VIA University College Att. - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

VIA University College Att. - Danmarks Akkrediteringsinstitution

VIA University College

Att.: Erik Hygum, Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole

Sendt pr. e-mail:

info@diakonhojskolen.dk

eh@viauc.dk

Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i diakoni

og socialpædagogik

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning

om akkreditering af det ansøgte udbud i Højbjerg ved Aarhus af

professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik.

Akkrediteringsrådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter den

daværende undervisningsministers beslutning, jf. § 15 i Lovbekendtgørelse nr.

882 af 8. august 2011 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Udbuddet akkrediteres af Akkrediteringsrådet, jf. § 12, stk. 1 i Lov nr. 294 af 27.

marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser.

Udbuddet er akkrediteret positivt, jf. § 13, stk. 2 jf. § 1, stk. 2 i Bekendtgørelse

nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser

og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. Afgørelsen

er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af

Danmarks Evalueringsinstitut.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for

udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Uddannelsesministeriet vil meddele ansøger endelig beslutning om, hvorvidt udbuddet

kan godkendes. Godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har

akkrediteret uddannelsen henholdsvist udbuddet positivt, jf. § 14 i Lov nr. 882 af

8. august 2011 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Med venlig hilsen

Søren Barlebo Rasmussen Anette Dørge Jessen

Formand Direktør

Akkrediteringsrådet ACE Denmark

Akkrediteringsrådet

5. december 2011

ACE Denmark -

Akkrediteringsinstitutionen

Studiestræde 5

1455 København K

Telefon 3392 6900

Telefax 3392 6901

E-post

Netsted www.acedenmark.dk

CVR-nr. 30603907

Sagsbehandler

Trine Jensen

Telefon 7231 8839

Telefax

E-post trj@acedenmark.dk

Sagsnr. 11-120231

Dok nr. 2119465

Side 1/2


Bilag:

Kopi af akkrediteringsrapport

Enslydende brev er sendt til Uddannelsesministeriet

ACE Denmark -

Akkrediteringsinstitutionen

Side 2/2


DANMARKS

EVALUERINGSINSTITUT


Uddannelse til professionsbachelor i

diakoni og socialpædagogik ved VIA

University College (Diakonhøjskolen)

© 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Citat med kildeangivelse er tilladt

Bemærk:

EVA sætter komma efter Dansk

Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som

hovedregel ikke sættes komma foran

ledsætninger.

Publikationer er kun udgivet i elektronisk

form på: www.eva.dk


Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført

en akkrediteringsvurdering af udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i diakoni og

socialpædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College med udbud i Højbjerg ved

Aarhus. Undervisningen vil finde sted på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15 i Højbjerg.

EVA indstiller udbuddet til:

EVA’s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om udbuddet opfylder alle de kriterier

der ligger til grund for akkreditering af nye udbud.

Opfyldte kriterier

Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om:

• Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1)

• Praktikpladser (kriterium 2)

• Tilrettelæggelse (kriterium 3)

• Videngrundlag (kriterium 4)

• Fagligt miljø (kriterium 5)

• Faciliteter og ressourcer (kriterium 6)

• Kvalitetssikring (kriterium 7).

Mere information

I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af om de enkelte kriterier er opfyldt.

Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige

vurderingsproces.

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

4


Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA’s) akkrediteringsvurdering af

udbud af uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University

College.

Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv

akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet.

Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En

forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af

Akkrediteringsrådet. Sidst i dette kapitel fremgår det hvad der står i Undervisningsministeriets

akkrediteringsbekendtgørelse om dette.

En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til

eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er

foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 2

i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse.

Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af VIA University Colleges og

Diakonhøjskolens ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionerne har skullet redegøre for

og dokumentere hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om

akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af

processen for akkrediteringsvurderingen.

Organisering

EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet.

Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har:

• Fagspecifik viden og erfaring

• Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring

• Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder.

Se www.eva.dk for en uddybning af EVA’s krav til eksperternes kompetencer.

Medlemmerne af ekspertpanelet er:

• Sverri Hammer, cand.scient.pol., har gymnasiesidefag i psykologi og Statens

Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Partner i ledelsesrådgivningsfirmaet Hammer & Glahn

ApS, tidligere rektor for Haslev Seminarium. Har undervist som lektor på diplomuddannelsen

ingeniørernes lederuddannelse ved Ingeniørhøjskolen i København.

• Preben Svoldgaard Larsen, cand.theol., bifag i religionshistorie, cand.mag. i

kristendomskundskab og dansk. Har gymnasiesidefag og pædagogikum i filosofi og

psykologi. Cand.pæd.psych., sognepræst ved Grøndalslund Kirke, privatpraktiserende

psykolog, gæstelærer i Det Nye Testamente ved Grønlands Universitet. Censor i

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

5


kristendomskundskab, pædagogik og psykologi på læreruddannelsen og i individ, institution

og samfund og desuden i dansk, kultur og kommunikation på den nye pædagoguddannelse.

Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere

eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om

tavshedspligt.

Evalueringskonsulent Ida Marie Behr Bendiksen og evalueringsmedarbejder Mikkel Riis fra EVA

har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport

som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektlederne Christian Moldt og Ditte

Strandbygaard Jessen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre

tværgående konsistens i forhold til EVA’s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser.

Metode og proces

Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og

på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående

uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor:

• Ansøgning og bilag

• Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel

• Offentliggørelse af en rapport.

EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og

tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på

baggrund af.

Processen er forløbet på følgende måde:

• Institutionen har været inviteret til EVA’s vejledende informationsmøde om

akkrediteringsopgaven.

• Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af EVA’s

skriftlige vejledning som findes på www.eva.dk.

• Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier som er fastlagt for

akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse,

og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål.

• EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige

vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet.

• Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere

evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten.

• EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig

offentliggjort rapporten på www.eva.dk.

Det siger bekendtgørelsen

Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og

professionsbacheloruddannelser mv. Her står der:

§ 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående

voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af

bilag 1.

§ 7. Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til

Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så

vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv

akkreditering.

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

6


Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det

eksterne ekspertpanel, jf. § 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1

henholdsvis bilag 2, er opfyldt.

§ 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og

træffer afgørelse om akkreditering efter § 1.

§ 13. Grundlaget for rådets afgørelse efter § 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter

kapitel 3.

§ 14. Rådet kvalitetssikrer EVA’s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder

særligt med hensyn til:

1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af

uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og

2) sikring af, at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for

relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent.

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

7


Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt

Vurdering

”Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet

baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på

arbejdsmarkedet og behovsudviklingen.

Ansøger skal redegøre for og dokumentere,

1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for

uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at

dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende

relevante undersøgelser skal inddrages,

2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en

hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets

relevans.”

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen

Udbuddet er landsdækkende.

Der er på tilfredsstillende vis redegjort for behovet for uddannelsesudbuddet på

arbejdsmarkedet, og det er påvist at der er et behov for uddannelsens dimittender på det

relevante arbejdsmarked, jf. rapporten om akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor

i diakoni og socialpædagogik. Udbudsstedet har i en periode på seks år haft den såkaldte

pædagogiske diakonuddannelse som professionsbachelorforsøgsuddannelse (som er stort set

ækvivalent med den ansøgte uddannelse), og dimittender fra denne uddannelse har generelt en

lav ledighedsprocent. 1,9 % af dimittenderne fra perioden fra 2007-2009 var ledige i 2010.

Ekspertpanelet vurderer det i særlig grad positivt at Diakonhøjskolen hvor udbuddet placeres,

har tradition for et tæt samarbejde med de diakonale organisationer, hvilket skolen agter at

fortsætte og udvikle yderligere. Der har i de sidste 90 år været aftagerrepræsentanter i

Diakonhøjskolens bestyrelse med henblik på at sikre sammenhæng mellem uddannelserne på

skolen og branchens behov. Dette arbejde vil blive yderligere fokuseret i et uddannelsesudvalg

der knyttes specifikt til uddannelsesudbuddet. Også i skolens Videncenter for diakoni og

pædagogik er aftagerne repræsenteret, og her inddrages de i udviklingsprojekter, temadage mv.

Aftagerne deltager desuden aktivt i praktiksamarbejdet med skolen. Diakonhøjskolen arrangerer

såkaldte hjemkaldsarrangementer for de studerende hvor aftagerne (praktikstederne) også

inviteres og deltager i fælles studie-, foredrags- og refleksionsdage. Endelig har Diakonhøjskolen

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

8


en tradition for fælles ”Højskoledage” hvor aftagere og andre interessenter deltager med oplæg

om deres arbejde, projekter mv.

Ekspertpanelet vurderer at såvel ansøgningen som dokumentationen vidner om en kontinuerlig

dialog mellem skolen og aftagerne, og det vurderes at aktiviteterne fremadrettet vil bidrage til at

sikre udbuddets relevans.

Samlet set vurderes kriteriet at være opfyldt.

Dokumentation

Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 (spørgsmål 1-4) samt supplerende dokumentation og

følgende bilag:

Bilag 1: Dimittender

Bilag 2: Antal ansatte i udvalgte diakonale organisationer

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

9


Kriterium 2. Praktikpladser

Vurdering

”Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser.

Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og

professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan

tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for

praktikpladser.”

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen

Ansøgeren redegør for at institutionen vil have brug for 180 praktikpladser årligt.

Diakonhøjskolen beskriver i ansøgningen at institutionen har gode erfaringer med at skaffe

praktikpladser, dels gennem praktikpladssamarbejde med Region Midtjylland og

uddannelsesinstitutionerne i regionen, dels gennem ansøgerens eget landsdækkende

praktiknetværk med diakonale organisationer der tæller 49 praktiksteder. Der er i ansøgningen

vedlagt bekræftende tilkendegivelser på samarbejdet fra de 49 organisationer, og ansøgeren

oplyser at der vil blive udarbejdet egentlige samarbejdsaftaler i forbindelse med en positiv

akkreditering.

Ansøgeren oplyser at dimensioneringen af praktikpladsbehovet på forsøgsuddannelsen vil svare

til behovet for praktikpladser på det ansøgte udbud, og Diakonhøjskolen benytter aktuelt ikke

alle sine forhåndenværende praktikpladser.

Ekspertpanelet vurderer på ovenstående baggrund at ansøgeren på tilfredsstillende vis har

sandsynliggjort at der fremadrettet vil kunne skaffes de nødvendige praktikpladser.

Dokumentation

Ansøgningens redegørelse for kriterium 2 samt supplerende dokumentation og følgende bilag:

Bilag 3: Egne praktikpladser

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

10


Kriterium 3. Tilrettelæggelse

Vurdering

”Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte.

Ansøger skal redegøre for og dokumentere,

1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for

læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen,

2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af

uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid.”

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen

Udbuddet er tilrettelagt så uddannelsens 14 moduler har en stigende kompleksitet såvel

teoretisk som i forhold til praksisorienterede problemstillinger. Uddannelseselementerne er

overvejende tværfaglige og kombinerer uddannelsens seks kerneområder. Fx præsenteres de

studerende i modul 1, Introduktion til det pædagogiske og diakonale professionsfelt, for

sammenhængen mellem grundlæggende børne- og ungdomspædagogik, elementære børne-

og ungdomsdidaktiske teorier og metoder og betydningen af kristendomsfaglige/diakonale

overvejelser i forhold til det pædagogiske arbejde.

Ansøgeren har beskrevet uddannelsens pædagogiske udgangspunkt der lægger vægt på

vekselvirkningen mellem teori og praksis. Ansøgeren redegør også for brugen af forskellige

undervisnings- og arbejdsformer, og det vurderes i særlig grad positivt at ansøgeren begrunder

valget af disse i relation til hvert enkelt uddannelseselement. Fx oplyses det at de studerende i

forbindelse med deres praktikperioder skal deltage i praktikværksteder som før praktikken består

af holdundervisning, foredrag og vejledning der vil omhandle temaer såsom forventninger,

dokumentation mv., og som efter praktikken vil blive tilrettelagt som bl.a. gruppearbejde med

erfaringsudveksling og refleksion.

Ansøgeren har tilrettelagt udbuddet i en fleksibel modulstruktur der gør det muligt at

gennemføre enkelte moduler ved andre uddannelsesinstitutioner, nationale såvel som

internationale. De studerende kan dermed planlægge at gennemføre deres anden og/eller tredje

praktikperiode i udlandet, ligesom det valgfrie uddannelseselement på 5. semester kan

gennemføres i udlandet.

Diakonhøjskolen har et internationalt netværk som den stiller til rådighed for de studerende i

den forbindelse. Ekspertpanelet vurderer det positivt at udbuddet vægter internationalisering

højt og har gode kontakter til udenlandske uddannelsesinstitutioner.

Ekspertpanelet vurderer desuden at tilrettelæggelsen af udbuddet samlet set er hensigtsmæssig,

og at ansøgeren har sandsynliggjort at det sikres at de studerende kan nå de mål for

læringsudbytte der er fastlagt for uddannelsen.

Dokumentation

Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag:

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

11


Bilag 4: Temaerne og sammenhængen indenfor de enkelte uddannelseselementer

Bilag 5: Progressionen i de enkelte kerneområder

Bilag 6: PSHs Internationaliseringsstrategi

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

12


Kriterium 4. Videngrundlag

Vurdering

”Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller

professionsbasering samt udviklingsbasering.

Ansøger skal redegøre for og dokumentere,

1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale

tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod,

2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og

udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter.”

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen

Ansøgeren redegør for at udbuddets erhvervs- og professionsbasering vil ske via en række

forskellige aktiviteter. Bl.a. vil ansøgeren inddrage viden om beskæftigelsesområdet via

aftagerrepræsentanterne i Diakonhøjskolens bestyrelse. Derudover har skolen et Videncenter for

diakoni og pædagogik der bl.a. arrangerer videncenterdage med fokus på professionsfeltet hvor

aftagere inviteres til at holde oplæg for studerende og undervisere. De diakonale organisationer

tager også del i Diakonhøjskolens efteruddannelsesaktiviteter, i temadage og i såkaldte

Højskoledage på skolen.

En del af udbuddets undervisere deltager i diakonale og socialpædagogiske sammenslutninger

og organisationer, fx Dansk Diakoniråd, Dansk Forening for Socialpædagogik mv., og

underviserne sendes i minipraktikker i diakonale og socialpædagogiske institutioner med henblik

på at erhvervsbasere udbuddet på Diakonhøjskolen. Endelig sikres erhvervsbaseringen gennem

det tætte praktiksamarbejde udbuddet har med de diakonale organisationer og institutioner.

På baggrund af de nævnte aktiviteter vurderer ekspertpanelet at Diakonhøjskolen har en tæt

dialog med aftagerne, hvilket vil sikre udbuddet et erhvervs- og professionsbaseret

videngrundlag.

Hvad angår udbuddets forsknings- og udviklingsbasering, oplyser ansøgeren at Diakonhøjskolen

har et samarbejde med Teologisk Fakultet ved Aarhus Universitet. Fx gæster undervisere fra

Aarhus Universitet ofte Diakonhøjskolens temadage som oplægsholdere. Den diakonale

forskning som hovedsagelig udføres ved Teologisk Fakultet, Aarhus Universitet, sker også i tæt

samarbejde med nogle af Diakonhøjskolens teologiske fagprofiler.

Det eksterne udbudssted og ansøgeren (VIA University College) har indledt et

videncentersamarbejde, hvilket vil sige at Diakonhøjskolens undervisere løbende forventes at

deltage i relevante videncenteraktiviteter ved VIA University Colleges Videncenter for

Socialpædagogik og Socialt arbejde og Videncenter for Omsorg, Liv og Aldring. Underviserne på

Diakonhøjskolen vil desuden deltage i relevant efteruddannelsesvirksomhed, bl.a. på VIA

University College.

Videncenter for diakoni og pædagogik som er placeret på Diakonhøjskolen, har aktiviteter der

ifølge ansøgeren også vil bidrage til udbuddets udviklingsbasering. Fx udgiver videncentret

tidsskriftet Diakoniimpuls, og videncentret er også involveret i internationalt netværkssamarbejde

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

13


(Eurodiaconia og et europæisk diakonalt forskningsnetværk der udgiver fagtidsskriftet Diaconia.

Journal for the Study of Christian Social Practice).

Ekspertpanelet vurderer at udbuddet på baggrund af ovenstående har et tilstrækkelig stærkt

udviklingsbaseret videngrundlag.

Samlet set vurderer ekspertpanelet derfor at kriteriet er opfyldt.

Dokumentation

Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag:

Bilag 7: Samarbejdsaftale

Bilag 8: VIA Videncenter

Bilag 9: DH Videncenter.

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

14


Kriterium 5. Fagligt miljø

Vurdering

”Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø.

Ansøger skal redegøre for og dokumentere,

1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante

beslægtede uddannelser, eller

2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil

blive tilvejebragt.”

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen

Det vurderes i særlig grad positivt at der på udbudsstedet findes et fagligt miljø inden for

kristendomskundskab og diakoni i kraft af de eksisterende uddannelser: uddannelse til

professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation, den diakonale videreuddannelse

(årskursus) og en international linje (tre måneders projektuddannelse) der henvender sig til

udenlandske studerende.

Ansøgeren har en fagligt velfunderet undervisergruppe på 12 fastansatte der kan sikre et

tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø for udbuddet af uddannelsen til professionsbachelor i diakoni

og socialpædagogik. 10 af de 12 undervisere er kandidatuddannede inden for pædagogik,

teologi, psykologi mv., og enkelte undervisere har desuden en master- eller ph.d.-grad inden for

filosofi, teologi, pædagogik eller historie. Der er også undervisere med kunstneriske

uddannelsesprofiler. Diakonhøjskolen vil desuden gøre brug af timelærere fra VIA University

College der vil blive inddraget som undervisere på udbuddet.

Ekspertpanelet vurderer overordnet at Diakonhøjskolen i kraft af højskolestrukturen hvor de

studerende i en længere periode bor sammen på skolen, rummer et unikt studiemiljø der skaber

gunstige læringsrum, fagligt såvel som socialt.

Dokumentation

Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt supplerende dokumentation og følgende bilag:

Bilag 10: Undervisere

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

15


Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer

Vurdering

”De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at

uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for

læringsudbyttet.

Ansøger skal redegøre for og dokumentere,

1) hvilke faciliteter og ressourcer der er nødvendige for, at de studerende kan realisere

mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur,

materialer og redskaber),

2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der

fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt.”

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen

Det eksterne udbudssted råder over undervisningslokaler med tavle, overheadprojektor,

projektor, trådløs internetadgang m.v. Der er klassesæt af højskolesangbog og salmebog til brug

for almindelig klasseundervisning, fællestimer, temadage etc.

Derudover er der et auditorium til brug for undervisning, temadage, foredrag, fællestimer,

kreative projekter mv., ligesom der er gruppelokaler til brug for gruppe- og projektarbejde.

Diakonhøjskolen har musiklokale, kreativt værksted, idrætshal, friluftsplads og udendørsareal til

brug for undervisning i kulturdidaktiske læreprocesser. Stedet råder over computerfaciliteter,

intern kommunikationsplatform med mulighed for elektronisk skema, opgaveaflevering,

portefølje, kommunikation etc. Der er også er et kirkerum samt kantinefaciliteter.

På det eksterne udbudssted er der et fagrelevant, men mindre bibliotek med et begrænset

omfang af forskningslitteratur og internationale tidsskrifter. De studerende på det eksterne

udbudssted vil derfor desuden have adgang til materialer fra Statsbiblioteket, og de vil kunne

anvende VIA University Colleges samlede biblioteksfaciliteter.

Det vurderes på denne baggrund at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at de

fornødne faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet.

Dokumentation

Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 samt supplerende dokumentation og følgende bilag:

Bilag 11: Biblioteksfunktionen i VIA

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

16


Kriterium 7. Kvalitetssikring

Vurdering

”Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af

udbuddets aktiviteter og resultater.

Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører

aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager

eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del

heraf.”

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen

Det vurderes positivt at ansøgeren har en velbeskrevet kvalitetsmodel med krav om intern såvel

som ekstern evaluering, og at udbuddet er underlagt disse krav.

Kvalitetssikringssystemet som det nye udbud vil blive omfattet af, indeholder undervisningsevaluering

som består af henholdsvis individuel studievejledning ved hver semesterstart og

semesterafslutning og en modulevaluering som udføres i tre faser. Ved modulets begyndelse får

de studerende en præsentation af modulets målsætninger, ligesom deres forventninger til

modulets indhold afstemmes. Undervejs er der midtvejsevaluering, og til sidst foretages en

skriftlig og mundtlig slutevaluering der tager udgangspunkt i målsætningerne og

forventningerne som de blev udtrykt ved modulstart. Evalueringerne samles i en e-mappe og

lægges til grund for videreudviklingen af undervisningen og skemaet.

Der vil blive afholdt en årlig selvevalueringsworkshop for undervisergruppen, ledelsen og

administrationen som struktureres omkring kerne- og/eller støtteprocesser i VIA University

Colleges kvalitetsmodel. Der udarbejdes et notat i forbindelse med workshoppen, og der

udvælges konkrete områder man ønsker at arbejde videre med, fx øget studentertilfredshed,

styrket faglighed mv.

Praktikelementerne evalueres i et samarbejde mellem udbudsstedet, de studerende og

praktikstederne, hvilket bl.a. indebærer godkendelse af den enkelte studerendes læringsmål for

praktikken og derudover delevaluering og slutevaluering af praktikken. Der er desuden indlagt

studiedage (hjemkaldsdage) på udbudsstedet hvor praktiksteder (aftagere), undervisere og

studerende deltager. Her er der bl.a. praktikrefleksioner, foredrag og møder mellem

praktikvejleder (praktikstedet) og praktiklæreren (Diakonhøjskolen) på dagsordenen. Endelig har

udbudsstedet en fast praktikkoordinator som vejleder praktikstederne i forbindelse med årlige

vejlederdage på Diakonhøjskolen. Det er samtidig praktikkoordinatoren der har ansvaret for

evaluering af praktikken.

Kvalitetssikring af udlandspraktikken og det valgfrie modul som kan gennemføres i udlandet,

varetages af praktikkoordinatoren og uddannelseslederen på Diakonhøjskolen. Der stilles krav til

de udenlandske uddannelsesinstitutioner om arbejdet med de studerendes læringsmål og om

udarbejdelse af del- og slutevalueringer.

På denne baggrund vurderer ekspertpanelet samlet set at ansøgeren har sandsynliggjort at

kvalitetssikringssystemet og de tilhørende aktiviteter vil sikre at udbuddet er af høj kvalitet.

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

17


Dokumentation

Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt supplerende dokumentation og følgende bilag:

Bilag 12: DH Kvalitetssikring

Bilag 13: VIAs kvalitetsmodel

Bilag 14: Brug af kvalitetsmodellen i praksis

Uddannelse til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik ved VIA University College

(Diakonhøjskolen)

18

More magazines by this user
Similar magazines