FRANT8 HENNINGSEN.

kunstbib.dk

FRANT8 HENNINGSEN.

3?0

FRANT8 HENNINGSEN.

Mandag d. 19. og Tirsdag d. 20. Oktbr. 1908, Fm. Kl. 11'


Fotograflsaniii ngen

Privat Eftersyn: Torsdag d. 15. Oktober 1908, Kl. 11—4.

CATALOG

OVER

SAMTLIGE

DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET

FRÅNTS HENNINGSEN

EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION

MANDAG D. 19. OG TIGSDAG D. 2 0 . 0KT0GEG 1906, FM. KL. 11'|2,

PAA

CHARLOTTENBORG.

E F T E R S Y N :

Fredag d. 16., Lørdag d. 17. og Søndag d. 18. Oktober 1908, Kl. 10—4.

C O M M IS S IO N E R

modtages af Aug. W ith ’s Eftf. (R. Wilstrup), Vimmelskaftet 34, Chr. Larsen,

Vesterbrogade 107, Skandinavisk A n tiq u ariat, Bredgade og W inkel &

M agnussen, Højbroplads 7.


CONDITIONER.

1.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt

uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning, og henligger fra samme for

Kjøberens Regning og Risiko, og sælges det paa nærmere Approbation ved

Auktionens Slutning. Det Kjøbte skal være afhentet fra Auktionsstedet inden

Forløbet af den Dag, Auktionen holdes. Dersom det solgte ikke afhentes til

rette Tid kan det uden Varsel paany bortsælges enten under Haanden eller ved

Auktion for første Kjøbers Regning, og er denne da pligtig at erstatte det deraf

flydende Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. Ejendomsretten

over det Solgte overgaar først til Kjøberen ved Kjøbesummens fulde Erlæggelse.

2 .

Den, der byder for en Anden, forpligter sig derved som Selvskyldner-

cautionist.

3 -

Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af 10 pCt., er­

lægges til undertegnede enten ved Tilslaget eller paa Anfordring; dog kunne

vederhæftige Kjøbere, der forinden Auktionen henvende sig til mig, forvente

3 Ugers rentefri Credit, imod, naarsomhelst af mig paafordres, at stille saadan

Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af mig maatte anses betryggende. Stilles

Sikkerheden ikke paa Anfordring, er Betalingen til enhver Tid strax og uden

Hensyn til den givne Credit forfalden.

4 -

De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, li ave, hvadenten de blive sagsøgte

eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pCt. p. a. fra Hammerslagets Dato, indtil Be­

talingen sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I Søgsmaalstilfelde ere de pligtige

— uden Hensyn til, hvor de bo eller opholde sig — at give Møde for Kjøben­

havns Forligelsescommission og Jurisdiction efter Varsel som til indenbyes Boende,

underkastede den hurtige Retforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828

samt undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873 § 1 Nr. 10 a.

Tillæg til Conditionerne forbeholdes.

Kjøbenhavn, i Oktober i q o 8.

P. E. Sporon,

Overretssagfører.

Nørregade Nr. 24, 2. Sal.


1. Ellekilde. Formiddag.................................................................................... 7 X 9

2. Fra en Præstegaard...................................................................................... 8 X 9

t-l 3. Graavejrsdag....................................................................................................... 12X9

é&4- I Høstens T id ................................................................................................. 5 X 8

*395. F'oraarsdag........................................................................................................ 5 X 8

Hc>5a- Studiehoved .................................................................................................... 13X10

13. Ellekilde Strand............................................................................................. 17X 10

14. En jydsk Bonde............................................................................................. 14 >


l'TrT 22. Reconvalescenten.............................................................................................. !4 X 11

23. Nordskov Mølle. Ellekilde............................................................................. 9 X 12

AQ.'l 24- Hvid H e st............................................................................................................ *4X 10

*51 25. Ved et Markgærde............................................................................................ 11 X 9

25a Trægruppe fra Kærra Mølle, Sverrig. Udstill. Charlottenborg. . .. 22 X 23

GLOS 26. En ung Pige .................................................................................................. 11 X 7

27. Stude..................................................... [4 X 22

i °o 28. Fra Hornbæk Plantage .................................................................................. 10 X 9

£ 2 29. Møllefossen......................................................................................................... 11X9

42. En dansk Dragon. Studie til Niels Kjeldsen....................................... 16 X 27

9,5*43. Regnfang............................................................................................................... 11 X 15

64 44. En Høstpige......................................................................................................... 10X8

tH-Ci 45- Arbejdsheste........................................................................................................ 17 X 24

H Q 45a. Oktoberdag................................................................................... ....................... 10X6

M. 46- To H usarer...................................................... ................................................... 20 X 14

h j 47. Efter R e g n ........................................................................................................... 9X11

Cfc 48. Stranden ved Hellebæk................................................................................... 9 X 8

*^2> 49- Indkørslen til Gisselfeld....................................................................................' 8 X 10

Q S O 50. Husarer holder Hvil.......................................................................................... 40X65


Q&STji. Graavejrsdag ved Hornbæk.............................................................. 23 X 16

52. Ellekilde Strand................................................................................. 12X9

“+•053. Pløjemark............................. ............................................................ *5 X 11

d *, 54. En Høstkone....................................................................................... 12X7

55. En Dragonhest med Oppakning.......................................................... 23 X 22

56. En Skovsø........................................................................................... 10X 12

**>(('■> 56a. Besøg paa Hospitalet. Udstill. Charlottenborg................................. 25 X J9

l'o o 57* Tordenluft........................................................................................ 12X 15

58. Landevej i Solskin.................................................. ......................... 12 X >5

r v 59. Fra en Bondegaard.......................................................................... 2 3 X * 7


8 1. Sommeraften ved Esrom Sø. P a s te l............................................................... 28 X 34

82. Fra Frederiks Hospital............................................................................................. 24 X 20

83. En gammel H e st............................... 25X16

84. Hoved af en lille P ig e............................................................................................. 15X11

85. Stranden ved Ellekilde ............................................................................................ 14 X 17

86. Sommerdag paa L a n d e t .......................... 13X10

87. Portræt af kgl. Skuespiller Olaf P oulsen ...................................... 30 X 4°

88. S te lla ......................................................................................... ••••••............. 8X5

89. Nordsjællandsk Landskab. Udstill. C harlottenborg................................ 9X14

90. En G aardsplads............................................................................................................. 12 X 18

91. En H av em and................................................................................................................ 1 0 X >5

92. Solskin i en H erregaardshave..................................................................... 8 X 5

93. Kongens N y to rv .............................................................................................................. 8 X 5

93a. Svensk Landskab. H alland................................................................................... 22 X 35

94. En Dragonhest ........................................................................................................... 21 X 28

95. Indkørslen til en H e rre g a a rd ............................................................................. 14 X 13

96. Solskin i S k o v e n ........................................................................................................ 11 X 8

97. Studiehoved. P aris..................................................................................................... 17X14

98. Portræt af Hs. Maj. Kongen ............................................................................... 21 X 14

99. Eftermiddagssol............................................................................................................. 2 3 X. 15

100. P lø jescen e....................................................................... 40X63

1 o 1. Kvindelig M odelfigur............................... .............................................................. 30 X 12

102. Ellekilde Strand ................................................................................................... 15 X 12

102a. To Husarheste .............................................................................................................. 31X23

103. Ved en B ondegaard........................................................................... 13X9

104. Ud over M arken........................................................................................................... 11 X 7

105. En H u sar............................................................................................................................ 17 X 26

106 Fra Frederiks Hospital................................................................................................... 22 X 15

107. En H østvogn.................................................................................................................... 19X13

108. Køer paa M arken ..................................................................................... 13 X 8

109. Gardens H u n d ................................................................................................................ 21 X 16

109a. S o m m e r.............................................................................................................................. 22 X 13

110. R egnvejrsstem ning..................................................................................................... 17 X n


11. S om m erdag ved E r e m ita g e n .................................................................................... 11 x 9

12. H ju lm a n d e n s V æ rk s te d .................................................................................................. !3 x 9

13. Som m erdag. H e lle b æ k .................................................................................................. 35 x 26

14. Bag en B o n d e g a a rd ........................................................................................................ 24 x

14a. M o d e lfig u r .............................................................................................................. ■ 21 x 17

15. E n H usarhest ..................................................................................................................... !9 x 22

16. A fte n s te m n in g ...................................................................................................................... 2^ * 23

17. Strand ved E lle k ild e ..................................................................................................... 13 x 11

18. S om m erdag. E r e m ita g e n ........................................................................................... 9 x 1 1

19. U dsigt fra en Havestue .............................................................. 9 x 7

20. En B irke sko v ....................................................................................................................... 1 0 x 8

20a. F ra Bonnats M alerskole i P a r i s ........................................................................... 12 x 9

21. Solskin paa V a n d e t . . . ................................................................................................. 12 - 8

22. U ro lig t V e j r ........................................................................................................................... 10 x 8

23. Heste i S o ls k in .................................................................................................................... 3 3 * 24

24. Ved en M ølleaa. Sverrig ......................................................................................... 9 x 1 1

25. Badehus i A fte n s o l.......................................................................................................... 8 x 10

26. U n g M a le r .............................................................................................................................. 9 * 7

27. En H østpige ........................................................................................................................ 1 2 X 9

28. Æ sop. K o p i efter V e la s q u e s ................................................................................... 3 3 x ^

29. B lom strende H yld . H o r n b æ k ................................................................................. 15 x 22

30. A f t e n s o l..................................................................................................................................... !5 x 9

31. Fra H allands A a s ............................................................................................................. 22 x !4

32. A ften u dover H a v e t ....................................................................................................... 8 x 6

33. Paa F orpost ........................................................................................................................ 28 x 22

34. S o ls k in ...................................................................................................................................... 9 x 11

35. V ed H o rnb æ k P la n ta g e ............................................................................................... 8 x 12

36. E t V æ n g e ................................................................................................................................. 26 x 19

37. Fra Kongens H a v e .......................................................................................................... 24 x 31

38. T o H u s a r e r ........................................................................................................................... *6 x 20

39. En B o n d e m a n d ................................................................................................................... 8 x 1 5

40. U d o ve r S undet ved E ll e k il d e .................................................................................. 1 1 x 9

41. S o m m erefterm iddag ...................................................................................... 1 1 x 9


142. P"ra Hornbæk................................................................................. 10 X 5 X 10

151. Aften ved Esrom Sø ............................... 10X6

151a. Aften ved Ellekilde Strand............................................................. 5 X 8

152. Vej ved Hornbæk............................................................................ 8 X 6

153. Tordenluft................................................................................ • • • ! 4 X 8

154. Indkørslen til en Herregaard.......................................................... 8 X 5

155. Tysk Husar. Studie til Niels Kjeldsens Billede............................ 27 X 18

156. Sommerdag. Ellekilde. Pastel........................................................ 57 X 39

M ILO’SKE BOGTRYKKERI, O DENSE

More magazines by this user
Similar magazines