Se forligsteksten og oversigt over bevillinger i fuld ordlyd ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Se forligsteksten og oversigt over bevillinger i fuld ordlyd ... - Aarhus.dk

Sports- og fritidspolitik 2013-2016

Forligspartierne lægger stor vægt på, at alle borgere i Aarhus har mulighed for at have et ak-

tivt og udviklende forenings- og fritidsliv. Sports- og fritidsområdet i Aarhus består af en bred

vifte af aktører, aktiviteter, faciliteter, projekter og events. Det er båret af et stort engagement

blandt individuelle udøvere, frivillige og de aktive i foreningerne. Alt sammen bidrager på for-

skellig vis til at Aarhus er en talentfuld by, der udfordrer og inspirerer til et aktivt liv.

Den aktive og frivillige deltagelse i fælles aktiviteter er kernen i sports- og fritidslivet. Bestyrel-

sesmedlemmer, ledere, instruktører og forældre, der tager ansvar og lægger tid og kræfter i at

udvikle og tilbyde aktiviteter, er en altafgørende faktor. Der er enighed om at der er en særlig

opgave i forhold til at skabe aktivt medborgerskab i de udsatte bydele, hvor det er vigtigt at

der arbejdes med en helhedsorienteret fritids- og foreningsindsats. Der er desuden enighed

om, at der skal arbejdes med udvikling af partnerskaber mellem folkeoplysningsområdet, of-

fentlige organisationer og private virksomheder.

Gode faciliteter er en vigtig forudsætning for, at der kan arrangeres aktiviteter af høj kvalitet.

Det er vigtigt, at der er gode fysiske rammer til rådighed, og at faciliteterne er åbne og tilgæn-

gelige, så både foreninger og selvorganiserede grupper har mulighed for at benytte dem på

fleksibel basis. Øget aktiv deltagelse i foreningslivet forventes at give medlemmerne en øget

trivsel, mere motion og dermed forbedre deres almene sundhed. Det vil således understøtte

Aarhus Kommunes sundhedspolitik.

Aarhus skal være Europæisk Kulturhovedstad 2017. Forligspartierne er i forlængelse heraf eni-

ge om, at Sport & Fritid, Kulturforvaltningen og sekretariatet for Kulturhovedstadsprojektet -

Aarhus 2017 – skal arbejde for, at foreninger, daghøjskoler og aftenskoler involverer sig syn-

ligt og aktivt i konkrete partnerskaber i forbindelse med forberedelsen og afholdelsen af ”Aar-

hus som Kulturhovedstad 2017.

Processen frem mod en ny Sports- og Fritidspolitik

Forligspartierne anerkender og værdsætter det store engagement, som Sports- og fritidsområ-

dets mange aktører har udvist i forbindelse med tilblivelse af Sports- og Fritidspolitikken. Poli-

tikken er således resultatet af et nært samspil med såvel paraplyorganisationer, Kulturudvalg,

Folkeoplysningsudvalg, samt mange af byens foreninger. Det er bl.a. kommet til udtryk i en

række åbne møder, hvor politikken har været drøftet i samspil mellem fritidsliv, politikere og

interesseorganisationer. Det nære samspil giver et godt fælles ejerskab til politikken, hvilket er

en væsentlig forudsætning for gennemførelsen af politikkens forskellige initiativer og indsats-

områder.

Forligspartierne er enige om at Sports- og Fritidspolitikken udgør et godt arbejdsredskab for de

kommende år. På den baggrund kan udkastet til politikken generelt tiltrædes med de justerin-

ger og tilføjelser, der fremgår af nærværende forligstekst.


Ophævelse af intern fordelingsnøgle i anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter

Med Sports- og Fritidspolitikken 2009-2012 blev ”Anlægspuljen til idrætsprojekter”, som hidtil

var tildelt idrætsfaciliteter, og ”Krone-til-krone puljen”, som alle folkeoplysende foreninger

kunne søge, lagt sammen til én pulje: ”Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter”. Den

sammenlagte anlægspulje blev tilført ekstra midler i politikperioden.

Der blev desuden etableret en intern fordelingsnøgle i anlægspuljen til forenings- og fritidsfaci-

liteter, således at én andel af puljen er øremærket til ikke-idrætslige projekter, én til idrætslige

projekter samt en andel af puljen øremærket som ”åbne midler”, der anvendes til at imøde-

komme ansøgninger, der vedrører både ikke-idrætslige og idrætslige projekter.

Med henblik på at forenkle den fremadrettede administration af Anlægspuljen til forenings- og

fritidsfaciliteter er forligspartierne er enige om, at den interne fordelingsnøgle nu ophæves,

således at anlægspuljen fra 2013 bliver udmøntet som én samlet fællespulje.

Engangsbeløb til politikken

Sports- og fritidspolitikken skal gennemføres i en tid med knappe ressourcer. Forligspartierne

er på den baggrund enige om, at finansiering af politikken skal ske inden for Sport & Fritids

eksisterende budgetmæssige rammer. Aktuelt er der et økonomisk råderum på 12,83 mio. kr.

som engangsbeløb.

Forligspartierne er enige om, at de 12,83 mio. kr. udgør det aktuelle økonomiske grundlag for

Sports- og fritidspolitikkens nye initiativer og indsatsområder. Forligspartierne er enige om, at

disse midler udmøntes således:

Anvendelse 2013 2014 2015 2016 i alt

Nye fodboldbaner (anlæg) 2.000 2.000

0 4.000

Danish Flying superkids (drift) 137 193 250 250 830

Sundhedskoordinator 0 250 250 250 750

Aktivt udeliv 781 781 781 782 3.125

Medborgercenter 756 756 756 757 3.025

Fjordsgade

200

200

Talentindsats 125 125 125 125 500

Sportevents 100 100 100 100 400

I alt anvendt 3.899 4.405 2.262 2.264 12.830

Finansiering

Forbrug af opsparing 4.000

4.000

Indfasning, lokaletilskud 1.500 1.000 500 0 3.000

KB midler, decentrale anlæg

1.500 1.500 3.000

Pulje til sport og fritidsfaciliteter 2.000

2.000

Anlægstilskud til Danish Flying Superkids 830

830

I alt finansieret 8.330 1.000 2.000 1.500 12.830


Udvikling af medborgercentre (Community centre)

Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes på at udvikle idrætscentre, biblioteker/ med-

borgercentre (Community centre) til lokale samlingssteder med faciliteter til idræt, kultur og

lokale arrangementer. Centrene vil med udgangspunkt i lokale behov - og på baggrund af en

lokal borgerinddragelse - danne rammen om en række aktiviteter for og med frivillige. Der

igangsættes et udredningsarbejde, der skal belyse mulighederne herfor. Der afsættes en pro-

jektpulje på 3,025 mio. kr. Forligspartierne ønsker, at idrætscenteret Egelund ved Beder Mal-

ling danner rammen for den første udredning.

Styrkelse af aktivt udeliv

Motion for nybegyndere og motionsuvante.

Forligspartierne er enige om, at der skal etableres partnerskaber mellem folke-

oplysningsområdet og Kommunen om f.eks. motions- og sundhedstiltag, der henvender

sig til nybegyndere og motionsuvante. Det kan f.eks. være til særlige motionstilbud til

børn og unge, synliggørelse af fitnessredskaber og motionsruter, sygdomsforebyggelse,

genoptræning eller tilbud til handicappede og socialt udsatte.

Streetsport

Forligspartierne er enige om, at streetaktiviteter skal fremmes, da man dermed målret-

tet skaber aktivitetsmuligheder for unge i alderen 14-25 år.

Faciliteter til motion og bevægelse

Forligspartierne er enige om, at interessen for et aktivt udeliv skal fremmes. Det kan

f.eks. ske gennem at etablere nye faciliteter, synliggøre de eksisterende faciliteter og

ruter samt gennem partnerskaber med foreningerne om introduktion af faciliteterne for

nye brugere. I den forbindelse skal strande og kyster også udnyttes, f.eks. ved at op-

stille fitnessfaciliteter på de populære strande.

Forligspartierne er enige om at afsætte i alt 3,125 til understøttelse af initiativerne un-

der ”et aktivt udeliv”. Konkret udmøntes 1,4 mio. kr. til udendørs fitnessfaciliteter i Sol-

bjerg, Stautrup, Skæring/Egå og Sabro i samarbejde med det lokale foreningsliv. Der

udmøntes 0,862 mio. kr. til etablering af faciliteter til motion og bevægelse på Bellevue,

Moesgaard og Åkrogen strande, under hensyntagen til kysthandlingsplanen. Der ud-

møntes endvidere 0,862 mio. kr. til streetaktiviteter.

Forebyggelse via motion

Siden 2009 har Aarhus Kommune haft en motionskoordinator, der bl.a. med arbejder med at

styrke borgernes sundhed via motion. Det sker med udgangspunkt i et samarbejde mellem

Kultur og Borgerservice og Sundhed og Omsorg, der ligeledes har delt omkostningen. Forligs-


partierne er enige om, at forebyggelse via motion har været en stor succes, der bør viderefø-

res i de kommende år. Finansieringen af stillingen udløber med udgangen af 2013. Forligspar-

tierne er på den baggrund enige om at der afsættes 250.000 kr. pr. år til Kultur og Borgerser-

vices finansieringsandel i perioden 2014-2016.

Anlæg af nye boldbaner

Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca. 60.000 indbyggere i løbet af de

kommende 20 år. Det vil skabe en større efterspørgsel efter fritids- og idrætsfaciliteter, herun-

der et stort pres på byens boldbaner. Der etableres derfor to nye boldbaner ved Firmasporten

på Paludan Müllersvej. Forligspartierne er enige om, at afsætte 4 mio. kr. til etablering af ba-

nerne, der forudsættes anlagt i 2013/2014 og taget i brug i 2015/2016.

Fjordsgades Skole

Forligspartierne forventer at der etableres et forenings- og fritidshuset på Fjordsgade Skole.

Forligspartierne anerkender det forberedende arbejde, der er udført i samspil mellem Kultur og

Borgerservice og interesseorganisationerne. Resultatet i form af en visionsbeskrivelse blev

godkendt af Byrådet 1. februar 2012. Forligspartierne ønsker at sikre en optimal anvendelse af

det kommende forenings- og fritidshus. På den baggrund afsættes der 0,2 mio. kr. til gennem-

førelse af en bruger- og borgerinddragelsesproces.

Sport & Fritid fremsender senere indstilling om finansiering af de nødvendige udgifter til brand-

sikring og ombygning.

Styrkelse af foreninger i udsatte bydele

Forligspartierne er enige om, at forenings- og fritidslivet i de udsatte bydele skal styrkes gen-

nem en helhedsorienteret indsats, der bygger på et tæt, tværgående samarbejde centralt og

decentralt i Aarhus Kommune.

Denne indsats skal ses i sammenhæng med det kommende arbejde med FU/FO-området i

overensstemmelse med budgetforliget for 2013

Talentudvikling

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til at understøtte følgende 2 indsatsområ-

der inden for talentudvikling:

Sikre vidensdeling og for at styrke byens talentarbejde, inviterer og faciliterer Sport &

Fritid en tværgående arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal belyse mulighederne for

partnerskaber mellem sports- og kulturlivet, erhvervslivet og uddannelsessektoren. Ar-

bejdsgruppen undersøger desuden forudsætningerne for en ekstern etablering af et vi-

denscenter for talentudvikling

Sport & Fritid skal understøtte tværgående talentsamarbejde mellem de ”mindre”

sportsgrene.


Den nuværende aftale om ESAA udløber i 2013. I indstillingen om ændringer af skolestruktu-

ren i Aarhus Kommune vedtaget i byrådet 12. september 2012, indgår at der nedsættes en

arbejdsgruppe til at sikre erfaringer omkring ESAA-tilbuddet samt sikre en ny aftale, når den

nuværende udløber.

Store sportsevents

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,4 mio. kr. til etablering af eventklynge om motion og

breddeidræt.

Flying Superkids

Forligspartierne er enige om at Flying Superkids i perioden fra 2013 til 2016 årligt modtager i

alt 250.000 kr. Forligspartierne forudsætter at Flying Superkids medvirker aktivt til at mar-

kedsføre og brande Aarhus frem mod Kulturhovedstad 2017. I 2017 indgår Flying Superkids

aktivt i kulturhovedstadsprojektet. Flying Superkids udarbejder en plan herfor.

Kriterier for udmøntning af anlægsmidler til sports- og fritidsfaciliteter

Forligspartierne er enige om at følgende overordnede principper finder anvendelse ved ud-

møntning af anlægsmidler til sports- og fritidsfaciliteter:

Selvfinansiering - Ved tildeling af støtte til faciliteter i foreningslivet skal den pågæl-

dende forening indgå med en væsentlig selvfinansiering.

Hensyn til foreningens medlemssammensætning - Foreninger med mange unge

medlemmer prioriteres i forhold til foreninger med mange voksne over 24 år.

Socialt perspektiv - De ressource-svage områder prioriteres i forhold til byens øvrige

områder.

Dækning med faciliteter - Områder med få faciliteter prioriteres højere end områder

med mange. Imidlertid hænger lokalområdets behov også sammen med aktiviteten.

Derfor foretages en konkret vurdering ud fra de to faktorer.

Renovering før nyanlæg. Ved tildeling af tilskud skal man prioritere renovering før

nyanlæg.

Det vil formentlig ikke være muligt at imødekomme alle ovenstående kriterier ved alle anlægs-

sager, da de kan være modsatrettede. Der vil derfor være behov for - ud fra en samlet vurde-

ring - at afveje de forskellige kriterier i forhold til hinanden.


Aarhus d. 25. oktober 2012

For Socialdemokraterne

For Socialistisk Folkeparti

For Venstre

For Det Konservative Folkeparti

For Dansk Folkeparti

For Radikale Venstre