Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision - Slagelse Kommune

slagelse.dk

Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision - Slagelse Kommune

Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision

Indsatsområde/ Succeskriterier/Effekt

Mål 2012 (2015)

Erhvervsudvikling (offentlige arbejdspladser):

Slagelse Kommune skal på alle niveauer ruste sig

til at være værtskommune for et nyt psykiatrisk

sygehus med henblik på at drage flest mulige

fordele af dette projekt.

Socialpsykiatrien i Slagelse Kommune skal derfor

omstille og videreudvikle sine tilbud, således at

socialpsykiatrien kan matche de udfordringer,

som et af landets største psykiatriske sygehus vil

udgøre

Erhvervsudvikling (offentlige arbejdspladser)

Næsten 1000 arbejdspladser i kommunens

handicap- og misbrugs- og specialundervisningsområde

er baseret på salg af ydelser til andre

kommuner.

Slagelse Kommune skal gennem modige

initiativer og offensive strategier fastholde sin

position som stor sælgerkommune og skabe nye

specialiserede tilbud, som kvalitets- og

prismæssigt er attraktive for andre kommuner og

til gavn for borgerne.

Uddannelse (højere uddannelsesniveau)

Slagelse Kommune skal gå foran i inklusion af

handicappede og sindslidende borgere på

arbejdsmarkedet – i almindelige eller særlige

stillinger. Det kræver øget fokus på uddannelse.

Autisme Center Vestsjælland (ACV) og Center for

Specialundervisning (CSU), Socialpsykiatrisk

Center og VASAC fokuserer på opkvalificering af

unge sindslidende og handicappede borgere med

henblik på et højere uddannelsesniveau og øget

inklusion på arbejdsmarkedet

1. Socialpsykiatrien

styrker

selvforsyningen og

salg af ydelser på

området.

2. Der sker en faglig

oprustning af

samarbejdet med

Regionen og de

kommuner, som

benytter sygehuset

og Slagelse

Kommues tilbud.

3. Der etableres 1 til 2

socialøkonomiske

virksomheder, som

skaber nye

jobmuligheder for

sindslidende borgere

1. 2012-15 bygges 131

nye almene boliger

til handicappede

borgere

2. Kommunens mest

specialiserede tilbud

videreudvikles og

konkurrencesættes.

3. Der udvikles nye

nicher af fleksible

tilbud målrettet

borgere med særlige

lidelser (f.eks.

hjerneskade),

udadreagerende

adfærd m.v.

1. Indsatsen for at

kvalificere og

integrere

handicappede

borgere styrkes

gennem en

tværfaglig,

samordnet indsats

2. Der søges i

samarbejde med

anden aktør

etableret et

gymnasium for

autister

Der er skabt nye

arbejdspladser via større

selvforsyning og salg af

ydelser med afledte

positive effekter på

beskæftigelse og

bosætning og

tiltrækning af uddannet

arbedjskraft

Afledte positive effekter

på beskæftigelse og

bosætning samt

fastholdelse af

arbejdspladser og

tiltrækning af uddannet

arbejdskraft.

Flere handicappede og

sindslidende borgere er

opkvalificeret og

inkluderes på

arbejdsmarkedet

(Måltal opstilles sammen med

andre aktører).

En partner er fundet i

2012 og planlægningen af

uddannelsen påbegyndt.

Uddannelsen er etableret

senest 2015.


Udvalgets egne drifts- og udviklingsmål

Mål Succeskriterier/Effekt

Optimering af kvaliteten i den borgerrettede

indsats. I forlængelse af lovændringen om

handle- og betalingskommune er udarbejdet

en optimeringsstrategi, hvor sigtet er

styrkelse af indsatsens kvalitet og mulige

besparelser ved at give tilbud til borgere i

egne tilbud i kommunen, i private tilbud eller i

andre kommunale tilbud.

Optimering af overgangen fra ung til

voksen skal fremtidssikre Slagelse

Kommunes tilbud på det specialiserede

område, herunder skabe et bedre grundlag

for, hvordan tilbud og indsatser kan

optimeres på et fagligt optimalt grundlag

inden for de økonomiske rammer, som

stilles til rådighed.

Udvikling af en etisk BUM-model (styrkelse

af velfærdsledelse)

En af de største udfordringer på det

specialiserede socialområde er at sikre en

prioritering af ressourcerne, så alle borgere

med støttebehov får relevant og rettidig støtte

Forbedring af boligstandarden for

handicappede borgere i Slagelse Kommune

2012 (2015)

1. Slagelse Kommune

øger forsyningen af

tilbud til egne

borgere med

sindslidelse, således

at selvforsyningsgraden

udgør 55

pct.

2. Slagelse Kommune

har gennemført fem

delprojekter vedr.

Fremtidens

Tilbudsvifte på det

specialiserede

socialområde ”Fra

vugge til

livsmestring”

1. Der er skabt

tydelighed,

gennemskuelighed

og sammenhæng

mellem

serviceydelser,

kvalitet og pris

gennem

implementering af

”Den sociale

værktøjskasse”.

2. Der er etableret et

Etisk Forum samt

gennemført et

ledelseskursus i

relationel etik.

1. 131 færdige boliger

er klar til indflytning

inden udgangen af

2012-2015

2. Ultimo 2015 er alle

de nye boliger

etableret efter 11

konkrete

retningslinjer for

planlægningen og

etableringen

Afledte positive effekter på

beskæftigelse og bosætning.

Specialområdet for børn og

unge og familier med særlige

behov udgør et

sammenhængende tilbudsvifte

på tværs af de kommunale

sektorer, som skaber helhed

for borgere med behov for

støtte

Effektivisering og kvalitet i den

borgerrettede indsats.

Effektivisering og kvalitet i den

borgerrettede indsats.

Ligestilling af handicappede

borgere, der hermed sikres

adgang moderne boliger

De involverede parter

(borgere, pårørende,

personale) er alle faser

tilfredse med involvering og

resultat


Slagelse Byråd har vedtaget en

Udsattepolitik som lægger en ny og mere

aktiv linje over for udsatte borgeres behov

Indsatsen i forhold til udsatte borgere

styrkes i tre nye initiativer, som forbedre

levevilkårene for udsatte borgere i kommunen

1. Ultimo 2012 er der

etableret i alt 20

skæve boliger i

eksisterende ledige

almene-/

ældreboliger

2. Ultimo 2013 er der

etableret 10

alternative

plejeboliger til

udsatte borgere

med betydelige

psykiske

vanskeligheder og

med et stort

plejebehov.

3. Ansættelse af en

sagsbehandler til

nedbringelse af

gennemsnitstiden

på ophold på

Forsorgshjem.

Afledte positive effekter på

udgifter på

myndighedsområdet

Afledte positive effekter på

udgifter på

myndighedsområdet

Afledte positive effekter på

udgifter på

myndighedsområdet


Skema 2

Udviklingstendenser

Skema 2 4

Udviklings- og driftsmål

Udfordringerne på handicap-, socialpsykiatri- og misbrugsområdet i 2012-13 er mange og

sammensatte:

• Forventninger om øget kommunal selvforsyning og eventuelt hjemtagning

• Brugerkrav om vidtgående individualisering og deraf følgende afprofessionalisering af

tilbuddene (bl. a. Brugerstyret Personlig Assistance)

• Langsigtet mangel på arbejdskraft bl.a. som følge af en skæv aldersstruktur

• Øget finansieringsknaphed bl.a. som følge af fald i skattegrundlag

• Tilsvarende øget vægt på velfærdsteknologier til delvis kompensation af arbejdskraft

• Ny lovgivning om mellemkommunal finansiering, hvor betalingskommunerne kan overtage

handlekommuneansvaret med deraf ændrede handlemønstre for kommunerne.

• Løbende effektiviseringsbestræbelser for at frigøre ressourcer til omprioriteringer

• Stigende tilgang på området af unge – især sindslidende, mens afgangen fra området er

beskeden (bl.a. på grund af øget levealder hos målgrupperne)

Udfordringerne kræver udvikling, omstilling og nytænkning af de nuværende indsatser inden

for Handicap- og Socialpsykiatriudvalgets politikområde i de kommende år.

I omstillingen og udviklingen af området er det afgørende med en vedvarende fokus på

balancen mellem det faglige og det økonomiske hensyn. De to hensyn skal tilsammen

understøtte og synliggøre, at der er sammenhæng mellem kerneydelser, kvalitet og økonomi.

Samtidig skal denne indsats sikre, at Slagelse Kommune fortsat er konkurrencedygtig som

sælgerkommune.

To grundprincipper

Moderniseringen af det specialiserede social- og undervisningsområde i Slagelse Kommune

bygger på to grundprincipper:

• Medborgerperspektivet

• Mindsteindgrebsprincippet

Medborgerperspektivet har fokus på borgernes ressourcer og selvbestemmelse, på inklusion,

sammenhæng og faglig kvalitet i indsatsen. Målet er, at hver enkelt borger med

funktionsnedsættelse eller psykosociale problemer får mulighed for at udvikle sine potentialer

og kommer til at spille en aktiv og myndig rolle i eget liv.

Mindsteindgrebsprincippet har fokus på, at indsatsenl i videst muligt omfang skal være

midlertidig og kortvarig, være hjælp til selvhjælp, og kun i forhold til de allermest

handicappede skal det være langvarig støtte i fx et botilbud. Samtidig skal indsatsen stå i et

rimeligt forhold til den virkning, der ønskes opnået med indsatsen. Den aktuelle indsats skal

revurderes med faste tidsintervaller.

De to principper betyder, at borgerne skal kunne tilbydes en mere fleksibel, passende og

tilstrækkelig indsats, der svarer til borgernes konkrete behov og udviklingsmuligheder.

Samtidig skal den borgerrettede indsats nøje afvejes, så udgiftsstyringen og stabiliteten

sikres, mens udgiftspresset nedbringes.

De to principper kan også sammenfattes i mottoet: Mindre myndighed – mere myndiggørelse.

Innovation som bølgebryder

Mangel på arbejdskraft til servicefunktioner i velfærdssektoren bliver en realitet i de

kommende år. Dette nødvendiggør, at den offentlige sektor på længere sigt må aflastes af

mere markedsorienterede eller netværksbaserede løsninger.


Skema 2

Skema 2 5

Udviklings- og driftsmål

Det er et mål at udvikle og styrke rammerne for samarbejdet med den frivillige sektor,

således at der skabes nye markedsorienterede og netværksbaserede løsnninger. Slagelse

Kommune satser derfor satse på dannelse af sociale virksomheder og sociale netværk.

More magazines by this user
Similar magazines