbre elfenbeenagtig, enb i tyan$ anbre.' Set

er at beflage, at et faa ffiønt ©tpffe, ber nu er

l>en»eb too 2Iar gammelt/ ei er fiuffet i bobber,

men for at fee bette i©nf?e bef)ørigen opfplbt, maatte

en ligefaa flor &obberfliffet til, fom »an ber SSetff

»at Sftalet. $obberfiiffeten sporporati i ?)ariå

f>at fiuffet et


Støam og UDjacjelfe af ? jjacat>tfct.

$aa Scæe, i8s S. fy., 142 S. b.

SDette ©tpffe, fom er en Gopie efter en Sri*

Qinal, ber fjcenger i Garlérulje, bef!ri»eS allerbebfl

efter følgenbe SBeffrioelfe af Gad Sang ber f)er fønbetfplitter en fort ©fpe, »irfer boerors

bentlig; forjfrcefEet føge be begge at itnbtuge ben*

($va nøgen og bange, foran, fn">r fanbt! men

atlene er bet iKitbe fiiereve iffe at flpe. grngtfom

feer fmn ftg tilbage/ om og ijetibeé £it>é Sebfager

følger meb benbe. o»eb! ftun er

©pnberinben, fom blioer fortræffet af ett frem?

meb albrig før fyøvt tummel, og et albrig før

feet $enbeé mob 35n>fiet bøiebe $aanb for*


96

r

tømmer ftg fel» til Straf; ben anben er ubflraft

for af ffpnbe paa glugfen og af forføge ef npf

£)pl)olbåjieb. SJtaar UbfVpEfet af ben pberfic

©ErceE »ilbe fillabe bet, faa »ilbe oi faae at fee

en inbtagcnbe SEabning i l;enbe, og ei fotf>inbre§

i af beunbte be rigtige gorl;olb og Sttrligtøeben i

fyenbeé ^elc 33pgmngt 'iCbam fiper fibft, f>an er

SKanb, enbog f>an feer ftg filbage effer tfarfagen

til f)anS glugt. Spnilben røbmer pané 2Cnftgf 5

f)anS 5Runb er fpnligen aabnet, fom af et @Erig;

f>an§ £5ine rulle »ilbt omEring; pan ubfirceEfer

begge fine ?lrme foran ftg, og pané Søb et meget

l;urtigf. SWaleren Ijar forfiaaef at bringe gor«

jftelligpeb i begge Stillinger, og ber»eb førget for

tøietå gornøielfe; pané $at»er ere meget nøie

forbunbne meb pinanbett. SEpgge og Spå l>«»e

bløbe og runbe £5»ergange. Crnbog ben ©tilljeb,

ben fjøitibelige @enfomf)eb er at rofe, fom f)an fjar

ubbrebt ooer bet fjele. 8Ren — ganffe ttlfrebé et

jeg iEEe meb l)am. @»a et mig for Etøbfulb, fyac

ingen bløb SSøieligfjeb nogenfiebé i .£>uben; alf et

ficempemoeSftgf af ©tprfe; oeen i Jtiøbef pat pun

ei 23lob. Seg fpncé ref gobt om SSlegpeben i pen*

/

bet '2tnftgf, at f;un Eun libet røbmer, ©EvceEEenS

9?afut ubforbret bet; men pevmeb laber fjenbeS

tlfenbeeitagfige Segerøe ftg ei unbffplbe. 3Cbam


97

er ei rigtig tegnet; l>an er for fort, for uæbel.

SKan ffiule f>anå »cnftre ?frm, faa »il Ijenbeé »en=

fire (fom en ftorlcengelfe af fjané) frembringe en

ubmcerfet flet SSirfning. S)?an »il troe at fee en

SMpfiuing, fom en frygtelig Sorben fjar jaget

xib af 23uffene, og fom bog iffe »il labe fif be«

angflebe 23pfte løbe fra ftg. 25an ber SSerff »ille

»eb SRanbené brune §ar»e frembringe en Eonfrafi

mob l;enbeé blanbenbe ^)»ibl)eb, men bet er ei

ganbffe InffebeS l;am. ølagffi;ggerne ere for

brune, baune alt for ftore afbrubte fletter og

ffabe harmonien." ©aa»ibt $r. Cang, mob lj»il=

fen jeg maae tage »an ber SBerffé gorf»ar an*

gaaenbe Sebcefningen af 21'bamé $aanb. Sngen

uben fel» en SMpfiling fan falbe £er»eb paa no«

gen uanfianbig Sanfe. ^)»ilfen Ulpffe, om 2lbam

enbog l;a»be fin 2Crrø flpnget »eb benne 25egi»en='

f)eb, ba l;an »il rebbe l;enbe fra en o»erf)cengenbe

Uli)ffe, om i l i»et af f;ané Ægtefælle @»a, jeg

fttiber intet uanfianbigt beri.

$»ab (Sopien angaaer, ba Ijar Gopifien »ibfl

nøie af fatte fig inb i Originalens 2lanb, og bet

bebfie 33e»iiå berfor er, at biffe t»enbe ©fpffec

feeé jæ»nligen paa ©iben af f;inanben, og bette

fibfle fjor enbog af inbbilbfe ^ienbere »


98

j r

piften^ SRatm fortiente at mbe§, ba bet ei er af no*

gen alminbelig SRaler, 03 røber en faerbeleé øoet

*Penfel.

7.7.

g n angergiven Sftariaé $ottcD i et b!aat ©ilfe«

©etoanDt, af darfo ©olci.

^)aa £rcce, 19^ S. t)., 15 2. fc. *

@f;rifli SRoberé blege, nebbøiebe og forrig=

fulbe ^)o»cb, befiraalet af en ©lorte og inbl>t)llet

i en mørfeblaa gløiels £appe, fom l;un meb ben

»enfire $aanb fjolber fammeit om ftg faalebeé, at

bet førfie 2ecb paa tommelfingeren Fommer til-

fpne. §>aa SSlinbrammen l;a»e anbagfige Gaf^c

lifer, formobentlig i .ftlofiere, l;»or øtpffet l;ar

eceret fortjen, antegnet forffiellige fromme SSeré,

f. ©. Quis est homo, qui non fleret, matrem

Christi si videret, i n tanto fupplicio? Og: Pia

Mater, fons amoris, miserere v im doloris, fac

ut tecum lugeam.

gørcnb ben franffe Steuolufion faae man

ubenfor be catl;olffe 2anbe ftelben ©tuffer af

benne lefler. $ané (Sfjriflué: og SKabonna?

^)o»eber »are inbfluttebe i ^loflere og kapeller,

men ba nu biffe i abftiUige Sanbe opl;


99

be§ forfjolber bet fifl »el ogfaa meb bet noer»a^

renbe, fom er fertil fpr^anblet fra St. SapfjorinS

Samling i SSien. Sielben feeé 21'rbeiber af benne '

dff»cerbige SRefler i atibre fag 5 fjané SKaneer er

temmelig egen, bet er fom bet finefie S'mail, og

flccgter noget »art ber jBktffé. Sefjanbltng paa,

han maae fiebfe arbeibet meb be finefie 'jpenfler.

y 7)

3ff ben Sranåport, fom fjer inbfom fra Gaffel,,,,

efter Sonful SBefié Søb af l;anS Gfterlabenffafy

»ar en Sftabonna, og et 25lobf»ebenbe Gljriflué?

,jpo»eb, af benne SJiefler, ber affiøbteé Ster»boet

af 9Jf. kongen og eieS nu af Stllerfjøififamme;

men — uagtet GfjrifiuS;^)o»cbet er, forubeti

SJfaterenS mefaniffe garbigfjeb, malet meb en

i»rig Cktfjolifé fyrige @ntøufta§me for grelferen

i benne Stilling, ere biffe bog et i mine Sanfer

faa gobe og behagelige fom bette »ort Sfalerie.

Unber bette 9io. er i ben forrige datalog an=

»nelbt : ©t fruentimmer, fom fpiller paa en Sutl),

29 S.1)., 124 S. b., paa Scerreb. Samme er an*

gi»et for $eter SRoreeljenS ?£rbeibe, men foruben

at ber fiaaer en anben ulcefelig Signatur, er

©tøffet lappet og ei af nogen faer Setøbenfjeb* '

© 2 *


IOQ

' . N,> , ' ' ' "Y - . J* -'

?8. .

€ n $3affant meb SDwer i $aant>en, af ©er*

fyatb Jponbtl)orft.

3>aa 2an£

9latfh?ffer, og Falbte Gherardo delle Notte, ba

be ei funbe fomme tilrette meb fyané tpffe 9?a»n.

. - 1 V * — * t

79 09 80. :J .

(£n ftøan& 09 en ^one, af pietet ^afon.

$Pa« Særreb, 30* S. f)., 25^ S. fr.

gor længjl ftben ligge benne 2)fanb og .Sone,

fom tyer ere afmalebe 1 658, tyenfmulbrebe i øtø»;

man »eeb nu ei f)»em be ere, men SRaleren tyar »eb

fin $unft fore»iget bem. Ser fan ingen £»i»l

»ære om, at be i fin &ib fjar lignet bereé Origi*

naler, ber laber til at tya»e »æret bemiblebe og be;

tpbenbe golf, bet bereå ©ilfebragter og ø»rige

2£ntog »ifer. Seg fart ei Fomrne £)pbagelfen nar*

mere, eitb ba 5Sialeren tyar lagt Ubfigfen af en


fB\)e i 33aggntnben, fom man feer igiemum et

SSinbue, faa antpber »el bette, at SRcmben f)ar

»æret SBocgemefter, Sfout, Staabraanb, eller an«

ben £5»rigf;ebåperfon i famme. #f SKangel paa

lignenbe kobbere tyar jeg ei enbnu funbet opbage,

l)»ab bette er for en S3i)e, enten 2tnt»erpen, 3tms

fterbam, Siotterbam, eller anben, ber let »il »ære

fienbeliø paa bené Saarne, naar man træffer tyer®

paa. ,£>a»be bet falbet SKaleren inb i SSttanbenS

Signetring, at fætte tyané 9la»n, eller blot 33e*

gpnDelfeé=S3ogflta»erne til famme, l>a»be tyan me*

get ført oé paa Spor til Opbagelfen. SKefleren

»ar en ©ifcipel af »an 25pcf,' og traabbe IpBfelt;

gen i l;anS $obfpor; tyané StpEfer er i ben æg fe

neberlanbffe $ortrait = Stiil; be beftbbe Sraft og

Stprfe, og ere en gob Sfole for unge ?>ortrait*

malere.

Unber biffe 9to. fiaae i ben ælbre datalog

anførte: en ?>rofpe?f af Siberen, og en anben

italienff Søef>a»n, af S. SBernet, men faa be;

tyagelige og flare enb biffe Stpffer ere, faa fore=

fomme te bog mig ei en SBertiefS §)enfel »ærbige;

og bet fan enbnu ei o»ertale mig, at tyané 9?a»ti

er paamalet, ba jeg l;ar feet aitbre ægte Staffer

af tyarn, og fammenf;olbet bem meb biffe, 1)»ilfe

vife en ganffc anben ubført SSetyanblingSmaabe,


102

ber et fan foetteé i Signing meb ty»ab tyer fee§".

SBerneté 9la»n »ar t flovt 3£«e, tyané ©tøffer

befalteé bt>rt, og befte ffabte mange"©ffcrabere,

fom »itbe profitere tyeraf, og berfor eftergiorbe

tyané ©tøffer i enbeel Gopier.

... " . - V»

. hti m 8 1 °9 52..

§wnt)c San&ffaber, af 3acob £)ugtenburg.

*Paft £cmet>, 24 S. t)., 30 S. b.

Siffe t»enbe lanblige SKalerter foreflitte Ub«

figter af 'tflpebalene, tyoor ^)t>vber briue SRuttlæffet

og £l»ceg; og benne Sftéfteré rette 9ia»n og 2Cr=

betber tyar »ceret temmelig ubefienbt for tyané

Sanbémænb. ©erarb J&oeté datalog naeoner tyam

ei, og be ©tøffer af tyam ber ere fomne til QoU

lanb og 9ieberlanbene tya»e flebfe pafferet unber

tyané SSroberS Sftaon, ba beggeé gornaon begpnbfe

' meb S. Sacob ^)ugtenburg fom tiblig til Sfalien,

og le»cbe fin meftc 5£ib i Jftom, ty»or tyan arbeibebe

og bøbe 1674. ©et er fienbeligt, at tyan i tyané

Sanbffabet tyar faget Gaépar §>ouéfin til Sttønfier,

og efterfulgt tyané 5J(aneer, meb tywem tyan le»ebe

famtibig i 9tom; i bcf ene af biffe ©tøffer er bet

ifcer fienbeligt. ,!pané £l»a:g er meget at be=

rømme, ©er ere »ifl abftiUige ©tuffer af tyam

folgfe i 4>ollanb og Sieberlanbene unber sSrobereit


io3

Sofjan 4?tigtenburgS 9Zat>n, fom »ar befio mere

beJienbt for fjané Sanbémcenb, 03 biffe t»enbe

33røbre§ ttrbetber fotwerleå (jpppigen.

S ben forrige Jt'atatog fiaae unber biffe c.

t»enbe 2anbffaber af 2ocateUi, men foruben at

man ei fan inbefiaae for S^awnetS 2Cngi»elfe, ba

be fnarere fpneå at »ære af Orijonte, fjar be et

faa meget tiltrælifenbe, at man troer at funne

tilfiæbe bem 9to. blanbt øamltngené ©tpffer.

83. .{$)

9?omé vgiervetemmc o\>cr De, Den ©ang ba

fienfcte, tvcnD: QScrDens £ We, af @er*

f>arD Saireffe.

*Pna £ærreb, 72 S. f)., 74 S. 6.

Unber en qmnbefig gigut, barbenet, i en

f>»ib 7l"tfaf!eé $ic(e, fjarniffet, meb en ($t>lben=

ft\)fHc§ &appe o»er ftg bejiuEfen meb perter, en

fteberbnffet ^)ie(m paa ,!po»ebet, fibber Svoma op=

Ijøiet paa en Sfprone, meb et Scepter i fjøtre

4j>aanb, f;»orpaa fiaaer en $rn meb ubfolbebe

\

SJinger. SSeb tfjronené gøbber lege Skillingerne

9iomulué og Stemué meb 2upa, ligefom og et

Sfiolb meb gigurer i, fiaaer »eb Sf;ronen§ f>øirc

øibe. Scenger nebe tigger Siberflobea paa antif

Sftaabe perfonificeret i cn gammel SftanbS gigur,


104 /

meb Søetang om ,£>ct>ebet, fiøttenbe tjøire Tt'rra,

fom or ubfiraft paa et Sftbéroer, 09 fafter.be ben

ttenflre om en om»eltet Seerpotte, f)»origiennem

globenå SBanbe løbet*5 Ijan fjar en graalig £appe

fafiet owet Uttberbelen af kroppen og oifer Saalen

af fjanå nøgne %ob. @n afabemiff giguu, f>»i5

anatomiffe nøgne SRpg fortiener Stubium og £>p=

mcetffomfjeb. SSeb tfjronenS Siber fiaae Siet«

færbigfjeben og ^)ifiorien. tit tronen nærmer

ftg en geltljerre, man formober øcipio Ifricanué,

fom fjat et Sfiolb paa ben »enfire 2Crm, og en

^afjne/ fjttotpaa S. P. Q. R. ^>an peger meb fjøire

4)aanb til 2ffrifa / ber i en Slegeré gigur ligget

fnælenbe meb »enfite §ob/ owerrceffenbe et røbt

fnubbret .Koral = Scepter. SRegeren fjar en toer«

ftribef &appe, og en ÆrebS af fjwbe, grønne og

gule StrubSftebre om $o»ebet. S 9)iibten af

benne SrebS gaae trenbe ?)erlefnore paa tucrt, og

fjanS $øbber ere inbflcttebe meb mange 23aanb.

@n brun 2ø»e fiaaer fjoé fjam og tnfer tænbec

mob tilffueren. Sag »eb benne gigur tf aae

ropa og 2ffta. ©uropa i en ftmpel guul .Sappe,

meb et føegrønt SBaanb om $o»ebet/ l;olbenbe

»enfire .£>aanb paa SJnjflet, og i fjøire fremrcef^

fer f;un et Scepter af S3ernfieen. Ttfta forefiilleS

i en q&inbelig gigut meb en mørf guul Æiole,


105

fj»orpaa cn mørfegrøn omflaget 09 gulbftønbfet

£ra»c, o»er benne f>ar t)un en purpurfar»et meb

^ermeltn unberforct fttb talar, tøfl bunben om

4>alfen; fjenbeé ^)aar ere i runbe Sletninger ftøns

gebe om $o»ebet, 03 bunbet fammen meb et bleg;

røbt S3aanb. Unber »eitjire 2lrm bærer fjun

bellet af bet epfjeftuffe tempel, og i ben frcmræfs

fenbe fjøire, ber tillige mebfager cn fflig af talcu

ren, en un »ifer »eb fin gremtrce;

belfe £al»belen af bet forrefie af ben »enfire gob,

og Reelen af ben l;øire nøgen. £)ennc ^»anbling

foregaaer paa en aaben $)labå r 9iom, i f>»t§

33aggrunb fecå ?)antøeon og flere betøbelige S3pg*

ninger. Siebbeløb og Qltølcter gi»e (Selebrationen

af $øitibeligl;eben tilfienbe, og ben i Suften ftttfs

»ettbe gama tilfienbegi»er »eb ftn trompet benne

Ijøitibelige $anbling.

Garl Gfifen, en ^unfiner fra SBruffel, (jar i

en Ubga»e af ©utropiuå, ubgi»en i $)ari§ 1746

I;oS tø. 9J?erigot gi»et tegning til et bobber«

{tøffe af omtrent lige Sntl;olb, fom foromtalte

Sttalerie, fiuffet af be l a ^offe. 9iom fibber lige=

lebeé Ejer paa en opljøiet tl;rone, meb en ^)ielm

paa $o»ebet, l)»orpaa en ;©rn meb ubfolbebe 3$in=

ger. 3 f)øire $aanb et »orpaa S. P. Q. R.,

i »enfite et (£pt)b. SJiomuluS 03 SRemué famt


io6

. i , . . r.

Supa ligge »eb tljronené gibber; ligelebcé ben

perfoniftcerebe tiberflcb. gor talonen fnoele

©uropa, 7£fta cg 2Cfrifa. Europa meb en liben

$rone paa ,£>o»ebef, en Serbenåfugle i »enfire,

løfter betijbningéfulb fjøire 2Crm meb §)egeftnge=

ren og ftger noget til giguren Stom, fom uben

t»i»l er: T u regere imperio populos, Romane

memcntiT. Sag fjenbe fiaaer en Jbefi. 21'ffa, i en

tprfinbes ©efialf, frembpbenbe et libet ©frin,

fj»ori formobéntlig Sløgelfer. Sag fjenbe en $a=

meek "KfriFa, en ncefien nøgen SRorinbe, frem=

bpber en §>erlefnor. Sag »eb fjenbe en i l ø»e.

©ifen maae nof lja»c feet Saireffeé forljen bef?re»ne

@ft)E6e, ba abffillige ting beri fjase tient fjam

til S)tønfier, ømenbffiønt fjan Ijar »aricret famme.

Seg fjar meb glib Ⱦret faa omfianbelig

»eb at beffri»e bette ©tøffe, ba bet tnbefjolber en

SRigbom af Megorier, fom man ei nof fan giøre

ben tilfiunbenbe ^iftoriemaler opmærffom paa.

Gompofitionen, ivoloriten, 2)rappéringen, Ubs

truffet er i bette ©tøffe mefierlig. ©filen langt

æblcre og fjøiere, enb man funbe formobe af en

neberlanbff SlJaler, og at fjan maae l;a»e Ijast en

far gorficerligfjeb for benne fin grembringelfe vu

fer, at fjan foruben fjané paafatte ubførlige 9?a»n

meb itaréfal 1670 Fjar i S^eflcrerncé ©traalebræf?


io7

»ting i 3§afen eller Urnen, Ijcorigiennem fiberens

SSanbe ubgt)ber ftg, inbflpnget forbogjlauerne af

fit $or= og £ilna»n trenbe (Sange, paa en faa

jftult ©faabe, at man fan, enbog opmærffosi, fee

©tpffet mange trange, uben at bli»e bette »aer.

Sort! alting er anlagt, orbnet og ubført faalebeå

fom man funbe »ente bet af ben SRanb, ber fors

uben »eb fjané ?>enfel, fjar giort fig faa berømt

»eb fine ©frifter o»er Sunjien, ber ere o»erfafte i

nceflen aUe Guropaé culti»ercbe ©prog, og tccfcS

og ftubereS af SunftenS Styrferc meb gornøielfc

og ©a»n. v

©tpffet er folgt bon 2ibe januar 1733 i

tfmjlerbam, unber benne 25ejfrt»elfe: Een kapi­

tal en ongemeen Stuk van Gerard Laris, verbeel-

dende de magt von Romen, for 550 ®t)lben,

©erfjarb ipoefé Gatalog ifte Seel $ag. 376.

s#,

t r ;

SfpojWen s ]3ctvué befcieé af fit $ængfd t>c&

cn €ngef, af ©uifco 3tf;cni (?)

^aa l'cerrcb, 40^ S. f)., 33 2. fe,

^PetruS tilfigeé f;er af en Grngel fin 23e=

frielfe af fif fangenjfab, fom lafeé i Xpofller«

nes> ©ierninger 12te Gap. 6-xo SSeré. Seite

©tpffe er ubgioet og {luffet af ben cclbre ^rofeés


ioS

for $>retéler i Jtobbcr/ unber (Sttibø 9Jf;enB Navn,

men abftillige faauel 3nb= fom Ublcenbere l;a»e be-

fianbig t»i»let om bet »ar et 3lrbeibe af l)am, fyvil-

fet enbog ?>retéler felo i fenere 2tar ogfaa »ar til­

bøjelig til at troe. 2tbffillige Sienbere, ber juffc

ei faa løbenbe og ligefrem, naar £»i»lémaal er

forl;aanben, tilbømme ©tøffer nogen »ié SØJefier,

tya»e berimob »ceret temmelig enige i at tilffri»e

J^etnrirf) Serbruggen famme. 2l'lbrig f>ar jeg feet

noget af benne Sftefier, Un berfor et befræfte faa=

bant. ©tøffet taber ei f)er»eb; tøi £erbruggen,

fom længe opljolbt ftg i Stalien, »ar en fior og

agtet hefter, l)»orom SKubené fel» fælbte benne

£5om, ba l>an faae focnbe ©tøffer af l)am, at

I>an l>olbt l;am for en af be befie SKefiere i Sleben

lanbene. 6t SKtbneébtnb ber »ar faer betøbenbe

og ubmcerfenbe af en faa fior SKefier fom StubenS,

og bet i et Satib ber frembragte faa mange agt=

»ccrbige Sunfinere funbe ei anbet enb f;a»e en fior

Stegt. 4?»ab ber føneé at beftørfe, at ingen 3ta=

liener l>ar malt bette ©tøffe, er at Grngelené $i;

gur er alt for f»ær af Semmer, og alt for før.

Staliené ®alere forefiilte biffe SSæfener fom en

SKeKcmting af manblige og q»inbelige ©fabnins

ger, lignenbe fmaa drenge fulbe af SJnbe og ®ra*

tie. ^»»o tjar feet 2tlbanié @ngle = gigurer og

$)l)9ftoncmier, og fanber ti bette, ©uibo 9tl;eni


109

fel», fom ffulbe »are befté ©tpffeå SNefter »ar

jujl far befienbt for l;an§ Grngle = $f)i;ftonomier,

l)»orfil f>an i tyané Snbbilbning ei paa Sorben

funbe finbe nogen paffenbe tjimmclff ©eflalf. Set

er ei »el trolig, af f>an ba»be bannet en faa fiampe«

maéftg Crngel. Tlnftgfcf og linerne berimob i

fcen gamle 2l'pojlelé 3l'nf{gt ere faa fanbe, at be ei

Jan gi»eå bebre; l)an er ibel 2fgtpaagi»enf)eb, og

frpgter at tabe et enefie af ©ngelcnSSrb: "tStaae

l;afiig op, binb om big, fnør bine ©aaler fafi,

fafi bin &appe om big, og følg mig." $anS cnb;

nu lanfebe $anber, fom nu fnart ffal »are frie,

og 2a:nfcrne fageå af, ere anbcegtigen folbebe, for

ret meb ttnbagt og $engi»enl;eb at mobtage bette

S5ubffab fra ©ub. Set giør ei nogen gob 85irf=

ning, at fee Grngelené »enfire ^)aanb, Der peger

til himlen, i ppramibalff §orm jliffe frem

lige i SSeiret o»er 2(pofielené 3ffe. Set er i øo*

rigt et meget antageligt ©tpffe og »arbigt ben

$)labS bet inbtager.

85. ^

(En øatpr meb en ^urw frugter, f>Mraf et

fruentimmer tager nogle, gigurerne af

Dvubentf, frugterne af franj ønqjer.

^)aa Srcee, 42 2. fy., 33 2, fy.

£)m bette ©fpffe er abffiHigf at ftge; bet

fir fiebfe tilbømt JRubené, råbfil Sfambofir beføgt«


I I O

jviøbenf;a»n, 03 ftjnteS, t»i»lcnbe om benne Wtes

fier, mere filbøteug at tilffri»e SorbanS famme.

Sften,' SorbanS og ©neper fja»e neppe, faa»ibt

man »ceb, nogenftnbe arbeibet fammen 5 bet blioet

nof fcerfor bet fanbefie, at Sftubené f>ar malet bet;

førfi forbi man-i ©atprené 2uiftgtétrcef gien=

ficnber ube'oragelige Seoifer for benne 5Kef}er§

$enfel 5 for bet anbet forbi frugterne i ©atprené

£ur» ere af f raaj ©neper, meb ()»ilfen »el 3fJu=

benS, men ei SorbanS ntalebe i fællig. for bet

trebie enbelig, forbi bet fruentimmer, fom fnap=

per efter frugterne, er albeleS i Sfubené! form 09

Cioflume. Om l;enbe fan man ei »el fortie benne

mcerfelige 3t'necbofe. 3 mere enb 50 2Car l>ar

benne figur »ccret o»ermalet; ingen »ibfie, af

ben »ar fjerpaa. Sn 09 anben nøiagfig 3agtta=

ger ftubfebe »cl oucr at be paa ©atprené t)øire

.Spaanb og fingre »arenbe røbe Steflerer, og bømfe

at be maatte fomme af et i Sførvarclfen forbum

»ærenbe røbt Objeft, men fom man ei ret funbe

giørc ftg rebe for, ba intet faabant faaeé paa

©tpftet. SSeb ©tpffeté Slcengiørcn 09 fernis

foring, fom for nogle Ttar fiben Ijermeb foretogcé,

ble» Stejlaurafeuren |)r. Sftøller ogfaa opmcerffom

paa bette, og begpnbte forfigtigen at labe 0»ei - j

malingen afccbe. 2>ette Ipffebeé faa»el, at fjele


giguren fom ubeftabigef frem, og »anbt man ei

anbet f)er»eb, faa afga» benne Operation et uimob*

ftgeligt 33e»ité paa Jpr. 5T?øtlcré Sueligl;eb og

Sunfl i flige Silfcelbe. Der ere be, fom fpneS

at ©tøffet »ar bcbre førenb bette b!e» foretaget,

men f;»o gi»er oS 2o» til at o»erfmøre en gigut

af StubenS, fom l;an felo fatte betøen? beåuben

ble» SWaleriet, ber forben beflob af en enefie figur

uben fpnberlig ^anbting, nu »eb benne ftgurS

fremfomfl, til et Infioriff ©tøffe, frugterne af

grans ©neper ere naturligen fanbe og ypperlig

gi»ne; f)»ilfe fjerlige, ffare og igiennemftgfige

Sinbruer. Sen »arme og poliffe SD?ine i ©atø«

rené 3(nftgf er af al ben Sraft og ©tørfe, fom

StubenS ?>ertfel ene »ar i ©tanb til at frembringe.

@t Jtobberjtøffe fiuffet efter bette Valerie

af '2Cleranber SSoet junior i Antwerpen o»erbe»ifer

om, af Maleriet maae f>a»e unbergaaef nogen fa=

falifet i fjøire ©ibe l)»or fruentimmeret feeé.

^)un er i Sobberftøffet nogen, f>ar blot et tønbt

©lør faflet unber »enflre Srpjl og 2irm. Sag

»eb f;enbe er en Ubftgf i et Sanbffab. S 9)fale=

riet berimob ep f;un formobentlig »eb en fremmeb

§)enfel beflæbt meb en røb Slæbning *, ^)o»ebppn=

ten libet foranbret og Sanbjfabet o»ermalet. S'ob*

beref er inffriberef: Mero et libidini indulgere et


f ; .

112

blandis insidiis nymphas illaqueare, ac irretirta

gloriari præda, sola mea voluptas.

86.

ø i ©talt) toet) et £etberg, af ^lj>ifip

cffiouroerman.

k / t

*Paa 2rcec, 19J 2. 1)., 27* 2. 6.

$)aa bette ©tøffe l>ar benne fiore .Ipefiema;

ler ret øbjlet meb bem. $er feeS 12 forjfiellige

,£efte i attefyaanbe ©tillinger 09 gorfortninget.

Smellem biffe er en $erre allerebe fil og

farbig at ribe paa Sagt. (Sn lille Sreng riber

om i ©talben paa en ©ebebuf, og en Setler retb

feé 2Clmiffe. SBouroerman l>ar manøfolbige ©ange,

og paa mange SWaabeir, »arieret biffe fovefiillin=

ger, faa at et ©tøffe let ligner et anbet5 bog er

blanbt biffe, bette et fcerbeleS confiberabelt ©tøffe,

fom al »ibere 9toe§ er o»erf!øbig om, ba bet nof«

fom taler for ftg felo.

87-

^erfpeftw af en catfjolff af 33artf>olo*

meo »an SSaffén, 1626.

^)aa 2rcee, 25 2. f)., 36 2. 6.

SDmenbffiønbt bette ei f?entyører blanbt »an

> 35affené bebfle 3£rbeiber, fremftiller bet bog en ret

fmuf perfpefti»iff Ubfigt$ foerbeleé fortiene bc

«


113

fmaae tjiflorijfe $ oreflillinger paa 3Clferfa»lernet

f. @r. Gljrijli .fpimmelfart, IjanS SorSbragen til

@olgatl>a, Soréfoejtelfen 03 flere IjiflorijTe fore;

{lillinger »or £pmcerffoutl;eb, ba f>an »ar en ret

90b jftigurmaler. SKaleren sar bcfienbt af ftit

©tprfe i $erfpefti»en, og ifoer ffal fjanS tl;eatrafe

ffe foreftillinget l;ase såret ypperlige. Slange

(Mv af [Robert ©riffxeP/ 1707.

^act SEræe, 17 SE. f)., 19^ SE. 6.

@n Ubfigt af en Spe seb Slfjinené Srebber,

ter f;sor bcitS ©tranbfanter falbe ttogef fteite og

biergfulbe. TClting er befneet og f loben faa jlcerf

froffen, at man fjar opflaaet et ^arfefenter.-Selt

paa famme. SRan løber fjer paa ©føiter, biser«

x

' V. $


U4

terer ftg 03 ffriber frem paa afl'cfla3$ Sftaaber.

23pen maae elleré let blive fienbelt'3, naar man

finber et bobbet af famme. Sen et fjollanbj?,

£»ilfet man fan fee af bet opplantebe glas.

89. ".(lp

gammel ^oneé #oi>e&, af £)enner.

^3an £ærreb, ^Pcnbunt til 9io. 21.

Sbwb je3 unber bette 910. fjar fagt om ben

gamle S)ianb giælber i 4?enfeenbe tit ben malerifle

SJietfjobe, fulbEommen om betfe. tfnbre Skalere

fyave SDJøic »eb at optase 03 efterligne be glatte

SRiner i et ftnfist, men Senner gif meb en ube*

gribelig flib ittb i 3CnfigtetS furer og Sfctjnfer*

fom f>an afbilbebe inbtif fiørfie Seunbring, lj»iU

let bette IjanS 3trbeibe gi»er et talenbe S3e»ité paa.

90.'©

€ n lanfclig Ufcfigt met) turnet, af 23artf)oIo#

mæué SSrenberg.

9>aa bobbet, 8 S. t>., 11 2. 6.

Unber 9io. 51 f;ar jeg forf;en fja»t 2eiligl;eb

tteb et anbet af benne SRefieré 2Crbeit>er, at omtale

tyam. Sttan feer fjam fjer igien i famme ©mag.

Stuiner af en Spgning, blanbt fj»ié Skifter ©teens

©iebbet pille fmaaligen ben i kløfterne fremfpi=


115

renbe SKooé* gør bet øwrtge Ijar bet tmber 9?o.

51 anførte ftore fortrin før bette. Sette

er erf;»er»et fjer fil Samlingen fra Siuiner, af 3«co6 Mn

t>er $eiDen.

*Pa« £r


I i 6

92.

£ n fKpttcr mcD fin .Jpcft »eb ett »Tiufe, af

pietet QSevbccf.

9>aa Sræe, 15 S . f)., n | S. b.

S en (Sroffe er en reifeitbe Sprf eUer 3Crmes

nianer ftegen af fin $efl for af »anbe benne, goratt

ty»iler fjanS af Sieifen træffe $unb. Senne Stte«

flcr er libef befienbf, men forfietier af Ⱦre bef,

formebelft fjané fmuffe ©fiffer. 6ffer ©ertyarb

4?oefé £afalog, f)trori ber ftaaer abffillige ©f»>fa

fer af fjam, folgfe fil forffiellige Siber/ næ»ne§

^an fom de Mcefter of Philip Wouwerman, fom

vel er af forpaae af l;an »ar benneS Saremefter,

|>»ilfef fan »ære rimeligt, enb|1iønbf f>an af

gueéli 09 flere ei anføreé blanbf benneå ©folarer.

SSerbeÆ malebe gobe |)ejie, men ei faa æble fom

SSouroerman, f>»ori Sifcipelen langt o»ergif fin

fiæremejler.

93. ^

$iffe*5Sftarfeb, af San SSreug&ef.

^aa bobber, 84 £ t),, 12 S . b.

9?cer »eb en flippe, meb et 33iergfIof, grcenbs

fer ^)a»ef§ ©tranbfant. gijlerne ere beffiaffis

gebc meb af bringe en SDZcengbe gijf fil ©alg,

33lanbt be ^iøbenbe og ©eslgenbe b!i»e en £5eel

§i(?e i &ur»e paffebe paa £e]le og §8ogne for »i


117

fcere af forfenbeS. ®enne SfteflerS ©fiffer cte

(et Etenbfc af bef ptæbominerenbe 23laae i ^anS

Sanbffaber, fom et gi»e bcm nogen behagelig Sone,

men fj'ar berimob fmaa nefte beftemte figurer, og

bef jlebfe en Skimmet af bent. |)an malebe ctlerS

i ben ælbre f)otfanbf?e ©fote§ ©mag, flaegfer

©cf)aubro»té SSeftanbbele »are

Sern, Vitriol; bijfe l;a»e bolbt ilbe 4)uué meb be=

reé 9iaboefar»er, ber befiobe af ©after, Safprces

parattoner o. f. ». 95eb benne Seiligfyeb fan jeg et

tilbage!;otbc min gorunbring, at man ei enbnu

f>ar »eb 9Mer=3l'cabemierne i Suropa begpnbt at

giøre unge SRalere »ibenjfabeligen befienbte meb

gat»e=G>f;emien, af f;»ab 23efianbbele en gar»e be*

jiaaer, f)»ab SSarig^eb ben fyav, og f)»ilfe ber fra

ben cfjemiffe ©ibe ei forbrage fjinanbené 9?aboe=

ffab, f)»orlebe3 og forfor be »eb 2uftenå fugtige

3>aa»irfning effer^aanben enten opløfeS, eller an=

tage ©ftæref af en anben Soitleur, SJeb bef na--


118

(len tmbergangne (Smallimalerie er enbeel af biffe

Sunbj?aber for Sjalerne gangne forlorne, 09 fil

= Srin igien,

£»orpaa bereå forgængere fjaoe »æret.

94. ' ,

S23^nDcr ber tccffc fæl&cDe £rceer paa cn ^ogn t

£ant>j!ab, af San Singelbadj.

$Paa £ræe, 9 S, f)., 12 SE. b.

25etfe lille ©fpffe er en fanb lille 23rillanf i

benne ©amling. £væejlammer og ©rene bli»e

læjfebe paa en SSogn af f»enbe Sønber og en

23onbefone, i et 2anbj?ab, fejlene ere frafpænbte

o g ben ene af bem f>ar af SHøbigljcb lagt ftg. Grt

anbef fruentimmer fætter ef lille S3arn paa en

$e|i, fom en Sftanb leber, ©tpffet er i tyøiefte

©rab ubført, fom et.SRigniaturmalerie, og i alle

SKaaber ubeffabigef og »el confer»eref. 9)Jeb for«

nøielfe og Silfrebéfjeb »enber man ftg fra bet­

aer ere flere og jlørre et er, omenbffiønbt faa

lille, bef bejle af tøarn; bef betyø»er blot at fee§

for at behage, og p»erbe»ifer oå om, f>»ab Singels

t>acf) »ar i Sfanb til at frembringe, i fif gag.


i i p

95.

©en &ot>fcert>icse ^icconpmué, af 3ttatf)ia$

datoen, 1695.

^)aa SErcee, 16? SE. f)., 13 S . 6.

25enne .£>elgen ftbber meb f>al» blottet Segeme

i en ©rotte, omgi»en af Sorne og SStbjIer; bet

feeé Ruiner af en gammel 23pgning, imellem l?»ilfe

»oj:e »ilbe Urter, »eb Siben en gammel og fnor*

tet §)ilefiamme. SSeb f>ané føbber ligger en op*

flagen 35og, l;»ori, foruben Sekten, ber er et

itobberflpffe. ^elgenen ^ar en ©lorie om ^>o»e»

bet, Seg ^ar forben fja»t Cetlig^eb at omtale

benne SDlefler, i 2(nlebning af et forcgioet ©tpffc

af ©erarb Do», og enfj»er ber finber fornøielfe

beri, fan nu »eb egen £3effuelfe, enten bef rafte

eller forfajle, om Maneren i begge Staffer ftems

mer o»erenS eller iffe.

96.

€ t £onmfationé*@tt>£fe, af $tam Sftiettø.

$Pan f;ar et ©la§ i |>aanben/ tjvitlet fyan

laber til oftere at tya»e ubtømt, £)et ene af fruens

timmerne jfiænfer af en .Sanbe i ©laffet, og be


120

i

firabe begge af I)olbe f;am »eb gobf Sune. Sanger«

inb i SSarelfet ftbber en ^Perfon, fom lagger Qove*

bef paa et 33orb, for at fo»e. S ©tuen fanger

et Suur meb twenbe Soffefugle. @n $ube og en

Sobafspibe ligger l)enfaftet paa ©uloef.

Alting i betfe øfpffe er ubførf meb megen

Slib og lioeligen coloreref. Set er i ben albre

datalog anfaf at »are af San SJiieriS, men en

f)er igiennem reifenbe SRalerie^anbler, ber fjawbe

tyanblef meb betfe ©lagå £>"are l;en»cb 40 ?tat>

fagbe, ba jeg naunebe San SKierté fom SWefter:

non de Jeaa, vous pouvcs surement dire de

Franco i s Mieris,

~r^

97 cg 98. n.y

£&cn£>e Øcl|fab^@ti>ftciv af ftranj ^r>rtftep^

Sannccf.

9)aa .ftobfrfr, 20 $, f)., 29 2!. fc.

Sen ber blot feer efter gloenbe og fpraglebe

farver ftnber f>er megen SSienå govlpftelfe. Smifc*

lerfib er bet, l ;m megen $unfl og Slib berpaa er

anoenbt, §)orcellain; og ©laéimalerie. Senen i

Sanbffabef er grunbfalff af en f?evffenbe gulgrøn

garoe, og ben ene gltmrenbe Souleur i figurerne

forbunfler ben anben, Set er et $ar&efpil. $is

guverne ere fremjlilte i (sungne og jiioe §)ofitioa


121

lier. @t fol' fin $lib beunbringS»ærbigt (SuI»j

Seppe maae man ei unbbragc fin SDpmcerffomfjeb.

SDiufiøantcine og be figurer SRefteren bar fjolbt i

bet Elarbunfle ere bebre, fanbere og behageligere

for SDiet, enb be ber ftaae i fulbt 2»;§. Sttalereit

»ar attfaf »eb $>orcillain; $abriq»en i SSien, og

alle l;an§ £>tiemalerier ftabfcefle bef. ftkunbre

maae man bog, at SJfefteren faa faalelig f>ar for=

jlaaef at regieve alle biffe brogebe giguver, alt

betfe £læbemon af faa glimrcnbe ©ilfejlofftr t

£)liefar»e faa »el, fom om bet »ar i ?)iigniafur,

at Stéfjarmonien ei er ble»en langt utaalel:gere»

Sftan l;ar et ubofumenteret Sagn om biffe Stpf*

fer, at be forejiille, bet ene en Goncert, bet anbet

et Bal, giwne engang for et talrigt Selffab »eb

SSien i frater, ber ere fore»igebe paa benne SJiaabe.

99.

€t $omait af cn SDlantøperfotv af grans

Sifticrré Den 2€1Dre.

^aa Scæe, 8 S. f)., 5 | S . f>.

6n Sftanb inbljptlet i en fort Jiappe, lige

nebfyccngene &aar, laggenbe ben l)øire ,§aanb paa

fit 23ri)ft. gormobentlig en Icerb Sttanbå $ors

frait, fom er fortræffelig ttbførf. 25et £ar længe,

i golge af ben cclbre JtafalogS #ngi»enbe, paffe*


122

ref for »an Spcfé 21'rbcibe, men Stan? SJficriS

9la»n jlaaer ubtrpffeligen malcf i Saggrunben,

IOO.

€ n SanDé(>j;c«©fole, af San ©teen.

^)aa Sætreb, 24 S. f)., 28 S. b.

©t pppertigt ©tpffe, 09 ei i ©feenå ftlmtns

fcelige S^aneer. *£)»ilfen fanb 09 beunbrigé»ærbig

33ell)S>mng, ber igiennem bet enfetfe aabne £ag=

»inbue, 09 be i ©tvtffer flagne SSinbueéruber {!om*

mer inb, og oplpfer bet fjele Sagtanimer og bets

inbef;olbenbe Stum, paa en SJiaabe fom fulbfom*

men »ar en Stembranb »arbig. .&er er 9?afur og

trirffom Beffrceftigelfe, omenbffiønbf afben la»ere

blaffe / for af faae ben forcfafte Seftie i .£>o»ebef.

©fulbe man unbreé o»er, at nogle af øfolebør*

ttene fee faa »orne ub, ba maae man »tbe, af i

$ollanb gif be, ©ommeren o»er i ©øefarten vce-

tenbe SJtatrofer, om SSinferen i ©fole, for at

inbfjente be »eb lange Sietfer paa ©øen forfømte

$unbjfaber i at loefe, ftri»e og regne. Belpåmn^

gen paa ben paa Borbet ftaaenbe 25reng, ber er t

goerbe meb at tage en 5£a»le neb, er, ligefom

©treifelpfet ber pmjfinner ben paa ©ul»ef ft'b*

fcenbe ^>ige, og ø»rige figurer, albeleé mejlerlig,

ug fan ber i benne $enfeenbe ei fige3 nof til 23e=


123

rømmelfe for bet fyele. dnfyvex Skaac ex bel;ørig

oplpft / meb ben til (amme paffenbe Selpéning.

SKan feer inb i et SScerelfe, l?»oc be møbenbe £b*

jeffer fpneé mange Tllen borte i lige 2inie inbab i

Spbbenv $»ilfen mefrcrlig ^orbeling af Spfet,

og beté ffarpe 3i'nftag, matte 3>igen paa etl)»ert

forefommenbe £)bjeftj l;»ilfe l>al»bunfle og gien*

nemfigtige, berf>oé naturlige ©fpgger, og Streife=

IpS? £>g tyoilfen -SSirfning og øammenftemning

i bet f>ele. ©aalebeå at ubtyule en $labe meb

$ar»er, og i en fortfat fremgang (iebfe at foran=

bre SelpSningen »eb afbrubte Sinter, er et 3Ci=

beibe, fom fun ben ø»ebe SKcftcrS $enfel ene er i


124

bfanbt be bebrc, eg fan gierne i f)anS gobe 31'rbeU

bet fcetteS i blaffe meb en Salfenburg, S3il|iu§,

San -SSontf, Sillienberg, San gpf, Sonop; ja

I;an ooergaaer abffillige ber befatfebe ftg meb betfe

©lagS SMerte. $an avrangerebe be fremflilfe

Spr og øager »el; meb jior glib, bog naturliv

gen, forcjlHlfe f;an bereS Jpaar og giebre. got

bem, ber ete (Slåere af faabanne ©tpffer, er f;an en

ret behagelig SDJaler, og f>an§ SDialerier i benne 5t'rf

føgeé og feeS gierne af bem, ber pnbe benne SlagS.

102.

honning Støtemifta tcæ&cr ini) i SSiUe&fjuctøet

øcopaé QSærfflcD, for at befitUe fin §3}anD$

SSftaufoicc, af Slnton Stapfyael ^engé.

^)aa Scetceb, 'meb »ebftængcnbe ubferte (Séqoiffe i £>h'e«

materie. 25et fførre €ti;f!c 52 2. i)., 36 2. b.,

bet minbre paa SErcee, i3f 2. i),, 9^ S. b.

Set flørre ©tpffe, l;»or SronningenS gis

« gur er albcfeé færbig, er figuren af Scopaå ci

fommen paa, ligefom og Baggrunben blot er an=

lagt, og langt fra feerbig ; berimob »ifer ben »eb«

fjoengenbe ©éqoiffe f;»orlebeé SKefferen agtebe en=

gang at f)a»e ubførf bet. ^>»ab nu '21'arfagen enb

cr, at bef fførre øfpffe i »iffe SKaaber ei er fair«

bigf, er tmolfomf og ubefienbt, men »eb at forfølge

Øtpffeté ^)iftoric fan man maaffee lebe ftg frem


til mttelige tfarfager, Sen banjfe $rofeffor*|lS

»ae »eb fif £)pl;olb i Stora ei blot i nøie ^ienbjtab/

men enbog SSenffab nub SKengé. ^>an jfal unber

ft't Spøolb ber f;a»e boet i famrae Spgning, fom

tjan. ^)an »ae tillige en Sifcipel af l>am, fom

(jané grønlige Sinter i ^>al»ffi;ggerne noffom be«

»ifer. Sa 2flé fog Qtfjfeeb fra l;am og Stom, ga»

StfengS l;ara bette Stfalerte meb fin G^qwiffe meb til

en ©rinbring om fig. 5>aa 'illé'é ?lu?tion fiøbfe

SKigniafurmaler 3)tuUer bet, og af f;am er bet

igien Fiøbt fjer fil Samlingen. Saa»tbf mig be=

9"

fienbf er, er, naar jeg unbfager 4?o»ebef af £ong

Carl III. i Spanien, fom er paa bef Sfpffe t

2i»és Størrelfe, ber ftob i ^ofentaf = ©emaffet

paa bef afbrantbfe (5f;riftian§borg Slof, intet l)er

i Sanbet af SJengé 2Crbeiber; tl>i be foenbe Stt)F«

fer, fom op. 9)t. kongen affiøbfe SKecanicuS tyltsfy,

er neppe fra fjané ^)aanb. Seg f;ar funben nøb;

»enbigf, af anføre alt betfe, ba nogle l;ar forføgt

at giøre SfpffetS 36gfl;eb f»i»lfom, men faa»el

inbenlanbfEe i?ienbere, fom ubenlanbffe Steifenbe

lja»e alle jiabfceflef og be»ibnet Stigfigbebett fjeraf,

ba tflé, f)»em man f;ar tillagt bef, umuelig Fa«

l;a»e malet bet, fom bebjl feeé naar man fammen=

ligner bet meb l;an§ anbre 2l"rbeiberj l;a»be 2tls>

malet bet, l;»orfor feer man ba ei ben ffiønne $en*


126

fel r flere af be mange ©fiffer »i ljet f>a»e af

tyam? ©el» @"Sq»iffen, l;»or ©copaé gigur er

ent) mere ubført enb Sronningené, røber, »eb

3lnorbningen og Ubarbeibelfen af bet granbiøfe i

fyané Ålabemon og befé golbefaflning, at en ø»et

og flor Æunflner f>ar tcenff, anlagt og ubført bet.

bjefferS ®iett = 2l'fbilbning, fom refleffere i bet

voelige SJanb, og f;»or »el »ebligef;olbt er ei Ijele

bet fjernere naturlige $erfpeFti». SKan træffer

ofte paa $erfoner, ber »eb at befee en faaban

©amling, fom benne, nebfeefte ©tpffer, men

meb betfe er bef mobfatte inbtruffen; mange fya»e

tjolbf betfe ©tpffe »arbig en enbnu flørre 2anb=

ffabémaler enb 9)?oucf)?røn, og filbømf bet en

83otf;, en ^»acfertj be ^a»e grunbef bereS gor«

mobning paa SrceerneS og ©fammerneS Ubars

beibning, fom be f>ar fpnteS at »cere albeleS i ben


127

albue $aprbe blæfer paa

Sfalmeie, og nogle Iceffebe 2tfener eller SE^ulceflec

brioeS f;iem, @n fftøn og fanb SSelpéning i Sfpertte

og paa StuinenS bemojie Soppe reflefferer fra ben

nebgaaenbe Solé Straaler. SJeb 9io. 81 og 82

^ar jeg forfjen i bette datalog f>a»t 21'nlebning af

*)ftre min gormening om Brøbrene ^ugfenburgå

SlamtS gorttejcling, ba be begge l;aobe S5ogjla»ef

S til 23egt)nbelfeS:58ogjla» af bereé goraawn, og

forfor Sacob $ugtenburg og l;aué 3Crbeiber oare

faa ubefienbte for l;ané SanbSmajnb «£)ollcenberne,

ba f>an opl;olbt ftg fin mefte Sib og bøbe i 9tom.

Sg ba begge SBrøbrene malebe ^»ejle og


128

gobt, fomrleé »et typppigen bifjc§ tftbeiber enbog

i »ore ©age, etter ogfaa alle Stpffer meb 9Za»net

4j>ugtenburg paa, ene fittaggeS San ^ugtenburg,

fom ben bet formebelfi ?(fmalingett af ?>rinbå

Crugenii gettflage bte» faa befienbt og berømt.

105. X

S3a?fu$, CeceS, QSenué og j^uptøo, af

3fan SØItef. iv

$>aa Sctrrcb, 54* 2. f>., 36 £. b., naturlig øtorrelfe,

^ticce = ©tøffe.

Beftæbt meb en Siger^ub o»er hofterne feeS

BaffuS t)er ftbbenbe/ og |>olber en btaae ©tue i

»enftre ^»aanb. 4>«n taler meb SereS, fom t;ar

i fyøive ^)aanb en Segel, og i »enftre en ^orn^

Steeg. Bag »eb biffe fiaae SJenué og^upibo,

fom tjolber tit Siben en Srueftafe i Jpaenberne.

goran BaffuS ftrceffer en Siger ben |)at»e £top

frem, t;enimob ben Srueflafe Baffué t)ar i ^>aan=

ben. gigurerne ere »el malebe, men ?Cnftgterne

iffe gratiøfe. Set er puffet i bobber af Sacob

GoelemanS, t>ar fotbum »a:ret i parlamentéraas

ben i '21 ir i $ro»ence 9)?. be Boper b'2l'iguilteå

Samling af SKaterier, og fan ber fee§ i ben 1744

ubgiwne Bejfrioelfe o»er famme.


I2p

106.

dronning ^rtemifta, af en uf>efient>t bejlet.

9)aa Scerreb, 3of $. f)., 22§ 2. b., naturlig Stømlfe.

dronningen Sfrfemifia meb et ®tabem paa

$o»ebet 03 en flor Siubin i Brpjlet, ftbber i en be«

brøoet Stilling, meb en gplbcn Sfaal i »enfire

&aanb, og er i Begreb meb at ubfømme benne,

f)Dovi I;enbeS SJianbé 2t'f£e er blanbef j i ben fjøire

l;ar l;un et fjuibt Sørflcebe, for at aftørre be Saa*

rer benne førgelige ^»anbling foroolber, S ben ceU

bre datalog er ingen 5Ke(ler til Stpffet angioen.

2Cf £icnberc og Sieifenbe l>ai>e nogle tilbømf bet

Saffo gerrato, anbre ©uibo 9teni. @n Stalie*

ner er SKejleren, og neppe nogen Giopte, bet be

brifiige §)enfelj|røg og Stcflejcerne i ben Stubm,

fom ?;olber kappen fammen, fpneé at befrcefte.

ab man funbe l?at>e at tnboenbe mob ?fngi»elfett

af Saffo gerrato, fom beté hefter, er at benne

er ei befienbt at f>a»e malet i faa fiort gormaf,

og meb mere affiiffenbe og gløbenbe gar»et\ ©uibo

Stenté Sflaneer, enbffiønbt fjan ^a»be forjTtelltge,

er man ei fjeller faa tilbøielig at gtenfienbe fjert.

Det »aere nu af f)»cm bet »il, faa ftnber man t -

famme en øvet $enfelj Stilling, Shiner og ttb*

trpf røbe en bpb og »eemobig Sorg.


13°

' , .

10?,

€ t biergtøt SanDffab, af Sftiuxul darré.

9)aa Scerrcb, 282 2. f>., 24 2. b.

3 et Sanbjtab bri»e§ en glof £iør og gaar

af en Sonbepige til SJanbS. S SSaggrunbeit feeS

en ?>pramibe og anbre afoejrlenbc ©ienflanbe, fom

l)øie flipper, Sanbsbper og 9?uiner.

Senne Sftefler £ar malet mange Stpffer,

ifac meb £l»ceg j og omenbjfiønt man l>ar mange

fortrejfelige £l»æg=9}Jalere, fan biffc bog meb mc=

gen SBelbefjag feeS paa Siben af bem. S ben

Spenglerffe Samling, ber gif bort fra Sanmarf,

»ar et £L»ceg{ipffe af ^am af en f>øi Slang. ^>efte

»ar et f)an§ Sag, men il tør, ungt £l»ceg, gaar,

Sam og SJæbbere afbilbebe tyan meb ff uffenbe Sanbs

£eb. Sifle ftbfte malebe Ijan i 2tlminbeligf>eb mere

ulbrige og tottebe enb ellert (?nbog l;ané Sanbs

jfaber, f>»ort f>an fremjMebe £l»ajget, »are ret

behagelige og fanbe/ famt malebe meb en bløb

^penfeL ..

108. \/j-\

i!let)e af en poljf Støeléniant)/ xflæ&t

ct Jparnifl:, 09 en øfinD()ue paa $o»eDer,

af "SfleUet.

93aa ?arrcb, 255 2 i)., 21^ 2. b., naturlig øtørretfc.

Sette Stpffe er malet i en farbeleé bløb

SWaneer, og £>oergangene fra 8t;§ til Sfpgge inb*


i3i

lebet meb ftne 03 flittige Sinter*, bet er fom eft

(Støbning af S5or, og garoerne fpneé fmeltebe t

fjinanben. Sftefierett er ci meget befienbf, og »en*

telig gaaer abj!illige af fjané portraiter unber an=

brc SDiejlereå 3lavne, men tyané ?trbeiber na:»neé i

abffillige tpjfe dataloger/ meb Sifloeg: mit fei«

nen fuffen og lieblicfjen $>infel.

109. il j J

St ^ollan&l! Sati&fFab, ^oori ct QSant), fom en

ftcergc gaa« ovjcv , af Daniel øcfjelltngé.

$Punbe og Scegere ber agte ftg paa en Sagf.

?llt betfe er fliftigen og ubtrpféfulbt malet i en

fanb og behagelig Sone, l)»or»eb enbog be i gær*

gen ftg befinbenbe Spre^ Stillinger og Beecegels

fer, fom be i en flig Stilling pleie at ^»e, ere

nøie iagttagne. SKan fee blot til S5?t)nberne, font

fce faa langfelfulbe t-il ben Stranbbreb be ^a»e

forlabt, og jiaae faa »aerfomme paa ftf Stebj

for bet øorige ouergioe ftg trpgt til at følge meb

bereé ^erffab. goran i gærgen ftaaer en SKanbé«

perfon ber blafer i et ^>orn, for at tilfrenbegtøe

S 2


efte Selffabé 2l'nfomft. Saavel be røenneffelige

gigurer, fom Sreaturene ere »el fegnebe, fanbc

flittigen malebe og nbførfe.

110- '3 L :

ø t (ctfcn&e (Eremit i J>ans ©rotfc, af ©cvbvant>t

fcan Den (gcfout.

$aa SJætreb, 2i| S. t)., i6| 2. 6.

Senne $elgen er bejliæftigef meb af Iccfe i

cn S3og. 4?an ftbber i en meb .Slipper omgiuen

©rotfe, beeoren meb Srceer. ftg. SJeb fjanS

gøbber ftaaer en libeti £affe, oeerfruffen meb ice-

ber, f>»ori f>cm fører fine nøb&enbigffe Sager meb

ftg. SRan træffer otteralt i Samfinger paa beffe

Slagé; ©remitter ere malebe af £)ou, ølembranb

og mange anbre ftore 2J?efiere, formobenflig mas

lebe for Slofterne, forfra be fenére ere fomne

omfring i Samlingerne. Sen olivengrønne Sone,

h»ort @etct cjBouroerman.


133

fra f)»i§ Sop bef l;oilanbffe flag meb Søtten feeé.

9){ibt i 21'abningen af Seltef feeé benne ftaaenbe/

for af mobfage nogle Srettjlaber, en nplig ans

Fommen meb en Srompeter t)av bragf meb ftg,

fom l;an pbmpgen owerræffer. SSeb Siben kolber

en Page en opfablef .Spejl; runbt omfring fee$

Selte og SJiarfefenfers Sober, iblanbt anbre en

Sone fil $ejl; en fil gobé »anbrenbe Bonbe=fas

milic f>»iler ftg i ©rceffef paa l;øire Sibe, f;»ot?

bef ogfaa er befegnef meb SRalerenå SJtaon.

112.


134

JI3. / 24,

€t ^igcbarné $}ortrait, af ©vcuje.

*P., 12 SE. b.

øfpffet forejiitlet ef Pigebarn meb et af

Staturen loffet gult $aar, efter Sagn en af S0?e=

fierené egne £>øftre.

114.


135

toenbe anbre ligge ubjiraffe paa Sorben. fra

begge (Siber feeå flere krigere af trænge ftg fam*

men, og fægtningen bli»er alminbelig. £)a man

i ^)oUanb f)ar l;a»f megen gor = ^iærligheb for

benne SKeflerå Stpffer, faa feeå ftelben "JCrbeibec

af t)am uben for beffe Sanb. $an fører en ø»et

og befiemt Penfel; l ) ^ Sianeer er bløb og be^a*

geltg; h an fegnebe faa»el mennejfeltge figurer,

fom v&efie »el,

116.

^omait af (Eficr ^ISin^cr, daleren

neté ^one, af SSaltfwar ©enncc.

Scetrefa, 15 S. f)., 11J SE. b.

Senner h


136

$»ilenbc »el malet SJæbber. Set er tmiblerfib ei

af itlompé beffe øtpffer, tfyi jeg ftenbcr et af

^am i en Samling tyt i SSpen, ber er meget mere

fortrinlig,

iis. .:!%

€ t £LMgftpf fe, af ^3aul pottet, malet 1652.

9)iui Sræe, 14 2. f>.„ 184 2. 6.

S3lanbf noget £l»æg feeé en f)»ib ©re »eb en

$3onbe»aaning, tilligemeb en Soe meb bené ©rife.

dnbjliøn'pt bette Stpfffe er ilbe mebhanblef

freeé bet bog, efter megen &»i»l og Prø»elfc,

»iifelig at »ære af Potter, omenbffiønt ben £)m=

fiænbigheb, af bef fel»famme finbeé i SDiufé 9ta-

poleon, giør befé 2©gfl;eb igien paa ben anben

øibe f»i»ifom, Set »ære af potter eller ei, faa

er ber ei meget af SRefterenS glib tilbage, ba be

allerfteefie Sing paa famme ere for»af!ebe.

119. T V

$ej* af ©uberne i ©fperne, af £orne(iué

QJoelemburcj,

$aa 2rtte, 15 2. f>., 20 2. 6,

(£n Samling af be hebenjfe ©uber, h»or»eb

jfær (Sereå, SJfaré, SSenuS og $ttpibo ubmærfe

ftg. glp»enbe ©enier flrøe Slomfier paa bem,

og Sorbfuglen fumler fig neben unber bem.

,v


i

137

Sænge »ar jeg uenig meb mig fel», cm jeg,

uagtet alle bs befrceftenbe Sienbetegn Stpffet be«

ftbber, befiemt torbe ftlbømme Poeletnburg betfe

3i"rbeibe. 2flt falebe berfot; Sføtrelfejt altene »ar

berimob; tt)i bef er en Sielbent;cb af fee faa fiore

StpEfer af fjam. SRen t'gienfagne fenere Sagtfa®

gelfer og Sammenligninger t;a»e jlabfæflet at bet

upaat»i»lelig et fyané SSetf. Set famme 2©mne,

en SSanqyet af ©uberne i Stierne, ^»orom man

maae ftge meb prubenfiué: Deos imponere nubi-

bus ausus, et cælo super astra locarc, er forejlilt

paa et Sfpffe af f>am, fom feeé i ben fongelige

flove SKaleriefamling, i famme Smag og "Jtnorb«

»ting, og f)»oraf meget gienfienbeé i befte, Sm<

enbfliønbt rigtig Segning og fmuEEe gormer ej

»at PoetemburgS Sag, l)at tyané 5Crbeiber bog en

behagelig 2i»etigt)eb »eb ftg; £ané gigurerS 6ar==

nation cr »arm og fanb; alle t;ané 'Mrbeiber anbe«

fale fig »eb en faffig penfel, og i Sarbeleéfjeb

»eb ct naturligt 2uft = $)erfpefti», f)»ormeb f?ait

f>at forftaaef at ubfipte fjané Sanbffaber, fom f>an

beéuben prpbebe meb allefkgå JKuiner fra SRoml

Omegne,


W ~ . n '

I . 1 * » 4r\( /

138

120.

" " ' '

3tø:obs> .CDrem om -fnnimclftigen, af

nierico $ctt.

sp.m £ærrcb, vi\ £. t)., 16 2*. 6.

S ct øbe jlenet Sanbffab ligger Sacob paa

SRpggen, brømmenbe om Englene, fom op s og

nebjlige fra forben. unb meb Sernpigger om $alfen, ber tager »are

paa fjané Sftabpofe og Banbfntffe.

gormobentlig er beffe en ubmalet &Sq»iffe

til en ftørre 2ttterta»le, fom nol ftnbeé i en af

Stalienå $irfer eller Jilojlere. Sfpffet er (luffet

i bobber af en, ei langt fra SRalerettS 2e»efib »ces

renbe Sftefler, men fjoilfen er ubefienbt, ba al

S5ogfla»=@friffen »ar, itnber bet ^obberftpffe jeg

f>ar feet, flippet bort.

Dette ©tpffe er folgt i SMffef ben 2ibe

Suli i738< «»ber følgenbe Sejfribelfe: Een Land-

scap vaar Iacob in zynen Droom de Engels zietten

Hemmel op en of klimmen, door Feti Mantua.

©erfj. ^)oeté datalog, Som. i. p. 546 9^0.250,

p»er ©re» graulaé SRalerier.


t

139

121. /' ;

ø i v>eb ct S»;é (cefenbe Slftronotit, af ©cvfyatf)

£Dot>, ©otfvieD ©d>alfcii?

^aa 2r«e, 13 S. ft., to? 3 1 . &

STieb et 2i;é i ^)aanbcn og et ©eeglaS unbers

føger en 2(fironom en ©lobus, f)t»ort»eb t?an f>ar

en 25og for ftg.

©tpffet f)ar faa fiore £ienbetegn paa ett

SKefler = penfel/ at man et ligefrem "fan tiU

børnme bet/ at »ære nogen (Sopie. Belåningen

er gob og reflcfterenbc 5. og ligefaa »ifi, fom ber

f)øver meget til, at titbømme bet en ®oo etter

©cf>alfen/ ligefaa meget maae man tage ftg i 2fgt

for, albeleé at frabømme bent bef. 9)ian gioe

ifcer 2l"gt paa ben foreftilte ^)immelglobué. ©fabe

er bet, at ©tpffet f>ar lib.t noget.

122.

€t 2anbf!ab, af 3ol)an ©laubct Den 2£(t>rc.

2ræcy io| 2". i)., 17 S. 6.

S ct behageligt Sanbffab sire enbeel unge

piger et ©rawmæle meb S^tomfter / fom be beelé

ere bejfiaftigebe at paabinbe fantme i ©uirlanber,

beelé meb at qrlebe og fammenfamle paa 9War»

fen. 3)ian troer i 3Umi!\belrg£>eb/ at gigurerrtf


140

$eri ere malebe af 2atrff|e. Øtnftef er fiøbt f;ci:

til Samlingen fra St. Sapf)oriné tfuffion i SSien,

123.

itaficnf? SanDflralv af 3acob be «£)eufd!>.

SEræe, 24 St. t)., 185 b,

^ocbi en til Siben liggenbe lanblig SJaas

ning, fjwor»cb t»enbe giffere ftaae cg mebe i en

foubi løbenbe 5tae, gafler SSeien o»er en i -Siuiner

liggenbe Steenbroe, l;oorpaa en 23onbemanb og

et fruentimmer ftaae i Samtale, SSeb Siben

af sBroen fibbec en oanbvenbe SJfaitb i ©rcejfet, @t

fianbffab i en meget behagelig Sone,

124.

dv>ceg i et 8ant>fM>, af 3'oljan gt'one,

tyaa £ve jiaaer f)o§ ben,

125. ,f/

i cn Santtøbpe, af aa Srcec, 13J S. t)., 15* SE, 6.

Unber Summel af 23ønber og Solbater, fom

ubplpnbre be førfie, fiaaer SanbSbpené £irfe i

fulb 23ranb, SØian er beffiæftiget, beelS meb at

fluffe, beelé meb at bjerge, og forfoare ftg.


126.

£)en fyellige StøtoniuS $ri|tøfer.

9>aa boblet, 14 S. 17* S. b.

141

£)enne elgen, fom ftbber i en anbcegfig

Stilling/ angribes og foruroeligeé af pf>antaftiffe

gigurer og "tffbilbninger paa SRigbom, §Sette»nef/

gortmolelfe og SMpft.

25efte ^Stnne er befjanMef af inangfolbige

SKejiere, og paa tnangeffagé Siaaber, efter enfwet

spijantafte; formobentligen f;ar btffc Staffer i ftn

Sib Ⱦret befiilte til ^lofterne, forfra fce ueb

forefalbne 2eiligf)eber ere fomne nb, og fenere

inblcramebe i Sialeriefantlingcr. SRan tilgriser

en af granferne bette Stpffe, men bet funbe

maajfce letteligcn Ⱦre malet af ScronimuS 23o5,

ber er befienbt for benne 2lrt Sftalerte,

127 og 128. ' /

SwnDe offentlige ^MaCfe, af §i'afij i>c

^Jaula ^cvg.

^)aa bobber, 125 2, f>., io^ 2. b.

33eb nogle potnpøfe Sugninger ubl;»ile nogle

JRetfenbe ftg, ty»or ber tillige er en Steen:sSanb*

bel;olbning, for af vanbe Ireature,


142

129.

€t Ufctog paa en ^alfejagt, af 3of>an

gtngelbacf).

$>aa JErcee, irj if. t)., iof S. b.

@n $erre famt en ©arne ftbbe til .peji, og

en Sæger meb fnbcet galfe jtaaer farbig at følge

bent/ imcbené en anben er befi!iæftiget meb at frem*

bringe Sagtf;unbene, @n ??alf foccccr atlerebe i

2uften, fom «£>etren loffer tilbage.

i3o. -li:

\

©en fjelltge 2(ntoniué Stiftelfer, af ©autD

^enicfy.

9Xia £rcee, io S- fj., \i\ 2. f>.

Sftan feer ei ^er perfoniftferfe ©mbleiner af

frifienbe perfonlige ^anfaftet-/ men ©pøgelfer,

Ufører og eoentprlige Sammenfatninger, fom

tilbeelé f»ce»e i Suften, og fom man fan anoeube

£)rbfproget paa: jo galere, jo bebre. 33lanbt

bijfe feeé tillige en gammel Æiærling, fom ogfaa

antajier benne ^»elgen.

Scnierå fjar oftere malet benne J^iftorie, og

efter et £obberfh;ffe af Sac. §)f). le 23aé, unber

Sitel: La Tenration de St. Antoine. Estampe

gravée d'apres un tableau peint pn-David Teniers

de l'Hotel de Matignon, apartenant a Mon Seig-


143

neur le Duc de Valentinoise, Pair de France, a t

tømme/ maae SenierS f)a»e feet bet unber 126

anførte ©fpKe af franc?, ba ben fruentimmerlige

Sfabning, ber unber S3elli?frené figur racffer f>am

en ?)o?al/ er ben felnfamnu', fom f>oé franc?,.03

fom Ijan l>er f)ar tilføiet alle be øt>ricje af f>am

frembragte »anffabte ©efpenjler.

131.

€t natligt £>t>«fal& af $ien&er i en )t, af

€faia$ »an Der ^BelDe.

Sroee, 13^ 2. 1)., i 5i 2 . 6.

$>lpnbrebe @ager bortføreé paa en 33ogn,

mebené en 23i;gning flaaer i Sranb. (?n mprbet

Sonbe berøoeS fine flæber.

©fabe, at bette @ti)?fe, ber i bete* oprinbe:

lige Silfianb maae f>at>e Ⱦret frnuft, og f)ar t>el=

tegnebe figurer/ er »eb en fremmet øruu s J?enfet

bleoet vanjiref; bog er ber ret fiønne fmaa par­

tier enbnu tilbage af famme.

132.

€t dtocegflpffe r af 3»of)an Sione.

Hf famme ©tørrelfe, fom 124.

©tøffet foreftitler en ^oe, liggenbe i ©rceS--

fet/ l;»or en røb £>rc fiaaer \)0$, »entenbe paa


144

$oen§ £>pjianbclfe. S bet fjerne brtøeS en £oe

af en 23onbepige, og (anger borte fecS nogle $ufc

meb et gammelt muret Saarm

133. .j'L'

€n natlig 25rant> i cn SanDé&pe, af (Sibcrt »an

Dec ^3ocL

2tf famme ©tomlfe, fom 125*

S en mørf 9iat er et $uué i Spen fommef

i fitlb SSranb. 2llle ile til, og et bejficeftiget meb

af ftuffe Siben, og af rebbe bereé S5oel;a»e. Grn

Slaffe 23ønber lange f)inanben Sknb i 23ranb=

fpanbe, og foran rebber anbre bereS ©ob§ i til;

lagbe garføier.

. 134. % C

Sfllejlagé frugter, af 3'an £)atiiD6 De vfjeeyt.

$>aa bobber, 13^ S . f)., 17J Z . b.

$aa et 33orb ffaaer en SEaal af ^orcellatu,

£»orpaa ligge Sruer, 2t'brifofer, gerffener og

$irfebær. SSeb ©iben eit ©øl»taller£en, paa et

83orb belagt meb et grønt gløielé Seppe meb ©ulb=

frpnbfer, ^»orpaa en itni» meb ef mejler ligt i SRu;

ber af perlemor og Sbenljolt jlifteScité inblagt

©faft, famt et ©fpffe 'tfpelftn. sSeb ben anben

©ibe en jfraUet Sitron.

Sjette @tt>?fe l;ar en ©ang »æret ffiønt, og

naar bet »ar »el confer»eret, i fin oprinDelige £il=


145

ftanb, en liben 2Mlanf i befme Samling; m en

befio»ærre! bet tjav »æret i tpranniffe >£)ænber,

ber ubarmtøertigen tjar bortvibjfet og for»afl!ef

en fior Scel af $bertinterne. ^tenbere fee et

faabant St)n meb S3ebrø»elfe, anjlillenbe £3etragt«

ninger o»er/ l)»ab bet l;ar »cerct, og f)»ab bet nu er.

135. i-

9?ogle fterflrenev og ©vuer/ famt et ©laé paa

et $3orD, af ^artf)olomcco SKanfreDi Di

SWantua.

$>aa 2ccee, 18 2 . i)- 14.3 2 . 6.

gire gcrffener af ualminbelig ©tørrelfe,

trenbe ftaplebe paa Ijinanben/ og en atlette, ligge

omgi»ne af grønne SStnDruer paa et 23orb, f>»or*

paa en ©negl frpber. @n flp»enbe Sommerfugl

flt;»er berneb. $paa S3opbet jiaaer et f>øit (SlaS

meb SSiin.

' 14.>'

136. * v

^ong ©alomon offcer til SlfguDerne, af SKoni«

bout t>an kropen.

j paa bobber, 12 2. fy., 8£ 2. 6.

3 en ^atacombe, f)»or ber ftbber et fruen«

timmerligt 2lfgubåbillebe paa en opfjøiet £f;rone,

nærmer &ong Salomon ftg famme i fongelig £rs

nat meb $rone paa $0»ebet. goran fiaaer et

filter meb Slb, f)»or»eb nogle Silberebelfer f?ee

til en SDjfring. Sangt tnbe i ^ulen feeé fleÅ?3>ros

ceéftoner af tilføllebe SRanbéperfonet i ^appec

meb antanbte SpS, faa»elfom tffgubésaltere.

S


146

< 137. /*

(Et ungt ^Mgebarné SSrpft'eillebe/ af ©teiije.

$)aa ?ærteb, af famme aa 2rcce, 14* 2. fy., 13I S. b.

(?n gammel $one prø»er en »arm SSelling,

fom fiaaer foran fjenbe i en Åruffe, imebené en

©reng utaalmobig »enter paa at faae fin £5eel

beraf. Sil Siben ligger 23røb, og en $nio paa

33orbet.

;j 139.' xif V

€ n ^Dalpla&é/ r>v>or ©obc afflæ&eé og pfpn*

Dceé, af ©tcf Sftaaé.

^Penbant til 115, 03 af famme gorm 09 ©tørrelfe.

SJiogle 3f)jelfIagneS Segemer, fcm ligge paa

$orgrunben, afbrageå ^tlceberne, imebené trenbe

Srigéfolf til $efl ere Silffuere »eb benne Scene.

140 03 141.

£t>ent>e ©fietmpfcjlet- af ^tigéfolf til ^)efl,

af&. IKpn.

9>aa 2rcee, JO 2 . fy., 7\ 2. b.

ftbffillige (5a»allerifier, baabe fjern og nær,

f*>rc paa tøinanben meb 9>ifiolet i et Sanbffab, uben

nogen inbbprbel £>rben.


147

i

Sftefleren er libet be!ienbt; $ueåli na»ner

Dam^ei, 09 oetå datalog fun en ©ang; men

omenbffiønbt fjatté Stpffer et ere malebe meb ben

31b og Spcigtjeb/ fom enten en SSrepbelé eller

9luben§ fmaa Ciayalleriefagtninger/ ere be bog

ret behagelige.

142. :!>'

£lwg i et SantflPab, af 2Btl(em »an Den SSerg.

^)aa Særreb, limet paa Sræe, 13 2. f)., 17 2. b.

&iør og faar gaae (jer i et behageligt &an&*

ffab nar »eb et roeligt SSattb. 6n ^prbe fibber

paa cn muret Srønb/ og er i Samtale meb en

foran ^am ftbbenbe ^prbinbe. 6n flor ^>unb

- fiaaer »eb Siben.

143.

(St fruentimmer/ fom ligaer i en ©eng, af

ferinnant) SBol.

3>aa Scerreb, 31 S. t)., 25 6.

formen af bette fyalv blottebe fruentimmer

er en feb laffet ^»ollanbennbe/ ber Ijar et Stnfigt

ber, ei beftbber minbfle Sfiønfjeb§; STraf, og fom

cn t»ert o»er famme falbenbe Slagffpgge enb mere

»anl;alber og giør ubehagelig, men Ubmalingen,

itoloritcn og £amationen, faa»el i 3l"nftgfef/ font

paa kroppen er £>pmarffontheb »arb, og røber

ben »ante 9Refleré $enfel. Seg formober at bet

er §)otipf)aré ^ufirue, a la hbllandoise, ber feer

ub/ bag bet til Sibe bragne røbe fløielé ©arbin,

efter ben fommenbe, eller bortilenbe Sofeph, mue==

lig bet har tilført et flørre Valerie/ forfra bette

er ffaaref, meb f;»ié ø»rtge foreflillinger bette


148

fruentimmers 25e»agelfe bar correéponberef, fyviU

tit gigurené £>pmærffombeb fpneé at iagttage,

14*. 'i';.'

€t SanDffab meD.eri ^pringbrpnD/ af^an

pan O«.

$a« 2rcee, 28i 2, fy., 24 2. f>,

33rønben i bette Sanbjfab er jiref meb et

®feen=3Ronumenf/ foreflillenbe $upibp, @t %aar

blt»er malfet af en Sionbepige, og en af Jpprbeme

»ti flabe fig af, for at babe ftg t nafle SBanb.

145.

pbolb ber i £iøbenba»n far i $bU

nene, ba b


149

føier ligge »eb famme for at inbtage friff SJanb.

3 bet fjerne feeé en 23pe meb en &irfe, og abjfil*

Uge fmaa erfpefti»en ooer Snbløbet og Stranben

ubab mob fiavet er ypperlig iagttagen, og be^a*

gelig for éiet. Sffc mange af f>a»e »ebligeholbf ftg faa vel, fom bette, ba nogle

af hané brugte far»er fige§ at ha»e meget forans

bret ftg, ^ilfen SKangel fyo§ flere Sleberloenbere,

faa»elfom benne SKejier, ^ibrørcr fprbi be brugte

43arlemer = $laat i bereé ©tpffer. 9tøan

ogfaa i benne SØfefieré $eriobe cn agené Sanbffaber,

147. (3f.

Sn Eremit i Ijané ©rotte, af ©a-branb »an ben

€£ljout, malet 1655.

*Penbant til x io af famme


*5°

148.

Cu fægtning i en .fwtect ir.encm (Europæer og

Sprfer, af $ran> Slubcné.

12 2. f)., 9^- 2. 6.

S cn 4)ubei i et Sanbftab, fom fører fil et

gammelt Bjergflot,- ^uor golf til 35ogn3 og til

^)efi fiøbe paa l;inanben, er cn hæftig gægtnirrg

imellem Suropæer og Surfer.

4?»or benne SDJejicr har opholbt fig, har mcttl

ingen Sfterretning om. fivetiett ^ueélt eller Jpoet

næoner ham, og han oebfommer ei i minbfie SRaabe

$Petcr ?5aul 9lubenj>. $>aa Slottet grcbewåborg,

og i ben forrige 23obenbid)ffe, nu $. SJL SongenS

prioate Samling af Malerier, ere nogle Stpffer

af ham, malebe meb megen Slb og SSarme, ftaffe=

rebe meb npbelige fmaa gigurer. ©ierne ere f)an§

Sniaa=25atailler mellem Surfer og G^riflne, l)»ors

iblanbt nogle ere monbercbe, fom ungerffe §)anbus

rer, faa at man funbe frijieé til at troe, at han

har opholbt ftg »eb SonaujirømmenS @gne, maa*

ffee i Siebenburgen, itfræne, Slaoonien eller

JSCroaften. ^)an malebe be6uben ffiønne fmaa Qe*

fle. Saaael be granjfe, fom be Spbffe er Sftéfles

ren ei ubefientrt for, og han ftnbeS i bereS $atalo=

ger benæ»nt, ben lille SRubenS.

149 03 150.

§$en&e SStømficrftpffer/ af£harleS 23oéfd)aert.

Jætreb, 44 SE. , 35^ SE. 6,

@nbf!iønbt SKefieren ei fan regneé blanbt be

ftørfie SSlomfiermalere ere han§ 2Crbeiber bog ret


151

fmuHe 09 naturlig?, &ané ?ftf>eiber have bog

bet fceregne »eb ftg, f)»iifet ei er fil bereé gorbeel,

af l)an§ Slomfier fee ub fom be manglebe al ©af«

figl;eb, og »ave malebe efter tørre @j:emplater.

23a ber l;a»e »æret trenbe ©talere af beffe

9ia»n: Sljomaé SBillebort 23oéfd)aerf, føb 1613,

bøb 16565 GfyarleS 23oéfd;aert, føb 1670, bob

1745, og 3i. 23oéfrf;aerf, bøb 1696, l)»ié 'Krbcibec

l;t)ppigen forpejrleé, ligefom faamange anbre 5Ra=

leveé ber fyaoe foellebé &i!naoite, og ffrireé pact

l)irianbenS Stegning, faa fan maaffee benne Crffer=

retning om bereé gornacne og gøbe= og Søbéaav

t>jelpe til at berigtige SSilbfarelfer i benne Åen?

feenPe. 2lf Stinavn Sfiourøerntan I;a»e »æret

trenbe Sftakre; «£>ugte:iburg, Siuiébael, £)jiabe,

SDJoncfjeron, SRubené, 9£etfd)er, ©teenrøpf,

Æarb, »an Sipn, f»?tibe; .Seriieté og Sari »ort

SRanber, trenbe; Sftierié og 9)faa§, fire forfficl=

lige dalere. @nl;»er ber føget* ©anbljeb inbfeer

berfor let, tøoor »anseligt bet er, og l)»or albe=

leé fiffert man maae »cere o»erbe»iif!, førenb man

er i ©fanb til meb 2$tél)eb at filbømme enhver

fif rette 'iirbeibe, og at ber l;ører mere ©ranbft=

ning i SJIalemeé .Sjiftorie, og en flittig eg Eolbfin=

big Sejfuelfe af bereé 2trbeiber, enb ben mait fra i

©aar erl)»er»ebe ftg, naar man ei ftrajc jfat fiaac

gare for at blotte fin Ufpnbigljeb, og paffe ve for

en opblreft ignorant og inbbilbt «£>al»?ienber, ber

oftere frifier oé mere til Safter enb til 2lgfelfe, og

»eb tjané uforfigtige (Sgoiéme, fjaarbnaffebe ?)aa;

ftanb og Uforftanb i bette gag, faa letteligen røbeu

SrceE af l;ané ^araffeer og ^)anblemaabe, ber af«

giper et ei ufiffert ©peil, f;»orlebeé l?an fjav inb»


152

trængt ftg, o ^an i fiiwets mange;

^aanbe gag giør $aajianb paa af beftbbe.

* * *

2C£le be Sfnffcr, fom beelé t;ange i gorfa;

len, beelé i ©alerief mellem be anbre, og ei ere be;

fegnebe meb 9io., l)enl)øre ei til Samlingen, ba

be enten paa ©runb af ringere Sarbie, Seffabi*

gelfe, eller forbi be ere af faa npe SJieflere, at be;

reé enbelige Som enbnu. f»cc^er for Sibenå Som«

fiol, ei ere optagne blanbt biffeé Sal.

(

More magazines by this user
Similar magazines