Digitale regnskaber - Beierholm

beierholm.dk

Digitale regnskaber - Beierholm

Digitale regnskaber

Nye indberetningsregler for selskaber


Krav om indberetning af digitale

regnskaber

Baggrund

I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at

selskaber i Danmark fremadrettet skal

indsende årsrapporter i digital form.

Formålet hermed er bl.a. at understøtte,

at Danmark over en bred front ønsker at

fremme de digitale løsninger, når såvel

borgere som virksomheder kommunikerer

med myndighederne.

Regeringen vil frem imod 2015 komme

med flere tiltag, hvor indberetning fremover

alene kan ske digitalt. Eksempelvis

forventes det, at selvangivelser og andre

indberetninger ligeledes skal overgå til

digital indberetning.

I forlængelse af lovvedtagelsen har Erhvervsstyrelsen

udarbejdet en bekendtgørelse

og en vejledning, der fastlæg-

ger de nærmere regler for den digitale

indberetning af årsrapporter.

Det er Beierholms målsætning, at vores

kunder fortsat skal opleve indberetning

og aflevering af regnskabsdata og

årsrapporter på en så smidig måde som

muligt. Vi redegør i denne folder om de

nye regler, deres praktiske betydning for

virksomhederne og vores anbefaling om

den fremadrettede handling.

Beierholm leverer ydelserne med den nye

digitale indberetning til såvel Beierholms

kunder som til ikke-kunder. De nye

ydelser fordrer honorering af omstilling

til de nye systemer og til indtastning af

data m.v.

September 2012

3


4

Det digitale format og taksonomi

Den digitale indretning bærer også forkortelsen

XBRL, der henviser til det digitale

format, som Erhvervsstyrelsen har

fastlagt som standard for indberetningen.

XBRL er forkortelsen for eXtensible

Business Reporting Language.

Med XBRL som digitalt læsbart sprog vil

årsregnskabets felter og værdier blive

kodet, så årsregnskabet kan indlæses i

analyseværktøjer. Dette får betydning

for udviklingen af myndighedernes analyser

af årsrapporter, både nationalt og

på tværs af landegrænserne internationalt.

Selve kodningen er fastlagt i en

såkaldt taksonomi, der strukturerer data

i enheder og klassificerer dem. Erhvervsstyrelsens

taksonomi danner skabelonen

for finansiel rapportering for selskaber

i Danmark og præciserer dermed retningslinjerne

for regnskabsopstillingen i

et digitalt format.

Hvem skal indberette digitalt?

Alle selskaber, fonde, interessentskaber

og andre virksomhedsformer, der

hidtil har haft pligt til at indsende

årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, skal

fremover indberette årsrapporten i et

digitalt format. Dette gælder for stort

set alle virksomheder, bortset fra to

undtagelser: 1) Selskaber, der aflægger

årsrapporten efter IFRS (International

Financial Reporting Standards) og 2)

Moderselskaber, der undlader at udarbejde

koncernregnskab henset til, at de

indgår i et koncernregnskab på et højere

koncernniveau.

Ud over de to undtagelser findes der

ingen undtagelsesmuligheder, hvorfor

alle virksomheder på sigt bliver omfattet

af reglerne om obligatorisk indberetning.

Det er muligt hvert år at søge om fritagelse

for digital indberetning, men det

forventes kun at blive i meget sjældne


tilfælde, at en sådan dispensation kan

gives.

Fra hvornår?

Selskaber i Danmark har hidtil haft pligt

til at indsende årsrapporter senest fem

måneder efter regnskabsårets udløb,

dog senest efter fire måneder for børsnoterede

selskaber og meget store

virksomheders vedkommende. Disse

indsendelsesfrister er uændrede også

ved digital indberetning.

Tidspunkt for første digitale indberetning

Virksomheder i

regnskabsklasse

Klasse A (personligt

drevne og meget små)

Klasse B (nettooms.

under 72 mio DKK mv.)

Klasse C (nettooms.

over 72 mio DKK mv.)

Klasse D

(Børsnoterede mv.)

Regnskabsår,

der slutter:

Intet krav om digital

indberetning

31. januar 2012 eller

senere

Senere end

31. december 2012

Senere end

31. december 2013

Kan man selv?

Virksomheder kan godt selv forestå

indberetning af årsrapporter. Der findes

forskellige muligheder for at håndtere de

nye krav, men det vil være nødvendigt at

overveje en række forhold, før man selv

begynder med digital indberetning. Der

findes en række restriktioner og retningslinjer,

som virksomheder skal følge:

En virksomhed vil være pålagt at indberette

både et regnskab i læsbar form

som pdf-format og et regnskab i digital

form, med krav om at anvende én af de

løsninger, som Erhvervsstyrelsen anviser.

Der skal således også afleveres en årsrapport

i pdf-udgave, der enten dannes

ved indtastningen eller bliver indsendt.

Det vil være pdf-udgaven af regnskabet,

der bliver offentligt tilgængeligt, når der

hentes regnskaber hos Erhvervsstyrelsen.

Det er et krav, at virksomhederne følger

den taksonomi, som Erhvervsstyrelsen

har fastlagt for XBRL, med p.t. over

2.500 indtastningsfelter pr. regnskab.

Ligeledes skal virksomheder selv holde

sig ajour med de løbende ændringer, der

vil komme i taksonomien.

Særligt XBRL-taksonomien vil det for

virksomheder blive en udfordring at

håndtere selv. Det skønnes, at de fleste

virksomheders regnskabsmodeller skal

tilpasses for at leve op til de digitale

indberetningskrav, bl.a. ved tilpasning af

tekstlinjer i regnskabet og af regnskabsnoterne.

5


6

To brugersystemer

Der findes på nuværende tidspunkt to

digitale brugersystemer, som virksomheder

kan benytte – Regnskab Basis og

Regnskab Special.

Regnskab Basis

er et indtastningsmodul, hvor årsrapporten

indtastes på en hjemmeside - virk.dk.

Når regnskabstallene indtastes i Regnskab

Basis dannes en pdf-version, som

er den officielle årsrapport og samtidig

indberettes årsrapporten digitalt.

Denne metode kræver ikke, at virksomheden

har XBRL-software installeret,

men der skal forventes et tidsforbrug

med indtastning og kontrol af årsrapporten,

da metoden ikke er integreret

med regnskabsmoduler og økonomisystemer.

Herudover fordres det, at alle

årsrapportens oplysninger er parat, når

indtastning skal foretages. Der skal be-

nyttes NemID eller digital signatur.

Regnskab Special

er en indsendelsesmetode, hvor virksomheden

omdanner årsrapporten til et pdf-

format fra dets nuværende form. I tillæg

hertil skal virksomheden lave en XBRL-fil

via eget software eller købe ydelsen, såfremt

virksomheden ikke har software til

at omdanne årsrapporten til digital form.

Det er Beierholms generelle opfattelse,

at det vil være meget tidskrævende for

virksomheder selv at håndtere indtastning

til det digitale format, og at

virksomheder reelt kun kan benytte

Regnskab Basis som direkte indtastningsmetode,

mens Regnskab Special

fordrer, at virksomheden selv har XBRLsoftware

og et vist niveau af IT-kompetence

i regnskabsafdelingen.

Hvis du ønsker at vide mere om digital


indberetning, så kontakt venligst Beierholm.

Vi kan rådgive dig i at vælge den

rette løsning, der netop passer dit og

virksomhedens behov.

Beierholms løsning

Beierholms kompetencecentre - Faglig

Udvikling og Beierholm IT-Service - har

egenudviklet system og metode til at

danne, kontrollere og indberette data i

årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen og

XBRL-instanser. Som den første revisionsvirksomhed

i Danmark kan vi sende

kundernes data direkte ind i Erhvervsstyrelsens

databaser

Erhvervsstyrelsen kalder denne løsning

for ”System-til-system”, og løsningen

betyder, at vi kan kommunikere direkte

med de offentlige myndigheder – uden

om web-tjenester, blanketter og andre

mellemled.

Fordelene ved ”System-til-system” er

mange, men først og fremmest skaber

vi fuld sikkerhed for, at alle data er korrekte

og at indberetningen følger den til

enhver tid gældende taksonomi for XBRL

– det digitale sprog. Her har Beierholm

valgt den højeste standard for opmærk-

ning af regnskabsdata, hvorved vi sikrer

et detaljeret billede af de samlede

regnskabstal og de økonomiske data.

Ikke mindst vigtigt, så forløber det i en

sikker proces med at sende og gemme

dokumenter.

Fremadrettet handling

Det er vores anbefaling til alle, som er

omfattet af de nye krav, at man i samarbejde

med Beierholm i god tid tager

stilling til de nye indberetningsregler. Det

handler om at afklare praktiske problemstillinger

for den enkelte virksomhed og

den betydning, som de nye regler får for

den enkelte virksomhed.

7


Hjørring

Læsøvej 5 A

9800 Hjørring

Tlf. 98 92 18 11

Frederikshavn

Suensonsvej 75

9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 22 66

Dronninglund

Slotsgade 29

9330 Dronninglund

Tlf. 98 84 12 33

Aalborg

Voergaardvej 2

9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 72 00

Aars

Jyllandsgade 21

9600 Aars

Tlf. 98 62 60 44

Farsø

Frederik IX’s Plads 4

9640 Farsø

Tlf. 98 63 14 44

Hobro

Smedevej 1 B

9500 Hobro

Tlf. 98 52 09 99

Hadsund

Ringvejen 2 A

9560 Hadsund

Tlf. 98 57 24 44

Viborg

Gl. Skivevej 73

8800 Viborg

Tlf. 86 61 18 11

Aarhus

Dusager 16

8200 Aarhus N

Tlf. 87 32 57 00

Haderslev

Gåskærgade 32

6100 Haderslev

Tlf. 74 52 18 12

København

Gribskovvej 2

2100 København Ø

Tlf. 39 16 76 00

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Haslev

Bregentvedvej 22

4690 Haslev

Tlf. 56 31 27 90

Næstved

Handelsskolevej 1

4700 Næstved

Tlf. 55 77 08 77

Slagelse

Industrivej 1

4200 Slagelse

Tlf. 55 77 08 77

Nykøbing Falster

Slotsgade 11

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 88 25 00

www.beierholm.dk

More magazines by this user
Similar magazines