Overgang fra daginstitution til skole - Skive.dk

skive.dk

Overgang fra daginstitution til skole - Skive.dk

”På vej” fra Børnehaven Birkely i Lem

Overgang

fra daginstitution til skole


Indhold

Forord........................................................................................... 3

Kommissorium............................................................................... 4

Arbejdsgruppen er sammensat af følgende ledere: ............................. 5

Tidsplan ........................................................................................ 5

Analyse- og vurderingsdel ............................................................... 5

Analyse og vurdering af, hvordan antallet af sene skolestartere kan

nedbringes. ................................................................................... 5

Analyse og vurdering af rullende skolestart. ...................................... 6

Konklusion .................................................................................... 7

Arbejdsgruppens oplæg til handleplan............................................... 8

Samarbejde mellem skole og børnehave, hvor en skole får børn fra flere

børnehaver eller hvor en børnehave sender børn til flere skoler. .......... 8

Udveksling af oplysninger................................................................ 8

Hvordan man får kendskab til hinandens pædagogiske teori og praksis,

og opnår enighed om nøglebegreber som læring, skoleparathed, leg. ... 8

Tilrettelægning af et overgangsforløb................................................ 9

Minimumskrav ved udformning af handleplaner. ................................ 9

Evaluering af målsætning, retningslinjer og handleplaner. ................... 9

Del evaluering ............................................................................... 9

Slut evaluering............................................................................... 9

Bilag........................................................................................... 10

Bilag 1a. Forslag til skema med samtykkeerklæring i forbindelse med

formidling af oplysninger fra børnehave til skole. ............................. 10

Bilag 1b.1. Forslag til oplysningsskema i forbindelse med formidling af

oplysninger fra børnehave til skole. ................................................ 11

Bilag 1b.2. Forslag til samtykkeerklæring i forbindelse med formidling af

oplysninger fra børnehave og skole. ............................................... 12

Bilag 2. Eksempel på en årsplan om samarbejdet mellem en skole og en

børnehave................................................................................... 13

Bilag 3. Et arbejdsforløb vedr. overgang fra børnehave til skole. ........ 15

Bilag 4. Handleplan for børn, der ikke er skoleparate. ....................... 16

Bilag 5. Handleplan for børn, der har fået skoleudsættelse. ............... 16

________________________________________________________ 2

Overgang fra børnehave til skole


Forord

Arbejdsgruppen har været sammensat af børnehaveledere og

skoleledere fra Skive Kommune.

Alle gode tiltag, der har været arbejdet med omkring overgange

fra børnehave til skole, er blevet indsamlet, gennemgået og

vurderet. Ud fra dette materiale valgte hver af arbejdsgruppens

medlemmer tre gode ting.

De er sammen med det beskrevne kommissorium grundlaget for

arbejdsgruppens oplæg til en ny model.

Vi har fået god inspiration fra den centrale rapport fra Skolestartudvalget

og Uddannelsesstyrelsens Evaluering af forsøg med

rullende skolestart 20. november 2003.

Arbejdsgruppen har i respekt for de eksisterende kulturer været

meget enige om at beskrive en ramme for overgang fra

børnehave til skole og hermed give frihed til at nå målet på flere

måder.

Dog er der beskrevet enkelte skal-opgaver, som skal sikre, at de

børn, der har behov for særlig opmærksomhed og støtte, er sikret

en professionel hjælp.

Arbejdsgruppen finder det vigtigt, at den enkelte børnehave og

indskoling/SFO samarbejder om at få et fælles sprog, en fælles

faglighed og et fælles børnesyn.

Dette arbejde kræver,

at der afsættes tid til samarbejdet mellem børnehavens

pædagoger og indskoling/SFO’s pædagoger og lærere.

at der laves fælles kurser.

at der gives mulighed for tværgående projekter osv.

Der bør afsættes de nødvendige midler til dette samarbejde.

Arbejdsgruppen

Oktober 2007

________________________________________________________ 3

Overgang fra børnehave til skole


Kommissorium

Arbejdsgruppe, der udarbejder politik/retningslinjer vedr. overgang

fra børnehave til skole.

Gruppen skal på grundlag af Skolestartudvalgets rapport – og evt.

yderligere dokumentation eller forskning – udarbejde mål og

retningslinjer for en smidig overgang mellem børnehave og skole.

Det færdige produkt skal tage udgangspunkt i de erfaringer, man

allerede har, og indgå i kommunens samlede sæt af politikker på

børne-ungeområdet.

Det færdige resultat skal indeholde konkrete forslag til, hvordan

børns overgang kan tilrettelægges.

Følgende temaer og problemstillinger indarbejdes i det færdige

forslag:

Samarbejde mellem skole og børnehave, hvor skolen har

flere ”fødebørnehaver”.

Udveksling af oplysninger (hvor meget skal oplyses, inddragelse

af forældre, etc.).

Hvordan får man kendskab til hinandens pædagogiske teori

og praksis?

Hvordan opnås enighed om nøglebegreber som læring,

skoleparathed, leg?

Hvordan tilrettelægges overgangsforløbet?

Hvilke minimumskrav skal være opfyldt med hensyn til

udformning af handleplaner?

Hvordan og hvornår skal de nye mål og retningslinjer

evalueres?

Herudover skal arbejdsgruppen også fremlægge analyse og

vurdering af, hvordan antallet af sene skolestartere kan

nedbringes.

Arbejdsgruppen skal endvidere fremlægge analyse og vurdering

af rullende skolestart.

Arbejdsgruppen kan inddrage andre i arbejdet, f.eks. gennem

nedsættelse af underarbejdsgrupper.

Arbejdet forventes færdiggjort inden november 2007.

________________________________________________________ 4

Overgang fra børnehave til skole


Arbejdsgruppe

Leo B. Rasmussen, Resen Børnehave.

Jette Otto, Hjerk-Harre Børnehus.

Bente E. Pedersen, Breum Børnehave.

Inger Brauner, Apoteker Norgaards Børnehave.

Birthe Sarup, Børnehaven Birkely.

Henrik Mathiasen, Ramsing skole.

Susanne Gravgaard, Jebjerg skole.

Helle Møller Nielsen, Hem skole

Jørn Nielsen, Durup skole.

Tidsplan

Inden 1. november 2007: Arbejdsgruppen afleverer sit oplæg.

27. november 2007: Gruppens oplæg præsenteres på et

fællesmøde for børnehaveledere og

skoleledere.

5. december 2007: Til godkendelse i Børne- og

Familieudvalget.

Januar – Februar 2008: Høringsperiode.

Høringsfristen udløber i uge 8.

1. april 2008: Den vedtagne model iværksættes.

Analyse- og vurderingsdel

Analyse og vurdering af, hvordan antallet af sene

skolestartere kan nedbringes.

Der er enighed i arbejdsgruppen om, at hvis overgangen mellem

børnehaver og skoler håndteres professionelt og ordentligt, vil

alle børn, der er skoleparate, komme i skole!

Hvis der erkendes en manglende skoleparathed, ser arbejdsgruppen

to mulige forklaringer:

Manglende parathed på baggrund af modenhed.

Her vil problemet være kendt i børnehaven, og der vil professionelt

være taget vare om det med opfølgende initiativer. De

er beskrevet i handleplanerne.

Manglende parathed på baggrund af fysiske eller intellektuelle

handicap.

Her vil problemet ligeledes være kendt og bearbejdet, og der

vil typisk være etableret et samarbejde med relevante

specialistgrupper. Fx Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

________________________________________________________ 5

Overgang fra børnehave til skole


Der bør fremadrettet tages udgangspunkt i Skive Kommunes

børnepolitik:

Børn er voksnes ansvar.

Familierne og deres netværk inddrages som aktive dialogpartnere.

Familier og deres netværk mødes med respekt.

Indsatsen tager udgangspunkt i familiens / barnets ressourcer

og i de nære relationer.

Al arbejde med børn og unge tager udgangspunkt i mindste-

indgrebs- og nærhedsprincippet.

Støtten fra specialister (PPR) bør organiseres således, at barnet

møder den samme person i børnehave og skole.

Organiseringen af støtten skal tilgodese mange forskellige behov

i overensstemmelse med Skive Kommunes børnepolitik og den

beskrevne politik for overgangen fra børnehave til skole.

Arbejdsgruppen finder det væsentligt, at dette område tages op

til yderligere bearbejdning i børnehaveleder- og skoleledergruppen

i forbindelse med implementering af arbejdsgruppens

oplæg.

Analyse og vurdering af rullende skolestart

Begrebet ”rullende skolestart” kom til verden som et middel til at

udjævne de store forskelle, der kan opleves i børnetallet i de

kommunale børnehaver.

Man ønskede en glidende udslusning – og dermed også indslusning

i børnehaverne, så man bl.a. kunne undgå ventelister og

overbelægning.

I Uddannelsesstyrelsens Evaluering af forsøg med rullende

skolestart 20. november 2003 nævnes en række styrkesider og

svagheder ved rullende skolestart.

Styrkesider:

Mulighed for at lave individuelle vurderinger af det enkelte

barns skoleparathed.

Mulighed for at fokusere på det enkelte barn og dets forældre.

Forberede muligheder for undervisningsdifferentiering og

tilpasning af undervisningen til den enkelte.

Børn får i højere grad mulighed for at bryde med tidligere

uhensigtsmæssig rolle.

Børnenes sociale kompetencer styrkes gennem mulighederne

for medlæring.

Skolestarten bliver mere rolig og harmonisk for det enkelte

barn og overgangen til skolen bliver mere glidende.

Fællesskabsfølelsen blandt børnene styrkes.

Ressourcemæssige fordele i forhold til afgivende børnehaver.

Nedgang i forbruget af specialundervisning.

Forbedret samarbejde mellem skole og børnehaver.

________________________________________________________ 6

Overgang fra børnehave til skole


Svagheder:

Svært at planlægge undervisning, når børnene ruller ind

løbende.

Skolestarten er ikke længere en fælles referenceramme.

Behov for ekstra ressourcer især i planlægnings- og

opstartsfasen.

Behov for ekstra ressourcer, når grupper af børn overflyttes

fra børnehave til børnehaveklasse fortløbende.

Krævende tidsmæssigt i forhold til planlægning og gennemførsel

af flere møder med forskellige interessenter.

Besværligt at få nye forældre til nye børn på omgangshøjde

og blive en del af den samlede forældregruppe.

Stor afhængighed af opbakning fra forældre og afgivende

institutioner.

Link til evalueringen:

http://us.uvm.dk/grundskole/folkeskolen/udvikling/_skolestart/do

cuments/rullende.pdf

Konklusion

Arbejdsgruppen ser ingen åbenlyse begrundelser for at indføre

rullende skolestart.

De nævnte styrkesider er identiske med de positive erfaringer, vi

har observeret i de børnehaver og skoler, der har et formaliseret

og tæt samarbejde om overgange. Til gengæld undgår vi de tydelige

svagheder ved rullende skolestart, som er nævnt i Uddannelsesstyrelsens

evaluering.

De seneste års lovgivning har desuden gjort det vanskeligere,

fordi:

Det forventes, at børnehaveklassen gøres obligatorisk.

Det forventes, at Undervisningsministeriet fastlægger

trinmål for arbejdet i børnehaveklasserne.

Det forventes, at Undervisningsministeriet fastlægger

minimumskrav for antallet af timer, som eleverne har krav

på i de forskellige fag – også i børnehaveklassen.

Der er allerede fastlagt mål for læsning i børnehaveklasserne

i Skive Kommune.

Sammenfattende kan arbejdsgruppen ikke anbefale, at der arbejdes

videre på området, da det ydermere vil vanskeliggøre det

strukturerede og planlagte arbejde med overgang fra børnehave

til skole.

________________________________________________________ 7

Overgang fra børnehave til skole


Arbejdsgruppens oplæg til handleplan

Samarbejde mellem skole og børnehave, hvor en skole får

børn fra flere børnehaver eller hvor en børnehave sender

børn til flere skoler.

Uanset om en skole modtager børn fra én eller flere børnehaver

eller om en børnehave sender børn til forskellige skoler, skal der

være ensartede rammer for overgangsarbejdets form og indhold.

Udveksling af oplysninger

For at sikre den bedste overgang for det enkelte barn, er det

vigtigt, at relevante oplysninger om barnets udvikling formidles

fra børnehave til skole.

Relevante oplysninger kan f.eks. handle om:

Hvad barnet KAN, og hvad det er PÅ VEJ TIL AT KUNNE.

Venskaber.

Særlige styrkesider.

Særlige pædagogiske tilbud og/eller behov for særlig støtte.

Medicinering.

Særlige familiemæssige forhold, som har betydning for

barnets udvikling.

Særlige udviklingsmæssige forhold.

I henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, skal forældrene

med deres underskrift give tilladelse til, at oplysninger om deres

barn må videregives fra børnehave til skole.

Arbejdsgruppen foreslår, at den enkelte børnehave i god tid

sørger for, at forældrene orienteres om betydning af denne formidling

af oplysninger og får en underskreven forældreaccept.

Bilag 1

Skema med samtykkeerklæring i forbindelse med formidling af oplysninger

fra børnehave til skole.

Hvordan man får kendskab til hinandens pædagogiske

teori og praksis, og opnår enighed om nøglebegreber som

læring, skoleparathed, leg.

Udvalget anbefaler, at der for at anerkende og imødekomme

hinandens læringssyn, skal etableres formelle rammer for:

Pædagogiske diskussioner.

Netværk til videndeling.

Fælles kurser.

Temadage for børnehaven og indskolingen.

________________________________________________________ 8

Overgang fra børnehave til skole


Disse rammer aftales i de enkelte lokalområder og indgår som en

del af den enkelte børnehaves – og skoles virksomhedsplan.

Børnehaven og skolen skal udarbejde en fælles hensigtserklæring,

der baseres på deres afklaring af begreber, sprog og syn på

læring.

Hensigtserklæringen skal udmøntes i en handleplan, der beskriver

de konkrete samarbejdsaftaler og tiltag.

Tilrettelægning af et overgangsforløb.

Hvert skoledistrikt skal lave en formel plan/årsoversigt, der

beskriver, hvordan overgangsforløbet er struktureret og planlagt.

Bilagene viser to forskellige muligheder, som er inspireret af

Resen Daginstitution og Resen skole.

Bilag 2. Eksempel på en årsplan om samarbejdet mellem en skole og

en børnehave.

Bilag 3. Et arbejdsforløb vedr. overgang fra børnehave til skole.

Minimumskrav ved udformning af handleplaner.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at man lokalt selv finder sin

arbejdsform.

Dog med den tilføjelse, at der skal udarbejdes individuelle

handleplaner for

Børn, der ikke er skoleparate.

Børn, der får udsat skolegangen.

Der er her tale om børn, som har behov for særlig opmærksomhed

og støtte.

Udvalget anbefaler at vedlagte handleplansskemaer anvendes, da

de er overskuelige og konkrete.

Bilag 4. Handleplan for børn, der ikke er skoleparate.

Bilag 5. Handleplan for børn, der har fået udsat skolegangen.

Evaluering af målsætning, retningslinjer og

handleplaner.

Del evaluering

Èn gang om året evaluerer hvert skoledistrikt jf. rapportens mål og krav

egen praksis. Evalueringen skal bruges til videre udvikling af egen praksis

og til den fælles evaluering i 2010.

Slut evaluering

Børne- og Familieforvaltningen tager initiativ til at etablere en

evalueringsgruppe i oktober 2010 bestående af repræsentanter

________________________________________________________ 9

Overgang fra børnehave til skole


fra forvaltningen, arbejdsgruppen samt repræsentanter for

børnehavers og indskolingens pædagogiske personale.

Bilag

Bilag 1a. Forslag til skema med samtykkeerklæring i

forbindelse med formidling af oplysninger fra børnehave til

skole.

________________________________________________________ 10

Overgang fra børnehave til skole


Bilag 1b.1. Forslag til oplysningsskema i forbindelse med

Børnehavens logo

mv.

Skolens

logo mv.

Kommunikation mellem

børnehave og skole

for barnets skyld!

Når Jeres barn skal overgå fra børnehave til skole,

er det vigtigt, at pædagogerne kan give barnet et

godt ord på vejen.

Fx

Hvad er barnets stærke sider!

Hvad KAN barnet?

Barnets udviklingsforløb.

Særlige forhold omkring barnet, man skal tage

hensyn til.

Ved den sidste forældresamtale inden barnets

skolestart udleveres nedenstående erklæring.

Forældrenes underskrift giver daginstitutionen og

skolen mulighed for at udveksle oplysninger om

barnets udviklingsforløb i børnehaven og den første

tid i skolen.

Med venlig hilsen

________________________________________________________ 11

Overgang fra børnehave til skole


formidling af oplysninger fra børnehave til skole.

Bilag 1b.2. Forslag til samtykkeerklæring i forbindelse med

formidling af oplysninger fra børnehave og skole.

Børnehavens logo

mv.

Skolens

logo mv.

I henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, skal I som forældre

ved jeres underskrift give tilladelse til, at oplysninger om jeres barn

må videregives fra børnehave til skole.

Samtykkeerklæring

________________________________________________________ 12

Overgang fra børnehave til skole


Bilag 2. Eksempel på en årsplan om samarbejdet mellem

en skole og en børnehave.

Vi giver hermed tilladelse til, at personalet i

Daginstitutionens navn

Drøfter mit / vort barns udvikling med personalet i indskolingen på

Skolens navn

Barnets navn: _________________________________________

CPR.nr.: ______________________

Dato: ______________________

__________________________ ___________________________

Forældreunderskrift

________________________________________________________ 13

Overgang fra børnehave til skole


________________________________________________________ 14

Overgang fra børnehave til skole


Bilag 3. Et arbejdsforløb vedr. overgang fra børnehave til

skole.

________________________________________________________ 15

Overgang fra børnehave til skole


Bilag 4. Handleplan for børn, der ikke er skoleparate.

Bilag 5. Handleplan for børn, der har fået skoleudsættelse.

________________________________________________________ 16

Overgang fra børnehave til skole


________________________________________________________ 17

Overgang fra børnehave til skole

More magazines by this user
Similar magazines