Sundhedspolitik - Lemvig Kommune

lemvig.dk

Sundhedspolitik - Lemvig Kommune

Sundhedspolitik

2011-2015

Sundhedsafdelingen


FORORD

Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af

kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: ”Udvikling

skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

gennem hele livet”.

Sundhedspolitikken skal danne grundlag for kommunens

planlægning af sundhedsrelaterede aktiviteter.

Endvidere skal sundhedspolitikken ses som et redskab

til at sætte sundhedsfremme og forebyggelse

på dagsorden blandt borgere, politikere og ansatte i

Lemvig Kommune.

Med sundhedspolitikken 2011-2015 ønsker vi at prioritere

sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

på børne- og ungeområdet og med familien

som omdrejningspunkt. Vi ved, at vaner grundlægges

tidligt i livet, og derfor er det vigtig at lære sunde

vaner som barn.

Med sundhedspolitikken 2011-2015 ønsker vi desuden

en videreførelse og videreudvikling af eksisterende

indsatser. Herunder også det påbegyndte

samarbejde med idræts- og patientforeningerne

samt frivilligområdet.

Det er vigtigt, at vi alle arbejder sammen i Lemvig

Kommune, for at vi skal lykkes med at gennemføre

indsatserne i sundhedspolitikken.

Det er væsentligt, at sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag

bliver tilbudt, hvor kommunen har indflydelse

på borgernes muligheder for at leve sundt

i hverdagen. Det er fx i skolen, på arbejdspladsen, i

beskæftigelsestilbuddet, trafikken og rekreative offentlige

områder.

Det er en kendt sag, at vi i Danmark ikke har lighed

i forhold til sundhed. Der er forskel på, hvor enkelt

de sunde valg opleves. Kommunens opgave er derfor

at tilbyde forskellige aktiviteter, viden og støtte

til borgerne, så det i længden bliver nemmere at

træffe sunde valg for den enkelte, i familien eller i

andre grupper.

Den samlede sundhedsindsats skal øge folkesundheden.

Vi ønsker at medvirke til at skabe rammer for

et sundt liv og støtte borgerne i Lemvig Kommune

i at vælge de sunde tilbud. Adgangen til sunde valg

skal være enkle.

Orla Østerby

Formand, Social- & sundhedsudvalg

INDHOLD

1. INDLEDNING 3

2. HVAD ER SUNDHED? 4

3. LEMVIG KOMMUNES VISION 4

4. VÆRDIGRUNDLAG 5

Alle har mulighed for at leve et sundt liv 5

Adgang til sunde valg skal være enkle 5

Borgerne er ansvarlige for egen sundhed 5

5. INDSATSOMRÅDER 5

Kost 6

Rygning 7

Alkohol og andre rusmidler 8

Motion 9

Mental sundhed 10

Tidlig indsats over for voksne

borgere med sundhedsrisiko 11

6. UDFORDRINGER 12

Børn- og ungeområdet 13

7. SUNDHEDSFREMME PÅ

ARBEJDSPLADSERNE 13

8. EVALUERING 14

9. PROCESSEN OG METODEN 14


1. INDLEDNING

Lemvig Kommunes sundhedspolitik for 2011-2015 danner

rammerne for arbejdet med sundhed, trivsel og

forebyggelse for kommunens borgere. Vi har arbejdet

målrettet med sundhedsindsatser siden 2008 og er blevet

rigere på viden og erfaring. Det betyder, at vi nu

ved mere om, hvor og hvordan de sundhedsfremmende

og forebyggende indsatser skal vægtes.

Borgernes sundhedstilstand har stor betydning for efterspørgslen

af kommunens ydelser indenfor en lang

række områder. Det gælder fx pleje, sygedagpenge,

behandling og genoptræning. Derfor er det vigtigt at

skabe vilkår for sundhedsfremme på tværs i Lemvig

Kommune.

Den samlede sundhedsindsats skal øge folkesundheden.

Ved at skabe rammer således, at det gøres let

for borgeren at træffe sunde valg, kan en sund livsstil

med sunde vaner fremmes. Med andre ord handler

det om at etablere strukturelle sundhedsfremme- og

forebyggelsesindsatser, der har fokus på at integrere

sundhedsfremme i driften af de forskellige områder i

kommunen. Det er her, rammerne for borgernes sundhedsadfærd

skabes.

Sundhedspolitikken er udarbejdet i et samarbejde mellem

alle politikområder og har relationer til de respektive

politikker for områderne.

3


S U N D H E D S P O L I T I K 2 0 1 1 - 2 0 1 5

4

2. HVAD ER SUNDHED?

Lemvig Kommune definerer sundhed således:

Sundhed er mere end blot fravær af sygdom;

det er også en tilstand, der sætter mennesker

i stand til at mestre egen tilværelse, så de er

medbestemmende over egne livsvilkår og oplever

tilværelsen som meningsfuld og kan forstå

og håndtere de udfordringer, livet giver.

Sagt på en anden måde: Sundhed har både fysiske,

psykiske og sociale aspekter. Det handler om at opleve

en stærk følelse af sammenhæng og mening i livet, og

om at være i stand til at håndtere livets mangfoldige

udfordringer og situationer. Det betyder, at selvom man

har en sygdom, kan man godt være sund.

3. LEMVIG KOMMUNES VISION

Lemvig Kommunes borgere er sunde med

mindst mulig sygdom som følge af livsstil og

ulykker.

Lemvig Kommune fokuserer derfor på:

• At forebygge, at borgere får en livsstilssygdom,

f.eks. hjerte-karsygdomme, diabetes, kol. mm.

• At minimere de menneskelige og økonomiske omkostninger

for borgere, der allerede lever med en

sygdom.

• At give borgerne mulighed for at tage stilling til sunde

og usunde livsstilsvaner samt at understøtte den

enkeltes livskvalitet og trivsel.

• At samarbejde med eksterne partnere om generelle

sundhedsfremmetilbud.

• At have fokus på tidlig opsporing og henvisning af

borgere, der har brug for et relevant tilbud.


4. VÆRDIGRUNDLAG

Alle har mulighed for at leve et sundt liv

Der skal være lighed i sundhed, og der skal være overskud

til at tage sig af de svageste borgere i samfundet.

Menneskers ressourcer er forskellige og kan variere

igennem livet. De borgere, der har brug for særlig hjælp

af fysiske, psykiske, sociale eller kulturelle årsager, tilbydes

hjælp, der styrker deres handlekompetence med

henblik på at understøtte egen sundhed.

Adgang til sunde valg skal være enkle

Lemvig Kommune ønsker at gøre det enkelt for borgerne

at træffe sunde valg. Borgerne skal være i stand til

at mestre egen tilværelse, have medbestemmelse over

egne livsvilkår og opleve tilværelsen som meningsfuld.

Borgerne er ansvarlige for egen sundhed

Lemvig Kommune medvirker til at skabe rammerne for

et sundt liv og støtter borgerne i deres valg af sundhed.

5. INDSATSOMRÅDER

Den sociale ulighed indgår som et opmærksomhedspunkt

ved alle de fire nedenstående indsatsområder.

Politisk er det vedtaget at indsatsområderne frem til

2015 er:

• Børn og unges sundhedsvaner

• Sundhedsvaner KRAM

(kost, rygning, alkohol, motion)

• Tidlig indsats over for voksne borgere med sundhedsrisiko

• Sundhedsfremme på arbejdspladserne

Hovedvægten lægges på sundhedsfremmende og

forebyggende indsatser for børn og unge. Sunde vaner

grundlægges tidligt i livet. Forældres vaner og traditioner

er bærende for det børn lærer om livsstil og sundhed.

Et vigtigt mål for Lemvig Kommune er at medvirke

til, at børn og unge i kommunen får mulighed for at få

en sund start på livet – i form af sunde vaner, stort selvværd

og handlekompetence, der gør dem i stand til at

tage vare på sig selv og indgå i fællesskaber.

I det følgende gennemgås indsatsområderne med overskriften:

Fakta, Hvad gør vi allerede? - Sigtepunkter

og Handlinger fremadrettet. Nogle af sigtepunkterne

vil være egnede til at måle effekten af handlingerne.

Lemvig Kommune udbreder viden om tidens tendenser,

der formidles via de landsdækkende kampagner og

vejledninger, så som seksuel sundhed og solariebrug.

5


S U N D H E D S P O L I T I K 2 0 1 1 - 2 0 1 5

6

KOST

FAKTA

13% (17%) af de voksne borgere i Lemvig Kommune

har et usundt kostmønster og 21% (16%)

et sundt kostmønster set i forhold til Ernæringsrådets

officielle 8 kostråd. 56% vil gerne spise mere

sundt.

17% (15%) af den voksne befolkning i Lemvig

Kommune er svært overvægtig og 42% (41%)

moderat overvægtig. Der er over dobbelt så

mange svært overvægtige blandt kortuddannede

som blandt længere uddannede. 58% af de svært

overvægtige vil gerne tabe sig.

Sundhedsstyrelsens 8 kostråd:

• Spis mere frugt og grønt - 6 om dagen

• Spis fisk og fiskepålæg - flere gange om ugen

• Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød -

hver dag

• Spar på sukker - især fra sodavand, slik og

kager

• Spar på fedtet - især fra mejeriprodukter og

kød

• Spis varieret - og bevar normalvægten

• Sluk tørsten i vand

• Være fysisk aktiv mindst 30 minutter om

dagen, børn 60 minutter

SIGTEPUNKTER

• At børn og unge har sunde kostvaner tidligt i

barndommen.

• At alle børn og unge lærer om ernæringsrigtig

kost og motion

• At der bliver færre overvægtige i Lemvig

Kommune, så fedmekurven knækkes.

• At flere spiser efter de 8 kostråd.

HVAD GØR VI ALLEREDE?

Sundhedsplejersker vejleder alle familier i sund

mad til småbørn.

Alle børneinstitutioner tilbyder frokostmåltider til

alle børn.

Alle skoler tilbyder frokostretter til børn i skolerne

via forskellige ordninger.

30-40% af børnene bruger disse.

Der kan købes mælk på alle skoler.

Der er koldtvandsautomater på alle skoler.

Der er frugtordninger på nogle skoler og afdelinger

i kommunen.

Tandplejen informerer småbørnsforældre om

kostens betydning for såvel tandsundhed som for

generel sundhed. Tandplejen underviser i sund kost

i skolernes 5. og 7. klasser. Desuden undervises

i sunde drikkevaner på alle efterskoler i Lemvig

Kommune.

Der tilbydes vægtstopkurser til alle borgere med et

BMIMark over 30. Kurserne kører efter ”Små Skridt”

konceptet og er ikke baseret på et hurtigt vægttab,

men på vedvarende vægttab eller vægtstop ved at

ændre og fastholde de nye vaner.

HANDLINGER FREMADRETTET

Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen.

Udarbejde en overordnet mad- og måltidspolitik i

Lemvig kommune, der vedligeholdes og opdateres

på tværs af områderne.

Skabe sammenhæng for børnene, når de skifter fra

institution til skole, så de fastholder de gode vaner

om mad og motion.

Skolerne skal have gode og sunde madvarer i

deres skoleboder. Børnene må ikke forlade skolen i

skoletiden. Implementeres inden august 2013.

Samarbejde med haller og foreninger om sund

mad, så udbuddet svarer til anbefalingerne fra

sundhedsstyrelsen, dvs. ingen frituremad (Implementeret

2014).

Tilbyde vejledning i sunde kostvaner til de familier,

der har behov herfor.


RYGNING

FAKTA

24% (29%) af de voksne borgere i Lemvig Kommune

ryger dagligt. 74% af dem vil gerne holde

op, og 47% vil gerne have hjælp til det. Der er

over dobbelt så mange rygere blandt kortuddannede

som blandt folk med længere uddannelse.

Andelen af rygere, der ryger indendørs i hjemmet

hver dag, hvor der er børn tilstede, er 16%

5% af de offentlige ansatte og 21% af de private

ansatte er ansat på arbejdspladser, som ikke opfylder

minimumskravene til rygeregler.

Tobak indeholder stoffet nikotin. Nikotin er et psykoaktivt

stof, der påvirker hjerne og centralnervesystem,

og som kan skabe afhængighed i varierende

grad. Det vurderes at 60% af alle danske rygere

tilhører denne gruppe. Kilde: Sundhedsstyrelsen:

”Behandling af tobaksafhængighed 2011.”

Derfor er det vigtigt ikke at få begyndt på at ryge,

men undersøgelser viser, at flere unge begynder

at ryge.

Data fra ”Hvordan har du det 2010?”

Tallene i parentes er fra 2006

SIGTEPUNKTER

• At borgerne oplever, at der er sundhedsfremmende

tilbud om rygestop.

• At nedbringe antallet af rygere med 1% pr år

frem til år 2015.

• At børn- og unge ikke starter på at ryge.

• At rygeloven overholdes, så der ingen rygning

er, hvor børn opholder sig, ved offentlige

bygninger, herunder bl.a. skoler, institutioner

og kommunal støttede bygninger.

HVAD GØR VI ALLEREDE?

Ved fødselsanmeldelser registreres rygefrekvensen

hos mødre. Rygning italesættes i sundhedsplejens

kontakt med forældrene.

Tilbyder rygestopevents på skolerne.

Tandplejen tager en kort samtale om tobak med de

unge, der ryger.

Der tilbydes gratis rygestopkurser i samarbejde

med apoteket både i grupper og individuelt for alle

borgere i Lemvig Kommune og på arbejdspladser.

Tilbyder et specielt tilrettet rygestopkursus på

værestederne og i socialpsykiatrien.

HANDLINGER FREMADRETTET

Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen.

Italesætte rygeloven så alle steder, hvor børn

opholder sig, bliver røgfrie.

Tilbyde deltagelse af en sundhedsfaglig person i

forældremøder, hvor temaet er børn og sundhed.

7


S U N D H E D S P O L I T I K 2 0 1 1 - 2 0 1 5

8

ALKOHOL

og andre rusmidler

FAKTA

29% (33%) af mændene og 9% (8%) af kvinderne

i Lemvig Kommune drikker over de anbefalede

genstandsgrænser. De drikker fem genstande eller

flere, mindst én gang om ugen eller viser tegn på

alkoholafhængighed. Der er signifikant flere mænd,

der bor alene i lejebolig og er i den erhvervsaktive

alder, der ikke er i arbejde, der drikker mest.

Alkoholmisbrug i familien påvirker hele familiens

trivsel.

Kun 19% af de, der har et risikabelt alkoholforbrug,

ønsker at nedsætte det.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende

alkohol:

• Max. 14 genstande om ugen for mænd

• Max. 7 genstande om ugen for kvinder

• Max. 5 genstande på en gang

SIGTEPUNKTER

• At de unges alkoholdebut udskydes til det 16.

år.

• At alle arbejdspladser og uddannelsessteder

har en alkoholpolitik inden 2014.

• At der er relevante behandlingstilbud til borgere

med alkohol- og stofmisbrug.

HVAD GØR VI ALLEREDE?

Jordmødre oplyser om risikofaktorer ved indtagelse

af alkohol under graviditeten.

Der er lavet en alkohol- og rusmiddelspolitik på

nogle skoler.

På nogle skoler er det forbudt at indtage alkohol.

Dette gælder også til forældremøder.

På nogle skoler har forældre lavet aftaler om holdninger

til alkoholdebut for børnene.

Tilbud om behandling af misbrug af alkohol og

rusmidler tilpasset forskellige målgrupper.

Yde en særlig forebyggende indsats i de ældste

skoleklasser, så børn og forældre styrkes i deres

indbyrdes dialog om alkohol og rusmidler, for

eksempel via SSP samarbejdet.

HANDLINGER FREMADRETTET

Sætte mere fokus på alkoholvaner.

Opfordre alle skoler til at lave en alkohol- og rusmiddelspolitik.

Opfordre og tilbyde hjælp til at få lavet en alkohol-

og rusmiddelspolitik på ungdomsuddannelser og

arbejdspladser.

Forbyde alkohol på skolerne ved skolerelaterede

aktiviteter. Det skal være implementeret august

2012.


MOTION

FAKTA

Regelmæssig fysisk aktivitet fremmer fysisk og

psykisk velvære og mindsker risikoen for en række

sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme, type 2

diabetes, knogleskørhed, muskel-skeletsygdomme

og visse former for kræft. Fysisk aktivitet er også

med til at forebygge fedme.

I Lemvig Kommune følger 46% (43%) af de voksne

borgere anbefalingerne om at være fysisk aktive

en halv time dagligt. 64% (63%) ønsker at være

mere fysisk aktive.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for motion:

voksne bør dagligt være fysiske aktive mindst 30

minutter og børn og unge mindst 1 time.

Data fra ”Hvordan har du det 2010?”

Tallene i parentes er fra 2006

SIGTEPUNKTER

• At Lemvig Kommunes borgere bliver mere

fysisk aktive og fastholdes i aktiviteten.

• At færre borgere bliver overvægtige

• At der åbnes op for den bynære natur, så den

inspirerer til fysisk aktivitet og oplevelser.

• At motions-uvante børn og unge motiveres til

aktivitet og motion.

HVAD GØR VI ALLEREDE?

Der er tilbud om babysvømning ved sundhedsplejen.

Alle institutioner har fælles indsatsområde:”Krop og

bevægelse” i 2011.

Der er certificerede idræts- og bevægelsesbørnehaver,

udegrupper i børnehaver, og der arrangeres

OL for børn.

Nogle skoler har længere frikvarterer, hvor børnene

skal ud, andre starter dagen med bevægelse, nogle

har træning inden læsning, udeskoleaktiviteter.

Skoler deltager i landsdækkende aktiviteter som:

”Skolernes Motionsdag”, de har temauger med

”Alle børn cykler” og ”Aktivt rundt i Danmark”.

Der er legepladser, der udfordrer til leg og bevægelse,

og nogle Skole Fritids Ordninger har meget

fokus på, at børnene skal bevæge sig.

Lemvig Kommune har indgået et partnerskab med

DGI Vestjylland med henblik på at få motionsuvante

til at motionere.

De ældre har motionshold på dagcentrene.

Handicap- og Psykiatriområdet har i dagligdagen

stort fokus på motion, og der afholdes årligt OL.

HANDLINGER FREMADRETTET

Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen.

Udarbejde sundhedsstatus på skolebørn og unge.

Implementeres inden udgangen af 2012.

Samarbejde med foreningerne om at få de motions-uvante,

både børn og voksne, til at komme i

gang med at motionere.

I et projekt sammen med DGI undervise instruktører

og foreningsledere i at tilbyde motion for

borgere med overvægt og præ-diabetes.

Udbygge og vedligeholde cykel- og gangsystemerne

herunder sikre skolevej, så flere er trygge

ved at cykle i skole.

9


S U N D H E D S P O L I T I K 2 0 1 1 - 2 0 1 5

10

MENTAL SUNDHED

FAKTA

15% (13%) af borgerne i Lemvig Kommune vurderer,

at deres helbred er dårligt.

Mellem 5% og 10% har et af følgende problemer:

ofte uønsket alene, ingen at tale med ved problemer,

føler sig ofte stresset eller nervøs, ser ikke

familie og venner.

For 10-15% af skolebørn i overbygningen gælder

det, at de oplever at have psykiske/sociale

vanskeligheder, også her som hos de voksne fylder

ensomhed, og dette præger deres liv.

Børn og unge: Barometre for trivsel/mobning er

rettesnore for, om vi i kommunen er på ret vej,

når institutionerne arbejder med at skabe en god

hverdag for børn og unge. Selvværd og mestring

går hånd i hånd med udvikling af børns kompetencer,

der grundlægges i de første år i samspil med

betydningsfulde voksne, på det personlige, men

også på det læringsmæssige plan.

Data fra ”Hvordan har du det 2010?”, og SSP,

Lemvig

Tallene i parentes er 2006

SIGTEPUNKTER

• At den sociale kultur og måder vi er sammen

på er inkluderende og fremmer tolerance.

• At børn og unge er sunde, og at børn og unge

bliver i stand til at udøve kontrol over forhold,

der har betydning for deres sundhed.

• At forbedre det sundhedsfremmende miljø i

de områder, hvor børn og unge færdes.

• Tryghed i eget hjem for ældre.

HVAD GØR VI ALLEREDE?

Børnehaver har fokus på indsats mod mobning.

Projekt ”Helt ude i skoven” fokuserer på børns trivsel

og arbejder med specielle behov hos børn.

Undervisningsmiljøvurderinger og børnemiljøvurdering

er lovpligtige og foregår med fast interval.

Elever er med i udvalg, når der sker ændringer og

delagtiggøres, når der tages beslutninger.

Der arrangeres anderledes uger, hvor fokus er

på trivsel, teambuilding og netværk på tværs af

aldersgrupper.

Overbygning har valgfag på tværs af klasseårgange.

Ungdomsgården har tilbud til børn og unge, der har

specielle behov.

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til ældre.

Væresteder.

Selvhjælpsgrupper.

Der er en arbejdsmiljøpolitik, stress- og voldspolitik.

Udarbejder handleplaner for det psykiske arbejds-

og samværsmiljø i alle skoler, institutioner og

afdelinger.

HANDLINGER FREMADRETTET

Arbejder videre med indsatser mod mobning.

Finde frem til, hvad der fastholder børn og unge

sunde i de kommunale tilbud.

Arbejde med sociale kompetencer i institutionerne.

Alle kommunale institutioner og afdelinger har en

uddannet sundhedsambassadør.


TIDLIG INDSATS

over for voksne borgere med sundhedsrisiko

FAKTA

Da det i dag er muligt at behandle flere og flere

sygdomme, er antallet af borgere med kroniske

sygdomme stærkt stigende. Det betyder, at flere

og flere skal lære at leve med og håndtere deres

kroniske sygdom.

Det, at leve med en kronisk sygdom, er en stor

udfordring, idet det ofte medfører ændringer i

arbejdsevne, fysiske udfoldelse, selvværd og roller

i familien. For at kunne mestre dette har mange

behov for rehabilitering og for undervisning om

både sygdommen og om, hvordan man får en ny

tilværelse til at fungere med sygdommen.

Fakta om borgere med kronisk sygdom i Lemvig

Kommune mellem 25-79 år:

Hjerte-kar sygdomme 4.200

inkl. signifikant højt for forhøjet blodtryk

Sukkersyge 800

Kræft 300

Luftvejeslidelser 1.800

Allergi 2.100

Muskel-skeletsygdomme 6.600

signifikant højt på slidgigt

Psykiske lidelser 2.200

Nervesystem og sanseorganer 4.100

NB. Mange borgere har mere end én sygdom.

Data fra ”Hvordan har du det 2010?”

SIGTEPUNKTER

• At færre borgere erhverver sig en eller flere

kroniske sygdomme.

• At borgere, der har fået en kronisk sygdom,

kan leve et liv så nær det normale som muligt

og på egne livsvilkår.

• At antallet af indlæggelser og genindlæggelser

reduceres gennem mestring af egen

sygdom.

HVAD GØR VI ALLEREDE?

Tilbyder borgere med kronisk sygdom undervisning

og fysisk træning, så de kan lære at leve med

deres sygdom og mestre deres tilværelse.

Støtter borgere med kronisk sygdom til at holde

fast i nye vaner.

Styrker samarbejdet og skaber sammenhængende

patientforløb mellem praktiserende læger, kommune

og sygehus samt kommunens afdelinger

imellem.

Deltager aktivt i at hjælpe borgere med kronisk

sygdom til oplevelsen af et mere sammenhængende

sundhedsvæsen.

Medvirker i et tæt samarbejde med de praktiserende

læger til at sikre tidlig opsporing af sygdommene

KOL, diabetes, hjertesygdomme og muskelskelet

sygdomme.

Fortsætte med kompetenceudvikling af kommunalt

ansatte personaler såsom fx hjemmesygeplejersker,

socialrådgivere m.m. til, at tænke sundhedsfremmende

samt være proaktive, når de har

kontakt med borgere der har kroniske sygdomme

eller er i potentiel risikozone.

HANDLINGER FREMADRETTET

Fortsætte alle igangværende tiltag og øge udbredelsen.

Udvikle og udbygge samarbejdet med frivillige

organisationer, patientforeninger og motionscentre

om at etablere tilbud i nærmiljøet med formål at

mindske risikoadfærd.

Tilbyde moderat og svært overvægtige borgere

samt borgere med prædiabetes hjælp til at ændre

og fastholde livsstilsændringer, så de ikke udvikler

diabetes type 2. Dette sker gennem ét projekt

sammen med DGI.

11


S U N D H E D S P O L I T I K 2 0 1 1 - 2 0 1 5

12

6. UDFORDRINGER

I Lemvig Kommune er den demografiske udvikling en

udfordring. Vi bliver flere seniorer og færre unge. Der er

flere med kort uddannelse, og der er blevet flere borgere,

der vurdere deres helbred som dårligt. Uligheden

i sundhed øges altså.

Lemvig Kommune er en geografisk vidtstrakt kommune,

så borgere skal ind imellem køre et stykke til aktiviteter

og undervisning, og det kan afholde nogle fra

at deltage.

Desuden er der vejstrækninger med tæt og hurtig trafik

– og ingen cykelstier.

I Danmark siger vi, at ”borgere selv er ansvarlige for

egen livskvalitet” – og dermed også for at træffe de

valg, der understøtter egen sundhed.

I Lemvig, som så mange andre steder i Danmark, er traditioner

og vaner godt indgroede og har givet et godt

udgangspunkt og basis i livet. Det er en udfordring at

oversætte og formidle gode resultater om folkesundhed

og livsstil, der ses andre steder, til vores kultur.

Lemvig Kommune er den kommune i Region Midt, der

har flest borgere med kronisk sygdom. Det bliver derfor

en stor udfordring for kommunen at skabe rammer for,

at borgerne hjælpes på vej til et sundt og meningsfuldt

liv på trods af kronisk sygdom.

Borgerne er ansvarlige for egen livskvalitet- og derfor

også for at træffe de valg, der understøtter egen sundhed.

Vi ved dog, at forskellige former for usund levevis

kan medføre kroniske sygdomme.

Lemvig Kommune skal derfor have fokus på at gøre det

sunde valg lettere, også selv om man lider af en eller

flere kroniske sygdomme. Det handler om en vedvarende,

udviklende og intens forebyggende indsats.

Lemvig kommune skal medvirke til, at borgere med

kronisk sygdom rehabiliteres, og således er de aktører

i eget liv. Det er vigtigt, at Lemvig kommune arbejder

på tværs af områderne, så borgerne får det rette tilbud,

også i forhold til rehabilitering.


Børn- og ungeområdet

Det er kendt, at læring for alle på alle niveauer er en udfordring.

Derfor er det vigtigt at tage initiativer for hele

gruppen af børn, og ikke kun for dem, der ved første

øjekast kan synes at have behov. For eksempel reagerer

alle børn på social mistrivsel – eksempelvis på skilsmisser,

som ikke længere er usædvanlige.

De professionelle skal være til rådighed for børn og

unge med særlige udfordringer. Det er vigtigt, at de

professionelle fokuserer på en samlet indsats for de aktuelle

børn og unge, så de oplever en reel samlet hjælp

til deres videre individuelle udvikling.

7. SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLAD-

SERNE

Sundhedsindsatsen på arbejdspladser skal være en

sammenhængende indsats, der fokuserer på alle de

faktorer, der i arbejdslivet har betydning for den enkeltes

sundhed og trivsel: livsstil, arbejdsmiljø og arbejdspladsens

sociale ansvar. Dette punkt er ikke detaljeret

beskrevet her, men er indeholdt i det øvrige.

Mange virksomheder har lavet stress eller trivsel politikker,

som bl.a. omhandler mentalsundhed, og alle

virksomheder er underlagt arbejdsmiljøloven, hvor der

laves arbejdspladsvurderinger på både det fysiske og

psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdspladser opfordres til at lave konkrete handlinger

ud fra de indsatsområder og sigtepunkter, der er beskrevet

her i sundhedspolitikken.

13


S U N D H E D S P O L I T I K 2 0 1 1 - 2 0 1 5

14

8. EVALUERING

Sundhedspolitiske tiltag er et fælles kommunalt kerneområde.

Sundhedspolitikken evalueres i forhold til de beskrevne

sigtepunker og implementering i kommunen. Sundhedsfremmeenheden

vil være katalysator og tovholder

i evalueringsprocessen.

De sigtepunkter, der er omfattet af projekter igangsat af

sundhedsfremmeenheden, evalueres separat, så som

”Kvit røgen” og ”Gør Lemvig lettere” og ”Forløbskoordination”.

Den nye landsdækkende sundhedsprofil i 2013 vil indgå

som baggrundsmateriale i evalueringen af bl.a. sundhedsvaner,

fx: om vi har knækket fedmekurven i Lemvig

Kommune?

9. PROCESSEN OG METODEN

Ved implementeringen af sundhedsindsatser er det

væsentligt at inddrage tværfaglige interessenter. Sundhedsambassadørerne

og lederne i afdelingerne skal

implementere de indsatser af sundhedspolitikken som

vedrører deres områder, og indsamle data til baggrund

for evalueringen i samarbejde med Sundhedsfremmeenheden

i kommunen.

Evalueringen vil bestå af både kvantitative og kvalitative

elementer.

Arbejdsgruppen bag sundhedspolitikken holder årligt

møde med henblik på opfølgning. Herefter vil der blive

udarbejdet et udkast, som drøftes på relevante møder,

f.eks. personalemøder, MED-møder m.m. Forslag og tilføjelser

sendes herefter tilbage til Sundhedsfremmeenheden,

som formulerer den endelige evaluering, som

sendes til Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget.


PROCESLINIE

Her er vi

Dette fortsætter i årerne frem til 2015

November 2013 Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører.

Maj 2013 Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører.

December 2012 Politisk behandling.

November 2012 Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører.

Status på opsamling af data og møde i arbejdsgruppen

om fremtidige indsatser og handlepunkter.

Maj 2012 Temaeftermiddag for Sundhedsambassadører.

Lederforum alle afdelingsledere.

December 2011 Implementering af revideret sundhedspolitik i alle områder

ved sundhedsambassadører og ledere.

I de kommende dialogaftaler vil der indgå fokuspunkter

fra sundhedspolitikken, og indsatserne integreres herved

i det daglige arbejde.

15


Udarbejdet 2011 og godkendt af kommunalbestyrelsen december 2011

Sundhedsafdelingen

Nygade 16 . 7620 Lemvig

T: 96 63 12 00

W: lemvig.dk

COMPLOT 12011.118

More magazines by this user
Similar magazines