Vejledning til kort - Københavns Stadsarkiv - Københavns Kommune

ksa.kk.dk

Vejledning til kort - Københavns Stadsarkiv - Københavns Kommune

Københavns Kommune

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Stadsarkivet

Rådhuset

1599 København V

Telefon 33 66 23 70

Telefax 33 66 70 39

E-mail stadsarkiv@kff.kk.dk

Web www.ksa.kk.dk

Forsidebillede:

Københavns Hovedbrandstation 1894. Københavns Stadsarkiv

Kort og tegninger

- en vejledning

Københavns Stadsarkiv


KORT OG TEGNINGER

Kort- og tegningssamlingen

Samlingen består af håndtegnede og trykte kort

over København, bygningstegninger og andet

teknisk tegningsmateriale, herunder byplanlægning,

gade- og vejanlæg, energiforsyning, sporvejsdrift mv.

Samlingen opbevares i fjernmagasin.

Indgang

Seddelregistratur på læsesalen.

Registraturens opbygning

Sedlerne er placeret kronologisk i følgende grupper:

I A København i almindelighed

Hovedsageligt kort over hele eller dele af

København og København med omegn.

Særligt kan nævnes:

1728 Kort over den afbrændte del af byen

1730 Plan til regulering af gaderne

1742-55 Den generale opmåling

1757 Geddes kort

1760-61 Geddes eleverede kort

1800 ca. Rawerts brandkort

1802- Opmåling til bygningsafgift

1826-28 Indmåling af brønde

1859-1929 Stadsingeniørens byplankontor

1860-67 Projekter til Gammelholms bebyggelse

1881 Christianis kort (viser huse i forstæderne)

1886-88 Berggreens karreplaner over den indre by

1912- Stadskonduktørembedets planer over

København med matrikelnumre. Efter 1972

findes de på mikrofilm. Der findes trykte

planer for 1989, 1996 og 2002i receptionen

Vedrørende indlemmede distrikter se også IV A-C

I B København i almindelighed, kopier og

rekonstruktioner

Særligt kan nævnes:

1377 og 1689 Ramsings rekonstruktioner (indre by

og Sct. Annæ kvarter)

1590 ca. Det ældste københavnskort

1770-80 Borgmester Herslebs kort

1780 ca. Københavns fæstning med omegnen

1807 og 1860 Stadskonduktørembedets historiske

kort over indre by, med huse og matrikelnumre

I C Christianshavn

Særligt kan nævnes:

1689 Ramsings rekonstruerede matrikelkort

1695 Plan til anlæg af Motzmanns plads

1800 ca. Rawerts brand-kort

1889 Projekt til havneanlæg

1920erne Anlæg af jernbane mv.

Projekter og situationsplaner vedr. pladsers

inddæmning, opfyldning og benyttelse

Kort over kanalerne

Kort over Nyholm

Kort og planer over anlæg på bastionerne

Planer til udvidelse af Torvegade

Voldene

Kort og tegninger · Sekstensidet brochure · August 2007.doc Københavns Stadsarkiv


II A Forstæder i almindelighed

Vester-, Nørre- og Østerbro samt Frederiksberg

Særligt kan nævnes:

1650 ca. Kort over haver udenfor portene

1685 Demarkationslinien

1745 Kort over Vester- og Nørrebro samt

Frederiksberg

1771 Gercken & Ehlers opmåling

1796 Situationskort over Falkonergårdens og

Alleenlysts jorder

1800 ca. von Oppens kort

1810 C.F.Lunds kort med matrikelnumre

1819-26 Schlegels opmåling med matrikelnumre

(1:1333)

1834 Schlegels trykte kort (1:8000)

1841 Sterms kort

1848 Sterms pastoratskort over Frederiksberg og

Hvidovre

1852 og 1855 Kort over demarkationslinien

1856-50 Coldings projekt til vejanlæg

1896-1957 Matrikelkort over Frederiksberg

1900-07 Kort over Københavns forstæder

Frederiksberg Slot i VI L Slotte

II B Vesterbro

Særligt kan nævnes:

1695 ca. Kort over strækningen fra Vestervold til

Valby bakke incl. Prinsens gård og Ny Amager

1728, 1741 og 1755 Kort (1741 incl. Frederiksberg).

1770-71 Tømmerpladserne og den nye natterenovationsplads

1785 Plan til regulering af Vesterbrogade

19. årh. Bebyggelsesplaner

Se også i I A, I B, II A, III A, IV A og V B

II C Nørrebro

Særligt kan nævnes:

1753-55 Situationskort over borgmestre og råds

vang samt Rørsøen

1760-70 ca. Militære formationer på Brygger- og

Rådmandsvangen

1797 Lønborgs opmåling

1800 ca. og 1807-08 Rådmandsvangen

1816 Blågård

1856 von Vetts orienteringsplan over Nørrebro og

Blågård

Planer til udparcelleringer og gadeanlæg

Se også i I A, I B, II A, III A, IV A og V B

II D Østerbro

Særligt kan nævnes:

1690 Kgl. approberet plan til anlæg af vej nordpå fra

Kastellet

1732 Kort over dammene ved Vartov

1738 Del af Kastellets udenværker og terrænet

mellem volden og Sortedamssøen

1764 Kort over Ryvangen

1789-90 Terrænet mellem Østerport og Kastellet

1794 Borgervangen

1800 ca. von Oppens kort over Bryggervangen,

Vognmandsmarken og Ryvangen

1804 Situationskort over kalkfabrikken

1807 Ryvangen

19. årh. Bebyggelsesplaner og planer til gadeanlæg

1896 Kort over Bryggervangen og

Vognmandsmarken

Se også i I A, I B, II A, III A, IV A og V B

Københavns Stadsarkiv


III A Fæstningsterrænet i almindelighed

Området omfatter de nuværende voldkvarterer

mellem voldgaderne på Sjællandssiden og søerne.

Særligt kan nævnes:

1854- og 1872- Planer til udvidelse af København

ved sløjfning af voldene med angivelse af de

jordmængder, der skulde afgraves og påfyldes

1910- Bebyggelsesplaner for banegårdsterrænet ved

Frihedsstøtten

Planer over porte og ældre forsvarsanlæg

Planer til parkanlæg mv.

III B Tivoli

Situationsplaner, bygningstegninger mv.

III C Kastellet

Kort og bygningstegninger

IV A Omegnen i almindelighed

Særligt kan nævnes:

1700 ca. Scheels og Heinsohns kort over

Jægersborg - Lyngby

1750 ca. Wittmanns kort over Jægersborg - Lyngby

1758 Balles kort over Ordrup sø

1766 Wessels kort over Københavns amt

1768 Wessels kort over den nordøstlige fjerdedel af

Sjælland

1780-1899 Kopier af udskiftningskort og matrikelkort

over Brønshøj og Valby

1853- Generalstabens kort "Københavns omegn i VI

blade"

1848 Severin Sterms pastoratskort over sogne i

Øst- og Midtsjælland

1900- ca. Kort over Vestenceinten

IV B Amager

Særligt kan nævnes:

1804-1903 Kopier af udskiftnings- og matrikelkort

Heri også kort over Christianshavns fælled og

Amagerbro kvarter

IV C Indlemmede distrikter

Brønshøj, Valby og Sundbyerne (indlemmet i

København 1901-02).

Særligt kan nævnes:

1900-07 Københavns kommunes opmåling

Se også IA, IVA og IVB

V A Vandforsyning, indenbys ledninger

Særligt kan nævnes:

1685- ca. Kort over byen og dele af byen med

angivelse af pumpe- og springvandskompagniernes

vandrenders forløb, ofte med

lister over participanternes navne

1685-93 Franciscus von Hammershaimbs materiale

vedr. opmålinger, matrikulering og udstedelse

af målebreve mv.

Tekniske tegninger af ledninger. vandposter,

fontæner, indløbskister mv.

V B Vandforsyning, udenbys søer og

ledninger

Særligt kan nævnes:

1677- Kort over hele vandforsyningsområdet med

angivelse af ledningernes forløb

Kort over søerne og disses tilløb

Damhussøen

Gentofte sø

Søborg sø

Tibberup mose

Utterslev mose

Tekniske tegninger af sluser, vandrender,

indløbskister, rensefiltre mv.

Københavns Stadsarkiv


Udsnit af kort over Kjøbenhavns Fæstning med Omegnen ca. 1780

Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv


VI A Offentlige bygninger i almindelighed

Bygningstegninger, situationsplaner mv.

Særligt kan nævnes:

Belysningsvæsenets administrationsbygning i

Vognmagergade (se også VI C)

Blåtårn

Børsen

C. F. Hansens bygninger

Druknehuse

Folkekøkkener

Idrætshuset på Østerbro

Kaserner

Kødbyen

Museer

Mølleri

Nødtørftsanstalter

Rodekontorer

Slagterboder og butikker ved Nikolaj tårn

Teatre

Valglokaler

VI B Rådhuse

Særligt kan nævnes:

1887- Projekter til det nuværende rådhus

VI C Gas-, vand- og elværker

Særligt kan nævnes:

1845- Projekter til en forbedret vandforsyning

1850- Kort vedr. vand- og gasledningsføringen

Tegninger vedr. produktionsanlæg

Tegninger vedr. belysningsvæsenets administrationsbygning

i Vognmagergade (også under VI A)

VI D Hospitaler

Heri bl.a. tegninger fra:

Almindelig Hospital

Bispebjerg Hospital

Blegdamshospitalet

Kommunehospitalet

Sankt Hans Hospital

VI E Stiftelser og andre sociale institutioner

Heri også:

Fattiggårde

Det kgl. Opfostringshus

Pensionistboliger

Toldboden

Vartov - herunder kirken

VI F Skoler

Skoler for børn og andre skoler, f.eks.

Husassistenternes fagskole

VI G Kirker og kirkegårde

Heri også kirkepladser og gadeplaner, Rundetårn og

menighedshus.

VI H Politistationer

Særligt kan nævnes:

Politigården

VI I Fængsler

Særligt kan nævnes:

Kvindefængslet på Christianshavn

Vestre fængsel

VI J Brandvæsen

Heri også brandfarlige indretninger, der skulle

godkendes af brandvæsenet, såsom maltkøller,

tørreapparater, sæbesyderier, brændevinsbrænderier,

bagerier og centralvarmeapparater.

VI K Badeanstalter

Vaske- og badeanstalter, søbade og svømmehaller.

VI L Slotte

Heri også slottenes omgivelser

Særligt kan nævnes:

1649- Rosenborg

1690- ca. Københavns og Frederiksbergs slotte

1694- Amalienborg

Københavns Stadsarkiv


VI M Private bygninger og

beboelsesejendomme

Heri også kommunale bygninger.

F.eks.

1650- ca. Kaffe- og spisehuse

VI N Broer

VI O Havnen og reden

VI P Sporveje og busser

Ventesale, gadeinventar (se også under VI S).

VI Q Jernbaner

VI R Kloakker

Heri afledning af overfladevand i rendestene mv.

F.eks.

1854 Coldings planer over udenbys kvarterer, på

grundlag af Schlegels opmåling fra 1820'erne

VI S Gader og veje

Brolægning

Gadeplaner ca. 1800-: Gadeprofiler henlagt

alfabetisk efter gade- eller stednavne. Viser

kloakføring og andre installationer i gaderne

Gadeinventar: Vejskilte, plakatsøjler, ventesale,

kiosker mv. (se også under VI P)

VI T Torve og pladser

Heri også materiale vedr. f.eks. Kvægtorvet

Legepladser

VI U Parker

Se også III A

VI V Sanering

Særligt kan nævnes:

Sanering omkring Saxogade ca. 1920-40.

VI X Udsmykninger af byen

F.eks. i anledning af kongeliges festdage og ved

udstillinger.

VI Y Udstillinger

Særligt kan nævnes:

1914 Den baltiske udstilling

VI Z Mindesmærker, statuer og springvand

Se også I B og V A

VI Æ Sportsanlæg

Heri bl.a. konkurrenceplaner for en folke- og

idrætspark på Blegdams- og Øster Fælled 1905

VI Ø Vandrerhjem og herberger

VII Bistrup Gods

Københavnsk gods fortrinsvis beliggende på

Roskildeegnen.

Jfr. registratur over Bistrup gods' arkivalier, trykt

1988.

VIII Øvrige Danmark

Heri bl.a. reproduktioner af Videnskabernes

Selskabs kortværk.

IX Udland

Studiemateriale kan også findes i gruppe VI

X Diverse

X1 Proveniensmæssigt henlagte afleveringer

Samlinger af kort og tegninger skabt af samme

arkivskaber og henlagt efter dennes system.

Særligt kan nævnes:

Stadskonduktørens matrikelkort

Stadsarkitektens tegninger af kommunens bygninger

Byplankontorets tegninger

Københavns Stadsarkiv


BENYTTELSE AF SAMLINGEN

I seddelregistraturen finder du frem til det

materiale, du gerne vil se. En bestillingsseddel

udfyldes på grundlag af oplysningerne i

registraturen. Da en kopi af registratursedlen skal

vedlægges bestillingen, skal du huske at stille sedlen

på højkant i skuffen, så læsesalspersonalet nemt kan

finde den.

Registratursedlerne må ikke tages op af skuffen.

Drejer det sig om få, transporterbare kort og

tegninger, kan de bestilles til brug på læsesalen.

Ekspeditionstiden er ca. en uge.

Mange eller svært transporterbare kort og

tegninger skal ses i Stadsarkivets kortmagasin.

Der er kun adgang hertil efter aftale med læsesalens

personale.

Negativer

De fleste kort i gruppe I A er affotograferet.

Negativerne kan bestilles til benyttelse på

mikroficheapparaterne på læsesalen.

Kun få tegninger er affotograferet.

Det fremgår af registraturen, om der findes et

negativ.

Reproduktion

Kort- og tegninger, der findes på negativ, vil kun

blive kopieret fra negativet.

Negativet kan mod depositum udlånes til

reproduktion udført i byen.

Se i øvrigt særskilt vejledning om reproduktion.

Tegninger andre steder

Bygningstegninger fra københavnske byggemyndigheder

efter 1858, kan findes i kommunens

byggesager.

Stadsarkivet har byggesager for nedrevne ejendomme,

mens de for bestående ejendomme kan

findes i Københavns Kommunes Byggesagsafdeling.

Sagerne er ordnet efter kvarter og matrikelnummer.

Der kan desuden findes kort og tegninger i

journalsager, bl.a. i økonomikontorets/

ejendomsdirektoratets sager.

Københavns Stadsarkiv

More magazines by this user
Similar magazines