MARSTRAND UDSTILLING

kunstbib.dk

MARSTRAND UDSTILLING

155- Erasmus Montanus. Skitse til Medlemsbilledet. P. 2 3 . 31.

Tilh. Hr. Fuldmægtig C. F . Lehmann.

156. Erasmus Montanus. Skitse til Medlemsbilledet. L . 2 9 . 37.

Tilh. Enkefru B. Weis.

157- Scene af Bondelivet, Motivet efter Holbergs „Erasmus Montanus".

— „Erasmus Montanus, dybt krænket i Følelsen af

sin Overlegenhed over Peer Degn, som han ikke formaar

at gøre gældende i denne Kres af uvidende Tilhørere, er

paa Nippet til at lade sin Harme bryde ud i Haandgribeligheder."

Efter at Marstrand 22. Marts" 1841 for sit Medlemsarbejde

havde faaet tildelt Opgaven „Scene af det

danske Folkeliv", blev han ved dette 13. Juni 1843 me( ^

nævnte Titel indsendte Billede optaget til Medlem af Akademiet.

Bet. W. M. 1843. Udst. 1844. L . 80 . 106. Tilh.

det kgl. Kunstakademi.

158. Genrebillede fra Ischia. „Før Ægteskabet". — En ung

spindende Pige staar p aa en Pergola, fra hvilken der er

Udsigt over Bugten ved Neapel; paa Trappen sidder en

Fisker med sin Luth. Bet. W. M. 1843. L. 38 . 31.

159. Genrebillede fra Ischia. „Efter Ægteskabet". — Den

hjemvendte Jæger sidder p aa Pergolaen med sit Barn p aa

Skødet; i Døren ser Moderen til. Modstykke til foregaaende.

Bet. W. M. 1843. (Sammen betalte med 300 Rd.,) L. 38 . 31.

Tilh. Hr. Kammerjunker, Cand. jur. C. v. Bornemann.

160. Portræt af Konferensraad Aagesen. Brystbillede. Bet. Juni

1843 med 50 Rd. L. 3 6 . 28. Tilh. Fru Professorinde

Aagesen.

161. Portrætskitse. Frk. Aagesen, senere Konferensraadinde

Holm. Halv Figur. L. 23 . 15. Tilh. Hr. Cand polyt.

P. C. Koch.

162. Portræt af Frk. Aagesen, senere Konferensraadinde Holm.

Halv Figur. Betalt Juni 1843 med 50 Rd. L. 33 . 27.

Tilh. Hr. Kammerherre, Overførster Muller.

163. Genrebillede fra Ischia. — Den hjemvendte Jæger. Ændret

Gentagelse af „Efter Ægteskabet". Bet. W . M. 1843. —

Købt af Kunstforeningen for 160 Rd. T. 40 . 33. Tilh.

Hr. Godsejer Johannes Hage.

164. Portræt af Grosserer W. Wanscher. Brystbillede. L . 18. 14.

Tilh. Hr. Overlæge O . Wanscher.

165. Portræt af Grosserer W. Wanscher. Knæbillede, Legemsstørrelse.

Betalt 1844 med 200 Rd. Tilh. Frk. Wanscher.

More magazines by this user
Similar magazines