29.09.2013 Views

TGN Designmanual Nordskovbroen 6620.101.pdf

TGN Designmanual Nordskovbroen 6620.101.pdf

TGN Designmanual Nordskovbroen 6620.101.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Designmanual</strong> for landskabsbroer<br />

<strong>Nordskovbroen</strong><br />

Svinedal<br />

landskabsbro<br />

Linå<br />

landskabsbro<br />

Korskær bæk<br />

landskabsbro<br />

66 Herning - Århus<br />

6620 Funder - Hårup<br />

<strong>Nordskovbroen</strong><br />

Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL September 2011<br />

1


2<br />

<strong>Nordskovbroen</strong><br />

Længde: 500 m<br />

Stationeringspunkt for vederlag: ca. 37 305 - ca. 37 805<br />

Nordskoven ligger på en bred odde i et knæk på Gudenåen med Brassø mod syd og Silkeborg Langsø mod nord. Landskabet er præget af bøgeskov og<br />

bevoksninger med graner, bla. store douglasgraner fra Nordamerika. De centrale dele af Nordskoven er et højland der afgrænses af stejle skrænter ned<br />

mod smeltevandssletter. Det skiftende skovbillede tiltrækker mange fuglearter og råvildt, og skoven er velbesøgt som rekreativt område med fl ere vandreruter<br />

og lejrplads.<br />

<strong>Nordskovbroen</strong> er placeret i et område hovedsagligt dækket af nåleskov og eng. Broen krydser grusvejen Vanddalsvej, som forbinder den nordlige og<br />

sydlige del af nordskoven. Den øst - vestlige passage gennem skoven, Skydebanevej, møder Vanddalsvej i et punkt midt under broen.<br />

<strong>Nordskovbroen</strong> er den længste landskabsbro på motorvejsstrækningen Funder - Låsby. Broen vil sikre god passage for dyr og mennesker gennem skoven<br />

og dermed mindske motorvejens barrierevirkning.<br />

<strong>Nordskovbroen</strong> set fra Vanddalsvej - her vist med Ø 1,6 m søjletykkelse og 32 m spænd<br />

Situationsplan<br />

st. 37 305<br />

100 m


100 m<br />

Skydebanevej<br />

Vanddalsvej<br />

Linåvej<br />

Situationsplan med krydsende veje<br />

st. 37 805<br />

Opstalt set mod nord øst - her vist med Ø 1,6 m søjletykkelse og 32 m spænd<br />

3


4<br />

<strong>Nordskovbroen</strong><br />

Broens overordnede konstruktion og geometri.<br />

Broen konstrueres som en tvillingebro, hvor de to broer er identiske for så vidt angår spændvidder, tværsnit, konstruktionshøjde og understøtning.<br />

Afstanden mellem de to brodæk skal være 1000 mm. Brodækkets tværsnit skal være det samme i hele broens længde. Brounderstøtningerne udformes<br />

som søjler med et cirkulært tværsnit. Søjlerne placeres i par vinkelret på broens retning.<br />

Alle brofag på nær endefagene skal have samme længde. Endefagene kan maximum have samme længde som de øvrige brofag og minimum 80% af<br />

længden af de centrale brofag. Spændvidden for brofagene skal bortset fra endefagene ligge indenfor intervallet 20 m - 40 m.<br />

Dækket skal udføres i in situ støbt beton.<br />

Tværsnit i brodæk<br />

Broen udformes som en vingebro, hvis tværsnit er fastlåst i hele broens længde med en konstant konstruktionshøjde.<br />

Knækket i brodækkets underside afsættes 50 mm udenfor den lodrette linje, der udgør søjlernes ydre afgrænsning.<br />

Linjen fra knækket i brodækkets underside til brokant udføres som en ret linje. Kantbjælken udformes med en lodret afslutning, der max må være 400 mm<br />

høj.<br />

Afstanden mellem søjlernes centerlinje er 4,5 m.<br />

Alle afl øb skal være skjulte.<br />

Brofagsspænd og søjledimensionering<br />

Alle søjler skal udføres med samme cirkulære tværsnit.<br />

Det skal tilstræbes at udføre søjlerne så slanke som muligt.<br />

Som beskrevet i nedenstående stilles der krav til den maksimale diameter<br />

af søjlerne:<br />

Spændvidde af brodæk på 20 m medfører maksimal søjlediameter Ø1,4 m<br />

Spændvidde af brodæk på 32 m medfører maksimal søjlediameter Ø1,6 m<br />

Spændvidde af brodæk på 40 m medfører maksimal søjlediameter Ø1,8 m<br />

For spændvidder i mellem de anviste, skal der interpoleres for at fi nde den<br />

maksimale søjlediameter.<br />

Søjlerne skal placeres således, at krydset mellem Skydebanevej og Vandalsvej,<br />

der befi nder sig under broen, bevares. Derfor skal søjlernes placering<br />

tage udgangspunkt i dette kryds, således at krydset falder midt i et<br />

brofag.<br />

Overfl ader<br />

4,5 m<br />

fast mål 1 m<br />

Søjler støbes mod en bræddeforskalling i søjlernes længderetning,<br />

og brodækket støbes mod en bræddeforskalling i broens længderetning.<br />

Det kan dog accepteres, at søjlerne støbes i støberør eller præfabrikeres.<br />

Der skal i så fald anvendes søjleform med ens moduler og samme vertikalplacering<br />

af disse på alle broens søjler.<br />

4,5 m<br />

fast mål<br />

20 m<br />

Spændvidde 20 m - søjlediameter Ø1,4<br />

32 m<br />

Spændvidde 32 m - søjlediameter Ø1,6<br />

Spændvidde 40 m - søjlediameter Ø1,8<br />

40 m<br />

Max 50 mm afstand mellem<br />

knæk i brodæks underside til<br />

den lodrette linje, der udgør<br />

søjlens ydre afgrænsning.<br />

Ø 1,4 til Ø1,8 m<br />

1,4 m<br />

1,6 m<br />

400 mm<br />

1,8 m


Bearbejdning af skråningsanlæg<br />

Under broerne udlægges en stenkastning som en del af skråningsanlægget til erosionsbeskyttelse af anlægget.<br />

Stenkastningen udformes som en parabel ned ad skråningsanlægget. Parablen følger motorvejens retning, og stenkastningen ligger dermed der, hvor<br />

vejen kaster mest skygge.<br />

Stenkastningens laveste punkt defi neres som 2/3 af afstanden fra endevederlagslinjen til skråningens fod. Parablen afsluttes i hver side i et punkt, der set<br />

i plan ligger 0,5 m ud fra kantbjælkens ydre afrgænsning og 2m ud fra endevederlagslinjen - endeligt bestemt ved tilsyn.<br />

Stenkastningen fortsætter i et 0,5 m bredt bånd langs med motorvejen 3 m ind på terræn forbi endevederlagslinjen.<br />

Der skal anvendes søsten sat i beton størrelse 64-150mm.<br />

Stålkanten er minimum 8 mm tyk med påsvejset jordspyd pr. 60 cm.<br />

Beplantning<br />

Stålkant - 8mm<br />

Søsten sat i beton<br />

<strong>Nordskovbroen</strong> set fra skovbunden mod SØ - her vist med Ø 1,6 m søjletykkelse og 32 m spænd<br />

Princip for stålkant som afslutning for stenkastningen Princip for udlæg af stenkastning under landskabsbro<br />

Søsten 64-150mm<br />

1/3 L<br />

2 m<br />

Skråningsfod Stålkant<br />

2/3 L<br />

3 m<br />

0.5 m<br />

Endevederlagslinje<br />

<strong>Nordskovbroen</strong> - landskabelig situation<br />

set fra nord vest<br />

5


6<br />

Støjskærm<br />

På <strong>Nordskovbroen</strong> er støjskærmen designet med fokus på oplevelsen af at køre gennem et tæt skovmassiv.<br />

Støjskærmen er 1,5 m høj og består af slanke sceptre, som hælder ind mod kørebanen med en vinkel på 1:8, dvs. 7 grader. Hældningen understreger<br />

oplevelsen af motorvejen, der skærer sig gennem træernes kroner.<br />

Afstanden mellem sceptrene skal være 1,5 meter, hvilket passer ind i S100 broværnets 3 meters takt og giver en rolig køreoplevelse. Støjskærmen og S100<br />

broautoværnet skal monteres, så hvert scepter i S100 broautoværnet står ud for hvert andet støjskærmsscepter.<br />

Støjskærmens sceptre støbes i aluminium og males med RAL 7040 Window Grey.<br />

S100 broautoværnet monteres uden rækværksudfyldning.<br />

Sceptrene skal monteres vinkelret på kantbjælken set i dennes længderetning. Herved opnås en ren kurve i støjskærmens top, der følger vejbanens bevægelse.<br />

Sceptrene er dimensioneret, så de kan optage broens vertikale og horisontale kurvatur. Støjskærmens overkant skal fremstå som en kontinuerlig<br />

linje uden spring, hop eller knæk.<br />

S100 broværnets sceptre er placeret lodret på kantbjælken. Takket være støjskærmsceptrenes geometri og hælding opleves denne forskel i vinkling ikke<br />

for den kørende.<br />

Sceptrene holder en translucent plade med en mat opal grønlig tone. Pladen er en støbt akrylplade, indfarvet ’Forrest Green’ og matteret på begge<br />

sider.<br />

Den translucente skærm giver bilisten en mulighed for at fornemme stemningen i skoven samtidig med at lysglimtene fra billygter dæmpes, så generne<br />

for dyr og andre der færdes i skoven mindskes.<br />

Snit gennem støjskærm og S100 broautoværn<br />

Opstalt af støjskærm set fra vej med S100 broautoværn foran.<br />

Støjskærm monteret vinkeltret på brodæk, S100 monteret med lodrette sceptre.<br />

90°<br />

1500 mm<br />

30 o/oo<br />

7<br />

Centerlinje scepter støjskærm<br />

Centerlinje scepter S100 broautoværn


Vejbane<br />

S100 broautoværn<br />

bjælke<br />

S100 broautoværn<br />

scepter<br />

Translucent plade<br />

Fodplade<br />

Uprofi lskinne i aluminium<br />

Bolt<br />

Brokant<br />

Scepter set i plan<br />

75 mm<br />

30 mm<br />

170 mm<br />

90 mm<br />

240 mm<br />

<strong>Nordskovbroen</strong> - støjskærm set fra vej mod Silkeborg<br />

310 mm<br />

176 mm<br />

115 mm<br />

Afstand ml. bundplade<br />

S100 scepter og bundplade<br />

støjskærm scepter<br />

Bredde bundplade<br />

støjskærm scepter<br />

Afstand ml. bundplade<br />

støjskærm scepter og<br />

brokant<br />

7


8<br />

Støjskærm<br />

Støjskærmens sceptre er 1,4 m høje og afsluttes 10 cm under de translucente pladers øverste kant, der udgør det højeste element i støjskærmen.<br />

Sceptret er 2-delt, hvilket muliggør montage fra broens inderside. Sceptrets yderdel samt bundplade monteres først i kantbjælken med limankre. Forreste<br />

del af scepteret monteres derefter og fastspændes med bolte pr. 25 cm i scepterets ydre del. De translucente plader klemmes fast mellem scepterets to<br />

dele.<br />

Scepteret er udformet, så det bedst muligt optager de kræfter, som støjskærmen påvirkes af. I toppen er scepteret bredest i broens længderetning, så<br />

det sikrer fastholdelse af pladerne ved vindpåvirkning, og i bunden er scepteret bredest vinkelret på broen for bedst at kunne overføre kræfterne til broen.<br />

De translucente plader sikres mod udbøjning som følge af vindlast ved en u-profi l skinne i aluminium, der limes på pladernes nederste kant, samt ved<br />

fastholdelse med en tværgående bolt igennem plade og scepter ved scepterets top.<br />

7<br />

Opstalt scepter<br />

560 mm<br />

Afstand ml. sceptres centerlinjer bund<br />

1400 mm 1500 mm<br />

Snit scepter - samlet Snit scepter - 2 delt med translucent plade


Tværsnit scepter top - 2 delt Tværsnit scepter midt - 2 delt<br />

Tværsnit scepter bund - 2 delt<br />

170 mm<br />

møtrik<br />

skrue<br />

128 mm<br />

53 mm<br />

30 mm<br />

Tværsnit scepter bund - samlet<br />

240 mm<br />

176 mm<br />

Støjskærm set fra vej<br />

240 mm<br />

90 mm<br />

176 mm<br />

9


Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL<br />

Hvinningdal<br />

landskabsbro<br />

Skægkær bæk<br />

landskabsbro

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!