Kirkebladet - Søndermark Sogn

soendermarkskirken.dk

Kirkebladet - Søndermark Sogn

K i r k e b l a d e t

- blive fundet

5. marts - . juni 2008

- det sker kun for andre

S ø n d e r m a r k s k i r k e n

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


vejviser

sognepræster børn og unge

Sognepræst Anne Birgitte Thun

Tyttebærvej 37

træffes hverdage kl. 11 - 12.

tlf. 86 62 32 54 (mandag fri)

E-mail: abha@km.dk

Sognepræst John Melchiorsen

Ll. Sct. Pedersstræde 2 D

træffes hverdage kl. 11 - 12

tlf. 86 62 10 33 (mandag fri)

E-mail: jme@km.dk

Sognepræst Niels Risbjerg Lai

Præstebakken 9, Sparkær, 8800 Viborg

E-mail: nrl@km.dk

Præsternes vagttelefon:

Har man brug for at tale med en præst

på en mandag, kan ”vagtpræsten”

træffes på: 70 22 03 03

kirkeblad

Udkommer 5 gange årligt.

januar/april/juni/august/november.

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør:

sognepræst Birgitte Thun

Koordinerende redaktør:

kordegn Jan Carstens.

Tryk: Born Grafisk Tryk ApS

Legestue i Søndermarkskirken

for små-børn og forældre hver tirsdag

formiddag, kl. 9.30 til 11.30.

Leder: Grethe Bjærre.

FDF 3. Kreds:

Hver tirsdag kl. 18.30 – 20.00.

Kontaktperson:

Michael Dam Tlf. 86 62 03 66

E-mail: Dam@fdf.dk

www.fdf.dk/viborg3

De grønne pigespejdere

Gruppeleder:

Bente Møller,

tlf. 86 60 01 53

Smutterne, bh. kl. - 3. kl.:

mandage kl. 18.30 - 20.00

Leder: Grethe Falkesgaard Hansen,

tlf. 86 61 43 98

Spejdere 4. kl og opefter

mandage kl. 18.30- 20.30

Leder: Inger Trier,

tlf. 35 10 41 70

Søndermarkskirkens kirkekontor

Koldingvej 77, tlf. 86 61 53 33

telefax: 86 62 35 33.

e-mail: jaca@km.dk

Kontoret er åbent hverdage kl. 9-13

torsdag tillige 16-18, lørdag lukket.

www.soendermarkskirken.dk

Kordegn: Jan Carstens

tlf. privat 86 62 91 98

Kirketjener: Ivan Laursen

tlf. kirken 86 61 53 33

e-mail: ijl@soendermarkskirken.dk

tlf. privat 86 60 08 71

Organist: Jens Christian Hansen

tlf. kirken 86 61 53 35

e-mail: jch@soendermarkskirken.dk

tlf. privat 86 63 97 88

Sognemedhjælper: Grethe Bjærre,

træffes bedst i kirken torsdag kl. 11-12

tlf. kirken 86 61 53 85

e-mail: gcb@soendermarkskirken.dk

menighedsråd

Formand: Orla Annexgaard

Teglmarken 209, tlf. 86 62 64 67.

Kirkeværge: Bent Bjerring Pedersen

Gl. Århusvej 94, tlf. 86 62 71 07.

k i r k e b l a d e t 2

s ø n d e r m a r k s k i r k e n


Det sker kun for de andre!

Sådan tænker de fleste mennesker

til daglig.

Pludselige voldsomme hændelser, der

med ét vender op og ned på hele tilværelsen,

er noget vi hører eller læser om.

Og alligevel – dybest inde – ved vi,

at det også kan ramme os.

For syv år siden mødte politiet op hos

Ulla og Orla Annexgaard, for at fortælle,

at deres 18-årige søn Martin var

død, at han – som Ulla udtrykker det

– valgte livet fra.

Hele ens verden går med ét under.

I løbet af en brøkdel af et sekund er

der ingen ting tilbage.

Der er ingen, der er i stand til for al-

vor at sætte sig ind i, hvad det har at

betyde at miste.

Selv ikke ens nærmeste familie eller

vennekreds forstår til fulde, hvad det

skete har at betyde, forstår heller ikke

hvorfor man reagerer som man gør og

kan såmænd også undre sig over, hvorfor

man ikke bliver ”normal” igen.

Alt bliver forandret.

Ting som man hidtil anså for at være

store og væsentlige mister deres betydning

og små ting bliver pludselig

betydningsfulde, kommer til at fylde.

For når man har mistet én gang, ved

man, at det kan ske igen.

Der er også spørgsmål, der trænger sig

på, for det er jo en form for ”uorden”

i tilværelsen, at man som forældre skal

følge sit barn til graven.

Tekst: John Melchiorsen - Ulla og Orla

Foto: John Melchiorsen - Forside Lene Melchiorsen

det sker kun

for de andre

Hvorfor - hvorfor lige netop os?

Det er et af de ubesvarede spørgsmål,

der melder sig som en form for vrede

over det skete.

Selvom det nu er syv år siden, så sidder

det stadig i kroppen.

- En gang imellem, når jeg er i Søndermarkskirken,

ser jeg Martins kiste stå

der, siger Orla.

Angsten for at miste endnu en gang,

dukker op med mellemrum, i situationer

man ikke selv har styr på.

Ulla og Orlas ældste søn har været udsendt

som soldat til Kosovo og står nu

overfor at skulle til Afghanistan.

I den situation dukker angsten for at

miste op igen, for det er jo netop en

situation som man som forældre ikke

har styr på.

De ville allerhelst ønske, at sønnen

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


ikke skal af sted.

Men på den anden side, det er hans

arbejde.

Det er hans eget valg.

Det er en del af hans liv.

- Derfor må vi støtte ham, samtidig med

at vi må forsøge på at beskytte os selv.

Det er selvfølgelig godt at vide, at han

selv er fortrolig med de folk han skal af

sted sammen med, kender dem, ved at

de har været udsendt før.

Men det gør ikke angsten for at miste

mindre.

Det påvirker hele familien.

Hele familien er udsat for et stort pres.

Nogen undgår at tale om det, for at

holde det på afstand og som Orla siger,

jeg tror, at jeg vil holde oplysninger

fra Afghanistan på afstand for at

beskytte mig selv, i det halve år sønnen

er udsendt.

Det vil blive et langt halvt år.

Når man vil finde det tabte, må man

lede det rigtige sted.

Kender du vittigheden om drengen,

der står under lygtepælen og ser ned i

kloakristen. Så kommer der en mand

og spørger drengen, om han har tabt

noget ned i risten. Nej, siger drengen

ikke i den rist her, men den derovre.

Hvortil manden spørger, hvorfor drengen

ikke står der. Nej, siger drengen,

der er bedre lys her!

Han finder næppe det tabte. Det gjorde

kvinderne heller ikke, da de kom

ud til Jesus grav Påskemorgen. De vidste

at han var død, de havde fulgt det

hele på afstand. De havde stået under

korset. De havde hørt hans råb, hans

smerte. De vidste, hvilke lidelser han

havde været igennem Skærtorsdag i

Getsemane have. De havde fornemmet,

hvad der skulle ske. Hele tiden

skulle de holde sig i baggrunden, men

nu ville de ud til graven.

Maria, Jesus mor, var en af kvinderne.

Hun havde båret frygten for at miste

Jesus helt fra begyndelsen. Helt fra

dengang en engel bragte hende budskabet

og Helligånden kom over hende.

Tekst: Birgitte Thun

blive fundet

Det var ligesom hun havde vidst det

hele tiden. Det hun havde frygtet, var

nu sket. Jesus var død, hun havde selv

set det, men hun kunne ikke slippe

tanken. Hun måtte se ham igen, eller i

det mindste se graven.

Og så var han der ikke. Stenen, der

havde dækket indgangen var væltet og

graven var tom.

Hvorfor lede efter de levende blandt

de døde, sagde de to mænd i lysende

klæder til kvinderne.

”Han er ikke her, han er opstået.

Husk, hvordan han talte til jer, mens

han endnu var i Galiæa, og sagde, at

Menneskesønnen skulle overgives i

syndige menneskers hænder og korsfæstes

og opstå på den tredje dag.” (Lukasevangeliet

kapitel 24, vers 6 – 8)

Nu huskede de det hele. De fortalte

det til apostlene, der først ikke troede

dem, men så var Peter ude ved graven,

og med egne øjne konstatere at Jesus

var væk.

Kort efter bredte mismodet sig igen

hos apostlene og kvinderne. De var

sikre på at de havde mistet Jesus. Tvivlen

nagede dem, ganske som den havde

naget Jesus.

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


Fortvivlelsen

I filmen The Passion of the Christ, er

der en slange der snoer sig gennem

Getsemane have, mens Jesus beder

– ”Abba, fader, alt er muligt for dig.

Tag dette bæger fra mig.”

Jesus fristes til at bede sig fri for den

bitre kalk, den smertefulde skæbne

som venter ham. Men han fortsætter

sin bøn til sin Far: ”Dog, ikke hvad jeg

vil, men hvad du vil.”

Slangen er også i den have, og den ledsager

ham siden hele vejen til korset,

som en dødsensbleg kutteklædt skikkelse.

Skikkelsen står bag ved skaren som

er mødt op for at se på piskeslagene,

Han følger Jesus på afstand, bag skarerne

som står langs vejen, da han bærer

korset ud af byen til Golgata. Han

har øjenkontakt med Jesus undervejs.

Den lille triptikon, en lille altertavle i tre vinduer, som er afbilledet,

skildrer Jesu bøn Skærtorsdag nat i Getsemane have, tilfangetagelsen

lidt senere på natten.

Øverst til højre må han selv slæbe sit kors ud til korsfæstelsesstedet,

Golgata, hvor han bliver korsfæstet.

Nedenfor korset står Maria og disciplen Johannes, og nederst til højre

pieta-billedet, Maria står med sin døde søn, nedtaget fra korset.

Det er som om slangens tilbud fortsat

gælder, hvis du blot vil tilbede mig, så

skal du slippe for flere smerter, pine og

død.

Jesus vælger at gå hele vejen. ”Ikke

hvad jeg vil men hvad du vil – Gud.”

Han vil – han vil og han gør det – han

holder ud.

Til sidst overgiver han sig – giver slip

- Far - i dine hænder befaler jeg min

ånd. – Lad din vilje ske.

Råber: Det er fuldbragt – og ånder ud....

Men hans vej dér til - går gennem forladthed,

sorg, vrede, fortvivlelse: Min

Gud – min Gud, hvorfor har du forladt

mig?

Det er som om Jesus har to ledsagere:

Slangen, fristeren og dens tilbud om

en nem løsning: Tilbed mig og du skal

slippe.

Den anden er hyrden som vil føre

ham til hvilens vande og grønne enge.

Herre, du er min hyrde – selvom jeg

går gennem dødsskyggens dal – frygter

jeg intet ondt – din stok og din stav er

min trøst.

Vi moderne mennesker kender godt

de to stemmer. Derfor er det vi søndag

efter søndage siger til den ene stemme:

Vig bort! Vi forsager Djævelen og alle

hans gerninger og alt hans væsen.

Og derefter bekender troen – måske

er den kun en længsel – måske kun en

længsel efter længselen. Gud som skaber,

befrier og gør levende.

Jesus vælger ikke den nemme løsning,

han sætter sit liv til. Vandrer den lange

vej til korset og lader Guds vilje ske.

Først da han gav op, da han holdt op

med at lede, fandt han det han hele ti-

k i r k e b l a d e t 5

s ø n d e r m a r k s k i r k e n


den havde søgt, for det fandt ham.

Sådan var det med disciplene i tiden

efter Jesus død. De så efter ham mange

steder, skønt de vidste han var væk.

Men pludselig var han der. Jesus fandt

to disciple, mens de var på vej til Emmaus.

Jesus fandt Thomas der tvivlede.

Vi bliver fundet

Derfor fejrer vi opstandelsen hver søndag.

Og her kommer Jesus til os gennem

nadveren. Han kommer gennem

brødet og vinen og bringer trøst og

glæde til mennesker.

Frygt ikke, det tabte er fundet.

Sognetur til Rom

med Lene og John Melchiorsen 3-9/11-07

Hjemvendt fra Rom og fuld af taknemmelighed.

Taknemmelig over at have været en del

af en fantastisk gruppe – over at være

godt hjemme og over at have oplevet så

meget kultur på kun en lille uge, oveni

købet i dejlig solskin og blå himmel.

Det er dog fantastisk, at 20 mennesker

rejser ud sammen på en sogne rejse til

”Den evige Stad” og det største problem

vi oplevede var et buskort, der blev væk.

Forventningerne var store idet programmet

lagde op til det – og de blev mere

end indfriet – man kan nemlig ikke skrive

alt i et program – det afhænger af rejselederens

kemi med gruppen og gruppens

kemi med hinanden. Den var uovertruffen

og det gav det hele et ekstra pift.

Vi mødtes hver morgen efter morgenmad

i klosterets kirkerum til morgensang og

information om dagens program.

Vi lærte hurtigt at dele ansvar for og med

hinanden, så John ”kun” skulle tælle til 20.

Det blev til gengældt gjort mange gange

og det var nødvendigt med disciplin, når

vi skulle ud og ind af busser og metroer.

Jeg vil specielt nævne en bustur, hvor bussen

var så proppet, at vi herhjemme ville

sige, at der ikke kunne være én eneste

mere med, men vi skulle med, så vi pressede

os ind, dog opdelt ved to indgange.

John havde meget hovedbrud med hvordan

han skulle gøre opmærksom hvordan

hele gruppen kom samlet ud. Lige før vi

skulle af, hævede John sig op i en bøjle i

bussen, som en anden Tarzan og råbte;

”næste stop skal alle danskere ud”, som

sagt så gjort og vi stod samlet af ved næste

stop – SÅDAN!

Vi var på vej for at se og opleve Roms

ufattelig mange kulturperler. De mest

kendte er nok Peterskirken, Vatikanmuseet–Colosseum–Katakomberne–de

store

torve med de overdådige fontæner.

Vi travede meget dernede og den bedste travetur

for mig var uden al tvivl spadsereturen

på Via Appia Antica–Roms gamle handelsvej

til de omliggende lande og vejen hvorpå

apostlen Paulus kom gående til Rom.

Det var som om historiens vingesus nåede

os. Vi gik og småsludrede med hinanden

og én tænkte(sagde): Tror du Paulus har

gået her på sine bare fødder, hvortil en

anden svarede; nej – det tror hun ikke, for

Paulus var en lærd mand, så han måtte

bestemt have haft sandaler på!!!

Joh, historien var os nærværende.

En stor tak til Lene og John for en ”Perlerejse”

På holdets vegne, Ingrid Møller

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


ny sognepræst

Så faldt det hele endelig på plads, og

fra 1. februar 2008 er Niels Risbjerg

Lai ansat som Provsti- og sognepræst

ved Søndermarkskirken.

Niels Lai blev ordineret i Domkirken

den 30. januar, og blev den 17. februar

indsat, af domprovst Arndt Jessen

Hansen, i Søndermarkskirken.

Niels Lai´s arbejde vil primært bestå i

at afløse de to provster, med kirkelige

handlinger, i Viborg domprovsti og

Viborg østre provsti.

Niels Lai vil forrette gudstjeneste én

gang om måneden i Søndermarkskirken.

Vi byder hermed Niels Lai hjertelig

velkommen i Søndermarkskirken, til

et godt og konstruktivt samarbejde i

fremtiden.

korn fra Viborg Stift

Viborg stiftsblad udkommer ikke længere

i sin nuværende form. I stedet udgiver

stiftet to gange om året et egentligt

kirkemagasin under navnet ”Korn”.

Med det nye tiltag håber stiftet at nå

ud til kredse og grupper i stiftet, som

ikke direkte er engageret i folkekirken.

Folder, som fortæller lidt om den nye

udgivelse, samt første nr. af det nye

kirkemagasin fremlægges i Søndermarkskirken.

der må være en grænse

Menighedsrådet har i nogen tid været

opmærksom på at grænserne mellem

skoledistrikterne og sognegrænserne

ikke harmonerer sammen. Det indebærer

at nogle af de børn som bor i

Søndermark sogn f.eks. bliver konfirmeret

i et andet sogn. Der blev derfor

nedsat et udvalg, som skal se på hvor-

Tekst: Orla Annexgaard,

menighedsrådsformand

ny præst

Domprovst Arndt Jessen Hansen, sognepræsterne

Niels Risbjerg Lai og Birgitte

Thun ved indsættelsesgudstjenesten den

17. februar. (Foto Grethe C. Bjærre)

dan vi løser udfordringen. Udvalget

vil fremlægge deres løsningsforslag på

næste menighedsrådsmøde.

flere og flere

Søndermarks sogn er i en positiv udvikling

for tiden, med de nye tilflyttere

til sognet er folketallet i 2007 vokset

til 5.988, en pæn stigning på 300 borgere.

Med den stigningstakst vil folketallet

stige til over 6.000 i 2008.

(se mere på www.sogn.dk)

indflydelse

Endnu engang, et lille opråb, med

henvisning til at der er valg til menighedsrådet

til efteråret.

Er der nogle som er interesseret i at

stille op til valget, men først gerne vil

vide noget om, hvordan det er at sidde

i et menighedsråd, er alle velkommen

til at henvende sig til undertegnede.

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


kormusik til påske.

Lørdag den 15. marts kl. 15.00

På samme måde som sidste år mødes fire

af byens kor, Sing4Fun, Viborg Kammerkor,

Viborg Koret og Søndermarkskirkens

Pigekor, til nogle timers fælles

prøve og giver derefter en fælles koncert,

hvor korene både synger sammen og

hver for sig. Dertil medvirker et lille strygerensemble,

som sammen med Viborg

Koret synger en kantate af Buxtehude

pilgrimsvandring

Sogneaften torsdag den 10. april kl.

19.30 ”Hvad kan

moderne pilgrimsvandring?”

Ved pilgrimspræst,Elisabeth

Lidell, Risskov.

De seneste år har

mange moderne

arrangementer

mennesker - også danske protestanter -

grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring,

bønsvandring, bibelvandring,

temavandring og kirkegang handler

om at søge efter rødder, identitet og

sammenhæng. Men det handler også

om opbrud fra tidens materialisme og

selvoptagethed og om en søgen efter

helt andre værdier: fællesskab med

Gud, med hinanden og med skaberværket.

Vær med i debatten om en

slags kristendom for alle sanser.

koncert

Tirsdag den 22. april kl. 19.30

Sct. Peders Drenge- og Pigekor blev

oprettet i efteråret 1996.

Ved koncerten vil koret bl.a. synge værker

af den norske komponist Knut Nystedt

og uddrag af den ungarske komponist

Ferenc Farkas ”Missa Secunda”.

Allerede fra starten markerede koret

sig på et højt kvalitetsniveau. Deltagelse

i den danske børnekorkonkurrence

Sct. Peders Drenge- og Pigekor øver under

ledelse af organist Karsten Blond

“Sangerdyst fra kyst til kyst” bragte i

en årrække koret i forreste række, og

i foråret 2004 blev det til en 1. pris

i A-rækken. Oven i 1. prisen fulgte

30.000 kr., - øremærket til deltagelse i

en international korkonkurrence- eller

festival. Det blev til deltagelse i en international

korkonkurrence året efter i

Budapest, og koret opnåede her gulddiplom.

Koret opnåede endnu engang

1. prisen i 2007, og denne gang bliver

vindersummen brugt til deltagelse i en

korfestival/konkurrence i Prag, kaldet

”youngprague” i foråret 2008.

Koret har lige siden oprettelsen været

aktivt som et koncertkor, og allerede i

vinterferien 1997 blev en udlandsrejse

bragt i stand, - en tur til Letland, der

bl.a. indbefattede deltagelse i en international

Mozart-festival i Riga.

På længere sigt har koret i tillæg det

formål at danne “fødekæde” til ungdoms-

og voksenkorene ved Sct. Peders

Kirke.

k i r k e b l a d e t 8

s ø n d e r m a r k s k i r k e n


Spaghetti-gudstjeneste

Tirsdag 6. maj kl. 17.00

Spaghetti gudstjeneste,

er

gudstjeneste for

små børn og

deres forældre.

Gudstjenesten

varer en halv times

tid, hvor vi

synger, beder,

lytter til orgelet

og præsterne, der fortæller en historie

fra bibelen, som børnene inddrages i.

Efter gudstjenesten er der spaghetti og

kødsovs til alle i sognesalen. Efterfølgende

er der frit leg og samvær.

Kristi Himmelfartsgudstjeneste

på Borgvold

Torsdag den 1. maj kl. 11.00

Under åben himmel vil vi fejre Kristi

Himmelfart.

En gudstjeneste med sang og musik,

tekstlæsning, bøn, stilhed og overvejelser

over dagens og budskabets betyd-

ning i dag.

Efter gudstjenesten vil der være fælles

kirkekaffe.

Man kan tage sin madkurv med og

forlænge gudstjenesten med en hyggelig

eftermiddag i parken.

Til gudstjenesten kan man bestille kirkebil

ved sin sognekirke.

Viborg Fælleskirkelig

Kirkevandring

2. pinsedag den 12. maj inviteres alle

til KIRKEVANDRING.

Vandringen begynder i Søndermarkskirken

kl. 14.00. Herfra går vi langs

søen til Den Katolske Kirke og siden

til Baptistkirken. I alle 3 kirker holdes

en andagt på en halv time. Vi slutter

med at spise sammen i Baptistkirken.

KONFIRMATIONER 20

7 C og centerklasse elever konfirmeres

undtagelsesvist 2. søndag i maj og ikke

som vi plejer; sidste søndag i april.

Ændringen for netop 2011 skyldes at

sidste søndag i april i 2011 er påskedag.

7 A og 7 B konfirmeres første søndag

i maj – ligesom de øvrige år.

Orgel- og klaverkoncert

med August Munk Berg og

Maja Simonsen 25. maj kl. 20.00

Koncerten er delt i to: Først en afdeling

i kirken, hvor Maja spiller orgelmusik,

og derefter en afdeling i Sognesalen,

hvor August trakterer flyglet.

På orglet vil der blandt andet blive

spillet værker af Frescobaldi, Bach og

Stanford, og på flyglet værker af bl.a.

Beethoven, Brahms og Ligeti.

August Munk Berg og Maja Simonsen

er begge 3. års studerende ved Nordjysk

Musikkonservatorium i år og

fuldfører dermed deres bachelorgrad

til sommer.

Koncertens indhold vil afspejle deres

eksamensprogrammer.

August Munk Berg uddanner sig til

pianist med Jørgen Hald Nielsen som

lærer, og Maja Simonsen uddanner

sig til organist under Lars Colding

Wolfs vejledning. Hun er tidligere elev

af Søndermarkskirkens organist Jens

Christian Hansen og har også sunget

nogle år i Søndermarkskirkens Pigekor.

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


det sker

Lørdag 5. marts kl. 5.00

Kormusik til påske ved 4 af byens kor,

Sing4Fun, Viborg Kammerkor, Viborg

Koret og Søndermarkskirkens pigekor.

(Se omtale side 8)

Søndag . marts kl. 0.00

Festgudstjeneste. Vi fejrer kirkens 27 års

fødselsdag. Kirkens ungdomsarbejde vil

deltage med faner. Efter gudstjenesten vil

der blive serveret kirkefrokost som alle

vil være velkommen til at deltage i.

Lørdag 22. marts kl. 2 .00

Påskelørdags vågegudstjeneste

Et lille motetkor synger som tidligere år

nogle af de bibelord, som peger hen mod

Jesu opstandelse, i musikalsk klædedragt,

og der lyder stille orgelmusik. Gudstjenesten

ledes af pastor Aage Nielsen.

Tirsdag 25. marts kl. . 0

Eftermiddagsmøde. Emne: ”Et liv med

spændende oplevelser”. Eva Mejdahl,

Løgstør, gift med tidligere formand for

Folketinget Chr. Mejdahl.

Fredag 28. marts kl. 8.00

Åben-Familie. Grethe og Niels Peder

Bjærre viser billeder fra en tur til Israel

og Palæstina.

Onsdag 2. april kl. .00

Film debataften. ”En fremmed kommer

til byen” Vi ser den danske film ”Oh

Happy day” Efterfølgende kaffebord og

debat. (Se opslag i våbenhuset)

Torsdag 0. april kl. . 0

Sogneaften. Pilgrimspræst, sognepræst

Elisabeth Lidell, Risskov. ”Hvad kan

moderne pilgrimsvandring?”

Fredag . april kl. 8.00

Åben-Familie. Else og Michael Dohn.

Emne: ”Forfatteren Johannes V Jensens

Himmerlandshistorier og sange”.

Tirsdag 22. april kl. . 0

Eftermiddagsmøde. Egon Linde, Viborg,

fortæller og viser billeder fra en

tur omkring Hjarbæk fjord.

Tirsdag 22. april kl. . 0

Koncert. Sct. Peders Kirkes Drenge-

og Pigekor fra Randers. (Se omtale

side 8)

Onsdag 2 . april kl. .00

Film debataften. ”En fremmed kommer

til byen” Vi ser den svensk/amerikanske

film ”Chokolat” Efterfølgende kaffebord

og debat. (Se opslag i våbenhuset)

Fredag 25. april kl. 8.00

Åben-Familie. Tidl. kirketjener Kai

Hasselager Petersen, Viborg, kommer

på besøg.

Tirsdag . maj kl. .00

Spaghetti gudstjeneste. For små børn

og deres forældre. (Se omtale side 9)

Fredag . maj kl. 8.00

Åben-Familie. Jette Kristensen, Viborg:

Oplevelser fra en tur til Sierra

Leone.

Tirsdag 20. maj kl. . 0

Eftermiddagsmøde. Emne: ”Præst

blandt indsatte og udsatte”. Sognepræst

Marianne Telling, Vestervang.

Fredag 2 . maj kl. 8.00

Åben-Familie. Vi tager på aftenudflugt.

Program kommer senere.

Søndag 25. maj kl. 20.00

Orgel- og klaverkoncert med Maja Simonsen

og August Munk Berg

Tirsdag 0. juni

Sogneudflugt. Tilmelding senest 3. juni

(se omtale i næste kirkeblad)

MENIgHEDSRåDSMøDER

Der afholdes menighedsrådsmøder i

Søndermarkskirkens mødelokale 2.

Onsdag den 12. marts kl. 19.00

Torsdag den 15. maj kl. 19.00

Dagsorden er fremlagt i våbenhuset.

k i r k e b l a d e t 0

s ø n d e r m a r k s k i r k e n


marts april

Søndag den . mar. kl. 0.00

Birgitte Thun

Palme søndag

Joh 2, - Kirkens fødselsdag

Torsdag den 20. mar. kl. 0.00

John Melchiorsen

Skærtorsdag

Joh , - 5

Fredag den 2 . mar. kl. 0.00

Birgitte Thun

Langfredag

Joh , -

Søndag den 2 . mar. kl. 0.00

Birgitte Thun

Påskedag

Matt 28, -8

Mandag den 2 . mar. kl. 0.00

John Melchiorsen

2. Påskedag

Joh 20, - 8

Søndag den 0. mar. kl. 0.00

Niels Risbjerg Lai

. søndag efter Påske

Joh 2 , 5-

gudstjenester

Søndag den . apr. kl. 0.00

Birgitte Thun

2. søndag efter Påske

Joh 0, 22- 0 Alkoholfri nadvervin

Søndag den . apr. kl. 0.00

Birgitte Thun

. søndag efter Påske

Joh , -

Fredag den 8. apr. kl. 0.00

Birgitte Thun

Store Bededag

Matt , -

Søndag den 20. apr. kl. 0.00

Birgitte Thun

. søndag efter Påske

Joh 8,28-

Søndag den 2 . apr. kl. 0.00

John Melchiorsen

5. søndag efter Påske

KONFIRMATION

Viborg Natkirke, i domkirken

Månedens første fredag kl. 19:30-23:00

4. apr.- 2. maj.- 11. juni

www.viborgnatkirke.dk

maj

Torsdag den . maj. kl. .00

FRILUFTSgTJ. på BORgVOLD

Kristi Himmelfartsdag

Luk 2 , -5

Søndag den . maj. Birgitte Thun

kl. .00 KONFIRMATION

kl. .00 KONFIRMATION

. søndag efter Påske

Søndag den . maj. kl. 0.00

Birgitte Thun

Pinsedag

Joh , 5-2

Mandag den 2. maj. kl. 0.00

John Melchiorsen

2. Pinsedag

Joh , -5

Søndag den 8. maj. kl. 0.00

Birgitte Thun

Trinitatis

Matt 28, -20

Søndag den 25. maj. kl. 0.00

Niels Risbjerg Lai

. søndag efter Trinitatis

Luk 2, -2

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


HvAD BeTyDeR ? ? ?

PALMeSøNDAG

Den dag Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel.

Han bliver modtaget som en konge, derfor

lægger folk deres kapper ned på vejen som en

rød løber, og skærer grene af palmer for at vinke

med dem og for at lægge dem på vejen

fastelavn 2008

SKæRTORSDAG

dagen hvor Jesus under det sidste måltid han

spiser med disciplene inden sin død, indstifter

nadveren, dvs. siger om brødet ”dette er mit

legeme” og om vinen ”dette er mit blod”.

Under måltidet vasker han disciplenes fødder,

for at vise dem at ligesom han er tjener for

dem, skal de herefter være tjenere for hinanden.

LANGFReDAG

Jesus dømmes til døden og må bære sit kors ud

til Golgata, hvor han korsfæstes og dør.

PåSKeDAG

Jesus opstår fra de døde. Kvinderne kommer

ud til graven for at salve hans døde krop, men

finder graven tom. En engel siger til dem at

han er opstået fra de døde og at de skal møde

ham igen.

KRISTI HIMMeLFART

I 40 dage efter sin opstandelse påskedag er

Jesus igen sammen med sine disciple, dog den

40. dag farer han til himmels for at sidde ved

Guds højre hånd.

PINSe

Kommer af pentakosta som er græsk og betyder

”50.”. 50 dage efter Jesu opstandelse og ti

dage efter at han for til himmels, sender Gud

sin Helligånd til jorden. Gud blæser liv og

glød ind i apostlene så de får mod til at gå ud

i al verden og fortælle om Jesus Kristus. Guds

Ånd kommer til menneskene og for at vi skal

vide at Gud aldrig forlader os. Ånden trøster

og levende-gør Guds ord.

k i r k e b l a d e t 2

s ø n d e r m a r k s k i r k e n

More magazines by this user
Similar magazines