de to oplæg - New Insight A/S

newinsight.dk

de to oplæg - New Insight A/S

Samspillet mellem arkitektur design og

Doctors & Architects

helbredelse

Lars Heslet

Læge, professor, dr.med.,Civ.ing.

Forsknings- & udviklingsdirektør Serendex ApS

Doctors & Architects


Doctors & Architects

"If we want things to stay as they

are, things will have to change."

fra “Il Gattopardo” af

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

► Alt skal ændres for at det hele skal blive som det var, som Lampedusa

konstaterer. Ja og hvordan var det så det var?

► I 1800 tallet sad lægerne ved sygesengen som den barmhjertige

samaritaner for at praktisere den tids medicin, i smukke æstetiske

omgivelser. Den tids medicin var ofte mere skadelig end helbredende.

Men de syge overlevede formodentlig alene p.gr.a. lægernes

tilstedeværelse, på trods af behandlingen.

► Nu har lægerne så forladt sygesengen mens behandlingen er blevet

revolutioneret. Men helt glemt er så nærværet ved sygesengen og de

smukke omgivelser.

► Derfor er det interessant at det 21. århundredes hospitalsarkitektur og

indretning er baseret på konceptet at hospitalsarkitektur og design

bidrager både til at forbedre behandlingskvaliteten og ikke uvæsentligt

at forbedre hospitalernes økonomi. Noget af en mundfuld.

► Den Amerikanske arkitekturprofessor og adfærdspsykolog Roger S.

Ulrich, direktør for Center for Health Systems and Design ved Texas

A&M University, viste i sit banebrydende studie, offentliggjort i Science

i 1984 (Ulrich 1984), at kirurgiske patienter, indlagt på stuer med

vinduesudsigt, hurtigere kom sig efter deres operation og i øvrigt havde

et mindre forbrug af smertestillende midler.


Stress

Essentielle aspekter af et helende stressfrit

hostpials miljø

Doctors & Architects


Doctors & Architects

Stress

Neuroimmunopsykologi


Stress kredsløbet

Doctors & Architects

Musik har stress reducerende effekt

►Dokumenteret ved reduced cortisol

niveau ~ 20% (p < .02)*

Reduceret immunforsvar

- Øget risiko for

nosocomielle infektioner

- Reduceret sårheling

*Øget morbiditet

- Depression &

- Øget indlæggelses tid

*Nilsson. The effect of music intervention

in stress response to cardiac surgery in a

randomized clinical trial 2008.

Heart & Lung in press


Det limbiske system – den emotionelle hjerne ~

porten til den “nye” humanistiske - Neocortex

Limbiske system:

- Koordinerer ”primitive”

overlevelses impulser af

medulla

- Den kognitive funktion af den

humane hjerne.

Vedvarende stimulation af

cortisol receptorerne medfører

hippocampus dysfunktion & MR

dokumenteret volumen tab af

hippocampus strukturen*, **

~udbrændthed?

* De Kloet ER. Brain corticosteroid receptor balance in health and disease. Endocr Rev. 1998 Jun;19(3):269-301

** Wignall et al. Smaller hippocampal volume in patients with recent-onset posttraumatic stress disorder. Biol Psychiatry. 2004

Dec 1;56(11):832-6. Heslet & Dirckinck Holmfeldt: “Sansernes Hospital”. Arkitektens Forlag. November 2007.

Doctors & Architects

Safe Care Environment ad Safety by Design October 2008

Cortisol

receptors


Doctors & Architects

Årsager til Hospitalsstress

Støj


Årsager til støj på hospitaler

Støj kategorier Årsager

Patient relateret

støj

Kommunikation- &

personalerelateret

støj

Arbedsrutine

relateret støj

Doctors & Architects

Lyd niveau

(dB)

Alarmer fra monitorer 87

Sugning 95

Telefoner 90

Højrøstet tale 90

Højttalere 96

Konversation < 2 m’s afstand 90

Host 90

Latter 94

Smækken med låger og skabe 91

Tijunelis et al. Noise in the ED. Am J Emerg Med. 2005 May;23(3):332-5.


Doctors & Architects

I

I stressfrie zoner

adviserer visuelle

alarmer om støj

Lydniveau Maksimalt

- 45 dB om dagen

- 35 dB om natten

’WHO standard’


Effekter af stress på hospital

Stress Fokus

Fysiske effekter

Psykologiske effekter

Kognitive effekter

Psykosociale effekter

Effekter på

patientbehandlingen

Patientsikkerhed

Personale

Doctors & Architects

Effekter af Stress

Hovedpine, Sved, øget blodtryk/puls

Angst/uro, hjælpeløshed, tristhed/depression,

vredladenhed, vrede.

Reduceret funktionsevne og kooperation,

konfusion med nedsat orienteringsevne.

Øget patient utilfredshed, reduceret kontaktevne,

nedsat social kompetence.

Forsinket sårheling, øget forekomst af

hospitalsinfektioner, øget sygelighed & øget

delighed

Øget forekomst af utilsigtede hændelser &

lægemiddelfejl

Øget personale udskiftning, arbejdsrelateret stress

og udbrændthed


Multiple virkeligheder

og universer, støder

sammen i teknologiske

hospitalsmodel

Doctors & Architects

Lægelige

specialer Videnskab

Hygiejne

Rengøring

Administration

Mennesket

Logistik

Drift

Teknologi

”Menneskets/patientens fordrivelse fra

Sygehuset”

- Irrationelle & rationelle

separeret

- Humanistiske i centrum

- Den stressfrie zone

b)

reducerer stress og støj

fra rationelle univers

Hygiejne

Rengøring

Administration

Lægelige

specialer

Videnskab

Det irrationelle

Mennesket

Logistik

Drift

Adskillelse af det irrationelle

mennesket og det rationelle med en

stress-fri buffer zone

Teknologi


Doctors & Architects

Musik og host defense


Music and immune defense

200

150

100

50

0

Núñez et al. Music Immunity and Cancer. Life sciences 2002;71:1047-57

Doctors & Architects

Number of metastases

Unstressed

Stress

Music

Stress+music


Doctors & Architects

Musik & smerteterapi


Effekten af musik på akutte semerter

Effect of music on

pain intensity levels

by type of 0-10 scale

Effect of music on

pain intensity levels

by who selected the

type of music

Effect of music on

morphine

requirements

Doctors & Architects

CI - 0.46

[-0.75, -0.17]

95%

CI - 0.46

[-0.75, -0.17]

95%

CI -1.29

[-2.22, -0.37]

95%

-2 -1 0 +1 +2

Favours music Favours control

Konklusion

Musik har en signifikant effekt på (i) smerteintensitet & (ii)

har en morfin besparende effekt (p< 0.05).

Cepeda MS et al. Music for pain relief (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue

2. Art. No.: CD004843. DOI: 10.1002/14651858.CD004843.pub2


Patient tilfredshed & musik

► To grupper +/- musik blev sammenlignet.

► Musik-gruppen oplevede mindre støj (p < 0.01) fra

staben & monitorer.

► Reduceret smerteintensitet & morfin besparelse (p<

0.01)

► Patienterne oplevede langt større opmærksomhed fra

staben, på trods af identisk patient opmærksohed fra

sygeplejerskerne i de to grupper.

Konklusion

Musik har en dokumenteret positiv effekt mht. patient

tilfredshed efter kirurgi.

Shertzer. Music and the PACU environment. J Perianesth Nurs. 2001;16(2):90-102

Doctors & Architects


Doctors & Architects

Evidens baseret design


Effekt af Stressfrie hospitaler & evidens baseret hospitals design (EDB)

Forbedret helbredelse og færre komplikationer

−Kortere indlæggelsestid

−Færre faldulykker

−Færre hospitals/sårinfektioner

Øget patientsikkerhed

−Færre fejl-medicineringer

−Færre faldulykker

Patienttilfredshed

−Større patienttilfredshed med færre patientklager

Forbedret arbejdsmiljø,

−Forbedret fastholdelse af specielt sygeplejepersonale.

►EBD øger personalefastholdelsen fra 80% – 93%.

Forbedret driftsøkonomi

►Reducerede driftsudgifter, sv.t.. 5,3% årlig besparelse iflg. amerikanske

undersøgelser.

Doctors & Architects


Fysisk design af lægemiddelrum

Doctors & Architects


Evidens baseret hospitals design & medicin fejl

Medinfejl kunne redures med 30 % ved simpelthen at

ændre det fysiske design af lægemiddelrummene:

-Størreplads

- Øget lysintensitet

- Støj reduktion i rummene ved at anvende lyddæmpende

paneler og ændret personale adfærd

www.rwjf.org/:evidence – based hospital design improves

healthcare outcomes for patients, families and staff.

Doctors & Architects


Kunst, patienter & hospitaler

Doctors & Architects


• Patienterne “irrationelt” stemt med angst og frygt →

nedsætter patientens kognitive funktioner.

• Kunst kan skabe en indrer dialog → rekonstituerer den

kognitive funktion

Kunst på hospital er ikke det samme som at placere patienten i et kunst museum.

Kunst skal designes og indtænkes af professionelle kunstnere fra begyndelsen.

Doctors & Architects


Kunst & Hospitaler - Rikshospitalet Oslo

Fakta

Kunstbudgettet ~ 2 ‰ af de

totale bygge omkostninger

Projektet involverede 22

different artists

Doctors & Architects

Art guide


Fase I Diagnostisk fase

Ambulant forløb

Fase II. Ekspertbehandlingen

Indlæggelse i ekspertsygehus;

- Patientforløbet kort

accelereret

- Kostbart byggeri

- Organisering omkring patient

aktiviteter

Fase III. Genoptræning

- Variabelt patientforløb drevet

af patientens behov

- Lavprisbyggeri, placeret i

kontekst med natur og park

- Byggeriet kan anvendes til

flere formål

Doctors & Architects

Fremtidens hospital

Det nye paradigme der sikrer fleksibel afvikling af patientaktiviteter og modvirker

intern fragmentering af hospitalet

- Ambulant diagnostik og visitation er baseret på

tværfaglig valuering,

- Risiko for fejldiagnosticering reduceres.

- Fra Fase I visiteres patienten til det relevante

ekspertspeciale.

- Efter afsluttet ekspertbehandling, overgår

patienten til den afsluttende almene behandling

- Patienten placeres almene afdelinger eller ’huse’,

der rummer patienter fra konglomerater af

specialer, som kirurgiske-, medicinske- og

kræftforløb, genoptræning og neuromedicinske

forløb, obstetriske og børneafdelinger, svarende til

5-8 bygninger.

- Patientforløbet sikrer psykisk rehabilitering,

forbedret genoptræning og justering af medicin.

- Lægelig ekspert kan tilkaldes ved evt.

komplikationer, eller afvigelser fra det planlagte forløb.


Den arkitektoniske udvikling igennem 250 år

De tre væsentlige paradigmeskift

Hygiejnens hospital (1910), det

første hospital på ”Blegdammen”,

var bygget med pavilloner og

smukke haver.

I. Det æstetiske

Hospital

Det Kongelige Frederik Hospital

(1757), der fungerede i i

smukke, men uhygiejniske

bygninger.

Doctors & Architects

153 år

II. Pavillon

hospitalet

IV ”Sansernes

hospital”

60 år

50 år +?

Helbredelsesmaskinen (1970),

opført som en teknologisk

central baseret på

videnskabelig, logistisk og

teknologisk viden.

III. Det teknologiske

hospital

Overgangen til det humanistiske

stressfri hospitalskoncept

forbedrer effekten af den allerede

etablerede lægevidenskab

yderligere


1. Lægevidenskabelig

baseret behandling

2. ”Evidensbaseret

Hospitals design”

3. Effekt af ”Sansernes

Hospital”

Doctors & Architects

1

2

Gab

3

Helbredelse


Konklusion

Forældet hospitals arkitektur

► Kompensatorisk ”knopskydning”

forældede hospitaler

► Layout af patient rum uddateret

► Personale rum med irrationelle

rutiner & procedurer.

► Utilstrækkelig funktionel relation

mellem patient- & stabs rum

► Tarvelig & grim indendørs

design uden kunst, music &

æstetik

► Overfalde materialer fokuseret på

teknologi alene.

► Ingen holdning til farver

► Ingen relation til natur & park

Doctors & Architects

• Humanisering af patientens sanser

(Støjreduktion; musik; kunst; større

Stress

rum & forbedret Patient lysforhold)

& stab

• Stop ”knopskydning”

• Nyt hospitals arkitektur paradigme.

”Sansernes hospital” *

• Indterponering af en stress-

Humaniserede hospitaler

Forbedrer patienten

►Stressorer

► Støj

► Utilstrækkeligt lys

helbredelse fri patient zone og

► Indendørsklima kulde/varme

► Negative stimuli

► Ffjendtlige omgivelser

personalets sikkerhed!

►Effekter af stress på hospitaler

►I. Psykologisk, psykosocialt &

kognitive effekter

Frygt, hjælpeløshed, tristhed ,

depression, søvnsorstyrrelser,

reduceret funktion, kooperation &

øget patient utilfredshed.

►II. Effekt på helbred

Øget mortalitet.

Øget sygelighed

Forsinket sårheling

►III. Effekt på stab

Øget personale udskiftning

”udbrændthedt”

►IV. Reduceret patient sikkerhed

Heslet & Dircking Holmfeld

Sansernes Hospital, 2007


Doctors & Architects

Inger Christensen

”Det” Gyldendal 1967


Ti teser om godt sygehus byggeri

Hovedtese

1. Fleksibilitet, arkitektur og

indretning

2. Det helstøbte menneske i

centrum

3. Forbedret arbejdsmiljø

5. Patient sikkerhed

6. Evidensbaseret design (EBD)

7. Stressfrit hospital (Sansernes

hospital)

8. Undgå knopskydning

9. Patientens sociale krav &

patient-tilfredshed

10. Sammenhængende

patientforløb

Doctors & Architects

Forståelse

Intern fleksibilitet

− Tilpasning til fremtidens organisations paradigme

− Rumme fremtidens fagspecialisering

− Specialerne organiseres omkring patient aktiviteter ikke med egne

’sengestuer’

Ekstern Fleksibilitet

− Skabe plads til fremtidig patientaktivitet

− Rummer kimen til helbredelse

− Terapi (hospitalets indsats) vs. Helbredelse (mobilisering af helende

kræfter)

− Fastholdelse og rekruttering af stab

− Nedsat sygefravær

− Undgå utilsigtede hændelser

− Kostbare komplikationer

− Dokumenteret effekt mhp. besparelser

− Stress har konsekvenser

− Indførelse af stressfrie zoner.

− Reducer antal og mængden af stressorer

− Kunst - æstetik – musik

− Kompensation for pladsmangel

− Skaber stress og utilfredsstillende arbejdsmiljø

− Vedligeholdelses budgettet stort

− Privatliv respekteres: Forbedrede patientrettigheder og konfidentialitet

− Den syges rum Enestuer som patient rum men ikke sengestue

− Fokus på den årvågne moderne patients krav.

− Der foretages løbende holdningsmålinger mhp. patienternes syn på

hospitalet og behandlingen

− Det tredelte sygehus med tre adskilte faser: (i) Diagnostisk fase, (ii)

ekspertfasen med specialist-behandling & (iii) Efterfølgende

genoptræning, justering af medicin & patientinformation.


Tak for opmærksomheden

Safe Doctors Care Environment & Architects ad Safety by Design October 2008

More magazines by this user
Similar magazines