Delegeret ledelse i skolen - Dafolo

skolelederne.dgweb.dk

Delegeret ledelse i skolen - Dafolo

Indbydelse

Delegeret ledelse

i skolen

– vejen til at gøre den gode skole bedre

Scandic Hotel, Roskilde • Onsdag den 27. april 2011

ARRANGØRER:


Ledelse er den mest afgørende enkeltfaktor for udvik-

ling af skolen, og stort set alle rapporter, undersøgelser

og artikler om skole fremhæver ledelsens betydning.

De forskellige politiske partiers seneste reformudspil

om folkeskolen taler også om ledelse, både i klasse-

rummet og på skolen som helhed.

På OECD-konferencen ”Improving School Leadership”

i København i efteråret 2008 var en af konklusionerne

for Danmarks vedkommende, at vi i de danske skoler

ikke var langt nok fremme i forhold til ”distributed lea-

dership”.

Skolelederforeningen har derfor ønsket at folde begre-

bet ud og koble ”nærværende ledelse” med ”delegeret

ledelse”. Konferencen retter derfor fokus mod, hvorfor

delegeret ledelse kan føre til en kvalitetsforbedring af

skolen, og hvordan det kan være en bedre måde at

udøve ledelse på i praksis.

Delegeret ledelse i skolen

På konferencen belyses spørgsmål som:

• Hvad sker der internationalt med hensyn til distri-

bueret lederskab?

• Hvorfor er det så nødvendigt at delegere i skolen?

• Hvilke ledelsesmæssige og retslige forhold skal

man tage i betragtning, når man delegerer?

• Hvilke barrierer kan man forvente at støde ind i,

når man delegerer, og hvad kan man så gøre for at

overvinde dem?

Målgruppe:

Konferencens målgruppe er skoleledere, viceinspek-

tører, afdelingsledere, pædagogiske konsulenter, vejle-

dere, skolechefer og andre med interesse for emnet.

Et eksemplar af bogen Delegeret ledelse i skolen, redigeret af Claus Hjortdal, Dorrit

Bamberger og Signe Holm-Larsen, indgår i kursusmaterialet. Yderligere eksemplarer

kan på konferencen købes til en særpris af kr. 120,- (normalpris kr. 174,40)

Tid

Onsdag den 27. april 2011, kl. 9.00-16.00

Konferencested

Scandic Hotel, Søndre Ringvej 33

4000 Roskilde

Pris

Kr. 2.498,- ekskl. moms pr. deltager.

Der ydes 10% rabat ved tre tilmeldinger fra samme

institution (samlet tilmelding)

Tilmelding

Bindende tilmelding til Dafolo senest fredag den

25. marts 2011

Tilmelding kan ske via: www.dafolo.dk/arrangementer

eller ved at kontakte Dorte Kristensen, Dafolo på tlf.

9620 6666 eller mail: forlag@dafolo.dk

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de

modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter

tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten

til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få

tilmeldinger.

Annulering af tilmelding

Tilmelding kan annulleres indtil tilmeldingsfristens udløb.

Indtil 14 dage før konferencen refunderes 50%

af deltagergebyret. Der ydes ingen refusion ved annullering

senere end en uge før konferencen.

Såfremt Dafolos oplægsholder afskæres fra at gennemføre

oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos

kontrol (eksempelvis pludselig opstået sygdom),

vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men

kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.

Yderligere oplysninger

Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666.

Mail: forlag@dafolo.dk


Program:

Kl. 9.00-9.30: Registrering samt kaffe, te og rundstykker

Kl. 9.30-9.50: Velkomst

v/ Claus Hjortdal, næstformand i Skolelederforeningen

Kl. 9.50-10.00: Praktiske bemærkninger

v/ forlagsredaktør Signe Holm-Larsen, Dafolo A/S

Kl. 10.00-12.00: Distributing educational leadership

v/ professor Patricia Thomson, direktør for Centre for Research in Schools

and Communities, School of Education, University of Nottingham

Kl. 10.50-11.10: Pause

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.15: Session

14.15-14.45: Pause

14.45-16.00: Session

Relevant litteratur fra Dafolo

Professor Patricia Thomson (ph.d.) er professor i pædagogik ved the

School of Education ved University of Nottingham, hvor hun også er direktør

for et forskningscenter. Hun er tillige gæsteprofessor og adjungeret professor

ved to forskellige universiteter i Australien. Professor Thomson har

tyve års erfaring som skoleleder i Adelaide i Sydaustralien og har været tæt

involveret i organisatorisk arbejde i australske skolelederorganisationer.

Pat Thomson vil i sit indlæg tage udgangspunkt i skismaet mellem den almindelige

antagelse om, at skolelederen er ansvarlig for alt, hvad der foregår

på en skole, mens praktiserende skoleledere giver udtryk for, at intet på

skolen kan lykkes uden kompetente og dedikerede medarbejdere. Hun vil

på den baggrund diskutere myten om den karismatiske leder i forhold til

nødvendigheden af uddelegering af ansvar og opgaver i moderne skoleledelse.

Hun vil også belyse brugen af forskningsevidens og -resultater og af elevernes

og deres forældres aktive deltagelse i deres barns skolearbejde.

Endelig vil nogle tilgange til ændret skoleudvikling gennem mere deltagerstyrede

og demokratiske processer blive diskuteret.

Foredraget foregår på engelsk.

Skolens værdiregelsæt - en kopi- og inspirationsmappe af Susanne Malmborg Harder, Mai-Britt Herløv Petersen og Susanne Ploug Sørensen

Professionelt relationsarbejde – en værktøjskasse til refleksion over relationer af Anne Linder

Skolens nye lederskab af Jimmy Harder, Claus Holm, Peder Kjøgx, Marianne Bruun Okholm og Mette Lund Thomsen mfl.

Skolelederens strategiske samtaler - om systemisk anerkendende ledelse i skolen af Finn Borch og Asbjørn Molly mfl.

Den digitale skole af Jan Brauer

1 2 3

4 5 6

Bedre beslutninger i skolen af Per Byrge Sørensen og Steen Dam

Kvalitetsrapporten - evaluering og udvikling af Tanja Miller mfl.

VækstModellen - vejen til dialogbaseret ledelse af Marianne Grønbæk og Henrik Pors


Sessioner

Man skal ved tilmeldingen vælge to sessioner i alt. En session fra 1-3 og en session fra 4-6:

1

Krav og forventninger i delegeret skoleledelse

v/ Flemming Olsen, børne- og kulturdirektør i

Herlev og næstformand i Børne- og Kulturchefforeningen

Uddannelsesopgaven er en af de centrale udfordringer i

det danske samfund. Dermed bliver skoleledelsens kvalitet

helt afgørende. Det kreative og resultatorienterede samvirke

med skolens forældrekreds og lokalsamfundet er også vigtigt.

For at kunne leve op til forventningerne er det afgørende,

at lederen ikke alene selv er i besiddelse af væsentlige

ledelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer, men også

har et veldefineret og rummeligt råderum at gennemføre ledelse

indenfor. Derfor er det vigtigt med forvaltningsmæssig

og politisk opbakning inden for en tydelig og fagligt kvalificeret

ramme med både krav og forventninger til skolelederens

opgaveløsning. Flemming Olsen giver på denne baggrund

sit bud på delegeret skoleledelse set fra en forvaltningssynsvinkel

og lægger op til dialog om rammerne herfor.

2

Hvem har ansvaret, når ledelsesopgaverne

decentraliseres?

v/Morten Kliim-Due, udviklingschef for skoleområdet

i Rudersdal Kommune

En professionel organisation som den kommunale folkeskole

må nødvendigvis stå til regnskab for sit ansvar som en af

landets vigtigste kultur- og dannelsesinstitutioner. I dag fortæller

skolen mange historier om sig selv i form af kvalitetsrapporter,

virksomhedsplaner, nyhedsbreve, hjemmesider

osv. Det sker for at imødekomme omverdenens forventninger

om gennemsigtighed og åbenhed. Morten Kliim-Due vil

lægge op til en drøftelse af, om skolens fortælleformer imødekommer

omverdenens ønsker om indsigt og delagtighed

i skolens virke. Kan de tilfredsstille skolens eget ønske om

et bedre vidensgrundlag for udviklingen af undervisningen?

Kan skoler og kommuner eventuelt finde andre fortælleformer,

der i større omfang imødekommer både omverdenens

og skolens behov? Kan modsætningerne mødes?

3

At omsætte politiske visioner og beslutninger

til praktisk hverdag

v/Kim Brøbech, skolechef i Ikast-Brande Kommune

Det kommunale skolevæsen er en politisk ledet organisation.

Kim Brøbech lægger op til drøftelse af, hvordan det er

muligt inden for disse rammer at omsætte politiske visioner

og beslutninger til praktisk hverdag i forvaltningen og på skolerne,

så alle interessenter oplever at have del i processerne.

En af betingelserne er, at ledere skaber forudsigelighed, meningsfuldhed

og håndterbarhed. Kim Brøbech deltager som

forvaltningschef i Skolelederforeningens projekt ”Det Gode

Skolelederliv”, hvor spørgsmålet om forventningsafklaring

mellem politikere, forvaltning og skoleledelser er et omdrejningspunkt:

Hvad tror vi, de andre forventer af os? Hvad er

vores opgave? Hvis ledelse er ”at tilføre situationen det, der

mangler”, skal alle kende præmisserne. Hvis vi ikke har afstemt

vore forventninger, giver delegation ingen mening.

4

Grønne, gule og røde beslutninger

– om udvikling af skolens ledelsesteam

v/ Peter Gottlieb, skoleleder ved Trørødskolen i

Rudersdal Kommune

Folkeskolens ledelsesstruktur har traditionelt været meget

flad. Når dette sammenholdes med viden om, at man faktisk

kun kan være personaleleder for en snes mennesker

ad gangen, siger det sig selv, at der må ske en delegering

af ledelsen. På Trørødskolen, som med sine over 1000 elever

og omkring 135 medarbejdere er en ganske stor skole,

har man arbejdet systematisk med delegering i flere år. Et

omdrejningspunkt er her en ny mødestruktur og tydelige

beslutningsniveauer, hvor der arbejdes med grønne, gule og

røde beslutninger. Med udgangspunkt i denne beslutningsmodel

lægger Peter Gottlieb op til en diskussion om udvikling

af og i en teamledelse, der kan fungere som eksempel

for medarbejdernes teamarbejde.

5

Om den belejlige tilfældighed - eller empirisk

innovation

v/ Anette Grønholt Andersen, skoleleder ved

Øster Nykirke Skole, Vejle

I en skole i bevægelse, hvor best practice er den næste

vare, der risikerer at overskride datomærkningen, er innovation

en uomtvistelig nødvendighed. At navigere i en

virkelighed i forandring er både at få styr på det ustyrlige og

at leve med stadig forandring. Hvad ønsker vi af udviklingen:

”bottom up” eller ”top down”? Future practice frem for next

practice? I en uforudsigelig verden inderhales logisk tænkning

af empirisk innovation, hvor delegering er nødvendig

for et fremtidsskabende udviklingsmiljø. Sessionen inviterer

til en involverende opdagelsesrejse i et magisk krydsfelt

mellem kodeks for god skoleledelse og en fremtidsfordring

på future practice - Fra vuvuzela til vidensbaseret praksis?

Fra situationssurfing til science? Er fremtidens skoleudvikling

din?

6

Delegationskunst – fra ti-armet blæksprutte

til doven hund!

v/Torben Mørup, skoleleder ved Nordvangskolen i

Esbjerg

Noget om kunsten at læne sig tilbage med hænderne foldet

i nakken og glæde sig over, at ting sker lige omkring én.

Noget om den nødvendige retning, det særlige rum, den

uundgåelige relation og den gnidningsløse kommunikation

som forudsætninger for succesfuld delegeret ledelse, og om

hvordan man skaber delegation, der lykkes. Udfordringer,

bøvl og begejstring nødvendiggør delegation i en kompleks

skoleverden, men hvordan forfiner og udvikler vi delegationsinstrumenterne?

Dafolo - 02.11 - 238414

More magazines by this user
Similar magazines